Εγγραφές Βρεφών – Νηπίων Σχολικού Έτους 2019-2020 στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου

Οι αιτήσεις για νέες εγγραφές μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης για το επόμενο σχολικό έτος υποβάλλονται από 20-5-2019 έως και 12-6-2019 στο γραφείο της Δ/νσης του Ν.Π.Δ.Δ. Ελευθερίου Βενιζέλου 18, 3ος όροφος από τις 9.00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. καθημερινά.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται μαζί με όλα τα δικαιολογητικά. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα 2132025921-16 και φαξ 210-9358271.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/5-12-2017)

Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή  πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.).

Οι άνεργες μητέρες και οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα να ενημερωθούν σχετικά με την ανακοίνωση για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr).

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα παιδιά που είναι σωματικά, πνευματικά και ψυχικά υγιή και αρτιμελή, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις ή δεν είναι αρτιμελή, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποιητικό ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας ιδιαίτερων προβλημάτων στη λειτουργία του σταθμού.

Απαραίτητη προϋπόθεση ο σταθμός να έχει πληρότητα σε προσωπικό και το παιδί να μην εμφανίζει προβλήματα συμπεριφοράς.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση εγγραφής.
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας, συμπληρωμένο από παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών, ημερομηνίες και το αποτέλεσμα της φυματοαντίδρασης (mantoux), όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο (με ημερομηνία έκδοσης όχι μεγαλύτερης του μηνός από την υποβολή του).
 4. Εργαζόμενοι γονείς στο Δημόσιο τομέα: α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην οποία αναγράφονται το ωράριο και οι μηνιαίες αποδοχές.
  Εργαζόμενοι γονείς στον Ιδιωτικό τομέα: α) Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην οποία αναγράφονται οι μηνιαίες αποδοχές, β) Εκτυπωμένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου.
  Περιστασιακά Αυτοαπασχολούμενοι ή Απασχολούμενοι: Αντίγραφο πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα.
  Ελεύθεροι Επαγγελματίες: Φωτοτυπία τελευταίας Απόδειξης Πληρωμής Ασφαλιστικού Ταμείου ή φωτοτυπία πρόσφατης Απόδειξης παροχής Υπηρεσιών όπου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία.
  Άνεργοι Γονείς: Προσκόμιση βεβαίωσης ανεργίας των γονέων από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
 5. Εκκαθαριστικό Εφορίας Οικονομικού Έτους 2018 που αφορά εισοδήματα έτους 2017.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση γενικότερα.
 7. Λογαριασμός Δ.Ε.Η, ή Ο.Τ.Ε (ή οποιοσδήποτε λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο, όπου να αναγράφονται το όνομα και η διεύθυνση κατοικίας).
 8. Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο φορέα για γονέα ή τέκνο στην οικογένεια με μόνιμη αναπηρία άνω του 67% και για άλλες περιπτώσεις, πρόσφατη έκθεση υγειονομικής επιτροπής.
 9. Διαζευκτήριο ή πιστοποιητικό χηρείας (αν δεν αναφέρονται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 10. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, εκτός των άλλων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής (φωτοτυπία) και των δύο γονιών στην χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά για Ειδικές Ανάγκες

 1. Αναπηρία γονέων ή τέκνου με ποσοστό 67% και άνω:
 • Προσκομίζεται αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό    αναπηρίας γονέων ή τέκνου 67% και άνω.
 1. Διαζευγμένοι γονείς:
 • Προσκομίζεται διαζευκτήριο από το οποίο να προκύπτει η ανάθεση επιμέλειας.
 1. Και οι δυο γονείς φοιτητές:
 • Προσκομίζεται βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής που φοιτούν.
 1. Γονέας στρατιώτης:
 • Προσκομίζεται βεβαίωση από το στρατολογικό γραφείο.
 1. Αλλοδαποί γονείς:
 •  Προσκομίζεται άδεια παραμονής (έστω και προγενέστερη, με βεβαίωση ανανέωσης από τον οικείο Δήμο .
 1. Πολύτεκνες οικογένειες με ενήλικα παιδιά που φοιτούν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή:
 •  Βεβαίωση σχολής για την φοίτηση των παιδιών.
 1. Μη υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης :
 •  Βεβαίωση απαλλαγής από την εφορία.
 1. Για την απόδειξη λήψης Δανείου αγοράς α΄ κατοικίας απαιτείται:
 •  Βεβαίωση από την Τράπεζα που να το αποδεικνύει.
 1. Κάθε άλλο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει, στο μέτρο του εφικτού, ειδικά –κοινωνικά προβλήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για την επανεγγραφή των νηπίων απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εκτός αν έχουν προκύψει αλλαγές).

 Υποσημείωση: 

 • Προτεραιότητα για τα νήπια θα έχουν τα παιδιά των ΔΗΜΟΤΩΝ
 • Θα τηρηθούν αυστηρά οι ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων (δε θα εξεταστούν οι εκπρόθεσμες)
 • Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις αν δε συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά.
 • Στους βρεφικούς σταθμούς γίνονται δεκτά ΜΟΝΟ τα παιδιά των ΔΗΜΟΤΩΝ γιατί οι θέσεις είναι λίγες.