Στον πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνεται το σύνολο των πλέον πρόσφατων (από 1/7/2018 μέχρι σήμερα) αναρτήσεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για αναζήτηση παλαιότερων αποφάσεων μπορείτε να επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα του ΔΙΑΥΓΕΙΑ πατώντας εδώ.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
24/05/2019 03:00:0024/05/2019 14:36:18ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»ΩΑΔΡΩΚ3-ΚΚΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ12101/24-05-2019
24/05/2019 03:00:0024/05/2019 10:10:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ: Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ».ΨΚ4ΒΩΚ3-2ΞΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ12022
24/05/2019 03:00:0024/05/2019 14:39:56ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»6ΓΑ8ΩΚ3-ΘΥΠΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ12111/24-05-2019
24/05/2019 03:00:0024/05/2019 13:04:31ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών με αρ. μελ. 24/20196Ζ8ΣΩΚ3-8Τ2ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ12162
24/05/2019 03:00:0024/05/2019 13:15:10ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣΩΒΔΙΩΚ3-Ρ1ΚΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ1105
24/05/2019 03:00:0024/05/2019 10:31:25Απόφαση Δημάρχου για έγκριση της υπ. αρ. 22/2019 μελέτης με τίτλο "Επισκευή - Διαμόρφωση χώρων δημοτικών ιατρείων" και διενέργεια της υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση.Ω73ΔΩΚ3-ΝΨΓΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ12126/24-5-2019
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 13:03:00ΧΕΕΠ 125- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩΔΘΨΩΚ3-9ΟΨΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ125
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 12:51:35ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΝΣΗΜΑ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΛΠ)Ψ39ΧΩΚ3-ΚΚ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1099
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 15:52:16Απόφαση Δημάρχου για χορήγηση άδειας λειτουργίας στο κλειστό αθλητικό χώρο του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΑΤΕ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΩΛΡΒΩΚ3-ΩΛΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9368/23-05-2019
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 15:24:13ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝΨΧ4ΜΩΚ3-ΡΦΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1102
23/05/2019 03:00:0024/05/2019 09:38:25ΧΕ 1101- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ75ΜΨΩΚ3-Τ98ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1101
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 16:02:28ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ9ΝΖΛΩΚ3-Γ4ΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1103
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 11:53:03ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΤΕΓΟΥΣ.63ΑΧΩΚ3-ΠΨΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12020
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 14:35:31ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝΨ2ΜΒΩΚ3-Ω27ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ252340
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 14:40:24ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣΨ6Φ7ΩΚ3-9ΑΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ252347
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 14:37:54ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ6916ΩΚ3-Κ2ΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ252341
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 14:49:54ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Απευθείας Ανάθεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων - Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων και εξαερισμού» με αρ. μελ. 17/2019ΨΙΦΕΩΚ3-ΟΜΒΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ12082
23/05/2019 03:00:0025/05/2019 12:22:13Απόφαση Δημάρχου για χορήγηση άδειας λειτουργίας στο κλειστό αθλητικό χώρο του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΑΤΕ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΩ9ΠΧΩΚ3-ΝΦΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9368/23-05-2019
23/05/2019 03:00:0024/05/2019 14:06:21ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ9ΕΤΦΩΚ3-ΗΟ1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ12070
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 11:29:49ΧΕ 1098- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ6ΞΕΦΩΚ3-Κ72ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1098
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 09:27:46ΧΕ 1097- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΩ92ΜΩΚ3-ΙΛ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1097
23/05/2019 03:00:0023/05/2019 13:20:29ΧΕΕΠ 124- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝΩΟΑΘΩΚ3-ΗΒΒΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ124
22/05/2019 03:00:0022/05/2019 11:48:50ΧΕ 1095- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΩ4ΕΓΩΚ3-Λ6ΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1095
22/05/2019 03:00:0024/05/2019 12:05:57ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣΩΒΝΚΩΚ3-Φ6ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11914
22/05/2019 03:00:0022/05/2019 13:31:41ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ #ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ#ΨΤ5ΡΩΚ3-ΞΨ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11977
22/05/2019 03:00:0022/05/2019 10:51:06ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ6ΔΖΒΩΚ3-Ν5ΓΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ11902
22/05/2019 03:00:0022/05/2019 13:47:28Έγκριση παρασχεθείσας υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακύκλωσης Καθαριότητας για το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2019.ΨΜΥ6ΩΚ3-ΞΓ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11988
22/05/2019 03:00:0022/05/2019 13:45:54Έγκριση παρασχεθείσας υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Εξοπλισμού Καθαριότητας για το μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ 2019.6ΘΙ4ΩΚ3-Τ06ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11986
22/05/2019 03:00:0022/05/2019 13:56:47ΧΕ 1096- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΨ5ΚΤΩΚ3-Σ9ΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1096
22/05/2019 03:00:0022/05/2019 10:59:57ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ6ΝΟΧΩΚ3-Η57ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11928
22/05/2019 03:00:0022/05/2019 11:07:56ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ #ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ6Μ4ΡΩΚ3-7ΕΙΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ11916
22/05/2019 03:00:0022/05/2019 12:47:01ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ7ΖΖ3ΩΚ3-Γ4ΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ11932
22/05/2019 03:00:0022/05/2019 12:03:50ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»6ΧΜ8ΩΚ3-ΥΧΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11924
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 13:26:18ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΓ1ΖΩΚ3-6Ω6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ252279
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 13:24:26XE 1090- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ6ΗΡΙΩΚ3-Σ79ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1090
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 13:36:00ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ6ΟΩΛΩΚ3-Σ0ΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ252285
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 13:39:33ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ DVD ΤΟΥ ΨΗΦΙΟΠΟΗΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗΩΠΗΑΩΚ3-ΣΛ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ252287
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 13:53:19ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑΩΨ3ΙΩΚ3-ΤΟΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ252294
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 11:34:21ΧΕΕΠ 123- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΩΩΡΠΩΚ3-ΝΦΗΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ123
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 11:46:47ΧΕ 1085- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ- ΠΛΥΣΙΜΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ7Ν9ΡΩΚ3-ΥΝΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1085
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 11:44:03ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ6ΖΥΗΩΚ3-ΧΔΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1086
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 13:28:45ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ6ΙΝ6ΩΚ3-Ρ3ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ252281
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 13:23:21ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΝΣΗΜΑ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΛΠ)6ΛΜ1ΩΚ3-ΕΩΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ252278
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 11:04:42ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ6Ο71ΩΚ3-8Φ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11797
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 13:31:27ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΨΖΨΟΩΚ3-ΡΣ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ252284
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 11:10:26ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΤΟΥ ΤΜ. Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΩ1Ο9ΩΚ3-ΠΨΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11799
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 11:16:21ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΤΟΥ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΨ6ΝΘΩΚ3-Ι4ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11802
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 10:52:29ΧΕ 1081- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 4609/16-11-2018)6ΨΠΝΩΚ3-ΣΜ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1081
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 11:18:03ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΤΟΥ ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ6ΚΕΙΩΚ3-ΜΩΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11803
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 15:16:25ΧΕ 1094- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣΨΔΝ0ΩΚ3-Χ59ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1094
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 11:12:58ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΤΟΥ ΤΜ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΩΨΟ3ΩΚ3-ΓΩ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11800
21/05/2019 03:00:0021/05/2019 11:19:42ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΤΟΥ ΤΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΨΡΔΘΩΚ3-ΘΘΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11804
20/05/2019 03:00:0023/05/2019 11:21:39ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έγκριση μελέτης και διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων - Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων και εξαερισμού» με αρ. μελ. 17/20196Φ96ΩΚ3-ΡΞΞΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ11673
20/05/2019 03:00:0021/05/2019 12:38:17ΑΑΥ 308- ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ7ΖΓ2ΩΚ3-1ΤΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ308
20/05/2019 03:00:0020/05/2019 11:42:52ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019ΨΟ28ΩΚ3-ΗΦΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11655
20/05/2019 03:00:0020/05/2019 11:07:34ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΤΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΛΟΓΩ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΥΣΙΩΝΨΠΗ5ΩΚ3-1ΡΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11704
20/05/2019 03:00:0021/05/2019 10:55:54ΧΕ 1080- ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΛΑΚΚΩΝ (συν.) 2οςΛΟΓ/ΣΜΟΣΨΠ7ΨΩΚ3-Λ1ΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1080
20/05/2019 03:00:0020/05/2019 13:08:18ΧΕΕΠ 122- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ6Λ7ΠΩΚ3-Β2ΤΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ122
20/05/2019 03:00:0020/05/2019 15:37:01ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. : 03/2019)6ΦΜΤΩΚ3-290ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ11732
20/05/2019 03:00:0020/05/2019 13:50:25ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAXΩΛΨΒΩΚ3-ΞΚΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1078
20/05/2019 03:00:0021/05/2019 12:41:29ΑΑΥ 307- ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΩ3ΓΠΩΚ3-ΔΜΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ307
20/05/2019 03:00:0020/05/2019 10:26:06ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΪΟΥ 2019ΩΠ8ΤΩΚ3-9ΥΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ11691
20/05/2019 03:00:0020/05/2019 14:22:17ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣΩΦΧΧΩΚ3-79ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11751
20/05/2019 03:00:0020/05/2019 14:29:52ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΤΛΟ #ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ#687ΣΩΚ3-76ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11750
20/05/2019 03:00:0020/05/2019 11:35:08Έγκριση υπερωριών για μήνα Απρίλιο 2019 Τμήματος Αθλητικών ΥποδομώνΨ6Ω9ΩΚ3-990ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11654
20/05/2019 03:00:0020/05/2019 13:20:55ΧΕ 1079- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΨ66ΠΩΚ3-7ΘΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1079
20/05/2019 03:00:0020/05/2019 09:57:03ΧΕ 1077- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΩ9Γ7ΩΚ3-Δ8ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1077
17/05/2019 03:00:0017/05/2019 11:02:44ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝΨΙ1ΞΩΚ3-3ΑΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ252249
17/05/2019 03:00:0017/05/2019 13:44:46Αθλητικό υλικό ΚΔΑΠ 6ΕΡ2ΩΚ3-ΤΩ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ252212
17/05/2019 03:00:0017/05/2019 13:02:25ΧΕ 1076- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝΩ032ΩΚ3-ΞΤ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1076
17/05/2019 03:00:0017/05/2019 12:17:56ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ «ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ,ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ αναμνηστικά επιβράβευσης των εθελοντών καθηγητών Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Νέας Σμύρνης».6ΝΦ9ΩΚ3-Φ42ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ11533
17/05/2019 03:00:0017/05/2019 12:14:37Σύμβαση για την υπηρεσία "Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Σ.Σ." Αρ. μελ. 09/2019Ψ2ΨΤΩΚ3-ΝΕΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ11624/17-5-2019
17/05/2019 03:00:0017/05/2019 11:42:53ΧΕ 1075- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΩΕΩ7ΩΚ3-Ω6ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1075
17/05/2019 03:00:0021/05/2019 12:34:46ΑΑΥ 304- ΕΠΙΣΚΕΥΗ -ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝΩΣΧΡΩΚ3-Τ6ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ304
17/05/2019 03:00:0017/05/2019 13:34:23ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (από 3 έως 25/4/ 2019) ΤΟΥ ΑΝΑΠ/ΤΗ ΠΡ/ΝΟΥ Δ/ΣΗΣ Ο/ΥΨΘ4ΓΩΚ3-3ΛΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11639
17/05/2019 03:00:0021/05/2019 12:28:53ΑΑΥ 301- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΙΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ6ΦΕΦΩΚ3-Φ2ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ301
17/05/2019 03:00:0017/05/2019 13:34:08ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ «ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ,ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ Συνδιοργάνωση Δήμου Νέας Σμύρνης & Ένωση Κρητών Ν. Σμύρνης των επετειακών εκδηλώσεων μάχης της Κρήτης»655ΙΩΚ3-1ΦΗΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ11531
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 09:56:07ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ,ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ Συνδιοργάνωση Δήμου Νέας Σμύρνης & Ένωση Κρητών Ν. Σμύρνης των επετειακών εκδηλώσεων μάχης της Κρήτης656ΧΩΚ3-ΘΚΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11341
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 12:51:57ΧΕ 1070- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣΩΕ3ΗΩΚ3-ΑΡ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1070
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 09:52:22ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ,ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ αναμνηστικά επιβράβευσης των εθελοντών καθηγητών Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Νέας Σμύρνης»ΩΣΠ9ΩΚ3-17ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11360
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 10:10:28ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΛΟΓΩΝ6ΨΙ7ΩΚ3-Η07ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11453
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 11:04:53ΧΕ 1066- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΔΕΙΚΤΩΝΩΜΔΓΩΚ3-ΠΣΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1066
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 11:24:05ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜ. Ν/ΦΩ18ΨΩΚ3-Η0ΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1069
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 15:25:05ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ91ΑΨΩΚ3-62ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1074
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 10:35:39ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝΩΗΦΡΩΚ3-02ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11461
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 12:36:15ΧΕΕΠ 121- ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΠΣ 5002310Ω3ΩΖΩΚ3-ΜΛΨΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ121
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 13:51:26ΕΞΟΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POPULART ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ6ΦΣΙΩΚ3-174ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ1072
16/05/2019 03:00:0016/05/2019 13:05:59ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS PLUS ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3ΩΕΞΚΩΚ3-Γ0ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1071
16/05/2019 03:00:0017/05/2019 13:48:15ΧΕΕΠ 120- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΚΟΙΝ. ΣΥΣΣΙΤΙΟ- ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΨ87ΙΩΚ3-5Ξ5ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ120
16/05/2019 03:00:0017/05/2019 11:01:26ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣΩΘ0ΚΩΚ3-Μ4ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ297
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 11:37:14Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελένης Παπαδοπούλου.6ΓΧ2ΩΚ3-0ΟΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67/2019
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 11:38:13Ορισμός Υπολόγου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ.)».ΩΟΗΗΩΚ3-ΩΗΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68/2019
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 11:46:04ΧΕ 1056-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ - (4os ΛΟΓ/ΣΜΟΣ) -Αφορά τιμολόγιο της 25/2/2019ΩΑ91ΩΚ3-55ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1056
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 11:32:56Έγκριση Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών, για το Συνοπτικό Διαγωνισμό, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και περιποίηση πρασίνου», με αρ. μελ. 13/2019.6ΝΥΥΩΚ3-0ΑΠΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ65/2019
15/05/2019 03:00:0020/05/2019 13:22:26ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΜΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ69Υ5ΩΚ3-8ΑΟΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ11373
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 11:30:49Έγκριση Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών, για το Συνοπτικό Διαγωνισμό, που αφορά «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και ζαντών, συντήρηση και επισκευή ελαστικών», με αρ. μελ. 7/2019.6ΓΔΦΩΚ3-1Λ1ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ64/2019
15/05/2019 03:00:0017/05/2019 13:37:20ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣΩΖΣΔΩΚ3-74ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1063
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 10:41:11ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6ΟΦ4ΩΚ3-ΔΣΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1050
15/05/2019 03:00:0017/05/2019 13:34:57ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣΨΕ4ΦΩΚ3-ΞΘ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1062
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 13:26:02XE 1061- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ6Ξ22ΩΚ3-ΕΚΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1061
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 10:56:24ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ6ΞΗΙΩΚ3-24ΤΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ114
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 10:49:48ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ64Ψ7ΩΚ3-Ι3ΗΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ115
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 10:47:29ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ68Τ9ΩΚ3-6ΩΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1049
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 12:20:52ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών» με αρ. μελ. 24/2019Ψ9Χ5ΩΚ3-0Ε6ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ11403
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 14:44:39ΧΕΕΠ 116- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (αφορά τιμολόγιο της 15/3/2019)9ΚΓΧΩΚ3-ΚΞΛΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ116
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 14:58:21ΧΕΕΠ 117- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ6ΥΒΚΩΚ3-5ΙΘΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ117
15/05/2019 03:00:0017/05/2019 11:00:15ΑΑΥ 294- Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (196 - 8/3/2019) ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ6ΤΒΧΩΚ3-Π2ΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ294
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 15:10:20ΧΕΕΠ 118- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ62ΘΒΩΚ3-1Ξ1ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ118
15/05/2019 03:00:0017/05/2019 10:37:08ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣΩΠ9ΛΩΚ3-1Ρ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1065
15/05/2019 03:00:0017/05/2019 10:33:02ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣΨΚ12ΩΚ3-8ΡΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1064
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 12:18:49ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια λαμπτήρων με αρ. μελ. 19/2019 καθαρής αξίας 19.990,00€ πλέον 4.797,60€ Φ.Π.Α. 24% ήτοι συνολικού ποσού 24.787,60€Ω1Ξ8ΩΚ3-ΖΦ9ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ11400
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 12:20:30Έγκριση Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών, για το Συνοπτικό Διαγωνισμό, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών», με αρ. μελ. 2/2019.ΨΛΔΛΩΚ3-ΔΓΓΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ66/2019
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 13:17:51ΕΞΟΔΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΑΙΟΥ6Ε1ΙΩΚ3-ΩΑΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ293
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 16:54:05ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΜΟΣΧΑΨΛΔ0ΩΚ3-ΣΑΠΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ119
15/05/2019 03:00:0016/05/2019 08:30:52ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (άρθρο 112 Ν. 118/81) - ( Β***** Δ******* )6ΩΩΡΩΚ3-1Δ8ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ1060
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 10:58:43ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 201964ΕΥΩΚ3-ΜΞΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11248
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 14:15:52ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.6ΜΓΜΩΚ3-ΠΑ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3360
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 15:11:33ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ Ε.Σ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ9ΩΚ3ΩΚ3-9Ξ0ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ113
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 10:08:39ΧΕΕΠ 108- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣΩΖ3ΓΩΚ3-Ψ25ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ108
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 12:13:20Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας "Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Σ.Σ." Αρ. μελ. 9/2019ΩΕΣ6ΩΚ3-Ω62ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ11291/14-5-2019
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 10:52:43ΧΕΕΠ 109- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥΩ9ΠΜΩΚ3-ΑΤ7ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ109
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 10:51:30ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Σ.Ε. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 6ΛΝΤΩΚ3-9ΣΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ251847
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 10:56:41ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ Ε.Σ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΨΡ7ΞΩΚ3-ΚΘΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ251848
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 11:14:26ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΨ64ΙΩΚ3-ΡΙ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11180/13-5-2019
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 11:01:39ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ6Γ89ΩΚ3-ΙΦ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ251851
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 15:02:00ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Σ.Ε. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ6ΩΦΧΩΚ3-Ξ3ΨΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ111
14/05/2019 03:00:0015/05/2019 13:19:26ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ9613ΩΚ3-ΤΕ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ292
14/05/2019 03:00:0015/05/2019 10:42:34ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣΩΠΟΙΩΚ3-Θ8ΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1044
14/05/2019 03:00:0015/05/2019 11:00:23ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ-ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝΩΡ1ΓΩΚ3-ΖΥΗΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ112
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 13:27:09ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ #ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ#ΨΨΓΦΩΚ3-1ΩΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11262
14/05/2019 03:00:0014/05/2019 13:33:21ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ6ΗΞΜΩΚ3-3ΦΙΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ110
14/05/2019 03:00:0015/05/2019 09:36:07ΧΕΕΠ 108- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣΨΛΘ4ΩΚ3-ΧΡ7ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ108
13/05/2019 03:00:0013/05/2019 10:54:29ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝΩ477ΩΚ3-2ΕΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ11118
13/05/2019 03:00:0013/05/2019 10:31:03ΧΕΕΠ 106- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (αφορά τιμολόγιο της 12/3/19)6ΕΘΗΩΚ3-0ΨΞΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ106
13/05/2019 03:00:0013/05/2019 14:50:43ΧΕ 1033- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝΩΞΖ9ΩΚ3-ΜΑΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1033
13/05/2019 03:00:0013/05/2019 13:17:27ΧΕ 1015- ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝΩΞΩΖΩΚ3-ΜΝΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1015
13/05/2019 03:00:0014/05/2019 10:32:37ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑΩΓΗΓΩΚ3-ΜΓΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ291
13/05/2019 03:00:0013/05/2019 11:17:05Σύμβαση για την υπηρεσία "Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης" αρ.μελ.12/20196Ζ88ΩΚ3-ΦΓΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ11130/13-5-2019
13/05/2019 03:00:0014/05/2019 10:34:40ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ, ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ6Ζ6ΑΩΚ3-Χ4ΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ290
13/05/2019 03:00:0014/05/2019 10:41:58ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΜΟΣΧΑ6ΩΡΗΩΚ3-13ΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ289
13/05/2019 03:00:0013/05/2019 10:04:12ΧΕΕΠ 105- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ7Μ1ΨΩΚ3-59ΛΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ105
13/05/2019 03:00:0013/05/2019 15:08:24ΧΕ 1039- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 31/3/19)6ΜΦ7ΩΚ3-Ω4ΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ1039
10/05/2019 03:00:0010/05/2019 12:11:19ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛ. ΤΜ. ΔΗΜΟΤ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 20196ΓΘ1ΩΚ3-ΞΣΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11039 /10-05-2019
10/05/2019 03:00:0010/05/2019 12:28:41ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια περιφερειακών εξαρτημάτων εξυπηρετητή τεχνικής υπηρεσίας με αρ. μελ. 15/2019ΨΘΤΖΩΚ3-Ε56ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ10978
10/05/2019 03:00:0010/05/2019 09:46:15Μετάταξη υπαλλήλου Γεωργαλά Ελισσάβετ από τον κλάδο ΔΕ Χειριστών Η/Υ στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού με μεταφορά θέσηςΩ7ΠΓΩΚ3-Υ6ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9636
10/05/2019 03:00:0010/05/2019 10:38:38ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 201967ΞΩΩΚ3-ΩΚΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10833/9-5-2019
10/05/2019 03:00:0010/05/2019 09:26:10ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΜΚ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΚΑΤΣΗ ΑΝΝΑΣΨΒΨ3ΩΚ3-Α5ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10987
10/05/2019 03:00:0010/05/2019 13:21:11ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019632ΝΩΚ3-ΣΚΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11033
10/05/2019 03:00:0010/05/2019 11:02:18ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20196Λ5ΣΩΚ3-Φ1ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10824/9-5-2019
10/05/2019 03:00:0010/05/2019 13:01:59ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ6ΖΝΧΩΚ3-6Κ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ251816
10/05/2019 03:00:0010/05/2019 13:28:54ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΚΡΑΤΗΤΟΣ»ΨΒΨΧΩΚ3-ΦΙΖΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ11016/10-5-2019
10/05/2019 03:00:0010/05/2019 10:48:16ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20197ΜΗΚΩΚ3-ΗΓΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10830/9-5-2019
10/05/2019 03:00:0010/05/2019 10:25:07Απόφαση Δημάρχου για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας "Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης" Αρ. μελ .12/2019ΩΛΤΟΩΚ3-Μ9ΖΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ10992/10-05-2019
09/05/2019 03:00:0010/05/2019 10:42:10ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ6ΠΨ6ΩΚ3-ΠΡ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ281
09/05/2019 03:00:0010/05/2019 10:42:06ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ6Φ2ΛΩΚ3-ΛΝΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ280
09/05/2019 03:00:0010/05/2019 11:09:41ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣΩΕ33ΩΚ3-ΔΤΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ282
09/05/2019 03:00:0010/05/2019 11:11:05ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΨΕ85ΩΚ3-ΞΩΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ283
09/05/2019 03:00:0010/05/2019 11:11:15ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥΨ705ΩΚ3-Θ17ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ284
09/05/2019 03:00:0009/05/2019 15:39:45Προμήθεια προγράμματος ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων και διαδικασιών (205/28-12-2018)6ΙΚΧΩΚ3-ΧΥΟΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ101
09/05/2019 03:00:0009/05/2019 16:45:48ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 - ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΩΨΛΔΩΚ3-ΨΘ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10864
09/05/2019 03:00:0009/05/2019 13:50:45Έγκριση εορταστικών εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια της πόλης 1929-2019Ψ59ΖΩΚ3-604ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117
09/05/2019 03:00:0009/05/2019 12:21:27ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (CALL-OFF) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΥΚΛ: ΚΗΥ-5799 ΑΠΟ ΤΗΝ 20297/2017 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ6ΜΤΟΩΚ3-Σ7ΗΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ10904
09/05/2019 03:00:0009/05/2019 11:12:53ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (CALL-OFF) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ: ΚΗΗ-4799. ΑΠΟ ΤΗΝ 20297/2017 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ67ΒΓΩΚ3-129ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ10878
09/05/2019 03:00:0009/05/2019 11:56:06ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ6Β27ΩΚ3-Ψ7ΝΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ99
09/05/2019 03:00:0009/05/2019 08:58:25ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ»7ΜΠΡΩΚ3-ΠΦΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10741
09/05/2019 03:00:0009/05/2019 15:00:55ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗΩ30ΝΩΚ3-Χ70ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ98
09/05/2019 03:00:0010/05/2019 13:52:28ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΜΗΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ6Α06ΩΚ3-Ρ7ΞΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ100
08/05/2019 03:00:0008/05/2019 09:50:36ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων» με αρ. μελ. 19/201967ΟΣΩΚ3-ΖΤ0ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ10720
08/05/2019 03:00:0008/05/2019 11:14:32ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΆΡΧΟΥ ΓΙΑ ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΉΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΉ ΠΡΟΪΣΤΆΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΊΟΥ 19ΨΘΤ0ΩΚ3-ΨΔΨΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ10736
08/05/2019 03:00:0008/05/2019 11:42:53ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ (Gatering για την εκδήλωση επιβράβευσης εθελοντών καθηγητών Κοινωνικού φροντιστηρίου Δήμου Νέας Σμύρνης)6ΨΕ8ΩΚ3-Η71ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ10722
08/05/2019 03:00:0008/05/2019 11:20:34ΧΕΕΠ 54- ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ6ΟΞΔΩΚ3-1Μ6ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ54
08/05/2019 03:00:0008/05/2019 10:44:34ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ6ΖΩΠΩΚ3-Ξ6ΕΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ70
08/05/2019 03:00:0008/05/2019 09:53:10ΣΥΜΒΑΣΗ Εργασίες συντήρησης ασθενών ρευμάτων 19.617,00€ + 4.708,08€ (Φ.Π.Α. 24%) συνολικού ποσού 24.325,08€ΩΚΩΦΩΚ3-7ΞΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ10710
08/05/2019 03:00:0009/05/2019 10:32:15Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (180 - 1/3/2019) ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΣΥΝ)6Υ31ΩΚ3-ΞΥ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ277
08/05/2019 03:00:0008/05/2019 13:13:46ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗΩ2ΩΤΩΚ3-ΗΡΕΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ97
08/05/2019 03:00:0009/05/2019 10:32:20ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ6ΩΗΛΩΚ3-7ΝΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ278
08/05/2019 03:00:0008/05/2019 13:43:44ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝΩΗΩ6ΩΚ3-ΤΧ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10810
08/05/2019 03:00:0008/05/2019 15:10:14ΧΕΕΠ 68- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΨ4Ο3ΩΚ3-ΟΙ8ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ68
08/05/2019 03:00:0009/05/2019 10:34:12ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ6Μ6ΔΩΚ3-ΞΚ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ279
08/05/2019 03:00:0008/05/2019 11:02:58ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΆΡΧΟΥ ΓΙΑ ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΉΣ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΊΟΥ 197Χ1ΚΩΚ3-ΤΒ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10735
08/05/2019 03:00:0008/05/2019 10:54:49ΧΕΕΠ 67- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΩΦΕΤΩΚ3-ΨΥ6ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ67
07/05/2019 03:00:0008/05/2019 12:19:56Πρόταση για διόρθωση ασυμφωνίας εγκεκριμένου Ρ.Σ. και υλοποιημένης κατάστασης επί εδάφους με τροποποίηση Ρυμοτομικών – Οικοδομικών γραμμών στα Ο.Τ. 173, 177Α του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Νέας Σμύρνης78ΦΚΩΚ3-87ΒΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ14
07/05/2019 03:00:0008/05/2019 12:25:54ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΣΥΝ)63ΦΗΩΚ3-ΘΡΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ277
07/05/2019 03:00:0008/05/2019 12:20:24Λήψη απόφασης απομάκρυνσης κενωθέντος (σχολάζοντος) κουβουκλίου περιπτέρου και κατάργηση ή μη της θέσηςΩΠΦ3ΩΚ3-ΕΔΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15
07/05/2019 03:00:0009/05/2019 11:04:13Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Φιλοξενία παιδιών (6-16 ετών) του Δήμο σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2019», με αρ. μελ. 4/2019.Ω8ΣΞΩΚ3-ΥΘ4ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ62/2019
07/05/2019 03:00:0009/05/2019 11:01:37Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου-Κράτητος», με αρ. μελ. 53/2018.ΨΙΧΥΩΚ3-Μ7ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61/2019
07/05/2019 03:00:0007/05/2019 11:32:17Εγκριση για τη χορήγηση αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας Νεότητας και Δια Βίου Μάθησης για το μήνα ΑπρίλιοΨΒΞΚΩΚ3-Γ0ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10635
07/05/2019 03:00:0007/05/2019 10:57:44ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έγκριση της υπ’ αριθμό 19/2019 μελέτης της Τ.Υ. και διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων».6ΒΡΒΩΚ3-ΣΡΕΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ10575
07/05/2019 03:00:0007/05/2019 11:00:44ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έγκριση της υπ’ αριθμό 24/2019 μελέτης της Τ.Υ. και διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών».668ΙΩΚ3-9ΨΟΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ10573
07/05/2019 03:00:0007/05/2019 11:31:46ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΜΙΣΘΟΥ ΛΟΓΩ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΠΑΤΣΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗΩΞΘΣΩΚ3-ΥΝ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10592
07/05/2019 03:00:0007/05/2019 10:25:21Απόφαση Δημάρχου για έγκριση της υπ. αρ. 12/2019 μελέτης και διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο "Συντήρηση και επισκευή κτιρίου Δημοτικής Βιβλιοθήκης" με απευθείας ανάθεση.Ω30ΜΩΚ3-ΔΕ2ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ10599/7-5-2019
07/05/2019 03:00:0009/05/2019 11:06:16Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Δομών Υγείας», με αρ. μελ. 1/2019.Ω8ΔΖΩΚ3-ΕΚΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ63/2019
07/05/2019 03:00:0007/05/2019 10:15:11ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡ. 09/2019 ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σ.Σ." ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΩ8Ω3ΩΚ3-86ΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ10597/7-5-2019
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 11:47:08ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ7ΧΙΥΩΚ3-428ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ10482
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 14:02:53ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΥΜΙΣ 46/19 (Γ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019)ΨΕ7ΡΩΚ3-341ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 14:02:25ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΥΜΙΣ 42/19 (Γ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019)68ΞΙΩΚ3-Η37ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 14:02:42ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΥΜΙΣ 43/19 (Γ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019)ΨΙΗ4ΩΚ3-Β2ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 14:03:05ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΥΜΙΣ 53/19 (Γ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019)Ω7ΦΔΩΚ3-45ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 14:03:26ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΥΜΙΣ 86/19 (Γ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019)6Θ0ΥΩΚ3-ΜΨΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 14:03:16ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΥΜΙΣ 60/19 (Γ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019)Ω23ΒΩΚ3-ΣΞΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 14:03:38ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΥΜΙΣ 75/19 (Γ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019)94Χ3ΩΚ3-Θ31ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ14
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 14:03:46ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΥΜΙΣ 79/19 (Γ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019)ΨΨΤΝΩΚ3-Γ3ΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 14:01:59ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΥΜΙΣ 37/19 (Γ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019)ΨΟΙΣΩΚ3-6ΧΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 14:02:21ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΥΜΙΣ 27/19 (Γ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019)9Λ5ΔΩΚ3-ΦΥΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 14:02:15ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΥΜΙΣ 23/19 (Γ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019)9ΨΞΓΩΚ3-ΙΑΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 14:02:11ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΥΜΙΣ 47/19 (Γ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019)6ΠΑΥΩΚ3-64ΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 14:01:50ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΥΜΙΣ 30/19 (Γ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019)6ΕΙΔΩΚ3-ΙΓΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 14:03:22ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΥΜΙΣ 76/19 (Γ' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2019)6Λ3ΔΩΚ3-ΒΔΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ12
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 12:13:35ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ (Gatering για την εκδήλωση επιβράβευσης εθελοντών καθηγητών Κοινωνικού φροντιστηρίου Δήμου Νέας Σμύρνης) »ΨΒ66ΩΚ3-Γ1ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10501
06/05/2019 03:00:0006/05/2019 14:21:16ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝΩ9ΛΒΩΚ3-82ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10543
03/05/2019 03:00:0003/05/2019 13:49:37ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια περιφερειακών εξαρτημάτων εξυπηρετητή τεχνικής υπηρεσίας»ΩΩ48ΩΚ3-ΔΥ5ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ10421
02/05/2019 03:00:0002/05/2019 11:23:17ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια σπόρων γκαζόν, δενδρυλλίων, θάμνων, εποχιακών φυτών και πασσάλων στήριξης. • Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα. • Προμήθεια κοπριάς, λιπάσματος, τύρφης, χώματος και φυτοπαθολογικού υλικού.6ΤΒΞΩΚ3-Σ47ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10286
02/05/2019 03:00:0006/05/2019 12:11:03ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΨΦ5ΛΩΚ3-5Ν2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ275
02/05/2019 03:00:0006/05/2019 12:11:15ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΣΒΘΩΚ3-ΥΑΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ276
02/05/2019 03:00:0002/05/2019 14:44:10ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥΩ6Ε1ΩΚ3-ΦΔ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10309
02/05/2019 03:00:0002/05/2019 09:08:34Χορήγηση αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού μηνός Απριλίου 2019Ω8Ρ7ΩΚ3-6ΥΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10271
02/05/2019 03:00:0002/05/2019 09:31:11Υπερωρίες μηνός Απριλίου 2019 της Αν/τριας Πρ/νης Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών ΥπηρεσιώνΨΒΩΧΩΚ3-ΓΟ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10274
02/05/2019 03:00:0002/05/2019 10:03:01ΧΕΕΠ 53- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ 2019)ΨΨΦΕΩΚ3-ΤΡ2ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ53
30/04/2019 03:00:0008/05/2019 12:24:09ΧΕ 937-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜ. Ν/Φ7ΧΧ0ΩΚ3-ΓΨΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ937
29/04/2019 03:00:0004/04/2019 10:54:00ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2019ΨΗΠΓΩΚ3-Ω9ΩΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ675
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 10:53:18ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Απευθείας Ανάθεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης ασθενών ρευμάτων»Ω71ΔΩΚ3-ΡΨΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ10143
25/04/2019 03:00:0025/04/2019 10:38:36ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ».Ω278ΩΚ3-Γ0ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10123
24/04/2019 03:00:0024/04/2019 12:56:41Έξοδα ταξιδίων προγράμματος Erasmus plus Βασική Δράση 3631ΩΩΚ3-ΓΣΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ933
24/04/2019 03:00:0024/04/2019 09:22:02Έγκριση της υπ’ αριθμό 15/2019 μελέτης της Τ.Υ. και διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια περιφερειακών εξαρτημάτων εξυπηρετητή τεχνικής υπηρεσίας»789ΞΩΚ3-ΤΗΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ9977
24/04/2019 03:00:0024/04/2019 09:25:51ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έγκριση μελέτης και διενέργειας της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση εργασίας ασθενών ρευμάτων».ΩΩΚ1ΩΚ3-8ΗΤΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ9980
24/04/2019 03:00:0024/04/2019 08:08:33ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ: ΚΗΗ-6204. ΑΠΟ ΤΗΝ 20297/2017 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΑΜ: 17SYMV001629036ΩΕΡΝΩΚ3-5ΗΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9967
24/04/2019 03:00:0024/04/2019 15:19:44ΧΕ 934- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019)Ψ2Ψ2ΩΚ3-Α5ΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ934
24/04/2019 03:00:0024/04/2019 10:58:53ΧΕ 930- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ6Ζ47ΩΚ3-ΠΗΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ930
23/04/2019 03:00:0007/05/2019 13:35:54Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού 2020-2023Ω32ΔΩΚ3-ΖΘ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110
23/04/2019 03:00:0002/05/2019 10:50:21Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη Δήμου Ν. Σμύρνης»Ω3ΨΞΩΚ3-ΕΚ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ104
23/04/2019 03:00:0024/04/2019 11:44:32Έγκριση της μελέτης «Αύξηση επιτελεστικότητας κερκίδων σταδίου Ν. Σμύρνης», Α΄ φάση, αρ. μελ. 25/2019Ω3ΤΟΩΚ3-Δ2ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ126
23/04/2019 03:00:0025/04/2019 12:50:24Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης»Ω7ΡΓΩΚ3-836ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ101
23/04/2019 03:00:0024/04/2019 14:08:08Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΚΝ 7275 Αναπηρικό αυτοκίνητοΨ4ΖΨΩΚ3-79ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ114
23/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:04:26ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.Σ.6ΤΜ3ΩΚ3-ΧΗ8ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ927
23/04/2019 03:00:0023/04/2019 14:39:01ΧΕ 928- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ99ΘΓΩΚ3-ΘΨΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ928
23/04/2019 03:00:0023/04/2019 15:43:13Β’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νέας Σμύρνης έτους 201997ΘΤΩΚ3-ΒΗ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96
23/04/2019 03:00:0023/04/2019 15:18:42ΧΕ 929- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΩ9ΓΛΩΚ3-Ι1ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ929
23/04/2019 03:00:0023/04/2019 12:38:49ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ6ΣΣΠΩΚ3-ΞΧΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9850
23/04/2019 03:00:0025/04/2019 13:33:04Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης #50.000# ευρώ, στις ΕΣΕ για κάλυψη των τρεχουσών λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩΛΗΗΩΚ3-6Γ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ109
23/04/2019 03:00:0025/04/2019 12:57:07Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης»Ω8ΦΖΩΚ3-ΧΕ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ103
23/04/2019 03:00:0025/04/2019 13:20:27Αποδοχή του ποσού #117.430# ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης. Κατανομή & διάθεση του ποσού των #117.253,85# ευρώ στις ΕΣΕ του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩΗΙ9ΩΚ3-ΕΘ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ108
23/04/2019 03:00:0025/04/2019 11:20:09Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικ. ετών6Τ03ΩΚ3-ΕΟ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ116
23/04/2019 03:00:0025/04/2019 13:06:42Έγκριση αιτήματος για την ίδρυση τμήματος Ένταξης στο 8ο Νηπιαγωγείο και στο 4ο Γυμνάσιο Ν. ΣμύρνηςΩΣΤΨΩΚ3-Ξ0ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113
23/04/2019 03:00:0002/05/2019 10:50:34Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης»ΨΟΗΣΩΚ3-Ψ6ΘΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ102
23/04/2019 03:00:0015/05/2019 13:39:00Έγκριση για υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις για την απόκτηση αμιγώς κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ν. Σμύρνης9Ψ4ΦΩΚ3-ΠΨ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ136
23/04/2019 03:00:0007/05/2019 13:25:06Καταχώρηση Ανεξόφλητων τιμολόγιων Δεκεμβρίου 20186ΓΑΕΩΚ3-2Υ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115
23/04/2019 03:00:0002/05/2019 11:00:14Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Α΄βαθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν. Σμύρνης»6Ι4ΤΩΚ3-ΥΗΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ106
23/04/2019 03:00:0002/05/2019 11:23:45Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού Έτους 2018 του ΝΠΔΔ Β΄βαθμιας ΕΣΕ Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩΞΥΨΩΚ3-ΨΙΩΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ107
23/04/2019 03:00:0003/05/2019 15:17:16Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια Δήμου Ν. Σμύρνης» με αρ. μελ. 08/20149Ο4ΓΩΚ3-ΤΛ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ137
23/04/2019 03:00:0003/05/2019 15:18:30Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή-συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων» με αρ. μελ. 10/20146ΓΩ0ΩΚ3-Β72ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ138
23/04/2019 03:00:0009/05/2019 13:04:01Έγκριση α) της υπαρ. 18/2019 μελέτης με γενικό τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών» β) Διενέργειας Προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών» του συνόλου των ομάδων αυτής με τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού62ΘΒΩΚ3-4ΥΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97
23/04/2019 03:00:0009/05/2019 13:25:17Έγκριση Συνδιοργάνωσης του Δήμου Νέας Σμύρνης με την Ένωση Κρητών Ν. Σμύρνης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων της Μάχης της ΚρήτηςΩ538ΩΚ3-ΞΛ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ123
23/04/2019 03:00:0006/05/2019 10:19:51ΧΕ 925- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣΩΚΟ4ΩΚ3-ΙΤ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ925
23/04/2019 03:00:0007/05/2019 09:33:10Παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του 1ου Δημοτικού Γυμναστηρίου Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩΒ20ΩΚ3-ΣΤ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ120
23/04/2019 03:00:0009/05/2019 10:25:13Λήψη απόφασης για την ανάγκη φύλαξης & προστασίας δημοτικών εγκαταστάσεων, κοινοχρήστων χώρων, σχολείων & παιδικών χαρών, λόγω έλλειψης προσωπικού φυλάκωνΨΨ8ΣΩΚ3-7Ω3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ121
23/04/2019 03:00:0007/05/2019 10:33:04Έγκριση επιχορήγησης ποσού 2.500 ευρώ στην Ένωση Ποντίων «Η Μαύρη Θάλασσα»ΩΔΚΡΩΚ3-ΔΩΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ122
23/04/2019 03:00:0008/05/2019 12:24:55ΧΕ 925- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ 2019)ΩΣΒ1ΩΚ3-ΜΧΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ925
23/04/2019 03:00:0013/05/2019 15:26:02Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ενός ασκούμενου Δικηγόρου στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ν. Σμύρνης6ΥΙΚΩΚ3-889ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111
23/04/2019 03:00:0006/05/2019 13:23:29Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας (Σφραγίδων)ΨΙΕ3ΩΚ3-6ΒΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143
23/04/2019 03:00:0006/05/2019 14:17:16Έγκριση Πρακτικού Διακομματικής-Διαπαραταξιακής Επιτροπής Εκλογών Μαΐου 2019ΩΨΓ8ΩΚ3-ΦΓΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98
23/04/2019 03:00:0010/05/2019 13:05:49Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «Ασφαλτοτάπητες οδών», αρ. μελ. 59/2017ΨΔΘΔΩΚ3-2ΑΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ134
23/04/2019 03:00:0010/05/2019 09:41:17Έγκριση εκμίσθωσης πενήντα δύο (52) κοινοχρήστων χώρων (στέγαστρα αστικών συγκοινωνιών) για προβολή διαφημιστικών μηνυμάτωνΩΕΕΒΩΚ3-535ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ131
23/04/2019 03:00:0015/05/2019 10:59:01Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας «Συντήρηση ηλεκτρονικών πινάκων- Συντήρηση φωτεινών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών» για την ομάδα Α7ΖΛΒΩΚ3-Ρ4ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141
23/04/2019 03:00:0015/05/2019 13:40:19Λήψη απόφασης για τη δημιουργία παρουσίασης- ενημερωτικής προβολής δομών & δράσεων του Δήμου για χρήση των δημοτώνΨΧΚΔΩΚ3-4ΝΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ146
23/04/2019 03:00:0023/05/2019 12:07:50Έγκριση για δημιουργία σύμπραξης ΕΜΠ και Δήμου Ν. Σμύρνης για την υποβολή πρότασης στην (5) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020Ψ2ΠΧΩΚ3-Γ9ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ148
23/04/2019 03:00:0014/05/2019 11:56:49Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή -συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων» με αρ. μελ. 60/2015Ψ6Δ5ΩΚ3-3Λ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140
23/04/2019 03:00:0024/05/2019 13:22:12Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με το αρ. 32 του Ν. 4412/2016ΨΤΑ5ΩΚ3-0ΕΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ145
23/04/2019 03:00:0014/05/2019 10:22:38Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοτάπητες οδών», αρ. μελ. 59/201778Ν6ΩΚ3-ΟΔΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135
23/04/2019 03:00:0015/05/2019 11:42:12Έγκριση για υποβολή πρότασης με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία στάσεων στο Δήμο Νέας Σμύρνης», στην πρόσκληση V του προγράμματος Φιλόδημος II του ΥΠΕΣΩΧΔ4ΩΚ3-1Μ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ128
23/04/2019 03:00:0017/05/2019 14:45:16Παράταση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίαςΩΩΞ4ΩΚ3-4ΔΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ112
23/04/2019 03:00:0014/05/2019 11:24:26Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των γενικών υπηρεσιώνΩΤ2ΘΩΚ3-Ν89ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139
23/04/2019 03:00:0016/05/2019 15:23:47Επικαιροποίηση της υπαρ. 53/2013 ΑΔΣ που αφορά «Κανονισμό περιπτέρων»9413ΩΚ3-ΓΚΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119
23/04/2019 03:00:0013/05/2019 13:53:38α) Αποστολή ενός αιρετού και μιας ειδικής συμβούλου στη Μόσχα β) Ορισμός υπολόγου6Ρ2ΘΩΚ3-Ι7ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ118
23/04/2019 03:00:0014/05/2019 15:56:55Έγκριση αγοράς προσκυρωτέας πρασιάς επί της οδού Αδριανουπόλεως & Ελλησπόντου 28, ΟΤ308ΩΟΓ7ΩΚ3-ΒΒΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ125
23/04/2019 03:00:0020/05/2019 13:31:45Έγκριση πρωτοκόλλων συνεργασίας με τον ΠανιώνιοΨ3ΜΙΩΚ3-ΚΩ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ142
23/04/2019 03:00:0014/05/2019 15:41:17Έγκριση αγοράς προσκυρωτέας πρασιάς επί της οδού Εφέσου 79 & Νικομηδείας, ΟΤ72ΨΩΖ8ΩΚ3-ΒΡΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ124
23/04/2019 03:00:0015/05/2019 12:31:18Έγκριση για υποβολή πρότασης με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά κτίρια του Δήμου Ν. Σμύρνης», στην πρόσκληση ΑΤΤ088 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3426 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική»ΨΝΜΤΩΚ3-ΠΑΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ129
23/04/2019 03:00:0014/05/2019 13:55:38Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Σύνταξη πράξεων αναλογισμού»6ΚΣΓΩΚ3-ΞΩ2ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ133
23/04/2019 03:00:0015/05/2019 13:37:31Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ν. Σμύρνης στην πρόταση με τίτλο «Vocational Education & Training for A Green Europe-VET-AGE», στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+Ω93ΝΩΚ3-ΦΤΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130
23/04/2019 03:00:0014/05/2019 11:55:456μηνη παράταση της 20297 συμφωνίας πλαίσιο για συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων62ΗΞΩΚ3-ΝΤΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ132
22/04/2019 03:00:0024/04/2019 13:46:07Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.Ψ22ΔΩΚ3-ΧΔΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54/2019
22/04/2019 03:00:0024/04/2019 13:26:34Έγκριση πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης του έργου : «Επισκευή – συντήρηση αύλειων χώρων Σ.Σ.», αρ. μελ.: 33/18.ΩΕΧ0ΩΚ3-ΡΒΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ50/2019
22/04/2019 03:00:0025/04/2019 10:30:42Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου-Κράτητος», με αρ. μελ. 53/2018.ΨΟΜ8ΩΚ3-ΣΙΟΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ52/2019
22/04/2019 03:00:0023/04/2019 11:54:32ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ 2019)ΩΡ4ΧΩΚ3-ΝΩΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ269
22/04/2019 03:00:0024/04/2019 13:23:24Διαβίβαση Πρακτικού Αποσφράγισης και Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων», με αρ. Μελ. 81/2018 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.61Ι7ΩΚ3-2ΣΙΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ49/2019
22/04/2019 03:00:0023/04/2019 12:05:38ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 6ΠΡΡΩΚ3-323ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ203
22/04/2019 03:00:0022/04/2019 14:20:30ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ#ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ#6ΠΝΔΩΚ3-ΝΛΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9742
22/04/2019 03:00:0016/05/2019 11:46:33Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. 442/18-1-2019 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Μονομελές).Ω9Δ1ΩΚ3-3ΦΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55/2019
22/04/2019 03:00:0016/05/2019 11:52:02Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. 10/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών, Διατάξεις για τις εργατικές Διαφορές).6Α97ΩΚ3-91ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58/2019
22/04/2019 03:00:0016/05/2019 11:48:23Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. Α256/28-01-2019 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα 11ο Μονομελές).629ΜΩΚ3-ΙΟΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/2019
22/04/2019 03:00:0023/04/2019 12:44:11ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣΨΣ1ΛΩΚ3-ΕΑ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ272
22/04/2019 03:00:0022/04/2019 14:46:45Διαβίβαση Συμπληρωματικού Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών, για το Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» με αρ. μελ. 29/2018.ΩΚΩ2ΩΚ3-539ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ48/2019
22/04/2019 03:00:0022/04/2019 14:48:04Γ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.ΩΙΙΙΩΚ3-ΟΤΙΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ51/2019
22/04/2019 03:00:0023/04/2019 12:37:10ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ (Μ. ΑΝ....ΣΗ)6Τ4ΑΩΚ3-ΚΔΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ271
22/04/2019 03:00:0023/04/2019 12:27:55ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Ε.Δ.Σ.Ν.Α.6Φ2ΘΩΚ3-ΦΛΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ270
22/04/2019 03:00:0016/05/2019 11:50:23Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. 1648/26-3-2019 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (5ο τμήμα Εργατικών Διαφορών).ΩΛ6ΔΩΚ3-ΤΦΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57/2019
22/04/2019 03:00:0023/04/2019 12:05:32ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΩΦ8ΩΩΚ3-ΨΛΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ202
22/04/2019 03:00:0016/05/2019 11:55:06Αποδοχή ή μη της υπαρ. πρωτ. 9299/2019 προτάσεως.ΩΓΕΗΩΚ3-ΛΓ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60/2019
22/04/2019 03:00:0016/05/2019 11:53:36Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. Α296/30-1-2019 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα 2ο Τριμελές).ΩΟΔ8ΩΚ3-ΞΧΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59/2019
22/04/2019 03:00:0023/04/2019 12:49:27ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σ.Σ.ΨΒΒΦΩΚ3-90ΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ273
22/04/2019 03:00:0023/04/2019 13:04:24ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝΩ2ΗΥΩΚ3-53ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9801
22/04/2019 03:00:0024/04/2019 13:44:33Ανανέωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης με τη ΔΕΠΑ Α.Ε.6ΨΘΨΩΚ3-Β29ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53/2019
22/04/2019 03:00:0023/04/2019 12:08:19ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (άρθρο 112 Ν. 118/81)ΨΨΔ7ΩΚ3-ΛΚΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ274
19/04/2019 03:00:0015/05/2019 12:43:45ΧΕ 895- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΨΛ4ΡΩΚ3-ΤΙΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ895
19/04/2019 03:00:0022/04/2019 14:29:50ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7ΖΟ0ΩΚ3-ΡΟΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ267
19/04/2019 03:00:0015/05/2019 12:45:44ΧΕ 896- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝΩΝ78ΩΚ3-ΥΚ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ896
19/04/2019 03:00:0022/04/2019 14:29:57ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝΩΤ5ΤΩΚ3-5ΘΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ268
18/04/2019 03:00:0010/05/2019 08:58:15ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ9ΨΡΒΩΚ3-49ΜΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ883
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:33:28ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜ. Η/Μ ΕΡΓΩΝ Τ.Υ. ΜΑΡΤΙΟΥ 20196ΩΔΡΩΚ3-ΘΞ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9408
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:44:37ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Υ. ΜΑΡΤΙΟΥ 2019Ψ3ΙΧΩΚ3-ΩΑ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9412
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:39:10ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜ.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τ.Υ. ΜΑΡΤΙΟΥ 20196ΘΓΥΩΚ3-Υ3ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9410
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:41:55ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Υ. ΜΑΡΤΙΟΥ 2019ΨΜ1ΒΩΚ3-ΑΞΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9411
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:20:31ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Τ.Υ. ΜΑΡΤΙΟΥ 20196ΛΛ8ΩΚ3-9ΙΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9407
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:36:20ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Υ. ΜΑΡΤΙΟΥ 2019616ΥΩΚ3-Λ29ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9409
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 13:11:21ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ6ΥΧ5ΩΚ3-ΧΞ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ881
18/04/2019 03:00:0018/04/2019 13:24:23ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΜΦΠΑΔ "Montessori Roots"ΨΑΒ3ΩΚ3-Ε7ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9429
17/04/2019 03:00:0022/04/2019 14:20:51ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ & ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΑΓΩΓΗ Ν******* Δ********)ΩΛΦΥΩΚ3-Η56ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ266
17/04/2019 03:00:0022/04/2019 14:29:42ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ6ΡΧΗΩΚ3-ΦΧΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ265
17/04/2019 03:00:0017/04/2019 09:48:54ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Μ.Φ.Π.Α.Δ-ΑΓΑΠΟΥΠΟΛΗΩΧΒΟΩΚ3-ΜΛΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9195
17/04/2019 03:00:0017/04/2019 11:36:19ΜΕΤΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΠΟΛΥΜΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΨ1ΘΖΩΚ3-Υ63ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4632
17/04/2019 03:00:0017/04/2019 12:33:27Υπηρεσία ¨Διερεύνηση δυνατοτήτων και οικονομική ανάλυση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού¨Ψ8Β6ΩΚ3-99ΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ28952
16/04/2019 03:00:0016/04/2019 14:24:12ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ6ΥΞΔΩΚ3-66ΛΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ862
16/04/2019 03:00:0016/04/2019 09:36:21ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ CONTAINER NO 3. ΑΠΟ ΤΗΝ 20297/2017 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΑΔΑΜ:17SYMV001629036)6Ε2ΑΩΚ3-64ΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ9062
15/04/2019 03:00:0013/05/2019 12:22:10ΧΕ 874- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥΩΧ68ΩΚ3-5Ι1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ874
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 14:14:50ΧΕ 811- ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΑΜΠΟΤΩΝ ΦΑΝΩΝ)Ψ6ΕΕΩΚ3-ΕΗΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ811
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 15:20:57ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝΩΣΣ0ΩΚ3-ΘΔΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ836
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 11:59:49ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 2018Ψ9ΨΩΩΚ3-ΨΘ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ806
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 11:06:57ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ6ΡΒ6ΩΚ3-ΘΜ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8929
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 13:19:36ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝΩΜΠΖΩΚ3-ΒΡ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ250355
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 13:54:17ΧΕ 837- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣΨΦΙΔΩΚ3-ΚΝΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ837
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 10:35:11ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 20196Ι8ΑΩΚ3-19ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8764/11-4-2019
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 10:27:56ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019ΨΡΡ9ΩΚ3-Λ18ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8761/11-4-2019
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 10:42:21ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 20196ΟΑ9ΩΚ3-ΤΟΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8770/11-4-2019
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 09:46:32Έγκριση παρασχεθείσας υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακύκλωσης Καθαριότητας για το μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2019.7ΧΦ7ΩΚ3-ΗΑ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8916
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 09:48:06Έγκριση παρασχεθείσας υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Εξοπλισμού Καθαριότητας για το μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2019.6ΕΠΨΩΚ3-ΦΒ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8917
15/04/2019 03:00:0008/05/2019 10:06:11ΧΕ 885- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ6ΘΜ7ΩΚ3-ΔΔ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ885
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 16:02:44ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝΩΒΦΦΩΚ3-ΓΗΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ857
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 10:57:43ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Σ.Ε. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΩ53ΒΩΚ3-Υ7ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ804
15/04/2019 03:00:0018/04/2019 13:31:51ΧΕ 882- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ94Χ1ΩΚ3-ΩΞ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ882
15/04/2019 03:00:0017/04/2019 09:25:22ΧΕ 828- ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΚΟΥ ΓΚΑΡΑΖΩΠΝΚΩΚ3-ΨΛΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ828
15/04/2019 03:00:0017/04/2019 09:10:47ΧΕ 807- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ (Αφορα τιμολογιο της 26/2/2019)6ΘΧΖΩΚ3-ΦΔΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ807
15/04/2019 03:00:0016/04/2019 14:00:15ΧΕ 861- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ (αφορά τιμολόγιο της 15/2/19)ΨΟΞΠΩΚ3-ΠΣΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ861
15/04/2019 03:00:0017/04/2019 11:48:35ΧΕ 870- ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜ ΠΑΛΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΓΚ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ Ο.Τ.437 ΕΩΣ 432 ΤΟΥ Δ.ΔΝ.Σ. (αφορά τιμολόγιο της 29/10/18)6ΝΧ7ΩΚ3-0Φ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ870
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 15:09:53ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"ΩΧΨ3ΩΚ3-ΚΕ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ856
15/04/2019 03:00:0008/05/2019 12:17:03ΧΕ 885- ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠΩΚΞΔΩΚ3-ΧΣΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ885
15/04/2019 03:00:0008/05/2019 12:19:28ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥΩΗΖΡΩΚ3-ΟΤΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ873
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 14:35:13ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ7Ζ4ΥΩΚ3-ΤΨΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ853
15/04/2019 03:00:0015/04/2019 10:59:45ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Σ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ617ΞΩΚ3-ΚΔ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ805
15/04/2019 03:00:0017/04/2019 12:33:58ΧΕ 871- ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜ. ΠΑΛΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΓΚ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ Ο.Τ.437 ΕΩΣ 432 ΤΟΥ Δ.ΔΝ.Σ. (συν)Ω97ΞΩΚ3-Χ3ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ871
15/04/2019 03:00:0017/04/2019 13:24:49ΧΕ 872- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ6ΛΚΞΩΚ3-2ΝΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ872
15/04/2019 03:00:0018/04/2019 12:29:39ΧΕ 878- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ6Λ9ΙΩΚ3-478ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ878
15/04/2019 03:00:0018/04/2019 13:19:59XE 880- 1ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΛΑΚΚΩΝ (αφορά τιμολόγιο της 14/3/19) -ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 57/16ΩΚ6ΚΩΚ3-5ΔΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ880
12/04/2019 03:00:0012/04/2019 11:28:12ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Σ.Ε. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΨΗΧΤΩΚ3-Ε76ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ261
12/04/2019 03:00:0012/04/2019 09:43:31ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ (6-16 ετών) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 20196ΙΩΔΩΚ3-ΘΜΓΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ8793
12/04/2019 03:00:0008/05/2019 12:18:18ΧΕ 793- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ (αφορά τιμολόγιο της 15/3/2019)66ΔΖΩΚ3-8Υ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ793
12/04/2019 03:00:0008/05/2019 13:47:15ΧΕ 793- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (συν.)ΩΧΒΕΩΚ3-ΤΟΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ793
12/04/2019 03:00:0012/04/2019 11:39:37ΧΕ ΕΡΓΩΝ 779- 1η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ ΟΔΩΝ" (αφορά τιμολόγιο της 5/3/19)- ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 59/176Π0ΝΩΚ3-ΤΦ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ779
12/04/2019 03:00:0016/04/2019 08:52:46ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ6Β93ΩΚ3-ΩΒΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ249
12/04/2019 03:00:0012/04/2019 11:28:16ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Σ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ6ΜΧΚΩΚ3-ΕΒΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ262
12/04/2019 03:00:0016/04/2019 08:53:58ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ6267ΩΚ3-ΒΣ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ254
12/04/2019 03:00:0016/04/2019 08:53:33ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝΩΣΦ9ΩΚ3-Τ1ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ252
12/04/2019 03:00:0016/04/2019 09:41:18ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2019Ω4Γ4ΩΚ3-63ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ201
12/04/2019 03:00:0016/04/2019 09:32:43ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ"7ΜΦΘΩΚ3-Ν16ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ255
12/04/2019 03:00:0016/04/2019 09:32:49ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΩΜΤΤΩΚ3-Π0ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ256
12/04/2019 03:00:0016/04/2019 09:33:07ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5 ΤΟΝΩΝ6ΚΙΣΩΚ3-ΠΝ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ257
12/04/2019 03:00:0016/04/2019 09:33:19ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 6 κ.μ.ΩΨΞΜΩΚ3-ΛΞΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ259
12/04/2019 03:00:0016/04/2019 09:33:28ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝΩΟΔΟΩΚ3-ΞΝΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ260
12/04/2019 03:00:0016/04/2019 09:41:06ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2019ΩΥ2ΕΩΚ3-ΚΗΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ199
12/04/2019 03:00:0016/04/2019 09:33:13ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΕΩΣ 3,5 ΤΟΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ7Μ5ΔΩΚ3-ΛΤΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ258
12/04/2019 03:00:0016/04/2019 08:53:22ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΖΑΝΤΩΝ6Τ4ΤΩΚ3-0Μ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ251
12/04/2019 03:00:0016/04/2019 08:53:09ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 2017-20186ΒΡ4ΩΚ3-ΘΑΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ250
12/04/2019 03:00:0013/05/2019 12:21:37ΧΕ800- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (αφορά τιμολόγιο της 12/3/19)Ω26ΝΩΚ3-ΧΚΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ800
12/04/2019 03:00:0012/04/2019 12:55:24ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΜ. ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2019.6ΚΩΦΩΚ3-ΝΥΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8838/12-4-2019
12/04/2019 03:00:0016/04/2019 08:53:46ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ6Υ2ΟΩΚ3-ΖΥΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ253
11/04/2019 03:00:0011/04/2019 13:21:29ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΩΞ5ΩΩΚ3-ΤΜΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ774
11/04/2019 03:00:0011/04/2019 14:07:24ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ, ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑ6ΖΨΥΩΚ3-Α7ΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ775
11/04/2019 03:00:0011/04/2019 13:41:25ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ»ΨΧΗΦΩΚ3-ΟΓΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8767
11/04/2019 03:00:0011/04/2019 12:39:48ΕΞΟΔΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ EVENTS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POPULART6ΛΣΦΩΚ3-ΖΙΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ773
11/04/2019 03:00:0011/04/2019 12:51:09Απόφαση Δημάρχου για ανάθεση της υπηρεσίας "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ" Αρ.Μελ. 6/20196ΟΩΘΩΚ3-ΟΤΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8755/11-4-2019
11/04/2019 03:00:0011/04/2019 12:51:11ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ• Προμήθεια σπόρων γκαζόν, δενδρυλίων, θάμνων, εποχιακών φυτών και πασσάλων στήριξης- • Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα • Προμήθεια κοπριάς, λιπάσματος, τύρφης, χώματος και φυτοπαθολογικού υλικού. ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ.ΩΓΗΧΩΚ3-Ψ23ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7995/4-4-19
11/04/2019 03:00:0011/04/2019 08:21:41ΧΕ 769- ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (Περίοδος κατανάλωσης από 1 έως 28/2/19)ΩΦΒΑΩΚ3-ΩΓΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ769
11/04/2019 03:00:0011/04/2019 09:34:42ΧΕ 770- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣΩΔΓΦΩΚ3-04ΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ770
11/04/2019 03:00:0011/04/2019 10:57:59ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ #ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΟΥ ΤΙΓΡΗΣ #Ψ116ΩΚ3-ΗΡΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8707
10/04/2019 03:00:0010/04/2019 16:11:00ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POPULARTΨΠΟΟΩΚ3-8ΤΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ768
10/04/2019 03:00:0010/04/2019 09:34:39ΧΕ 754- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ6Μ3ΒΩΚ3-3ΕΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ754
10/04/2019 03:00:0010/04/2019 10:05:34ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΡΙΓΑΣ ΠΕΤΡΟΣΩ2ΕΠΩΚ3-3ΓΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8533
10/04/2019 03:00:0010/04/2019 12:58:12ΧΕ 756- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝΨ6ΙΟΩΚ3-ΟΤΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ756
10/04/2019 03:00:0010/04/2019 13:15:51ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝΨ2ΟΑΩΚ3-Σ56ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8575
10/04/2019 03:00:0011/04/2019 13:20:17ΧΕ 758- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ6ΣΡΥΩΚ3-ΓΤΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ758
10/04/2019 03:00:0010/04/2019 09:36:22ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 6ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ και 5ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2019ΩΥΝΩΩΚ3-ΕΒΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8372
10/04/2019 03:00:0010/04/2019 15:32:39ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ9ΒΓΚΩΚ3-17ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ767
10/04/2019 03:00:0010/04/2019 10:15:39ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ61ΘΔΩΚ3-Ι7ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8521
10/04/2019 03:00:0010/04/2019 14:49:59ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ6ΨΔΝΩΚ3-Υ6ΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ766
10/04/2019 03:00:0010/04/2019 14:43:45ΧΕ 765- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ7ΖΠΣΩΚ3-0ΗΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ765
10/04/2019 03:00:0010/04/2019 13:05:08ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 του Αναπληρωτή Προισταμένου Διεύθυνσης ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ και ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΨΗΨΘΩΚ3-ΟΙΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8572
10/04/2019 03:00:0010/04/2019 14:14:37ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΜ. ΔΗΜ Ν/ΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 20196ΥΛΛΩΚ3-ΝΕΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8617/10-4-2019
10/04/2019 03:00:0011/04/2019 14:32:23Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.6ΒΗ0ΩΚ3-318ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45/2019
10/04/2019 03:00:0011/04/2019 14:29:42Έγκριση όρων διακήρυξης –τεχνικής περιγραφής, που αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό, για την υπηρεσία με τίτλο: «Φιλοξενία παιδιών (6 - 16 ετών) του Δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2019», με αρ. μελ. 4/2019.6Υ7ΜΩΚ3-4ΣΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ43/2019
10/04/2019 03:00:0011/04/2019 14:26:37Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών Προσφορών, για το Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αρ. μελ. 29/2018.ΨΝΞΩΩΚ3-Μ5ΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ42/2019
10/04/2019 03:00:0011/04/2019 14:31:09Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων», με αρ. μελ. 81/2018.ΨΦ6ΥΩΚ3-4Μ6ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ44/2019
10/04/2019 03:00:0015/04/2019 10:26:46ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"ΩΕΥΜΩΚ3-ΥΥΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ248
10/04/2019 03:00:0015/04/2019 10:29:48ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΨΩ5ΣΩΚ3-1ΒΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ247
10/04/2019 03:00:0010/04/2019 09:52:56ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥΩΒ65ΩΚ3-ΑΗ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8518
10/04/2019 03:00:0010/04/2019 09:43:08ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 201963ΩΕΩΚ3-24ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8526
10/04/2019 03:00:0010/04/2019 11:07:02ΧΕ 755- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝΩΕΜΟΩΚ3-Κ9ΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ755
10/04/2019 03:00:0011/04/2019 14:39:22Ορισμός υπολόγου ως διαχειριστής πίστωσης, που αφορά «Πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου».6289ΩΚ3-ΠΒ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/2019
10/04/2019 03:00:0011/04/2019 14:33:10Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΩΠΘΚΩΚ3-Μ5ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46/2019
10/04/2019 03:00:0011/04/2019 14:01:07ΧΕ 764- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝΩ00ΨΩΚ3-771ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ764
09/04/2019 03:00:0009/04/2019 12:04:04ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝΩΤΡΚΩΚ3-3ΛΧΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ747
09/04/2019 03:00:0009/04/2019 10:00:03ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΨΨΓ4ΩΚ3-ΛΑΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8379
09/04/2019 03:00:0009/04/2019 14:27:01ΧΕ 753- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ (αφορά τιμολόγιο της 5/3/19)ΨΣΓ7ΩΚ3-ΛΧΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ753
09/04/2019 03:00:0009/04/2019 09:56:45ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΙΣΘΟΥ ΛΟΓΩ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΑΤΣΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗΩΩΓΥΩΚ3-Ε11ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8394
09/04/2019 03:00:0009/04/2019 09:08:34ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΟΡΦΑΝΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ6Ω7ΜΩΚ3-Τ1ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ24878
09/04/2019 03:00:0010/04/2019 09:24:39Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (70 - 21/1/2019) ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΩΓΟΕΩΚ3-ΦΓΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ196
09/04/2019 03:00:0009/04/2019 11:48:45ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΜΙΣΘΟΥ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ7ΜΡ5ΩΚ3-ΗΣΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8424
09/04/2019 03:00:0010/04/2019 09:24:08Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (41 - 21/1/2019) ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)69ΔΙΩΚ3-Δ7ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ189
09/04/2019 03:00:0010/04/2019 09:24:12Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (25 - 21/1/2019) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 6ΚΥ1ΩΚ3-Τ63ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ190
09/04/2019 03:00:0009/04/2019 12:47:03ΧΕ 749- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣΩ8ΩΠΩΚ3-Ρ8ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ749
09/04/2019 03:00:0010/04/2019 09:24:44Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (83 - 21/1/2019) ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ6ΜΕΞΩΚ3-ΤΨΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ197
09/04/2019 03:00:0009/04/2019 14:45:30Τροποποίηση της με αριθ. 7594/2019 Απόφασης Αντιδημάρχου συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης.7Ν63ΩΚ3-ΠΦΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8514
09/04/2019 03:00:0009/04/2019 10:15:52ΧΕ 745- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ6ΜΨΡΩΚ3-9ΨΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ745
09/04/2019 03:00:0009/04/2019 09:54:23ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΙΣΘΟΥ ΛΟΓΩ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ679ΕΩΚ3-ΧΡ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8401
09/04/2019 03:00:0009/04/2019 12:55:46ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ6ΦΖΥΩΚ3-Α7ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ750
09/04/2019 03:00:0010/04/2019 09:24:23Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (77 - 21/1/2019) ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ , ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)7ΜΑ4ΩΚ3-0ΗΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ193
09/04/2019 03:00:0010/04/2019 09:24:48Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (84 - 21/1/2019) ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 619ΜΩΚ3-ΘΡ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ198
09/04/2019 03:00:0009/04/2019 12:15:50ΧΕ 748- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΩΞΦΗΩΚ3-6Κ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ748
09/04/2019 03:00:0010/04/2019 09:24:32Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (33 - 21/1/2019) ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 6ΓΤΙΩΚ3-Β33ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ195
09/04/2019 03:00:0010/04/2019 09:18:27ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS PLUS ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3ΩΖ52ΩΚ3-ΙΜΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ246
09/04/2019 03:00:0010/04/2019 09:18:17ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝΩΓ03ΩΚ3-8Ρ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ244
09/04/2019 03:00:0010/04/2019 09:18:22ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POPULARTΨΟΟΣΩΚ3-ΓΧ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ245
09/04/2019 03:00:0010/04/2019 09:24:28Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (12 - 21/1/2019) ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 6ΕΞΙΩΚ3-50ΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ194
09/04/2019 03:00:0010/04/2019 09:24:15Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (64 - 21/1/2019) ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ( ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ, ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ)Ω7ΙΩΩΚ3-620ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ191
09/04/2019 03:00:0010/04/2019 09:24:19Συμπληρωματική: 3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Μισθοδοσίας (73 - 21/1/2019) ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ6Ι8ΩΩΚ3-141ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ192
09/04/2019 03:00:0009/04/2019 11:20:27ΧΕ 746- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΨΘΙΦΩΚ3-ΛΦΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ746
08/04/2019 03:00:0009/04/2019 09:00:54ΕΛΕΓΧΟΣ- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΟΥ "ΤΙΓΡΗΣ"66ΦΕΩΚ3-ΣΔΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ242
08/04/2019 03:00:0010/04/2019 10:52:36ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2019Ψ4ΑΠΩΚ3-ΝΕΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ243
08/04/2019 03:00:0009/04/2019 08:56:15ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡ-ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2019ΩΞ5ΗΩΚ3-Τ2ΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ187
08/04/2019 03:00:0009/04/2019 10:03:41ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 20199ΠΠ7ΩΚ3-ΒΥΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8335
08/04/2019 03:00:0009/04/2019 08:56:20ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ - ΓΙΑ ΤΟ ΤΜ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡ-ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2019ΩΖΦΞΩΚ3-ΙΝ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ188
08/04/2019 03:00:0008/04/2019 12:10:38ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝΨΟΧΩΩΚ3-ΔΤΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ727
08/04/2019 03:00:0008/04/2019 13:39:00ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝΩΠ6ΛΩΚ3-Ρ16ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ734
08/04/2019 03:00:0008/04/2019 13:33:47Απόφαση Δημάρχου για έγκριση της υπ. αρ. 6/2019 μελέτης για "Διαμόρφωση χώρων δημοτικών κτιρίων" και διενεργειάς της με απευθείας ανάθεση.684ΟΩΚ3-ΘΛ4ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ8164/05-04-2019
08/04/2019 03:00:0008/04/2019 14:34:09ΧΕ 733- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΨΟΒΞΩΚ3-Ν0ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ733
08/04/2019 03:00:0011/04/2019 10:21:25ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝΩΦΓΛΩΚ3-2ΗΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ743
08/04/2019 03:00:0011/04/2019 10:18:52ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΩΕΔΚΩΚ3-Ι7ΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ742
08/04/2019 03:00:0008/04/2019 08:34:35ΧΕ 732- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (αφορά τιμολόγιο της 27/1/19)ΩΡΥΛΩΚ3-ΟΡΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ732
08/04/2019 03:00:0008/04/2019 14:22:09ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣΨΕΝΝΩΚ3-ΞΧΧΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ739
08/04/2019 03:00:0008/04/2019 12:13:59ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ63Ω5ΩΚ3-ΓΔΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ730
08/04/2019 03:00:0008/04/2019 13:57:44ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΨ9ΙΚΩΚ3-ΩΗ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ735
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:57:30ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 - ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΩ67ΠΩΚ3-ΧΦΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8117
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 14:32:07Εγκριση χορήγησης αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση στο Τμήμα Παιδείας Νεότητας και Δια Βίου Μάθησης609ΒΩΚ3-Η4ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8213
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 13:02:35ΧΕ 725- ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΜΗΡΟΥ7ΜΧΦΩΚ3-ΔΩΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ725
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 13:09:18ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΠ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019ΨΔΟΖΩΚ3-ΝΥΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8171/5-4-2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 13:02:04ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠ.ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΠ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019ΩΛΛΛΩΚ3-ΒΞΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8173/5-4-2019
05/04/2019 03:00:0008/04/2019 14:31:21Απόφαση Δημάρχου για έγκριση της υπ. αρ. 9/2019 μελέτης και διενέργεια της υπηρεσίας με απευθείας ανάθεση.782ΣΩΚ3-24ΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ8164/05-04-2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 13:06:42ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣ. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΕΠ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 201961ΑΟΩΚ3-5ΙΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8169/5-4-2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 13:18:59ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤ/ΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ, ΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Τ.Υ.pdfΩΩΟΓΩΚ3-ΥΕΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8150/5-4-2019
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 14:43:10ΧΕ 728- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ6ΕΥΛΩΚ3-3ΙΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ728
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 15:04:41ΧΕ 724- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΩΟ5ΝΩΚ3-3Μ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ724
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 08:20:09ΧΕ 722- ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ" (Σε αντικατάσταση του 723/18 ΧΕΕΠ)6ΓΑΠΩΚ3-ΦΘ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ722
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 09:46:03ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 - ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ6ΡΕΝΩΚ3-ΦΘΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8118
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 08:52:18ΧΕ 723- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΩ9ΦΗΩΚ3-ΨΔΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ723
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 11:45:40ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ i.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 03/2019) ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ii.ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΑΡ. ΜΕΛ. : 03/2019)6ΓΧΤΩΚ3-9ΓΦΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ8166
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 13:08:23ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Τ.Υ.ΨΧ6ΧΩΚ3-Ρ98ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7780/2-4-2019
05/04/2019 03:00:0008/04/2019 09:36:33ΧΕ 729- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ66ΡΟΩΚ3-ΕΝ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ729
05/04/2019 03:00:0005/04/2019 12:18:35ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ κλπ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΩΔΕΡΩΚ3-25ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ726
04/04/2019 03:00:0004/04/2019 16:58:29ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POPULARTΨΙ48ΩΚ3-Κ3ΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ717
04/04/2019 03:00:0004/04/2019 13:31:59Ορισμός διαχειριστών ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δαπανώνΩΧΟΤΩΚ3-ΛΔ3ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ8084
04/04/2019 03:00:0004/04/2019 13:22:59Μετάταξη της υπαλλήλου Θεοπούλας Κυμιατζή από τον κλάδο ΔΕ Χειριστών Η/Υ στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού με μεταφορά της θέσης τηςΨ5ΔΜΩΚ3-ΣΦ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3657
04/04/2019 03:00:0004/04/2019 14:01:44ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝΨΞ2ΩΩΚ3-Θ7ΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8088
04/04/2019 03:00:0004/04/2019 16:54:19ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POPULART93ΥΗΩΚ3-4Ω6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ706
04/04/2019 03:00:0004/04/2019 15:24:07ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.Σ.9ΗΥΧΩΚ3-ΨΑ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ721
04/04/2019 03:00:0004/04/2019 11:17:10ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ# ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ#ΨΩΚΓΩΚ3-ΤΕΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7996
04/04/2019 03:00:0004/04/2019 14:51:18ΣΥΜΒΑΣΗ «Συντήρηση λεβητοστασίων και καυστήρων» με αρ. μελ. 4/2019ΩΡΟΟΩΚ3-ΤΒΟΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8105
04/04/2019 03:00:0004/04/2019 11:39:53ΧΕ 701- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝΨΩΚΜΩΚ3-ΧΗΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ701
04/04/2019 03:00:0004/04/2019 16:56:31ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POPULARTΨ9ΛΡΩΚ3-ΝΕΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ716
04/04/2019 03:00:0004/04/2019 17:00:38ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ6ΚΗΟΩΚ3-Η7ΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ718
04/04/2019 03:00:0008/04/2019 10:50:32ΧΕ 720- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣΩΘΦΑΩΚ3-39ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ720
04/04/2019 03:00:0004/04/2019 14:46:53ΣΥΜΒΑΣΗ Προμήθεια χημικού υλικού απολύμανσης υδάτων λιμνών - σιντριβανιών με αρ. μελ. 5/2019ΨΧ36ΩΚ3-ΚΤΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ8104
04/04/2019 03:00:0005/04/2019 11:34:47ΧΕ 713- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΩΝ6ΖΩΚ3-Φ48ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ713
04/04/2019 03:00:0005/04/2019 11:17:59ΧΕ 719- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥΩΞΙ2ΩΚ3-Μ1ΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ719
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 12:48:34ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ- ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΝ/ΤΗ ΠΡ/ΝΟΥ ΔΝΣΗΣ Ο/Υ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΜΑΪΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2019)ΨΖΥΦΩΚ3-7ΟΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7941
03/04/2019 03:00:0004/04/2019 07:55:23Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ. Ν. Σμύρνη», με αρ. μελ. 61/2018.ΩΜΛ9ΩΚ3-85ΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ38/2019
03/04/2019 03:00:0004/04/2019 08:02:13Έγκριση όρων διακήρυξης –τεχνικών προδιαγραφών που αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δομών υγείας», με αρ. μελ. 1/2019.64ΟΠΩΚ3-Π1ΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ41/2019
03/04/2019 03:00:0004/04/2019 07:59:23Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και επιλογής οριστικού αναδόχου, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων 2018 Δήμου Ν. Σμύρνης», αρ.μελ. 65/2018.671ΟΩΚ3-30ΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ40/2019
03/04/2019 03:00:0004/04/2019 07:57:28Αποδοχή δωρεάς προτομής Απόστολου Μαγγανάρη.Ω70ΛΩΚ3-ΩΨΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39/2019
03/04/2019 03:00:0004/04/2019 11:20:46ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣΨΓΥΚΩΚ3-7Υ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ238
03/04/2019 03:00:0004/04/2019 11:02:53ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2019 6ΟΞΣΩΚ3-Ρ3ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ186
03/04/2019 03:00:0004/04/2019 11:02:49ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 201978Χ2ΩΚ3-71ΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ185
03/04/2019 03:00:0004/04/2019 10:46:38ΧΕ 680- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ Π.Δ. 99/2017 (αφορά τιμολόγιο της 24/10/2018)6ΘΞ5ΩΚ3-Χ5ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ680
03/04/2019 03:00:0004/04/2019 11:20:50ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΣΩΜΩΤΩΚ3-1ΑΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ239
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 11:03:41ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ"ΨΠΙΡΩΚ3-ΥΝΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7912
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 13:28:07ΧΕ 681- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝΩΨΙΕΩΚ3-ΣΕΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ681
03/04/2019 03:00:0004/04/2019 11:07:23ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ, ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ, ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΑΜΑΤΑΩΣ4ΕΩΚ3-ΗΧ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ241
03/04/2019 03:00:0004/04/2019 11:07:15ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ6Γ7ΟΩΚ3-ΑΜ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ240
03/04/2019 03:00:0004/04/2019 11:07:08ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΨΥ19ΩΚ3-ΘΗΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ237
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 11:48:54ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥΨ6ΑΙΩΚ3-Ζ90ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7934
03/04/2019 03:00:0003/04/2019 15:25:31ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝΨΩΥ6ΩΚ3-4Ψ6ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ682
03/04/2019 03:00:0009/04/2019 10:13:18ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ6ΓΙΙΩΚ3-ΖΔΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7934
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 10:49:00ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019ΩΞΖΓΩΚ3-ΛΣΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ184
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 11:07:22ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ κλπ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ6ΛΘΦΩΚ3-ΦΚΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ233
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 10:48:16ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 20196ΣΖΤΩΚ3-Ι7ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ179
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 10:48:27ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 201969ΙΙΩΚ3-Θ6ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ180
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 10:48:38ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓ. ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΪΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2019 62Α0ΩΚ3-2ΚΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ181
02/04/2019 03:00:0002/04/2019 09:25:58ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ και ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ των Μηνών ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥΩΕΒΕΩΚ3-0ΕΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7592
02/04/2019 03:00:0002/04/2019 10:34:21ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ ΓΚΑΖΟΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ - ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣΨΠ4ΣΩΚ3-3ΔΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ232
02/04/2019 03:00:0002/04/2019 11:20:22Υπερωρίες μηνός Μαρτίου 2019 της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών7ΖΦΒΩΚ3-Θ7ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7813
02/04/2019 03:00:0002/04/2019 10:18:37Υπερωρίες Μαρτίου 2019 Τμήματος Ανθρώπινου ΔυναμικούΨΟΗΠΩΚ3-Ζ45ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7802
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 10:52:23ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 20197ΖΛΡΩΚ3-ΔΤΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ178
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 11:10:03ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝΩ3ΙΚΩΚ3-ΟΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ236
02/04/2019 03:00:0002/04/2019 10:35:38ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΩΖ18ΩΚ3-ΑΟΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ234
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 11:00:35Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (81 - 6/2/2019) ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΨΩΞΨΩΚ3-ΜΦΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ231
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 10:48:55ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019ΩΑ6ΧΩΚ3-ΒΓΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ183
02/04/2019 03:00:0003/04/2019 10:48:49ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 20197892ΩΚ3-9ΙΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ182
02/04/2019 03:00:0002/04/2019 12:18:29Έγκριση παρασχεθείσας υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Εξοπλισμού Καθαριότητας για το μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019.7ΜΖ3ΩΚ3-ΡΡΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7838
02/04/2019 03:00:0002/04/2019 12:16:58Έγκριση παρασχεθείσας υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακύκλωσης Καθαριότητας για το μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019.Ψ35ΒΩΚ3-Ν2ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7825
02/04/2019 03:00:0002/04/2019 09:35:46ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ των Μηνών ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥΩΓΤΠΩΚ3-ΕΕΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7593
02/04/2019 03:00:0009/04/2019 10:06:41ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥΩΕ67ΩΚ3-2Φ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7795
02/04/2019 03:00:0002/04/2019 10:35:45ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΠΡΙΑΣ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ, ΤΥΡΦΗΣ, ΧΩΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΩΑ3ΝΩΚ3-69ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ235
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 13:07:59ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠ.ΠΡΟIΣΤ.ΔΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥΩ91ΙΩΚ3-5ΓΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7677
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 12:42:31ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝTΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠ.ΠΡΟIΣΤ.ΔΝΣΗΣ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥΨ0ΥΚΩΚ3-8Υ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7681
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 12:55:05ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΡΟΤΗΣΗ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ624ΡΩΚ3-83ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7679
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 14:50:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΝΙΟΨΖΞΝΩΚ3-ΖΟΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7763
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 15:21:10Συγκρότηση συνεργείου των υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας Νεότητας και Δια Βίου Μάθησης για τους μήνες Απρίλιο Μάιο Ιούνιο66Β6ΩΚ3-ΤΛ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7770
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 13:19:03ΑΠΌΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΆΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ78ΝΛΩΚ3-Ρ3ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7684
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 12:31:09Απόφαση δημάρχου για χορήγηση άδειας λειτουργίας στον κλειστό αθλητικό χώρο του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΡΑΤΕ ΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ61Α7ΩΚ3-ΘΜΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4044/29-03-2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 12:26:34Χορήγηση άδειας λειτουργίας στον κλειστό αθλητικό χώρο του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΕΝΝΑΙΟΙΩΒΓΟΩΚ3-Π3ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3008/29-03-2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 09:38:14ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ. ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018ΩΨΣ8ΩΚ3-Υ5ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7620
01/04/2019 03:00:0009/04/2019 14:20:43ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019Ψ9ΝΠΩΚ3-ΣΟΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7683
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:59:09ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ6Π64ΩΚ3-ΓΤ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7655
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:59:47Συγκρότηση συνεργείου υπερωριών Β΄Τριμήνου 2019 Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού6Λ2ΓΩΚ3-6ΛΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7594
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:43:43ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ο.Π.Α.ΩΣΣΩΩΚ3-Υ9ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7471
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 10:06:52Απόφαση μετάταξης της υπαλλήλου του Δήμου μας Αικατερίνης Καρρά στον κλάδο ΔΕ ΔιοικητικούΨΚΡΗΩΚ3-8ΕΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3659
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 12:45:27ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2019ΩΩΨΙΩΚ3-6Δ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7651/01-04-2019
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 08:16:17Συγκρότηση συνεργείου υπερωριών Αν/τριας Πρ/νης Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών ΥπηρεσιώνΩ9ΖΗΩΚ3-21ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7599
01/04/2019 03:00:0001/04/2019 09:33:20ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Μ.Κ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019ΩΦΔΩΩΚ3-Κ1ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7618
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 10:06:18Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και περιποίησης πρασίνου»ΨΛΗ6ΩΚ3-4ΝΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77
29/03/2019 02:00:0004/04/2019 10:13:16Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση Μετακινούμενων αιρετών»6ΞΓΘΩΚ3-6Θ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67
29/03/2019 02:00:0029/03/2019 13:39:20ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣΨ7Θ3ΩΚ3-ΝΓΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ177
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 09:58:36Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Αποφράξεις Αποχετεύσεων Δημοτικού Γκαράζ»6ΠΒΞΩΚ3-ΨΡ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61
29/03/2019 02:00:0015/04/2019 12:20:46Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής Αντικειμένων Άνευ ΑξίαςΨΣΦ6ΩΚ3-ΗΤΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79
29/03/2019 02:00:0011/04/2019 13:18:08Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων» αρ. μελ. 7/2017Ω7ΡΒΩΚ3-Ε74ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ52
29/03/2019 02:00:0008/04/2019 15:09:41Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Δήμου Νέας Σμύρνης»Ψ1ΕΝΩΚ3-ΜΑ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50
29/03/2019 02:00:0015/04/2019 12:23:18Χρονική παράταση σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και καλυμμάτων οδοφωτισμού» αρ. μελ. 67/20186ΖΕ4ΩΚ3-51ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ92
29/03/2019 02:00:0015/04/2019 12:22:05Δωρεάν παραχώρηση χρήσης κινητών πραγμάτωνΨ17ΒΩΚ3-ΨΡΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81
29/03/2019 02:00:0011/04/2019 13:19:29Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο «Κάλυψη Μεμονωμένων Λάκκων» αρ. μελ. 57/20166ΝΠ6ΩΚ3-Ν15ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 10:01:15Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα Δημιουργίας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας προγράμματος Populart»6ΤΦ2ΩΚ3-787ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ73
29/03/2019 02:00:0009/04/2019 11:35:09Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»63ΩΩΩΚ3-ΣΥΗΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ46
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 10:02:45Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου Νέας Σμύρνης με περίπτερο στην 3η Διεθνή έκθεση στο MEC Παιανίας»ΨΩΣ7ΩΚ3-ΘΒΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 11:49:05ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΤ/ΔΦ/ΤΑΠ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018ΨΕΥΟΩΚ3-ΟΓΡΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ676
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 14:37:22Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Παραλαβή ογκωδών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων»ΩΣ85ΩΚ3-ΩΓΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 14:40:04α) Αποδοχή του ποσού 117.450 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. β) Κατανομή και διάθεση του ποσού 117.273,82 ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΨΣ62ΩΚ3-ΥΒΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 14:41:16Έγκριση υλοποίησης των Δράσεων 1. Υποστήριξης Νέας Γενιάς 2. Πρόγραμμα Επιβράβευσης Επιτυχόντων Αποφοίτων Λυκείου 3. Επιβράβευση Αριστούχων Μαθητών 3. Ετήσια Έκδοση Λευκώματος Αποφοίτων Λυκείων έτους 2019 5. Γραφείο Τοπικής ΕπιχειρηματικότηταςΩΔΤΦΩΚ3-1Φ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48
29/03/2019 02:00:0029/03/2019 14:57:44ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Απευθείας Ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού απολύμανσης υδάτων λιμνών - σιντριβανιών»ΨΘ0ΛΩΚ3-ΡΔΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ7587
29/03/2019 02:00:0009/04/2019 11:33:26Τροποποίηση Σύμβασης για την υπηρεσία με γενικό τίτλο «Έξοδα σίτισης απόρων μαθητών» αρ. μελ. 14/186Φ2ΓΩΚ3-ΥΛ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39
29/03/2019 02:00:0010/04/2019 10:44:48Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα ταξιδίων της υλοποίησης δράσεων του προγράμματος POPULART»67Μ4ΩΚ3-Μ4ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66
29/03/2019 02:00:0010/04/2019 10:52:48Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Επιδείξεις, Δεξιώσεις, Γιορτές & Λοιπά Θεάματα»ΩΕΓΕΩΚ3-ΙΙ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68
29/03/2019 02:00:0010/04/2019 10:57:36Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης Νέας Γενιάς»6ΡΧ8ΩΚ3-ΩΩΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69
29/03/2019 02:00:0003/04/2019 12:09:45ΧΕ 671- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ6ΩΝΝΩΚ3-ΑΜΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ671
29/03/2019 02:00:0017/04/2019 09:23:59Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εργασιών για την υπηρεσία: «Εργασίες καθαρισμού και Συντήρησης μονίμων Εγκαταστάσεων Κεντρικής Πλατείας»65Σ2ΩΚ3-169ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95
29/03/2019 02:00:0004/04/2019 10:15:18Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη Γραφείου Ανάπτυξης – Στήριξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας»Ω6ΨΞΩΚ3-ΙΣΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71
29/03/2019 02:00:0002/04/2019 15:24:59Β’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Νέας Σμύρνης οικονομικού έτους 2019ΩΒΨΓΩΚ3-ΝΥ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ44
29/03/2019 02:00:0003/04/2019 13:54:16Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις στην οδό Ομήρου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Νέας Σμύρνης»Ω6Υ1ΩΚ3-ΤΤΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70
29/03/2019 02:00:0002/04/2019 15:23:32ΧΕ 658- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ6ΥΜΡΩΚ3-ΙΡ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ658
29/03/2019 02:00:0002/04/2019 15:23:32Α’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νέας Σμύρνης έτους 2019ΨΗ62ΩΚ3-Δ26ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 10:07:37Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Κλάδεμα Ψηλών Δένδρων»62ΚΚΩΚ3-ΜΑΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78
29/03/2019 02:00:0016/04/2019 12:25:20Χρονική παράταση σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια προκατασκευασμένων βάσεων σκυροδέματος» αρ. μελ. 58/2018689ΘΩΚ3-Τ6ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 10:05:11Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες καθαρισμού γραφείων»ΩΞ2ΨΩΚ3-Ι84ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76
29/03/2019 02:00:0005/04/2019 10:00:01Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υποστήριξη Γραφείου Τύπου, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Νέας Σμύρνης»6ΤΝ5ΩΚ3-ΝΑΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72
29/03/2019 02:00:0004/04/2019 10:11:34Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα ταξιδίων του προγράμματος VET-Buisness Cooperation Structures in the IT Sector-Vetit»Ω1ΥΩΩΚ3-ΖΞ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65
29/03/2019 02:00:0009/04/2019 13:50:09Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νέας Σμύρνης» αρ. μελ. 44/2016ΨΝΞΕΩΚ3-ΞΤΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ51
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 10:13:08Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΚΝ 7590 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΔΙ5ΩΚ3-ΟΗΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ88
29/03/2019 02:00:0029/03/2019 13:51:18Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΗΖ 6702 αναπηρικό αυτοκίνητοΨ8ΘΜΩΚ3-ΣΩΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 13:32:58Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Μετατόπιση – Κατάργηση αγωγού ακαθάρτων μη ενταγμένου στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ» με αρ. μελ. 46/201894ΕΛΩΚ3-ΦΤΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 15:40:14MANAGEMENT ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POPULART6Μ88ΩΚ3-Π3ΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ649
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 13:31:40Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση αγωγών ομβρίων Αγ. Φωτεινής» με αρ. μελ. 21/2018ΩΖΣΞΩΚ3-ΘΚΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59
29/03/2019 02:00:0002/04/2019 11:42:25ΤΟΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 165/17 ΧΕ)ΨΓΜ1ΩΚ3-3Υ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ653
29/03/2019 02:00:0002/04/2019 10:42:38ΧΕ 650- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΩΔ85ΩΚ3-ΨΔΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ650
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 12:00:02ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (συν.)6Π7ΩΩΚ3-ΥΑΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ643
29/03/2019 02:00:0029/03/2019 10:53:24ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ673ΚΩΚ3-ΓΒ0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7494
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 10:08:35Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΕΝ 4457 αναπηρικό αυτοκίνητο6ΙΦ0ΩΚ3-ΤΔ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 10:15:31Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΗΤ 2389 αναπηρικό αυτοκίνητοΨΡΨΝΩΚ3-87ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 10:16:46Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΡΑ 5569 αναπηρικό αυτοκίνητο7Χ3ΠΩΚ3-ΥΣ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 12:56:17Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Εκτιμήσεις Ακινήτων (Υπηρεσίες Μηχανικού)»Ω1ΕΜΩΚ3-ΟΩ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 13:01:39ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ERGOTECH)ΩΚΩΕΩΚ3-ΝΔΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ644
29/03/2019 02:00:0029/03/2019 14:54:13ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Απευθείας Ανάθεση της συντήρησης με τίτλο «Συντήρηση λεβητοστασίων και καυστήρων»Ω08ΠΩΚ3-ΗΛΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ7585
29/03/2019 02:00:0009/04/2019 13:51:21Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Εορταστικού Διάκοσμου»ΩΟΜΧΩΚ3-Δ4ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ75
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 13:29:29Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση εσοχών κάδων απορριμμάτων» με αρ. μελ. 68/20187Μ8ΨΩΚ3-ΗΘΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58
29/03/2019 02:00:0002/04/2019 09:29:36Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση (ανακαίνιση) χώρων ψυκτικού θαλάμου στο κοιμητήριο Δήμου Νέας Σμύρνης» με αρ. μελ. 69/2018600ΚΩΚ3-ΡΝΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 13:24:22Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου και εγκαταστάσεων Δημοτικού Κολυμβητηρίου» αρ. μελ.79/20187ΧΓ4ΩΚ3-ΗΟ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 12:30:11Ανανέωση - Παράταση των Συμβάσεων Εργασίας του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα Κέντρα ΚοινότηταςΩΕ95ΩΚ3-ΧΨΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 10:10:01Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΕΥ 2780 αναπηρικό αυτοκίνητοΩ4ΙΤΩΚ3-2ΓΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86
29/03/2019 02:00:0003/04/2019 13:52:45Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Διαμόρφωση πολιτιστικών Χώρων» με αρ. μελ. 71/201863ΩΞΩΚ3-ΞΔ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ63
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 10:14:20Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΥΗΚ 1087 αναπηρικό αυτοκίνητοΩ7ΡΓΩΚ3-Ν6ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89
29/03/2019 02:00:0008/04/2019 15:07:23Προμήθεια αναμνηστικών για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων του Δήμου Ν. Σμύρνης6Γ3ΞΩΚ3-80ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47
29/03/2019 02:00:0008/04/2019 15:11:05Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών9ΟΦΨΩΚ3-0ΛΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 10:11:23Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΥΗΗ 8008 αναπηρικό αυτοκίνητο6ΕΔΧΩΚ3-ΕΣ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ87
29/03/2019 02:00:0029/03/2019 13:39:16ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣΩΠΔΒΩΚ3-ΥΥΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ176
29/03/2019 02:00:0002/04/2019 14:09:16ΧΕ 645- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ6ΚΜΧΩΚ3-0ΗΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ645
29/03/2019 02:00:0002/04/2019 13:00:40ΧΕ 664- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ6ΝΒ9ΩΚ3-ΓΦ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ664
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 12:23:47Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΕΥ 2780 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΕΠ9ΩΚ3-ΖΧ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 10:06:05Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΥΚΜ 9246 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΓΙ8ΩΚ3-ΗΒ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84
29/03/2019 02:00:0001/04/2019 12:53:55Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Επιστρώσεων Πλατειών»7ΜΦΞΩΚ3-3ΘΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55
28/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:14:25ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ.Σ.6ΛΑΞΩΚ3-ΜΝΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ228
28/03/2019 02:00:0029/03/2019 10:55:19ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2019ΨΞΤΛΩΚ3-9Κ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ173
28/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:13:50ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥΩΡΦ4ΩΚ3-ΘΜ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ221
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 11:47:04ΧΕ 583- ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (αφορά τιμολόγιο της 18/10/2018)6ΠΚΓΩΚ3-ΦΨΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ583
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 11:47:39ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.Σ.6ΙΩΟΩΚ3-ΖΤΣΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ584
28/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:13:55ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΟΣΚ) (ΣΥΝ.2014)63Υ8ΩΚ3-Χ67ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ222
28/03/2019 02:00:0029/03/2019 09:45:43ΧΕ 582- Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικών δομώνΩΤΟΓΩΚ3-ΔΜΜΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ582
28/03/2019 02:00:0029/03/2019 10:55:12ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2019ΩΞ5ΙΩΚ3-9Υ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ172
28/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:13:42ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥΩ45ΒΩΚ3-ΝΡΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ219
28/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:33:15ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝΩΕ4ΥΩΚ3-ΜΩ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ229
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 11:23:52ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2019.6ΒΞΜΩΚ3-Δ0ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7415
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 15:45:20ΟΧΕ - "Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα Αιγαίου - Κράτητος" 6ΔΑΒΩΚ3-ΠΥΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ230
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 16:26:20ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣΨΒΣΘΩΚ3-0ΥΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ586
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 14:23:58ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POPULART6ΗΥ2ΩΚ3-ΣΚΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ585
28/03/2019 02:00:0029/03/2019 10:55:28ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019Ω9Μ1ΩΚ3-ΕΚ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ174
28/03/2019 02:00:0029/03/2019 10:55:37ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡ/ΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ "ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 20196Μ3ΧΩΚ3-ΘΓΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ175
28/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:14:20ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (συν.)Ψ1Δ8ΩΚ3-ΝΔ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ227
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 10:41:23Συγκρότηση Υπερωριακής Απασχόλησης υπαλλήλων του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακύκλωσης Καθαριότητας για τους μήνες ΑΠΡΙΛΙΟ, ΜΑΪΟ, ΙΟΥΝΙΟ του 2019.Ψ4ΣΒΩΚ3-ΖΥΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7396
28/03/2019 02:00:0028/03/2019 10:39:22Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπάλληλων του τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Εξοπλισμού Καθαριότητας για τους μήνες ΑΠΡΙΛΙΟ, ΜΑΪΟ, ΙΟΥΝΙΟ 2019.ΨΡΙΤΩΚ3-ΧΚ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7394
28/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:14:17ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΔΑΠ (συν.)Ψ45ΦΩΚ3-ΖΘΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ226
28/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:14:08ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΥΝ.2015)ΨΚΖΗΩΚ3-ΣΦΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ224
28/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:13:59ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΥΝ.2017)6Χ8ΧΩΚ3-ΦΥΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ223
28/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:14:11ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) (συν.)ΩΨΤΙΩΚ3-ΖΣΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ225
28/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:13:46ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝΨΦΘΡΩΚ3-2ΒΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ220
28/03/2019 02:00:0001/03/2019 08:22:43XE 253- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ (συν.)ΩΔ2ΒΩΚ3-ΒΕΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ253
27/03/2019 02:00:0029/03/2019 14:41:34ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 ΑΠΡ-ΜΑΙ-ΟΥΝ 20197ΧΧΕΩΚ3-474ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ165
27/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:33:11ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ6ΣΧΖΩΚ3-ΠΓ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ218
27/03/2019 02:00:0003/04/2019 13:51:30Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.Ψ8Η9ΩΚ3-3ΗΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/2019
27/03/2019 02:00:0027/03/2019 09:38:24ΧΕ 576- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΩ5ΕΑΩΚ3-48ΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ576
27/03/2019 02:00:0002/04/2019 14:42:19ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑΩΒΕΠΩΚ3-ΙΒΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ575
27/03/2019 02:00:0029/03/2019 10:54:37ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2019Ψ9Ψ3ΩΚ3-Υ70ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ168
27/03/2019 02:00:0029/03/2019 10:54:21ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΗΣ ΑΝ/ΤΡΙΑΣ ΠΡ/ΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜ. & ΔΙΟΙΚ.ΥΠΗΡ.Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2019ΩΗΦ2ΩΚ3-ΘΣΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ166
27/03/2019 02:00:0029/03/2019 10:54:28ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡ.ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019ΩΝ6ΥΩΚ3-Μ4ΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ167
27/03/2019 02:00:0029/03/2019 10:54:45ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛ/ΤΗ ΠΡ/ΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2019 ΩΠΥΟΩΚ3-ΑΛΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ169
27/03/2019 02:00:0029/03/2019 10:54:07ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 20197ΖΧΝΩΚ3-1Δ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ164
27/03/2019 02:00:0002/04/2019 10:01:46ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019665ΠΩΚ3-ΤΩΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ165
27/03/2019 02:00:0029/03/2019 10:53:57ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ -ΙΟΥΝΙΟΣ 2019Ω57ΛΩΚ3-ΧΝΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ163
27/03/2019 02:00:0003/04/2019 13:48:55Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.6ΕΖ0ΩΚ3-ΙΙΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31/2019
27/03/2019 02:00:0003/04/2019 13:50:26Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.Ω002ΩΚ3-ΗΥΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/2019
27/03/2019 02:00:0003/04/2019 13:46:46Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΨΕΒΜΩΚ3-ΧΤ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30/2019
27/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:33:07ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝΩΥΧΜΩΚ3-43ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ212
27/03/2019 02:00:0029/03/2019 10:54:55ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2019ΩΧΓΔΩΚ3-ΒΚΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ170
27/03/2019 02:00:0027/03/2019 14:56:02ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2018ΩΩΑ7ΩΚ3-ΞΒΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ579
27/03/2019 02:00:0027/03/2019 10:16:38ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ: ΚΗΥ-5684 ΑΠΟ ΤΗΝ 20297/2017 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΑΔΑΜ: 17SYMV001629036)ΩΔ6ΗΩΚ3-Ρ0ΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7257
27/03/2019 02:00:0028/03/2019 12:05:55Έγκριση της ασκήσεως της από 29/03/2016 και με αρ. καταθ. ΑΚΠ379/2016 ανακοπής του «ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ» ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς και παραίτηση ή μη από το δικόγραφο αυτής.7ΝΣΙΩΚ3-ΗΘΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37/2019
27/03/2019 02:00:0028/03/2019 12:11:06ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ " ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΓΚΩΔΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»ΩΝΔΨΩΚ3-ΥΝΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7309
27/03/2019 02:00:0028/03/2019 12:04:09Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. 29/14-12-2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών, Διατάξεις για τις εργατικές Διαφορές).Ψ4ΞΙΩΚ3-6ΧΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/2019
27/03/2019 02:00:0028/03/2019 12:01:45Ορισμός Υπολόγου που αφορά «Αγορά κτηματογραφικών τοπογραφικών φύλλων κτλ., για ακίνητα του Δήμου Ν. Σμύρνης».Ω0ΘΓΩΚ3-ΟΑΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35/2019
27/03/2019 02:00:0029/03/2019 10:55:03ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2019ΩΚΟΚΩΚ3-ΚΜΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ171
27/03/2019 02:00:0027/03/2019 15:05:10ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ6Μ06ΩΚ3-Ε5ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ581
27/03/2019 02:00:0027/03/2019 14:53:42ΧΕ 580- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΩΑΘΨΩΚ3-ΥΝΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ580
27/03/2019 02:00:0028/03/2019 08:07:01Β΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.6ΟΛΦΩΚ3-ΖΡΚΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ34/2019
27/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:13:33ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΣΥΝ)ΩΕΑΛΩΚ3-9ΤΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ216
27/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:13:20ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ6Σ0ΔΩΚ3-2ΝΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ213
27/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:13:25ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣΩΓ9ΚΩΚ3-ΒΣΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ214
27/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:13:28ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ (ΣΥΝ)Ψ44ΜΩΚ3-ΦΕΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ215
27/03/2019 02:00:0029/03/2019 11:13:38ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POPULARTΨΥ4ΟΩΚ3-ΘΑΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ217
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 15:49:17ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τ.Υ.ΩΨΡ9ΩΚ3-ΣΟ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7093
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 15:18:01ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΤΜ. Η/Μ ΕΡΓΩΝ Τ.Υ.9Ε6ΦΩΚ3-Η50ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7083
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 15:39:41ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 ΤΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Υ.6ΟΟΚΩΚ3-02ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7090
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 15:37:24ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Τ.Υ.65ΗΩΩΚ3-ΗΝΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7088
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 15:32:28ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΤΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Υ.9Β79ΩΚ3-Ο71ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7084
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 15:28:08ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΤΜ.ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τ.Υ.ΨΗΧΓΩΚ3-ΦΝΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7087
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 15:45:16ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 ΤΜ.ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Υ.Ω5ΕΓΩΚ3-ΓΡΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7091
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 15:41:55ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 ΤΜ.Η/Μ ΕΡΓΩΝ Τ.Υ.9ΒΟΤΩΚ3-ΝΓΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7089
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 13:01:35ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣΨΞ86ΩΚ3-ΣΝΩΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7142
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 14:30:01ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έγκριση της υπ’ αριθμό 5/2019 μελέτης της Τ.Υ. και διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού απολύμανσης υδάτων λιμνών - σιντριβανιών»ΨΒΝ2ΩΚ3-ΨΛΞΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ7193
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 15:35:36ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ APPROACHΨ7ΚΚΩΚ3-ΠΔΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ574
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 15:25:49ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Υ.6Ρ99ΩΚ3-ΖΤ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7086
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 15:21:41ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΤΜ.ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝΨΠΖΒΩΚ3-251ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7085
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 15:12:58ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Τ.Υ.99ΥΘΩΚ3-6ΞΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7082
26/03/2019 02:00:0026/03/2019 14:26:49ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Έγκριση μελέτης και διενέργειας της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση λεβητοστασίων και καυστήρων»ΩΑΑ2ΩΚ3-ΦΥΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ7195
26/03/2019 02:00:0029/03/2019 10:36:12ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝΩΗ4ΖΩΚ3-5Κ8ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ7096
23/03/2019 02:00:0024/04/2019 10:59:33Γ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩΟ4ΗΩΚ3-Η71ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ99
23/03/2019 02:00:0024/04/2019 11:49:38Έγκριση υποβολή πρότασης με τίτλο «Αύξηση επιτελεστηκότητας κερκίδων σταδίου Ν. Σμύρνης», στην πρόσκληση IV, του προγράμματος «Φιλόδημος II» του ΥΠΕΣ61ΣΤΩΚ3-ΓΝ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ127
22/03/2019 02:00:0027/03/2019 09:20:50ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣΩΡ71ΩΚ3-3ΗΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ161
22/03/2019 02:00:0027/03/2019 09:20:37ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΨΟ28ΩΚ3-ΗΤΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ160
22/03/2019 02:00:0022/03/2019 16:04:20ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣΩ420ΩΚ3-ΨΩΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ573
22/03/2019 02:00:0022/03/2019 11:24:19ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΨ743ΩΚ3-872ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ568
22/03/2019 02:00:0022/03/2019 13:54:22ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ».Ω62ΚΩΚ3-4ΛΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7064
22/03/2019 02:00:0027/03/2019 09:20:58ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ7ΜΓΖΩΚ3-5ΚΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ162
22/03/2019 02:00:0022/03/2019 14:18:50ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 306/19 ΧΕΨ1ΤΝΩΚ3-Κ95ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ570
22/03/2019 02:00:0022/03/2019 12:04:24ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ- ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ.Ω0ΒΚΩΚ3-Ψ3ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ569
22/03/2019 02:00:0022/03/2019 15:24:23ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ99ΡΣΩΚ3-99ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ571
22/03/2019 02:00:0022/03/2019 15:29:10ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ62ΣΓΩΚ3-62ΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ572
21/03/2019 02:00:0021/03/2019 15:36:18ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΛΑΚΚΩΝ (συν.)Ψ2ΖΤΩΚ3-ΦΛΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ209
21/03/2019 02:00:0021/03/2019 15:34:41ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 Δ/ΝΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΨΥ03ΩΚ3-Ψ9ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6963
21/03/2019 02:00:0021/03/2019 15:51:28ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ APPROACH6Η26ΩΚ3-6ΘΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ566
21/03/2019 02:00:0021/03/2019 15:53:49ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ-ΣΥΝΤΙΒΑΝΙΩΝΨΛ76ΩΚ3-8Υ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ211
21/03/2019 02:00:0021/03/2019 15:53:43ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΚΑΥΣΤΗΡΩΝΩ9ΥΓΩΚ3-5ΤΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ210
21/03/2019 02:00:0021/03/2019 11:27:30ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ7ΧΠΤΩΚ3-Ι35ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ558
21/03/2019 02:00:0021/03/2019 15:36:12ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ (συν.)6ΚΩ5ΩΚ3-ΗΦ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ208
21/03/2019 02:00:0021/03/2019 15:53:32ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ68Α6ΩΚ3-0ΕΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ564
21/03/2019 02:00:0028/03/2019 10:41:15ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ (ΚΙΟΣΚΙΑ) ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣΨΞΒΦΩΚ3-ΓΕΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ565
21/03/2019 02:00:0026/03/2019 13:44:20Λήψη απόφασης απομάκρυνσης κενωθέντος (σχολάζοντος) κουβουκλίου περιπτέρου και κατάργηση ή μη της θέσης68ΡΟΩΚ3-Α7ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10
20/03/2019 02:00:0029/03/2019 09:54:29ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣΩ5ΝΜΩΚ3-ΔΤΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ556
20/03/2019 02:00:0019/03/2019 11:27:06ΧΕ 540- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΔΕΙΚΤΩΝ (συν.)ΨΤΣΤΩΚ3-ΤΛΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ540
20/03/2019 02:00:0020/03/2019 16:11:13ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ APPROACHΨ67ΠΩΚ3-ΒΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ557
20/03/2019 02:00:0020/03/2019 15:06:26ΧΕ 542- ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (συν.)Ω2ΚΓΩΚ3-ΨΛΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ542
20/03/2019 02:00:0020/03/2019 14:19:45ΧΕ 549- ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΨ8Ζ2ΩΚ3-84ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ549
20/03/2019 02:00:0022/03/2019 14:36:40ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 303/19 ΧΕ94ΡΝΩΚ3-44ΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ553
20/03/2019 02:00:0022/03/2019 14:29:41ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 304/19 ΧΕΨΦ7ΖΩΚ3-ΑΡ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ551
20/03/2019 02:00:0022/03/2019 14:56:19ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 302/19 ΧΕΩΚΡΨΩΚ3-Ε78ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ550
20/03/2019 02:00:0022/03/2019 14:42:56ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 308/19 ΧΕ6ΣΤΩΩΚ3-ΤΩΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ554
20/03/2019 02:00:0020/03/2019 12:33:24ΧΕ 548- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣΩΙΙΠΩΚ3-Ξ7ΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ548
20/03/2019 02:00:0021/03/2019 15:24:29ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜ. Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ - ΜΑΪΟ - ΙΟΥΝΙΟ 201975ΔΩΩΚ3-ΠΚ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ158
20/03/2019 02:00:0021/03/2019 15:24:36ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ, ΜΑΪΟ ΚΑΙ ΙΟΥΝΙΟ 2019ΩΕΛΤΩΚ3-Χ55ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ159
20/03/2019 02:00:0020/03/2019 09:18:33ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ: ΚΗΗ-1806 ΚΑΙ ΚΗΥ-5622. ΑΠΟ ΤΗΝ 20297/2017ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΑΔΑΜ:18SYMV001629036)ΩΙ86ΩΚ3-ΝΘΖΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6725
20/03/2019 02:00:0020/03/2019 09:24:29ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡIΘΜ: CONTAINER NO 3- CONTAINER NO 8 KAI KHY-5598 . ΑΠΟ ΤΗΝ 20297/2017ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΑΔΑΜ:18SYMV001629036)ΩΞ44ΩΚ3-Η9ΤΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6724
20/03/2019 02:00:0021/03/2019 15:24:26ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ - ΜΑΪΟ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΤΜ. Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 943ΩΩΚ3-ΗΕ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ157
20/03/2019 02:00:0013/05/2019 12:20:20ΧΕ 547- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ7ΖΒΛΩΚ3-5Ο6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ547
20/03/2019 02:00:0020/03/2019 08:55:57ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔ.ΤΑΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣΩ49ΧΩΚ3-Ξ7ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6707/18-3-2019
20/03/2019 02:00:0020/03/2019 08:47:15ΧΕ 546- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (συν.)6ΩΧΨΩΚ3-ΖΧΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ546
19/03/2019 02:00:0019/03/2019 12:01:01ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ6Ω1ΘΩΚ3-3ΙΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6622
19/03/2019 02:00:0019/03/2019 16:04:17ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝΨ829ΩΚ3-ΠΨΣΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ545
19/03/2019 02:00:0019/03/2019 11:50:08ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ και ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΨΘΒΖΩΚ3-7ΨΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6621
19/03/2019 02:00:0019/03/2019 13:06:13ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΤΛΟ# Διαχείριση ηλεκτρονικής προβολής και αιτημάτων Δημοτών#.6ΚΡ0ΩΚ3-Ε4ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6671
19/03/2019 02:00:0019/03/2019 12:57:35ΧΕ 541- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ7ΧΦ6ΩΚ3-9Ρ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ541
18/03/2019 02:00:0018/03/2019 15:37:22ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΩΑΕΕΩΚ3-418ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ537
18/03/2019 02:00:0018/03/2019 09:22:14ΧΕ 503- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ6ΩΚΗΩΚ3-ΛΤΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ503
18/03/2019 02:00:0022/03/2019 14:06:42ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΨΑ2ΕΩΚ3-ΕΜΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ202
18/03/2019 02:00:0018/03/2019 11:58:23ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ6Ο0ΛΩΚ3-ΒΟΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6376
18/03/2019 02:00:0018/03/2019 13:26:53ΧΕ 523- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σ.Σ.640ΚΩΚ3-9Φ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ523
18/03/2019 02:00:0018/03/2019 12:33:25ΧΕ 518- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΨΟΥΦΩΚ3-51ΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ518
18/03/2019 02:00:0019/03/2019 08:25:57XE 536- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ7Ν2ΓΩΚ3-143ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ536
18/03/2019 02:00:0018/03/2019 13:01:31ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAXΨΒΚ3ΩΚ3-ΘΘ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ521
18/03/2019 02:00:0018/03/2019 10:46:40ΧΕ 514- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ66ΧΟΩΚ3-Π0ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ514
15/03/2019 02:00:0015/03/2019 15:20:15ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝΩΦΞΞΩΚ3-Ν89ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ413
15/03/2019 02:00:0015/03/2019 13:07:15ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΜΦΠΑΔ ΑΛΚΗΣΤΗ Ι.Κ.Ε. 40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ6193ΩΚ3-22ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6327
15/03/2019 02:00:0015/03/2019 15:33:38ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ9ΩΜΒΩΚ3-3ΒΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ498
15/03/2019 02:00:0015/03/2019 15:22:50ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝΩ9ΡΠΩΚ3-Χ38ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ414
15/03/2019 02:00:0015/03/2019 15:54:13ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 2015/18 ΧΕΠ)ΨΠΒΥΩΚ3-3ΤΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ308
15/03/2019 02:00:0015/03/2019 15:36:42ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝΨΔ2ΑΩΚ3-ΡΨΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ497
15/03/2019 02:00:0015/03/2019 15:15:08ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝΩΥ4ΘΩΚ3-ΗΟ1ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ410
15/03/2019 02:00:0015/03/2019 13:22:39ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (συν.)ΨΔΛΨΩΚ3-ΖΤΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ502
15/03/2019 02:00:0015/03/2019 15:24:51ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ9Λ13ΩΚ3-ΜΝ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ415
15/03/2019 02:00:0015/03/2019 15:17:14ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝΩΨΤΙΩΚ3-8ΙΖΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ412
15/03/2019 02:00:0019/03/2019 09:13:45ΑΑΥ 201- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣΩΖΞΕΩΚ3-0Κ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ201
15/03/2019 02:00:0018/03/2019 10:29:17ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ»ΨΕ27ΩΚ3-ΘΧΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6324
15/03/2019 02:00:0015/03/2019 11:30:04ΧΕ 496- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝΨΨΙΜΩΚ3-ΣΙΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ496
15/03/2019 02:00:0015/03/2019 12:15:59ΧΕ 499-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ65ΝΨΩΚ3-Φ00ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ499
15/03/2019 02:00:0015/03/2019 13:37:26ΧΕ 501- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ6ΓΕΙΩΚ3-24ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ501
15/03/2019 02:00:0015/03/2019 12:52:35ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ6ΘΩΘΩΚ3-ΣΤ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6322
15/03/2019 02:00:0015/03/2019 12:37:18ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1953/18 ΧΕΨΩ1ΓΩΚ3-ΜΧΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ500
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 11:04:24Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο ««Προμήθεια μικροπεριφερειακών Η/Υ», με αριθ. μελέτης 63/2018Ω19ΘΩΚ3-ΛΘΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 11:02:19Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Hardware», με αρ. μελ. 78/2018ΨΙ2ΚΩΚ3-ΚΚΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 10:48:24ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΕΒ. 19 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣΨΒΕΓΩΚ3-ΔΓΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6191
14/03/2019 02:00:0018/03/2019 10:14:38Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Θεόδωρου Καραμανώλη.ΩΛΔΧΩΚ3-ΛΗΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29/2019
14/03/2019 02:00:0019/03/2019 13:16:31Πληρωμές παρελθόντων Οικονομικών ετώνΨ1ΠΖΩΚ3-ΤΛΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ200
14/03/2019 02:00:0018/03/2019 10:13:42Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Αναστασίας Κυριαζή.ΨΚΘ6ΩΚ3-ΖΛΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28/2019
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 14:11:48ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΨΣΚΤΩΚ3-ΞΕΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ199
14/03/2019 02:00:0015/03/2019 10:04:53ΧΕ 454- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΜΟΚΕΤΩΝΩ68ΦΩΚ3-Γ9ΚΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ454
14/03/2019 02:00:0021/03/2019 12:43:02ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝΨΡ91ΩΚ3-ΧΝΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ470
14/03/2019 02:00:0018/03/2019 10:12:12Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους.6ΡΖ4ΩΚ3-0ΕΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27/2019
14/03/2019 02:00:0018/03/2019 10:11:03Έγκριση πρακτικού Νο1 περί έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση της σύμβασης του έργου:«Επισκευή–συντήρηση Σχολικών εγκαταστάσεων», αρ. μελ.: 44/18.61Η3ΩΚ3-Α7ΠΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ26/2019
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 11:27:51ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018ΩΩΖ8ΩΚ3-ΓΗΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6209
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 16:15:08ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗΨ9Τ9ΩΚ3-ΗΨΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ247814
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 15:38:07ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (συν.)789ΙΩΚ3-8ΚΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ416
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 09:14:40ΧΕ 403- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ6Η7ΣΩΚ3-Θ5ΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ403
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 11:52:51ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΜΙΣΘΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ6ΔΜΙΩΚ3-ΒΘΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6123
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 11:31:11ΧΕ 406- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ6ΡΩ4ΩΚ3-Λ4ΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ406
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 10:34:14ΧΕ 405- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ6ΖΒΛΩΚ3-Ψ0ΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ405
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 13:17:54ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΨΡ7ΚΩΚ3-ΦΘΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6104
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 14:02:03ΧΕ 411- ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ (συν.)ΨΘΤΥΩΚ3-ΓΨΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ411
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 11:01:42ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΩ7ΓΖΩΚ3-ΣΩ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ197
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 10:28:28Εκτελεστική σύμβαση (call-off) για επισκευή οχημάτων με αρ.κυκλ: ΚΗΗ-1806 και ΚΗΥ-5622. Από την 20297/2017 συμφωνία πλαίσιο (ΑΔΑΜ: 17SYMV001629036)ΩΒ7ΡΩΚ3-ΝΞΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ6103
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 12:21:43ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΨΝΙΨΩΚ3-ΒΧ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ402
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 13:00:35Απόφαση Δημάρχου Ανάθεσης για «Συμμετοχή παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου»6ΠΓ5ΩΚ3-ΘΘΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6133
13/03/2019 02:00:0013/03/2019 13:06:16ΧΕ 408- ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ (ΔΕΠΑ)6ΞΖΝΩΚ3-Ν6ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ408
12/03/2019 02:00:0021/03/2019 12:40:56ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ6ΒΑ0ΩΚ3-Κ3ΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ383
12/03/2019 02:00:0013/03/2019 12:36:59ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΓΚΩΔΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"ΩΧΛ5ΩΚ3-ΟΚΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6056
12/03/2019 02:00:0013/03/2019 12:39:31ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ"ΩΕ3ΑΩΚ3-Ζ98ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6057
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 13:26:05ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛ/ΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 2058/18 ΧΕΠΨ1Ι9ΩΚ3-ΩΩΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ396
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 10:34:50ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019ΩΟΛΖΩΚ3-ΡΨ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5954/8-3-2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 11:36:30ΧΕ 390- 13η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ¨:"ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ" (αφορά τιμολόγιο της 31/1/2019)Ω3ΒΞΩΚ3-4ΧΓΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ390
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 09:41:33ΧΕ 381- ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ (συν.)78ΤΦΩΚ3-ΙΟ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ381
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 10:42:57ΧΕ 382- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣΩΒΝΙΩΚ3-7ΕΞΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ382
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 10:11:47ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ636ΞΩΚ3-Κ39ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5952/8-3-2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 12:23:53ΧΕ 391- 3ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ"78Σ8ΩΚ3-Τ44ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ391
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 12:41:10ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 201961ΦΞΩΚ3-5Β5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ393
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 12:57:40ΛΟΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝΨΛΟ6ΩΚ3-82ΨΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ394
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 11:28:04ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΠ6ΖΩΛΩΚ3-05ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5948/8-3-2019
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 14:44:52ΧΕ 398- ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ (συν.)6ΦΚΖΩΚ3-595ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ398
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 15:09:24ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (συν.) ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 2057/18 ΧΕΠΩ4ΚΡΩΚ3-Κ97ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ401
12/03/2019 02:00:0012/03/2019 10:42:49ΧΕ 382- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ7ΜΡΧΩΚ3-0ΑΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ382
08/03/2019 02:00:0013/03/2019 08:07:17ΧΕ 361- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (συν.)ΩΩΜΝΩΚ3-Μ2ΑΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ361
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 14:35:34ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥΩΟΘΙΩΚ3-Ε5ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ380
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 11:19:35Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Τμήματος Παιδείας Νεότητας και Δια Βίου ΜάθησηςΨΥΣΣΩΚ3-2Ψ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5920
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 11:35:08ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΨ1ΑΔΩΚ3-ΗΞΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ351
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 08:55:00ΧΕ 348- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝΩ3ΡΞΩΚ3-ΙΣ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ348
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 12:30:24ΧΕ 378- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ"ΩΩΣΗΩΚ3-Φ7ΗΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ378
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 08:34:50ΧΕ 347- ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 31/1/2019)ΩΣΨΧΩΚ3-ΑΘ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ347
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 12:27:43ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣΨΑΤ8ΩΚ3-ΩΓ7ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ364
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 13:32:04ΑΑΥ 196- ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ6Α7ΣΩΚ3-Ψ70ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ196
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 13:27:59ΑΑΥ 195- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝΨΚΓΨΩΚ3-2ΙΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ195
08/03/2019 02:00:0008/03/2019 13:48:05ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ6ΑΜΦΩΚ3-ΩΑΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ379
07/03/2019 02:00:0007/03/2019 15:20:47ΧΕ 345- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (συν.)97ΘΛΩΚ3-ΨΒΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ345
07/03/2019 02:00:0007/03/2019 16:31:46ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (συν.)ΩΞΦΔΩΚ3-ΖΩ8ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ346
07/03/2019 02:00:0007/03/2019 15:07:15ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ6ΩΣΓΩΚ3-ΡΑΖΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ344
07/03/2019 02:00:0007/03/2019 14:33:32ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΝ Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ9ΩΛ2ΩΚ3-ΩΨΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5771
07/03/2019 02:00:0007/03/2019 14:05:59ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.6ΣΜΙΩΚ3-Φ98ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5842
07/03/2019 02:00:0007/03/2019 13:43:36ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛ. ΤΜ. ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019Ψ6ΛΡΩΚ3-ΗΜ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5797/ 7-3-2019
07/03/2019 02:00:0007/03/2019 16:33:40ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ78ΖΦΩΚ3-5Β5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ194
07/03/2019 02:00:0007/03/2019 13:35:49ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ SERVER ΤΕΧΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ962ΝΩΚ3-ΡΜΣΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ338
07/03/2019 02:00:0007/03/2019 11:55:01ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ6ΒΩ9ΩΚ3-ΧΝ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5763
07/03/2019 02:00:0007/03/2019 13:41:14XE 331- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝΨΘΥΗΩΚ3-099ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ331
07/03/2019 02:00:0007/03/2019 07:57:02ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥΩΗΩΔΩΚ3-8ΨΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5734
06/03/2019 02:00:0006/03/2019 15:46:09ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΨΘ6ΗΩΚ3-ΩΡ8ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ317
06/03/2019 02:00:0006/03/2019 10:40:39ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ6ΓΙ1ΩΚ3-Ε4ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ247379
06/03/2019 02:00:0006/03/2019 11:21:06ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ - ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ6ΦΖΖΩΚ3-Ι84ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ193
06/03/2019 02:00:0006/03/2019 11:45:23ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥΨΩ3ΜΩΚ3-Γ4ΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ247370
06/03/2019 02:00:0006/03/2019 12:54:47ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝΩΙΚ4ΩΚ3-ΜΦΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5716
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:51:48ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ6ΔΔ5ΩΚ3-ΜΚΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5513
05/03/2019 02:00:0004/03/2019 15:53:19ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΩΘΞΒΩΚ3-Χ5ΛΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ231
05/03/2019 02:00:0006/03/2019 10:38:37ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥΨ66ΡΩΚ3-ΡΞΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ191
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 08:33:23ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2019.6ΠΑ5ΩΚ3-93ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5512
05/03/2019 02:00:0006/03/2019 10:45:36ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ6Π56ΩΚ3-Ν2ΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ189
05/03/2019 02:00:0006/03/2019 10:45:28ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΩΙ18ΩΚ3-ΟΟ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ188
05/03/2019 02:00:0005/03/2019 13:17:48ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝΨΤΝΒΩΚ3-ΝΛΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4987
04/03/2019 02:00:0005/03/2019 12:03:10ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ6Ζ34ΩΚ3-3ΒΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5495
04/03/2019 02:00:0004/03/2019 15:58:30ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΨΖ46ΩΚ3-ΓΟΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ276
04/03/2019 02:00:0004/03/2019 15:55:43ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (συν.)ΩΟ9ΤΩΚ3-0ΛΗΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ252
04/03/2019 02:00:0004/03/2019 15:45:59ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX (συν.)Ω96ΚΩΚ3-3ΨΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ221
04/03/2019 02:00:0004/03/2019 15:48:27ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (συν.)6Ζ7ΟΩΚ3-ΥΡ2ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ226
04/03/2019 02:00:0004/03/2019 13:03:37ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠ.ΠΡΟIΣΤ.ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΨΦ4ΟΩΚ3-ΦΒΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5457
04/03/2019 02:00:0004/03/2019 12:50:20ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019ΨΟΞΥΩΚ3-ΨΧΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5460
04/03/2019 02:00:0004/03/2019 15:50:32ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (συν.)Ω9Τ5ΩΚ3-ΤΟ5ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ228
04/03/2019 02:00:0006/03/2019 10:33:30ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣΩΩΝ8ΩΚ3-Θ45ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ187
04/03/2019 02:00:0006/03/2019 10:33:23ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ (ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ)6ΡΣΥΩΚ3-07ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ186
04/03/2019 02:00:0006/03/2019 10:40:59ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΨΟΔ6ΩΚ3-Ζ5ΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ185
01/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:11:18ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝΩΩ1ΟΩΚ3-ΕΥ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ172
01/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:01:15ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝΩΥΕ4ΩΚ3-ΡΧ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ184
01/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:01:11ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ (ΣΥΝ.2016)7Μ7ΝΩΚ3-ΣΗΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ183
01/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:00:26ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ633ΧΩΚ3-Υ6ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ176
01/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:00:37ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΣΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝΨΥ3ΑΩΚ3-ΞΘ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ177
01/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:00:53ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (ΣΥΝ)6ΦΩ3ΩΚ3-ΡΟΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ180
01/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:00:41ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ69ΘΠΩΚ3-Ω8ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ178
01/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:01:06ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΕΓΚ.ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ Ο.Τ.437 ΕΩΣ 432 ΤΟΥ ΔΝΣ (ΣΥΝ)ΩΜΠ4ΩΚ3-1ΦΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ182
01/03/2019 02:00:0001/03/2019 14:20:11Έγκριση αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης της Αν/τριας Πρ/νης Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών για το μήνα Φεβρουάριο 2019.6ΟΘΙΩΚ3-ΘΣΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5370
01/03/2019 02:00:0020/03/2019 10:58:55Έγκριση εκμίσθωσης πενήντα δύο (52) κοινόχρηστων χώρων (Στέγαστρα Αστικών Συγκοινωνιών) για προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων78ΡΙΩΚ3-ΙΗ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8
01/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:01:00ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ ΟΔΩΝΨ9ΧΩΩΚ3-9ΟΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ181
01/03/2019 02:00:0005/03/2019 10:59:42ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥΨ9ΗΩΩΚ3-Η6ΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ173
01/03/2019 02:00:0005/03/2019 10:59:58ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β ΣΥΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ6ΠΡΚΩΚ3-Ε62ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ174
01/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:00:11ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣΨ7ΛΙΩΚ3-ΗΧΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ175
01/03/2019 02:00:0001/03/2019 13:10:55Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για το μήνα Φεβρουάριο 2019Ψ4ΟΚΩΚ3-ΘΜΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5353
01/03/2019 02:00:0001/03/2019 10:19:58ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣΩΟΤΘΩΚ3-ΖΥ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ229
01/03/2019 02:00:0005/03/2019 11:00:47ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΥΝ)ΨΟΗΛΩΚ3-2ΕΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ179
01/03/2019 02:00:0020/03/2019 11:29:06Λήψη απόφασης για τη δημιουργία (2) δύο Δημοτικών Πάρκων ΣκύλωνΨΗΦΒΩΚ3-ΖΦΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7
28/02/2019 02:00:0015/03/2019 15:56:19ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ( ΑΦΟΡΑ ΥΠΗΡ. ΦΥΛΑΞΗΣ )Ψ0Ζ7ΩΚ3-Η71ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ397
28/02/2019 02:00:0001/03/2019 11:32:14ΧΕ 279- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (συν.)ΩΔΙΩΩΚ3-ΩΔΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ279
28/02/2019 02:00:0014/03/2019 12:25:25ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018ΨΦΕ0ΩΚ3-4ΜΠΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ326
28/02/2019 02:00:0001/03/2019 14:36:40ΧΕ 288- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣΩ8Υ6ΩΚ3-Α6ΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ288
28/02/2019 02:00:0015/03/2019 16:09:45ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ πιστωνει το . ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 1900/15-6-2017 204,60 ΕΥΡΩ9Ο7ΟΩΚ3-Ι7ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ400
28/02/2019 02:00:0015/03/2019 15:30:26ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΤ/ΔΦ/ΤΑΠ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018940ΑΩΚ3-ΞΒΒΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ327
28/02/2019 02:00:0022/03/2019 15:19:44ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.99ΡΦΩΚ3-ΡΧΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ312
28/02/2019 02:00:0020/03/2019 12:55:22ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ6Ν08ΩΚ3-ΣΗΠΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ52
28/02/2019 02:00:0015/03/2019 16:04:46ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ πιστωνει το ΥΠ. ΑΡΙΘ. 197/15-9-17 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΣΟΥ 279,00 ΕΥΡΩ6ΔΒΔΩΚ3-6ΓΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ399
28/02/2019 02:00:0001/03/2019 11:51:06ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥΩ3ΤΞΩΚ3-Θ7ΘΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ278
28/02/2019 02:00:0006/03/2019 13:49:51ΧΕ 313- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΩΖ0ΕΩΚ3-ΕΥ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ313
28/02/2019 02:00:0001/03/2019 12:18:41ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΑΜΠΟΝΤΩΝ ΦΑΝΩΝΨΥ6ΛΩΚ3-Α53ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ170
28/02/2019 02:00:0020/03/2019 10:51:58ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΤ/ΔΦ/ΤΑΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20186ΘΦΓΩΚ3-ΩΒ0ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ318
28/02/2019 02:00:0020/03/2019 11:01:49ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΤ/ΔΦ/ΤΑΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20186ΜΜΥΩΚ3-74ΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ319
28/02/2019 02:00:0006/03/2019 11:13:34ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΓΕΩΡΓ.ΜΗΧ/ΤΩΝ68ΗΠΩΚ3-Θ9ΜΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ292
28/02/2019 02:00:0020/03/2019 11:04:15ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ ΔΤ/ΔΦ/ΤΑΠ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018Ω853ΩΚ3-6Θ5ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ321
28/02/2019 02:00:0020/03/2019 11:06:23ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ κλπ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20186Γ1ΥΩΚ3-2ΗΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ233
28/02/2019 02:00:0001/03/2019 12:18:45ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ω23ΠΩΚ3-Β01ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ171
28/02/2019 02:00:0005/03/2019 11:09:27ΧΕ 296- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΩΩΡΟΩΚ3-ΝΨ5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ296
28/02/2019 02:00:0001/03/2019 12:15:31ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Ν.Σ.ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝ/ΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ62Π4ΩΚ3-ΩΜΩΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ284
28/02/2019 02:00:0006/03/2019 11:55:21ΧΕ 309- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΨΚ2ΟΩΚ3-ΗΛΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ309
28/02/2019 02:00:0007/03/2019 12:02:44ΧΕ 320- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣΨ167ΩΚ3-5ΟΤΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ320
28/02/2019 02:00:0004/03/2019 14:22:05ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ-ΓΚΑΖΟΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ-ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ & ΠΑΣΣΑΛΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣΨΩΧΩΩΚ3-5Τ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ259
28/02/2019 02:00:0005/03/2019 12:33:48ΧΕ 300- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΨΡ7ΩΩΚ3-4ΔΡΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ300
28/02/2019 02:00:0004/03/2019 14:28:22ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (συν.)9ΛΔ7ΩΚ3-933ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ274
28/02/2019 02:00:0004/03/2019 14:31:17ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ75Α1ΩΚ3-Ρ78ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ275
28/02/2019 02:00:0001/03/2019 10:07:29ΧΕ 277- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΡΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ6Γ8ΧΩΚ3-Β0ΧΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ277
28/02/2019 02:00:0005/03/2019 09:02:47ΧΕ 293- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΩΕΙ5ΩΚ3-2Η3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ293
28/02/2019 02:00:0022/03/2019 14:23:21ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ { ΑΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΠΡ.ΜΕ ΘΕΜΑ ''' ΕΠΙΣΚ.-ΣΥΝΤ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ }ΨΩΕ3ΩΚ3-Ω0ΦΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ314
28/02/2019 02:00:0004/03/2019 14:24:45ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (συν.)7ΖΡΝΩΚ3-ΜΝ6ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ273
28/02/2019 02:00:0004/03/2019 14:19:15ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ (συν.)9Ο6ΔΩΚ3-97ΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ255
28/02/2019 02:00:0022/03/2019 15:15:39ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 979/18 ΧΕΠ)ΩΦ6ΘΩΚ3-4ΛΘΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ307
28/02/2019 02:00:0004/03/2019 14:15:56ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΕΥΚΩΝ68ΤΧΩΚ3-ΩΗΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ254
28/02/2019 02:00:0022/03/2019 14:51:01ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝΨΛΓΟΩΚ3-ΨΕ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ315
28/02/2019 02:00:0022/03/2019 14:46:09ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ6ΖΧΧΩΚ3-Γ1ΙΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ316
28/02/2019 02:00:0004/03/2019 14:10:54ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝΩΕ2ΜΩΚ3-7Ν3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ251
27/02/2019 02:00:0010/04/2019 09:45:45ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ6102ΩΚ3-2Ι9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ168
27/02/2019 02:00:0010/04/2019 09:45:49ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ6Ρ3ΗΩΚ3-ΒΔΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ169
27/02/2019 02:00:0001/03/2019 12:15:38ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝΩΜ8ΖΩΚ3-112ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ166
27/02/2019 02:00:0010/04/2019 09:45:40ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ62Χ6ΩΚ3-ΙΗ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ167
27/02/2019 02:00:0001/03/2019 12:15:31ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ60ΞΡΩΚ3-ΖΦΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ164
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:10:55ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΩΟΡ2ΩΚ3-18ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ155
27/02/2019 02:00:0001/03/2019 12:15:35ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝΨΥΓΨΩΚ3-ΟΧΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ165
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 12:41:18Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, για το Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ. Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 61/2018.60Υ5ΩΚ3-ΠΒ3ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ20/2019
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 12:43:09Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών και οικονομικών προσφορών και επιλογής προσωρινού αναδόχου, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Hardware», με αρ. μελ. 78/2018.78ΔΕΩΚ3-Φ3ΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ21/2019
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 12:47:45Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΩΗΕΡΩΚ3-Ψ7ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23/2019
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 12:45:32Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών και οικονομικών προσφορών και επιλογής προσωρινού αναδόχου, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων 2018 Δήμου Ν. Σμύρνης», αρ.μελ. 65/2018.6ΨΑΤΩΚ3-ΑΙΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ22/2019
27/02/2019 02:00:0004/03/2019 14:08:03ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΛΛΟΥΨ4ΒΟΩΚ3-ΖΨΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ232
27/02/2019 02:00:0004/03/2019 14:05:12ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΠΡΙΑΣ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ, ΤΥΡΦΗΣ, ΧΩΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ7ΝΨΦΩΚ3-2ΨΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ230
27/02/2019 02:00:0004/03/2019 13:42:38ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑΩΒ5ΨΩΚ3-ΘΘΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ222
27/02/2019 02:00:0027/02/2019 09:52:44ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣΩ3ΩΥΩΚ3-ΩΗΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ4961
27/02/2019 02:00:0001/03/2019 10:13:36ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 112 Ν.118/81 (ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)6ΧΒΕΩΚ3-ΩΒΣΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ223
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:10:31ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 7Ν1ΠΩΚ3-ΞΨ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ149
27/02/2019 02:00:0011/04/2019 09:31:14ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΡΟΓΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣΩΤΕΩΩΚ3-ΘΣΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4966
27/02/2019 02:00:0027/02/2019 13:05:29ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ GRAFFITIESΩΕΠ5ΩΚ3-ΟΧΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ224
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:10:12ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΩΧ7ΔΩΚ3-25ΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ145
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:10:07ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 6ΖΘΓΩΚ3-ΔΦΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ144
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:10:48ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΩΑΧΗΩΚ3-3ΡΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ153
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:09:58ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 6ΖΡΣΩΚ3-ΣΑ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ143
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:09:54ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Ω46ΟΩΚ3-ΚΕΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ142
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:10:44ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΩΙΘΟΩΚ3-9Χ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ152
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:10:51ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 6ΞΔ1ΩΚ3-ΜΥΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ154
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:10:16ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 6ΨΜΗΩΚ3-6Α2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ146
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:10:35ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 6ΟΒΦΩΚ3-ΡΗ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ150
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:10:22ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΩΦ9ΒΩΚ3-5ΜΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ147
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:10:40ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Ψ96ΜΩΚ3-8ΑΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ151
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:11:00ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΩΝ3ΦΩΚ3-5Λ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ156
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 11:10:27ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ Ω8ΧΜΩΚ3-ΕΩΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ148
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 13:04:05ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (συν.)6Π1ΒΩΚ3-1ΧΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ203
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 11:56:46ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Σ.Ε. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΩΥΤΕΩΚ3-Ω7ΕΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ195
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 11:58:12ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Σ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ6ΞΠ3ΩΚ3-ΤΚΟΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ196
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 14:05:46ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΝΣΗΜΑ-ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΛΠ)6Ε88ΩΚ3-ΩΑ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ2019
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 12:22:38ΑΠΌΦΑΣΗ ΔΗΜΆΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΏΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΏΝ ΣΤΑΘΜΏΝΨΨΦΩΩΚ3-Ψ9ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4881
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 12:25:27ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».Ψ04ΨΩΚ3-ΤΕΒΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4897
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 15:43:41ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ68ΙΠΩΚ3-49ΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ220
26/02/2019 02:00:0026/02/2019 13:42:55ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (ΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 30/11/2018)ΨΦ5ΟΩΚ3-7ΧΔΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ218
25/02/2019 02:00:0026/02/2019 09:44:26ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Σ.Ε. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ6ΤΛΕΩΚ3-Θ2ΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ162
25/02/2019 02:00:0027/02/2019 14:11:38ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Σ.Ε. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΦΛΧΩΚ3-6ΥΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ162
25/02/2019 02:00:0027/02/2019 14:11:08ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Σ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΩΠΤ7ΩΚ3-ΞΗΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ163
25/02/2019 02:00:0027/02/2019 14:15:53Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικών δομώνΨΘΠΣΩΚ3-Ζ8ΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ192
25/02/2019 02:00:0027/02/2019 11:19:21ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (συν.)6ΖΙ3ΩΚ3-9Η5ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ186
25/02/2019 02:00:0004/03/2019 13:21:11ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ PLCΩΙΒ3ΩΚ3-ΖΝ9ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ192
25/02/2019 02:00:0026/02/2019 09:44:31ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ε.Σ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΚΩΣΩΚ3-ΩΒΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ163
22/02/2019 02:00:0027/02/2019 10:57:50ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018ΩΤΑΟΩΚ3-Ρ1ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ36
22/02/2019 02:00:0027/02/2019 10:48:58ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018Ψ77ΙΩΚ3-4ΡΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ25
22/02/2019 02:00:0027/02/2019 10:42:19Συμπληρωματική: 1α. ΑΑΥ ΠΟΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (8 - 7/2/2019) ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/20187Μ5ΩΩΚ3-ΥΔΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ20
22/02/2019 02:00:0027/02/2019 10:44:20ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018ΩΔΦΩΩΚ3-ΑΒΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ22
22/02/2019 02:00:0027/02/2019 10:50:11ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018ΩΚ9ΠΩΚ3-Κ2ΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ31
22/02/2019 02:00:0027/02/2019 10:40:05Συμπληρωματική: 1α. ΑΑΥ ΠΟΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (5 - 7/2/2019) ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018ΩΨΘΒΩΚ3-ΧΙ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ19
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 12:15:03ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 112 Ν.118/81 (ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ)Ω4ΒΗΩΚ3-8Τ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ152
22/02/2019 02:00:0027/02/2019 10:40:13ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018ΨΚΝ1ΩΚ3-ΣΧΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ24
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:39:43ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ6ΩΜΘΩΚ3-Π5ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ143
22/02/2019 02:00:0027/02/2019 10:46:59ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018ΩΤΖΞΩΚ3-ΚΩ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ33
22/02/2019 02:00:0027/02/2019 10:46:29ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/20186ΜΜΧΩΚ3-ΑΙΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ21
22/02/2019 02:00:0027/02/2019 10:56:02ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/20187ΧΝ0ΩΚ3-Ο1ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ35
22/02/2019 02:00:0027/02/2019 10:41:53ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018ΨΩΖΟΩΚ3-Σ71ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ27
22/02/2019 02:00:0027/02/2019 10:40:09ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/20187ΝΩΗΩΚ3-1ΞΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ23
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:39:50ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΓΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝΩΝΟΣΩΚ3-ΒΧΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ147
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:39:46ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ62ΕΕΩΚ3-Θ68ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ146
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:40:18ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΔΕΙΚΤΩΝ ΨΟΒΤΩΚ3-ΗΣΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ158
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:38:37ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 7ΧΛΙΩΚ3-ΜΝΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ125
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:43:31ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΩΨΡ2ΩΚ3-ΗΒΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ160
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:40:12ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝΨΞ9ΨΩΚ3-232ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ156
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:40:08ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΩ0ΝΛΩΚ3-ΗΑ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ155
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:40:05ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΩ269ΩΚ3-ΕΣ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ154
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:39:53ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ 6397ΩΚ3-1ΤΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ148
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:40:15ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ780ΙΩΚ3-ΟΗΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ157
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:39:10ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POPULART78Φ2ΩΚ3-Ο3ΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ132
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:40:02ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ- ΠΛΥΣΙΜΟ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ69ΟΓΩΚ3-9ΣΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ144
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:39:58ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥΩ13ΒΩΚ3-15ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ149
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:41:51ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ66ΜΗΩΚ3-ΚΚΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ141
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:41:48ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX6ΟΦΧΩΚ3-Λ5ΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ140
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:39:39ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HARDWAREΩ40ΓΩΚ3-ΩΜΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ142
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:39:35ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ61ΝΕΩΚ3-ΑΨΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ139
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:39:24ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ APPROACHΨΚΝ2ΩΚ3-Α3ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ135
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:39:02ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ PROJECT MEETINGS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POPULARTΨΩΛ1ΩΚ3-Σ6ΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ130
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:39:06ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ6740ΩΚ3-Ρ36ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ131
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:39:15ΕΞΟΔΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POPULART ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ60ΚΠΩΚ3-ΣΗΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ133
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 11:45:13ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝΨ66ΠΩΚ3-Ψ1ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ145
22/02/2019 02:00:0027/02/2019 12:56:52ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018ΨΙΤ0ΩΚ3-4ΙΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ30
22/02/2019 02:00:0011/04/2019 11:10:26ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝΨΣΔ6ΩΚ3-1Χ9ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ50
22/02/2019 02:00:0027/02/2019 10:52:33ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018ΩΓ8ΒΩΚ3-ΡΒ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ32
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 09:37:18ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ: ΚΗΗ-1806, ΚΗΗ-1722 ΚΑΙ ΚΗΥ-5800. ΑΠΟ ΤΗΝ 20297/30-6-2017 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΑΔΑΜ: 17SYMV001629036)6Ξ2ΓΩΚ3-ΤΝΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4507
22/02/2019 02:00:0022/02/2019 09:31:09ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛ: ΚΗΗ-6152. ΑΠΟ ΤΗΝ 20297/30-6-2017 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΑΔΑΜ: 17SYMV001629036)7ΜΞ4ΩΚ3-ΘΛΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4506
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 11:45:09ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.Σ.6ΛΣΧΩΚ3-293ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ138
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 11:45:20ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥΨ6ΡΔΩΚ3-Ψ0ΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ151
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:38:44ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMOUS PLUS ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 36ΩΩ9ΩΚ3-Υ0ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ127
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 11:45:17ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝΩ2ΕΘΩΚ3-3ΜΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ150
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 11:45:24ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ-ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ"6ΠΧ3ΩΚ3-9Χ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ153
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:40:25ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ6ΔΗ5ΩΚ3-160ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ161
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:40:21ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝΨΨΕΗΩΚ3-9ΒΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ159
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:38:49ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLUS ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3ΩΠΔΠΩΚ3-ΖΞΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ128
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:38:53MANAGEMENT ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POPULART Ψ9Ο1ΩΚ3-Β39ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ129
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:38:40ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMOUS PLUS ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3Ψ9ΩΑΩΚ3-ΕΝ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ126
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:39:20ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΜΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟ ΤΟ 2009 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 20186Α1ΞΩΚ3-ΓΡ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ134
22/02/2019 02:00:0027/02/2019 10:52:23Συμπληρωματική: 1α. ΑΑΥ ΠΟΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ (1 - 7/2/2019) ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018ΩΤΕΙΩΚ3-5ΒΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ18
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:39:31ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ APPROACH6ΤΙΒΩΚ3-Η6ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ137
22/02/2019 02:00:0025/02/2019 10:39:28ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ- ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ APPROACHΨΨΙΖΩΚ3-ΒΗΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ136
21/02/2019 02:00:0021/02/2019 13:39:03ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POPULART"ΨΦΧ5ΩΚ3-ΡΜΡΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4467
20/02/2019 02:00:0020/02/2019 15:39:18ΕΞΟΔΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ EVENTS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POPULART7Μ85ΩΚ3-17ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ124
20/02/2019 02:00:0011/04/2019 08:57:18Κατάταξη σε προσωρινή προσωποπαγή θέση ΙΔΑΧ του Φαρίδη Ευστάθιου-Παναγιώτη674ΓΩΚ3-3ΣΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4233
20/02/2019 02:00:0020/02/2019 12:46:52ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ"ΩΞΨΡΩΚ3-ΖΟΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4298
19/02/2019 02:00:0019/02/2019 14:01:15ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝΩΖΜΣΩΚ3-ΤΧ0ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ184
19/02/2019 02:00:0004/03/2019 13:47:19Έγκριση συμμετοχής δύο υπαλλήλων του Δήμου Νέας Σμύρνης στη 2η συνάντηση εργασίας στο Μιλάνο για την υλοποίηση του προγράμματος «APPROACH/Connceting EU mobile citizens with their citiesΨΧΦΤΩΚ3-ΩΔ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30
19/02/2019 02:00:0004/03/2019 13:50:09Συμμετοχή του Δήμου Νέας Σμύρνης στην πρόταση: «Food Wave – empowering Urban Youth Climate Action» του προγράμματος DEAR9ΩΗΒΩΚ3-Χ92ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38
19/02/2019 02:00:0004/03/2019 13:48:53Αποδοχή της ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΚΡΑΤΗΤΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5041386 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020»ΩΩΚΛΩΚ3-ΒΗΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31
19/02/2019 02:00:0026/02/2019 16:37:31ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (συν.)6ΨΥΘΩΚ3-79ΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ185
19/02/2019 02:00:0019/02/2019 11:04:03ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 17/1/2019ΨΓΗ2ΩΚ3-ΔΡΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4143
19/02/2019 02:00:0019/02/2019 11:27:27ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (συν.)6ΗΩ5ΩΚ3-ΥΣΝΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ183
19/02/2019 02:00:0019/02/2019 13:51:11ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ»ΩΣΜΛΩΚ3-ΔΑΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4175
19/02/2019 02:00:0020/02/2019 13:20:27Έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»Ω6ΘΥΩΚ3-1ΟΧΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ27
19/02/2019 02:00:0020/02/2019 13:16:48Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Νέας Σμύρνης οικονομικού έτους 2019ΩΔΔΨΩΚ3-ΞΕΥΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ24
19/02/2019 02:00:0020/02/2019 13:22:41Κοπή επικίνδυνων δέντρων6ΧΝΦΩΚ3-ΒΩΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32
19/02/2019 02:00:0025/04/2019 10:42:59Έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»60ΦΖΩΚ3-ΨΩΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ28
19/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:07:59Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Στυλιανού ΧιονάτηςΩΩ86ΩΚ3-67ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ37
19/02/2019 02:00:0026/02/2019 13:23:54Διαγραφή Βεβαιωτικού ΚαταλόγουΨ38ΨΩΚ3-Γ4ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36
19/02/2019 02:00:0021/02/2019 11:55:50Έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας, Κοινωνικής προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης»6ΗΘΤΩΚ3-1ΓΑΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ29
19/02/2019 02:00:0021/02/2019 14:17:04Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Περίφραξη παιδικών χαρών» με αρ. μελ. 62/20186ΡΦΟΩΚ3-ΡΒΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33
19/02/2019 02:00:0022/02/2019 10:21:51Α’ Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Δήμου Νέας Σμύρνης οικονομικού έτους 20196ΧΗΓΩΚ3-2ΦΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ25
19/02/2019 02:00:0026/02/2019 13:22:26Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ ΑξίαςΨΑΔΧΩΚ3-ΞΑΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35
19/02/2019 02:00:0004/03/2019 11:10:44Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»65ΦΥΩΚ3-ΤΚΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26
19/02/2019 02:00:0004/03/2019 10:13:35Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) για το έργο: «Ανάπλαση και Συντήρηση Πλατειών» με αρ. μελ. ΔΤΥ-ΔΝΣ 32/2017ΨΠ82ΩΚ3-ΡΩΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34
18/02/2019 02:00:0018/02/2019 11:03:51ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΗ-6152. ΑΠΟ ΤΗΝ 20297/2017 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΑΔΑΜ:17SYMV001629036)6Γ6ΚΩΚ3-ΨΝΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ4032
18/02/2019 02:00:0022/02/2019 10:24:58ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΦΟΙΝΙΚΩΝΨ9ΚΕΩΚ3-Ι04ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ16
18/02/2019 02:00:0018/02/2019 10:57:05ΕΦΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ παρ.9 του αρ.39 του Ν.4387/2016 ΨΒΥΑΩΚ3-ΜΝΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ122
18/02/2019 02:00:0019/02/2019 10:00:54ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΝΣΗΜΑ-ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΛΠ)7ΧΣΖΩΚ3-Η38ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ123
15/02/2019 02:00:0018/02/2019 11:45:30ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ - ΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20186ΗΩΓΩΚ3-ΛΕΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ133
15/02/2019 02:00:0018/02/2019 11:46:24ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ - ΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018ΨΓ3ΩΩΚ3-2ΓΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ138
15/02/2019 02:00:0018/02/2019 11:45:36ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ - ΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20186Β6ΠΩΚ3-Α46ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ134
15/02/2019 02:00:0018/02/2019 11:45:59ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ - ΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201878ΒΠΩΚ3-ΓΧΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ136
15/02/2019 02:00:0018/02/2019 11:46:32ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ - ΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018664ΗΩΚ3-ΝΞΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ139
15/02/2019 02:00:0018/02/2019 11:35:08ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝΩ6Δ6ΩΚ3-ΕΔΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ121
15/02/2019 02:00:0018/02/2019 11:45:23ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ - ΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018Ω379ΩΚ3-Μ6ΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ132
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 14:42:58ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Ν.Σ.ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝ/ΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠ/ΚΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ6ΦΕΦΩΚ3-2Λ1ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ176
15/02/2019 02:00:0018/02/2019 11:45:47ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ - ΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018ΩΜΦ0ΩΚ3-3ΡΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ135
15/02/2019 02:00:0018/02/2019 11:46:40ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ - ΜΑΡΤΙΟ 20197ΖΓΑΩΚ3-ΙΓΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ140
15/02/2019 02:00:0018/02/2019 11:46:52ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟ 2019ΩΓΞ2ΩΚ3-Ε22ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ141
15/02/2019 02:00:0018/02/2019 11:46:05ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ - ΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018Ω8ΦΗΩΚ3-0ΥΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ137
15/02/2019 02:00:0018/02/2019 11:35:01ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ7Μ63ΩΚ3-16ΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ118
15/02/2019 02:00:0018/02/2019 11:34:34ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ6ΑΡ5ΩΚ3-Χ1ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ115
15/02/2019 02:00:0018/02/2019 12:03:25ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ 6ΧΥ4ΩΚ3-26ΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ119
15/02/2019 02:00:0018/02/2019 12:05:55ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ65Π4ΩΚ3-ΝΧΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ120
15/02/2019 02:00:0018/02/2019 11:34:45ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜ.ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν.Σ.78Γ2ΩΚ3-9ΝΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ116
15/02/2019 02:00:0018/02/2019 11:34:52ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΥΚΛΩΝ6ΖΘ1ΩΚ3-Δ14ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ117
15/02/2019 02:00:0015/02/2019 11:56:46ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (CALL-OFF) ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ-5549. ΑΠΟ ΤΗΝ 20297/2017 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΑΔΑΜ: 17SYMV001629036)64ΑΜΩΚ3-ΛΔΨΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3954
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 13:00:25ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ CATERING ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣΨΕΟ9ΩΚ3-ΘΥ4ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ166
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 10:41:45ΧΕ 162- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝΩΣ3ΨΩΚ3-ΟΘΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ162
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 11:28:49ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ7Χ7ΣΩΚ3-0ΒΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3775
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 12:01:11ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡ.ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠ.ΠΡΟIΣΤ.Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΩ0ΥΧΩΚ3-ΡΩΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3826
14/02/2019 02:00:0008/03/2019 12:35:36Αποζημίωση για αποκατάσταση ζημιών αυτοκινήτου από πτώση δέντρου κατόπιν εξώδικου συμβιβασμού (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 2112/18 ΧΕΠ)ΩΖ7ΨΩΚ3-ΠΡΛΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ164
14/02/2019 02:00:0014/02/2019 15:07:30ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΩΝ5ΖΩΚ3-ΛΒ4ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3779
13/02/2019 02:00:0015/02/2019 14:01:37Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής έτους 2018.ΩΠΤΒΩΚ3-ΣΒΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/2019
13/02/2019 02:00:0013/02/2019 13:57:48ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ»Ψ313ΩΚ3-ΟΙΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3719
13/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:04:00Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Σμύρνης, από 1-7-2018 έως 31-12-2018.ΨΔ06ΩΚ3-615ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2019
13/02/2019 02:00:0013/02/2019 14:08:11ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΨΛ06ΩΚ3-9ΥΒΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ14
13/02/2019 02:00:0004/04/2019 13:33:45ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΑΚΡΙΔΩΝΗ ΜΑΡΙΑΣΩ6ΛΓΩΚ3-ΞΣΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3652
13/02/2019 02:00:0004/04/2019 13:39:10ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΙΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣΨ84ΤΩΚ3-ΩΚΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3655
13/02/2019 02:00:0020/02/2019 13:17:53Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.78Β3ΩΚ3-ΦΕΞΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ8/2019
13/02/2019 02:00:0028/02/2019 12:39:09Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2019 και διάθεση πιστώσεων.7Χ21ΩΚ3-ΜΣΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2019
13/02/2019 02:00:0013/02/2019 11:50:28Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπαρ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄194) Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.Ω5Κ0ΩΚ3-Ο2ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/2019
13/02/2019 02:00:0013/02/2019 11:49:03Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Δήμου Νέας Σμύρνης Οικονομικού έτους 2019.ΨΩ74ΩΚ3-6Λ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ9/2019
13/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:07:56Ορισμός Υπολόγου για την «Προμήθεια Ταχυδρομικών Τελών».ΩΞΗΣΩΚ3-Χ1ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2019
13/02/2019 02:00:0013/02/2019 14:05:05ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ9ΡΦΒΩΚ3-ΚΞΒΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ15
13/02/2019 02:00:0013/02/2019 11:27:17Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του μη συστημικού αριθμού ΕΣΗΔΗΣ 69266,1 Διεθνούς Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων».6ΒΞΙΩΚ3-3Β3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6/2019
13/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:12:05Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελένης Παπαδοπούλου.ΩΧΜΕΩΚ3-ΟΗ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18/2019
13/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:02:39Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου οικονομικής προσφοράς που αφορά την «Προμήθεια μικροπεριφερειακών Η/Υ», αρ. μελ. 63/2018.Ω4ΙΖΩΚ3-ΒΦΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ11/2019
13/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:11:03Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους.ΩΘ6ΨΩΚ3-Ψ0ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17/2019
13/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:00:39Έγκριση πρακτικού Νο1 περί έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση της σύμβασης του έργου : «Επισκευή – συντήρηση αύλειων χώρων Σ.Σ.», αρ. μελ.: 33/18.ΩΨΚ5ΩΚ3-ΜΒΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ7/2019
13/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:05:06α) Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Νέας Σμύρνης σε αγωγές κατά του Δήμου Νέας Σμύρνης, λόγω κωλύματος της Δικηγόρου – Νομικής Συμβούλου. β) Έγκριση της υπ’ αρ. πρωτ. 2754/2019 αποφάσεως Δημάρχου Νέας Σμύρνης.62ΨΕΩΚ3-Υ4ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13/2019
13/02/2019 02:00:0013/02/2019 14:33:11ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ»6ΖΗΦΩΚ3-860ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3764
13/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:06:33Ορισμός Υπολόγου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ.)».Ω6Τ2ΩΚ3-ΖΙΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/2019
12/02/2019 02:00:0013/03/2019 13:22:24ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ : ΓΚΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΟΓΚΑ ΛΥΔΙΑΣΩ62ΩΩΚ3-ΘΩ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3571
12/02/2019 02:00:0012/02/2019 14:07:08ΧΕ 158- ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣΨΖΩΚΩΚ3-ΝΤ3ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ158
12/02/2019 02:00:0013/02/2019 11:07:32ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΛΑΠ6ΒΘ9ΩΚ3-ΣΨ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ112
12/02/2019 02:00:0014/02/2019 10:21:22ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠ/ΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ & ΜΑΡΤΙΟ 2019ΩΛΑΜΩΚ3-ΛΣΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ131
12/02/2019 02:00:0012/02/2019 11:55:35ΧΕ 156-ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣΩ5Θ1ΩΚ3-ΗΗΘΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ156
12/02/2019 02:00:0014/02/2019 10:38:47ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 6ΝΡ2ΩΚ3-ΞΩ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ109
12/02/2019 02:00:0013/02/2019 11:46:48ΛΟΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ7ΧΙ8ΩΚ3-690ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ113
12/02/2019 02:00:0013/02/2019 11:24:52ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝΨΟ12ΩΚ3-Τ45ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ114
12/02/2019 02:00:0012/02/2019 11:01:30ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤ/ΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΜΑΡΤΙΟ 2019ΨΩΞ2ΩΚ3-ΥΧ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3498/11-2-2019
12/02/2019 02:00:0013/02/2019 11:40:15ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝΩ1ΒΣΩΚ3-ΞΑΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ111
12/02/2019 02:00:0012/02/2019 09:55:30ΧΕ 131- ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ (περίοδος κατανάλωσης από 1 έως 31/12/18)6ΑΒΣΩΚ3-ΒΥΒΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ131
12/02/2019 02:00:0013/02/2019 11:27:43ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝΨΞ77ΩΚ3-ΧΔ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ110
12/02/2019 02:00:0014/02/2019 10:34:16ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΔΑΠ)6ΟΣΘΩΚ3-104ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ108
11/02/2019 02:00:0011/02/2019 13:08:24ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΕΡΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΚΗΣΩΛΤΓΩΚ3-Ο04ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3471
11/02/2019 02:00:0011/02/2019 11:29:28Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο του υπαλλήλου Αρκουδάκη Χρήστου7Μ4ΟΩΚ3-ΠΟΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3418
11/02/2019 02:00:0011/02/2019 14:41:24ΧΕΕΠ 11- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΜΑΤΩΝ (σε αντικατάσταση του 825/18 ΧΕΕΠ)ΩΖ88ΩΚ3-ΒΓΥΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ11
11/02/2019 02:00:0011/02/2019 14:38:43ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (αφορά τιμολόγιο της 18/10/2018) (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 844/18 ΧΕΠ )6ΞΚΠΩΚ3-ΗΛ4ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ7
11/02/2019 02:00:0009/04/2019 14:24:38ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ & ΜΑΡΤΙΟ 2019ΨΟΗΗΩΚ3-ΣΤΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ129
11/02/2019 02:00:0018/03/2019 12:19:59ΧΕΕΠ 4- ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (σε αντικατάσταση του 838/18 ΧΕΕΠ )64Ψ6ΩΚ3-ΝΒΑΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ4
11/02/2019 02:00:0011/02/2019 14:26:30ΕΛΕΓΧΟΣ-ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΚΟΥΝΟΥΠΙΟΥ "ΤΙΓΡΗΣ" (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 852 ΧΕΠ/2018)6ΝΝΔΩΚ3-2ΔΟΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ9
11/02/2019 02:00:0011/02/2019 14:56:23ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 824/18 ΧΕΠ)ΨΧΒΙΩΚ3-Γ1ΗΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ10
11/02/2019 02:00:0028/03/2019 12:46:23ΧΕΕΠ 8- ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ (σε αντικατάσταση του 849/18 ΧΕΕΠ)ΨΕΟΟΩΚ3-ΒΑΖΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ8
11/02/2019 02:00:0009/04/2019 14:23:33ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ & ΜΑΡΤΙΟ 20197Ν0ΜΩΚ3-Μ6ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ128
11/02/2019 02:00:0009/04/2019 14:25:17ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ & ΜΑΡΤΙΟ 2019Ω6ΜΤΩΚ3-6ΘΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ130
08/02/2019 02:00:0008/02/2019 13:59:08ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ" ΑΡ.ΜΕΛ.95/20169Β26ΩΚ3-1Κ8ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3398/8-2-2019
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 12:26:26ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ6ΜΤΝΩΚ3-ΨΜΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ3284
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 12:54:35ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ Α ΔΙΜΗΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥΨΕ6ΜΩΚ3-3ΒΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3296
07/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:35:18ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018ΩΠΜΞΩΚ3-5ΓΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ16
07/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:35:01ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/20186ΘΠ0ΩΚ3-ΦΕΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6
07/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:35:21ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018ΨΕΟΝΩΚ3-ΛΚ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ17
07/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:36:52ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018ΩΝΗΖΩΚ3-Μ3ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ1
07/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:35:13ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/201869ΩΠΩΚ3-Τ5ΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ13
07/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:35:16ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018ΨΝΥΓΩΚ3-ΣΕΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ14
07/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:35:04ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018ΨΛΠΒΩΚ3-3ΩΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7
07/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:36:59ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018Ω0Ρ7ΩΚ3-4ΤΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ8
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 13:36:23Υπερωριακή Απασχόληση Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών κατά τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 201960ΓΓΩΚ3-5ΨΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3315
07/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:35:06ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018ΩΠ7ΒΩΚ3-ΠΙΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ9
07/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:35:10ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018ΨΟΚΜΩΚ3-1ΒΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ10
07/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:34:58ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/201867ΟΗΩΚ3-ΧΚ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ3
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 10:04:38ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΜΦΠΑΔ "ΑΛΚΗΣΤΗ"68ΖΝΩΚ3-Ξ6ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3240
07/02/2019 02:00:0007/02/2019 09:37:02Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο χώρο του Αθλητικού σωμάτειου ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "ΑΘΛΟΣ Α.Ο.Ν.Σ."6ΣΖ1ΩΚ3-ΔΩΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1780/25-01-2019
07/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:37:02ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018ΩΝΣΜΩΚ3-ΞΕΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ11
07/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:37:04ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/201867ΧΩΩΚ3-ΥΘΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ12
07/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:36:54ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/20187ΧΘΔΩΚ3-ΕΡΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4
07/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:36:56ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018Ω1ΨΑΩΚ3-68ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ5
07/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:37:06ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/20186Ρ54ΩΚ3-Υ9ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ15
07/02/2019 02:00:0011/02/2019 12:34:56ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΩΣ 31/12/2018ΨΛΚ0ΩΚ3-3ΙΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ2
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:27:51ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ERGOTECH)ΩΣΒΑΩΚ3-ΡΛ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ67
06/02/2019 02:00:0006/02/2019 14:30:07Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, η δαπάνη μισθοδοσίας των οποίων θα καλυφθεί σε ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίμου πολιτών-δημοτώνΩ89ΘΩΚ3-5ΥΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23
06/02/2019 02:00:0006/02/2019 14:24:17ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝΨΒΡΞΩΚ3-Ρ7ΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ59
06/02/2019 02:00:0006/02/2019 14:19:53ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΨ3ΜΡΩΚ3-1ΗΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ55
06/02/2019 02:00:0006/02/2019 14:28:46Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών, οι δαπάνες των οποίων θα καλυφθούν από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους65Λ6ΩΚ3-ΙΝΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:25:02ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ ΨΛΒΠΩΚ3-6ΜΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ93
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:24:58ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΚΟΥ ΓΚΑΡΑΖ 657ΟΩΚ3-2Δ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ92
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:25:07ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΓΚΩΔΩΝ, ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΨΨ6ΧΩΚ3-ΛΕΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ96
06/02/2019 02:00:0006/02/2019 14:28:12ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΡΩΘΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΩ785ΩΚ3-ΖΨΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ66
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:24:43ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΩΤΤ7ΩΚ3-76ΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ84
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:24:40ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 614ΣΩΚ3-ΚΜ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ83
06/02/2019 02:00:0006/02/2019 14:22:05ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥΨΕ76ΩΚ3-7ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ57
06/02/2019 02:00:0006/02/2019 09:23:14Κατάταξη σε Μισθολογικό Κλιμάκιο της Σοφίας ΕυστρατίουΨ4ΘΙΩΚ3-ΟΦΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3091
06/02/2019 02:00:0006/02/2019 14:26:15ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝΨ2ΡΙΩΚ3-3ΑΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ61
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:27:43ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 6ΑΞΕΩΚ3-866ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ64
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:28:25ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΩΗΘΧΩΚ3-ΝΥ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ94
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:28:18ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΗΜ. Ν/ΦΩΛ2ΝΩΚ3-50ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ90
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:28:06ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΨΚΠΩΚ3-ΥΑΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ75
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:28:03ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 60ΚΛΩΚ3-ΜΝΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ73
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:27:36ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΩΒΘ6ΩΚ3-Ν0ΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ58
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:27:46ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ INFOQUEST-(NOHSIS))679ΩΩΚ3-ΞΜ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ65
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:28:22ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΜΟΚΕΤΩΝ Ψ7ΔΒΩΚ3-ΣΝΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ91
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:28:12ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΨΥΕΩΩΚ3-86ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ82
06/02/2019 02:00:0008/04/2019 13:16:34ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΧΑΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ6ΡΟ4ΩΚ3-Κ3ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3083
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:28:09ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ Ω13ΙΩΚ3-11ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ77
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:27:32ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΩ92ΝΩΚ3-ΤΕ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ54
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:27:29ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ POPULART6ΔΤ9ΩΚ3-80ΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ53
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:28:00ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΩΠΥΥΩΚ3-Λ74ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ72
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:27:56ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ 6ΟΨΥΩΚ3-2Μ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ69
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:23:48ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ78Ψ9ΩΚ3-ΓΨ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ48
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:24:52ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 642ΕΩΚ3-8Φ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ88
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:23:46ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 6Υ1ΣΩΚ3-ΣΣΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ47
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:23:30ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣΩΡΓ2ΩΚ3-ΖΩ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ40
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:23:32ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣΩΖΝΠΩΚ3-Γ6ΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ41
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:23:43ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ6ΨΓΓΩΚ3-ΖΝ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ44
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:23:40ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ622ΤΩΚ3-Ε0ΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ43
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:23:54ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ6ΚΕΦΩΚ3-ΠΛΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ50
06/02/2019 02:00:0006/02/2019 16:34:35ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ.68ΝΑΩΚ3-4ΑΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ125
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:23:51ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑΩΜΛΞΩΚ3-7ΔΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ49
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:24:56ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 67ΠΑΩΚ3-ΑΒ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ89
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:24:46ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ7Ζ44ΩΚ3-621ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ86
06/02/2019 02:00:0006/02/2019 09:20:41Κατάταξη σε Μισθολογικό Κλιμάκιο Κωνσταντίνου Σταυρόπουλου6ΠΘΗΩΚ3-Α20ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3088
06/02/2019 02:00:0006/02/2019 10:29:07ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΟΣΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΟΧΩ4Μ8ΩΚ3-13ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3103
06/02/2019 02:00:0006/02/2019 13:52:37ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΕΥΩ6ΠΖΩΚ3-Τ5ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3152
06/02/2019 02:00:0006/02/2019 14:27:07Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης ΈργουΨΔΔ6ΩΚ3-Θ8ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:24:49ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣΩ89ΒΩΚ3-ΛΤ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ87
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:24:29ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΩΓΩ1ΩΚ3-ΤΤΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ79
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:24:05ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ ΨΡ9ΦΩΚ3-ΑΛ6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ62
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:27:17ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS PLUS ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3Ω4ΜΟΩΚ3-Ο7ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ45
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:25:15ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΩΑΣ3ΩΚ3-4ΥΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ97
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:25:53ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ψ7ΔΑΩΚ3-ΚΩ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ106
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:25:50ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 6ΤΦΘΩΚ3-5ΟΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ105
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:25:22ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΩΧΑ2ΩΚ3-ΟΩ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ98
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:24:22ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΩΘ07ΩΚ3-3ΝΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ76
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:25:47ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 6ΒΧΣΩΚ3-59ΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ104
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:25:43ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΒΗ5ΩΚ3-ΔΝ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ103
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:28:29ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΠΣ 5002310ΩΘ72ΩΚ3-ΞΣΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ95
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:25:33ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ 6ΖΜΜΩΚ3-ΡΑ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ101
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:27:15ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ 2016/679)ΩΥΑΕΩΚ3-2ΣΓΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ42
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:27:27ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΩΝ "ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ"Ω1ΨΚΩΚ3-3ΗΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ52
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:27:25ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ)63Γ0ΩΚ3-ΒΦΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ51
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:27:22ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS PLUS ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 3ΩΜ4ΞΩΚ3-ΝΔ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ46
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:27:53ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (HIPAC)ΩΗ2ΠΩΚ3-ΝΞΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ68
06/02/2019 02:00:0007/02/2019 10:19:26ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ.ΨΟΙ2ΩΚ3-Ν6ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ127
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:28:15ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΔΑΠ (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)ΩΒΧ0ΩΚ3-4Γ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ85
06/02/2019 02:00:0007/02/2019 10:18:00ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ.ΩΑΧΤΩΚ3-Ε0ΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ126
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:25:30ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΨΨΥ6ΩΚ3-ΒΡΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ100
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:25:56ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΩΞΗ7ΩΚ3-ΒΨΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ107
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:25:40ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΟΥΠΩΝ ΧΟΡΤΟΥ 6ΞΜ2ΩΚ3-ΗΓΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ102
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:24:00ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΨΩΙΘΩΚ3-9ΧΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ60
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:25:26ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 6Δ94ΩΚ3-ΦΗΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ99
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:24:15ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ 6Λ5ΤΩΚ3-ΡΚ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ71
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:24:11ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 67ΗΟΩΚ3-ΛΤΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ70
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:24:18ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Ψ1Ο8ΩΚ3-Ι87ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ74
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:24:26ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΠΕΥΚΩΝ Ψ0ΒΧΩΚ3-412ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ78
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:24:08ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΨΚ3ΤΩΚ3-ΣΩ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ63
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:23:57ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ- ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. ΩΖΝΤΩΚ3-ΧΒ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ56
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:24:32ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΩΠΩΣΩΚ3-45ΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ80
06/02/2019 02:00:0008/02/2019 11:24:36ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 6ΕΗΔΩΚ3-Λ8ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ81
05/02/2019 02:00:0007/02/2019 10:03:44ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΕΒΡΙΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ 201978ΥΟΩΚ3-ΝΛΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ123
05/02/2019 02:00:0007/02/2019 10:10:39ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΕΒΡΙΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ 2019Ω4Κ4ΩΚ3-ΤΟΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ124
05/02/2019 02:00:0006/02/2019 09:28:01ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΩΠΟΛΕΙΟΥ6ΤΦ0ΩΚ3-ΣΩ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ38
05/02/2019 02:00:0012/02/2019 13:54:24ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018ΨΔ05ΩΚ3-21ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3058
05/02/2019 02:00:0007/02/2019 10:21:20ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΨΠΑ5ΩΚ3-5ΚΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ36
05/02/2019 02:00:0005/02/2019 13:55:14ΣΥΓΚΡΟΤΗΤΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΝΕΟΛΑΙΑΣ και ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΩΙΗΞΩΚ3-Ξ8ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ3042
05/02/2019 02:00:0006/02/2019 09:29:53ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ6ΩΘ6ΩΚ3-Η7ΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ39
05/02/2019 02:00:0006/02/2019 09:27:05ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6ΩΠΙΩΚ3-ΤΒΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ37
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 14:21:35ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019692ΦΩΚ3-8ΣΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2829/4-2-2019
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 14:16:16ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019ΨΤΔΛΩΚ3-ΓΝΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2825/4-2-2019
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 13:44:48ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠ/ΤΗ ΠΡ/ΝΟΥ Δ/ΣΗΣ Ο/Υ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ 20196Β2ΙΩΚ3-8ΧΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2923
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 14:50:18ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»ΩΣΦ8ΩΚ3-020ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ2947
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 13:57:19ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΜΗΝΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 20199ΟΩΞΩΚ3-Η6ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2827/4-2-2019
04/02/2019 02:00:0005/02/2019 10:45:18ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝΨ1ΕΔΩΚ3-Ε8ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2935
04/02/2019 02:00:0012/02/2019 12:32:01ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019 ΣΤΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΩΦ5ΡΩΚ3-ΤΒΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2821
04/02/2019 02:00:0004/02/2019 09:49:39ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ Γ.Γ. ΥΠΠΕΘ ΒΑΡΕΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ6ΔΙΡΩΚ3-Ρ4ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2818
01/02/2019 02:00:0007/02/2019 14:12:47Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου Νέας Σμύρνης»69ΣΦΩΚ3-ΓΩΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15
01/02/2019 02:00:0001/02/2019 13:10:52Απόφαση Δημάρχου πρόσληψης ασκούμενης δικηγόρουΨΙ8ΔΩΚ3-Μ0ΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2768
01/02/2019 02:00:0011/02/2019 14:40:15Ορισμός μέλους για την συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών για το έτος 20199ΠΟΛΩΚ3-7Ν9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17
01/02/2019 02:00:0001/02/2019 11:36:31Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Παλαιολόγου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Γ’ φάσης του έργου «Ανάπλαση οδών Ομήρου – Παλαιολόγου»ΩΒ4ΛΩΚ3-0ΝΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2
01/02/2019 02:00:0001/02/2019 10:56:13Τροποποίηση της υπαρ. 358/2018 ΑΔΣ περί ορισμού οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων του Ν. 4412/2016ΨΕΔΘΩΚ3-ΒΨΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1
01/02/2019 02:00:0008/02/2019 10:28:58Λήψη απόφασης για προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το αρ. 32 του ν. 4412/2016Ω1Ω1ΩΚ3-Π1ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4
01/02/2019 02:00:0007/02/2019 14:11:09Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Εκπαίδευση υπαλλήλων του Δήμου Νέας Σμύρνης σε δεξιότητες χειρισμού Η/Υ και απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού εκμάθησης»ΩΞΛ6ΩΚ3-Ν40ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14
01/02/2019 02:00:0014/02/2019 13:42:10Χρονική παράταση σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων» με αρ. μελ. 51/2018Ω8ΧΤΩΚ3-835ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11
01/02/2019 02:00:0008/02/2019 14:31:26Εκδήλωση επιβράβευσης εθελοντών καθηγητών του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Ν. ΣμύρνηςΨΕΔ3ΩΚ3-ΜΝ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5
01/02/2019 02:00:0004/02/2019 14:13:15Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 50.000 ευρώ για κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩ3ΧΡΩΚ3-Τ9ΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ9
01/02/2019 02:00:0007/02/2019 14:13:52Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου»ΩΣΕΠΩΚ3-Ε6ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16
01/02/2019 02:00:0011/02/2019 14:37:59Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ ΟΔΩΝ» (αρ. μελ. 59/2017)91ΡΘΩΚ3-ΓΣΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10
01/02/2019 02:00:0001/02/2019 15:15:58Έγκριση τιμήματος απευθείας αγοράς ακινήτου επί των οδών Κρήνης & Κοτυαίου 2, Ν. ΣμύρνηΩ2ΕΑΩΚ3-ΑΓΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3
01/02/2019 02:00:0001/02/2019 13:35:52Υπηρεσίες υποστήριξης & στελέχωσης Γραφείου Τύπου, Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων Δήμου Νέας Σμύρνης97ΓΧΩΚ3-86ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6
01/02/2019 02:00:0013/02/2019 11:40:50Διαγραφή παραστατικών από απογραφή λόγω 5ετίας658ΣΩΚ3-ΣΞΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19
01/02/2019 02:00:0013/02/2019 14:03:23Χρονική παράταση Σύμβασης για την υπηρεσία με γενικό τίτλο «Εξυγίανση πεύκων» αρ. μελ. 36/176Ε3ΘΩΚ3-ΩΑΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12
01/02/2019 02:00:0007/02/2019 14:06:03Διόρθωση της υπαρ. 273/2018 ΑΔΣ που αφορά α) Έγκριση συμμετοχής αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Νέας Σμύρνης στο θεματικό συνέδριο ΚΕΠ Υγείας β) Ορισμό υπολόγου6Σ7ΘΩΚ3-ΟΦΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8
01/02/2019 02:00:0001/02/2019 13:34:20ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - Κατακύρωση αποτελέσματος Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και ανάδειξη αναδόχου για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων». (Αρ. Μελ. 82/2018)Ω7ΨΘΩΚ3-11ΣΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ2775
01/02/2019 02:00:0007/02/2019 14:03:45Έγκριση συμμετοχής του Δημάρχου και του Γ. Γραμματέα του Δήμου στο συνέδριο με θέμα: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στις Ελληνικές Πόλεις» που θα γίνει στη ΛάρισαΩ0Δ2ΩΚ3-ΥΩΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7
01/02/2019 02:00:0007/02/2019 14:08:44Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Πιστοποιήσεις παιδικών χαρών»ΩΘΘΔΩΚ3-ΗΑ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 12:05:02Συγκρότηση Συνεργείου Υπερωριακής Απασχόλησης Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για τους μήνες Φεβρουάριο-Μάρτιο 2019Ω5ΩΚΩΚ3-148ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2481
31/01/2019 02:00:0007/02/2019 10:01:18ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ & ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠ/ΡΙΑΣ ΠΡ/ΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ 20196ΝΠ1ΩΚ3-Ι7ΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ122
31/01/2019 02:00:0001/02/2019 12:11:05ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ(ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ)ΩΓΠ3ΩΚ3-ΔΙΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ121
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 12:40:41ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 2019ΩΚΥΡΩΚ3-ΡΙΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2283/30/01/2019
31/01/2019 02:00:0001/02/2019 10:58:27Συμπληρωματική: 1. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (31 - 24/1/2019) ΕΚΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ)6ΤΦΘΩΚ3-ΜΣΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ32
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 13:27:07ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ Α.Α.Υ. 2018ΩΒΕΞΩΚ3-2ΘΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2473
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 15:00:56ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 ΤΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Υ.ΨΔΞ2ΩΚ3-Θ3ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2598
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 14:55:32ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΩΝ Τ.ΥΩΞ4ΝΩΚ3-Κ1ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2596
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 15:04:01ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 ΤΜ. Η/Μ ΕΡΓΩΝ Τ.Υ.6ΔΨ1ΩΚ3-ΛΞ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2600
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 12:20:00«Έγκριση Απόφασης Δημάρχου Ανάθεσης για την προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ – ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», της υπ’ αριθ. 32/2018 μελέτης Δ/νσης Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών για το έτος 2019 και για διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, για την κάλυψη άμεσων αναγκών.ΨΞΔΩΩΚ3-Ν78ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2474
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 15:07:19ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 ΤΜ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Υ.69ΦΦΩΚ3-4ΩΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2602
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 13:48:43ΑΠΌΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΆΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΊΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ - ΜΑΡΤΙΟ 20199Ο57ΩΚ3-ΡΥΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2578
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 15:09:16ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Τ.Υ.ΩΩΡΦΩΚ3-ΤΟΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2604
31/01/2019 02:00:0031/01/2019 15:11:00ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Τ.Υ.ΨΠΚ1ΩΚ3-8ΝΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2605
31/01/2019 02:00:0007/02/2019 09:51:31ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (COSMOTE)Ψ4ΓΓΩΚ3-0Κ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ33
31/01/2019 02:00:0006/02/2019 11:44:34ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ,ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ,ΜΑΡΤΙΟΥ9ΒΓΞΩΚ3-Ω0ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2571
31/01/2019 02:00:0001/02/2019 12:46:31ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 65ΝΒΩΚ3-ΣΗΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ59
31/01/2019 02:00:0007/02/2019 09:56:49ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ)ΨΟ98ΩΚ3-Π2ΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ35
31/01/2019 02:00:0007/02/2019 09:53:44ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΕΥΔΑΠ- ΔΕΗ)ΨΒΦΧΩΚ3-ΑΙΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ34
30/01/2019 02:00:0001/02/2019 10:59:15ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛ. ΤΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟ 20196ΣΥΥΩΚ3-Κ58ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2283/30/01/2019
30/01/2019 02:00:0031/01/2019 12:15:09ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΊΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΚΡΙΤΑΝΑΚΗ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΜΑΡΤΙΟ 2019.616ΛΩΚ3-ΘΘ8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ116
30/01/2019 02:00:0031/01/2019 12:31:24ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019.ΩΑΠΩΩΚ3-6Α1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ113
30/01/2019 02:00:0031/01/2019 12:18:24ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΜΑΡΤΙΟ 2019.ΨΣΠΦΩΚ3-Ν6ΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ117
30/01/2019 02:00:0031/01/2019 12:45:52ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΜΑΡΤΙΟ 2019.ΩΠΑΛΩΚ3-ΟΨ7ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ118
30/01/2019 02:00:0031/01/2019 12:20:44ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΠ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΜΑΡΤΙΟ 2019.ΨΗΤΜΩΚ3-ΨΧΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ119
30/01/2019 02:00:0031/01/2019 12:33:10ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΜΑΡΤΙΟ 2019.Ω9ΙΞΩΚ3-Ω1ΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ120
30/01/2019 02:00:0031/01/2019 12:43:49ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019.Ω6ΑΟΩΚ3-Ε9ΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ112
30/01/2019 02:00:0031/01/2019 12:35:12ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΜΑΡΤΙΟ 2019.Ψ6ΣΔΩΚ3-ΑΞΕΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ115
30/01/2019 02:00:0031/01/2019 12:37:16ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΜΑΡΤΙΟ 2019.6Σ8ΛΩΚ3-ΥΓΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ114
30/01/2019 02:00:0020/02/2019 13:23:16Κοπή Επικίνδυνων ΔέντρωνΩΞ8ΦΩΚ3-ΙΥΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 10:21:31Εκτελεστική σύμβαση για επισκευη του επιβατικου οχήματος με αρ.κυκλ: ΚΗΥ-5549. ΑΠΟ ΤΗΝ 20297/2017ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΑΔΑΜ:17SYMV001629036)ΩΧΥΩΩΚ3-Φ4ΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ2110
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 12:33:34ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΤΩΝ Τ.Υ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018ΨΗ1ΤΩΚ3-ΧΩΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2169
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 12:51:33ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΩΝ Τ.Υ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018ΨΑΗ1ΩΚ3-ΩΩΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2174
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 12:40:59ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜ. Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ Τ.Υ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20186ΒΕΤΩΚ3-ΘΩ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2170
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 09:56:56Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης υπάλληλων του τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Εξοπλισμού Καθαριότητας για τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ 2019.6ΥΕ3ΩΚ3-Ζ14ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2125
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 09:58:44Συγκρότηση Υπερωριακής Απασχόλησης υπαλλήλων του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακύκλωσης Καθαριότητας για τους μήνες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ του 2019.ΨΒΛΚΩΚ3-ΚΩΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2130
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 11:39:16συγκροτηση συνεργειου για υπερωρίες α τριμηνου Τμ Παιδείας Νεότητας και Δια Βίου ΜάθησηςΩΤΧΚΩΚ3-Ω54ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2135
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 12:54:16ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ Τ.Υ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018ΨΓΨΝΩΚ3-Ω8ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2176
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 12:44:48ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ Τ.Υ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20186Γ8ΔΩΚ3-45ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2172
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 12:48:47ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΩΝ Τ.Υ. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018ΨΟΧΥΩΚ3-ΥΟΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2173
29/01/2019 02:00:0029/01/2019 14:12:12ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 - ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ6ΓΖΑΩΚ3-ΣΦΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2182
29/01/2019 02:00:0031/01/2019 10:15:32ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝΨΗΤΠΩΚ3-ΠΝ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1455
29/01/2019 02:00:0013/03/2019 13:33:04Διαπιστωτική πράξη Δημάρχου λύσης της υπαλληλικής σχέσης λόγω θανάτου6Θ6ΦΩΚ3-ΝΩ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2094
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 14:43:19ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ 2019656ΥΩΚ3-ΣΦΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2072
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 12:35:40ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ 2019.ΩΒΚΣΩΚ3-Η6ΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ110
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 12:34:07ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ 2019.ΩΓΤΔΩΚ3-Ρ02ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ109
28/01/2019 02:00:0029/01/2019 08:33:01ΑΑΥ 111- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ TOY ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ 2019.6Α7ΦΩΚ3-6ΞΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ111
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:16:38ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ-ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2019.ΨΠΗΑΩΚ3-ΞΥΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2039
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 10:32:45ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΩ1ΔΑΩΚ3-60ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1852
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 08:27:33εκτελεστική σύμβαση για επισκευή οχημάτων: container NO 9, ΚΗΥ-5622 αποριμματοφόρο μύλος και ΚΗΥ-5617 όχημα μεταφοράς container. Από την 20297/2017 συμφωνία πλαίσιο (ΑΔΑΜ:17SYMV001629036).ΩΛΒ8ΩΚ3-ΖΕΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1942
28/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:25:01ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΔΑΠ"6ΡΑ8ΩΚ3-ΝΞΟΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1932
25/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:01:00ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜ.ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ 2019.ΩΡ9ΙΩΚ3-44ΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ104
25/01/2019 02:00:0028/01/2019 12:59:22ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜ.ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ 2019.ΩΝΩΚΩΚ3-ΒΚΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ103
25/01/2019 02:00:0028/01/2019 13:02:54ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜ.ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚ/ΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ 2019.6ΩΩΧΩΚ3-ΜΡ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ105
25/01/2019 02:00:0028/01/2019 12:03:51ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ , ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΠΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2019.68Σ4ΩΚ3-ΛΚΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ108
25/01/2019 02:00:0028/01/2019 12:38:00ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ 20196ΒΗ6ΩΚ3-ΝΛΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ102
25/01/2019 02:00:0028/01/2019 12:31:31ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ 20196Σ81ΩΚ3-ΔΓ4ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ99
25/01/2019 02:00:0028/01/2019 12:02:08ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2019.Ω6ΞΜΩΚ3-5ΑΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ107
25/01/2019 02:00:0028/01/2019 12:24:58ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ 2019ΨΘΤΚΩΚ3-Θ25ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ100
25/01/2019 02:00:0028/01/2019 12:00:25ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ , ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΠΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2019.62ΛΦΩΚ3-ΝΣΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ106
25/01/2019 02:00:0028/01/2019 12:27:46ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ 2019Ψ1ΨΡΩΚ3-4ΛΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ101
25/01/2019 02:00:0028/01/2019 11:52:09ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ 2019ΩΛ4ΣΩΚ3-9Ν5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ97
25/01/2019 02:00:0028/01/2019 11:58:18ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΜΗΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ 20196998ΩΚ3-08ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ98
25/01/2019 02:00:0028/01/2019 11:55:57ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜ. ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ, ΜΑΡΤΙΟ 2019Ψ4Ξ5ΩΚ3-7ΦΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ96
24/01/2019 02:00:0024/01/2019 09:17:22Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο αθλητικό σωματείο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "ΠΟΣΕΙΔΩΝ"Ω7ΙΗΩΚ3-Ω39ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26847/22-01-2019
24/01/2019 02:00:0025/01/2019 11:40:02ΕΚΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ)6ΘΦΨΩΚ3-6ΞΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ31
24/01/2019 02:00:0024/01/2019 12:15:45ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και καλυμμάτων οδοφωτισμού»ΨΔ20ΩΚ3-ΞΙΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1741
24/01/2019 02:00:0024/01/2019 14:49:27ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΔΑΠ"Ψ9ΔΟΩΚ3-ΥΨΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1807
24/01/2019 02:00:0024/01/2019 13:18:32ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΚΟΙΝ. ΣΥΣΣΙΤΙΟ- ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 9ΒΓΤΩΚ3-Χ46ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ30
23/01/2019 02:00:0023/01/2019 09:44:22ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HARDWAREΩΔΝ3ΩΚ3-ΓΤ4ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1468
23/01/2019 02:00:0023/01/2019 08:34:48ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝΩ0Α9ΩΚ3-ΤΞ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ1455
23/01/2019 02:00:0024/01/2019 13:46:30ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ6644ΩΚ3-Ω3ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29
23/01/2019 02:00:0024/01/2019 07:54:28Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μικροπεριφερειακών Η/Υ», αρ. μελ. 63/2018.6ΦΩΕΩΚ3-ΤΧ5ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ5/2019
22/01/2019 02:00:0022/01/2019 09:48:12ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ: ΚΗΗ-5211 ΑΠΟ ΤΗΝ 20297/2017 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΑΔΑΜ:17SYMV001629036)Ω8ΙΜΩΚ3-3Ρ0ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1417
22/01/2019 02:00:0022/01/2019 09:40:07ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ: ΚΗΗ-1805 ΑΠΟ ΤΗΝ 20297/2017 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΑΔΑΜ:17SYMV001629036)6ΚΘΥΩΚ3-Π52ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1418
22/01/2019 02:00:0022/01/2019 09:54:36ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΥΚΛ: ΚΗΥ-5691 ΑΠΟ ΤΗΝ 20297/2017 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (ΑΔΑΜ:17SYMV001629036)75ΜΡΩΚ3-Χ60ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ1416
21/01/2019 02:00:0024/01/2019 09:27:46ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ6ΜΗΘΩΚ3-6ΝΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ44
21/01/2019 02:00:0024/01/2019 09:27:57ΤΥΔΚΥ7ΜΓΜΩΚ3-7ΚΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ47
21/01/2019 02:00:0024/01/2019 09:27:42ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ6Ρ2ΩΩΚ3-ΡΒΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ43
21/01/2019 02:00:0024/01/2019 09:28:01ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ 6ΖΦΜΩΚ3-ΧΙΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ48
21/01/2019 02:00:0024/01/2019 09:27:50ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 610ΝΩΚ3-9ΥΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ45
21/01/2019 02:00:0024/01/2019 09:28:07ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝΩΒ0ΞΩΚ3-ΦΨΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ49
21/01/2019 02:00:0024/01/2019 09:49:40ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΨΒΛ1ΩΚ3-ΒΟ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ59
21/01/2019 02:00:0024/01/2019 09:49:44ΤΕΑΔΥ6ΓΣΒΩΚ3-ΕΜΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ60
21/01/2019 02:00:0024/01/2019 09:49:31ΚΥΤΩΔ27ΩΚ3-0ΗΛΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ58
21/01/2019 02:00:0024/01/2019 09:49:08ΤΕΑΔΥ ΕΡΓ.(ΔΗΜ.)ΩΩ4ΙΩΚ3-ΨΥ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ52
21/01/2019 02:00:0024/01/2019 09:49:12ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ6Κ0ΨΩΚ3-83ΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ53
21/01/2019 02:00:0024/01/2019 09:27:54ΤΥΔΚΥΩΖΘΓΩΚ3-ΗΥΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ46
21/01/2019 02:00:0024/01/2019 08:47:25ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΩΝΒΛΩΚ3-ΓΥΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ4
21/01/2019 02:00:0024/01/2019 09:27:38ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ7ΝΨ8ΩΚ3-2ΒΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ42
21/01/2019 02:00:0024/01/2019 09:27:02ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥΩΒΝΒΩΚ3-ΜΙΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ34
21/01/2019 02:00:0024/01/2019 09:27:12ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΣΜΕ6Ο5ΖΩΚ3-9ΡΥΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ36
21/01/2019 02:00:00</