ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεως καθαριότητας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεως καθαριότητας

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Σμύρνης προκειμένου να προσλάβει προσωπικό, με σύμβαση έργου, προκηρύσσει τις κενές θέσεις των Σχολείων της. Οι κενές θέσεις καθαρισμού αιθουσών είναι μία (1).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Επιθεωρητή

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης (ΝΠΔΔ), σύμφωνα με την απόφαση με αρ. 2 της 5ης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 29.6.2017, προτίθεται να αναθέσει σε

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκμετάλλευση του κυλικείου του 5ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκμετάλλευση του κυλικείου του 5ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμετάλλευση του κυλικείου του 5ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης, σύμφωνα με την 64321/Δ4/16.05.08 και την τροποποίηση

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.A.Η.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών Κ.Π.A.Η.

Η Πρόεδρος του “ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ” προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας “Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Διεξαγωγή κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Διεξαγωγή κλήρωσης για ανάδειξη μελών Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 3. Την

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου

Έχοντας υπ’ όψη: α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΔΚ 77 /Α΄/ 30-03-1981) β) τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 γ) το Π.Δ.116/2004 ε) την υπ’ αριθ. 44/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Οργάνωση Προγράμματος “Αθλοδιακοπές”

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Οργάνωση Προγράμματος “Αθλοδιακοπές”

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός» του Δήμου Νέας Σμύρνης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ