«Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές, Μεταφοράων και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2014 – 2020  εκδόθηκε η  υπ. αρ. πρ. οικ. 5101/10.5.2016 Πρόσκληση µε κωδικό 14.6i.26-27.1 (Α/Α ΟΠΣ: 1465) και τίτλο «∆ράσεις για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών Αποβλήτων». Ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης υπέβαλε πρόταση χρηματοδότησης και με την υπ’ αρ. Πρωτ.: οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 5007/27.5.2019 (ΑΔΑ ΨΛΓΤ465ΧΙ8-ΙΟΝ) Απόφαση εντάχθηκε στο Πρόγραμμα η Πράξη με τίτλο: «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νέας Σμύρνης»,  στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 676.107,05 ευρώ, και η συμμετοχή του Δήμου Νέας Σμύρνης ανέρχεται στο ποσό των 1.996,05 ευρώ.»

www.ymeperaa.gr/edakseis-ergon/860-draseis-gia-tin-olokliromeni-diaxeirisi-astikon-apovliton-dimou-neas-smyrnis