Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2023.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
30/01/2023 02:00:0030/01/2023 14:55:12Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» και ανάδειξη αναδόχων.9Η6ΦΩΚ3-ΙΣΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/2023
30/01/2023 02:00:0030/01/2023 11:52:23Κατακύρωση πρακτικού Αξιολόγησης Προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ανάδειξη αναδόχου68Η9ΩΚ3-9Ξ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2023
30/01/2023 02:00:0030/01/2023 14:53:46Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» και ανάδειξη αναδόχων.ΡΒ58ΩΚ3-0Δ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9/2023
30/01/2023 02:00:0030/01/2023 14:58:16Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας «ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» και ανάδειξη αναδόχων.9600ΩΚ3-ΟΡ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2023
30/01/2023 02:00:0030/01/2023 11:22:07Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου δημοτικών κτηρίων» με αρ. μελέτης 23/2022.Ψ00ΦΩΚ3-ΞΔΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/2023
30/01/2023 02:00:0030/01/2023 15:10:54Έγκριση δυνατότητας των κυλικείων να παραδίδουν γεύματα στους δικαιούχους μαθητές του «Σχολικού Δεκατιανού» και κατά τη διάρκεια εκτάκτων απογευματινών δραστηριοτήτων.6Μ97ΩΚ3-Ε3ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8/2023
27/01/2023 02:00:0027/01/2023 15:24:26Έγκριση Πρακτικού 2 (Περί ακύρωσης της 60/2022 ΑΟΕ, συμμόρφωσης με την Σ 1743/2022 Απόφαση Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ και κήρυξης προσωρινού αναδόχου) της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με α/α: 185499, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ», προϋπολογισμού #1.265.000,00#€ (συμπερ. ΦΠΑ 24%).ΨΠΑ4ΩΚ3-1ΚΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6/2023
26/01/2023 02:00:0026/01/2023 13:50:371. Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 11/2022 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του». 2. Έγκριση ορισμού οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης σύμβασης.9Η93ΩΚ3-Χ10ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1/2023
26/01/2023 02:00:0026/01/2023 14:36:23Λήψη αποφάσεως για την αντικατάσταση της κας Αικατερίνης Βαρελά σε Επιτροπές προηγουμένων ετών που βρίσκονται σε ισχύ και είναι μέλος, λόγω Ασυμβίβαστου, σε συνέχεια ορισμού της ως Αναπλ. Προϊσταμένη, στο Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.Ψ9ΚΙΩΚ3-5ΧΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ321/2022
25/01/2023 02:00:0025/01/2023 13:14:15Έγκριση άσκησης Παρεμπίπτουσας Αγωγής – Προσεπίκλησης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» στη δίκη που ανοίχθηκε με την άσκηση της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών), από 18/4/2022 και με υπό Γ.Α.Κ 36269/2022 και Ε.Α.Κ. 683/2022 Συμπληρωματικής Αγωγής – Κλήσης του Κοινωφελούς Σωματείου με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» κατά του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΨΩΞΘΩΚ3-ΙΥΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17/2023
24/01/2023 02:00:0024/01/2023 19:29:54Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νέας Σμύρνης στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.ΕΨΚΔΩΚ3-9Σ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2023
24/01/2023 02:00:0024/01/2023 11:48:46«Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: “Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων”, Αρ. Μελ. 46/2021».6ΟΤΧΩΚ3-8Α6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ340/2022
24/01/2023 02:00:0026/01/2023 10:00:50Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νέας Σμύρνης στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.6Κ40ΩΚ3-ΛΔΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2023
19/01/2023 02:00:0019/01/2023 13:05:04ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ.9ΞΗ8ΩΚ3-ΘΡ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ347/2022
19/01/2023 02:00:0019/01/2023 12:28:39Λήψη απόφασης περί ασκήσεως ή μη ενδίκων μέσων κατά της Α2352 οριστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά – 5ο Τμήμα Τριμελές.ΨΥΙΛΩΚ3-Ρ6ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ331/2022
19/01/2023 02:00:0019/01/2023 12:20:51Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Φίλιππου Κεσανίδη.6Ρ67ΩΚ3-0ΓΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ328/2022
19/01/2023 02:00:0019/01/2023 13:08:49Απόδοση δαπανών Παγίας Προκαταβολής και απαλλαγή.ΨΠ8ΟΩΚ3-ΖΣΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ335/2022
19/01/2023 02:00:0019/01/2023 12:54:56Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Νικολάου Σαραντέλη.9Ω1ΛΩΚ3-Η3ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ348/2022
19/01/2023 02:00:0024/01/2023 13:06:531.Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών για τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 10/2022 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ). 2. Έγκριση ορισμού οργάνου διενέργειας διαδικασιών σύναψης σύμβασης.ΨΨ6ΝΩΚ3-04ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ333/2022
18/01/2023 02:00:0018/01/2023 14:59:391. Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Άξονα προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας» και 03Σ «Ανάπτυξη Μηχανισμών Στήριξης της Επιχειρηματικότητας» (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 2. Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του Άξονα προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Τίτλος πράξης: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης», Προϋπολογισμός: 2.032.791,60 €, συμπ ΦΠΑ. και της 35588/20/12/2022 μελέτης με θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας στα πλαίσια της πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης», του υποέργου 2, προϋπ.: 29.995,60€ συμπ. ΦΠΑ 24%. 3.Υποβολή πρότασης με τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης» με δικαιούχο το Δήμο Νέα Σμύρνης. 4. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Αίτησης Χρηματοδότησης. 5. Έγκριση ή μη της μελέτης με αρ. πρωτ. 35627/20/12/22, με θέμα: «Μελέτη Δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης», προϋπ.: 1.967.728,80 με ΦΠΑ. και του από 35164/16-12-2022 πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διερεύνησης τιμών του Υποέργου 1: Δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Νέας Σμύρνης.9ΘΠΑΩΚ3-Θ57ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ332/2022
18/01/2023 02:00:0018/01/2023 15:18:56Ορισμός οργάνων διαδικασιών σύναψης και παρακολούθησης-παραλαβής δημοσίων συμβάσεων κατόπιν διαγωνισμού.ΡΔΠΩΩΚ3-4Λ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ338/2022
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 14:18:35Χρονική παράταση σύμβασης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Πιστοποίηση ανελκυστήρων» έτους 2021.9Η2ΡΩΚ3-ΝΗΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ343/2022
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 14:26:56Χρονική παράταση σύμβασης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Κλιματιστικών μηχανημάτων».Ψ89ΧΩΚ3-ΚΗ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ344/2022
17/01/2023 02:00:0018/01/2023 12:09:22«Έγκριση πρακτικού - γνωμοδότησης κατακύρωσης οριστικού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» με αρ. Μελέτης: 5/2022, του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 118.000,00 € (δαπάνη 111.955,10 € – δυνατότητα προαίρεσης 6.044,90 €) που δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α. ».6631ΩΚ3-46ΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ5/2023
16/01/2023 02:00:0016/01/2023 14:15:43Έγκριση προγραμματισμού πρόσληψης ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας στο Δήμο Νέας Σμύρνης.90Ψ7ΩΚ3-ΙΔΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7/2023
16/01/2023 02:00:0017/01/2023 09:56:28Κατακύρωση Πρακτικού για την Αξιολόγηση του αιτήματος παράτασης καταβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κυλικείων Δημοσίων & Ιδιωτικών Σχολείων (ΠΟΚΔΙΣ) και χορήγηση της αιτούμενης παράτασης.ΡΩΒ8ΩΚ3-ΩΩ3ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ4/2023
12/01/2023 02:00:0013/01/2023 10:36:04Παράταση ισχύος προσφοράς και εγγυητικής επιστολής συμμετοχής για τον Διαγωνισμό: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».Ψ73ΗΩΚ3-Θ1ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ345/2022
12/01/2023 02:00:0013/01/2023 10:46:46Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 299/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ματαίωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 22679/30-8-22 – Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 171282 και επανασχεδιασμός προτεραιοτήτων από την Κοινωνική Υπηρεσία.63ΟΓΩΚ3-6ΟΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ346/2022
05/01/2023 02:00:0005/01/2023 13:03:081.Έγκριση διενέργειας στην προσφυγή της διαδικασίας σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για την υπηρεσία με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ». 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ.: 10/2022 μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και Παρέμβασης με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ».6295ΩΚ3-ΜΤ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ341/2022
02/01/2023 02:00:0002/01/2023 13:55:10«Έγκριση πρόσκλησης για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με έναν (1) Υπεύθυνο στρατηγικών συνεργειών σε θέματα βιοεπιστήμης και ένα (1) Στέλεχος συντονισμού της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο υλοποίησης από το Δήμο Νέας Σμύρνης του έργου «Ανακύκλωση PE και PET αποβλήτων για τη δημιουργία βιοαποικοδομήσιμων βιοπλαστικών για συσκευασίες τροφίμων και ποτών (upPE-T)» (Upcycling of PE and PET wastes to generate biodegradable bioplastics for food and drink packaging (upPE-T) του Προγράμματος Horizon 2020».Ψ0ΦΙΩΚ3-ΗΜ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ339/2022
02/01/2023 02:00:0002/01/2023 14:08:18«Έγκριση των όρων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Παρακαταθηκών και Δανείων του έργου του Δήμου Νέας Σμύρνης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Αναβάθμισης Δήμου Νέας Σμύρνης» Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».9ΙΞΟΩΚ3-ΦΣΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ298/2022
02/01/2023 02:00:0002/01/2023 14:03:19«Έγκριση των όρων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Παρακαταθηκών και Δανείων του έργου του Δήμου Νέας Σμύρνης με τίτλο «Δράσεις Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Αποβλήτων στο Δήμο Νέας Σμύρνης» Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».6ΨΜΥΩΚ3-5ΘΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ297/2022