Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2023.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
29/12/2023 02:00:0029/12/2023 10:31:48Α) Άσκηση ή μη, β΄ προσφυγής του Δήμου Νέας Σμύρνης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 1 του ΚΔΔ), ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, β΄ βαθμού με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» Ν.Π.Δ.Δ, περί ακυρώσεως άλλως τροποποιήσεως της υπ' αριθμ. πρωτ. 109486/9-2-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος [με την οποία επιβάλλεται στον Δήμο διοικητική κύρωση (πρόστιμο) ύψους 700,00 ευρώ], συμπροσβαλλόμενης της σιωπηρής απόρριψης της από 4.03.2021 (με αριθμ. πρωτ. του μεν Δήμου 5471/04.03.2021 και 26492/05.03.2021 της Αποκεντρωμένης Διοικ.) προσφυγής του Δήμου Νέας Σμύρνης, κατά της ιδίας απόφασης, ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μετά την απόρριψη της από 30/8/2021 και με αρ. εισ. ΠΡ4543/30-8-2021 προσφυγής του Δήμου, κατά της αυτής απόφασης (109486/9-2-2021), ενώπιον του ιδίου Δικαστηρίου, ως απαράδεκτης, με την υπ' αριθμ. 16287/2023 απόφασή του, λόγω έλλειψης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Β) Έγκριση της από 30/8/2021 και με αρ. εισ. ΠΡ4543/30-8-2021 προσφυγής του Δήμου Νέας Σμύρνης, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, β΄ βαθμού με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» Ν.Π.Δ.Δ, περί ακυρώσεως άλλως τροποποιήσεως της υπ' αριθμ. πρωτ. 109486/9-2-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος.9ΠΔΧΩΚ3-Π63ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ271/2023
28/12/2023 02:00:0028/12/2023 14:31:20Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου του υπαλλήλου του Δήμου μας Ν.Σ.Ψ420ΩΚ3-9ΨΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ284/2023
28/12/2023 02:00:0028/12/2023 13:51:0313η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩΧΞΖΩΚ3-Φ6ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ281/2023
27/12/2023 02:00:0027/12/2023 15:04:36Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου της υπαλλήλου του Δήμου μας Ε.Ε.Κ.6ΣΩ5ΩΚ3-2ΑΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ280/2023
27/12/2023 02:00:0027/12/2023 15:36:41Συμμόρφωση με το περιεχόμενο της υπ’ αριθμ. 1838/2023 απόφασης Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την έγκριση του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας και έγκριση του Πρακτικού Νο 2 για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (αρ. μελ. 13/2023).641ΠΩΚ3-45ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ278/2023
27/12/2023 02:00:0027/12/2023 15:07:38Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή της υπαλλήλου του Δήμου μας Α.-Μ. Ρ. από κάθε ευθύνηΡΟΙΠΩΚ3-1ΞΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ274/2023
21/12/2023 02:00:0021/12/2023 11:04:26Ορισμός δικαστικών επιμελητών για επιδόσεις δικογράφων, εξωδίκων, κοινοποιήσεις, εκτελέσεις είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων κλπ. που αφορούν υποθέσεις του δήμουΨΩΓΤΩΚ3-Ψ1ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ269/2023
21/12/2023 02:00:0021/12/2023 13:37:24Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 50/2023 ΑΟΕ ως προς το σκέλος της εκπροσώπησης αιρετού στα Ελληνικά Δικαστήρια91ΗΒΩΚ3-ΡΞ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ256/2023
21/12/2023 02:00:0021/12/2023 12:58:39Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή της υπαλλήλου του Δήμου μας Δ.Λ. από κάθε ευθύνη9Η0ΞΩΚ3-ΦΓ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ264/2023
21/12/2023 02:00:0021/12/2023 13:04:06Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή της υπαλλήλου του Δήμου μας A.M. από κάθε ευθύνη96ΜΤΩΚ3-ΒΣΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ265/2023
21/12/2023 02:00:0021/12/2023 13:22:44Έγκριση πληρωμής αποσπάσματος Χρηματικού Καταλόγου παραβάσεων Κ.Ο.Κ.9ΙΨΩΩΚ3-ΝΥΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ272/2023
20/12/2023 02:00:0020/12/2023 13:28:55Κατάρτιση Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Οικονομικού Έτους 2024Ρ4Π0ΩΚ3-Κ17ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ276/2023
20/12/2023 02:00:0020/12/2023 14:28:14Αποδοχή παράτασης Συμβατικού Χρόνου του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» στον «Α.Π.4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα99ΗΟΩΚ3-513ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ273/2023
19/12/2023 02:00:0019/12/2023 13:45:46Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2024ΨΔ1ΕΩΚ3-ΔΡΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ275/2023
18/12/2023 02:00:0018/12/2023 10:37:12Παραίτηση από το δικόγραφο της από 16-11-2023 και με αριθμό καταχώρησης 3769/2023 προσφυγής ανάκλησης, ενώπιον του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Δήμου Ν. Σμύρνης, κατά της υπ' αριθμ. 430/2023 πράξεως του ΣΤ' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου συμβάσεως, μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της εταιρείας με την επωνυμία "SALAS INTER GROYP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" για την προμήθεια με αντικείμενο «Προμήθεια τροφίμων και παροχή ημερήσιων γευμάτων (τροφοδοσία) για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ 2023-2025» του Δήμου Νέας Σμύρνης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.328.464,68 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), κατόπιν της μη εγκρίσεως της ασκήσεώς της, με την υπ' αριθμ. 253/2023 ΑΟΕ9ΕΞΜΩΚ3-Θ3ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ270/2023
15/12/2023 02:00:0015/12/2023 14:51:22Έγκριση Πρακτικού-Γνωμοδότησης Κατακύρωσης Οριστικού Αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)», της υπ’ αριθμ. 6/2023 μελέτης της Δ/νσης Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 86.584,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).6ΘΖ5ΩΚ3-ΓΙΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ259/2023
15/12/2023 02:00:0015/12/2023 13:42:29Έγκριση πρακτικού Νο2 Ελέγχου Δικαιολογητικών & Κατακύρωσης της Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων» (αρ. μελ. 11/2023).9ΑΨΟΩΚ3-ΗΞΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ258/2023
15/12/2023 02:00:0015/12/2023 15:36:26«Έγκριση Πρακτικού-Γνωμοδότησης Κατακύρωσης Οριστικού Αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ελαστικών και Ζαντών & Συντήρηση και Επισκευή Ελαστικών» (Μελέτη με αριθμ. 5/2023), της υπ’ αριθμ. 5/2023 μελέτης της Δ/νσης Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 210.600,35€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%)».Ψ5Η4ΩΚ3-51ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ260/2023
15/12/2023 02:00:0015/12/2023 15:15:49Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή της υπαλλήλου του Δήμου μας Δ.Λ. από κάθε ευθύνη9ΨΤΩΩΚ3-Κ67ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ263/2023
15/12/2023 02:00:0015/12/2023 14:48:28Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή της υπαλλήλου του Δήμου μας Ε.Τ. από κάθε ευθύνη.Ψ66ΨΩΚ3-Ψ2ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ262/2023
14/12/2023 02:00:0014/12/2023 13:04:22Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή του υπαλλήλου του Δήμου μας Ν.Σ. από κάθε ευθύνη.96ΙΣΩΚ3-ΥΜΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ266/2023
14/12/2023 02:00:0014/12/2023 12:39:34Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» (Μελέτη με αριθμ. 10/2023) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχουΨΔ02ΩΚ3-Θ95ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ261/2023
14/12/2023 02:00:0014/12/2023 13:50:16Ορισμός οργάνων διαδικασιών σύναψης και παρακολούθησης δημοσίων συμβάσεων κατόπιν διαγωνισμούΡ6ΑΙΩΚ3-5ΒΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ257/2023
14/12/2023 02:00:0014/12/2023 10:29:3912η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΨ4ΨΨΩΚ3-Ν61ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ255/2023
13/12/2023 02:00:0013/12/2023 15:19:06Απόδοση λογαριασμού και απαλλαγή της υπαλλήλου του Δήμου μας Α.-Μ.Ρ. από κάθε ευθύνη99Η4ΩΚ3-ΨΝΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ267/2023
13/12/2023 02:00:0013/12/2023 15:26:09Ορισμός εκ νέου της υπαλλήλου του Δήμου μας Α. - Μ. Ρ. ως υπόλογου από τον ΚΑΕ 00.6491.0001 «Έξοδα μεταβίβασης ακινήτων», προϋπολογισμού οικ. έτους 2023ΨΠΝ6ΩΚ3-ΣΡ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ268/2023
07/12/2023 02:00:0007/12/2023 10:53:54Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με την Θ.Α.ΨΗΧΒΩΚ3-ΘΓΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242/2023
07/12/2023 02:00:0007/12/2023 11:12:23Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με τον κο Ι.Χ.62ΧΦΩΚ3-ΛΚ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234/2023
07/12/2023 02:00:0007/12/2023 10:47:10Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με την κα Μ.Τ.ΨΔ90ΩΚ3-0ΨΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231/2023
07/12/2023 02:00:0007/12/2023 11:00:28Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με την Μ.Φ.6Χ8ΟΩΚ3-Φ5ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ232/2023
06/12/2023 02:00:0006/12/2023 12:08:21Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με την κα Ν.Τ.Μ.9ΛΗΓΩΚ3-234ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ233/2023
05/12/2023 02:00:0005/12/2023 13:50:13«Α) Αποδοχή του ποσού #170.325,00# ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Β) Κατανομή και διάθεση του ποσού των # 170.069,51 # ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης (μετά τις νόμιμες κρατήσεις) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης.».ΨΚ97ΩΚ3-Ζ2ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ254/2023
05/12/2023 02:00:0005/12/2023 11:34:27Έγκριση όρων διακήρυξης για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθμ. 7/2023 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων Πρασίνου6ΛΡ5ΩΚ3-ΖΞ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ249/2023
05/12/2023 02:00:0005/12/2023 15:00:04Έγκριση ή μη της ασκηθείσης από 16.11.23 και με αριθμό καταχώρησης 3769/2023 προσφυγής του Δήμου Ν. Σμύρνης, ενώπιον του VII Τμήματος του ΕΛ.ΣΥΝ για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 430/2023 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του ΕΛ.ΣΥΝ.ΨΕ6ΑΩΚ3-947ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ253/2023
30/11/2023 02:00:0030/11/2023 10:08:16Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με τον κο Γ.Σ.97ΤΝΩΚ3-0ΜΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ230/2023
29/11/2023 02:00:0029/11/2023 12:29:15Έγκριση αποπληρωμής προστίμου Κ.Β.Σ. και αντίστοιχων προσαυξήσεων.9055ΩΚ3-ΕΥΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ250/2023
28/11/2023 02:00:0028/11/2023 09:32:59Έγκριση Πρακτικού-Γνωμοδότησης Κατακύρωσης Οριστικού Αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με αντικείμενο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)», της υπ’αριθμ.πρωτ.: 30924/10-11-2022 μελέτης του Γραφείου Ειδικών Συμβούλων – Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών του Δήμου Νέας Σμύρνης, συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%, 74.400,00€ συμπερ. Φ.Π.Α. 24%.ΨΖΟΟΩΚ3-592ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ246/2023
27/11/2023 02:00:0027/11/2023 12:46:54Έγκριση Πρακτικού-Γνωμοδότησης Κατακύρωσης Οριστικού Αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ», της υπ’ αριθμ. 9/2023 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών, συνολικού προϋπολογισμού 146.319,95€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).9ΣΘΠΩΚ3-ΞΘΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ247/2023
27/11/2023 02:00:0027/11/2023 12:50:38Έγκριση ή μη της ασκηθείσης από 16.11.23 και με αριθμό καταχώρησης 3769/2023 προσφυγής του Δήμου Ν. Σμύρνης, ενώπιον του VII Τμήματος του ΕΛ.ΣΥΝ για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 430/2023 πράξης του ΣΤ΄ Κλιμακίου του ΕΛ.ΣΥΝ.6ΘΥ1ΩΚ3-Γ7ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244/2023
27/11/2023 02:00:0005/12/2023 15:22:37Έγκριση Πρακτικού Νο 1 Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών του Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο “1. Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων 2. Προμήθεια Ανταλλακτικών Οχημάτων”.ΨΡ1ΧΩΚ3-8Θ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ248/2023
24/11/2023 02:00:0024/11/2023 13:44:31Ανάκληση της υπ' αριθμ. 286/2022 ΑΟΕ.6Δ1ΨΩΚ3-1ΚΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ227/2023
24/11/2023 02:00:0024/11/2023 14:11:5111η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023, Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΟΗΤΩΚ3-ΖΝΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ251/2023
24/11/2023 02:00:0024/11/2023 14:59:04Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Εσόδων και Δαπανών καθώς και Γενικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εσόδων - Εξόδων Δήμου Νέας Σμύρνης, οικονομικού έτους 2022ΡΨΝΔΩΚ3-9ΥΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ245/2023
24/11/2023 02:00:0024/11/2023 13:46:31Ανάκληση της υπ' αριθμ. 267/2022 ΑΟΕ.9ΣΦ0ΩΚ3-Ξ55ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ228/2023
24/11/2023 02:00:0005/12/2023 11:40:42Ανάκληση της υπ' αριθμ. 251/2022 ΑΟΕ645ΨΩΚ3-ΚΡΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ229/2023
23/11/2023 02:00:0024/11/2023 11:20:20Ορισμός υπολόγου για τον Κ.Α. 00.6221.0001 «Ταχυδρομικά Τέλη».9Ξ97ΩΚ3-ΚΧΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ252/2023
21/11/2023 02:00:0021/11/2023 10:22:09Αποδοχή δωρεάς διαδρόμου γυμναστικής.6Ξ8ΙΩΚ3-Η9ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ224/2023
20/11/2023 02:00:0020/11/2023 14:42:25Έγκριση ή μη της ασκηθείσας με ΓΑΚ 6208/2023 και ΕΑΚ 253/2023 εφέσεως του Δήμου Νέας Σμύρνης (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).6Π5ΦΩΚ3-Ω06ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ241/2023
17/11/2023 02:00:0017/11/2023 14:26:49Έγκριση της Απόφασης Δημάρχου, σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 226/2023 ΑΟΕ, κατόπιν γνωμοδότησης της Νομικής Συμβούλου του Δήμου μας, αναφορικά με τον προσδιορισμό της αμοιβής του δικηγόρου-εξωτερικού συνεργάτη για την υπόθεση του 6ου Νηπιαγωγείου.Ψ9ΦΖΩΚ3-ΘΨΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ240/2023
17/11/2023 02:00:0017/11/2023 12:30:12Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών του Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ελαστικών και Ζαντών & Συντήρηση και Επισκευή Ελαστικών» (Μελέτη με αριθμ. 5/2023) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.9Ε1ΣΩΚ3-Π32ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ239/2023
17/11/2023 02:00:0017/11/2023 12:12:22Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών του Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)» (Αριθμ. Μελ. 6/2023) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.90ΔΞΩΚ3-1Τ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ238/2023
16/11/2023 02:00:0016/11/2023 12:32:40Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων6ΨΗ2ΩΚ3-ΧΝΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235/2023
15/11/2023 02:00:0015/11/2023 13:45:58Ορισμός υπόλογου για τον Κ.Α. 00.6221.0001 “Ταχυδρομικά Τέλη”.6ΟΙΚΩΚ3-ΕΧ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ243/2023
15/11/2023 02:00:0016/11/2023 12:48:17Έγκριση συμμετοχής ενός στελέχους/συνεργάτη του δήμου σε συνάντηση στο Μιλάνο Ιταλίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Food-Wave-Empowering Urban Youth for Climate Action» (διακριτικός τίτλος DEAR) και ορισμός υπολόγου.ΨΜ5ΖΩΚ3-Δ68ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ236/2023
13/11/2023 02:00:0013/11/2023 14:41:47Έγκριση συμμετοχής δύο στελεχών/συνεργατών του δήμου σε συνάντηση στη Βιέννη Αυστρίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος UpPet και ορισμός υπολόγουΡΟ6ΖΩΚ3-ΣΚΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ237/2023
10/11/2023 02:00:0010/11/2023 13:22:50Έγκριση Πρακτικού α) Συμμόρφωσης στην Απόφαση με αριθμό 1248/2023 του 6ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, β) Ακύρωσης της Απόφασης με αριθμό 134/2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Σμύρνης και γ) Επικύρωσης του Πρακτικού Νο 2 Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών που αφορά στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπηρεσίας με αντικείμενο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)» (το οποίο διαβιβάστηκε με αριθμ. πρωτ. 15434/26-5-2023), καθώς και Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου.95ΝΓΩΚ3-ΗΧΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ220/2023
10/11/2023 02:00:0010/11/2023 14:05:24Έγκριση Πρακτικού-Γνωμοδότησης Κατακύρωσης Οριστικού Αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)», της υπ’αριθμ.πρωτ.: 19555/4-7-2023 μελέτης του Τμήματος Ειδικών Συνεργατών και Ειδικών Συμβούλων του Δήμου Νέας Σμύρνης, συνολικού προϋπολογισμού 21.700,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%).9Ξ5ΧΩΚ3-91ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ223/2023
09/11/2023 02:00:0009/11/2023 14:55:49Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών του Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ» (Μελέτη με αριθμ. 9/2023) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.64Δ1ΩΚ3-Η0ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ221/2023
08/11/2023 02:00:0008/11/2023 12:49:50Πληρωμή και εξόφληση διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμο) που επιβλήθηκαν στο Δήμο Νέας Σμύρνης για παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις εγκαταστάσεις που διατηρεί επί της οδού Ολυμπίου & Σωκράτους στη Νέα Σμύρνη.6Θ9ΨΩΚ3-Τ7ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ214/2023
08/11/2023 02:00:0009/11/2023 15:15:22Aποπληρωμή προστίμου και προσαυξήσεων και ενίσχυση αντίστοιχου κωδικού δαπανών95ΩΑΩΚ3-ΚΧΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ215/2023
01/11/2023 02:00:0001/11/2023 11:31:09Έγκριση της υπ’ αριθμ. 27569/2023 απόφασης Δημάρχου σε Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 27096/2023 απόφασης Δημάρχου περί αναθέσεως σε δικηγόρο εξωτερικό συνεργάτη για την υπόθεση του 6ου Νηπιαγωγείου.9ΞΑΝΩΚ3-ΩΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ226/2023
31/10/2023 02:00:0031/10/2023 14:14:18«Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 205/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 27096/2023 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Δικηγόρου ως εκπροσώπου του Δήμου».ΨΕ2ΖΩΚ3-Π63ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ225/2023
27/10/2023 03:00:0010/11/2023 10:39:21«Αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών Τελών Καθαριότητας, Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου, για το έτος 2024».612ΦΩΚ3-ΗΗΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ213/2023
27/10/2023 03:00:0027/10/2023 15:48:3410η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023, Δήμου Ν. Σμύρνης6ΡΗΟΩΚ3-8ΔΑΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ217/2023
27/10/2023 03:00:0027/10/2023 13:04:33Έκθεση Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ Εξαμήνου έτους 2023986ΥΩΚ3-Α4ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ219/2023
26/10/2023 03:00:0026/10/2023 14:29:30Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων έτους 202292ΦΗΩΚ3-16ΖΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ218/2023
25/10/2023 03:00:0025/10/2023 14:56:16«Έγκριση Πρακτικού-Γνωμοδότησης Κατακύρωσης Οριστικού Αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για την υπηρεσία με αντικείμενο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Νέας Σμύρνης», της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 3516/03-02-2023 μελέτης του Γραφείου Ειδικών Συμβούλων – Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών του Δήμου Νέας Σμύρνης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 372.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)».9ΝΟΑΩΚ3-ΠΑ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ222/2023
24/10/2023 03:00:0024/10/2023 14:35:51Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού εκατόν ενενήντα χιλιάδων ευρώ (190.000€) στο πλαίσιο οικονομικής διευκόλυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».6Υ71ΩΚ3-ΑΔ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ216/2023
18/10/2023 03:00:0018/10/2023 11:21:20Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξωδίκου συμβιβασμού με την Δ.Τ.68ΠΚΩΚ3-Ψ09ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ160/2023
18/10/2023 03:00:0018/10/2023 11:18:11Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξωδίκου συμβιβασμού με τον Χ.Π.9ΔΒΙΩΚ3-ΤΜΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ161/2023
18/10/2023 03:00:0018/10/2023 11:26:57Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΕΓΑ.93Ι9ΩΚ3-ΑΨΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ186/2023
18/10/2023 03:00:0018/10/2023 11:13:17Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξωδίκου συμβιβασμού με τον Κ.Ν.Ψ9ΛΖΩΚ3-Μ72ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ157/2023
10/10/2023 03:00:0018/10/2023 16:18:54Λήψη απόφασης για την νομική κάλυψη ή μη υπαλλήλου του δήμου.9ΦΜ4ΩΚ3-ΥΦ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ212/2023
10/10/2023 03:00:0010/10/2023 14:00:44«1. Έγκριση διενέργειας διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ 2023-2026”. 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2023 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών. 3. Καθορισμός όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών του εν λόγω διαγωνισμού και 4. Ορισμός οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιας σύμβασης».ΡΨ6ΑΩΚ3-Α9ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ199/2023
06/10/2023 03:00:0006/10/2023 14:20:11Έγκριση Πρωτοκόλλων Διαγραφής6ΡΚΒΩΚ3-ΛΒ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ209/2023
06/10/2023 03:00:0006/10/2023 14:23:25Έγκριση Πρωτοκόλλων Διαγραφής.6Π91ΩΚ3-Β9ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ208/2023
06/10/2023 03:00:0006/10/2023 14:43:32Εξειδίκευση των ΚΑΕ: 00.6433.0004 και 00.6733.0005 που αφορούν στο πρόγραμμα "Επιβράβευση Μαθητών".9ΕΠΤΩΚ3-3ΦΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ211/2023
06/10/2023 03:00:0006/10/2023 11:53:58Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 27096/2023 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Δικηγόρου ως εκπροσώπου του Δήμου.663ΝΩΚ3-ΓΛ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ205/2023
06/10/2023 03:00:0007/11/2023 12:22:00Έγκριση Πρωτοκόλλου Διαγραφής.9ΞΖ1ΩΚ3-89ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ210/2023
05/10/2023 03:00:0005/10/2023 15:05:26Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών του Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)» (Μελέτη με αριθμ.πρωτ.: 19555/4-7-2023).6Α0ΟΩΚ3-Ρ6ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ206/2023
05/10/2023 03:00:0005/10/2023 14:11:03«Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και παροχή ημερήσιων γευμάτων (τροφοδοσία) για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ 2023-2025» με αριθμ. μελ. 11/2022 και ανάδειξη οριστικού αναδόχου».ΡΞ7ΧΩΚ3-9ΟΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ197/2023
04/10/2023 03:00:0004/10/2023 13:55:11Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών του Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού της υπηρεσίας με αντικείμενο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Νέας Σμύρνης» (Μελέτη με αριθμ. πρωτ.: 3516/3-2-2023)6ΟΥΩΩΚ3-ΟΥ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ207/2023
03/10/2023 03:00:0003/10/2023 10:07:40Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της μελέτης: « Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος παλιάς θέσης ρέματος στα όρια εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης από Ο.Τ. 437 έως 432 του Δήμου Ν. Σμύρνης» (αρ. μελ. 4/2017).Ω8Ψ7ΩΚ3-Π6ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ196/2023
03/10/2023 03:00:0003/10/2023 15:13:33Έγκριση μελέτης για την υπηρεσία “Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Αθλητικών Δομών της Διεύθυνσης Αθλητισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης”.ΨΜΞ7ΩΚ3-8ΙΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ204/2023
03/10/2023 03:00:0003/10/2023 12:35:26Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθμ. 14/2023 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του”.6Ψ9ΡΩΚ3-3ΕΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ198/2023
02/10/2023 03:00:0002/10/2023 15:05:35Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων κατά την πραγματοποίηση αποκατάστασης ανθυγιεινών εστιών κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.65Ω4ΩΚ3-ΩΧ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ202/2023
02/10/2023 03:00:0002/10/2023 12:55:56Έγκριση πρακτικού Νο1 περί έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ. ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ, ΑΡΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Σ.Σ. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ» (αρ. μελ. 22/2023) και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη («προσωρινού αναδόχου»).6ΙΨ5ΩΚ3-1ΘΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ200/2023
02/10/2023 03:00:0002/10/2023 11:32:11Έγκριση πρακτικού Νο 1 & αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (αρ. μελ.13/2023).945ΙΩΚ3-ΤΒΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ201/2023
02/10/2023 03:00:0002/10/2023 15:15:31Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 818/28-07-2023 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα μισθώσεων).Ρ48ΖΩΚ3-5ΦΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ203/2023
29/09/2023 03:00:0029/09/2023 13:59:43Έγκριση πρακτικού νο 1 & αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΛΑΚΚΩΝ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 11/2023).9ΣΨ5ΩΚ3-4Τ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ195/2023
29/09/2023 03:00:0029/09/2023 10:29:06Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθμ. 6/2023 μελέτης της Δ/νσης Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)”.Ψ4ΡΧΩΚ3-94ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ190/2023
29/09/2023 03:00:0029/09/2023 10:39:27Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθμ. 10/2023 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων και εκτυπωτών”.ΨΒ57ΩΚ3-ΑΩ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ191/2023
29/09/2023 03:00:0029/09/2023 11:06:08Έγκριση Πρακτικού Νο 2 «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» και κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση της προσβασιμότητας και ανάπλασης δικτύου κοινοχρήστων χώρων περιοχής Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου» (αρ. μελ. 15/2022).ΨΜ7ΟΩΚ3-3ΚΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ193/2023
29/09/2023 03:00:0029/09/2023 10:42:00Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθμ. 5/2023 μελέτης της Δ/νσης Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια Ελαστικών και Ζαντών & Συντήρηση και Επισκευή Ελαστικών”.6Σ9ΧΩΚ3-ΒΒΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ192/2023
28/09/2023 03:00:0028/09/2023 11:45:13Έγκριση της υπ’ αρ. 25726/2023 απόφασης Δημάρχου περί κίνησης δημοτικού οχήματος, εκτός των ορίων του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΨΛ4ΛΩΚ3-ΡΛΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ194/2023
26/09/2023 03:00:0026/09/2023 13:24:19Έγκριση Πρακτικού Νο #2# περί ελέγχου δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και κατακύρωση της σύμβασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ», Αρ. μελ. 30/2022.6ΩΥΡΩΚ3-ΘΤΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ185/2023
25/09/2023 03:00:0025/09/2023 13:08:53ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 35ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. 25.09.2023992ΡΩΚ3-ΣΙΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27046
25/09/2023 03:00:0026/09/2023 13:14:17α) Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος & έκδοση αντίστοιχων ΑΑΥ για αμοιβή συμβολαιογράφου & εξόδων μεταβίβασης ακινήτων για απευθείας αγορά 1/3 οικοπέδου Μίμαντος & Παρασκευοπούλου β) Ορισμός υπολόγου.Ψ8ΓΒΩΚ3-Ξ8ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ189/2023
19/09/2023 03:00:0019/09/2023 12:34:31Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «Συνδρομή στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου – ΟΣΔΕΛ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Ν. 4412/16».ΨΓΑ0ΩΚ3-ΜΜΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ184/2023
19/09/2023 03:00:0019/09/2023 11:43:13Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικής Δημοπρασίας, φανερής και προφορικής για την μίσθωση ακινήτου με χρήση για την στέγαση σταθερών σχολικών υποδομών στα γεωγραφικά όρια της πόλης μας, που θα στεγαστούν τα νήπια και τα προνήπια που φοιτούν ή πρόκειται να φοιτήσουν στο Δήμο μας, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 25/2022 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.9ΙΩΦΩΚ3-Ξ3ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ188/2023
15/09/2023 03:00:0015/09/2023 10:43:08Έγκριση για την επικαιροποίηση/τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037950 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και εξουσιοδότηση Δημάρχου.9ΕΛΗΩΚ3-ΧΞ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ180/2023
13/09/2023 03:00:0013/09/2023 11:42:57Αποδοχή του ποσού #113.550,00# ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Κατανομή και διάθεση του ποσού των #113.379,70# ευρώ (μετά τις νόμιμες κρατήσεις) στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης.914ΣΩΚ3-1ΝΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ187/2023
11/09/2023 03:00:0011/09/2023 11:55:32Εκλογή Αντιπροέδρου-Συγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής.9ΣΗ4ΩΚ3-ΥΩ3ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ181/2023
01/09/2023 03:00:0001/09/2023 14:39:489η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΠΛΡΩΚ3-ΩΓ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ183/2023
01/09/2023 03:00:0001/09/2023 14:32:33Ανάκληση της υπ’αριθμ. 170/2023 ΑΟΕ, που αφορά στην 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023 Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΘΕΝΩΚ3-5Κ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ182/2023
21/08/2023 03:00:0021/08/2023 15:18:04Εξειδίκευση πίστωσης για επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων.6ΤΞΚΩΚ3-5ΔΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ177/2023
17/08/2023 03:00:0017/08/2023 10:58:56Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Δήμητρας Λειβαδιώτη.6Υ0ΗΩΚ3-3Λ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ178/2023
14/08/2023 03:00:0014/08/2023 12:06:39Έγκριση όρων διακήρυξης-τεχνικών προδιαγραφών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ΄αριθμ. πρωτ. 19555/04-07-2023 μελέτης του Τμήματος Ειδικών Συνεργατών & Ειδικών Συμβούλων για την υπηρεσία με τίτλο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)”.9Ο31ΩΚ3-3ΙΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ174/2023
14/08/2023 03:00:0014/08/2023 12:38:21Έγκριση όρων διακήρυξης-τεχνικών προδιαγραφών για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ΄αριθμ. 9/2023 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών για την υπηρεσία με τίτλο “Υπηρεσίες Φύλαξης”.9ΡΨ5ΩΚ3-1ΜΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ175/2023
11/08/2023 03:00:0011/08/2023 12:38:58Ακύρωση της υπ’ αριθμ.152/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.6ΘΔΔΩΚ3-ΖΩΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ171/2023
11/08/2023 03:00:0011/08/2023 12:43:48Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με την Π.Κ. κατόπιν ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 159/2023 ΑΟΕ.ΨΠΩ0ΩΚ3-ΝΧΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ173/2023
11/08/2023 03:00:0011/08/2023 12:41:39Ακύρωση της υπ’ αριθμ.159/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.6ΔΜΧΩΚ3-4ΙΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ172/2023
10/08/2023 03:00:0010/08/2023 14:59:26Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων κατά την πραγματοποίηση ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ).Ψ8ΦΡΩΚ3-0ΜΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ179/2023
10/08/2023 03:00:0010/08/2023 12:25:03Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας της υπηρεσίας με γενικό τίτλο «Εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου» λόγω αδυναμίας εκτέλεσης της από το Τμήμα Πράσινου και έγκριση της υπ΄αριθμ.7/2023 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.613ΟΩΚ3-Μ5ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ176/2023
10/08/2023 03:00:0010/08/2023 12:54:379η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΩΝ4ΖΩΚ3-Θ1ΩΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ170/2023
04/08/2023 03:00:0004/08/2023 15:27:38Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξωδίκου συμβιβασμού με την Κ.ΠΡΗΖΗΩΚ3-8ΚΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ159/2023
04/08/2023 03:00:0004/08/2023 15:31:10Έγκριση Πρακτικού Νο 2 περί Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και παροχή ημερήσιων γευμάτων (τροφοδοσία) για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ 2023-2025» με αριθ. μελέτης 11/2022 της Δ/νσης Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης -Τμήμα ΠρομηθειώνΡΓ8ΕΩΚ3-ΤΧΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ156/2023
02/08/2023 03:00:0002/08/2023 10:46:281)Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2023 μελέτης για το Έργο «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων». 2)Έγκριση Σκοπιμότητας και Διενέργειας ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με γενικό τίτλο «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.ΨΝ76ΩΚ3-ΧΘΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ154/2023
27/07/2023 03:00:0027/07/2023 15:11:31Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας «κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/16» μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (αρ. μελ. 13/2023) και της διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του εν λόγω έργου.Ρ41ΙΩΚ3-ΗΗ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ163/2023
27/07/2023 03:00:0027/07/2023 15:01:49Α) Έγκριση της σκοπιμότητας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». Β) Έγκριση της υπ’αριθμ. 13/2023 σχετικής μελέτης. Γ) Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασηςΡΡΛΠΩΚ3-Φ7ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ162/2023
27/07/2023 03:00:0027/07/2023 15:16:47Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας «κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/16» μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (αρ. μελ. 13/2023).9ΡΒΩΩΚ3-Φ84ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ164/2023
25/07/2023 03:00:0025/07/2023 16:18:15Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας «άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/16» μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Αστική Αναζωογόνηση του Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Νικομήδειας, Εθνικής Στέγης, Αρτάκης και Τραπεζούντος και ποιοτική αναβάθμιση του Σ.Σ. Νικομήδειας» (αρ. μελ. 22/2023) και της διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του εν λόγω έργου σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν.4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.Ρ0Β2ΩΚ3-ΨΓΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ167/2023
25/07/2023 03:00:0025/07/2023 16:11:52Α) Έγκριση της σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου «Αστική Αναζωογόνηση του Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Νικομήδειας, Εθνικής Στέγης, Αρτάκης και Τραπεζούντος και ποιοτική αναβάθμιση του Σ.Σ. Νικομήδειας». Β) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2023 σχετικής μελέτης.ΡΟΡΥΩΚ3-ΠΓΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ165/2023
25/07/2023 03:00:0025/07/2023 16:01:58Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας «άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/16» μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Αστική Αναζωογόνηση του Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Νικομήδειας, Εθνικής Στέγης, Αρτάκης και Τραπεζούντος και ποιοτική αναβάθμιση του Σ.Σ. Νικομήδειας» και της διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του εν λόγω έργου σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.9ΣΕ2ΩΚ3-ΨΟ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ166/2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 15:24:30Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών Β΄ τριμήνουΡΛΩΒΩΚ3-ΨΔ5ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ169/2023
24/07/2023 03:00:0024/07/2023 15:21:48Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών Α΄ τριμήνου9ΕΓΕΩΚ3-ΡΕ5ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ168/2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 13:19:30Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξωδίκου συμβιβασμού με τον Α.Μ.6ΓΓ9ΩΚ3-ΡΜΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ158/2023
21/07/2023 03:00:0021/07/2023 13:30:238η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩΧ8ΒΩΚ3-Μ6ΦΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ153/2023
17/07/2023 03:00:0017/07/2023 14:49:54Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με την Μ.Λ.95ΔΙΩΚ3-Ζ2ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ152/2023
13/07/2023 03:00:0013/07/2023 09:40:28Έγκριση Πρακτικού-Γνωμοδότησης Κατακύρωσης Οριστικού Αναδόχου του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με αντικείμενο «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων» της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 8110/17-03-2023 μελέτης της Δ/νσης Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, συνολικού προϋπολογισμού 59.904,00€ χωρίς Φ.Π.Α.24%, 74.280,96€ συμπερ. Φ.Π.Α.24%.67Θ3ΩΚ3-ΥΕΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ151/2023
12/07/2023 03:00:0012/07/2023 15:33:44Έγκριση Πρακτικού Νο1 περί έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Νέας Σμύρνης» αρ. μελ. 30/2022 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη («προσωρινού αναδόχου»).ΨΔ4ΞΩΚ3-ΣΨΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ150/2023
11/07/2023 03:00:0011/07/2023 15:37:42Έγκριση Πρακτικού Νο 1 & Αποτελέσματος Διαγωνιστικής Διαδικασίας και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου “Βελτίωση της προσβασιμότητας και ανάπλαση δικτύου κοινόχρηστων χώρων περιοχής Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου” (ΑΡ. ΜΕΛ. 15/2022).6ΨΞΒΩΚ3-1ΥΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139/2023
03/07/2023 03:00:0003/07/2023 14:15:44Δυνατότητα των κυλικείων να παραδίδουν γεύματα στους δικαιούχους μαθητές του «Σχολικού Δεκατιανού» και κατά τη διάρκεια εκτάκτων θερινών δραστηριοτήτων.6ΝΝΨΩΚ3-9Ε1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ145/2023
03/07/2023 03:00:0003/07/2023 15:34:06Έγκριση αιτήματος για νομική υποστήριξη του αιρετού του Δήμου Νέας Σμύρνης κ. Κ.Δ.6ΚΔΒΩΚ3-1ΟΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ146/2023
03/07/2023 03:00:0003/07/2023 14:35:29Έγκριση Πρακτικού - Γνωμοδότησης Κατακύρωσης Οριστικού Αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με αντικείμενο ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ: Η πόλη που μαθαίνει «Γέφυρα Πολιτισμού ανάμεσα στη Σμύρνη του Χθες και του Σήμερα» (Α.ΤΡΙΤΣΗΣ 14), της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 3870/19-2-2021 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Νέας Σμύρνης, συνολικού προϋπολογισμού 182.967,74€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%, 226.880,00€ συμπερ. ΦΠΑ 24%.ΡΛΝ7ΩΚ3-ΗΔ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ142/2023
03/07/2023 03:00:0003/07/2023 14:50:38Έγκριση σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης λειτουργίας και χρήσης διαδικτυακής πλατφόρμας.96ΧΗΩΚ3-9ΧΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143/2023
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 11:44:05ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΕ 30.06.2023ΨΖΜΖΩΚ3-3ΝΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19249/2023
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 11:17:54Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τον διαγωνισμό με τίτλο "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ" με αριθμ. μελέτης 4/2023 της Δ/νσης Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης – Τμήμα Προμηθειών.6ΒΒΜΩΚ3-ΓΩ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ137/2023
30/06/2023 03:00:0030/06/2023 11:31:19Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για τη “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων και Προμήθεια Ανταλλακτικών” αριθμ. μελ. 1/2023.Ψ69ΧΩΚ3-5ΣΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141/2023
27/06/2023 03:00:0007/07/2023 12:44:17«Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών προσώπων του (Προμήθεια φρέσκου γάλακτος)» με αρ. μελ. 10/2022 και ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου».ΨΒΥ7ΩΚ3-3ΞΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ138/2023
27/06/2023 03:00:0027/06/2023 12:20:35Χρονική παράταση έξι (6) μηνών της υπ’ αριθμ. πρωτ. 13711/24.05.2022 σύμβασης (22SYMV010614944) μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της εταιρείας με την επωνυμία ΜΑΚΡΗΣ Δ. – ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. «TELECOMS OE».6ΘΙ9ΩΚ3-Ν0ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ147/2023
26/06/2023 03:00:0026/06/2023 12:54:23Έγκριση ορθής αποτύπωσης των ωρών της παροχής υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Δομών Υγείας και Πρόληψης» όπως αναφέρονται στην 1/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Οικονομίας και Αλληλεγγύης και στην με αρ. πρωτ. 12006/26-4-2023 σύμβαση (23SYMV012551034 2023-04-26)9ΠΧΧΩΚ3-ΤΙΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ148/2023
26/06/2023 03:00:0026/06/2023 13:08:02«Έγκριση όρων διακήρυξης για τον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθμ. 1/2023 μελέτης της Δ/νσης Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης με τίτλο: «1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».9ΝΝ8ΩΚ3-Γ3ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140/2023
23/06/2023 03:00:0023/06/2023 15:09:047η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νέας Σμύρνης95ΖΡΩΚ3-ΘΤΩΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ149/2023
22/06/2023 03:00:0022/06/2023 12:57:41Εξειδίκευση ΚΑΕ: 00.6434.0004 “Δημοσιογραφική Υποστήριξη στο Γραφείου Τύπου”.9ΥΙ6ΩΚ3-ΔΩ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ144/2023
20/06/2023 03:00:0020/06/2023 13:42:29ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 24ΗΣ/09.06.2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε.6ΧΒ6ΩΚ3-Τ79ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18141/2023
07/06/2023 03:00:0007/06/2023 14:45:38Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών & Οικονομικών Προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας με αντικείμενο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Νέας Σμύρνης (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)» (Μελέτη με αριθμ. πρωτ.: 30924/10-11-2022) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.6ΧΕΩΩΚ3-4Θ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ134/2023
07/06/2023 03:00:0007/06/2023 11:36:54Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχων για την κατασκευή των έργων: 1) Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων 2) Βελτίωση προσβασιμότητας και ανάπλαση δικτύου κοινοχρήστων χώρων περιοχής Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου.944ΓΩΚ3-Σ7ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ136/2023
01/06/2023 03:00:0001/06/2023 15:05:57«Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προδιαγραφών και Οικονομικών Προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, του Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με αντικείμενο ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ: Η πόλη που μαθαίνει «Γέφυρα Πολιτισμού ανάμεσα στη Σμύρνη του Χθες και του Σήμερα» (Α.ΤΡΙΤΣΗΣ 14), (Μελέτη με αριθμ. πρωτ.: 3870/19-02-2021)».ΨΦΒΩΩΚ3-1ΜΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ131/2023
01/06/2023 03:00:0001/06/2023 10:43:26Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου Νέας Σμύρνης Μαρίας Γεωργίου.6ΩΗΖΩΚ3-4ΗΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ133/2023
01/06/2023 03:00:0001/06/2023 11:25:02Έγκριση Πρακτικού-Γνωμοδότησης και κατακύρωση Οριστικού Αναδόχου του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με αριθμ. μελέτης 5/2021 του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 396.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.Ψ0ΦΠΩΚ3-Ψ30ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130/2023
01/06/2023 03:00:0001/06/2023 12:25:39α) Εξειδίκευση ΚΑΕ: 15.7135.0031 “Προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής dear” β) Εξειδίκευση ΚΑΕ: 15.6142.0053 “Δαπάνες εξωτερικών εκδηλώσεων dear”9Θ5ΔΩΚ3-ΩΦΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135/2023
01/06/2023 03:00:0001/06/2023 15:00:04Έγκριση Ασφάλισης ΙΧ οχήματος από ΔωρεάΨΖΟΑΩΚ3-ΙΟ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ132/2023
31/05/2023 03:00:0031/05/2023 11:43:236η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2023 του Δήμου Νέας Σμύρνης6ΞΙ5ΩΚ3-1ΔΨΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ129/2023
31/05/2023 03:00:0031/05/2023 14:45:02Έγκριση Πρακτικού Νο2 Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» (Μελέτη με αριθμ. πρωτ. 8110/17-03-2023)6ΣΗΖΩΚ3-ΖΗΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ128/2023
25/05/2023 03:00:0025/05/2023 12:12:18Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με την Ε. Γ.ΨΒΕΑΩΚ3-ΜΔΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ44/2023
25/05/2023 03:00:0025/05/2023 11:44:09Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με την Ο.Λ.9Δ5ΚΩΚ3-1ΛΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93/2023
25/05/2023 03:00:0025/05/2023 11:49:20Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. Α118/2023 οριστικής αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά – Τμήμα 7ο Μονομελές.6Η05ΩΚ3-ΕΨΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70/2023
25/05/2023 03:00:0025/05/2023 11:39:20Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξωδίκου συμβιβασμού με την Τ.Ε.628ΒΩΚ3-Ω91ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ122/2023
25/05/2023 03:00:0025/05/2023 11:33:22Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξωδίκου συμβιβασμού με τον Κ.Π.974ΙΩΚ3-7ΜΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ123/2023
25/05/2023 03:00:0025/05/2023 12:18:35Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού με τον Δ. Ζ.98ΗΧΩΚ3-ΓΔΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43/2023
25/05/2023 03:00:0025/05/2023 11:27:07Έγκριση ή μη της από 18/01/2023 και με αρ. καταχ. ΕΦ 27/2023 εφέσεως του Δήμου Νέας Σμύρνης κατά της υπ’ αριθμόν Α1396/2022 οριστικής αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς-Τμήμα 3ο Μονομελές και κατά του Κ.Τ. του Ε., ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.90ΣΧΩΚ3-ΝΙΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ125/2023
25/05/2023 03:00:0025/05/2023 11:51:54Έγκριση συμμόρφωσης με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. Α37/2023 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς-Τμήμα 3ο Μονομελές.ΨΩΩΝΩΚ3-8ΕΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58/2023
19/05/2023 03:00:0019/05/2023 15:37:26Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την επέκταση, ανάλυση και προσαρμογή διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών» του Δήμου Νέας Σμύρνης, με αριθ. Μελέτης 4/2023 της Δ/νσης Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης – Τμήμα Προμηθειών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.9Π6ΞΩΚ3-3Ρ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ121/2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 14:39:30Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξωδίκου συμβιβασμού με τον L.P.ΨΣ3ΤΩΚ3-8Ω2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ124/2023
17/05/2023 03:00:0017/05/2023 13:28:13Εξειδίκευση ΚΑΕ: 00.6141.0001 «Εκτιμήσεις ακινήτων»ΨΛΡΡΩΚ3-ΡΛΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ126/2023
17/05/2023 03:00:0017/05/2023 13:37:15Εξειδίκευση του ΚΑΕ: 15.6142.0019 που αφορά στην παροχή υπηρεσίας «Λειτουργία ΚΔΑΠ»ΨΠΖΨΩΚ3-ΙΘΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ127/2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 14:09:27«Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ», Αρ. Μελ. 44/2016».9Β5ΦΩΚ3-ΠΛΒΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ67/2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 11:10:19«Διαχειριστικός Απολογισμός Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Σμύρνης από 01/07/2022 έως 31/12/2022».ΨΞΛΓΩΚ3-ΑΒΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79/2023
12/05/2023 03:00:0025/05/2023 09:43:21: «Αποδοχή του ποσού #1.600# ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης στις οποίες πραγματοποιήθηκε ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 2Γ/2022) και διάθεση του ποσού των #1.597,60# ευρώ (κατόπιν των νόμιμων κρατήσεων επί του ποσού των #1.600,00# ευρώ ήτοι #2,40# ευρώ) στην (Β/θμια) Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης».ΨΛ9ΩΩΚ3-ΑΟΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ80/2023
11/05/2023 03:00:0011/05/2023 13:25:37Α) Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α:185499 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ», προϋπολογισμού #1.265.000,00#€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%). Β) Κατακύρωση σύμβασης και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το έργου: «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτηρίων Δήμου Νέας Σμύρνης».9ΣΤΗΩΚ3-ΤΥΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 14:34:15Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 83/2023 (ΑΔΑ:ΡΛΚΟΩΚ3-Ω9Σ) ΑΟΕ.6ΦΟΧΩΚ3-2ΕΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ92/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 15:06:20Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 332/2022 (ΑΔΑ: 9ΘΠΑΩΚ3-Θ57) ΑΟΕ που αφορά το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ.68ΝΚΩΚ3-5ΤΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 14:47:18Έγκριση ενίσχυσης της συμβατικής δαπάνης «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων», με αρ. πρωτ. 28272/18.11.19 (Κ.Α. 20.6634.0004).94Κ8ΩΚ3-ΠΞ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 12:12:10Εξειδίκευση ΚΑΕ: 00.6736.0003 «Οικονομική ενίσχυση συλλόγων της Ν.Σμύρνης για τις δράσεις τους.962ΦΩΚ3-1ΒΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 13:36:26Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών για τον Διεθνή Διαγωνισμό της 3516/03-02-2023 μελέτης του Γραφείου Ειδικών Συμβούλων – Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών για την προμήθεια με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».9905ΩΚ3-ΦΘ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ101/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 11:54:51Εξειδίκευση ΚΑΕ: 00.6433.0002 «Επιδείξεις, δεξιώσεις, γιορτές & λοιπά θεάματα» (Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με το σύλλογο «ΑΘΛΟΣ»)6ΔΓΨΩΚ3-ΣΜΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ116/2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 12:19:22Α) Αποδοχή του ποσού #111.460,00# ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Β) Κατανομή και διάθεση του ποσού των #111.292,81# ευρώ (μετά τις κρατήσεις) στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης.6ΛΟΑΩΚ3-ΙΚ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ120/2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 12:13:49Εξειδίκευση ΚΑΕ: 00.6433.0002 «Επιδείξεις, δεξιώσεις, γιορτές & λοιπά θεάματα» (Συνδιοργάνωση της Μάχης της Κρήτης).ΩΜ5ΧΩΚ3-2ΩΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117/2023
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 14:12:34Έγκριση των όρων συμμετοχής και της συμμετοχής και στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 163/24.01.2023 (ΑΔΑ: ΡΜΣΒ46ΜΠΥΓ-2ΞΙ) Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με κωδ. 01, Α/Α ΟΠΣ: 241, με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός», στον Άξονα Προτεραιότητας 01 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα», και υποβολή πρότασης με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης» με δικαιούχο το Δήμο Νέας Σμύρνης και έγκριση: α) της υπ’ αριθ πρωτ. 10460/06.04.2023 Μελέτης του Αυτοτελούς Γραφείου αξιοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων με θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης», του υποέργου 2, προϋπ.: 27.044,40 € συμπ. ΦΠΑ 24%, β) του 1ου παραδοτέου της σύμβασης, γ) του πρακτικού Επιτροπής περί ελέγχου οικονομικών προσφορών, δ) του πρακτικού παραλαβής του 1ου παραδοτέου της σύμβασης και ε) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υποβολή της πρότασης και συνοδευτικών εγγράφων.69ΘΞΩΚ3-ΟΣΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97/2023
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 16:27:14Έγκριση Πρακτικού-Γνωμοδότησης Κατακύρωσης Οριστικού Αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με αντικείμενο «ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ» με αρ. μελέτης 3/2023 του Τμήματος Προμηθειών, συνολικού προϋπολογισμού 41.705,22 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Ανάδειξη Οριστικών Αναδόχων.ΨΚΖΘΩΚ3-ΥΒΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ114/2023
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 16:09:205η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023, του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΨΘ65ΩΚ3-ΚΕΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ115/2023
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 16:58:12Εκλογή Αντιπροέδρου - Συγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής.6ΑΟ1ΩΚ3-ΓΗΤΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ118/2023
05/05/2023 03:00:0005/05/2023 13:00:05Έγκριση όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη δημόσιας σύμβασης Έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛ.ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.ΨΖ8ΤΩΚ3-ΟΗ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78/2023
05/05/2023 03:00:0005/05/2023 12:30:04Έγκριση Πρακτικού - Γνωμοδότησης Κατακύρωσης Οριστικού Αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Αστική Ανάπλαση του Άλσους Νέας Σμύρνης» με αριθμ. μελέτης 40/2021 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.6Β1ΤΩΚ3-ΠΝΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ100/2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 12:13:11Κατακύρωση αποτελέσματος πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.6Ι3ΑΩΚ3-ΨΚΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ104/23
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 18:27:19Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του (Προμήθεια φρέσκου γάλακτος) με αριθ. Μελέτης 10/2022 της Δ/νσης Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης – Τμήμα Προμηθειών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.9ΜΠΑΩΚ3-ΡΧΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98/2023
03/05/2023 03:00:0003/05/2023 14:03:58«Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση ισόγειου χώρου, για την δημιουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου».93ΠΣΩΚ3-ΠΕΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68/2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 11:52:38Έγκριση Πρακτικού Νο 4 Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων ΄Εργων και Λοιπού Εξοπλισμού» (Αριθμ. Μελ. 5/2021) και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων.667ΘΩΚ3-ΟΚ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90/2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 15:48:21Έγκριση της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Νέας Σμύρνης» αρ. μελ. 30/2022.Ρ4Ε3ΩΚ3-ΧΝΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ112/2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 15:34:52Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 30/2022 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Νέας Σμύρνης».6Δ2ΝΩΚ3-ΚΤΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111/2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 15:19:32Επικαιροποίηση της υπ. αρ. 62/2023 απόφασης της Ο.Ε. περί «Έγκρισης και αποδοχής των όρων ένταξης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Νέας Σμύρνης» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –Next Generation EU.Ψ4ΙΔΩΚ3-ΘΕΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ109/2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 15:24:11«Ακύρωση των υπ. αριθμ. 87/2023, 88/2023 και 89/2023 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής που αφορούν το έργο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Νέας Σμύρνης».Ψ38ΡΩΚ3-ΦΔΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110/2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 16:24:43Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για τη κατασκευή του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Νέας Σμύρνης» αρ. μελ. 30/2022.ΡΗΚΩΩΚ3-ΑΣ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113/2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 13:32:33Έγκριση υποβολής αιτήματος για την ένταξη και χρηματοδότηση της πρότασης του Δήμου Νέας Σμύρνης από το πρόγραμμα: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 2023» του Πράσινου Ταμείου στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο: «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ.680ΖΩΚ3-ΘΨ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91/2023
27/04/2023 03:00:0027/04/2023 12:11:191.Έγκριση και αποδοχή των όρων ένταξης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Νέας Σμύρνης» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –Next Generation EU. 2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για όλες τις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με τους όρους ένταξης.6ΕΞΜΩΚ3-ΚΨ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62/2023
25/04/2023 03:00:0025/04/2023 13:38:33Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 30/2022 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Νέας Σμύρνης.6Α3ΑΩΚ3-41ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ87/2023
25/04/2023 03:00:0025/04/2023 13:54:35Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Νέας Σμύρνης» αριθμ. μελ. 30/2022.65ΦΤΩΚ3-ΗΛΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ88/2023
25/04/2023 03:00:0025/04/2023 14:16:24Έγκριση της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Νέας Σμύρνης» αρ. μελ. 30/2022.94ΩΜΩΚ3-ΑΕΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89/2023
24/04/2023 03:00:0024/04/2023 13:41:57Έγκριση Πρακτικού Νο 2 Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών του Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ» (Αριθμ. Μελ. 3/2023) και Ανάδειξη Προσωρινών Αναδόχων.6ΖΟ9ΩΚ3-ΣΡΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ99/2023
24/04/2023 03:00:0024/04/2023 17:07:35Παραπομπή της υπ’ αριθμ. 11478/2023 γνωμοδότησης του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης, που αφορά στην έγκριση ή μη της ασκηθείσης εφέσεως του Πρωτοβαθμίου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «Δήμος Νέας Σμύρνης» Ν.Π.Δ.Δ., νομίμως εκπροσωπουμένου, κατά της υπ’ αρ. 2/26.02.2021 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Εργατικών) και κατά των Σ. Χ. του Β. κλπ (σύνολο 50), με αρ. καταθέσεως 1089/42/17-02-2023, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Δημοτικό Συμβούλιο.ΡΖ9ΟΩΚ3-ΙΦΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ107/2023
24/04/2023 03:00:0024/04/2023 17:10:34Παραπομπή της υπ’ αριθμ. 11475/2023 γνωμοδότησης του Αυτοτελούς Γραφείου Νομικής Υποστήριξης, που αφορά στην έγκριση ή μη της ασκηθείσης εφέσεως του Πρωτοβαθμίου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «Δήμος Νέας Σμύρνης» Ν.Π.Δ.Δ., νομίμως εκπροσωπουμένου, κατά της υπ’ αρ. 3/26.02.2021 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Εργατικών) και κατά των Γ. Κ. του Ι. κλπ (σύνολο 50), με αρ. καταθέσεως 1090/43/17-02-2023, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στο Δημοτικό Συμβούλιο.ΨΚ2ΡΩΚ3-ΤΙΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ108/2023
24/04/2023 03:00:0024/04/2023 16:51:06Αναγκαιότητα του προγράμματος καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης για προνήπια και νήπια με την ονομασία «ΝΗΠΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ».92ΠΛΩΚ3-ΜΜΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106/2023
24/04/2023 03:00:0024/04/2023 15:59:18Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΨΣΥ1ΩΚ3-Π22ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ105/2023
21/04/2023 03:00:0021/04/2023 14:10:02Παραπομπή της υπ’ αριθμ. 5680/2023 γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου, που αφορά στην κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της Χ.Κ, στο Δημοτικό Συμβούλιο.6ΝΚΟΩΚ3-ΝΝΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81/2023
21/04/2023 03:00:0021/04/2023 13:41:54Α. Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχου Καθαριότητας εκτός Ελληνικής Επικράτειας. Β. Εξειδίκευση ΚΑΕ 00.6421.0001 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών & υπηρεσιακών παραγόντων. Γ. Ορισμός υπολόγου.ΨΥ4ΙΩΚ3-ΟΞΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96/2023
21/04/2023 03:00:0021/04/2023 14:34:14Εξειδίκευση του Κ.Α. 00.6433.0002 «Επιδείξεις, Δεξιώσεις, Γιορτές και Λοιπά Θεάματα» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (Συναυλία Λεόντειος).6Δ4ΚΩΚ3-ΠΤΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ102/2023
21/04/2023 03:00:0021/04/2023 15:43:43«Εξειδίκευση του ΚΑΕ 00.6433.0002 «Επιδείξεις, Δεξιώσεις, Γιορτές και Λοιπά Θεάματα» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (Συνέδριο ΕΚΠΑ)».ΡΠΗΦΩΚ3-15ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ103/2023
21/04/2023 03:00:0021/04/2023 14:18:43Παραπομπή της υπ’ αριθμ. 7444/2023 γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου, που αφορά στην κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της Α.Τ, στο Δημοτικό Συμβούλιο.6ΠΥΙΩΚ3-ΖΑΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82/2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 14:17:36«3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, του Δήμου Νέας Σμύρνης».918ΞΩΚ3-ΖΣΒΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ95/2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 12:17:29Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της 30924/10-11-2022 μελέτης του Γραφείου Ειδικών Συμβούλων – Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών για την υπηρεσία με τίτλο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (Σ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ).63ΧΓΩΚ3-4ΟΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77/2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 11:57:00Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών της εταιρείας PERFECT PET IKE.ΨΕΥΖΩΚ3-ΚΞΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72/2023
07/04/2023 03:00:0010/04/2023 09:48:55Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8110/17-03-2023 μελέτης της Δ/νσης Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων.6ΣΗΧΩΚ3-ΔΩΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76/2023
05/04/2023 03:00:0005/04/2023 15:06:08Εξειδίκευση του Κ.Α. 00.6433.0002 με τίτλο «Επιδείξεις, Δεξιώσεις, Γιορτές και Λοιπά Θεάματα» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.ΡΒΟΟΩΚ3-31ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86/2023
05/04/2023 03:00:0005/04/2023 15:01:31Παραπομπή της υπ’ αριθμ. 7447/2023 γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου, που αφορά στην κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της Ο.Λ, στο Δημοτικό Συμβούλιο.ΡΛΚΟΩΚ3-Ω9ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83/2023
05/04/2023 03:00:0005/04/2023 13:48:16Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τους διαγωνισμούς α) ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ: «Η Πόλη που Μαθαίνει» Γέφυρα Πολιτισμού ανάμεσα στη Σμύρνη του Χθες και του Σήμερα (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 186584) και β) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 188556) λόγω διακοπής λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ από την Παρασκευή 07.04.2023 και ώρα 15:00 έως και την Τρίτη 11.04.2023 και ώρα 09:00 μμ.ΨΞ53ΩΚ3-47ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85/2023
04/04/2023 03:00:0004/04/2023 14:50:56Αποδοχή δωρεάς του φιλοζωικού σωματείου «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ & ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ.60ΖΠΩΚ3-7ΦΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57/2023
04/04/2023 03:00:0004/04/2023 14:01:17Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 101/2022 Α.Ο.Ε. ως προς το σκέλος της εκπροσώπησης αιρετού στα Ελληνικά Δικαστήρια.ΨΚΧΩΩΚ3-Φ8ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50/2023
04/04/2023 03:00:0004/04/2023 13:46:09Εξειδίκευση του ΚΑΕ: 00.6433.0002 «Επιδείξεις, δεξιώσεις, γιορτές & λοιπά θεάματα».ΨΙ2ΥΩΚ3-ΩΙΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ75/2023
03/04/2023 03:00:0003/04/2023 13:57:06Σύσταση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2023, διάθεση πιστώσεων και ορισμός υπολόγου.ΡΕΨΓΩΚ3-9ΔΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66/2023
30/03/2023 03:00:0030/03/2023 14:10:27Διάθεση πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών της εταιρείας ΑΦΟΙ ΣΑΚΚΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.9ΖΠΖΩΚ3-118ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/2023
30/03/2023 03:00:0030/03/2023 14:51:32Έγκριση και αποδοχή των όρων ένταξης της Συμφωνίας Επιχορήγησης του Δήμου Νέας Σμύρνης με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την σύνταξη επενδυτικού σχεδίου μετάβασης του Δήμου Νέας Σμύρνης προς την ουδετερότητα του ανθρακικού αποτυπώματος των δημοτικών λειτουργιών/European City Facility (EUCF) στο Πρόγραμμα Έρευνας & Καινοτομίας «Horizon 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Ρ9ΞΧΩΚ3-2Α1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ52/2023
30/03/2023 03:00:0030/03/2023 13:00:09Έγκριση καταβολής προσαυξήσεων χρήσης (Κ.Α. 00.6821.0001).Ψ4ΡΥΩΚ3-ΤΜΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74/2023
29/03/2023 03:00:0029/03/2023 10:29:22Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθ. πρωτ.: 3870/19-02-2021 μελέτης του Δήμου Νέας Σμύρνης για την υπηρεσία με τίτλο ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ: Η πόλη που μαθαίνει "Γέφυρα Πολιτισμού ανάμεσα στη Σμύρνη του Χθες και του Σήμερα" (Α. ΤΡΙΤΣΗΣ 14).ΨΞΦ8ΩΚ3-ΩΧΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/2023
29/03/2023 03:00:0029/03/2023 10:51:43Εξειδίκευση των ΚΑΕ: 00.6433.0004 και 00.6733.0005 που αφορούν στο πρόγραμμα Επιβράβευσης Μαθητών.ΨΚ2ΤΩΚ3-ΥΛ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55/2023
29/03/2023 03:00:0029/03/2023 09:24:37Αποδοχή τιμολογίων ως οφειλές παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.).6ΝΛΠΩΚ3-2ΦΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54/2023
27/03/2023 03:00:0027/03/2023 14:10:01«2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νέας Σμύρνης».6ΞΘ1ΩΚ3-495ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ73/2023
22/03/2023 02:00:0022/03/2023 12:59:28Αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2023, του Δήμου Νέας Σμύρνης.9ΔΟ0ΩΚ3-ΠΨΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64/2023
22/03/2023 02:00:0022/03/2023 15:16:21Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών Δ΄ τριμήνου 2022.6ΒΝΘΩΚ3-ΘΣΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65/2023
22/03/2023 02:00:0022/03/2023 15:31:31Έγκριση όρων διακήρυξης Πλειοδοτικής διαδικασίας για σύναψη σύμβασης "ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ".ΨΛΧ0ΩΚ3-0ΨΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69/2023
21/03/2023 02:00:0022/03/2023 13:51:05Ορθή επανάληψη – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 362/2018 Α.Ο.Ε. ως προς το σκέλος της εκπροσώπησης του αιρετού κου Δ.Κ. στο Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.Ρ1Κ7ΩΚ3-ΦΟ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ63/2023
21/03/2023 02:00:0021/03/2023 15:14:32Έγκριση Πρακτικού α) Συμμόρφωσης στις Δικαστικές Αποφάσεις Α608/2022 (με αριθμ. πρωτ.: ΓΠ2028/2023-16/1/2023) και Α625/2022 (με αριθμ. πρωτ.: ΓΠ2013/2023-26/1/2023) του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, β) Εισήγησης της συνέχισης του Διεθνή Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ AΛΣΟΥΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ», με αρ. Μελέτης 40/2021 του Τμήματος ΄Εργων και Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 145246 και γ) Επικύρωσης και Επαναξιολόγησης της εγκυρότητας των δικαιολογητικών παράτασης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο Διαγωνισμό και Ορισμού του Προσωρινού Αναδόχου.ΨΥΝΟΩΚ3-ΛΞΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ51/2023
21/03/2023 02:00:0022/03/2023 09:17:301. Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 4/2023 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ». 2. Έγκριση ορισμού οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης σύμβασης.ΩΧΧΧΩΚ3-ΝΓΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71/2023
16/03/2023 02:00:0016/03/2023 11:20:54Έγκριση συμμετοχής σε διήμερο σεμινάριο RISK MANAGEMENT και εξειδίκευση Κ.Α.Ε.: 00.6073.0001 «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.ΩΝ59ΩΚ3-ΘΧΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45/2023
16/03/2023 02:00:0016/03/2023 15:00:05Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων κατά την πραγματοποίηση αποκατάστασης ανθυγιεινών εστιών κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.9ΝΝΒΩΚ3-5ΣΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60/2023
15/03/2023 02:00:0015/03/2023 12:48:17Εξειδίκευση ΚΑΕ: 00.6141.001 «Εκτιμήσεις Ακινήτων» (Ανάθεση σε πιστοποιημένο εκτιμητή της μισθωτικής αξίας ακινήτων, που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου).ΨΕΙΟΩΚ3-3ΡΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53/2023
15/03/2023 02:00:0015/03/2023 12:53:53Επικύρωση πρακτικού κληρώσεως και ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ» (αρ. μελ. 95/2016) του Δήμου Νέας Σμύρνης.9ΦΦ8ΩΚ3-ΓΑΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42/2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 09:53:15Ορισμός δικαστικών επιμελητών για επιδόσεις δικογράφων, εξωδίκων, κοινοποιήσεις, εκτελέσεις είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων κλπ. που αφορούν υποθέσεις του δήμου.ΨΡΨΨΩΚ3-8ΦΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34/2023
14/03/2023 02:00:0014/03/2023 13:58:58Έγκριση του από 13-02-2020 με ΓΑΚ 18667/2020 και ΕΑΚ 1342/2020 δικογράφου Προσθέτων Λόγων Εφέσεως, επί της ασκηθείσας από 9/02/2018 και με αρ. καταθ. στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας ΓΑΚ 1207/2018 και ΕΑΚ 21/2018 και στο Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΑΚ 26743/2018 και ΕΑΚ 1297/2018 εφέσεως του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εφέσεων) κατά των Μενεγάκη Ασπασίας κλπ. (συν. 42) και κατά της υπ’ αρ. 15/2017 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (διαδικασία περιουσιακών – εργατικών διαφορών).9ΒΒΨΩΚ3-9ΜΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61/2023
13/03/2023 02:00:0013/03/2023 12:57:07Κατάρτιση εξωδίκου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και του κ. Μ.Χ.Ψ3Ω3ΩΚ3-ΓΧΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38/2023
13/03/2023 02:00:0013/03/2023 13:08:55Ορισμός Επιτροπής χαρακτηρισμού & παραλαβής φυσικού εδάφους.9Ω15ΩΚ3-ΥΕ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35/2023
13/03/2023 02:00:0013/03/2023 13:14:01Ορισμός υπόλογου εξόδων δικαστικών υποθέσεων του δήμου.Ψ9Σ0ΩΚ3-ΞΔΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/2023
13/03/2023 02:00:0013/03/2023 13:22:23Διάθεση Πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών της εταιρείας Hellas Water Supply AE.9Υ3ΚΩΚ3-00ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39/2023
13/03/2023 02:00:0013/03/2023 13:03:37Κατάρτιση εξωδίκου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της κας Λ.Α.69ΠΦΩΚ3-ΚΙΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37/2023
13/03/2023 02:00:0009/06/2023 13:08:49Διάθεση Πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών της εταιρείας ELDON’S.6ΩΣ8ΩΚ3-ΖΒΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40/2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 11:54:12Εξειδίκευση ΚΑΕ: 00.6141.001 «Εκτιμήσεις Ακινήτων» (Ανάθεση σε πιστοποιημένο εκτιμητή της μισθωτικής αξίας ακινήτων, που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου).ΨΧΙΛΩΚ3-Τ1ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53/2023
07/03/2023 02:00:0007/03/2023 14:32:35Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 181/2022 Α.Ο.Ε. περί «Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Νέας Σμύρνης» στο πρόγραμμα «Βελτίωση οδικής ασφάλειας» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο “Sub 2 –16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», που είναι ενταγμένο στον Άξονα 4.6.«Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας». Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.Ψ89ΟΩΚ3-9Ρ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48/2023
07/03/2023 02:00:0007/03/2023 15:25:26Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 30/2022 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έργο «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Νέας Σμύρνης».Ρ1ΠΗΩΚ3-8ΛΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49/2023
03/03/2023 02:00:0003/03/2023 11:18:09Α. Έγκριση συμμετοχής δύο υπαλλήλων και ενός αιρετού στην 3η συνάντηση του Civinet Mobility Academy στην Κροατία και στην Σλοβενία. Β. Εξειδίκευση ΚΑΕ:00.6421.0001. Γ. Ορισμός υπολόγου.6ΟΡΚΩΚ3-ΠΓΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46/2023
02/03/2023 02:00:0002/03/2023 15:21:03Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση και Συντήρηση Πλατειών» (αρ. μελ. 32/2017).6ΧΗΗΩΚ3-ΛΣ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/2023
02/03/2023 02:00:0002/03/2023 15:11:53Επικύρωση πρακτικού κληρώσεως και ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (αρ. μελ. 44/2018) του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΨΖ2ΟΩΚ3-ΡΣΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31/2023
02/03/2023 02:00:0002/03/2023 15:16:14Επικύρωση πρακτικού κληρώσεως και ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΑ» (αρ. μελ. 67/2019) του Δήμου Νέας Σμύρνης.65ΕΚΩΚ3-ΞΛ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/2023
02/03/2023 02:00:0003/03/2023 11:34:05Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθμ. 3/2023 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών για την υπηρεσία με τίτλο «Έξοδα Δημοτικών εκλογών και Έξοδα Εθνικών εκλογών.Ρ4ΤΛΩΚ3-7ΘΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41/2023
02/03/2023 02:00:0002/03/2023 15:04:49Επικύρωση πρακτικού κληρώσεως και ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Σ.Σ.» (αρ. μελ. 33/2018) του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΨΞΟ9ΩΚ3-7ΙΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30/2023
22/02/2023 02:00:0022/02/2023 12:08:29Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνικών Προσφορών του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Προμήθεια Μηχανημάτων Έργων και Λοιπού Εξοπλισμού (Αριθμ. Μελ. 5/2021).9ΝΙΤΩΚ3-Δ6ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28/2023
21/02/2023 02:00:0021/02/2023 13:28:51Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» και ανάδειξη αναδόχου/αναδόχων.61ΧΚΩΚ3-9ΜΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29/2023
17/02/2023 02:00:0017/02/2023 12:46:27ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ 5ΗΣ/15-02-2023 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΨΩΞ0ΩΚ3-ΞΣΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4271/2023
17/02/2023 02:00:0020/02/2023 13:04:21«1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Νέας Σμύρνης».9ΞΜ4ΩΚ3-ΨΡΒΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ27/2023
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 13:48:28Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της κας Α.Θ.6ΡΝΣΩΚ3-0ΦΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ286/2022
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 13:41:38Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη, εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και του κ. Τ.Π..Ρ4Ξ0ΩΚ3-ΝΚΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ285/2022
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 13:37:15Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και του κ. Δ.Β..ΨΞ1ΣΩΚ3-ΗΜΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ269/2022
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 13:33:32Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και του κου Δ.Χ.Ψ3ΚΔΩΚ3-Η93ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ268/2022
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 13:24:45Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της κας Γ.Γ.ΨΞ6ΘΩΚ3-ΙΧΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ267/2022
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 14:01:02Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού, μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και του κ. Χ.Π..6Λ6ΓΩΚ3-ΒΣΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ317/2022
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 13:55:28«Κατάρτιση εξώδικου συμβιβασμού με την κα Α. Σ.».6Α79ΩΚ3-2ΗΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ309/2022
13/02/2023 02:00:0013/02/2023 12:51:52«Κατάρτιση εξώδικου συμβιβασμού με τον κ. Α.Κ.».Ψ5Ξ5ΩΚ3-336ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ263/2022
10/02/2023 02:00:0010/02/2023 10:19:05«Έγκριση του Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Θερμοκηπιακής Μονάδας του Δήμου Νέας Σμύρνης» (Α.Μ.65/20).Ω80ΘΩΚ3-ΓΥ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13/2023
10/02/2023 02:00:0010/02/2023 14:53:35«Έγκριση Διαχειριστικού Απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Σμύρνης από 01/01/2022 έως 30/06/2022».Ψ6Ψ4ΩΚ3-ΩΩΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18/2022
06/02/2023 02:00:0006/02/2023 14:34:03Αποδοχή του ποσού #167.190,00# ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Κατανομή και διάθεση του ποσού των #166.939,21# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΨΓ61ΩΚ3-1ΛΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26/2023
03/02/2023 02:00:0003/02/2023 12:50:18Γνώμη - ένσταση για επανακαθορισμό των αντικειμενικών αξιών για τις ζώνες του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΩΧΜΚΩΚ3-03ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25/2023
03/02/2023 02:00:0008/02/2023 14:51:24Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» και ανάδειξη αναδόχων.6ΩΙΥΩΚ3-Ω71ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23/2023
03/02/2023 02:00:0003/02/2023 13:00:13Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση και Αναβάθμιση Προγραμμάτων Νόησις Unisystems» και ανάδειξη αναδόχου για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.692ΖΩΚ3-ΜΚ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24/2023
03/02/2023 02:00:0003/02/2023 12:27:48Έγκριση απαλλαγής από τα Δημοτικά Τέλη των καταστημάτων επί της οδού Ομήρου (από το ύψος της οδού Κ. Παλαιολόγου έως την οδό Βυζαντίου).9ΤΚΨΩΚ3-6ΜΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20/2023
03/02/2023 02:00:0008/02/2023 14:55:47Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου έτους 2022.ΩΖ60ΩΚ3-ΥΕΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21/2023
03/02/2023 02:00:0008/02/2023 14:39:10Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» και ανάδειξη αναδόχων99ΞΟΩΚ3-Ν2ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22/2023
31/01/2023 02:00:0031/01/2023 14:52:54Ορισμός υπόλογου για την ημερήσια αποζημίωση ενός αιρετού και τριών (3) υπαλλήλων σε επιστημονική ημερίδα στη Θεσσαλονίκη.ΨΔΒΩΩΚ3-Α5ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/2023
31/01/2023 02:00:0031/01/2023 15:25:46Έγκριση άσκησης της από 28/12/2022 με ΓΑΚ 132095/29.12.2022 και ΕΑΚ 10913/29.12.2022 ανακοπής – αντιρρήσεις, του Δήμου Νέας Σμύρνης, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (κατ’ άρθρο 933 Κ.Πολ.Δ), κατά των: 1)α) Β. Λ. του Χ., β) Δ. Λ. του Χ., γ) Ε. Λ. του Χ. και δ) Α. χήρας Χ. Λ. και 2)της από 05/12/2022 επιταγής των, παρά πόδας του από 05/12/2022 αντιγράφου του υπ’ αρ. 145/14/18.02.2014 α΄ απογράφου εκτελεστού της υπ’ αρ. 6300/2010 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών (τμήμα 8ο Εμπραγμάτου Δικαίου) και άσκησης αυτής λόγω κατεπείγοντος.Ρ0ΗΣΩΚ3-8Μ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/2023
31/01/2023 02:00:0031/01/2023 12:00:46Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» και ανάδειξη αναδόχων.9Θ54ΩΚ3-ΖΣΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/2023
30/01/2023 02:00:0030/01/2023 11:22:07Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου δημοτικών κτηρίων» με αρ. μελέτης 23/2022.Ψ00ΦΩΚ3-ΞΔΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/2023
30/01/2023 02:00:0030/01/2023 15:10:54Έγκριση δυνατότητας των κυλικείων να παραδίδουν γεύματα στους δικαιούχους μαθητές του «Σχολικού Δεκατιανού» και κατά τη διάρκεια εκτάκτων απογευματινών δραστηριοτήτων.6Μ97ΩΚ3-Ε3ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8/2023
30/01/2023 02:00:0030/01/2023 11:52:23Κατακύρωση πρακτικού Αξιολόγησης Προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ανάδειξη αναδόχου68Η9ΩΚ3-9Ξ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2023
30/01/2023 02:00:0030/01/2023 14:55:12Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» και ανάδειξη αναδόχων.9Η6ΦΩΚ3-ΙΣΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/2023
30/01/2023 02:00:0030/01/2023 14:53:46Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» και ανάδειξη αναδόχων.ΡΒ58ΩΚ3-0Δ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9/2023
30/01/2023 02:00:0030/01/2023 14:58:16Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» και ανάδειξη αναδόχων.9600ΩΚ3-ΟΡ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2023
27/01/2023 02:00:0027/01/2023 15:24:26Έγκριση Πρακτικού 2 (Περί ακύρωσης της 60/2022 ΑΟΕ, συμμόρφωσης με την Σ 1743/2022 Απόφαση Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και κήρυξης προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α: 185499, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ», προϋπολογισμού #1.265.000,00#€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%).ΨΠΑ4ΩΚ3-1ΚΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6/2023
26/01/2023 02:00:0026/01/2023 13:50:371. Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 11/2022 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του». 2. Έγκριση ορισμού οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης σύμβασης.9Η93ΩΚ3-Χ10ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1/2023
26/01/2023 02:00:0026/01/2023 14:36:23Λήψη αποφάσεως για την αντικατάσταση της κας Αικατερίνης Βαρελά σε Επιτροπές προηγουμένων ετών που βρίσκονται σε ισχύ και είναι μέλος, λόγω Ασυμβίβαστου, σε συνέχεια ορισμού της ως Αναπλ. Προϊσταμένη, στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.Ψ9ΚΙΩΚ3-5ΧΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ321/2022
25/01/2023 02:00:0025/01/2023 13:14:15Έγκριση άσκησης Παρεμπίπτουσας Αγωγής – Προσεπίκλησης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» στη δίκη που ανοίχθηκε με την άσκηση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών), από 18/4/2022 και με υπό Γ.Α.Κ 36269/2022 και Ε.Α.Κ. 683/2022 Συμπληρωματικής Αγωγής – Κλήσης του Κοινωφελούς Σωματείου με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» κατά του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΨΩΞΘΩΚ3-ΙΥΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17/2023
24/01/2023 02:00:0026/01/2023 10:00:50Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νέας Σμύρνης στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.6Κ40ΩΚ3-ΛΔΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2023
24/01/2023 02:00:0024/01/2023 11:48:46«Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: “Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων”, Αρ. Μελ. 46/2021».6ΟΤΧΩΚ3-8Α6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ340/2022
24/01/2023 02:00:0024/01/2023 19:29:54Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νέας Σμύρνης στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.ΕΨΚΔΩΚ3-9Σ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2023
19/01/2023 02:00:0019/01/2023 13:05:04ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ.9ΞΗ8ΩΚ3-ΘΡ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ347/2022
19/01/2023 02:00:0024/01/2023 13:06:531.Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 10/2022 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ). 2. Έγκριση ορισμού οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης σύμβασης.ΨΨ6ΝΩΚ3-04ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ333/2022
19/01/2023 02:00:0019/01/2023 13:08:49Απόδοση δαπανών Παγίας Προκαταβολής και απαλλαγή.ΨΠ8ΟΩΚ3-ΖΣΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ335/2022
19/01/2023 02:00:0019/01/2023 12:54:56Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Νικολάου Σαραντέλη.9Ω1ΛΩΚ3-Η3ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ348/2022
19/01/2023 02:00:0019/01/2023 12:28:39Λήψη απόφασης περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της Α2352 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά – 5ο Τμήμα Τριμελές.ΨΥΙΛΩΚ3-Ρ6ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ331/2022
19/01/2023 02:00:0019/01/2023 12:20:51Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Φίλιππου Κεσανίδη.6Ρ67ΩΚ3-0ΓΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ328/2022
18/01/2023 02:00:0018/01/2023 15:18:56Ορισμός οργάνων διαδικασιών σύναψης και παρακολούθησης-παραλαβής δημοσίων συμβάσεων κατόπιν διαγωνισμού.ΡΔΠΩΩΚ3-4Λ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ338/2022
18/01/2023 02:00:0018/01/2023 14:59:391. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Άξονα προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας» και 03Σ «Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας» (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 2. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Άξονα προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Τίτλος πράξης: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης», Προϋπολογισμός: 2.032.791,60 €, συμπ ΦΠΑ. και της 35588/20/12/2022 μελέτης με θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας στα πλαίσια της πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης», του υποέργου 2, προϋπ.: 29.995,60€ συμπ. ΦΠΑ 24%. 3.Υποβολή πρότασης με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης» με δικαιούχο το Δήμο Νέα Σμύρνης. 4. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης. 5. Έγκριση ή μη της μελέτης με αρ. πρωτ. 35627/20/12/22, με θέμα: «Μελέτη Δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης», προϋπ.: 1.967.728,80 με ΦΠΑ. και του από 35164/16-12-2022 πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διερεύνησης τιμών του Υποέργου 1: Δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Νέας Σμύρνης.9ΘΠΑΩΚ3-Θ57ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ332/2022
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 14:26:56Χρονική παράταση σύμβασης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Κλιματιστικών μηχανημάτων».Ψ89ΧΩΚ3-ΚΗ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ344/2022
17/01/2023 02:00:0018/01/2023 12:09:22«Έγκριση πρακτικού - γνωμοδότησης κατακύρωσης οριστικού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» με αρ. Μελέτης: 5/2022, του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 118.000,00 € (δαπάνη 111.955,10 € – δυνατότητα προαίρεσης 6.044,90 €) που δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α. ».6631ΩΚ3-46ΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ5/2023
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 14:18:35Χρονική παράταση σύμβασης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Πιστοποίηση ανελκυστήρων» έτους 2021.9Η2ΡΩΚ3-ΝΗΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ343/2022
16/01/2023 02:00:0017/01/2023 09:56:28Κατακύρωση Πρακτικού για την Αξιολόγηση του αιτήματος παράτασης καταβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλικείων Δημοσίων & Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ) και χορήγηση της αιτούμενης παράτασης.ΡΩΒ8ΩΚ3-ΩΩ3ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ4/2023
16/01/2023 02:00:0016/01/2023 14:15:43Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στο Δήμο Νέας Σμύρνης.90Ψ7ΩΚ3-ΙΔΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7/2023
12/01/2023 02:00:0013/01/2023 10:36:04Παράταση ισχύος προσφοράς και εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για τον Διαγωνισμό: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».Ψ73ΗΩΚ3-Θ1ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ345/2022
12/01/2023 02:00:0013/01/2023 10:46:46Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 299/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 22679/30-8-22 – Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 171282 και επανασχεδιασμός προτεραιοτήτων από την Κοινωνική Υπηρεσία.63ΟΓΩΚ3-6ΟΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ346/2022
05/01/2023 02:00:0005/01/2023 13:03:081.Έγκριση διενέργειας στην προσφυγή της διαδικασίας σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την υπηρεσία με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ». 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ.: 10/2022 μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και Παρέμβασης με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ».6295ΩΚ3-ΜΤ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ341/2022
02/01/2023 02:00:0002/01/2023 14:03:19«Έγκριση των όρων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Παρακαταθηκών και Δανείων του έργου του Δήμου Νέας Σμύρνης με τίτλο «Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Αποβλήτων στο Δήμο Νέας Σμύρνης» Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».6ΨΜΥΩΚ3-5ΘΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ297/2022
02/01/2023 02:00:0002/01/2023 14:08:18«Έγκριση των όρων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Παρακαταθηκών και Δανείων του έργου του Δήμου Νέας Σμύρνης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Αναβάθμισης Δήμου Νέας Σμύρνης» Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».9ΙΞΟΩΚ3-ΦΣΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ298/2022
02/01/2023 02:00:0002/01/2023 13:55:10«Έγκριση πρόσκλησης για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Υπεύθυνο στρατηγικών συνεργειών σε θέματα βιοεπιστήμης και ένα (1) Στέλεχος συντονισμού της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης από το Δήμο Νέας Σμύρνης του έργου «Ανακύκλωση PE και PET αποβλήτων για τη δημιουργία βιοαποικοδομήσιμων βιοπλαστικών για συσκευασίες τροφίμων και ποτών (upPE-T)» (Upcycling of PE and PET wastes to generate biodegradable bioplastics for food and drink packaging (upPE-T) του Προγράμματος Horizon 2020».Ψ0ΦΙΩΚ3-ΗΜ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ339/2022