ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.A.Η.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.A.Η.

Η Πρόεδρος του “ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ” προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Διεξαγωγή κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Διεξαγωγή κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 3. Την

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου

Έχοντας υπ’ όψη: α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΔΚ 77 /Α΄/ 30-03-1981) β) τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 γ) το Π.Δ.116/2004 ε) την υπ’ αριθ. 44/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Οργάνωση Προγράμματος “Αθλοδιακοπές”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Οργάνωση Προγράμματος “Αθλοδιακοπές”

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός» του Δήμου Νέας Σμύρνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργων

Συγκροτείται Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για τα εποπτευόμενα ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Α/θμιας και Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Σμύρνης, αποτελούμενη από τέσσερα (4) μέλη – υπαλλήλους, οι οποίοι

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ασφάλιση μεταφορικών μέσων (Επαναπροκήρυξη)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ασφάλιση μεταφορικών μέσων (Επαναπροκήρυξη)

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάση τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκδηλώσεις Δημιουργικής Απασχόλησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκδηλώσεις Δημιουργικής Απασχόλησης

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός» του Δήμου Νέας Σμύρνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, με τίτλο «ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Χορωδία των μελών των Κ.Α.Π.Η.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Χορωδία των μελών των Κ.Α.Π.Η.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π. ″Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης″ Δήμου Νέας Σμύρνης εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της στον κ. Πασχάλη Τόνιο που ανέλαβε πρόσφατα τη διεύθυνση και καλλιτεχνική επιμέλεια της χορωδίας