Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2018.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
31/12/2018 02:00:0011/01/2019 14:32:25Έγκριση της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού» έτους 2019 και για διάρκεια (4) τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ του αρ. 32 του ν. 4412/16, λόγω κάλυψης άμεσων αναγκών6ΞΝ1ΩΚ3-ΕΦ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ364
19/12/2018 02:00:0010/01/2019 13:34:41Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης – Καταλληλότητας Ακινήτων6936ΩΚ3-ΡΛ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ359
19/12/2018 02:00:0010/01/2019 13:26:06Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση και Συντήρηση Πλατειών» (αρ. μελ. 32/2017)69Η7ΩΚ3-Υ4ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ356
19/12/2018 02:00:0011/01/2019 14:35:11Λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης ταξιδιών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από την Ο.Ε.Ω7ΠΡΩΚ3-4Μ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ331
19/12/2018 02:00:0028/12/2018 14:14:05Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 50.000 ευρώ για κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩΡΘΓΩΚ3-156ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ327
19/12/2018 02:00:0028/12/2018 14:20:18Έγκριση Αναγκαιότητας Διαμόρφωσης Κοινοχρήστων ΟικοπέδωνΩ88ΩΩΚ3-3ΛΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ357
19/12/2018 02:00:0028/12/2018 14:17:271) Αποδοχή του ποσού 117.450 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης. 2)Κατανομή και διάθεση του ποσού των 117.273,82 ευρώ στις ΕΣΕ.6ΕΥ1ΩΚ3-ΤΧ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ328
19/12/2018 02:00:0031/12/2018 13:15:06Τροποποίηση της υπαρ. 315/2018 ΑΔΣ περί ορισμού οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων του Ν. 4412/2016ΨΥΞ9ΩΚ3-Β0ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ358
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 15:09:07Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οστεοφυλακίων» με αρ. μελ. 9/2018Ψ5ΜΒΩΚ3-ΖΗΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ347
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 15:13:30Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Καταπολέμηση Ασθένειας Φοινίκων»7ΜΕ6ΩΚ3-ΓΩΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ349
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 15:14:39Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός επιφανειών από graffities»Ω41ΣΩΚ3-Λ8ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ350
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 14:50:26Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση – Ανακατασκευή υπαίθριων Στεγάστρων (κιόσκια) σε κοινοχρήστους χώρους» με αρ. μελ. 73/2017ΨΗ0ΖΩΚ3-ΞΟ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ343
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 14:54:39Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Απολυμάνσεις υπάρχοντος δικτύου ομβρίων» με αρ. μελ. 37/2018Ω3Υ8ΩΚ3-ΤΓΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ345
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 15:15:50Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Διαχείριση ηλεκτρονικής προβολής & αιτημάτων δημοτών»69ΨΧΩΚ3-23ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ351
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 14:56:48Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός Φρεατίων Υδροσυλλογής» με αρ. μελ. 7/2018ΩΥΧΙΩΚ3-ΟΣΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ346
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 15:12:17Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης Χώρου ΑμεΑ Κέντρου Νεότητας»ΩΛ1ΙΩΚ3-5ΨΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ348
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 15:16:49Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιώνΨΨΨ6ΩΚ3-9Ρ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ352
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 14:48:13Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των γενικών υπηρεσιών «Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων» & «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων εξαερισμού»ΩΓ4ΩΩΚ3-ΝΙ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ341
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 14:49:13Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Απολυμάνσεις Κτηρίων και οχημάτων και Απολυμάνσεις Δημ. Ν/Φ»ΩΑΘΘΩΚ3-Ω9ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ342
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 14:53:25Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Σ.Σ.» με αρ. μελ. 6/20186Ο9ΔΩΚ3-0ΥΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ344
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 14:17:26Τροποποίηση της υπαρ. 180/2018 ΑΔΣ που αφορά «Μίσθωση αθλητικών χώρων του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας (Σ.Ε.Φ.)»6ΡΓΤΩΚ3-Ι7ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ332
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 14:19:09Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας «Συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Φωτισμού»ΩΣ9ΗΩΚ3-Κ26ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ335
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 14:23:06Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης ασθενών ρευμάτων»ΨΟΜΤΩΚ3-ΥΝ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ336
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 14:28:09Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας «Εργασίες προσαρμογής κοινοχρήστων κτηρίων στο Π.Δ. 99/2017»Ω6Δ0ΩΚ3-ΔΘΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ338
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 14:25:10Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας «Συντήρηση λεβητοστασίων και καυστήρων»6Ψ1ΝΩΚ3-71ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ337
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 14:35:06Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας «Συντήρηση PLC»Ψ1ΕΗΩΚ3-ΘΨΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ339
19/12/2018 02:00:0020/12/2018 14:46:34Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας «Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας»ΩΩ3ΛΩΚ3-89ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ340
19/12/2018 02:00:0019/12/2018 16:05:261) Αναγκαιότητα αγοράς ακινήτου για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Νέας Σμύρνης 2) Απευθείας αγορά κτηρίου για τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Νέας Σμύρνης 3) Ανάθεση σε ορκωτό εκτιμητή εκτίμησης αγοραίας αξίας ακινήτουΩ409ΩΚ3-ΧΔ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ324
19/12/2018 02:00:0004/01/2019 10:56:34Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 3η Διεθνή Έκθεση «Verde Tec 2019»6ΙΡ3ΩΚ3-69ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ333
19/12/2018 02:00:0004/01/2019 11:00:08Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατεδάφιση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου» αρ. μελ. 112/2016ΨΟΜΔΩΚ3-ΛΔΟΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ353
19/12/2018 02:00:0002/01/2019 12:54:05Επιβεβαίωση λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, κυριακάτικων αγορών, Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλινών αγορών, καθώς και χωροθέτηση αυτών6ΚΥΖΩΚ3-Υ48ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ326
19/12/2018 02:00:0002/01/2019 12:58:22Σύσταση μίας (1) προσωποπαγούς θέσης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου, κλάδου Εποπτών ΠισίναςΩ2ΩΥΩΚ3-417ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ363
19/12/2018 02:00:0002/01/2019 15:08:48Κοπή επικίνδυνων δένδρωνΩΝΔΣΩΚ3-Ζ6ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ325
19/12/2018 02:00:0002/01/2019 15:10:04Χρονική παράταση Σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, Ομάδας Ε΄ της υπαρ. 68/2017 μελέτης6ΔΒΩΩΚ3-477ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ354
19/12/2018 02:00:0008/01/2019 09:56:39Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου εκπόνησης της «μελέτης πράξεων αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας και τακτοποίηση οικοπέδων»6Δ0ΦΩΚ3-Ζ9ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ355
19/12/2018 02:00:0008/01/2019 09:47:00Έγκριση 2ου ΑΠΕ και σύναψης 1ης συμπληρωματικής σύμβασης εγγράφου του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ν. Σμύρνης»ΩΙ54ΩΚ3-ΒΚ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ334
19/12/2018 02:00:0008/01/2019 09:50:08Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων65ΣΑΩΚ3-ΦΚΘΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ360
19/12/2018 02:00:0004/01/2019 14:21:10Αναπροσαρμογή ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας της εταιρείας «Σταθμός Αυτοκινήτων Ν. Σμύρνης Α.Ε. Παραχώρησης» για την εκμετάλλευση του Υπογείου Γκαράζ της Πλ. ΚαρύλλουΩΗ03ΩΚ3-Λ7ΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ323
19/12/2018 02:00:0004/01/2019 09:09:14Έγκριση συνεργασίας με την Διεθνή Ένωση Σπουδαστών Εμπορικών και Οικονομικών Πανεπιστημίων (AIESEC) στη δράση TRANSFORM7Μ63ΩΚ3-18ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ329
19/12/2018 02:00:0004/01/2019 09:10:36Έγκριση πρωτοκόλλων συνεργασίας με τον ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ, την ΓΑΝΣ ΙΡΙΣ, τον ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΓΣ και τον ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΝΕΜΩΤΙΣΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ6Τ11ΩΚ3-ΙΜΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ330
19/12/2018 02:00:0024/04/2019 13:23:571. Έγκριση διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην οδό Ομήρου 2. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 18.600 €6Τ68ΩΚ3-ΥΘΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ321
18/12/2018 02:00:0024/12/2018 10:57:19Η’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 20187ΥΦ4ΩΚ3-240ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ322
04/12/2018 02:00:0004/12/2018 14:31:39Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής γενικών υπηρεσιών του Τμήματος Προμηθειών.ΩΞΤΛΩΚ3-Γ7ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ316/2018
03/12/2018 02:00:0003/12/2018 13:10:02Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση πράσινων σημείων σύμφωνα με το Ν.4447/2016.600ΕΩΚ3-0Ε6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ301
30/11/2018 02:00:0030/11/2018 15:45:34Έγκριση υποέργων του μνημονίου συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»9ΓΠ8ΩΚ3-ΤΔ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ320
30/11/2018 02:00:0014/01/2019 14:22:55Έγκριση προϋπολογισμού & Στοχοθεσίας οικ. Έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης»ΨΥΣΝΩΚ3-Ρ68ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ298
29/11/2018 02:00:0029/11/2018 15:49:51Προσδιορισμός δημοτικών τελών κατάληψης πεζοδρομίων & κοιν. Χώρων με χριστουγεννιάτικα είδη έτους 2018ΨΝ3ΔΩΚ3-Υ21ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ291
22/11/2018 02:00:0007/12/2018 10:42:58Απολογιστικά στοιχεία Γ’ τριμήνου Δήμου Ν. Σμύρνης7ΧΖΖΩΚ3-2Ξ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ299
22/11/2018 02:00:0007/12/2018 11:10:50Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίαςΩΗΜ7ΩΚ3-ΕΣ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ310
22/11/2018 02:00:0007/12/2018 11:15:39Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος – καταπολέμηση ασιατικού κουνουπιού Τίγρης»Ω8ΣΡΩΚ3-1Δ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ312
22/11/2018 02:00:0007/12/2018 10:44:51Παράταση της υπαρ. 39805/2017 σύμβασης Δ. Ν. Σμύρνης με την «ΔΗΜΑΡΕΤΗ ΚΟΙΝΣΕΠ»69ΨΩΩΚ3-ΜΦΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ300
22/11/2018 02:00:0007/12/2018 11:12:09Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος Ισολογισμού»6ΗΕΡΩΚ3-47ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ311
22/11/2018 02:00:0007/12/2018 10:46:44Μονοδρόμηση οδών6Ε6ΣΩΚ3-26ΖΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ302
22/11/2018 02:00:0007/12/2018 11:09:39Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Δικύκλων6Υ6ΖΩΚ3-ΥΩΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ309
22/11/2018 02:00:0007/12/2018 10:52:48Χρονική παράταση και αύξηση συμβατικού ποσού Σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου ν. Σμύρνης για την προετοιμασία και προσαρμογή στο νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ2016/679)689ΤΩΚ3-8ΑΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ305
22/11/2018 02:00:0007/12/2018 11:08:31Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο «Διαμορφώσεις Πεζοδρομίων – Πεζοδρόμων» αρ. μελ. 94/2016Ω0Η3ΩΚ3-Ρ9ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ307
22/11/2018 02:00:0007/12/2018 10:48:27Έγκριση της μελέτης για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ. Ν. Σμύρνης» αρ. μελ. 61/201878Η3ΩΚ3-Μ6ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ303
22/11/2018 02:00:0007/12/2018 10:51:00Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Οδοδεικτών» αρ. μελ. 48/20176ΜΖΣΩΚ3-Ω1ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ304
22/11/2018 02:00:0006/12/2018 12:20:58Έγκριση Εγκαινίων Κέντρου ΚοινότηταςΨΞ4ΟΩΚ3-ΙΨΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ306
22/11/2018 02:00:0007/12/2018 11:28:31Έγκριση συμμετοχής δύο υπαλλήλων του Δήμου Ν. Σμύρνης στη 2η συνάντηση εργασίας στο Μιλάνο για την υλοποίηση του προγράμματος «APPROACH/Connceting EU mobile citizens with their welcoming cities»67Ζ1ΩΚ3-4ΨΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ317
22/11/2018 02:00:0007/12/2018 11:24:30Έγκριση Μελέτης & Σκοπιμότητας Εκτέλεσης του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Αύλειων χώρων Σ.Σ» αρ. μελ. 33/2018ΨΠΔΓΩΚ3-ΒΛΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ313
22/11/2018 02:00:0007/12/2018 11:29:53Εκκρεμότητα κατακύρωσης των υπαρ. πρ. 14873/20-6-2018 και 15070/22-6-2018 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών6ΚΡΝΩΚ3-ΗΧΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ319
22/11/2018 02:00:0010/12/2018 13:09:06Ορισμός οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων Ν. 4412/2016ΩΗ6ΣΩΚ3-5ΦΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ315
22/11/2018 02:00:0026/11/2018 12:42:14Συμπλήρωση της υπαρ. 198/2018 ΑΔΣ στο πλαίσιο της πρόσκλησης 098, Α/Α ΟΠΣ: 2658 ΤΟΥ Ε.Π. «ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»Ω4ΡΘΩΚ3-ΓΕΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ318
22/11/2018 02:00:0030/11/2018 11:50:27Έγκριση πίνακα 5α στοχοθεσίας οικ. Έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης»ΩΜΦ8ΩΚ3-ΓΔ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ295
22/11/2018 02:00:0030/11/2018 12:03:40Έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη»63ΜΡΩΚ3-ΨΙΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ296
22/11/2018 02:00:0028/11/2018 14:57:43Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστων χώρων στην κεντρική πλατεία για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις6ΥΞ5ΩΚ3-Χ2ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ292
22/11/2018 02:00:0029/11/2018 15:16:37Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης οικ. Έτους 2019684ΠΩΚ3-Ε9ΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ288
22/11/2018 02:00:0029/11/2018 15:55:49Έγκριση επιχορήγησης ποσού 50.000 ευρώ για κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δ. Ν. Σμύρνης6847ΩΚ3-91ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ314
22/11/2018 02:00:0029/11/2018 15:51:41Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικ. Έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης»ΨΣΖΔΩΚ3-ΨΟΓΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ293
22/11/2018 02:00:0029/11/2018 15:48:16Ζ’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 20186ΒΤΔΩΚ3-Ρ4ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ290
22/11/2018 02:00:0012/12/2018 10:00:39Έγκριση της μελέτης για τη προμήθεια οχημάτων Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩ2ΣΓΩΚ3-3ΚΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ289
22/11/2018 02:00:0012/12/2018 10:07:53Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετώνΩ23ΦΩΚ3-Η5ΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ308
22/11/2018 02:00:0013/12/2018 13:31:41Έγκριση υποέργων του μνημονίου συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»Ψ0Φ5ΩΚ3-1Μ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ320
22/11/2018 02:00:0030/11/2018 16:41:14Έγκριση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης»Ψ8ΘΜΩΚ3-ΟΩΓΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ294
22/11/2018 02:00:0014/01/2019 14:38:12Έγκριση στοχοθεσίας πίνακα 5α οικ. Έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη»ΨΛΞΛΩΚ3-Ο72ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ297
21/11/2018 02:00:0021/11/2018 13:20:55Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης στο σχολικό συγκρότημα ΝικομηδείαςΩΒΚ6ΩΚ3-Χ13ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ269
16/11/2018 02:00:0016/11/2018 11:12:59Αναπροσαρμογή των συντελεστών χρέωσης τελών καθαριότητας, φωτισμού και του δημοτικού φόρου για οικίες και καταστήματα του Δήμου μαςΨΚ6ΙΩΚ3-5ΥΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ286
16/11/2018 02:00:0016/11/2018 11:17:58Έγκριση της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Νέας Σμύρνης»7Δ8ΡΩΚ3-ΡΥ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ287
31/10/2018 02:00:0027/11/2018 10:58:08Παραχώρηση των κλειστών χώρων των σχολείων 1ου Λυκείου και 1ου Γυμνασίου, 2ου και 3ου Γυμνασίου, 2ου και 3ου Λυκείου και Ευαγγελική Σχολή του Δήμου Ν. Σμύρνης6ΞΩΥΩΚ3-6ΤΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ268
31/10/2018 02:00:0028/11/2018 14:12:24Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση και Συντήρηση Πλατειών» αρ. μελ. 32/20176ΣΩΒΩΚ3-Β1ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ259
31/10/2018 02:00:0027/11/2018 10:59:37Θέμα: α) Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) β) Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών εγκαταστάσεων» αρ. μελ. 7/2017643ΞΩΚ3-ΜΩΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ274
31/10/2018 02:00:0027/11/2018 11:02:15Έγκριση Μελέτης & Σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων» αρ. μελ. 44/20186ΠΚΛΩΚ3-ΙΧΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ275
31/10/2018 02:00:0021/11/2018 13:13:37Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ενός (1) Ασκούμενου Δικηγόρου στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου7Χ8ΩΩΚ3-ΗΔΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ251
31/10/2018 02:00:0021/11/2018 13:07:20Ανακήρυξη επίτιμου Δημότη Ν. Σμύρνης του προέδρου της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής κ. Andrew ParsonsΩ5ΒΕΩΚ3-ΣΧΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ247
31/10/2018 02:00:0022/11/2018 12:09:37Έγκριση πρωτοκόλλων καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίαςΨΗΝΝΩΚ3-ΛΧΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ272
31/10/2018 02:00:0022/11/2018 13:02:13Λήψη απόφασης περί μη παραχώρησης δημοτικών ακινήτων στην Ελληνική Εταιρεία Ακινήτων του ΔημοσίουΩΧ14ΩΚ3-87ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ264
31/10/2018 02:00:0020/11/2018 12:22:29Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2019ΩΡΚΦΩΚ3-6Σ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ248
31/10/2018 02:00:0020/11/2018 13:25:09Συμπλήρωση της υπαρ. 236/2018 ΑΔΣ Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩ6Β7ΩΚ3-9ΙΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ255
31/10/2018 02:00:0020/11/2018 13:27:38Έγκριση της μελέτης «Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα οδού Αιγαίου – Κράτητος» αρ. μελ. 53/2018ΩΥΡΞΩΚ3-0ΓΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ257
31/10/2018 02:00:0020/11/2018 13:28:29Έγκριση αναγκαιότητας τεχνικών παρεμβάσεων στο έργο «Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα οδού Αιγαίου – Κράτητος»ΩΑΑΟΩΚ3-ΖΙΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ256
31/10/2018 02:00:0016/11/2018 12:37:09Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Ανάπλαση και Συντήρηση Πλατειών»7ΔΣΠΩΚ3-Φ50ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ258
31/10/2018 02:00:0016/11/2018 14:30:47Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Κάδων Απορριμμάτων»6ΑΨ4ΩΚ3-0ΩΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ267
31/10/2018 02:00:0013/11/2018 11:31:13Έγκριση για υποβολή πρότασης με τίτλο: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Νέας Σμύρνης» στην Πρόσκληση ΑΤΤ068 Α/Α ΟΠΣ: 2616 στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική6ΔΣΙΩΚ3-3ΔΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ243
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 13:00:10Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΖΚΤ 8462 αναπηρικό αυτοκίνητοΩ5ΗΦΩΚ3-Υ2ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ282
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 12:54:54Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΖΚΜ 9567 αναπηρικό αυτοκίνητο6ΚΖΑΩΚ3-149ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ281
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 12:51:27Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΜΙ 6749 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΦΨΩΩΚ3-ΝΦΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ280
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 13:03:26Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΖΗΖ 6000 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΩΘΣΩΚ3-5ΝΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ285
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 13:08:28Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΥΡΤ 1592 αναπηρικό αυτοκίνητο6Ν9ΑΩΚ3-Ξ9ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ283
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 13:02:25Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΥΗΥ 7594 αναπηρικό αυτοκίνητο7ΝΘ2ΩΚ3-3ΙΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ284
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 13:05:45Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιώνΨΤΤΡΩΚ3-Ψ2ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ266
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 12:19:50Καθορισμός αποζημιώσεων Προέδρων, Αντιπροέδρων και Μελών Διοικητικών Συμβουλίων ΝΠΔΔ ΟΤΑΨ2ΓΖΩΚ3-ΝΧ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ270
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 12:27:30Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΥΚΤ 1750 αναπηρικό αυτοκίνητο6ΖΟΒΩΚ3-59ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ278
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 12:14:06Έγκριση Δ’ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης»ΨΚΛΛΩΚ3-Ν5ΙΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ249
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 12:23:04Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΕΥΒ 1973 αναπηρικό αυτοκίνητοΩ8ΨΡΩΚ3-Ι2ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ277
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 12:33:32Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΒΖ 8650 αναπηρικό αυτοκίνητοΩ2ΟΕΩΚ3-ΑΞ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ279
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 12:21:54Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΜΕ 2139 αναπηρικό αυτοκίνητο6Ν27ΩΚ3-Υ8ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ276
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 12:10:31Ε’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2018ΨΓΥΡΩΚ3-ΕΞΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 12:11:47ΣΤ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018ΨΨ2ΠΩΚ3-Δ1ΥΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ245
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 12:17:54Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Μετατόπισης Ιδιωτικών Παροχών Ύδρευσης οδού Ομήρου» αρ. μελ. 23/2018ΨΦ7ΞΩΚ3-6Σ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ265
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 12:16:58Αποδοχή επίσκεψης & Φιλοξενίας 5 εκπαιδευτικών του 1420ου Λυκείου ΜόσχαςΨ0ΣΚΩΚ3-Υ0ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ254
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 12:15:40Έγκριση επιπλέον Υπηρεσιών για τους Δημότες μας από το Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία του Δήμου (ΚΕΠ Υγείας)6ΛΞΥΩΚ3-ΝΞΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ250
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 12:20:53Ορθή επανάληψη της 242/2018 (ΑΔΑ ΩΡΝΩΩΚ3-5ΧΒ) ΑΔΣ που αφορά την Γ’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας, Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων Δήμου Νέας Σμύρνης Εθνική Στέγη»6ΕΑΟΩΚ3-3ΨΤΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ271
31/10/2018 02:00:0009/11/2018 14:07:22α) Έγκριση συμμετοχής αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Ν. Σμύρνης στο θεματικό συνέδριο ΚΕΠ Υγείας β) Ορισμός υπολογου7ΑΕΒΩΚ3-33ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ273
31/10/2018 02:00:0013/11/2018 09:50:28Προμήθεια αναμνηστικών για τις ανάγκες δημοσίων σχέσεων του ΔήμουΩΠΥ1ΩΚ3-ΥΧΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ253
31/10/2018 02:00:0013/11/2018 15:42:50Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού πολυετούς δαπάνης για τρία (3) έτη, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» ετών 2019-2020-2021 μέσω Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού ΔιαγωνισμούΩ0ΗΜΩΚ3-ΦΦΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ252
31/10/2018 02:00:0015/11/2018 12:16:27Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο «Διαμόρφωση Χώρου Μουσείου Θεάτρου Σκιών» αρ. μελ. 56/2017ΩΔ3ΦΩΚ3-ΝΚΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ260
31/10/2018 02:00:0016/11/2018 11:15:05Αναπροσαρμογή των συντελεστών χρέωσης τελών καθαριότητας, φωτισμού και του δημοτικού φόρου για οικίες και καταστήματα του Δήμου μαςΨ7ΑΛΩΚ3-ΕΒ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ246
31/10/2018 02:00:0014/11/2018 12:41:22Διαβίβαση της Έκθεσης Καλλιτεχνικής Αρτιότητας της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου για λήψη σχετικής απόφασης6013ΩΚ3-ΙΞΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ263
08/10/2018 03:00:0020/11/2018 12:49:57Έγκριση για υποβολή πρότασης με τίτλο: «Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα οδού Αιγαίου – Κράτητος» στην πρόσκληση ΕΑΤΑ 5, Α/Α/ ΟΠΣ:2825 της εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του Δήμου Αθηναίων, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική», ΚΩΔ ΕΚΧ: ΑΤΤ_ΟΧΕ_01»Ψ65ΕΩΚ3-Χ1ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ236
08/10/2018 03:00:0008/10/2018 14:21:39Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικον. έτους 201766ΑΛΩΚ3-Ι75ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ228
08/10/2018 03:00:0031/10/2018 16:05:10Συμπλήρωση της 89/2018 απόφασης του οικείου ΣυμβουλίουΩΡ9ΣΩΚ3-ΣΒ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ229
08/10/2018 03:00:0031/10/2018 16:07:00α) Έγκριση συμμετοχής του υπαλλήλου του Δήμου Ν. Σμύρνης Γεωργίου Ιωακειμίδη στο Συνέδριο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου με θέμα: «Ανάπτυξη Τοπικών Κοινωνιών μέσω Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής. Ο Ρόλος του Κοινωνικού Λειτουργού»6Σ8ΥΩΚ3-Ρ0ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ230
08/10/2018 03:00:0031/10/2018 16:39:01Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας «Συντήρηση οργάνων Παιδικών Χαρών» αρ, μελ.65/176ΜΠΓΩΚ3-6ΔΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ238
08/10/2018 03:00:0031/10/2018 16:37:38Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση Διάστρωση Αθλητικού Τάπητα» αρ, μελ.58/17Ψ3Θ4ΩΚ3-Χ1ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ237
08/10/2018 03:00:0031/10/2018 16:40:18Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας «Εργασίες υποστήριξης για μεταφορά και ομαδοποίηση δικτύων οπτικών» αρ, μελ.24/186Φ03ΩΚ3-ΝΗΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ239
08/10/2018 03:00:0031/10/2018 16:32:48Αποδοχή της ένταξης & χρηματοδότησης από το ΥΠ. ΕΣ. της πράξης του Δήμου Ν. Σμύρνης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτηρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»6ΠΥ3ΩΚ3-2Δ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234
08/10/2018 03:00:0031/10/2018 16:34:54Αποδοχή της ένταξης & χρηματοδότησης από το ΥΠ. ΕΣ. της πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Ν. Σμύρνης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»6ΜΘΔΩΚ3-31ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235
08/10/2018 03:00:0031/10/2018 16:47:04Μίσθωση ακινήτων για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩ0ΝΤΩΚ3-ΜΑΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ241
08/10/2018 03:00:0031/10/2018 16:26:38Αποδοχή του ποσού 117.450 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Κατανομή και διάθεση του ποσού των 117.273,82 ευρώ στις Ενιαίες σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΨΕΧΙΩΚ3-Μ31ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ232
08/10/2018 03:00:0031/10/2018 16:25:21Παραχώρηση ή μη σχολικών χώρων σε συλλόγουςΩΡΛΡΩΚ3-ΦΩΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231
08/10/2018 03:00:0031/10/2018 16:31:08Αποδοχή της ένταξης & χρηματοδότησης από το ΥΠ. ΕΣ. της πράξης του Δήμου Ν. Σμύρνης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια-Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας»Ω9ΑΥΩΚ3-ΠΥΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ233
08/10/2018 03:00:0031/10/2018 16:43:33Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση Χώρου Μουσείου Θεάτρου Σκιών» αρ. μελ. 56/2017ΩΖ2ΣΩΚ3-Ω23ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ240
08/10/2018 03:00:0008/11/2018 10:12:28Γ’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας, Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων Δήμου Νέας Σμύρνης Εθνική Στέγη»ΩΡΝΩΩΚ3-5ΧΒΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ242
13/09/2018 03:00:0013/09/2018 16:11:15Τροποποίηση της 150/2018 ΑΔΣ που αφορά «Παραχώρηση οχήματος Δήμου Νέας Σμύρνης στο Α.Τ. Νέας Σμύρνης»ΨΑΟ0ΩΚ3-1ΟΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ208
13/09/2018 03:00:0013/09/2018 16:15:31Χρονική παράταση Δημόσιας Σύμβασης6ΗΦΑΩΚ3-52ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ209
13/09/2018 03:00:0013/09/2018 16:21:37Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών α) «Υπηρεσίες άμεσης ηλεκτρονικής και διαδικτυακής ενημέρωσης» β) «Μαγνητοφωνήσεις – απομαγνητοφωνήσεις πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου»Ω8ΞΜΩΚ3-Ο26ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ223
13/09/2018 03:00:0013/09/2018 16:17:27Παράταση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενου Δικηγόρου75ΞΖΩΚ3-3Υ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ216
13/09/2018 03:00:0013/09/2018 16:32:21Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Φιλοξενία παιδιών (6-10 ετών) του Δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2018»6ΓΟ3ΩΚ3-Ο69ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ226
13/09/2018 03:00:0013/09/2018 16:30:11Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση προγραμμάτων HIPAC»658ΙΩΚ3-Υ06ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ224
13/09/2018 03:00:0013/09/2018 16:31:22Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Επέκταση Ευρυζωνικού Δικτύου»Ω9ΒΝΩΚ3-2ΘΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ225
13/09/2018 03:00:0014/09/2018 13:49:31Συμμετοχή Γενικού Γραμματέα στο συνέδριο ECOCITY FORUM 2018 – Κυκλική οικονομία στις έξυπνες πόλειςΩΝΧΛΩΚ3-ΠΘΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ128
13/09/2018 03:00:0014/09/2018 13:51:22Συμμετοχή αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου στο συνέδριο «Διοίκηση * Οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον ΚλεισθένηΨ3Ω2ΩΚ3-Μ5ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ219
13/09/2018 03:00:0014/09/2018 13:42:30Συμμετοχή του Δημάρχου στην 8η Συνεδρίαση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στη Χερσόνησο της ΚρήτηςΨ21ΞΩΚ3-2Ψ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ217
13/09/2018 03:00:0014/09/2018 13:46:39Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, η δαπάνη μισθοδοσίας των οποίων θα καλυφθεί σε ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίμου ωφελούμενων πολιτών – δημοτών7ΧΙΔΩΚ3-ΔΣΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ215
13/09/2018 03:00:0017/09/2018 13:15:24Ε’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018Ω4ΓΗΩΚ3-ΨΟΥΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ213
13/09/2018 03:00:0018/09/2018 15:47:08Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας εργασιών για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νέας Σμύρνης»ΨΦ2ΥΩΚ3-3ΤΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ221
13/09/2018 03:00:0018/09/2018 15:48:26Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα (Τακτοποιητικού) & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νέας Σμύρνης»9Κ74ΩΚ3-ΥΞΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ222
13/09/2018 03:00:0019/09/2018 11:09:15Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος μόνο κατά το μέρος που αφορά την χορήγηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου6ΛΘΖΩΚ3-ΦΛΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ220
13/09/2018 03:00:0017/09/2018 13:18:40Ε’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»6Ω05ΩΚ3-6Ψ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ214
13/09/2018 03:00:0027/09/2018 12:51:22Μετονομασία οδού ΣινώπηςΩΘΦΒΩΚ3-Τ9ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ212
13/09/2018 03:00:0021/09/2018 13:58:11Μετονομασία οδού ΣκόπαΨΣΦΧΩΚ3-ΓΝΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ211
13/09/2018 03:00:0021/09/2018 13:56:48Ονομασία ανωνύμου οδού έμπροσθεν ΕΣΤΙΑΣ Ν. ΣμύρνηςΩΠΚ7ΩΚ3-ΨΒΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ210
13/09/2018 03:00:0019/09/2018 15:16:32Έγκριση πρωτοκόλλων καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας75ΑΒΩΚ3-ΑΡΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ227
20/08/2018 03:00:0020/08/2018 11:16:28Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή-συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων», με αρ. μελ. 60/20156ΘΓΜΩΚ3-9ΧΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ192
31/07/2018 03:00:0003/08/2018 13:38:14Διαβίβαση του πρακτικού Επιτροπής Καλλιτεχνικής αρτιότητας & χωροθέτησης προτομής στην πλατεία ΘέρμουΨ9ΛΒΩΚ3-ΝΦ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ173
31/07/2018 03:00:0003/08/2018 13:21:56Επανακαθορισμός Κοινοχρήστων Χώρων για την τοποθέτηση πληροφοριακών-διαφημιστικών πινακίδων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩΡΝ6ΩΚ3-ΖΜ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ187
31/07/2018 03:00:0002/08/2018 13:37:27Ανανέωση-παράταση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»7546ΩΚ3-1Ν3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ176
31/07/2018 03:00:0002/08/2018 13:39:17Ανανέωση-παράταση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»6Φ9ΛΩΚ3-Χ8ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ177
31/07/2018 03:00:0002/08/2018 14:09:48Έγκριση Γ΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης»Ω4Δ6ΩΚ3-ΗΘ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ183
31/07/2018 03:00:0002/08/2018 14:05:45Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας του Δήμου Ν. Σμύρνης και του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας (Σ.Ε.Φ.)ΩΔΤΡΩΚ3-ΧΥΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ179
31/07/2018 03:00:0002/08/2018 14:22:05Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών6ΩΘ2ΩΚ3-ΩΤΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ189
31/07/2018 03:00:0002/08/2018 14:07:04α. Μίσθωση αθλητικών χώρων του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας (Σ.Ε.Φ.). β. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος & διάθεση πίστωσης ποσού 120.000 ευρώΩ31ΑΩΚ3-Ο46ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ180
31/07/2018 03:00:0002/08/2018 14:08:11Έγκριση τροποποίησης συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης»Ψ6ΦΛΩΚ3-ΝΞΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ181
31/07/2018 03:00:0002/08/2018 14:15:28Σύσταση δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κλάδου ΔΕ Οδηγών ContainersΩΜΩΛΩΚ3-39ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ178
31/07/2018 03:00:0002/08/2018 14:18:40Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού #120.000# ευρώ, που αφορά την κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης6ΤΤΧΩΚ3-Ε7ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ185
31/07/2018 03:00:0003/08/2018 11:37:53Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων Δημοτικών κτιρίων», με αρ. μελ. 10/2018ΩΔ5ΚΩΚ3-ΧΗΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ190
31/07/2018 03:00:0002/08/2018 15:50:22Έγκριση υλοποίησης και σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #49.000# ευρώ, που αφορά το πρόγραμμα με τίτλο «Δράσεις Παιδείας»ΩΣ3ΤΩΚ3-ΚΡΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ196
31/07/2018 03:00:0002/08/2018 15:48:46Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης»6088ΩΚ3-ΞΘ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ182
31/07/2018 03:00:0002/08/2018 13:08:10Δ’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2018ΩΦΒΡΩΚ3-1ΥΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ172
31/07/2018 03:00:0002/08/2018 13:11:46Δ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018ΨΦΞΡΩΚ3-ΥΙΨΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ174
31/07/2018 03:00:0008/08/2018 09:46:22Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός»ΩΖ2ΘΩΚ3-6ΘΑΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ184
31/07/2018 03:00:0007/09/2018 10:24:06Επικύρωση της υπαρ. 196/2018 ΑΟΕ περί «Σύστασης πάγιας προκαταβολής 2018 και διάθεσης πιστώσεων» και συμπλήρωση αυτής6Υ16ΩΚ3-Ρ9ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ175
31/07/2018 03:00:0022/08/2018 10:41:53Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και παράτασης περαίωσης για το έργο «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων-πεζοδρόμων», με Αρ.Μελ.94/2016Ψ7Ω7ΩΚ3-ΡΚΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ194
31/07/2018 03:00:0022/08/2018 10:40:38Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για τη μελέτη «Μελέτη πράξεων αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας και τακτοποίηση οικοπέδων» με Αρ.Μελ.110/2016ΩΙ9ΦΩΚ3-7ΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ193
31/07/2018 03:00:0022/08/2018 11:35:13Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου έτους 201860ΗΧΩΚ3-Ι11ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ188
31/07/2018 03:00:0022/08/2018 14:10:41Έγκριση 1ου (ΑΠΕ) του έργου: «Διαμόρφωση –ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειων χώρων σχολείων», με αρ. μελ. 80/20166ΧΥΔΩΚ3-ΓΞΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ195
31/07/2018 03:00:0010/08/2018 13:59:11Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου μας στο πρόγραμμα «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»ΩΕΩΟΩΚ3-ΒΥ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ198
31/07/2018 03:00:0010/08/2018 13:56:06Διόρθωση της απόφασης με αριθμό 78/2017 της 5ης Συνεδρίασης, για έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του κέντρου κοινότητας του Δήμου Ν. Σμύρνης με κωδικό MIS 500231072ΠΒΩΚ3-Γ37ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ186
31/07/2018 03:00:0014/08/2018 11:44:04Αλλαγές στο στόλο οχημάτων του Δήμου μας για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων της συμφωνίας-πλαίσιο7ΔΑΥΩΚ3-ΤΟΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ207
31/07/2018 03:00:0024/08/2018 11:00:11Ανακύκλωση ενδυμάτων και υποδημάτων61ΒΞΩΚ3-ΓΥ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ206
31/07/2018 03:00:0020/08/2018 11:13:30Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες εξειδικευμένης σχεδίασης», με αρ. μελ. 08/20187Σ41ΩΚ3-Η5ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ191
31/07/2018 03:00:0019/10/2018 11:25:43Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης, που αφορά το πρόγραμμα με τίτλο «Δράσεις Παιδείας»90ΖΒΩΚ3-ΧΣΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ197
15/06/2018 03:00:0015/06/2018 13:01:58Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΕΟ 9009 αναπηρικό αυτοκίνητοΨ5ΨΔΩΚ3-ΩΞ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ168
14/06/2018 03:00:0015/06/2018 13:03:15Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΥΝΒ 3234 αναπηρικό αυτοκίνητο6ΧΗ6ΩΚ3-ΧΟ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ169
14/06/2018 03:00:0015/06/2018 13:00:33Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΟΜ 8037 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΣ5ΩΩΚ3-ΗΩ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ167
14/06/2018 03:00:0015/06/2018 13:07:08Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΖΥΡ 3315 αναπηρικό αυτοκίνητο6ΧΦ3ΩΚ3-ΧΣΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ171
14/06/2018 03:00:0015/06/2018 12:40:49Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Λοιπές Αμοιβές Τρίτων (Αμοιβές σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα & ΕΣΠΑ)»Ω0Θ0ΩΚ3-ΒΛΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ148
14/06/2018 03:00:0015/06/2018 12:45:05Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτεινής Σηματοδότησης για πεζούς επί της οδού Ευξ. Πόντου (στο ύψος της οδού Ταντάλου – 5ο Δημοτικό Σχολείο)Ψ453ΩΚ3-ΨΕ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ153
14/06/2018 03:00:0015/06/2018 12:46:58Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΗΜ 3624 αναπηρικό αυτοκίνητοΨΤΧΟΩΚ3-ΑΧ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ159
14/06/2018 03:00:0015/06/2018 12:52:35Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΒΒ 6212 αναπηρικό αυτοκίνητο60ΜΡΩΚ3-ΘΙΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ163
14/06/2018 03:00:0015/06/2018 13:05:56Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΑΤΗ 4286 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΣΠΟΩΚ3-ΘΗΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ170
14/06/2018 03:00:0015/06/2018 12:37:12Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2018 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη»ΨΠΕΕΩΚ3-ΦΘΦΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ143
14/06/2018 03:00:0015/06/2018 12:38:57Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2018 Εσόδων – Εξόδων του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»69ΟΘΩΚ3-2ΗΑΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ144
14/06/2018 03:00:0015/06/2018 12:42:04Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Εξειδικευμένος Σύμβουλος Υποστήριξης στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης & στο ΣΥ.ΛΑ.Π»Ψ7Α6ΩΚ3-ΨΔΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ149
14/06/2018 03:00:0015/06/2018 12:48:16Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΚΙ 6037 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΟ95ΩΚ3-ΩΨΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ160
14/06/2018 03:00:0015/06/2018 12:49:31Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΧΝΗ 6596 αναπηρικό αυτοκίνητο69ΖΡΩΚ3-990ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ161
14/06/2018 03:00:0015/06/2018 12:57:57Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΖΒ 6488 αναπηρικό αυτοκίνητοΩ7ΡΟΩΚ3-Α0ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ166
14/06/2018 03:00:0015/06/2018 12:43:42Κοπή Επικίνδυνων ΔένδρωνΩΓΤ2ΩΚ3-8Φ7ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ151
14/06/2018 03:00:0015/06/2018 12:51:05Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΒΒ 7469 αναπηρικό αυτοκίνητο6ΣΨ1ΩΚ3-9ΞΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ162
14/06/2018 03:00:0015/06/2018 12:55:12Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΥΗΗ 8008 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΖΡΔΩΚ3-4Σ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ164
14/06/2018 03:00:0015/06/2018 12:56:49Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΖΚ 4391 αναπηρικό αυτοκίνητο62Ν3ΩΚ3-Ι6ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ165
14/06/2018 03:00:0020/06/2018 14:15:18Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 2.000 € για εκδήλωση ευαισθητοποίησης πολιτών, που θα γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστώνΨ39ΑΩΚ3-ΧΒΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ145
14/06/2018 03:00:0021/06/2018 13:08:02Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 814,40 ευρώΩΝ82ΩΚ3-ΘΗΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ146
14/06/2018 03:00:0021/06/2018 12:14:19Παραχώρηση χρήσης του νέου κτηρίου του 7ου βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Νέας Σμύρνης, στην οδό Σινώπης 13, στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης» για την λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού»6ΦΣΩΩΚ3-ΨΙΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141
14/06/2018 03:00:0021/06/2018 12:19:44Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων» αρ. μελ. 7/201778ΤΜΩΚ3-ΙΩΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ154
14/06/2018 03:00:0020/06/2018 14:18:21Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας του Δήμου με Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΚΜΗΨΛ6ΚΩΚ3-9Ψ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ147
14/06/2018 03:00:0020/06/2018 14:49:55Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Ειρήνης ΜπέμπηΨΧΒΦΩΚ3-ΚΘ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ158
14/06/2018 03:00:0021/06/2018 13:12:59Έγκριση Σχεδίου Συνεργασίας Συλλογής και Εκπόνησης για Ανακύκλωση Πλαστικών Πωμάτων (Καπακίων) και Ανταλλαγή με Αναπηρικά ΑμαξίδιαΨΥΜΕΩΚ3-7Υ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ157
14/06/2018 03:00:0021/06/2018 13:10:48Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση – Ανακαίνιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αύλειων Χώρων Σχολείων» (αρ. μελ. 80/16)ΨΚΥΟΩΚ3-ΛΤ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ152
14/06/2018 03:00:0021/06/2018 13:36:51Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας του Δήμου με την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Ε.Π.Φ.Α.)7ΖΩ0ΩΚ3-ΟΦΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ156
14/06/2018 03:00:0019/06/2018 13:26:45Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη»ΩΚΕΡΩΚ3-Α44ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ142
14/06/2018 03:00:0020/06/2018 11:45:17Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης & Κέντρου Κοινωνικής Περιφέρειας Αττικής (ΚΚΠΠΑ)ΩΟΗΓΩΚ3-ΓΕ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ155
14/06/2018 03:00:0013/09/2018 16:14:09Παραχώρηση οχήματος Δήμου Νέας Σμύρνης στο ΑΤ Νέας ΣμύρνηςΨΥΡΓΩΚ3-ΙΘΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ150
10/05/2018 03:00:0017/05/2018 10:15:59Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 3.000 ευρώ για τις εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης της Παγκόσμιας Ημέρας ΠεριβάλλοντοςΩΤΨΨΩΚ3-Φ9ΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ133
10/05/2018 03:00:0017/05/2018 10:17:18Συμμετοχή τριών (3) εκπροσώπων του Δήμου στην 1η συνάντηση στο Παρίσι, στο πλαίσιο του προγράμματος APProach7ΘΙΑΩΚ3-ΩΩΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135
10/05/2018 03:00:0016/05/2018 15:34:36Έγκριση της μελέτης «Ανακατασκευή (διαμόρφωση πεζοδρομίων και κόμβων) οδών Εφέσου, Αγ. Πολυκάρπου και τμημάτων οδών Ν. Πλάστήρα από Εφέσου-Μ.Αλεξάνδρου και Ομήρου από Παλαιολόγου-Πλ.Μέλητος-»7Ζ45ΩΚ3-7ΔΩΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ128
10/05/2018 03:00:0016/05/2018 15:37:49Έγκριση ταμειακών απολογιστικών στοιχείων εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 20179Λ47ΩΚ3-ΨΙΚΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ139
10/05/2018 03:00:0016/05/2018 15:39:07Έγκριση ταμειακών απολογιστικών Α’ Τριμήνου έτους 2018678ΦΩΚ3-ΙΟΧΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ140
10/05/2018 03:00:0016/05/2018 15:36:23Αποδοχή του ποσού 117.450 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Κατανομή και διάθεση του ποσού των 117.273,82 ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπής του Δήμου Νέας Σμύρνης. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος – έκδοση ΑΑΥ ποσού 117.273,82 ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης.9ΕΩΧΩΚ3-ΖΦΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ138
10/05/2018 03:00:0011/05/2018 10:32:06Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Διοργάνωση τελετής λήξης-Πάρτι των Εθνών»6ΑΘ3ΩΚ3-ΘΘΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ129
10/05/2018 03:00:0011/05/2018 10:34:02Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Διαγράμμιση Οδοστρωμάτων στις Διαβάσεις Πεζών». (Αρ. μελ.53/2017)65Ρ5ΩΚ3-ΥΩΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130
10/05/2018 03:00:0011/05/2018 10:36:09Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Κάλυψη Μεμονωμένων Λάκκων Οδών». (Αρ. μελ.22/2015)ΩΕΟΥΩΚ3-ΥΝ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ131
10/05/2018 03:00:0011/05/2018 12:58:44Γ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018ΩΥΧΙΩΚ3-ΞΧΘΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ127
10/05/2018 03:00:0011/05/2018 12:57:33Γ’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 20186ΠΑ3ΩΚ3-Ξ0ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ126
10/05/2018 03:00:0011/05/2018 11:42:41Τροποποίηση της 81/2018 ΑΔΣΩ1ΒΔΩΚ3-ΙΥΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ137
10/05/2018 03:00:0015/05/2018 11:04:31Συλλογή - Εκποίηση - Ανακύκλωση Πλαστικών Πωμάτων (Καπακιών)ΩΜΜΒΩΚ3-ΟΒΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ132
10/05/2018 03:00:0015/05/2018 11:08:39Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νέας Σμύρνης στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής WIfi4EU/Δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους Ευρωπαίους7ΣΜΙΩΚ3-3ΡΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ134
10/05/2018 03:00:0015/05/2018 15:09:57Αδελφοποίηση με το Δήμο Βλαδικαυκάς (Vladikavkaz) της βορείου Οσσετίας, στη Ρωσική Ομοσπονδία.7ΝΥΕΩΚ3-Ο9ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ136
26/04/2018 03:00:0027/04/2018 13:43:24Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Σειρήνων Πολιτικής Αεράμυνας».ΨΥ15ΩΚ3-47ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119
26/04/2018 03:00:0027/04/2018 13:32:42Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Νέας Σμύρνης».ΨΔΖΓΩΚ3-20ΛΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ117
26/04/2018 03:00:0027/04/2018 13:37:43Ανακατασκευή - διαμόρφωση πεζοδρομίων και κόμβων - οδών Εφέσσου, Αγ. Πολυκάρπου και τμημάτων οδών Ν. Πλαστήρα [από οδό Εφέσου έως Μεγ. Αλεξάνδρου] και Ομήρου [από οδό Κ. Παλαιολόγου έως Πλ. Μέλητος]ΩΣΝΒΩΚ3-4Ι1ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ118
26/04/2018 03:00:0027/04/2018 13:39:16Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος Ποσού 270.500 € για την επιχορήγηση Αθλητικών, Πολιτιστικών και Εξωραϊστικών Συλλόγων και Ιερών Ναών της Πόλης μας για το έτος 2018.Ω8ΚΙΩΚ3-97ΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ120
26/04/2018 03:00:0007/05/2018 12:34:31Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος Ποσού 20.000 € που αφορά Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο: «Δημιουργία παρουσίασης ενημερωτικής προβολής δομών και δράσεων του Δήμου Νέας Σμύρνης».ΩΗΦΣΩΚ3-ΔΘΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ121
26/04/2018 03:00:0007/05/2018 12:31:35Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου.62ΙΡΩΚ3-ΘΦΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ116
26/04/2018 03:00:0007/05/2018 12:37:56Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Ανευ Αξίας της Γεωπονικής Υπηρεσίας.ΨΦΕΡΩΚ3-7ΧΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ124
26/04/2018 03:00:0007/05/2018 12:36:09Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 70.000 € στις Ε.Σ.Ε. για κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης.Ψ6ΧΝΩΚ3-6ΒΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ122
26/04/2018 03:00:0007/05/2018 12:39:25Έγκριση Παράτασης Σύμβασης μεταξύ Δήμου Νέας Σμύρνης και Αγαθοεργού Σωματείου Εθνική Στέγη για την ενοικίαση δύο οικίσκων.ΩΦΡΩΩΚ3-39ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ125
26/04/2018 03:00:0002/05/2018 13:53:53Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης» οικ. έτους 2018.ΩΧΥ7ΩΚ3-ΔΑΘΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ114
26/04/2018 03:00:0002/05/2018 13:55:15Έγκριση σχεδίου συμβάσεως παροχής υπηρεσιών παραλαβής και μεταφοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ΑΗΗΕ).ΩΞΔ9ΩΚ3-Ο7ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ123
26/04/2018 03:00:0003/05/2018 10:17:36Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης» οικ. έτους 2018.Ω2ΓΦΩΚ3-6ΨΓΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ115
26/04/2018 03:00:0003/05/2018 10:15:54Επικύρωση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου ετών 2016-2017.617ΨΩΚ3-90ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113
28/03/2018 03:00:0004/04/2018 12:15:54Καταστροφή υλικών.ΨΙ5ΓΩΚ3-6ΗΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86
28/03/2018 03:00:0002/04/2018 11:48:24Έγκριση αναγκαιότητας για τη συμμετοχή του Δήμου Από Σμύρνης στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) Εύξεινη Πόλη.6Ρ0ΖΩΚ3-Π1ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76
28/03/2018 03:00:0003/04/2018 12:39:45Έγκριση της υπαρ. 96/2018 Α.Ο.Ε.607ΦΩΚ3-ΔΛΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ92
28/03/2018 03:00:0003/04/2018 14:02:17α) Έγκριση προγράμματος «Δράσεις υποστήριξης νέας γενιάς» β) Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 19.800€.ΩΧ1ΚΩΚ3-ΕΘ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ73
28/03/2018 03:00:0003/04/2018 13:29:55Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2017 Α΄βάθμιας ΕΣΕ Δήμου Ν. Σμύρνης.734ΒΩΚ3-7ΩΡΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ111
28/03/2018 03:00:0003/04/2018 13:32:08Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 Β΄βάθμιας ΕΣΕ Δήμου Ν. Σμύρνης.ΩΘ58ΩΚ3-ΒΡΜΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ112
28/03/2018 03:00:0003/04/2018 15:31:41Καταστροφή υλικών.ΨΕΖΕΩΚ3-ΘΚ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86
28/03/2018 03:00:0003/04/2018 15:30:41α) Αποδοχή παραιτήσεων: Προέδρου και Τακτικού Μέλους από το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ της Α΄ Βάθμιας ΕΣΕ β) Εκλογή Νέων.ΨΡΘ6ΩΚ3-Η3ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ80
28/03/2018 03:00:0029/03/2018 15:02:30Παράταση σύμβασης της ομάδας Α (Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων) της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια βενζίνης, πετρελαίου κίνησης & λιπαντικών» με αρ. μελ. 108/2015.7Θ09ΩΚ3-0Ε3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69
28/03/2018 03:00:0029/03/2018 14:43:01Έγκριση της υπαρ. 95/2018 Α.Ο.Ε.9ΩΣΧΩΚ3-ΞΜΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91
28/03/2018 03:00:0029/03/2018 14:51:10Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαίρεση και αντικατάσταση επικίνδυνης στέγης αποθήκης Γεωπονικής».ΨΦΘ4ΩΚ3-50ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ100
28/03/2018 03:00:0029/03/2018 14:55:55Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή εργαλείων και γεωργικών μηχανημάτων».ΨΟΛ7ΩΚ3-Ο0ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ103
28/03/2018 03:00:0029/03/2018 15:01:28Παράταση σύμβασης της ομάδας Β (Πετρέλαιο Κίνησης) της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια βενζίνης, πετρελαίου κίνησης & λιπαντικών» με αρ. μελ. 108/2015.75ΖΑΩΚ3-43ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68
28/03/2018 03:00:0029/03/2018 15:15:50Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα για τη «Μελέτη πράξεων αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας και τακτοποίηση οικοπέδου» με Αρ. Μελ. 110/2016.ΩΩ59ΩΚ3-ΛΗΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ99
28/03/2018 03:00:0029/03/2018 14:52:24Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Ενέργειες υποστήριξης νέας γενιάς».ΨΛΩΞΩΚ3-ΛΗΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ101
28/03/2018 03:00:0029/03/2018 14:53:47Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΓΑΤΩΝ».6ΥΓΠΩΚ3-ΑΤ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ102
28/03/2018 03:00:0030/03/2018 15:07:571. Λήψη απόφασης για τη δράση «Υποστήριξη Γραφείου Ανάπτυξης & Τοπικής Επιχειρηματικότητας» 2. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση από δαπάνης ποσού 4.950€.ΨΗΠΑΩΚ3-2ΗΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ74
28/03/2018 03:00:0030/03/2018 15:13:01Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού πολυετούς δαπάνης, για τρία (3) έτη, που αφορά την «Προμήθεια τροφίμων για από ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» ετών 2018-2019-2020-2021, μέσω Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.ΨΛΔΦΩΚ3-4Ψ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79
28/03/2018 03:00:0030/03/2018 15:22:10Αποδοχή Πρόσκλησης Ι, για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».ΨΚΩΖΩΚ3-ΒΟΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94
28/03/2018 03:00:0030/03/2018 15:11:05Συμμετοχή του Δήμου Νέας Σμύρνης με την πρόταση: «PUSMIT/Data-driven Collaborative Development and Management of Public Services for Migrant Integration» στην πρόσκληση H2020-SC6-MIGRATION-2018 του προγράμματος Horizon 2020 της Ε.Ε.ΩΓ3ΛΩΚ3-ΙΚΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77
28/03/2018 03:00:0030/03/2018 15:17:24α) Έγκριση υποβολής Αιτήματος στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, για παραχώρηση ακινήτου, που βρίσκεται επί των οδών Πλαστήρα, Τράλλεων και Συγγρού, στο Δήμο Ν. Σμύρνης β) εξουσιοδότηση Δημάρχου.63ΕΣΩΚ3-ΜΜ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84
28/03/2018 03:00:0030/03/2018 15:19:07Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ Αξίας.7ΥΚΜΩΚ3-1ΤΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85
28/03/2018 03:00:0030/03/2018 15:23:08Αποδοχή Πρόσκλησης ΙI, για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».96ΔΥΩΚ3-6ΛΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95
28/03/2018 03:00:0002/04/2018 15:52:25α) Έγκριση συμμετοχής του Εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου Κοιν. Πολιτικής Παναγιώτη Γιατζίδη στο συνέδριο ΕΔΔΥΠΠΥ στο Διδυμότειχο β) Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 530€ γ) Ορισμός υπολόγου.7ΖΦ2ΩΚ3-ΘΒ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ82
28/03/2018 03:00:0002/04/2018 16:03:06Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΛΑΚΚΩΝ ΟΔΩΝ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 22/15).7ΔΥΑΩΚ3-ΖΘΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97
28/03/2018 03:00:0003/04/2018 09:31:39Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο «Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Ακαθάρτων» αρ. μελ. 18/2017.ΩΛΧΓΩΚ3-008ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98
28/03/2018 03:00:0003/04/2018 09:33:27Ορισμός Μέλους για τη συγκρότηση Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών.ΩΘΙΞΩΚ3-ΒΡΩΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ107
28/03/2018 03:00:0003/04/2018 09:34:38Διαγραφή Μισθωμάτων περιπτέρου εταιρείας ΙΝΚΑΤ Α.Ε. έτους 2017.Ω6ΟΗΩΚ3-ΧΧ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98
28/03/2018 03:00:0003/04/2018 11:00:40Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΚΑΡΑΖ».ΨΞΟ3ΩΚ3-ΓΘΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ104
28/03/2018 03:00:0003/04/2018 11:01:51Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ».626ΥΩΚ3-ΛΙΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ105
28/03/2018 03:00:0003/04/2018 11:02:45Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ».6ΤΔΠΩΚ3-2Ξ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106
28/03/2018 03:00:0029/03/2018 14:31:16Β΄ Αναμόρφωση Τεχνικού προγράμματος 2018.9404ΩΚ3-ΧΓΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70
28/03/2018 03:00:0029/03/2018 14:32:42Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Ν. Σμύρνης οικ. έτους 2018.ΨΧΟΚΩΚ3-Φ48ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ71
28/03/2018 03:00:0029/03/2018 14:35:11Περί χορηγήσεων παρατάσεων αδειών χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων6ΜΜΛΩΚ3-ΕΥ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78
28/03/2018 03:00:0029/03/2018 14:41:14Έγκριση της υπαρ. 569/2017 Α.Ο.Ε.ΩΙΓ0ΩΚ3-ΒΤ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90
28/03/2018 03:00:0030/03/2018 15:24:19Αποδοχή Πρόσκλησης ΙII, για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II».6ΠΤΞΩΚ3-96ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96
28/03/2018 03:00:0030/03/2018 15:15:53Αναγκαιότητα μίσθωσης ή αγοράς ακινήτου, για την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου σε ένα ενιαίο διοικητικό κέντρο.ΩΣ69ΩΚ3-16ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83
28/03/2018 03:00:0030/03/2018 15:20:221. Λήψη απόφασης για την έκδοση βιβλίου αποφοίτων Σχολείων Δήμου Από Σμύρνης 2. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης 15.000€.Ω0ΒΝΩΚ3-84ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ87
28/03/2018 03:00:0004/04/2018 11:00:371. Λήψη απόφασης για τη δράση «Επιβράβευση Αριστούχων Μαθητών» 2. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού 3.000€.6ΦΛΠΩΚ3-56ΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ88
28/03/2018 03:00:0028/03/2018 15:09:37Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ομήρου κατά τη διάρκεια του έργου «Ανάπλαση οδών Ομήρου – Παλαιολόγου»6ΣΚΜΩΚ3-ΗΨΜΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ93
28/03/2018 03:00:0028/03/2018 15:45:49Ανανέωση – παράταση Συμβάσεων προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στα Κέντρα Κοινότητας.ΩΥΛΗΩΚ3-90ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72
28/03/2018 03:00:0011/05/2018 11:43:26α) Έγκριση συμμετοχής δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου στο συνέδριο Ε.Σ.Δ.Α.Κ. στο Ηράκλειο Κρήτης, β) Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 950€ γ) Ορισμός υπολόγου.ΨΙΡ6ΩΚ3-Α5ΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ81
28/03/2018 03:00:0002/07/2018 12:14:52Συμμετοχή του Δήμου Νέας Σμύρνης στους Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες.6ΚΘΨΩΚ3-ΖΒ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ75
28/03/2018 03:00:0009/10/2018 15:01:251. Λήψη απόφασης για τη δράση «Επιβράβευση Μαθητών» 2. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού 10.000€.6ΚΘΠΩΚ3-56ΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ89
28/02/2018 02:00:0002/03/2018 13:03:14Έγκριση Διενέργειας και της υπαρ. 1/2018 μελέτης, για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Οδοφωτισμού Δήμου Νέας Σμύρνης», με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού614ΟΩΚ3-79ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53
28/02/2018 02:00:0002/03/2018 13:00:07Έγκριση συμμετοχής Δημάρχου στην έκθεση IFAT στο Μόναχο7ΜΩΤΩΚ3-ΛΥΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58
28/02/2018 02:00:0002/03/2018 12:52:08Έγκριση Α’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης»Ψ40ΝΩΚ3-6ΦΦΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ50
28/02/2018 02:00:0002/03/2018 12:58:42Έγκριση Α’ Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»6ΦΛΚΩΚ3-7Υ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ52
28/02/2018 02:00:0002/03/2018 13:08:37Τροποποίηση σύστασης της Συντονιστικής Επιτροπής και ορισμού Εκπροσώπου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγή Υγείας6ΒΛΘΩΚ3-ΔΦΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60
28/02/2018 02:00:0002/03/2018 12:56:54Έγκριση Α’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας. Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων Εθνική Στέγη»6ΝΞΟΩΚ3-ΝΥΩΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ51
28/02/2018 02:00:0002/03/2018 13:06:19Αποδοχή του ποσού 117.450 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Κατανομή και διάθεση του ποσού των 117.273,82 ευρώ στις ΕΣΕ και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της σχετικής ΑΑΥ.6Κ9ΧΩΚ3-4ΙΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ59
28/02/2018 02:00:0016/03/2018 14:10:54Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις Πεζοδρομίων – Πεζοδρόμων» αρ. μελ. 76/20156Κ5ΝΩΚ3-ΔΚ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62
28/02/2018 02:00:0006/03/2018 09:50:03Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίαςΩΝΤ7ΩΚ3-7ΤΛΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ61
28/02/2018 02:00:0006/03/2018 09:46:26Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Νέας Σμύρνης στο χρηματοδοτούμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUROPE CITIZENS στο σκέλος Ευρωπαϊκή Μνήμη με θέμα τα 80 χρόνια από την έναρξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου.678ΕΩΚ3-2ΦΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56
28/02/2018 02:00:0005/03/2018 09:13:13Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση Ανακαίνιση Όψεων» αρ. μελ. 57/2017Ω56ΝΩΚ3-9ΣΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64
28/02/2018 02:00:0005/03/2018 09:16:01Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση Κοινόχρηστων Χώρων» αρ. μελ. 49/20176138ΩΚ3-ΕΨ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65
28/02/2018 02:00:0005/03/2018 09:29:37Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας με τίτλο: «Προμήθεια λογισμικού και υλικών εξοπλισμού πληροφοριακού συστήματος»ΩΨΟΒΩΚ3-ΜΦΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67
28/02/2018 02:00:0005/03/2018 09:26:44Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση Τεχνικών Οργάνων»7ΧΛΝΩΚ3-78ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66
28/02/2018 02:00:0009/03/2018 10:26:16Έγκριση Παράτασης Χρονικής Διάρκειας της Σύμβασης της Υπηρεσίας «Συντήρηση-Διάστρωση Αθλητικού Τάπητα» αρ. μελ. 58/20176ΒΛ5ΩΚ3-ΩΚΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ63
28/02/2018 02:00:0015/03/2018 12:57:59Συμμετοχή του Δήμου Νέας Σμύρνης στην πρόταση: APProach / Connceting EU mobile citizens with their welcoming cities» του προγράμματος της ΕΕ για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ιθαγένεια. (RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP PROGRAMME) με συμμετέχοντες 1) τον Δήμο του Έττερβεκ / COMMUNE D’ETTERBEK (Βέλγιο) 2) τον Δήμο του Μιλάνου / COMUNE DI MILANO (Ιταλία) 2) τον Δήμο του Παρισιού VILLE DE PARIS (Γαλλία) 4) τον Δήμο του Βέιλε VEJLE KOMMUNE / (Δανία) και 5) τον Δήμο της Λισαβόνας /CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA / (Πορτογαλία) και συντονιστή εταίρο τον Σύνδεσμο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ALDA / ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALIE / (Γαλλία)ΨΥΝ0ΩΚ3-Χ7ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55
28/02/2018 02:00:0015/03/2018 13:13:42Συμμετοχή του Δήμου Νέας Σμύρνης στο δίκτυο εκπαιδευτικών & πολιτιστικών φορέων της Λ. Συγγρού & της Τ.Α.Ω4Γ0ΩΚ3-ΑΕΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57
28/02/2018 02:00:0015/03/2018 10:06:24Δημιουργία και χωροθέτηση ενός (1) Μικρού Πράσινου Σημείου / Κέντρου Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) στο Δήμο Νέας ΣμύρνηςΩΤΙΨΩΚ3-ΝΤΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54
20/02/2018 02:00:0020/02/2018 12:45:17Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου.ΨΒΚ2ΩΚ3-ΧΜΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46
20/02/2018 02:00:0020/02/2018 12:47:15Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.Ψ7Η5ΩΚ3-ΟΞΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47
20/02/2018 02:00:0020/02/2018 12:48:25Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.6Ε0ΩΩΚ3-39ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48
20/02/2018 02:00:0020/02/2018 12:49:23Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, η δαπάνη μισθοδοσίας των οποίων θα καλυφθεί σε ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίμου πολιτών-δημοτών.ΨΡΑΙΩΚ3-Σ9ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49
05/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:33:46Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου και αναψυχής»ΩΙΧ8ΩΚ3-295ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22
01/02/2018 02:00:0001/02/2018 12:12:41Συμπλήρωση της υπαρ. 74/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέας ΣμύρνηςΨΩΕΥΩΚ3-ΑΛ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:31:09Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής της υπηρεσίας με τίτλο: «Διαχείριση προβολής και αιτημάτων Δημοτών του Δήμου Νέας Σμύρνης»ΨΑΛΝΩΚ3-ΚΙΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:22:31Σύναψη Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και του Δήμου Νέα ΣμύρνηςΨΝΖΛΩΚ3-0Γ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:27:39Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για την υποστήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Ν. ΣμύρνηςΩ58ΔΩΚ3-1Β2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:26:07Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 20187Ν2ΠΩΚ3-ΨΩΩΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ5
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:24:23Α’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2018ΩΒΠΝΩΚ3-Ι95ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:29:43Εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου – Περιπτέρου το οποίο βρίσκεται εντός του Δημοτικού Άλσους Νέας Σμύρνης7Δ5ΔΩΚ3-9Ο2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:32:40Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση PLC πλατείας Καρύλλου»9ΟΖΡΩΚ3-ΦΗΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:42:49Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας»63Δ5ΩΚ3-ΞΗΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:48:21Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων – Συντήρηση μηχανημάτων φίλτρων Υπηρεσίας Καθαριότητας»ΨΞ5ΙΩΚ3-0Β5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 15:10:12Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ’ αριθμό ΙΗΚ 8134 αναπηρικό αυτοκίνητο6ΣΨΠΩΚ3-ΘΙΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:36:12Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Καθαρισμός και φύλαξη μοκετών»ΩΘΧΝΩΚ3-Γ4ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:38:52Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες μετεγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας»ΩΝ99ΩΚ3-Δ0ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:51:08Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση Ρολογιού Παρουσίας Προσωπικού»94Κ1ΩΚ3-ΘΕΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 15:04:25Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ’ αριθμό ΙΗΡ 1115 αναπηρικό αυτοκίνητο96Ξ4ΩΚ3-ΤΔΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 15:09:00Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ’ αριθμό ΖΖΝ 7674 αναπηρικό αυτοκίνητο99ΞΠΩΚ3-1Ι1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ44
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:54:43Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ’ αριθμό ΙΚΝ 7275 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΚΙΓΩΚ3-ΩΓ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:59:15Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ’ αριθμό ΖΗΟ 7492 αναπηρικό αυτοκίνητοΨΗΕΣΩΚ3-6ΦΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 15:03:14Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ’ αριθμό ΙΗΖ 6702 αναπηρικό αυτοκίνητο998ΟΩΚ3-Η65ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 15:06:45Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ’ αριθμό ΖΚΒ 2790 αναπηρικό αυτοκίνητοΨ0Ω1ΩΚ3-5ΙΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:37:34Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση λεβητοστασίων και καυστήρων»6ΗΧΙΩΚ3-ΧΜΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:53:10Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το υπ’ αριθμό ΝΗΚ 3944 αναπηρικό αυτοκίνητοΨ09ΣΩΚ3-ΟΤ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:57:29Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ’ αριθμό ΥΡΤ 1592 αναπηρικό αυτοκίνητο99ΓΤΩΚ3-ΨΝΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 15:00:52Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ’ αριθμό ΖΗΗ 3559 αναπηρικό αυτοκίνητοΨΞΛΠΩΚ3-ΒΗΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:35:01Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή αντλιών ανακυκλοφορίας»9Ω39ΩΚ3-ΘΙΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:49:43Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Καταπολέμηση Ασθένειας Φοινίκων»ΩΡ4ΜΩΚ3-ΤΚΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 14:56:15Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ’ αριθμό ΙΚΝ 7590 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΓΡ6ΩΚ3-ΘΜΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 15:02:07Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ’ αριθμό ΖΖΟ 1519 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΓΩΣΩΚ3-ΔΝΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39
01/02/2018 02:00:0005/02/2018 15:05:40Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπ’ αριθμό ΙΕΥ 2780 αναπηρικό αυτοκίνητο6Ρ56ΩΚ3-ΜΩ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42
01/02/2018 02:00:0006/02/2018 13:31:15Αναδρομικές οφειλές στους δικαιούχους Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλακτος6ΙΗΟΩΚ3-ΟΟΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ10
01/02/2018 02:00:0020/03/2018 10:25:58Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης»72ΙΕΩΚ3-ΖΥΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29
01/02/2018 02:00:0028/02/2018 13:49:071. Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Μετατόπιση δικτύου φυσικού αερίου οδού Ομήρου 2. Εξουσιοδότηση Δημάρχου64ΛΠΩΚ3-ΔΤΠΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ18
01/02/2018 02:00:0013/02/2018 10:03:59Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας ΕΣΕ6ΝΞ9ΩΚ3-ΣΙΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ8
01/02/2018 02:00:0012/02/2018 10:13:51Μίσθωση χώρου για αποθήκευση ηλεκτρομηχανολογικών αντικειμένωνΩΓΘΞΩΚ3-7ΣΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17
01/02/2018 02:00:0012/02/2018 10:10:39Έγκριση για την προκαταβολή αποζημίωσης για λογαριασμό των υποχρέων της Πράξης Αναλογισμού 2/1979, για τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 540 (κοινόχρηστος χώρος), σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 2508/19977Σ1ΧΩΚ3-Ζ1ΩΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ13
01/02/2018 02:00:0013/02/2018 15:54:42Καταβολή αποζημιώσεως για υλικές ζημιές προκληθείσες σε ιδιώτες (φυσικά ή Νομικά πρόσωπα), σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου Αστικού Κώδικα, αποδεικνυόμενες και κατόπιν διεξαγωγής πραγματογνωμοσύνης από το Δήμο και αποφάσεως της Οικονομικής ΕπιτροπήςΨ6ΣΗΩΚ3-3ΘΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12
01/02/2018 02:00:0007/02/2018 13:06:44Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης ασθενών ρευμάτων»Ψ3Ξ9ΩΚ3-Θ54ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26
01/02/2018 02:00:0007/02/2018 13:05:21Τροποποίηση στη σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων6ΕΗΨΩΚ3-ΩΥΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15
01/02/2018 02:00:0007/02/2018 13:02:50Ανατροπή Αποφάσεων Αναλήψεων ΥποχρεώσεωνΨΟΘΦΩΚ3-ΗΗ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6
01/02/2018 02:00:0007/02/2018 13:04:22Τροποποίηση στη σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩ5ΒΠΩΚ3-4Η8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14
01/02/2018 02:00:0006/02/2018 13:20:34Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης Οφειλόμενων Παρελθόντων ετών6ΨΘ3ΩΚ3-9ΚΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ7
01/02/2018 02:00:0009/02/2018 11:33:05Συμπλήρωση της υπαρ. 175/2017 ΑΔΣ (ΑΔΑ ΨΨΡ2ΩΚ3-ΣΙ4) που αφορά 1) Την αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Σμύρνης με κωδικό MIS 5002310 2) Την παραχώρηση χώρου στέγασης της Δομής 3) τη σύσταση, λειτουργία και ορισμού μελών Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης αυτής 4) την έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ)ΩΡΕ2ΩΚ3-Ε0ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1
01/02/2018 02:00:0009/02/2018 11:35:08Παράταση Συμβατικού Χρόνου του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) Στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» «Α.Π.4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα»Ω1Α9ΩΚ3-5ΥΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19