Ο Δήμος Νέας Σμύρνης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (Ε.Σ.Π.Α.) είναι ένας από τους πρώτους Δήμους της χώρας που δημιούργησε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κέντρο), σε εφαρμογή του Νόμου 3879/ τ.Α’ 21 /9/ 2010 (Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις).

Το Κέντρο οργανώνει και υλοποιεί τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας και την εφαρμογή του Εθνικού, Περιφερειακού, και Τοπικού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης και Ανάπτυξης.

Για κάθε εκπαιδευτική περίοδο, το Κέντρο ανακοινώνει τον προγραμματισμό των μαθημάτων, την περίοδο υποδοχής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και την ένταξή τους σε τμήματα υλοποίησης. Στη συνέχεια, παρακολουθεί την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία των τμημάτων και αναφέρει στο Υπουργείο Παιδείας την όλη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης του προγράμματος.

Νέα φάση λειτουργίας

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) κάλεσαν στις 16/11/2016 τους Δήμους της επικράτειας σε υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή τους στη Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω των «Κέντρων Δια Βίου Μάθησης» (Κ.Δ.Β.Μ), που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με το Ν.3879/2010. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης ανταποκρίθηκε άμεσα και, με την υπ.αρ.296/29.11.2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δήλωσε συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, σε αναμονή της πανελλαδικής ενεργοποίησης του προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας.

Διεύθυνση:  Ελευθερίου Βενιζέλου 16 5ος όροφος, 171 21 Νέα Σμύρνη
τηλ: 213 2025840 – 833 |  fax: 213 2025913 |  χάρτης