Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2014.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
30/12/2014 02:00:0012/01/2015 14:48:39Εξέταση γνωμοδότησης επί ένστασης της Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών σχετικά με την «Προμήθεια ελαστικών & ζαντών οχημάτων» με αρ. μελ.: 67/20147ΩΒΚΩΚ3-ΕΔΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ413
30/12/2014 02:00:0012/01/2015 14:55:44Κατακύρωση Διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση & Αναβάθμιση ηλεκτρονικού αυτοματισμού & ασφαλείας συστημάτων».6ΒΑ7ΩΚ3-ΨΨ6ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ415
30/12/2014 02:00:0016/01/2015 12:44:06Απευθείας ανάθεση της υπαρ. 92/2014 μελέτης με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη ωρίμανσης βιοκλιματικής ανάπλασης πεζοδρόμων».67ΛΝΩΚ3-ΑΧΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ416
30/12/2014 02:00:0016/01/2015 12:40:12Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων.6ΙΜΘΩΚ3-ΡΑΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ412
30/12/2014 02:00:0015/01/2015 12:10:251) Εξέταση ενστάσεως επί του Πρακτικού του Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης(οδός Σινώπης)». 2) Κατακύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης(οδός Σινώπης)».7ΝΕΝΩΚ3-Ν7ΠΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ414
30/12/2014 02:00:0015/01/2015 12:13:45Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για «Τεχνική Υποστήριξη Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικού Συγκροτήματος».ΩΥΒΝΩΚ3-ΡΗ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ419
30/12/2014 02:00:0015/01/2015 12:17:47Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Αικατερίνης ΚαρράΒΥ1ΙΩΚ3-ΕΦΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ427
30/12/2014 02:00:0030/12/2014 10:53:12Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για «Καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής».ΒΧΦΔΩΚ3-Λ1ΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ420
30/12/2014 02:00:0030/12/2014 10:59:11Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για «Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Σ.Σ.».Ω9ΨΔΩΚ3-ΖΥΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ422
30/12/2014 02:00:0030/12/2014 11:02:34Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για «Απολυμάνσεις Υπάρχοντος Δικτύου Ομβρίων».ΒΥ25ΩΚ3-ΣΩΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ423
30/12/2014 02:00:0030/12/2014 10:40:32Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #20.000,00#€ για « Ασφάλιση μεταφορικών μέσων».Ω0Ξ1ΩΚ3-0Τ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ417
30/12/2014 02:00:0030/12/2014 10:50:00Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #14.500,00#€ για «Συντήρηση διαδρόμων Δημοτικού Νεκροταφείου».ΩΞΡ7ΩΚ3-8ΦΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ418
30/12/2014 02:00:0030/12/2014 10:55:40Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για «Συντήρηση αγωγών ομβρίων Αγ. Φωτεινής».Β8Π8ΩΚ3-Ξ0ΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ421
17/12/2014 02:00:0018/12/2014 09:54:13Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #456.840,75#€ σε βάρος του K.Α. 15.7134.0001 με τίτλο: Ψηφιακό Μουσείο « Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ».777ΣΩΚ3-Ν2ΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ411
15/12/2014 02:00:0009/01/2015 11:21:06Εξέταση ένστασης & κατακύρωση πρακτικών και γνωμοδότησης της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών 2015 » αρ. μελ. 69/2014.6Ρ6ΛΩΚ3-8ΤΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ407
15/12/2014 02:00:0007/01/2015 15:28:20«Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αρ. 3358/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών)».Ω3ΤΓΩΚ3-ΧΙΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ390
15/12/2014 02:00:0009/01/2015 11:12:49Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 6.710,58 # € που αφορά εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1/2014 αποφάσεως εν Συμβουλίω του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με δικαιούχο τον κ. Ζάγκα Αριστοτέλη7ΝΘΔΩΚ3-ΚΤ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ389
15/12/2014 02:00:0012/01/2015 12:34:49Έγκριση τροποποιημένων – επικαιροποιημένων όρων διακήρυξης Δημοσίου πρόχειρου Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση – Ανακαίνιση Αθλητικών εγκαταστάσεων αυλείων χώρων σχολείων» με (αρ. μελ. 33/14) .ΒΖΞΝΩΚ3-ΒΔΛΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ405
15/12/2014 02:00:0019/12/2014 14:08:24Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00# για « Προμήθεια Λαμπτήρων».72ΕΤΩΚ3-0Δ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ402
15/12/2014 02:00:0019/12/2014 10:42:59Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #60.000,00# για « Προμήθεια Ανατρεπόμενου Ημιφορτηγού».7ΘΖ5ΩΚ3-ΟΞΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ392
15/12/2014 02:00:0019/12/2014 11:00:411) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμό 85/2014 μελέτης για την προμήθεια «Αυτοκινούμενου επικαθήμενου μηχανήματος πλύσης - στέγνωσης επιφανειών». 2) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την προμήθεια «Αυτοκινούμενου επικαθήμενου μηχανήματος πλύσης - στέγνωσης επιφανειών».64ΧΑΩΚ3-0ΙΝΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ406
15/12/2014 02:00:0019/12/2014 11:07:481) Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης 84/2014 για την «Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού» 2) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού»77ΡΔΩΚ3-ΝΗΧΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ410
15/12/2014 02:00:0023/12/2014 13:30:32Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #30.500,00# για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής κοινωνικού παντοπωλείου.77ΠΙΩΚ3-Φ9ΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ391
15/12/2014 02:00:0019/12/2014 10:46:51Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #45.000,00# για «Προμήθεια αυτοκινούμενου επικαθήμενου μηχανήματος πλύσης – στέγνωσης επιφανειών».Ω3ΟΣΩΚ3-4ΡΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ395
15/12/2014 02:00:0019/12/2014 14:12:55Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #17.568,40# για εξόφληση λογ/σμών ΔΕΗ του Δήμου.ΩΠΜΞΩΚ3-ΒΟΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ408
15/12/2014 02:00:0015/12/2014 14:39:31«Η’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2014»7ΝΤΠΩΚ3-ΘΘ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ388
15/12/2014 02:00:0023/12/2014 15:18:50Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000,00# για Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για μικροσυντηρήσεις.7ΡΘΕΩΚ3-Ι74ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ399
15/12/2014 02:00:0023/12/2014 15:32:17Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00# για Προμήθεια σιδηροϊστών φωτισμού.62ΜΝΩΚ3-ΕΚΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ401
15/12/2014 02:00:0023/12/2014 15:37:27Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #4.000,00#€ για Αμοιβή Δικαστικού Επιμελητή.ΒΖΑΤΩΚ3-ΡΛΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ403
15/12/2014 02:00:0023/12/2014 15:25:27Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000,00# για Προμήθεια σιδήρων.7Ι57ΩΚ3-ΞΑΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ400
15/12/2014 02:00:0023/12/2014 15:15:34Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00# για Συντήρηση λεβητοστασίου και καυστήρων67Η1ΩΚ3-Λ7ΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ398
15/12/2014 02:00:0023/12/2014 15:07:54Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #14.000,00#€ για Aναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου.6ΣΨΜΩΚ3-6Δ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ396
15/12/2014 02:00:0023/12/2014 15:10:56Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας.6Α2ΡΩΚ3-Υ3ΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ397
15/12/2014 02:00:0023/12/2014 14:52:06Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #12.000,00# για Προμήθεια συστήματος εξοικονόμησης Ζεστού Νερού Χρήσης Κολυμβητηρίου.ΩΖ2ΚΩΚ3-687ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ394
15/12/2014 02:00:0029/12/2014 09:57:45Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 4.500 € για απευθείας ανάθεση παροχής εργασίας.ΒΣΔΦΩΚ3-0ΧΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ409
15/12/2014 02:00:0029/12/2014 14:47:27Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»7ΚΘ7ΩΚ3-ΖΛΨΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ387
15/12/2014 02:00:0023/12/2014 14:48:59Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #6.000,00# για Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών.6ΔΥΣΩΚ3-2ΛΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ393
10/12/2014 02:00:0007/01/2015 14:32:47Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση της Αίθουσας Τμημάτων Χορού Δήμου Νέας Σμύρνης.7Γ4ΙΩΚ3-ΡΔΕΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ380
10/12/2014 02:00:0007/01/2015 14:36:39Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση της Αίθουσας Φιλαρμονικής Δήμου Νέας Σμύρνης.7ΓΒ9ΩΚ3-ΒΘΦΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ381
10/12/2014 02:00:0007/01/2015 14:58:37Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου & του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης.6ΠΡΚΩΚ3-738ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ382
10/12/2014 02:00:0007/01/2015 15:01:13Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Γραφείου Ηλεκτρολόγων Δήμου Νέας Σμύρνης.7ΟΟΖΩΚ3-ΕΗΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ383
10/12/2014 02:00:0007/01/2015 15:14:08Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου/ων για τη στέγαση του Δημαρχείου Νέας Σμύρνης.ΩΩ7ΨΩΚ3-ΕΣΠΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ384
10/12/2014 02:00:0007/01/2015 15:16:35Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση της Αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΩΖΡ8ΩΚ3-ΩΥ4ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ385
10/12/2014 02:00:0022/01/2015 13:14:58Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Πολιτιστικών και Κοινωνικών εκδηλώσεων - Β΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΩΠ40ΩΚ3-0Ν2ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ386
10/12/2014 02:00:0007/01/2015 14:18:54Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση της Αίθουσας Τμημάτων Γυμναστικής Δήμου Νέας Σμύρνης.ΩΛΘΔΩΚ3-1ΤΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ377
10/12/2014 02:00:0007/01/2015 14:22:23Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση του Βεστιαρίου Στολών Δήμου Νέας Σμύρνης.7Κ76ΩΚ3-9Μ8ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ378
10/12/2014 02:00:0007/01/2015 14:26:33Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου/ων για τη στέγαση της Αποθήκης Αθλητικού Υλικού και Εποχιακού Διάκοσμου Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΣΘ7ΩΚ3-ΑΔΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ379
10/12/2014 02:00:0018/12/2014 12:45:31Διενέργεια πρόχειρου Διαγωνισμού για προμήθεια Σάκκων Απορριμμάτων.ΩΘ34ΩΚ3-ΕΜ3ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ376
10/12/2014 02:00:0019/12/2014 10:18:34Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #537,43#€ που αφορά τον Κ.Α. 80.8111.0004.ΩΒΥΓΩΚ3-4ΒΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ370
10/12/2014 02:00:0019/12/2014 10:30:26Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσών #1.124,00#€ και #345,32# που αφορούν απόδοση τελών-ΕΤΑΚ και φορολογικές προσαυξήσεις αντίστοιχα.Ω6Α1ΩΚ3-ΗΘΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ371
10/12/2014 02:00:0019/12/2014 10:35:09Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.576,53#€ που αφορά αποζημίωση σύνταξης της Σιδερά Αλεξάνδρας.7ΖΠΗΩΚ3-465ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ373
10/12/2014 02:00:0019/12/2014 12:02:12Κατακύρωση πρακτικών & γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών για την «Προμήθεια Αναλωσίμων Η/Υ» (αρ. μελ. 60/2014)7ΦΦΛΩΚ3-ΗΦΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ361
10/12/2014 02:00:0017/12/2014 11:57:35Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ »712ΖΩΚ3-ΑΩΓΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ375
10/12/2014 02:00:0012/12/2014 14:17:01Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000,00 #€ για Συντήρηση πισίνων κεντρικής πλατείας.ΩΡΞΞΩΚ3-ΘΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ365
10/12/2014 02:00:0012/12/2014 13:45:10Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #8.000,00#€ για Απολύμανση κτιρίων (έκτακτες ανάγκες).6ΒΒΟΩΚ3-2ΙΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ368
10/12/2014 02:00:0012/12/2014 13:40:12Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #7.000,00#€ για Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων.ΩΦ75ΩΚ3-ΧΓΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ367
10/12/2014 02:00:0012/12/2014 13:49:48Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000,00#€ για Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου.Ω1ΥΥΩΚ3-Η2ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ369
10/12/2014 02:00:0012/12/2014 14:35:02Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #30.000,00#€ για Προμήθεια σάκκων απορριμάτων.739ΕΩΚ3-ΥΡΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ362
10/12/2014 02:00:0012/12/2014 14:25:43Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00#€ για Προμήθεια πυροσβεστικών μέσων.Ω824ΩΚ3-Ψ59ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ364
10/12/2014 02:00:0012/12/2014 14:32:23Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000,00#€ για Συντήρηση πομπών ενδοπεπικοινωνίας.Ω3Φ3ΩΚ3-Ε64ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ363
10/12/2014 02:00:0012/12/2014 14:29:55Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.000,00#€ για Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών.63Τ0ΩΚ3-ΡΝ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ366
10/12/2014 02:00:0029/12/2014 13:06:23Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #4.095,90# για την «Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων και Εξυπηρέτησης του Σχετικού Δικτυακού Τόπου».61ΙΔΩΚ3-ΠΒΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ374
10/12/2014 02:00:0031/12/2014 11:00:45Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.533,33#€ που αφορά Τόκους δικαστικών αποφάσεων και Δικαστικά έξοδα77Ο8ΩΚ3-Δ66ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ372
05/12/2014 02:00:0005/12/2014 12:03:52Ανάκληση των υπ. αρ. 185/14 και 194/14 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.7ΑΚΙΩΚ3-ΙΒΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ342
02/12/2014 02:00:0012/12/2014 11:36:17Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου/ων, για τη μεταστέγαση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και τη στέγαση του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», του Τμήματος Προμηθειών και της Αίθουσας Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.78ΛΠΩΚ3-Φ5ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ352
02/12/2014 02:00:0009/12/2014 12:56:07«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού 1.225,00€ για ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ κ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ SRC-TASK».78ΘΕΩΚ3-67ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ357
02/12/2014 02:00:0009/12/2014 13:16:07Α) ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 267/14 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΕΡΙ «ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ Σ.Σ.» με αρ. μελ.: 35/14» Β) ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ7ΙΩΗΩΚ3-9Ο8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ360
02/12/2014 02:00:0009/12/2014 14:43:38« Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 2.609,37 # ευρώ για Κοινόχρηστα Δημοτικών Κτιρίων».Ω2ΛΞΩΚ3-Ι28ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ355
02/12/2014 02:00:0009/12/2014 13:07:47Κατακύρωση πρακτικών & γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών για την «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών» (αρ. μελ. 70/2014).Ω7ΦΥΩΚ3-Φ5ΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ359
02/12/2014 02:00:0009/12/2014 12:47:04« Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 11.701,16 # € για Ύδρευση Δημοτικών Κτιρίων».6ΟΗ1ΩΚ3-ΠΗ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ356
02/12/2014 02:00:0009/12/2014 12:49:07«Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσών # 4.311,92 # και #948,64# € που αφορούν οφειλές στο ΣΜΑ Σχιστού ».6ΗΔΖΩΚ3-0ΒΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ354
02/12/2014 02:00:0009/12/2014 13:03:28Έγκριση Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου.72ΦΖΩΚ3-ΗΗ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ353
02/12/2014 02:00:0009/12/2014 12:58:44Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για Τεχνική Υποστήριξη Ωρίμανσης Βιοκλιματικής Ανάπλασης Πεζοδρόμων.ΩΛΦΩΩΚ3-ΦΩ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ358
19/11/2014 02:00:0026/11/2014 14:20:39Έγκριση νέου Χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του έργου «Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ και του ΚΟΣΜΟΥ. Άϋλες δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο».Ω07ΠΩΚ3-ΡΗΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ351
19/11/2014 02:00:0026/11/2014 14:06:31Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000.00#€ που αφορά «Προμήθεια κιγκλιδωμάτων και φυτών για περίφραξη παιδικών χαρών».ΩΚ7ΩΩΚ3-4Υ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ349
19/11/2014 02:00:0026/11/2014 14:12:27Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #8.000.00#€ για «Προμήθεια εργαλείων εργατών σαρώθρων».ΒΥΗΛΩΚ3-ΚΨΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ350
19/11/2014 02:00:0026/11/2014 14:02:11Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.570,00#€ για το έργο «Πράξη Εφαρμογής περιοχής Δέγλερη».6ΠΚ7ΩΚ3-9ΒΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ347
19/11/2014 02:00:0027/11/2014 13:12:39Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000,00#€ για «Αποφράξεις αποχετεύσεων Δημοτικού γκαράζ».7Ο8ΝΩΚ3-ΦΘΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ348
13/11/2014 02:00:0013/11/2014 14:47:37Εγκριση ΟΠΔ 2015 Δήμου Νέας Σμύρνης (Στοχοθεσίες του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού)ΨΨ26ΩΚ3-ΕΦΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ346
12/11/2014 02:00:0012/11/2014 12:17:07Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #964,60# για δικαστικά έξοδα.7Ν9ΖΩΚ3-2Υ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ336
10/11/2014 02:00:0013/11/2014 14:46:39«Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015»6ΓΔ7ΩΚ3-ΙΧ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ345
10/11/2014 02:00:0014/11/2014 08:47:05Z’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2014Ω27ΙΩΚ3-0ΟΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ344
10/11/2014 02:00:0026/11/2014 13:56:17Ανάθεση του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων» με αρ. μελ: 62/2014.6Κ0ΔΩΚ3-Υ0ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ343
10/11/2014 02:00:0026/11/2014 13:48:44Επικύρωση πρακτικού Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ (οδού Σινώπης)».Β2ΩΡΩΚ3-ΛΦ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ340
10/11/2014 02:00:0027/11/2014 12:16:04Έγκριση Όρων Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»ΩΣΒΜΩΚ3-99ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ341
04/11/2014 02:00:0006/11/2014 09:48:13Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.000,00#€ για συντήρηση και επισκευή χριστουγεννιάτικου στολισμούΒ56ΟΩΚ3-ΒΙΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ330
04/11/2014 02:00:0012/11/2014 12:13:43«Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αρ. 1261/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών)»Β5ΚΣΩΚ3-ΠΗ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ329
04/11/2014 02:00:0012/11/2014 12:15:39«Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων»7ΩΝ9ΩΚ3-Ζ4ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ332
04/11/2014 02:00:0012/11/2014 12:23:43«Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αρ. 1974/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών)»Ω410ΩΚ3-Η6ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328
04/11/2014 02:00:0006/11/2014 09:52:20Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #45.000,00#€ για προμήθεια εορταστικού διακόσμουΒΝ8ΣΩΚ3-ΧΗΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ331
04/11/2014 02:00:0006/11/2014 09:55:51Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την «Προμήθεια εορταστικού διακόσμου»ΒΝ6ΑΩΚ3-ΞΕ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ338
04/11/2014 02:00:0005/11/2014 11:06:45Εξέταση ένστασης της «Γ.ΓΙΑΝΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» που αφορά την «Προμήθεια Οργάνων παιδικών Χαρών», με αρ. μελ. 70/20147ΞΑ7ΩΚ3-ΥΤΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ339
04/11/2014 02:00:0012/11/2014 12:08:02«Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ' αρ. 2037/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών)»7ΑΞ0ΩΚ3-ΛΙΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ327
04/11/2014 02:00:0026/11/2014 13:11:31Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.325,00# για α) Καταδικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών & β) Τόκους δικαστικών αποφάσεων.758ΕΩΚ3-ΘΧΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ334
04/11/2014 02:00:0026/11/2014 13:03:21«Άσκηση και έγκριση ενδίκων μέσων»7Υ5ΕΩΚ3-ΠΥ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ333
04/11/2014 02:00:0026/11/2014 13:37:00Ανάθεση του έργου Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής με αρ. μελ.28/2014ΩΤ2ΥΩΚ3-ΜΝ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ337
04/11/2014 02:00:0026/11/2014 13:30:04Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.282,26# για α) Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων & β) Τόκους δικαστικών αποφάσεων.7Γ6ΥΩΚ3-9ΔΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ335
21/10/2014 03:00:0024/10/2014 09:44:30Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #3.000,00# € για απολύμανση Δημοτικού Νεκροταφείου.72ΚΒΩΚ3-ΧΤΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ311
21/10/2014 03:00:0023/10/2014 15:48:22α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών. β) Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών». (ΑΡ. ΜΕΛ.70/2014)ΨΡΤΙΩΚ3-4ΡΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ322
21/10/2014 03:00:0024/10/2014 10:46:56Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους (αρθρ.186 παρ.2 του Ν.4070/12) για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 10/14).7ΙΡΟΩΚ3-ΦΥ0ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ316
21/10/2014 03:00:0024/10/2014 10:33:45Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #1.000,00# € για συντήρηση επίπλων & σκευών.ΩΣΒΣΩΚ3-ΒΒΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ313
21/10/2014 03:00:0024/10/2014 10:37:38Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #2.300.084,00# € για «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ν. Σμύρνης (οδού Σινώπης)».6Ψ6ΣΩΚ3-Ε69ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ314
21/10/2014 03:00:0024/10/2014 09:29:35Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #2.000,00# € για προμήθεια φαρμάκων & φαρμακείων.70ΩΕΩΚ3-8Δ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ309
21/10/2014 03:00:0024/10/2014 09:40:33Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #9.000,00# € για απολυμάνσεις κτιρίων & οχημάτων.ΩΟΗ5ΩΚ3-ΠΥ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ310
21/10/2014 03:00:0024/10/2014 09:48:37Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #10.000,00# € για προμήθεια μικροαντικειμένων συνεργείων.7Ο53ΩΚ3-33ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ312
21/10/2014 03:00:0011/11/2014 15:05:30α) Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων & Ζαντών» (ΑΡ. ΜΕΛ. 67/2014).7ΨΡ5ΩΚ3-2Ι2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ323
21/10/2014 03:00:0004/11/2014 10:02:19α) Ανατροπή ΑΑΥ και όρων Διακήρυξης Διαγωνισμού. β) Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη «Συντήρηση & Αναβάθμιση ηλεκτρονικού αυτοματισμού & ασφαλείας συτημάτων».7ΥΛΝΩΚ3-2ΥΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ315
21/10/2014 03:00:0030/10/2014 09:28:10α) Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ», αρ. μελ. 60/2014.7ΦΡΔΩΚ3-9ΗΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ319
21/10/2014 03:00:0030/10/2014 13:25:50α) Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού. β) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια Λιπαντικών για τις ανάγκες Οχημάτων & Μηχανημάτων του Δήμου» (ΑΡ. ΜΕΛ. 69/2014).7Ρ2ΩΩΚ3-5ΚΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ324
21/10/2014 03:00:0024/10/2014 12:55:41Παράταση Σύμβασης για Προμήθεια Κεριών.6Ι7ΩΩΚ3-ΡΗΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ318
21/10/2014 03:00:0024/10/2014 12:49:02Παράταση Σύμβασης για «Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη στην αξιολόγηση των δομών του Δήμου».6Ξ6ΖΩΚ3-Θ5ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ317
21/10/2014 03:00:0030/10/2014 13:11:20«Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου/ων για τη μεταστέγαση της Κοινωνικής Υπηρεσίας και τη στέγαση του «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», του Τμήματος προμηθειών και της Αίθουσας Τέλεσης των Πολιτικών Γάμων».65ΦΟΩΚ3-8Θ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ320
21/10/2014 03:00:0031/10/2014 11:38:44Έγκριση όρων διακήρυξης για τo έργο «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ν. Σμύρνης (οδού Σινώπης)».691ΜΩΚ3-6Υ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ321
21/10/2014 03:00:0031/10/2014 11:44:11Έγκριση Χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του έργου «Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ και του ΚΟΣΜΟΥ. ΄Αϋλες δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική ΄Εκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο»7Ω26ΩΚ3-Θ01ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ325
21/10/2014 03:00:0028/11/2014 12:16:34α) Εξέταση ενστάσεων κατά του Πρακτικού Νο1/2014 του διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών διατροφής 2015». β) Διαβίβαση πρακτικών και γνωμοδότησης για την κατακύρωση της προμήθειας.Ω0ΒΓΩΚ3-10ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ326
29/09/2014 03:00:0001/10/2014 12:58:52Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2013ΩΡΞΕΩΚ3-ΕΝ3ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ286
29/09/2014 03:00:0014/10/2014 13:58:40Επικαιροποίηση – ορθή επανάληψη της υπαρ. 279/14 Απόφασης Ο.Ε.6Δ8ΗΩΚ3-ΜΧ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ306
29/09/2014 03:00:0024/10/2014 14:56:22Αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών τελών, καθαριότητας & φωτισμού & Δ.Φ. για το έτος 2015.6ΨΩ6ΩΚ3-ΑΞ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ308
29/09/2014 03:00:0008/10/2014 11:10:28Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #50.000,00#ΕΥΡΩ για Προμήθειες ΛιπαντικώνΩΠ41ΩΚ3-Τ0ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ293
29/09/2014 03:00:0008/10/2014 11:06:23Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης 15.000 € για προμήθεια ζαντών οχημάτων715ΞΩΚ3-Σ2ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ292
29/09/2014 03:00:0008/10/2014 11:13:09Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #3.000,00#ΕΥΡΩ για Προμήθειες Λιπαντικών για Λοιπές ΑνάγκεςΒ3ΝΧΩΚ3-ΜΥΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ294
29/09/2014 03:00:0009/10/2014 10:28:38«Έγκριση Διάθεση πίστωσης #3.000,00#ΕΥΡΩ για Προμήθεια Φαρμακείων & Φαρμάκων για τον εξοπλισμό Οχημάτων» .ΩΘ2ΨΩΚ3-ΟΧΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ284
29/09/2014 03:00:0008/10/2014 11:41:36Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #15.000,00# ΕΥΡΩ για Μαγνητοφωνήσεις & Απομαγνητοφωνήσεις Πρακτικών Δ.Σ.Ω4ΟΥΩΚ3-ΝΑ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ298
29/09/2014 03:00:0008/10/2014 11:01:26Έγκριση και διάθεση πιστώσεων: α) ποσού #300,00# ΕΥΡΩ που αφορά εξόφληση της Α 3549/2013 τελεσίδικης απόφασης και β) ποσού #85,00# ΕΥΡΩ που αφορά τόκους της ανωτέρω αποφάσεως.ΩΕΒΗΩΚ3-Θ8ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ290
29/09/2014 03:00:0008/10/2014 11:18:37Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #45.000,00# ΕΥΡΩ για Προμήθεια ελαστικώνΩΞΒΑΩΚ3-6ΛΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ296
29/09/2014 03:00:0008/10/2014 11:46:50Έγκριση και διάθεση πίστωσης #12.633,00# ΕΥΡΩ για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων»7029ΩΚ3-ΛΤΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ300
29/09/2014 03:00:0008/10/2014 10:34:54ΕΓΚΡΙΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ #920,00#ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗΩ5ΗΜΩΚ3-ΟΡΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ282
29/09/2014 03:00:0008/10/2014 11:44:10Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #4.000,00# ΕΥΡΩ για Προμήθεια Ανταλλακτικών Γεωργικών ΜηχανημάτωνΩΙ1ΣΩΚ3-Θ7ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ299
29/09/2014 03:00:0008/10/2014 10:39:37ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΣΙΜΙΤΖΗ773ΑΩΚ3-0Ε3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ283
29/09/2014 03:00:0008/10/2014 10:45:22ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ #3000,00#ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ6ΒΛΠΩΚ3-Θ4ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ285
29/09/2014 03:00:0008/10/2014 11:15:55Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #6000,00# ΕΥΡΩ για συντήρηση & επισκευή δικύκλωνΒΜΖ4ΩΚ3-ΘΡ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ295
29/09/2014 03:00:0008/10/2014 10:57:51ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΒΑΞΖΩΚ3-ΑΡΝΔΙΟΡΙΣΜΟΣ289
29/09/2014 03:00:0008/10/2014 11:03:45Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης 3.000 € για προμήθεια μικροεργαλείων Μηχανογράφησης76Ω3ΩΚ3-ΗΑ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ291
29/09/2014 03:00:0008/10/2014 10:48:38α) Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #1.500,00# ΕΥΡΩ για προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης στον Δ.Σ.Α. για παραστάσεις της Νομ. Συμβούλου κατά την υπογραφή συμβολαίων ή τη διεξαγωγή δικών β) Ορισμός Υπολόγου.7Χ1ΖΩΚ3-ΧΓΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ288
29/09/2014 03:00:0009/10/2014 11:26:45Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης #2.000,00# ΕΥΡΩ για Συντήρηση Επίπλων & Σκευών.Ω5ΜΑΩΚ3-Χ2ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ297
29/09/2014 03:00:0008/10/2014 10:15:40ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΩΘΞΓΩΚ3-Ι06ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ281
29/09/2014 03:00:0014/10/2014 15:13:11Έγκριση Παράτασης Σύμβασης για Προμήθεια ΥαλοπινάκωνΩΙΛΗΩΚ3-39ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ307
29/09/2014 03:00:0030/09/2014 10:40:18Στ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 20147Μ5ΩΩΚ3-ΩΟΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ287
05/09/2014 03:00:0005/09/2014 10:37:25Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 20157ΘΒΞΩΚ3-ΗΤ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ275
05/09/2014 03:00:0005/09/2014 10:40:38Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών μειοδότη και έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού της 6ης Μάιου 2014 για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Αρ. Μελ. 10/147Ε58ΩΚ3-ΘΑΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ280
01/09/2014 03:00:0001/09/2014 13:10:53Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ6ΟΣ2ΩΚ3-Ζ1ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ277
01/09/2014 03:00:0001/09/2014 12:21:15Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #684,23# € που αφορά ασθένεια υπαλλήλων του Δήμου μας6ΥΡΕΩΚ3-ΖΘ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ274
01/09/2014 03:00:0001/09/2014 12:35:17Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσών #4.311,92# και #776,16# €ΩΟΧΩΩΚ3-ΑΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ276
01/09/2014 03:00:0001/09/2014 13:14:48Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.549,53# € που αφορά αποζημίωση σύνταξης υπαλλήλου του Δήμου μας6Λ09ΩΚ3-Φ44ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ278
01/09/2014 03:00:0001/09/2014 13:17:03Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ». Αρ. Μελ. : 59/14ΒΘΘ1ΩΚ3-3ΔΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ279
01/09/2014 03:00:0001/09/2014 12:11:43Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #9.664,00# € που αφορά απόδοση επιχορήγησης για το θεσμό του σχολικού τροχονόμου έτους 2013Ω7Ζ2ΩΚ3-5ΑΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ273
24/07/2014 03:00:0028/07/2014 12:20:00Έγκριση α) Τεχνικών Προδιαγραφών και β) όρων Διακήρυξης Διεθνούς Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2015»7Σ32ΩΚ3-ΧΓΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ272
24/07/2014 03:00:0029/07/2014 09:38:57ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ 15ης/07/2014 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ Σ.Σ.» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 35/14) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 15ης/07/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ Σ.Σ.» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 35/14)7ΛΟ3ΩΚ3-ΤΓΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ267
24/07/2014 03:00:0029/07/2014 10:02:21Έγκριση διάθεσης πίστωσης #73.800€# για «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών»7Δ19ΩΚ3-ΡΘ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ270
24/07/2014 03:00:0029/07/2014 09:50:26Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.000,00€# που αφορά προμήθεια του Δήμου με τα Διατραπεζικά συστήματα ΔΙΑΣ Α.Ε. σχετικά με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών7Σ25ΩΚ3-ΩΦΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ271
24/07/2014 03:00:0029/07/2014 09:44:45«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 30.354,00# ευρώ»74Π9ΩΚ3-ΞΥΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ266
24/07/2014 03:00:0029/07/2014 10:00:01Έγκριση διάθεσης πίστωσης #100.000,00€# για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»7ΠΞΟΩΚ3-Ζ6ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ269
24/07/2014 03:00:0029/07/2014 09:54:36Εγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 75,00#€ το οποίο αφορά καταβολή τέλους μεταβίβασης άδειας κυκλοφορίας του υπ’αρ. ΜΕ 80321 σαρώθρου πεζού χειριστή7Ζ8ΙΩΚ3-Ε33ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ268
16/07/2014 03:00:0024/07/2014 15:59:50ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. ΜΕΛ: 52/2014 Κυκλοφοριακή Μελέτη για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ»714ΨΩΚ3-ΘΘΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ253
16/07/2014 03:00:0024/07/2014 16:04:30Έγκριση ταμειακού απολογισμού α’ τριμήνου (Ιαν-Φεβ-Μαρ.) οικ. έτους 2014ΨΦΑΙΩΚ3-ΗΙΞΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ255
16/07/2014 03:00:0024/07/2014 16:12:07Έγκριση ταμειακού απολογισμού β τριμήνου (Απρ.-Μαϊ_Ιουν) οικ. έτους 20146ΨΓΟΩΚ3-ΚΨΖΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ256
16/07/2014 03:00:0017/07/2014 11:04:47Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά δικαστικά έξοδα και δικαστικές δαπάνεςΩ7Σ4ΩΚ3-3ΗΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ257
16/07/2014 03:00:0017/07/2014 11:00:45Επικύρωση κλήρωσης για Επιτροπή Π.Δ./τος 28/80764ΨΩΚ3-ΩΙΦΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ250
16/07/2014 03:00:0017/07/2014 11:11:53Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600#€ για Εργασίες συντήρησης ασθενών ρευμάτων71ΛΨΩΚ3-ΜΑΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ263
16/07/2014 03:00:0017/07/2014 11:09:47Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600#€ για συντήρηση υδρογεωτρήσεων7ΨΤΦΩΚ3-Ν7ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ262
16/07/2014 03:00:0021/07/2014 09:19:51Έγκριση διάθεσης πίστωσης 220,10 €7Δ51ΩΚ3-ΖΟΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ251
16/07/2014 03:00:0024/07/2014 16:23:54Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #28.905,00€# που αφορά ανάθεση άσκησης αγωγής διανομής7ΜΚΑΩΚ3-Η4ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ258
16/07/2014 03:00:0024/07/2014 16:26:33Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικ. έτους 2013ΨΩΒΕΩΚ3-Π8ΟΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ254
16/07/2014 03:00:0024/07/2014 16:30:18Έγκριση διάθεσης πίστωσης #15.000#€ για Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων7Φ2ΒΩΚ3-ΜΧ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ259
16/07/2014 03:00:0024/07/2014 16:37:16Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #1.232,84#€ που αφορά Τέλη λειτουργίας για σταθμούς κινητής υπηρεσίας και ειδικών ραδιοδικτύων έτους 2014ΩΘ63ΩΚ3-ΔΥΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ264
16/07/2014 03:00:0024/07/2014 16:33:48Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίαςΨΩ37ΩΚ3-22ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ260
16/07/2014 03:00:0024/07/2014 16:35:54Έγκριση διάθεσης πίστωσης #12.300#€ για Συντήρηση και επισκευή ΓεωπονικήςΩΞΣ1ΩΚ3-Ο0ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ261
16/07/2014 03:00:0024/07/2014 16:56:12Έγκριση όρων διακήρυξης δημοσίου πρόχειρου διαγωνισμού «Διαμόρφωση-Ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων αυλείων χώρων σχολείων» Αρ. μελ. 33/2014ΩΔ5ΝΩΚ3-1Λ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ265
16/07/2014 03:00:0018/07/2014 11:41:34Έγκριση διάθεσης 1496€ ΣΟΛΩ962ΩΚ3-9Ω0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ252
30/06/2014 03:00:0003/07/2014 14:24:22ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Α. 30.7311.0002 προϋπ. Οικ. έτους 2014ΩΡΦΨΩΚ3-31ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ246
30/06/2014 03:00:0003/07/2014 13:02:50Ε’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014ΩΜΗΝΩΚ3-ΨΩΤΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ245
30/06/2014 03:00:0003/07/2014 14:41:16α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της εργασίας : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ Σ.Σ.» με αρ. μελ.: 35/14ΩΜΚ1ΩΚ3-ΓΒΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ247
30/06/2014 03:00:0003/07/2014 15:57:11ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν4257/2014(ΦΕΚ 93/14.4.2014)Ψ906ΩΚ3-ΛΕΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ248
30/06/2014 03:00:0003/07/2014 15:51:20Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #14.721,00# ευρώ που αφορά αποζημίωση σύνταξης υπαλλήλου75ΓΚΩΚ3-ΓΙΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ239
30/06/2014 03:00:0003/07/2014 15:54:14Έγκριση διάθεση πίστωσης #1.000# ευρώ που αφορά αμοιβές δικαστικών επιμελητών7Ρ2ΤΩΚ3-Ω0ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244
30/06/2014 03:00:0004/07/2014 10:18:51Εγκριση και διάθεση πίστωσης 4.000 € για «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ κλπ.ΩΩ2ΝΩΚ3-ΤΣΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ238
30/06/2014 03:00:0004/07/2014 10:29:36Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4.000,00# ευρώ που αφορά “Προμήθεια toner φωτοτυπικών μηχανημάτων7Τ2ΛΩΚ3-ΔΨ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ241
30/06/2014 03:00:0004/07/2014 10:36:021) ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 2) ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 10/06/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 08/14)ΩΘ4ΑΩΚ3-ΧΧ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ249
30/06/2014 03:00:0004/07/2014 10:23:34Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.000,00# ευρώ που αφορά “Προμήθεια ΚουρτινώνΒΖ09ΩΚ3-7Ρ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ240
30/06/2014 03:00:0004/07/2014 10:32:54Έγκριση και διάθεση πίστωσης #550# ευρώ που αφορά δικαστικές δαπάνες6ΩΣΟΩΚ3-0ΞΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ243
30/06/2014 03:00:0007/07/2014 13:39:04Ασκηση ή μη ένδικων μέσωνΩΦ5ΟΩΚ3-8ΨΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242
30/06/2014 03:00:0007/07/2014 14:22:27Άσκηση ενδίκων μέσωνΩΑΚΥΩΚ3-ΩΕΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ236
30/06/2014 03:00:0007/07/2014 12:19:20Εγκριση Πρακτικού Εξέτασης των δικαιολογητικών κατακύρωσης για το έργο «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άϋλες Δράσεις για μια Ψηφιακή / Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο ΔιαδίκτυοΒΔΥ2ΩΚ3-ΡΟΨΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ237
18/06/2014 03:00:0004/07/2014 10:13:31Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.188,75 € που αφορά αναδρομικά υπαλλήλων70ΗΨΩΚ3-3ΣΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235
18/06/2014 03:00:0004/07/2014 10:09:22Έγκριση και διάθεση πίστωσης 15.000€ για τη «Συντήρηση – Επισκευή πάγιων κτιριακών εγκαταστάσεων Δημοτικών ΚινηματογράφωνΩ98ΦΩΚ3-4ΘΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ232
18/06/2014 03:00:0007/07/2014 10:36:56Έγκριση δεκτικών Κ.Α. για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμήςΩΔΣ0ΩΚ3-0ΚΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ227
18/06/2014 03:00:0026/06/2014 14:08:03ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 02/06/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ (ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» (ΑΡ. ΜΕΛ. : 15/14).Ω6ΧΖΩΚ3-ΦΓΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ226
18/06/2014 03:00:0026/06/2014 12:51:00Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 24.600 ευρώ για τη συνεχιζόμενη δαπάνη "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ"ΩΖΗΒΩΚ3-248ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ228
18/06/2014 03:00:0026/06/2014 13:16:12Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 15.000 ευρώ για την "Προμήθεια Χρωμάτων"7ΤΖ4ΩΚ3-ΙΔΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ230
18/06/2014 03:00:0026/06/2014 11:43:55Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 8.800 ευρώ για την «Κυκλοφοριακή μελέτη του έργου «Ανάπλαση οδών Ομήρου - Παλαιολόγου».ΒΑΛΨΩΚ3-ΡΘΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231
18/06/2014 03:00:0026/06/2014 13:27:03Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7312.0002 » του έργου «Εξυγίανση και αποκατάσταση εκτεταμένων καθιζήσεων αγωγών ομβρίων», Αρ.Μελ:99/12ΩΞΙΤΩΚ3-ΑΒ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234
18/06/2014 03:00:0026/06/2014 13:41:40Ανάθεση άσκησης αγωγής διανομήςΩΙ0ΞΩΚ3-ΜΚΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ224
18/06/2014 03:00:0026/06/2014 12:57:18Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 11.000 ευρώ για "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ EΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ"6ΘΤΝΩΚ3-Ν08ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ229
18/06/2014 03:00:0026/06/2014 13:45:41Παράταση σύμβασης για την προμήθεια βενζίνηςΩΧ9ΙΩΚ3-ΗΚΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ225
18/06/2014 03:00:0026/06/2014 11:30:02Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 8.500 ευρώ για «Πιστοποιήσεις Παιδικών Χαρών7ΓΘΘΩΚ3-Θ42ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ233
30/05/2014 00:00:0003/06/2014 14:27:35Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ. αρ. 789/2014 αποφάσεως τουΑ΄1 Ακυρωτικού τμήματος του Διοικητικού Εφετείου ΠειραιώςΒΙΥΞΩΚ3-ΓΑΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ218
30/05/2014 00:00:0003/06/2014 15:49:40Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των υπ. αρ. 1350/2014 & 1351/2014 οριστικών αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ( Τμήμα Εργατικών Διαφορών ).ΒΙΥΞΩΚ3-ΑΚ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ217
30/05/2014 00:00:0005/06/2014 13:56:48Κατακύρωση Πρακτικών και Γνωμοδότησης για τον επαναληπτικό διαγωνισμό για τη προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2014, Αρ.μελ. 42/2014 .ΒΙΥΗΩΚ3-ΝΘΠΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ222
30/05/2014 00:00:0004/06/2014 16:08:21α) Εξέταση ένστασης β) Κατακύρωση Πρακτικών και Γνωμοδότησης για το διαγωνισμό για τη προμήθεια χημικών υλικών και χημικού υλικού λιμνών Κεντρικής Πλατείας , Αρ.μελ. 18/2014 .ΒΙΥ1ΩΚ3-ΨΨ1ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ219
30/05/2014 00:00:0006/06/2014 13:51:50Έγκριση και διάθεση πίστωσης για καθαρισμό και φύλαξη μοκετώνΒΙΥ0ΩΚ3-ΛΚΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ220
30/05/2014 00:00:0006/06/2014 14:05:46Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου κ.Αικατερίνης ΚαρράΒΙΥ0ΩΚ3-7ΛΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ221
26/05/2014 00:00:0030/05/2014 10:45:21«Εξέταση ένστασης και κατακύρωση διαγωνισμού για «Οργάνωση Προγράμματος "ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ" με αρ.μελ.: 25/2014.»ΒΙΙ9ΩΚ3-ΠΛΡΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ216
26/05/2014 00:00:0030/05/2014 10:39:20α) Εξέταση Ένστασης της εταιρείας «ΘΕΜΕΛΙΟ», β) Κατακύρωση Πρακτικών και Γνωμοδότησης της Ε.Δ. για το διαγωνισμό "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ».ΒΙΙ9ΩΚ3-41ΙΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ214
26/05/2014 00:00:0028/05/2014 16:02:25Γνωμοδότηση της τριμελούς επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών για την υπ. Αρ. 24630/20-05-2014 ένσταση της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» για το διαγωνισμό ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2014ΒΙΙ6ΩΚ3-ΖΣΠΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ215
15/05/2014 00:00:0015/05/2014 15:42:08Λήψη απόφασης για την Προμήθεια χημικών υλικών και χημικού υλικού λιμνών Κεντρικής Πλατείας , με αρ. μελ. : 18/2014ΒΙΦΑΩΚ3-Δ13ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ206
15/05/2014 00:00:0021/05/2014 11:52:57Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου κ. Ουρανίας ΣμυλιοτοπούλουΒΙΦΖΩΚ3-ΜΓΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ204
15/05/2014 00:00:0021/05/2014 12:10:13Επικύρωση της κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην επιτροπή διαγωνισμού για τα Δημόσια Έργα μέχρι το ανώτατο όριο πτυχίου 2ης Tάξης ΜΕΕΠΒΙΦΖΩΚ3-ΝΝ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ213
15/05/2014 00:00:0021/05/2014 11:57:24Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #42.407,25# ευρώ που αφορά Επίδομα Θέσης Ευθύνης έτους 2013ΒΙΦΖΩΚ3-51ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ205
15/05/2014 00:00:0016/05/2014 12:31:41α) Έγκριση Πρακτικού και Κατακύρωση αποτελέσματος του Διαγωνισμού της 6ης /5/2014. β) Διεξαγωγή Δημόσιας Κλήρωσης για την ανάδειξη τελικού μειοδότη του έργου «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων», Αρ.Μελ:10/2014ΒΙΦ5ΩΚ3-ΟΟΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ212
15/05/2014 00:00:0016/05/2014 12:20:35Έγκριση σύναψης υπεργολαβικής σύμβασης μεταξύ των εταιριών ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ και ΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την κατασκευή του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣΒΙΦ5ΩΚ3-ΖΒΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ211
15/05/2014 00:00:0016/05/2014 12:09:55Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ υπέρ του Κ.Α.:35.6262.0006 με τίτλο Συντήρηση Οργάνων Παιδικών ΧαρώνΒΙΦ5ΩΚ3-Υ7ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ210
15/05/2014 00:00:0029/05/2014 10:47:25α) Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου & Προμήθεια μικροαντικειμένων γραφείου , με αρ. μελ. : 23/2014 β) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων διακήρυξηςΒΙΙ6ΩΚ3-4ΨΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ209
15/05/2014 00:00:0028/05/2014 16:35:31α) Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου & Προμήθεια μικροαντικειμένων γραφείου , με αρ. μελ. : 23/2014 β) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων διακήρυξηςΒΙΙ6ΩΚ3-ΨΥΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ208
15/05/2014 00:00:0028/05/2014 17:37:53Εξόφληση δικαστικής δαπάνης και επιταγήςΒΙΙ6ΩΚ3-ΚΨ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ209
14/05/2014 00:00:0014/05/2014 13:28:46Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά Προμήθεια Ειδών Κοινωνικού ΠαντοπωλείουΒΙΦΣΩΚ3-92ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ207
07/05/2014 00:00:0013/05/2014 12:52:48Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 185/2014 Α.Ο.Ε. που αφορά την Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων και Εξυπηρέτησης (Hosting) του Σχετικού Δικτυακού Τόπου (neasmyrni.cyclopolis.gr)ΒΙΦ2ΩΚ3-ΒΟ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ194
07/05/2014 00:00:0008/05/2014 14:58:02Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.620# ευρώ που αφορά προμήθεια γάλακτοςΒΙΦΘΩΚ3-9ΛΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ200
07/05/2014 00:00:0008/05/2014 15:10:05Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.539,50# ευρώ που αφορά προμήθεια γάλακτοςΒΙΦΘΩΚ3-ΣΤΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ201
07/05/2014 00:00:0007/05/2014 12:47:24α) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών. β) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ αρ.μελ. 42/2014. γ) Προθεσμία ΔιαγωνισμούΒΙΦΙΩΚ3-ΩΣΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ202
07/05/2014 00:00:0007/05/2014 12:58:18Έγκριση : α) Διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού , β) Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων Διακήρυξης της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ αρ.μελ. 34/14ΒΙΦΙΩΚ3-ΧΞΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ203
07/05/2014 00:00:0007/05/2014 13:22:06Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης ποσού #533.700# ευρώ που αφορά προμήθεια ειδών τροφίμωνΒΙΦΙΩΚ3-ΕΦΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ195
07/05/2014 00:00:0007/05/2014 14:50:58Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #26.210# ευρώ που αφορά προμήθεια γάλακτοςΒΙΦΙΩΚ3-ΠΥ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ198
07/05/2014 00:00:0007/05/2014 14:12:34Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #79.875,18# ευρώ που αφορά προμήθεια τροφίμων κοινωνικού παντοπωλείουΒΙΦΙΩΚ3-6ΘΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ197
07/05/2014 00:00:0007/05/2014 13:30:59Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4.391,18# ευρώ που αφορά έξοδα λειτουργίας συσσιτίουΒΙΦΙΩΚ3-1Ω6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ196
07/05/2014 00:00:0007/05/2014 15:19:28Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #875# ευρώ που αφορά προμήθεια γάλακτοςΒΙΦΙΩΚ3-Ω5ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ199
07/05/2014 00:00:0008/05/2014 13:04:33α) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών. β) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για τη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ αρ.μελ. 42/2014. γ) Προθεσμία ΔιαγωνισμούΒΙΦΘΩΚ3-ΥΑΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ202
02/05/2014 00:00:0002/05/2014 15:26:47Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά την προμήθεια ειδών συσσιτίου μέχρις ολοκληρώσεως του διεθνή διαγωνισμούΒΙΦ1ΩΚ3-76ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ193
02/05/2014 00:00:0002/05/2014 15:13:58Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά την προμήθεια ειδών συσσιτίου μέχρις ολοκληρώσεως του διεθνή διαγωνισμούΒΙΦ1ΩΚ3-Ψ24ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ193
30/04/2014 00:00:0020/05/2014 13:56:48Έγκριση όρων διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά Κτίρια Δήμου Νέας Σμύρνης με αρ. μελ. : 08/2014.ΒΙΦ8ΩΚ3-ΕΧΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ192
30/04/2014 00:00:0009/05/2014 15:26:43Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7331.0021 , που αφορά τη «Διαμόρφωση – Ανακαίνιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αύλειων Χώρων Σχολείων με αρ.μελ.33/2014ΒΙΦΥΩΚ3-ΜΣΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ187
30/04/2014 00:00:0009/05/2014 15:45:46Έγκριση διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 30.7311.0036 του έργου Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά Κτίρια Δήμου Νέας Σμύρνης με αρ. μελ. : 08/2014ΒΙΦΥΩΚ3-ΧΑΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ191
30/04/2014 00:00:0013/05/2014 12:42:36Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων και Εξυπηρέτησης (Hosting) του Σχετικού Δικτυακού Τόπου (neasmyrni.cyclopolis.gr).ΒΙΦ2ΩΚ3-ΙΞΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ185
30/04/2014 00:00:0002/05/2014 13:01:36Έγκριση διάθεσης πίστωσης , για "Συντήρηση αναλαμπόντων φωτεινών σηματοδοτών"ΒΙΦ1ΩΚ3-ΔΑΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ189
30/04/2014 00:00:0002/05/2014 12:35:58Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 15.6261.0006 , που αφορά το έργο Συντήρηση και Επισκευή Υπαίθριων και Κλειστών Αθλητικών Χώρων» με αρ. μελ. : 09/2014.ΒΙΦ1ΩΚ3-Μ3ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ186
30/04/2014 00:00:0002/05/2014 12:05:43Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #12.000# ευρώ , που αφορά έξοδα εκλογώνΒΙΦ1ΩΚ3-ΠΑΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ183
30/04/2014 00:00:0002/05/2014 12:13:08Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #9.000# ευρώ , που αφορά έξοδα επαναληπτικών Εκλογών Μαΐου 2014ΒΙΦ1ΩΚ3-6Γ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ184
30/04/2014 00:00:0008/05/2014 13:33:48Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων και Εξυπηρέτησης (Hosting) του Σχετικού Δικτυακού Τόπου (neasmyrni.cyclopolis.gr).ΒΙΦΘΩΚ3-ΧΝ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ185
30/04/2014 00:00:0002/05/2014 12:54:46Έγκριση διάθεσης πίστωσης , για «Προγραμματισμένο Service Ι.Χ.Ε.ΑυτοκινήτωνΒΙΦ1ΩΚ3-ΧΝΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ188
30/04/2014 00:00:0002/05/2014 13:21:40Έγκριση διάθεσης πίστωσης , για «Προμήθεια αυτοκόλλητων ειδών διαγράμμισης και σήμανσης κυκλοφοριακής ασφάλειας Σχολικών ΣυγκροτημάτωνΒΙΦ1ΩΚ3-ΖΨΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ190
30/04/2014 00:00:0002/05/2014 12:00:44Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #166,86# ευρώ , που αφορά εξόφληση οφειλής που απορρέει από την παροχή υπηρεσιών από το ΣΜΑ Σχιστού προς το Δήμο μας για το μήνα Δεκέμβριο 2013ΒΙΦ1ΩΚ3-Ξ69ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ182
16/04/2014 00:00:0016/04/2014 14:31:02Δ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014ΒΙΗΝΩΚ3-Ω8ΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ173
16/04/2014 00:00:0022/04/2014 14:06:56Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #12.633# ευρώ που αφορά το έργο Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής με αρ.μελ. : 28/2014ΒΙ04ΩΚ3-ΩΔΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ167
16/04/2014 00:00:0030/04/2014 13:48:45α) Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την οργάνωση τουπρογράμματος Αθλοδιακοπές και β) Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού υπηρεσίας οργάνωσης του προγράμματος ΑθλοδιακοπέςΒΙ0ΕΩΚ3-ΙΡΙΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ169
16/04/2014 00:00:0030/04/2014 14:05:28Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #515# ευρώ που αφορά το παράβολο για τη ρύθμιση προστίμου για το κιόσκι επί της Αγίας Σοφίας στο Νεκροταφείο της Νέας ΣμύρνηςΒΙ0ΕΩΚ3-94ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ175
16/04/2014 00:00:0016/04/2014 15:04:47Λήψη απόφασης για το ορισμό τέλους χρήσης κοινόχρ. χώρου για το κουβούκλιο του περιπτέρου που καταλαμβάνει η κατασκευή του σύμφωνα με την υποπαρ. Στ2 του Ν.4093/2012 περί θεσμικού πλαισίου των περιπτέρων.ΒΙΗΝΩΚ3-650ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ178
16/04/2014 00:00:0016/04/2014 14:45:40Δ΄ Τροποποίηση στοχοθεσίας του Δήμου για το οικ. έτος 2014ΒΙΗΝΩΚ3-Φ2ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ174
16/04/2014 00:00:0022/04/2014 16:02:06Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #40.000# ευρώ που αφορά Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτώνΒΙ04ΩΚ3-ΞΨΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ177
16/04/2014 00:00:0002/05/2014 11:50:45Κατακύρωση πρακτικών και γνωμοδότησης για τον ανοιχτό διαγωνισμό ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ.ΒΙΦ1ΩΚ3-3ΟΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ181
16/04/2014 00:00:0029/04/2014 14:52:41α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ. αρ. 18/2014 μελέτης. β) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Προμήθεια χημικών υλικών και χημικού υλικού λιμνών Κεντρικής ΠλατείαςΒΙ0ΡΩΚ3-ΦΨΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ172
16/04/2014 00:00:0016/04/2014 13:34:26Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για το έργο : Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μία ψηφιακή/ Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο ΔιαδίκτυοΒΙΗΝΩΚ3-Ν23ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ171
16/04/2014 00:00:0017/04/2014 11:23:57Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #500.000# ευρώ που αφορά «Συντήρηση – Επισκευή Μεταφορικών Μέσων». με αρ. μελ. : 15/2014ΒΙΗΧΩΚ3-Ν91ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ179
16/04/2014 00:00:0022/04/2014 15:42:05Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά Προμήθεια σαρώθρων οδοκαθαριστώνΒΙ04ΩΚ3-Ζ4ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ176
16/04/2014 00:00:0022/04/2014 15:30:48Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #20.000# ευρώ που αφορά αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου του έργου Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του ΚόσμουΒΙ04ΩΚ3-ΥΗΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ170
16/04/2014 00:00:0022/04/2014 15:01:35Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά το έργο Αντικατάσταση φθαρμένων ρείθρων με αρ.μελ. : 27/2014.ΒΙ04ΩΚ3-7ΓΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ168
16/04/2014 00:00:0017/04/2014 11:37:46Έγκριση όρων διακήρυξης διεθνή δημόσιου διαγωνισμού της εργασίας "Συντήρηση – Επισκευή Μεταφορικών Μέσων » με αρ. μελ. : 15/2014.ΒΙΗΧΩΚ3-ΜΦΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ180
09/04/2014 00:00:0014/04/2014 14:54:26Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000# ευρώ που αφορά Προμήθεια Μικροαντικειμένων Γραφείου.ΒΙΗ5ΩΚ3-9Η4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ165
09/04/2014 00:00:0014/04/2014 13:32:11Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.000# ευρώ που αφορά Αποστολή Αλληλογραφίας ΚΕΠ ( courier ).ΒΙΗ5ΩΚ3-ΩΕΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ162
09/04/2014 00:00:0014/04/2014 13:08:04Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #100.000# ευρώ που αφορά Αμοιβές Έκτακτου προσωπικού ( ΣΜΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα ).ΒΙΗ5ΩΚ3-8Χ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ160
09/04/2014 00:00:0011/04/2014 12:16:51Έγκριση όρων διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων με αρ.μελ.:10/2014.ΒΙΗ2ΩΚ3-Ε93ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ155
09/04/2014 00:00:0011/04/2014 12:39:08Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ για την πληρωμή των εξόδων επιθεώρησης τεχνικού ελέγχου των οχημάτων του Δήμου Νέας Σμύρνης. β) Ορισμός υπολόγουΒΙΗ2ΩΚ3-ΠΙ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ158
09/04/2014 00:00:0011/04/2014 13:15:15Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #80.000# ευρώ που αφορά Προγραμματική Σύμβαση του Δήμου με την ΔΗΚΕΚ για εφαρμογή του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙΒΙΗ2ΩΚ3-ΤΣΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ159
09/04/2014 00:00:0011/04/2014 12:21:25Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #15,92# ευρώ που αφορά Τόκους Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε.ΒΙΗ2ΩΚ3-2Τ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ157
09/04/2014 00:00:0011/04/2014 12:09:13Επικαιροποίηση έγκρισης όρων διακήρυξης για την Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για το κοινωνικό φαρμακείοΒΙΗ2ΩΚ3-ΠΕΘΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ156
09/04/2014 00:00:0014/04/2014 14:39:00Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #20.000# ευρώ που αφορά Προμήθεια Γραφικής Ύλης & Λοιπά Υλικά ΓραφείουΒΙΗ5ΩΚ3-20ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ164
09/04/2014 00:00:0014/04/2014 14:14:50Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000# ευρώ που αφορά Προμήθεια Βιβλίων και Εντύπων ΥπηρεσιώνΒΙΗ5ΩΚ3-Β4ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ163
09/04/2014 00:00:0014/04/2014 17:06:51Παράταση σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής Κοιν.Παντοπωλείου.ΒΙΗ5ΩΚ3-ΛΦΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ166
31/03/2014 00:00:0014/04/2014 12:44:50) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #20.000# ευρώ που αφορά «Αγορά Γραμματοσήμων για διεκπεραίωση της αλληλογραφίας του Δήμου».β) Ορισμός υπολόγου.»ΒΙΗ5ΩΚ3-Α8ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ153
31/03/2014 00:00:0003/04/2014 13:54:41α) Εξέταση ένστασης β) Κατακύρωση Πρακτικών 3&4 καθώς και της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών για το έργο : Ανάπλαση Παιδικών Χαρών.ΒΙΗΓΩΚ3-1Φ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ151
31/03/2014 00:00:0003/04/2014 14:09:37Κατακύρωση Πρακτικών 1&2 καθώς και της Γνωμοδότησης της τριμελούς επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών για την «Προμήθεια Ειδών διατροφής».ΒΙΗΓΩΚ3-2ΜΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ146
31/03/2014 00:00:0008/04/2014 12:57:17Κατακύρωση Πρακτικών 1&2 και της Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης Διαγωνισμών Προμηθειών για την Προμήθεια Βενζίνης & Πετρελαίου Κίνησης.ΒΙΗΤΩΚ3-ΘΦΦΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ147
31/03/2014 00:00:0008/04/2014 13:56:15Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»ΒΙΗΤΩΚ3-50ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ148
31/03/2014 00:00:0008/04/2014 13:30:38Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #97,22# ευρώ που αφορά εξόφληση κοινοχρήστων Δεκεμβρίου 2013 του Δημοτικού κτηρίου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 18.ΒΙΗΤΩΚ3-ΣΣΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ145
31/03/2014 00:00:0008/04/2014 14:24:57Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #20.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Χημικών Υλικών».ΒΙΗΤΩΚ3-ΖΛΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ150
31/03/2014 00:00:0008/04/2014 14:08:25Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Χημικού Υλικού Λιμνών Κεντρικής Πλατείας»ΒΙΗΤΩΚ3-ΡΣ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ149
31/03/2014 00:00:0011/04/2014 12:53:16Φανερή Μειοδοτική Δημοπρασία για τη μίσθωση ισογείου χώρου τουλάχιστον 80m2 για τη στέγαση και λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου – Φαρμακείου Αλληλεγγύης ( Κ.ΙΦ.Α ) Νέας ΣμύρνηςΒΙΗ2ΩΚ3-Ω01ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ152
31/03/2014 00:00:0011/04/2014 11:43:27Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.000# ευρώ που αφορά «Νέες Παροχές Υδροδότησης»ΒΙΗ2ΩΚ3-Β7ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ154
27/03/2014 02:00:0007/07/2014 11:54:43Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες δράσεις για μία Ψηφιακή/ Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο ΔιαδίκτυοΩΣΒ4ΩΚ3-ΓΝΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ130
27/03/2014 00:00:0003/04/2014 14:52:05Διαγραφή μισθοδοτικής κατάστασης υπέρ Κληρονόμων Συρέλλη Βασίλειου ποσού #4.009,18€#.ΒΙΗΓΩΚ3-ΧΝΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ129
27/03/2014 00:00:0008/04/2014 13:10:07Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά « Η/Φ οδών » με αρ.μελ.:126/2013ΒΙΗΤΩΚ3-ΜΛ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ131
27/03/2014 00:00:0002/04/2014 15:58:35Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «Συντήρηση Κυλιόμενων Κλιμάκων Πλατείας Καρύλλου»ΒΙΗ0ΩΚ3-ΕΝΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ137
27/03/2014 00:00:0002/04/2014 14:59:56Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «Μίσθωση Λεωφορείων»ΒΙΗ0ΩΚ3-Κ1ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139
27/03/2014 00:00:0002/04/2014 13:47:30Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #6.000# ευρώ που αφορά Συντήρηση Μηχ.Φίλτρων Υπηρεσίας ΚαθαριότηταςΒΙΗ0ΩΚ3-Ρ5ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ134
27/03/2014 00:00:0002/04/2014 14:01:41Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Συντήρηση Μηχ. Εγκαταστάσεων Δημ. Χώρων».ΒΙΗ0ΩΚ3-ΝΗ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135
27/03/2014 00:00:0002/04/2014 15:05:39Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Παγκακίων».ΒΙΗ0ΩΚ3-ΣΦΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141
27/03/2014 00:00:0002/04/2014 15:41:47Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #18.000# ευρώ που αφορά «Έλεγχο -Καταπολέμηση Ασιατικού Κουνουπιού Τίγρης»ΒΙΗ0ΩΚ3-ΓΩΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ142
27/03/2014 00:00:0031/03/2014 13:21:484η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσηςΒΙΞΞΩΚ3-52ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ132
27/03/2014 00:00:0031/03/2014 14:31:15Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000# ευρώ που αφορά «Συντήρηση και Επισκευή Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων»ΒΙΞΞΩΚ3-ΓΨΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140
27/03/2014 00:00:0031/03/2014 13:02:20Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #50.091,20# ευρώ που αφορά Υπερωριακή ΑποζημίωσηΒΙΞΞΩΚ3-Α1ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1125
27/03/2014 00:00:0031/03/2014 13:14:06Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #21.500,00# ευρώ που αφορά Ανεξόφλητες Εργοδοτικές ΕισφορέςΒΙΞΞΩΚ3-206ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ126
27/03/2014 00:00:0031/03/2014 13:56:14Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.500# ευρώ που αφορά «Συντήρηση PLC Πλατείας Καρύλλου»ΒΙΞΞΩΚ3-6Κ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ133
26/03/2014 00:00:0026/03/2014 13:44:09Γ΄ τροποποίηση στοχοθεσίας του Δήμου για το οικ. έτος 2014ΒΙΞ9ΩΚ3-ΙΤΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ128
26/03/2014 00:00:0026/03/2014 13:51:20Γ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014ΒΙΞ9ΩΚ3-578ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ127
26/03/2014 00:00:0026/03/2014 14:20:00Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.046,24# ευρώ που αφορά «Ταμείο Νομικών και Πρόνοιας – Ασφαλιστικές εισφορές Νομικής Συμβούλου».ΒΙΞ9ΩΚ3-0Ο5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ144
17/03/2014 00:00:0018/03/2014 13:28:06Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #18.000# ευρώ που αφορά «Τεχνική Υποστήριξη και Αναβάθμιση Ηλεκτρονικής Πύλης»ΒΙΞΠΩΚ3-Μ10ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ100
17/03/2014 00:00:0018/03/2014 13:42:10Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για το έργο « Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μία ψηφιακή / Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο»ΒΙΞΠΩΚ3-4Ι4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96
17/03/2014 00:00:0019/03/2014 15:45:54Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #300.000# ευρώ που αφορά «Επισκευή –Συντήρηση σχολικών Εγκαταστάσεων»ΒΙΞΟΩΚ3-ΥΨΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ104
17/03/2014 00:00:0019/03/2014 15:15:25Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000# ευρώ που αφορά «Ενοικίαση Γερανοφόρου Οχήματος για Κλάδεμα Δένδρων»ΒΙΞΟΩΚ3-ΠΡ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ103
17/03/2014 00:00:0019/03/2014 13:53:35Έγκριση συνεχιζόμενης διάθεσης πίστωσης ποσού #45.000# ευρώ που αφορά«Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού για το Κοινωνικό Φαρμακείο»ΒΙΞΟΩΚ3-02ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98
17/03/2014 00:00:0019/03/2014 14:48:18Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Συντήρηση Δικτύου Αυτόματου ποτίσματος»ΒΙΞΟΩΚ3-ΞΝΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ102
17/03/2014 00:00:0019/03/2014 14:32:49Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «ΠρομήθειαΣπόρων – Γκαζόν , Δενδρυλλίων , Θάμνων , Εποχιακών Φυτών και Πασσάλων Στήριξης»ΒΙΞΟΩΚ3-ΗΚΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ101
17/03/2014 00:00:0019/03/2014 14:14:22Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Ειδών ΣημαιοστολισμούΒΙΞΟΩΚ3-50ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ99
17/03/2014 00:00:0027/03/2014 14:45:00Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Νέας Σμύρνης του δ΄ τριμήνου 2013ΒΙΞΡΩΚ3-ΕΗΧΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ94
17/03/2014 00:00:0027/03/2014 14:50:59Ορισμός μέλους της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διεθνούς Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου « Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μία ψηφιακή / Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο».ΒΙΞΡΩΚ3-Φ2ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95
17/03/2014 00:00:0027/03/2014 15:23:18Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων και Εξυπηρέτησης (Hosting) του Σχετικού Δικτυακού Τόπου (neasmyrni.cyclopolis.gr)ΒΙΞΡΩΚ3-Η1ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97
17/03/2014 00:00:0027/03/2014 15:02:13Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης τεχνικών προσφορών για το έργο « Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μία ψηφιακή / Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο».ΒΙΞΡΩΚ3-ΦΨΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96
17/03/2014 00:00:0021/03/2014 12:57:07Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #20.000# ευρώ που αφορά «Εδαφοτεχνικές Εργασίες στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο οδού Αρτάκης.»ΒΙΞΒΩΚ3-ΦΓΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ107
17/03/2014 00:00:0021/03/2014 13:17:02Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #8.000# ευρώ που αφορά«Περιβαλλοντική Μελέτη για το έργο «Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο»» με αρ.μελ.: 123/2013.»ΒΙΞΒΩΚ3-Λ2ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ108
17/03/2014 00:00:0021/03/2014 13:27:17Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #8.000# ευρώ που αφορά «ΚυκλοφοριακήΜελέτη για Ωρίμανση του Έργου Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου Δήμου Ν. Σμύρνης»με αρ.μελ.: 104/2013.ΒΙΞΒΩΚ3-6ΞΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ109
17/03/2014 00:00:0021/03/2014 14:04:21Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Εργασίες υπογειοποίησης παροχής φυσικού αερίου σε σχολικό συγκρότημα» με αρ.μελ.:127/13»ΒΙΞΒΩΚ3-695ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ105
17/03/2014 00:00:0021/03/2014 14:46:03Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Απολυμάνσεις Υπάρχοντος Δικτύου Ομβρίων» με αρ.μελ.: 114/2013ΒΙΞΒΩΚ3-ΧΧΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119
17/03/2014 00:00:0021/03/2014 14:55:05Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #2.000.000# ευρώ που αφορά «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης» με αρ.μελ.: 305/2009ΒΙΞΒΩΚ3-ΒΕ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ120
17/03/2014 00:00:0021/03/2014 14:37:53Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «Συντήρηση Αγωγών Ομβρίων Αγ. Φωτεινής» με αρ.μελ.: 128/2013.»ΒΙΞΒΩΚ3-Λ19ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117
17/03/2014 00:00:0021/03/2014 14:59:29Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #227.550# ευρώ που αφορά «Αναπλάσεις Παιδικών Χαρών» με αρ.μελ.: 111/2013ΒΙΞΒΩΚ3-484ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ121
17/03/2014 00:00:0021/03/2014 15:05:12Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #49.200# ευρώ που αφορά «Έλεγχο Εφαρμογής Τεχνικών Δεδομένων και Επικαιροποίηση Τευχών» με αρ.μελ.:76/2013.ΒΙΞΒΩΚ3-ΑΝΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ122
17/03/2014 00:00:0021/03/2014 14:28:03Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Καθαρισμό Φρεατίων Υδροσυλλογής» με αρ.μελ.: 119/2013ΒΙΞΒΩΚ3-ΨΡ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115
17/03/2014 00:00:0021/03/2014 14:32:02Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «ΣυντήρησηΥδραυλικών Εγκαταστάσεων Σ.Σ.» με αρ.μελ.: 120/2013ΒΙΞΒΩΚ3-6ΛΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ116
17/03/2014 00:00:0021/03/2014 13:39:31Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #61.550# ευρώ που αφορά «Παροχή υπηρεσιών Βιοκλιματικού Σχεδιασμού για το έργο «Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ν. Σμύρνης»» με αρ.μελ.: 73/2013ΒΙΞΒΩΚ3-35ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111
17/03/2014 00:00:0021/03/2014 16:46:51Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για την Ολοκλήρωση της Στατικής Μελέτης Φέροντος Οργανισμού «Νέου Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου»» με αρ.μελ.: 116/2013ΒΙΞΒΩΚ3-99ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113
17/03/2014 00:00:0021/03/2014 16:38:47Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #12.150# ευρώ που αφορά «Επέκταση –Ανακατασκευή Αγωγών Ακαθάρτων» με αρ.μελ.: 121/2013.»ΒΙΞΒΩΚ3-ΦΤ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ123
17/03/2014 00:00:0021/03/2014 14:11:59Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #11.500# ευρώ που αφορά «Μελέτη Εφαρμογής – Αρχιτεκτονικά Σχολικού Συγκροτήματος 6ου Δημοτικού Σχολείου» με αρ.μελ.: 117/2013.»ΒΙΞΒΩΚ3-7ΙΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106
17/03/2014 00:00:0021/03/2014 13:42:16Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #73.800# ευρώ που αφορά «Παροχή υπηρεσιών Ενεργειακού Σχεδιασμού για το έργο «Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ν. Σμύρνης»» με αρ.μελ.: 72/2013ΒΙΞΒΩΚ3-0Θ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ112
17/03/2014 00:00:0021/03/2014 13:51:28Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά«Επικαιροποίηση Μελέτης Η/Μ και Τευχών Δημοπράτησης» με αρ.μελ.:118/2013ΒΙΞΒΩΚ3-Ω96ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ114
17/03/2014 00:00:0021/03/2014 13:32:31Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Ωρίμανσηηλεκτρομηχανολογικών μελετών για το έργο «Νέο Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο ΔήμουΝ. Σμύρνης»» με αρ.μελ.: 21/2013.ΒΙΞΒΩΚ3-22ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110
05/03/2014 00:00:0011/03/2014 14:02:17Έγκριση Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒΙΚΑΩΚ3-4ΟΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93
05/03/2014 00:00:0011/03/2014 13:28:02Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #73.800# που αφορά το έργο « Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων »ΒΙΚΑΩΚ3-ΘΥΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90
05/03/2014 00:00:0011/03/2014 13:36:10Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #200#ευρώ που αφορά δημοσίευση συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού 2014ΒΙΚΑΩΚ3-ΥΑ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ92
05/03/2014 00:00:0011/03/2014 12:37:20Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #2.065# ευρώ που αφορά το έργο "Έργα διαμόρφωσης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου "ΒΙΚΑΩΚ3-Χ3ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83
05/03/2014 00:00:0011/03/2014 12:25:21Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά την εργασία «Εργασίες διαμόρφωσης νέων χώρων ΚΕΠ και Ληξιαρχείου»ΒΙΚΑΩΚ3-ΤΣ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82
05/03/2014 00:00:0011/03/2014 12:50:24Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #36.000# ευρώ που αφορά το έργο «Κατασκευή – αναπλάσεις νησίδων »ΒΙΚΑΩΚ3-ΟΙΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85
05/03/2014 00:00:0011/03/2014 12:53:18Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #49.587# που αφορά το έργο «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων »ΒΙΚΑΩΚ3-ΡΩ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86
05/03/2014 00:00:0011/03/2014 12:45:02Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #12.633# ευρώ που αφορά το έργο «Ανάπλαση τριγωνικής νησίδας Ραιδεστού – Κουντουριώτη »ΒΙΚΑΩΚ3-Ρ5ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84
05/03/2014 00:00:0011/03/2014 12:56:37Έγκριση και διάθεσης πίστωσης ποσού #3.000# που αφορά Αμοιβές Δικαστικών ΕπιμελητώνΒΙΚΑΩΚ3-ΧΣΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ87
05/03/2014 00:00:0011/03/2014 13:00:20Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #32.000# που αφορά το έργο « Κατασκευή εξωτερικών Διακλαδώσεων »ΒΙΚΑΩΚ3-Ο3ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ88
05/03/2014 00:00:0011/03/2014 13:17:37Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.000# που αφορά το έργο « Εξυγίανση και αποκατάσταση εκτεταμένων καθιζήσεων αγωγών ομβρίων »ΒΙΚΑΩΚ3-ΖΟΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89
05/03/2014 00:00:0005/03/2014 15:04:34Έγκριση διενέργειας δημόσιου ανοιχτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια ειδών διατροφής"ΒΙΚΥΩΚ3-ΔΥ8ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ91
02/03/2014 00:00:0002/04/2014 16:11:25Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Δαπέδων για Δημ. Γυμναστήριο»ΒΙΗ0ΩΚ3-ΡΗΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ138
26/02/2014 00:00:0026/02/2014 13:37:55Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 2014ΒΙΕΕΩΚ3-Γ7ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ72
26/02/2014 00:00:0026/02/2014 13:52:37Β΄ Τροποποίηση στοχοθεσίας του Δήμου για το οικ. έτος 2014ΒΙΕΕΩΚ3-Κ95ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ73
26/02/2014 00:00:0027/02/2014 16:08:58Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 2ηΒΙΕΛΩΚ3-ΥΟ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ75
26/02/2014 00:00:0027/02/2014 16:25:00«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #72.816,56# ευρώ που αφορά α) Εκλογική Αποζημίωση των υπαλλήλων που συμμετείχαν στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 β) Υπερωριακή Αποζημίωση μηνός Νοεμβρίου 2013.»ΒΙΕΛΩΚ3-ΔΤ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79
26/02/2014 00:00:0027/02/2014 16:21:42Ανατροπή Αποφάσεων Αναλήψεων υποχρεώσεωνΒΙΕΛΩΚ3-ΘΕΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78
26/02/2014 00:00:0027/02/2014 16:18:05Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά :Προμήθεια πετρελαίου κίνησηςΒΙΕΛΩΚ3-80ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77
26/02/2014 00:00:0027/02/2014 16:27:54Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #54.874# ευρώ που αφορά τακτοποίηση οφειλής προγενέστερων ετών προς ΕΥΔΑΠΒΙΕΛΩΚ3-ΥΚ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ80
26/02/2014 00:00:0027/02/2014 16:31:11Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση και λειτουργία Κοινωνικού Ιατρείου - Φαρμακείου Αλληλεγγύης (ΚΙΦΑ) Νέας ΣμύρνηςΒΙΕΛΩΚ3-ΕΚ0ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ81
26/02/2014 00:00:0027/02/2014 16:13:50Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 3ηΒΙΕΛΩΚ3-95ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76
26/02/2014 00:00:0027/02/2014 16:04:19Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 1ηΒΙΕΛΩΚ3-Σ11ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74
26/02/2014 00:00:0027/02/2014 15:54:24Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 24.945# ευρώ που αφορά κατανάλωση φυσικού αερίουΒΙΕΛΩΚ3-Ι5ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71
18/02/2014 00:00:0025/02/2014 11:38:24Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #14.500# ευρώ που αφορά τα ασφάλιστρα των ακινήτων του ΔήμουΒΙΕΡΩΚ3-ΞΒΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59
18/02/2014 00:00:0021/02/2014 15:09:35Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #10.000# ευρώ που αφορά την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου & τελών κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου για τα έτη 2014 & 2015.ΒΙΕΩΩΚ3-ΣΚ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62
18/02/2014 00:00:0021/02/2014 15:31:13Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.659,28# ευρώ που αφορά εξόφληση της υπαρ.49/2013 Δικαστικής ΑπόφασηςΒΙΕΩΩΚ3-Ν4ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69
18/02/2014 00:00:0021/02/2014 15:18:32Έγκριση διάθεση πίστωσης 49.815 ευρώ για Αναβάθμιση και Συντήρηση Παιδικών χαρών», Αρ.Μελ:59/2013ΒΙΕΩΩΚ3-7ΡΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66
18/02/2014 00:00:0021/02/2014 14:51:13Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #6.000# ευρώ που αφορά εξόφληση οφειλών στο ΣΜΑ Σχιστού.ΒΙΕΩΩΚ3-Α0ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60
18/02/2014 00:00:0021/02/2014 15:22:54Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.490,25# ευρώ που αφορά εξόφληση της υπαρ.1110/05 Δικαστικής ΑπόφασηςΒΙΕΩΩΚ3-37ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67
18/02/2014 00:00:0021/02/2014 15:27:52Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #7.090,08# ευρώ που αφορά εξόφληση της υπαρ.Α4009/2013 Δικαστικής ΑπόφασηςΒΙΕΩΩΚ3-25ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68
18/02/2014 00:00:0021/02/2014 15:01:04Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #7.000# ευρώ που αφορά την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των επιβατικών οχημάτων του Δήμου για το έτος 2015.ΒΙΕΩΩΚ3-84ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61
18/02/2014 00:00:0019/02/2014 19:44:05Έγκριση διάθεση πίστωσης #24.600# ευρώ για το έργο «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων νέου Γυμναστηρίου»ΒΙΕΒΩΚ3-ΤΤΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ63
18/02/2014 00:00:0019/02/2014 19:53:48Ορθή επανάληψη της 30/2014 απόφασης που αφορά : α) Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 1.500 € για την προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης στο Δ.Σ.Α. των παραστάσεων της Νομικής Συμβούλου. β) Ορισμός υπολόγουΒΙΕΒΩΚ3-Γ8ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64
18/02/2014 00:00:0021/02/2014 14:27:48Εξέταση ένστασης της εταιρείας «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ» ΑΤΕ σχετικά με το διαγωνισμό για την ανάπλαση παιδικών χαρώνΒΙΕΩΩΚ3-ΕΜ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70
18/02/2014 00:00:0021/02/2014 14:16:03Έγκριση διάθεση πίστωσης #24.600# ευρώ για «Συντήρηση και επισκευή Σχαρών – μετώπων φρεατίων υδροσυλλογής», Αρ.Μελ:82/20103ΒΙΕΩΩΚ3-ΣΟ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65
11/02/2014 00:00:0017/02/2014 13:20:0820η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #4.000# ευρώ για Συντήρηση και Επισκευή Τηλεκατευθυνόμενης Βυθιζόμενης Σκούπας Κολυμβητικής Δεξαμενής Δημ. Γυμναστηρίου.»ΒΙΕΟΩΚ3-Μ17ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48
11/02/2014 00:00:0014/02/2014 14:23:5458η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #24.600# ευρώ για Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών Φοινίκων.»ΒΙΡ8ΩΚ3-8ΩΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55
11/02/2014 00:00:0021/02/2014 14:58:15Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #4.000# ευρώ που αφορά συνεχιζόμενη δαπάνη για την Αναγόμωση Πυροσβεστήρων Αυτοκινήτων και ΑμαξοστασίουΒΙΕΩΩΚ3-8ΣΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57
11/02/2014 00:00:0017/02/2014 13:25:3063η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #24.600# ευρώ για Εγκατάσταση Δικτύου Αυτόματου Ποτίσματος σε Κοινόχρηστους χώρους.ΒΙΕΟΩΚ3-ΠΩ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53
11/02/2014 00:00:0012/02/2014 13:16:5616η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #5.000# ευρώ για Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών Μηχ/των και ΕξαερισμούΒΙΡΝΩΚ3-ΙΦΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ44
11/02/2014 00:00:0012/02/2014 13:06:2614η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #700# ευρώ για Ενοικίαση Ειδών ΚαθαρισμούΒΙΡΝΩΚ3-ΜΒΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42
11/02/2014 00:00:0012/02/2014 13:53:5119η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #2.000# ευρώ για Συντήρηση και Επισκευή Σάουνας και Ατμογεννήτριας - ΧαμάμΒΙΡΝΩΚ3-Η28ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47
11/02/2014 00:00:0012/02/2014 14:03:3128η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #15.000# ευρώ για Προμήθεια Ηλεκτρονικών Στάσεων Δημ. ΣυγκοινωνίαςΒΙΡΝΩΚ3-ΟΦΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49
11/02/2014 00:00:0012/02/2014 14:05:5436η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #5.000# ευρώ για Συντήρηση και επισκευή Κλιματιστικών Μηχ/των και ΕξαερισμούΒΙΡΝΩΚ3-3ΛΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50
11/02/2014 00:00:0012/02/2014 13:37:3917η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #5.000# ευρώ για Συντήρηση Φωτεινών Πινακίδων Πληροφόρησης ΠολιτώνΒΙΡΝΩΚ3-0ΡΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45
11/02/2014 00:00:0013/02/2014 16:31:2140η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #50.000# ευρώ για Προμήθεια Φυσικού Αερίου για Κίνηση οχημάτωνΒΙΡΧΩΚ3-ΩΞΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ51
11/02/2014 00:00:0013/02/2014 16:41:4554η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #15.000# ευρώ για Προμήθεια Κοπριάς Λιπάσματος Τύρφης Χώματος & Φυτοπαθολογικού υλικούΒΙΡΧΩΚ3-6Δ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ52
11/02/2014 00:00:0013/02/2014 16:51:5857η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #15.000# ευρώ για Προμήθεια Αντλιών και ΚινητήρωνΒΙΡΧΩΚ3-ΞΘΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54
11/02/2014 00:00:0014/02/2014 14:35:27Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #5.000# ευρώ για δημοσιεύσειςΒΙΡ8ΩΚ3-ΖΥ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58
11/02/2014 00:00:0014/02/2014 14:27:40Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #24.600# ευρώ που αφορά συνεχιζόμενη δαπάνη για Εργασίες Τηλεματικής Διαχείρισης Στόλου Δημ. ΣυγκοινωνίαςΒΙΡ8ΩΚ3-ΤΥΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56
11/02/2014 00:00:0012/02/2014 11:57:013η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #20.000# ευρώ για Υπηρεσίες Τεχν. Συμβούλου για την υποστήριξη Δομών του ΔήμουΒΙΡΝΩΚ3-ΘΚΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39
11/02/2014 00:00:0012/02/2014 11:50:272η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #24.600# ευρώ για Έλεγχο ΙσολογισμούΒΙΡΝΩΚ3-ΨΩΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38
11/02/2014 00:00:0012/02/2014 12:26:536η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #5.000# ευρώ για Συντήρηση και επισκευή ΚλιματιστικώνΒΙΡΝΩΚ3-Ψ4ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40
11/02/2014 00:00:0012/02/2014 12:46:237η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #6.000# ευρώ για Αναγόμωση ΠυροσβεστήρωνΒΙΡΝΩΚ3-Υ95ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41
11/02/2014 00:00:0012/02/2014 13:11:5015η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #1.500# ευρώ για Μικροβιακή Ανάλυση Νερού Κολυμβητικής ΔεξαμενήςΒΙΡΝΩΚ3-6Ω6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43
11/02/2014 00:00:0012/02/2014 13:50:1918η Συνεχιζόμενη Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #15.000# ευρώ για Συντήρηση και Επισκευή Αθλητικών οργάνων.ΒΙΡΝΩΚ3-4ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46
10/02/2014 00:00:0010/02/2014 13:51:30Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014ΒΙΡ5ΩΚ3-ΣΒ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ36
10/02/2014 00:00:0010/02/2014 13:41:25Α΄ τροποποίηση στοχοθεσίας του Δήμου Ν.Σμύρνης για το οικ. έτους 2014ΒΙΡ5ΩΚ3-ΛΣΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37
03/02/2014 00:00:0017/02/2014 12:58:59α) Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 1.500 € για την προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης στο Δ.Σ.Α. των παραστάσεων της Νομικής Συμβούλου. β) Ορισμός υπολόγουΒΙΕΟΩΚ3-ΓΨ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30
03/02/2014 00:00:0011/02/2014 14:25:209η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια Γάλακτος 2014ΒΙΡΜΩΚ3-Γ6ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26
03/02/2014 00:00:0011/02/2014 15:19:52Γ΄ Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας ΣμύρνηςΒΙΡΜΩΚ3-Υ4ΧΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ29
03/02/2014 00:00:0011/02/2014 14:57:37Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 649.128,24 # €, που αφορά οφειλόμενα Οικονομικής ΥπηρεσίαςΒΙΡΜΩΚ3-ΤΓ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33
03/02/2014 00:00:0011/02/2014 14:22:248η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια Γάλακτος 2014ΒΙΡΜΩΚ3-0ΥΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25
03/02/2014 00:00:0014/02/2014 15:39:265η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια Πετρελαίου κίνησηςΒΙΡ8ΩΚ3-6Θ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22
03/02/2014 00:00:0011/02/2014 14:40:48Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού που αφορά ανεξόφλητες μισθοδοτικές καταστάσειςΒΙΡΜΩΚ3-4ΕΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31
03/02/2014 00:00:0011/02/2014 14:28:1710η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια Γάλακτος 2014ΒΙΡΜΩΚ3-Τ8ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27
03/02/2014 00:00:0011/02/2014 15:04:27Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 90.832,29 # €, που αφορά οφειλόμενα ανεξόφλητα παραστατικά έργωνΒΙΡΜΩΚ3-3Θ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34
03/02/2014 00:00:0010/02/2014 14:10:5211η Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού # 10.000 # €ΒΙΡ5ΩΚ3-ΩΜΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28
03/02/2014 00:00:0010/02/2014 14:15:476η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια ΒενζίνηςΒΙΡ5ΩΚ3-ΝΘΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23
03/02/2014 00:00:0005/02/2014 10:56:231η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσηςΒΙΡ3ΩΚ3-8ΙΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18
03/02/2014 00:00:0011/02/2014 13:40:277η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια ΓάλακτοςΒΙΡΜΩΚ3-5ΕΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24
03/02/2014 00:00:0010/02/2014 15:16:513η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα λειτουργίας συσσιτίουΒΙΡ5ΩΚ3-4ΑΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20
03/02/2014 00:00:0010/02/2014 15:09:35Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 1.200.000 # €, που αφορά επιχορήγηση Ν.Π.Δ.ΔΒΙΡ5ΩΚ3-2ΞΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35
03/02/2014 00:00:0010/02/2014 15:25:024η Έγκριση διάθεσης πίστωσης για προμήθεια τροφίμων Κοινωνικού ΠαντοπωλείουΒΙΡ5ΩΚ3-8ΡΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21
03/02/2014 00:00:0028/02/2014 11:10:26Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού # 1.200.000 # €, που αφορά επιχορήγηση Ν.Π.Δ.ΔΒΙΕΚΩΚ3-ΠΙΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35
17/01/2014 00:00:0028/01/2014 13:44:00Εξέταση ενστάσεως της εταιρείας 2π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. που αφόρα τον πρόχειρο διαγωνισμό για την Προμήθεια Μεταλλικών στοιχείων πεζοδρομίων και οριοδεικτώνΒΙΨ1ΩΚ3-ΥΜΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17
17/01/2014 00:00:0022/01/2014 12:50:03Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1Η για Προμήθεια πετρελαίου κίνησηςΒΙΨ9ΩΚ3-ΦΤΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16
17/01/2014 00:00:0022/01/2014 13:20:50Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 60.000 ευρώ που αφορά Ασφάλιστρα οχημάτωνΒΙΨ9ΩΚ3-ΟΒ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15
17/01/2014 00:00:0010/02/2014 15:38:31Εξέταση ενστάσεως της εταιρείας 2π ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. που αφόρα τον πρόχειρο διαγωνισμό για την Προμήθεια Μεταλλικών στοιχείων πεζοδρομίων και οριοδεικτώνΒΙΡ5ΩΚ3-ΝΕΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17
17/01/2014 00:00:0022/01/2014 11:10:42Έγκριση και διάθεση πιστώσεων που αφορούν συμβάσεις μίσθωσης έργουΒΙΨ9ΩΚ3-ΧΗΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8
17/01/2014 00:00:0022/01/2014 11:17:49Έγκριση και διάθεση πιστώσεων που αφορούν ύδρευση , φωτισμό και κίνηση με ηλεκτρισμό ή φωταέριοΒΙΨ9ΩΚ3-ΦΡΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9
17/01/2014 00:00:0022/01/2014 11:28:25Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 €ΒΙΨ9ΩΚ3-Ο51ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10
17/01/2014 00:00:0022/01/2014 12:03:08Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #200.000,00# ευρώ για προμήθεια και κατανάλωση φυσικού αερίου Δημοτικού ΓυμναστηρίουΒΙΨ9ΩΚ3-5ΚΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11
17/01/2014 00:00:0022/01/2014 12:25:06Έγκριση και διάθεση πιστώσεων που αφορούν κοινόχρηστα Δημοτικών ΚτιρίωνΒΙΨ9ΩΚ3-6Α6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13
17/01/2014 00:00:0022/01/2014 12:19:36Έγκριση και διάθεση πίστωσης που αφορά επιχορηγήσεις των ΝΠΔΔΒΙΨ9ΩΚ3-7ΨΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12
17/01/2014 00:00:0022/01/2014 12:32:55Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 25.000,00 € που αφορά αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων του Δήμου μαςΒΙΨ9ΩΚ3-ΓΙΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14
17/01/2014 00:00:0017/01/2014 14:02:24Εξέταση της με αρ. πρωτ. 78/2-1-2014 ένστασης της ένωσης εταιρειών «Έπαφος Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε.» και «Τσουγκριάνης και ΣΙΑ Ε.Ε.» για την ανάθεση του έργου «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες δράσεις για μία ψηφιακή/ βιωματική έκθεση σε φυσικό χώρο και στο διαδίκτυοΒΙΨΒΩΚ3-4ΒΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6
17/01/2014 00:00:0017/01/2014 14:06:03Εξέταση της με αρ. πρωτ. 114/2-1-2014 ένστασης της εταιρείας «Profile Systems & Software Α.Ε.» για την ανάθεση του έργου «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες δράσεις για μία ψηφιακή/ βιωματική έκθεση σε φυσικό χώρο και στο διαδίκτυοΒΙΨΒΩΚ3-ΓΦ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7
13/01/2014 00:00:0028/01/2014 12:44:45α) Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ. αρ. 129/2013 μελέτης β) Έγκριση όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για την Προμήθεια βενζίνης και πετρελαίου κίνησηςΒΙΨ1ΩΚ3-6ΕΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1
13/01/2014 00:00:0028/01/2014 13:55:50Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ. αρ. 129/2013 μελέτης β) Έγκριση όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για την Προμήθεια βενζίνης και πετρελαίου κίνησηςΒΙΨ1ΩΚ3-ΣΩΠΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ1
13/01/2014 00:00:0016/01/2014 12:13:53Μειοδοτικός διαγωνισμός για τη μίσθωση ισογείου χώρου τουλάχιστον 90τ.μ. για τη στέγαση και τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΙΨ4ΩΚ3-ΡΟ9ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ3
13/01/2014 00:00:0017/01/2014 10:31:58Τροποποίηση της υπ. αρ. 259/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΒΙΨΒΩΚ3-Ψ47ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ2
13/01/2014 00:00:0014/01/2014 13:20:40Τροποποίηση της υπ. αρ. 259/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΒΙΨΠΩΚ3-Ν55ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2
13/01/2014 00:00:0021/01/2014 17:52:03Κατακύρωση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων» με αρ. μελ.: 101/2013ΒΙΨΨΩΚ3-ΣΒΒΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ5
13/01/2014 00:00:0021/01/2014 17:14:57Β΄ Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας ΣμύρνηςΒΙΨΨΩΚ3-Φ0ΛΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ4