Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2018.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
24/12/2018 02:00:0027/12/2018 09:50:17α) Κήρυξη ως άγονης της φανερής προφορικής επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας, που αφορά τη μίσθωση ακινήτου/ων για τη στέγαση των υπηρεσιών του δήμου, β) τροποποίηση της υπαρ. 368/2018 ΑΟΕ που αφορά τους όρους διακήρυξης της ανωτέρω δημοπρασίας & γ) Επαναπροκήρυξη της εν λόγω δημοπρασίας με τους τροποποιημένους όρους.ΩΕ48ΩΚ3-ΛΜ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ407/2018
24/12/2018 02:00:0027/12/2018 09:46:39Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη, εξωδίκου συμβιβασμού.6ΨΘ7ΩΚ3-ΥΩ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ403/2018
24/12/2018 02:00:0027/12/2018 09:48:32Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, που αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και καλυμμάτων οδοφωτισμού», αρ. μελ. 67/2018.6ΒΦ1ΩΚ3-ΜΓ4ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ405/2018
24/12/2018 02:00:0028/12/2018 12:52:14Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής60ΔΥΩΚ3-ΩΒ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ404/2018
24/12/2018 02:00:0003/01/2019 10:54:22Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. 16/2018 αποφ. Ειρηνοδικείου Καλλιθέας.ΩΩ1ΛΩΚ3-ΨΤ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ406/2018
19/12/2018 02:00:0002/01/2019 08:11:41Έγκριση όρων διακήρυξης διεθνούς ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων»ΩΛ8ΜΩΚ3-ΞΒ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ408
18/12/2018 02:00:0024/12/2018 10:05:13Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου κάτω των ορίων, «Επισκευή –Συντήρηση Αύλειων χώρων Σ.Σ.», με αρ. μελ. 33/2018.ΨΚΘΔΩΚ3-ΖΧ0ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ399/2018
18/12/2018 02:00:0020/12/2018 08:07:29Συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού για τα κάτωθι έργα: Α. Επισκευή –Συντήρηση Αύλειων χώρων Σ.Σ., αρ. μελ. 33/2018 Β. Επισκευή –Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων, αρ.μελ. 44/2018.7ΝΥ9ΩΚ3-Β2ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ398/2018
18/12/2018 02:00:0020/12/2018 13:37:12Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου κάτω των ορίων, «Επισκευή –Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων», αρ.μελ. 44/2018.Ω9ΔΚΩΚ3-8ΩΤΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ400/2018
18/12/2018 02:00:0019/12/2018 10:40:50Έγκριση όρων διακήρυξης, ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά την «Προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Ν. Σμύρνης», αρ. μελ. 61/2018Ω2ΣΜΩΚ3-2Χ2ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ402/2018
18/12/2018 02:00:0019/12/2018 11:51:53Έγκριση όρων διακήρυξης-τεχνικών προδιαγραφών, ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αρ. μελ. 29/2018.ΩΣ3ΗΩΚ3-Θ7ΒΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ401/2018
17/12/2018 02:00:0018/12/2018 11:10:33Η΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.6ΚΠΙΩΚ3-Λ26ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ397/2018
05/12/2018 02:00:0005/12/2018 13:35:42Κήρυξη ως άγονης της φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου/των που αφορά τα στέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Ν. Σμύρνης και επαναπροκήρυξή της με τους ίδιους όρους.7Δ4ΠΩΚ3-ΥΒΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ392/2018
05/12/2018 02:00:0012/12/2018 07:53:40Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, που αφορά την «Προμήθεια οχημάτων» του Δήμου Ν. Σμύρνης, με αρ. μελ. 65/20187Δ2ΓΩΚ3-ΦΔΤΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ390/2018
05/12/2018 02:00:0012/12/2018 07:49:39Έγκριση όρων διακήρυξης-τεχνικών προδιαγραφών συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια μικροπεριφερειακών Η/Υ», με αρ. μελ. 63/2018Ω40ΧΩΚ3-ΝΔΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ389/2018
05/12/2018 02:00:0012/12/2018 08:04:28Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Αικατερίνης ΒαρελάΩ21ΕΩΚ3-5ΟΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ396/2018
05/12/2018 02:00:0012/12/2018 08:02:31Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Μαρίας Γεωργίου608ΘΩΚ3-4Μ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ395/2018
05/12/2018 02:00:0012/12/2018 07:56:24Κατακύρωση αποτελέσματος επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση χώρου που αφορά τη μεταστέγαση του Κοινωνικού Φαρμακείου & των Δημοτικών Ιατρείων.ΩΞ1ΡΩΚ3-Α5ΠΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ391/2018
05/12/2018 02:00:0012/12/2018 10:04:34Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. Α4940/31-07-2018 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (7ο Μονομελές Τμήμα).6243ΩΚ3-4ΕΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ394/2018
28/11/2018 02:00:0029/11/2018 10:53:48Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και καλυμμάτων οδοφωτισμού».6ΨΖ8ΩΚ3-3ΒΠΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ387/2018
28/11/2018 02:00:0012/12/2018 10:06:31Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού638ΣΩΚ3-ΥΥΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ388/2018
21/11/2018 02:00:0026/11/2018 07:59:15Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΩΓΩΕΩΚ3-ΒΚ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ385/2018
21/11/2018 02:00:0026/11/2018 08:01:14Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Μαρίας Σιμιτζή.6ΟΟΣΩΚ3-Η1ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ386/2018
21/11/2018 02:00:0022/11/2018 12:25:58Ανάθεση τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΩΔΗΖΩΚ3-ΗΔΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ384/2018
20/11/2018 02:00:0021/11/2018 08:02:56Ζ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.6Ω8ΚΩΚ3-ΩΟ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ381/2018
20/11/2018 02:00:0020/11/2018 13:38:56Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.Ψ85ΡΩΚ3-51ΝΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ382/2018
20/11/2018 02:00:0020/11/2018 13:40:33Προσδιορισμός Δημοτικών Τελών κατάληψης πεζοδρομίων & κοινοχρήστων χώρων με χριστουγεννιάτικα είδη έτους 2018.ΩΓ10ΩΚ3-ΖΜΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ383/2018
15/11/2018 02:00:0015/11/2018 11:54:11Έγκριση παράτασης υποβολής προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμου Νέας Σμύρνης».7ΔΥ7ΩΚ3-Ε7ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ380/2018
14/11/2018 02:00:0015/11/2018 10:04:07Καθορισμός προστίμων επί του σχεδίου Κανονισμού Πρασίνου Δήμου Ν. Σμύρνης.ΩΗΞ3ΩΚ3-ΓΟ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ379/2018
14/11/2018 02:00:0015/11/2018 10:00:48Κατάρτιση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας του Δήμου Ν. Σμύρνης, οικονομικού έτους 2019.ΩΜΨΦΩΚ3-Β7ΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ378/2018
14/11/2018 02:00:0016/11/2018 11:15:59Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών καθαριότητας & φωτισμού και ΔΦ έτους 2019.7Θ53ΩΚ3-ΙΜ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ377/2018
07/11/2018 02:00:0008/11/2018 07:53:21Ορισμός Υπολόγου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΝΣΗΜΑ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΚΛΠ.)».ΩΓΜΨΩΚ3-Η6ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ375/2018
07/11/2018 02:00:0008/11/2018 07:51:35Έγκριση Πρακτικού Νο4 και κατακύρωση της σύμβασης που αφορά την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση περιοχής Λουτρών», αρ.μελ. 95/2016.7ΜΠΜΩΚ3-6Ε2ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ373/2018
07/11/2018 02:00:0008/11/2018 07:54:49Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελένης Παπαδοπούλου.ΩΧ24ΩΚ3-Ψ6ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ376/2018
07/11/2018 02:00:0007/11/2018 13:50:48Ορισμός Υπολόγου για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων Ε΄ διμήνου 2018.ΩΕΚ5ΩΚ3-ΠΡ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ374/2018
24/10/2018 03:00:0025/10/2018 10:01:00ΣΤ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.61Β8ΩΚ3-ΘΓ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ367/2018
24/10/2018 03:00:0025/10/2018 10:03:07Αποδοχή δωρεάς γλυπτού.6ΙΨΒΩΚ3-ΒΨ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ371/2018
24/10/2018 03:00:0030/10/2018 09:44:43Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου/ων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Ν. Σμύρνης.73ΖΩΩΚ3-ΙΞΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ368/2018
24/10/2018 03:00:0030/10/2018 09:45:58Διαβίβαση Πρακτικού Αποσφράγισης και Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αρ.μελ. 12/2018.ΩΟΕΜΩΚ3-8ΝΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ369/2018
24/10/2018 03:00:0030/10/2018 09:47:07Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπαρ. 8/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (διαδικασία εργατικών διαφορών).ΩΝΚΛΩΚ3-5Ρ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ370/2018
24/10/2018 03:00:0030/10/2018 09:48:11Αποδοχή δωρεών.ΩΩ4ΤΩΚ3-Α1ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ372/2018
17/10/2018 03:00:0030/10/2018 14:12:45Ορισμός Υπολόγου που αφορά την αγορά κτηματογραφικών τοπογραφικών φύλλων κλπ., για ακίνητα του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΩΛΒΡΩΚ3-5ΦΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ364/2018
17/10/2018 03:00:0025/10/2018 10:37:58Λήψη απόφασης : 1) Για τη νομική στήριξη αιρετού του Δήμου Νέας Σμύρνης σε ποινική του υπόθεση, 2) Διορισμός της Δικηγόρου-Νομικής Συμβούλου του Δήμου, ως Πληρεξουσίας Δικηγόρου δια τη νομική κάλυψη του ως άνω αιρετού του Δήμου μας εις την ανωτέρω ποινική του υπόθεση. 3) Έγκριση της υπαρ. πρ. 21816/2-10-2018 αποφάσεως Δημάρχου Νέας Σμύρνης.ΩΧΡΖΩΚ3-ΓΥ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ362/2018
17/10/2018 03:00:0025/10/2018 10:35:33Άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της αναίρεσης κατά του Κοινωφελούς Σωματείου με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» και κατά της υπαρ. 3120/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.Ψ42ΜΩΚ3-ΨΘ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ360/2018
17/10/2018 03:00:0025/10/2018 10:36:56Λήψη απόφασης : 1) Για τη νομική στήριξη υπαλλήλου του Δήμου Νέας Σμύρνης σε ποινική της υπόθεση, 2) Διορισμός της Δικηγόρου-Νομικής Συμβούλου του Δήμου, ως Δικηγόρου της δια τη νομική κάλυψη της ως άνω υπαλλήλου του Δήμου μας εις την ανωτέρω ποινική της υπόθεση. 3) Έγκριση της υπαρ. πρ. 21173/24-9-2018 αποφάσεως Δημάρχου Νέας Σμύρνης.ΩΟ6ΚΩΚ3-126ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ361/2018
17/10/2018 03:00:0019/10/2018 09:54:05Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Ν. Σμύρνης, οικ. έτους 2019.69ΗΞΩΚ3-ΗΓ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ358/2018
17/10/2018 03:00:0019/10/2018 09:55:36Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την υπηρεσία «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ», της υπαρ. πρ. 17318/18-7-2018 μελέτης και επιλογή οριστικού αναδόχου.ΩΛΦ3ΩΚ3-3Ω4ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ359/2018
17/10/2018 03:00:0019/10/2018 10:01:10Ορθή επανάληψη της υπαρ. 93/2018 ΑΟΕ.60ΘΦΩΚ3-9ΚΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ366/2018
17/10/2018 03:00:0019/10/2018 09:57:46Α. Κήρυξη Επαναληπτικής φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας, που αφορά τη μίσθωση χώρου για τη μεταστέγαση του Κοινωνικού Φαρμακείου και Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Νέας Σμύρνης και Β. Τροποποίηση της υπαρ. 512/2017 ΑΟΕ, που αφορά τους όρους διακήρυξης της ανωτέρω δημοπρασίας.6Ν9ΝΩΚ3-ΟΩΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ363/2018
17/10/2018 03:00:0019/10/2018 09:59:26Οικονομικός προϋπολογισμός προγράμματος «APProach/Connceting EU mobile citizens with their welcoming cities», για τα έτη 2018, 2019 & 2020.ΩΜΨ1ΩΚ3-Β29ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ365/2018
27/09/2018 03:00:0001/10/2018 12:24:13Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων 2017.6ΣΠΟΩΚ3-ΣΔ9ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ357/2018
24/09/2018 03:00:0025/09/2018 11:21:24α. Συμμόρφωση με την υπαρ. 366/2018 Πράξη Προσυμβατικού Ελέγχου του Ε΄ Κλιμακίου και τη σχετική υπαρ. 1328/2018 απόφαση του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της 4/07/2017, που αφορά την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση περιοχής Λουτρών», αρ.μελ. 95/2016. β. Έγκριση Πρακτικού Νο3 με θέμα «Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 4/07/2017 και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση της σύμβασης, κατόπιν της ανωτέρω πράξης και απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των παρατάσεων ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό οικονομικών φορέων».66ΧΝΩΚ3-5Γ9ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ355/2018
24/09/2018 03:00:0025/09/2018 11:19:42Διαβίβαση Πρακτικού Αποσφράγισης & Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς, του Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αρ. μελ. 12/2018 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.6ΨΜΙΩΚ3-ΩΧ7ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ354/2018
24/09/2018 03:00:0003/10/2018 13:42:17Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών, που αφορά τον διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμου Ν. Σμύρνης».6ΓΠΩΩΚ3-7ΩΩΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ356/2018
12/09/2018 03:00:0012/09/2018 09:41:18Ε΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.6ΓΘΜΩΚ3-90ΡΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ353/2018
03/09/2018 03:00:0010/09/2018 08:02:09Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών Προσφορών, του Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αρ. μελ. 12/2018682ΜΩΚ3-ΑΗ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ351/2018
03/09/2018 03:00:0010/09/2018 07:58:38Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής–τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών, του συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ», της υπαρ. 17318/18-7-2018 μελέτης και επιλογή προσωρινού αναδόχου.ΩΚΔΤΩΚ3-Χ0ΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ350/2018
03/09/2018 03:00:0010/09/2018 08:10:03Έγκριση Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών, της υπαρ. 22/2018 μελέτης, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Ανατύπωση Λευκώματος του Δήμου Νέας Σμύρνης με νέα προσθήκη από το 2009 έως και το 2018».6ΙΔΦΩΚ3-Τ6ΨΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ352/2018
01/08/2018 03:00:0002/08/2018 12:09:27Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #20.000# € που αφορά την ανάθεση της υπηρεσίας «Εξειδικευμένος σύμβουλος υποστήριξης στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης & ΣΥΛΑΠ».ΨΓΚΨΩΚ3-ΓΘ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ333/2018
01/08/2018 03:00:0003/08/2018 08:04:35Μερική ανατροπή υπολοίπου ΑΑΥ υπερωριών Β΄ τριμήνου 2018 του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου μας.ΩΜΖ3ΩΚ3-4Ψ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ337/2018
01/08/2018 03:00:0003/08/2018 08:13:07Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #1.285# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή συστήματος εκφακέλωσης».7ΝΞ2ΩΚ3-6ΞΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ341/2018
01/08/2018 03:00:0003/08/2018 08:19:34Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #1.000,00€# που αφορά έξοδα κηδείας υπαλλήλου του Δήμου μας.ΩΑΚΓΩΚ3-ΝΧΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ343/2018
01/08/2018 03:00:0003/08/2018 08:23:18Κήρυξη ως άγονης της Δημοπρασίας μειοδοτικής, φανερής και προφορικής που αφορά την αγορά οικοπέδου για τη στάθμευση οχημάτων του Δήμου Νέας Σμύρνης.6Π4ΖΩΚ3-ΡΡΛΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ346/2018
01/08/2018 03:00:0003/08/2018 08:26:18Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Κων/νου Αβραμίδη.ΩΦ2ΗΩΚ3-ΓΛΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ349/2018
01/08/2018 03:00:0003/08/2018 08:00:31Μερική ανατροπή της ΑΑΥΜΙΣ 159/2018 που αφορά υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων, Β΄ τριμήνου 2018, της Δ/νσης ΚΕΠ του Δήμου μας.6ΩΠΟΩΚ3-ΔΩΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ332/2018
01/08/2018 03:00:0003/08/2018 08:20:31Κατακύρωση αποτελέσματος επαναληπτικής μειοδοτικής Δημοπρασίας, φανερής και προφορικής για τη μίσθωση χώρου για τη μεταστέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου.ΩΤΕΦΩΚ3-ΓΕΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ344/2018
01/08/2018 03:00:0003/08/2018 08:24:19Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελένης Παπαδοπούλου.6ΥΘΠΩΚ3-7ΝΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ347/2018
01/08/2018 03:00:0003/08/2018 08:02:34Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.156,03# ευρώ, που αφορά «Αναδρομικά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Επασφάλιστρο Εργοδότη», για τους υπαλλήλους του Δήμου μας: Λυκίδη Ευγένιο του Βασιλείου, Κερά Θεόδωρο του Ιωάννη, Λιανό Γεράσιμο του Αθανασίου και Καραμηνά Κων/νο του Παναγιώτη.ΩΜΠ9ΩΚ3-Κ57ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ335/2018
01/08/2018 03:00:0003/08/2018 08:03:39Μερική ανατροπή υπολοίπου ΑΑΥ υπερωριών Β΄ τριμήνου 2018 του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου μας.6ΕΠ3ΩΚ3-ΖΙΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ336/2018
01/08/2018 03:00:0003/08/2018 08:08:49Μερική ανατροπή υπολοίπων ΑΑΥ υπερωριών Β΄ τριμήνου 2018 του Τμήματος Παιδείας Νεότητας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας.ΩΠΤ9ΩΚ3-8ΑΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ339/2018
01/08/2018 03:00:0003/08/2018 08:07:54Μερική ανατροπή υπολοίπου ΑΑΥ υπερωριών Μαΐου-Ιουνίου τριμήνου 2018 του Αν/τη Προϊσταμένου του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου μας.Ω9ΑΕΩΚ3-Β7ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ338/2018
01/08/2018 03:00:0003/08/2018 08:10:21Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #32.904# ευρώ, που αφορά «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού εργασίας».7ΣΑΒΩΚ3-220ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ340/2018
01/08/2018 03:00:0003/08/2018 08:18:19Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #500,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ.)». Ορισμός Υπολόγου.6ΥΜΑΩΚ3-9Ο1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ342/2018
01/08/2018 03:00:0003/08/2018 08:22:10Κήρυξη ως άγονης της επαναληπτικής φανερής και προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας που αφορά τη μίσθωση χώρου για τη μεταστέγαση του Κοινωνικού Φαρμακείου & των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Νέας Σμύρνης.7ΘΘΔΩΚ3-ΖΩΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ345/2018
01/08/2018 03:00:0003/08/2018 08:25:19Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Λουκίας Μερκούρη.6ΞΨ5ΩΚ3-ΨΣ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ348/2018
01/08/2018 03:00:0021/08/2018 13:03:17Έγκριση εκτάκτων δαπανών ποσού #2.160,00# ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus plus, Βασική Δράση 3, Vetit»Ψ2Κ3ΩΚ3-ΕΥΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ334/2018
23/07/2018 03:00:0023/07/2018 12:10:43Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.790# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Απολυμάνσεις υπάρχοντος δικτύου ομβρίων», αρ. μελ. 37/2018.62Χ3ΩΚ3-ΕΡ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ325/2018
23/07/2018 03:00:0024/07/2018 08:51:22Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #1.500# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα 2018».ΩΒ4ΛΩΚ3-ΗΚΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ328/2018
23/07/2018 03:00:0024/07/2018 08:52:42Ανανέωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης με τη ΔΕΠΑ Α.Ε.62ΩΡΩΚ3-9Ω7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ330/2018
23/07/2018 03:00:0024/07/2018 08:53:46Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βαρελά Αικατερίνης.7ΑΩΑΩΚ3-Ρ0ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ331/2018
23/07/2018 03:00:0023/07/2018 13:17:58Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #24.700# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες προσαρμογής κοινοχρήστων κτιρίων στο Π.Δ. 99/2017».ΨΦΦΔΩΚ3-0Τ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ314/2018
23/07/2018 03:00:0024/07/2018 14:33:24Συμπλήρωση της υπαρ. 175/2018 ΑΟΕ περί Σύνταξης Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #20.000,00# ευρώ, που αφορά «Εξειδικευμένο σύμβουλο υποστήριξης στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και ΣΥΛΑΠ».Ψ2Π7ΩΚ3-Φ2ΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ329/2018
23/07/2018 03:00:0024/07/2018 08:28:36Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Σμύρνης, από 1-1-2018 έως 30-6-2018.ΩΧΧΞΩΚ3-ΙΨΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ315/2018
23/07/2018 03:00:0024/07/2018 08:32:01Έγκριση και διάθεση πίστωσης , που αφορά «Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών και φορτηγών οχημάτων».Ω1ΞΤΩΚ3-Ο1ΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ319/2018
23/07/2018 03:00:0024/07/2018 08:34:05Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #133.702,67# ευρώ, που αφορά μεταβίβαση εισπραχθέντων εσόδων αθλητικών δραστηριοτήτων στον Πολιτιστικό & Αθλητικό Οργανισμό.6671ΩΚ3-ΦΔΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ321/2018
23/07/2018 03:00:0024/07/2018 08:35:29Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #5.000# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πομπών ενδοεπικοινωνίας».6ΨΥΜΩΚ3-ΨΞ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ322/2018
23/07/2018 03:00:0024/07/2018 08:37:36Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.790# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού φωτισμού».6ΤΑΕΩΚ3-ΡΩΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ323/2018
23/07/2018 03:00:0024/07/2018 08:39:30Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #19.000# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας».66Ρ5ΩΚ3-ΡΒ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ324/2018
23/07/2018 03:00:0024/07/2018 08:42:53Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.614# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλιακών αναλαμπόντων φανών», με αρ. μελ. 36/2018.ΩΣΧΨΩΚ3-ΗΜΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ326/2018
23/07/2018 03:00:0024/07/2018 08:49:34Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #6.996,08# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σκουπών χόρτου».63ΞΓΩΚ3-ΣΡΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ327/2018
23/07/2018 03:00:0030/07/2018 13:40:40Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #626,65# ευρώ, που αφορά απόδοση υπέρ Δ.Ο.Υ.ΨΞΩΧΩΚ3-Ε68ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ320/2018
23/07/2018 03:00:0030/07/2018 13:41:49Συμπλήρωση της υπαρ. 175/2018 ΑΟΕ περί Σύνταξης Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #20.000,00# ευρώ, που αφορά «Εξειδικευμένο σύμβουλο υποστήριξης στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και ΣΥΛΑΠ».ΩΔΔΓΩΚ3-ΡΗΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ329/2018
23/07/2018 03:00:0030/07/2018 13:39:05Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. Α1227/2018 αποφάσεως του 7ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς.6Υ2ΑΩΚ3-ΔΧ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ316/2018
20/07/2018 03:00:0020/07/2018 13:55:21Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018.ΨΚΔ2ΩΚ3-Ρ25ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ318/2018
20/07/2018 03:00:0020/07/2018 13:53:48Δ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.ΩΜΤΩΩΚ3-Υ1ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ317/2018
16/07/2018 03:00:0016/07/2018 10:49:04Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Φιλοξενία παιδιών (6-16 ετών) του Δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2018», με αρ. μελ. 20/2018.6ΥΤΛΩΚ3-ΦΡ4ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ313/2018
10/07/2018 03:00:0010/07/2018 12:36:23Έγκριση Δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #748.027,07# € για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και ορισμός υπολόγου.6ΝΜ5ΩΚ3-959ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ307/2018
10/07/2018 03:00:0010/07/2018 12:58:15Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών που αφορούν το συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Φιλοξενία παιδιών (6-16 ετών) του Δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2018», με αρ. μελ. 20/2018.7ΑΜΥΩΚ3-2ΤΖΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ309/2018
10/07/2018 03:00:0011/07/2018 08:58:33Διάθεση πίστωσης ποσού #70.831,67# ευρώ που αφορά πληρωμή φόρου εισοδήματος, οικονομικού έτους 2017.Ω8Σ3ΩΚ3-ΓΥΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ310/2018
10/07/2018 03:00:0011/07/2018 09:00:09Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #11.114,24# ευρώ που αφορά μεταβίβαση ποσού προς ΙΕΚ «Ακμή» στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus, βασική δράση 3.ΩΙΝΖΩΚ3-ΜΘΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ311/2018
10/07/2018 03:00:0011/07/2018 09:01:24Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Π. Γκαϊδόγιαννη.ΩΕΖΤΩΚ3-6ΝΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ312/2018
10/07/2018 03:00:0011/07/2018 08:54:19Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #20.000,00# ευρώ, που αφορά την υπηρεσία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Ν.Σ. ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ».ΩΑΜΦΩΚ3-ΞΙ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ308/2018
02/07/2018 03:00:0010/07/2018 12:31:27Διαβίβαση Πρακτικών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών – Τμήμα 3 : Προμήθεια Λιπαντικών » με αριθ. Μελέτης 68/2017.ΩΖ4ΣΩΚ3-6ΞΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ303/2018
02/07/2018 03:00:0003/07/2018 08:16:24Κατακύρωση δημοπρασίας που αφορά τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΩΧΙΤΩΚ3-ΧΘ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ305/2018
02/07/2018 03:00:0003/07/2018 08:20:24Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #490,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μας.Ω01ΔΩΚ3-00ΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ306/2018
02/07/2018 03:00:0003/07/2018 08:14:24Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #10.000,00# ευρώ, που αφορά «Ψηφιακές εκτυπώσεις».73ΥΦΩΚ3-85ΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ304/2018
26/06/2018 03:00:0009/07/2018 11:52:27Κήρυξη ως άγονης της φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας, που αφορά τη μίσθωση χώρου, για τη μεταστέγαση του Κοινωνικού Φαρμακείου & των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Ν. Σμύρνης και απόφαση για επανάληψη της Δημοπρασίας.65ΚΩΩΚ3-ΨΣΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ288/2018
26/06/2018 03:00:0009/07/2018 12:03:48Κατακύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου-Περιπτέρου που βρίσκεται εντός του Άλσους της Ν. Σμύρνης.7ΔΛΞΩΚ3-9ΦΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ289/2018
26/06/2018 03:00:0029/06/2018 07:57:24Ανατροπή υπολοίπων ΑΑΥ υπερωριών Α΄ τριμήνου 2018 του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου μας.7Μ8ΜΩΚ3-ΨΙΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ292/2018
26/06/2018 03:00:0029/06/2018 08:05:04Ανατροπή υπολοίπων ΑΑΥ υπερωριών Α΄ τριμήνου 2018 του Τμήματος Συντήρησης Εξοπλισμού Καθαριότητας & του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακύκλωσης του Δήμου μας.ΩΑΤΞΩΚ3-7ΛΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ297/2018
26/06/2018 03:00:0029/06/2018 08:12:21Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #750,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.6ΥΥΒΩΚ3-4ΧΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ301/2018
26/06/2018 03:00:0029/06/2018 08:10:49Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #13.286,46# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Γεωπονικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.7ΔΔΝΩΚ3-Τ12ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ300/2018
26/06/2018 03:00:0029/06/2018 07:55:39Ανατροπή υπολοίπων ΑΑΥ υπερωριών Α΄ τριμήνου 2018 του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου μας.Ω35ΠΩΚ3-ΚΟΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ291/2018
26/06/2018 03:00:0029/06/2018 08:07:59Ανατροπή υπολοίπων ΑΑΥ υπερωριών Α΄ τριμήνου 2018 της Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.7817ΩΚ3-Γ76ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ298/2018
26/06/2018 03:00:0029/06/2018 08:00:49Ανατροπή υπολοίπων ΑΑΥ υπερωριών Α΄ τριμήνου 2018 του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου μας.7ΝΝΩΩΚ3-3Α6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ294/2018
26/06/2018 03:00:0029/06/2018 07:53:57Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #20.000,00# ευρώ, που αφορά «Συντήρηση αγωγών ομβρίων Αγ. Φωτεινής».ΩΦΖ6ΩΚ3-4Μ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ290/2018
26/06/2018 03:00:0029/06/2018 08:03:53Ανατροπή υπολοίπων ΑΑΥ υπερωριών Α΄ τριμήνου 2018 του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μας.Ω572ΩΚ3-17ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ296/2018
26/06/2018 03:00:0029/06/2018 08:02:39Ανατροπή υπολοίπων ΑΑΥ υπερωριών Α΄ τριμήνου 2018 του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου μας.ΩΡΖ7ΩΚ3-ΥΧΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ295/2018
26/06/2018 03:00:0029/06/2018 08:14:34Συμπληρωματική σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #270,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας ενός μόνιμου υπαλλήλου του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου μας.723ΗΩΚ3-ΧΒΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ302/2018
26/06/2018 03:00:0029/06/2018 07:59:35Ανατροπή υπολοίπων ΑΑΥ υπερωριών Α΄ τριμήνου 2018 του Τμήματος Αθλητικών Υποδομών του Δήμου μας.Ω5Ω2ΩΚ3-ΒΤΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ293/2018
26/06/2018 03:00:0029/06/2018 08:09:11Ανατροπή υπολοίπων ΑΑΥ υπερωριών Α΄ τριμήνου 2018 του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου μας.ΩΔΑ5ΩΚ3-Χ5ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ299/2018
20/06/2018 03:00:0022/06/2018 09:24:17Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου της Δήμου μας κ. Μαρίας Γεωργίου.6ΛΡΨΩΚ3-9Χ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ287/2018
20/06/2018 03:00:0022/06/2018 09:15:48Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #2.590,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.7ΘΕΞΩΚ3-ΤΗΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ283/2018
20/06/2018 03:00:0022/06/2018 09:21:53Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #3.300,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου μας.6ΘΨΙΩΚ3-ΝΗ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ285/2018
20/06/2018 03:00:0022/06/2018 09:23:12Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #14.400,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.6ΠΜ2ΩΚ3-8ΤΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ286/2018
20/06/2018 03:00:0022/06/2018 09:20:20Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #4.950,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου μας.Ω4Ψ4ΩΚ3-3Ο9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ284/2018
20/06/2018 03:00:0021/06/2018 14:38:00Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #1.775,00# ευρώ, που αφορά τη συμμετοχή του Δημάρχου και του Γ. Γραμματέα στην 1η συνάντηση στο Παρίσι, στο πλαίσιο του προγράμματος APProach. Ορισμός υπολόγου.ΨΦ7ΩΩΚ3-0ΕΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ276/2018
20/06/2018 03:00:0022/06/2018 08:57:59Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #9.500,00# ευρώ, που αφορά πληρωμή οφειλομένων μισθωμάτων έτους 2017 στην εταιρεία Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ.78ΡΨΩΚ3-ΕΣ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ273/2018
20/06/2018 03:00:0022/06/2018 09:00:15Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #15.000,00# ευρώ, που αφορά «Υπηρεσίες άμεσης ηλεκτρονικής και διαδικτυακής ενημέρωσης».ΩΕ9ΝΩΚ3-ΡΑ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ274/2018
20/06/2018 03:00:0022/06/2018 09:01:28Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #15.000,00# ευρώ, που αφορά «Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας».7Χ4ΓΩΚ3-ΦΑΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ275/2018
20/06/2018 03:00:0022/06/2018 09:03:27Ανατροπή υπολοίπων ΑΑΥ υπερωριών Α΄ τριμήνου 2018 λογιστικού τμήματος.7ΘΙΖΩΚ3-83ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ277/2018
20/06/2018 03:00:0022/06/2018 09:05:00Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #590,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του τμήματος Αθλητικών Υποδομών του Δήμου μας.72Ε1ΩΚ3-Μ5ΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ278/2018
20/06/2018 03:00:0022/06/2018 09:06:22Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #5.180,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του τμήματος Αθλητισμού του Δήμου μας.7ΜΚ1ΩΚ3-ΞΙ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ279/2018
20/06/2018 03:00:0022/06/2018 09:08:02Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #1.830,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του τμήματος Προμηθειών του Δήμου μας.6ΛΒΠΩΚ3-ΧΝ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ280/2018
20/06/2018 03:00:0022/06/2018 09:09:30Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #3.250,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Λογιστικού Τμήματος του Δήμου μας.7Χ77ΩΚ3-ΚΣΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ281/2018
20/06/2018 03:00:0022/06/2018 09:11:10Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #130.932,82# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Τμήματος Συντήρησης Εξοπλισμού Καθαριότητας & του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακύκλωσης του Δήμου μας.ΩΛΧ0ΩΚ3-ΟΜΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ282/2018
13/06/2018 03:00:0013/06/2018 12:42:52Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #49.993,35# ευρώ, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Φιλοξενία παιδιών (6-16 ετών) του Δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2018».ΨΗ1ΑΩΚ3-ΣΓΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ262/2018
13/06/2018 03:00:0015/06/2018 10:04:23Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #614.000,00# ευρώ, που αφορά απόδοση κρατήσεων.ΩΡ9ΚΩΚ3-8Τ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ252/2018
13/06/2018 03:00:0015/06/2018 10:05:52Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #501.200,00# ευρώ, που αφορά αύξηση πιστώσεων Κ.Α μισθοδοσίας.73Τ1ΩΚ3-ΑΨΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ253/2018
13/06/2018 03:00:0015/06/2018 10:09:15Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #1.000,00# ευρώ, που αφορά «Συντήρηση συσκευής γραμματοσήμανσης».Ω6ΦΓΩΚ3-Β8ΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ255/2018
13/06/2018 03:00:0015/06/2018 10:14:43Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #20.000,00# ευρώ, που αφορά «Εγκατάσταση δικτύου αυτόματου ποτίσματος».ΩΟΠΓΩΚ3-7ΥΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ259/2018
13/06/2018 03:00:0015/06/2018 10:15:55Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #24.800,00# ευρώ, που αφορά «Αναβάθμιση ιστοσελίδας Δήμου Ν. Σμύρνης».66Ο8ΩΚ3-ΔΡΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ260/2018
13/06/2018 03:00:0015/06/2018 10:07:55α. Ακύρωση του υπαρ. πρ. 11976/41-5-2018 πρωτογενούς αιτήματος και της υπαρ. 239/2018 ΑΟΕ. β. Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #21.870,12# ευρώ, που αφορά «Προμήθεια υλικών σάρωσης οδοκαθαριστών».ΩΧΝΞΩΚ3-ΤΑΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ254/2018
13/06/2018 03:00:0015/06/2018 10:13:18Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #10.000,00# ευρώ, που αφορά «Προμήθεια εξαρτημάτων αυτόματου ποτίσματος».Ω7Ε0ΩΚ3-ΖΜ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ258/2018
13/06/2018 03:00:0015/06/2018 10:02:13Διαβίβαση Πρακτικών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, που αφορά την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», Τμήμα 3 Προμήθεια Λιπαντικών, με αρ. Μελ. 68/2017 και επιλογή προσωρινού αναδόχου.61ΛΠΩΚ3-ΜΟΞΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ251/2018
13/06/2018 03:00:0015/06/2018 10:12:05Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #15.000,00# ευρώ, που αφορά «Προμήθεια σπόρων γκαζόν, θάμνων, εποχιακών φυτών και πασσάλων στήριξης».ΩΕ8ΡΩΚ3-Ο0ΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ257/2018
13/06/2018 03:00:0015/06/2018 10:28:22Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βαγγέλη Παρασκευόπουλου.Ω014ΩΚ3-Ζ2ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ270/2018
13/06/2018 03:00:0015/06/2018 10:29:55Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βασιλείου Πατριανάκου.ΨΒΛ1ΩΚ3-Σ3ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ271/2018
13/06/2018 03:00:0015/06/2018 10:23:38Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #5.970,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου μας.ΩΔΖΖΩΚ3-ΛΩΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ266/2018
13/06/2018 03:00:0015/06/2018 10:18:55Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #500,00# ευρώ, που αφορά συμμετοχή σε σεμινάριο.6Τ3ΙΩΚ3-ΥΕΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ263/2018
13/06/2018 03:00:0015/06/2018 10:20:29Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #750,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του τμήματος Παιδείας Νεότητας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας.6ΣΟΠΩΚ3-6ΘΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ264/2018
13/06/2018 03:00:0015/06/2018 10:22:05Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #9.270,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του τμήματος Δημοτικών Προσόδων του Δήμου μας.6Φ19ΩΚ3-ΕΜΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ265/2018
13/06/2018 03:00:0015/06/2018 10:25:23Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #3.520,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Δ/νσης ΚΕΠ του Δήμου μας.ΩΙ14ΩΚ3-ΤΧΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ267/2018
13/06/2018 03:00:0015/06/2018 10:26:52Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #4.145,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου μας.ΩΩΝΙΩΚ3-ΩΒΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ268/2018
13/06/2018 03:00:0013/06/2018 12:49:32Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών, του Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Φιλοξενία παιδιών (6-16 ετών) του Δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2018», με αρ. μελ. 20/2018.ΩΑΗ6ΩΚ3-Π9ΚΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ269/2018
13/06/2018 03:00:0021/06/2018 14:11:55Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #4.900,00# ευρώ, που αφορά «Προμήθεια κλειδαριών».6ΓΠΗΩΚ3-6ΕΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ256/2018
13/06/2018 03:00:0019/06/2018 10:21:14Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπαρ. 1058/2017 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών).787ΠΩΚ3-3ΣΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ272/2018
13/06/2018 03:00:0027/06/2018 14:24:35Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #250,00# ευρώ, που αφορά «Προμήθεια ψηφιακής κάμερας».ΩΩ22ΩΚ3-ΠΡΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ261/2018
29/05/2018 03:00:0005/06/2018 09:33:04Κατακύρωση δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου-Περιπτέρου που βρίσκεται εντός του Άλσους της Ν. Σμύρνης.75ΙΙΩΚ3-ΑΜΖΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ246/2018
29/05/2018 03:00:0015/06/2018 10:00:39Κατάρτιση όρων διακήρυξης για μισθώσεις ακινήτων από το Δήμο Ν. Σμύρνης.6ΕΜΘΩΚ3-9ΓΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ250/2018
29/05/2018 03:00:0029/05/2018 14:23:36Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.790,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες μετατόπισης ιδιωτικών παροχών ύδρευσης οδού Ομήρου».6ΛΦ2ΩΚ3-71ΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ244/2018
29/05/2018 03:00:0029/05/2018 14:22:14Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.790,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες υποστήριξης για μεταφορά και ομαδοποίηση δικτύων οπτικών ινών».6ΧΑΤΩΚ3-7ΘΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ243/2018
29/05/2018 03:00:0029/05/2018 14:24:53Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #2.300,00# ευρώ, που αφορά την εκτίμηση ακινήτου υποψηφίου προς μίσθωση, στην υπαρ. πρ. 10792/2-5-2018 δημοπρασία.6ΗΝΔΩΚ3-ΗΧΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ245/2018
29/05/2018 03:00:0001/06/2018 11:00:53Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #44.000,00# ευρώ, που αφορά «Υλοποίηση δράσεων προγράμματος Populart».ΨΒΜ4ΩΚ3-4ΞΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ248/2018
29/05/2018 03:00:0001/06/2018 10:58:52Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης», Αρ. Μελ. 33/2017.63Σ5ΩΚ3-ΣΥΞΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ247/2018
29/05/2018 03:00:0001/06/2018 11:02:26Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #27.860,00# ευρώ, που αφορά «Υλοποίηση δράσεων προγράμματος VET- Business Cooperation Structures in the IT Sector- Vetit».ΩΖΨ8ΩΚ3-99ΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ249/2018
23/05/2018 03:00:0025/05/2018 08:15:22Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #24.500,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού διαχείρισης υδάτων».6ΠΛΗΩΚ3-ΧΟΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ233/2018
23/05/2018 03:00:0025/05/2018 08:19:29Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #24.500,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αντλιών και κινητήρων».ΩΖΑΒΩΚ3-5ΣΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ234/2018
23/05/2018 03:00:0025/05/2018 08:22:38Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #24.790,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».ΩΜΜΦΩΚ3-24ΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ235/2018
23/05/2018 03:00:0025/05/2018 08:27:40Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #4.500,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δεξαμενών υγρών χημικών».ΩΠΩΥΩΚ3-Β99ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ236/2018
23/05/2018 03:00:0025/05/2018 08:31:09Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #14.979,20# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κιγκλιδωμάτων κοινοχρήστων χώρων», αρ. μελ. 72/2017.ΩΩΠ7ΩΚ3-Υ6ΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ237/2018
23/05/2018 03:00:0025/05/2018 08:34:06Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #3.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φορητού ανιχνευτή ακτινοβολίας Γ΄».ΩΚ2ΑΩΚ3-Θ4ΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ238/2018
23/05/2018 03:00:0025/05/2018 08:43:56Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #13.213,74# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Αποφράξεις αποχετεύσεων δημοτικού γκαράζ».ΩΟ29ΩΚ3-ΓΓ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ240/2018
23/05/2018 03:00:0023/05/2018 11:55:11Ανάληψη υποχρέωσης ποσού #266.523,15# ευρώ, που αφορά εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις.ΩΓΚΧΩΚ3-ΕΘΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ231/2018
23/05/2018 03:00:0025/05/2018 08:51:30Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #3.770,50# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Τμήματος Αποκομιδής & Ανακύκλωσης.75ΠΤΩΚ3-62ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ242/2018
23/05/2018 03:00:0025/05/2018 08:47:49Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #14.290,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Απολυμάνσεις κτιρίων, οχημάτων και Δημοτικού Νεκροταφείου».ΩΑΤΩΩΚ3-ΕΛΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ241/2018
23/05/2018 03:00:0025/05/2018 08:11:06Απευθείας ανάθεση λόγω αποκλειστικού δικαιώματος στην εταιρεία «ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» & σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #950,00# ευρώ, που αφορά προσθήκη στο υπάρχον πρόγραμμα, για το «Υπέρ σύνταξης των υπαλλήλων».ΩΔΦΛΩΚ3-ΟΣΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ232/2018
23/05/2018 03:00:0029/05/2018 11:01:28Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #21.871,12# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών σάρωσης οδοκαθαριστών».ΩΩ29ΩΚ3-ΖΡ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ239/2018
17/05/2018 03:00:0022/05/2018 11:14:48Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και επιλογή οριστικού αναδόχου, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», με αρ. μελ. 4/2018.ΩΟΟΡΩΚ3-ΙΑΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ224/2018
17/05/2018 03:00:0022/05/2018 11:16:20Έγκριση πρακτικού Νο2 και κατακύρωσης της σύμβασης για το έργο «Ανάπλαση περιοχής λουτρών», με αρ. μελ. 95/2016.Ω8ΙΠΩΚ3-Γ4ΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ225/2018
17/05/2018 03:00:0022/05/2018 11:19:26Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #8.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επέκταση ευρυζωνικού δικτύου».69Α4ΩΚ3-Θ6ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ226/2018
17/05/2018 03:00:0022/05/2018 10:52:11Έγκριση Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών, για το Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, που αφορά την προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων για τις Ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αρ. μελ. 12/20186Ζ3ΒΩΚ3-ΙΚΘΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ229/2018
17/05/2018 03:00:0022/05/2018 10:55:23Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #64.400,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση του έργου «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ επί της οδού Ομήρου».67ΗΓΩΚ3-ΡΟΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ223/2018
17/05/2018 03:00:0022/05/2018 10:39:21Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #2.283.244,90# ευρώ για την προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ν. Σμύρνης, ως μέρος της προμήθειας με γενικό τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», για τρία (3) έτη 2018-2019-2020-2021.ΩΜΖ3ΩΚ3-ΙΩΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ228/2018
17/05/2018 03:00:0022/05/2018 11:24:10Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.500,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μικροεξαρτημάτων συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων Πλατείας Καρύλλου».Ω8ΛΨΩΚ3-ΨΨΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ227/2018
16/05/2018 03:00:0017/05/2018 10:17:43Έγκριση της ασκήσεως της από 21/12/2015 και με αρ. καταχ. 406/28-12-2015 προσφυγής του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς και παραίτηση ή μη από το δικόγραφο αυτήςΩ46ΘΩΚ3-375ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ230
09/05/2018 03:00:0010/05/2018 11:43:43Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς, που αφορά τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης», Αρ. Μελ. 33/2017 και επιλογή προσωρινού αναδόχου.ΩΚ6ΖΩΚ3-ΘΚΧΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ212/2018
09/05/2018 03:00:0010/05/2018 11:50:44Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #2.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών σωλήνων ποτίσματος».ΩΟΑΗΩΚ3-ΟΣ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ216/2018
09/05/2018 03:00:0010/05/2018 11:46:02Διαβίβαση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών, για τον διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», Τμήμα 3-Λιπαντικά, με αρ. μελ. 68/2017.6ΠΜΗΩΚ3-ΟΛΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ215/2018
09/05/2018 03:00:0010/05/2018 12:00:07Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #24.790,00# ευρώ, που αφορά την συνεχιζόμενη δαπάνη με τίτλο «Διαγράμμιση οδοστρωμάτων στις διαβάσεις πεζών».6Σ19ΩΚ3-6ΨΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ219/2018
09/05/2018 03:00:0010/05/2018 11:58:24Συμπλήρωση σύνταξης τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #295,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Αθλητισμού.ΩΕ9ΛΩΚ3-Ρ06ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ218/2018
09/05/2018 03:00:0010/05/2018 12:04:48Έγκριση και διάθεση πίστωσης συμπληρωματικού ποσού #400,00# €, που αφορά «Προμήθεια χρωμάτων».6ΦΖ6ΩΚ3-130ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ221/2018
09/05/2018 03:00:0010/05/2018 12:02:51Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #14.469,28# ευρώ, που αφορά πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.Ψ7ΒΒΩΚ3-Υ9ΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ220/2018
09/05/2018 03:00:0022/05/2018 11:09:57Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και επιλογή οριστικού αναδόχου, για το ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς ΑΜΕΑ», με αρ. μελ. 67/2017.ΩΦΘ7ΩΚ3-6Φ7ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ214/2018
09/05/2018 03:00:0029/05/2018 10:57:27α. Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #545,60# ευρώ που αφορά την χορήγηση παροχής φυσικού αερίου στη νέα πτέρυγα του σχολικού συγκροτήματος οδού Νικομηδείας. β. Ορισμός υπολόγου.6ΟΨΧΩΚ3-ΙΧΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ217/2018
08/05/2018 03:00:0008/05/2018 14:27:09Λήψη απόφασης : 1) Παράσταση πολιτικής αγωγής από τον Δήμο Νέας Σμύρνης, ενώπιον του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. 2) Διορισμός της Δικηγόρου-Νομικής Συμβούλου του Δήμου, ως Πληρεξουσίας Δικηγόρου του Δήμου.ΩΘΘΨΩΚ3-ΘΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ222/2018
08/05/2018 03:00:0009/05/2018 13:19:06Γ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2018.6ΩΝΑΩΚ3-5ΙΥΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ213/2018
03/05/2018 03:00:0008/05/2018 09:44:29Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.205,60#€, που αφορά πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της υπαρ. Α8049/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.69Ι6ΩΚ3-Φ1ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ209/2018
03/05/2018 03:00:0004/05/2018 09:54:25Έγκριση Δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #731.308,64# € για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου- Απριλίου και ορισμός υπολόγου.6Ω3ΡΩΚ3-Α6ΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ200/2018
03/05/2018 03:00:0004/05/2018 10:00:50Ορθή επανάληψη-διόρθωση της υπαρ. 82/2018 ΑΟΕ περί «Έγκρισης πίστωσης συνεχιζόμενων κωδικών οικονομικών ετών 2017-2018».ΩΗΛΓΩΚ3-Χ24ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ204/2018
03/05/2018 03:00:0004/05/2018 10:08:58Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.957,39#€, που αφορά πλήρη και ολοσχερή εξόφληση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου μας και της εταιρίας με την επωνυμία «Εκδόσεις Σοφία Μοσχανδρέου και ΣΙΑ Ε.Ε., με βάση το πρακτικό συμβιβασμού του Ειρηνοδικείου Αθηνών 5/2018.ΨΒ2ΜΩΚ3-ΧΩΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ210/2018
03/05/2018 03:00:0004/05/2018 09:59:38Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής Προσφοράς για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης», αριθ. μελ. 33/2017.ΩΣΖΠΩΚ3-Ι3ΙΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ203/2018
03/05/2018 03:00:0004/05/2018 10:05:21Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #14.973# ευρώ για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια παγκακίων», αρ.μελ.12/2018.7Χ70ΩΚ3-ΧΓΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ208/2018
03/05/2018 03:00:0004/05/2018 10:11:225η έγκριση δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόμενων δαπανών οικονομικών ετών 2017-2018.72ΜΓΩΚ3-0ΜΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ211/2018
03/05/2018 03:00:0004/05/2018 10:02:21Ακύρωση της υπαρ. 120/2018 ΑΟΕ και σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #8.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή εργαλείων και γεωργικών μηχανημάτων».ΩΑΧΛΩΚ3-9ΣΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ205/2018
03/05/2018 03:00:0004/05/2018 09:57:12Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2018.ΩΚ46ΩΚ3-ΩΚΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ202/2018
03/05/2018 03:00:0004/05/2018 10:03:48Ακύρωση της υπαρ. 90/2018 ΑΟΕ και σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #21.600,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός Φρεατίων Υδροσυλλογής».67ΤΧΩΚ3-ΥΥΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ207/2018
03/05/2018 03:00:0004/05/2018 09:55:58Έγκριση ταμειακών απολογιστικών στοιχείων εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2017.6ΨΜΠΩΚ3-Θ5ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ201/2018
03/05/2018 03:00:0011/05/2018 14:16:35Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #20.000,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης και στελέχωσης του Γραφείου Τύπου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Ν. Σμύρνης».Ω94ΟΩΚ3-ΣΗΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ206/2018
25/04/2018 03:00:0027/04/2018 08:15:15Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #16.800,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων».6ΓΥΗΩΚ3-ΡΨ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ185/2018
25/04/2018 03:00:0027/04/2018 08:21:171. Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #670,52# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνη για χορήγηση νέας παροχής ΔΕΗ» στη δ/νση α) ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΥ, ΣΑΜΟΥ & ΨΑΡΩΝ» & β) ΤΑΤΑΟΥΛΩΝ, ΠΙΣΙΔΙΑΣ & ΧΑΛΔΕΙΑΣ. 2. Ορισμός Υπολόγου.6Κ98ΩΚ3-Ι4ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ189/2018
25/04/2018 03:00:0027/04/2018 08:27:14Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #24.700# ευρώ για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας κεντρικής πλατείας».Ω0ΖΜΩΚ3-ΗΘ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ192/2018
25/04/2018 03:00:0027/04/2018 08:28:24Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #4.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών γεωργικών μηχανημάτων».Ω1ΟΓΩΚ3-4ΡΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ193/2018
25/04/2018 03:00:0027/04/2018 08:31:25Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1,08# ευρώ, που αφορά πληρωμή τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών.ΩΩΜΦΩΚ3-436ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ195/2018
25/04/2018 03:00:0027/04/2018 08:34:42Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελένης Παπαδοπούλου.6Δ73ΩΚ3-7ΕΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ199/2018
25/04/2018 03:00:0027/04/2018 08:12:02Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών για το συνοπτικό διαγωνισμού με τίτλο «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων», με αρ. μελ. 4/2018.78ΛΚΩΚ3-75ΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ183/2018
25/04/2018 03:00:0027/04/2018 08:18:20Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #5.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση ηλεκτρονικών πινάκων».7ΤΙΜΩΚ3-34ΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ187/2018
25/04/2018 03:00:0027/04/2018 08:29:44Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #4.488,48# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του τμήματος Αποκομιδής και Ανακύκλωσης.7ΥΣΞΩΚ3-Α96ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ194/2018
25/04/2018 03:00:0027/04/2018 08:33:38Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Αναστασίας Κυριαζή.Ω0Δ7ΩΚ3-85ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ198/2018
25/04/2018 03:00:0027/04/2018 08:13:43Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #24.790,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης ασθενών ρευμάτων».ΩΙΝΠΩΚ3-Α18ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ184/2018
25/04/2018 03:00:0027/04/2018 08:16:54Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #7.990,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων και εξαερισμού».Ω616ΩΚ3-ΠΧΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ186/2018
25/04/2018 03:00:0027/04/2018 08:24:10Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #20.000,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Ν. Σμύρνης κατά την διαδικασία αξιολόγησης των δομών του Δήμου και την διατύπωση σχεδίου αναδιοργάνωσης και στελέχωσης του Δήμου (ΟΕΥ) με παράλληλη εκπαίδευση».ΩΙ27ΩΚ3-1Ξ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ190/2018
25/04/2018 03:00:0027/04/2018 08:32:36Κατάρτιση όρων για τη μίσθωση ακινήτου/ων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΩΕΘ0ΩΚ3-3Ι4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ197/2018
25/04/2018 03:00:0027/04/2018 08:19:42Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #4.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση φωτεινών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών».ΩΧΙΝΩΚ3-ΚΔ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ188/2018
25/04/2018 03:00:0027/04/2018 08:25:411. Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #500,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ.)». 2. Ορισμός υπολόγου.ΩΝ24ΩΚ3-ΖΡΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ191/2018
25/04/2018 03:00:0023/05/2018 10:36:40Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2018 και διάθεση πιστώσεων.ΩΥΛΓΩΚ3-ΥΝΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ196/2018
18/04/2018 03:00:0023/04/2018 09:40:18Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #15.000,00# ευρώ, που αφορά την «Προμήθεια μεταλλικών στοιχείων και οριοδεικτών».69ΤΨΩΚ3-ΝΧ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ161/2018
18/04/2018 03:00:0023/04/2018 10:00:35Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #3.000,00# ευρώ, που αφορά «Προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων».ΩΞΛΠΩΚ3-1ΥΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ171/2018
18/04/2018 03:00:0023/04/2018 10:11:12Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #24.800,00# ευρώ, που αφορά «Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών σε ευρωπαϊκά προγράμματα & ΕΣΠΑ».7ΤΙΓΩΚ3-4Α8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ176/2018
18/04/2018 03:00:0023/04/2018 10:24:17Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (περιπτέρου-αναψυκτηρίου) στο Άλσος Ν. Σμύρνης, ιδιοκτησίας του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΩΟΖ9ΩΚ3-ΜΜΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ180/2018
18/04/2018 03:00:0023/04/2018 10:25:13Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Μαρίας Σιμιτζή.ΩΡΦΛΩΚ3-ΚΦΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ181/2018
18/04/2018 03:00:0023/04/2018 10:07:00Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #20.000,00# ευρώ, που αφορά «Εξειδικευμένο σύμβουλο υποστήριξης στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και ΣΥΛΑΠ».6ΠΗΛΩΚ3-ΟΨΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ175/2018
18/04/2018 03:00:0023/04/2018 10:23:01Κατάρτιση όρων για την αγορά οικοπέδου για τη στάθμευση οχημάτων του Δήμου Ν. Σμύρνης.7ΜΚΦΩΚ3-4ΘΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ179/2018
18/04/2018 03:00:0023/04/2018 09:54:18Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #5.398,42# ευρώ, που αφορά «Αναδρομικές οφειλές στους δικαιούχους Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλακτος των Τεχνικών Υπηρεσιών».Ω1ΦΠΩΚ3-1Ε3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ168/2018
18/04/2018 03:00:0023/04/2018 09:56:13Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #10.264,62# ευρώ, που αφορά «Αναγνώριση συντάξιμου χρόνου του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Παπαδόπουλου Δημήτριου».ΩΤΕ9ΩΚ3-ΕΛ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ169/2018
18/04/2018 03:00:0023/04/2018 10:26:30Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βαγγέλη Παρασκευόπουλου.Ψ6ΑΡΩΚ3-ΑΛ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ182/2018
18/04/2018 03:00:0023/04/2018 09:58:03Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #3.657,06# ευρώ που αφορά στην Εξαγορά Συντάξιμης Υπηρεσίας και Εφάπαξ Υπαλλήλων (Αποζημίωση Σύνταξης της υπαλλήλου του Δήμου μας κ.Φερεντίνου Αικατερίνης).72ΣΔΩΚ3-5Ε8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ170/2018
18/04/2018 03:00:0023/04/2018 10:03:44Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #20.000,00# ευρώ, που αφορά «Δημιουργία και παραγωγή τσάντας χειρός μεταφοράς αντικειμένων για την ευαισθητοποίηση του πολίτη και την προστασία του περιβάλλοντος».72Θ3ΩΚ3-ΜΜ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ174/2018
18/04/2018 03:00:0023/04/2018 10:20:19Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #1.400,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Γραφείου Δημάρχου.61ΠΙΩΚ3-1ΡΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ178/2018
18/04/2018 03:00:0019/04/2018 14:11:41Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #575,49# ευρώ, που αφορά «Προμήθεια αναμνηστικών πλακετών».ΨΨΨΖΩΚ3-2ΔΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ172/2018
18/04/2018 03:00:0019/04/2018 14:18:55Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #4.980,00# ευρώ, που αφορά «Έξοδα διοργάνωσης της τελετής λήξης Πάρτι των Εθνών».63ΩΡΩΚ3-7ΕΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ173/2018
18/04/2018 03:00:0023/04/2018 09:47:06Έγκριση πρακτικού Νο2 και κατακύρωση της σύμβασης για το έργο «Ασφαλτοτάπητες οδών», αρ.μελ. 59/2017.7Υ0ΛΩΚ3-Π5ΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ163/2018
18/04/2018 03:00:0023/04/2018 09:48:11Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων στο δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό του έργου «Ανάπλαση περιοχής Λουτρών», αρ.μελ. 95/2016.6ΥΔΥΩΚ3-8Ε5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ164/2018
18/04/2018 03:00:0023/04/2018 09:49:29Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συμπληρωματικής ΑΑΥ ποσού #2.000,00# ευρώ, που αφορά «Εξειδικευμένο σύμβουλο υποστήριξης στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης και ΣΥΛΑΠ».ΩΣΥΦΩΚ3-ΒΦΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ168/2018
18/04/2018 03:00:0023/04/2018 09:51:244η έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνεχιζόμενων δαπανών έτους 2017-2018.Ω35ΣΩΚ3-ΑΦ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ166/2018
18/04/2018 03:00:0023/04/2018 09:52:52Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.596,23# ευρώ, που αφορά εξόφληση κοινοχρήστων δημοτικών κτιρίων του Δήμου μας, χρήσης 2017.6ΤΝΤΩΚ3-89ΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ167/2018
18/04/2018 03:00:0026/04/2018 13:59:52Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #20.000,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Ν. Σμύρνης για την προετοιμασία και προσαρμογή στο νέο Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ 2016/679)».ΨΠ83ΩΚ3-Σ12ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ177/2018
18/04/2018 03:00:0017/05/2018 13:42:53Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης, για τον διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», με αρ. μελ. 68/2017 και επιλογή οριστικών αναδόχων.7ΣΩΘΩΚ3-6ΒΠΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ162/2018
17/04/2018 03:00:0017/04/2018 11:36:27Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #600# ευρώ, που αφορά στην παράθεση γεύματος στο Ρώσο Ολυμπιονίκη Aleksandr Aleksandrovich Karelin.6Ψ5ΒΩΚ3-ΔΔΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ160/2018
04/04/2018 03:00:0004/04/2018 11:30:41Ανανέωση εγγυητικής επιστολής του Δήμου Ν. Σμύρνης με την ΔΕΠΑ Α.Ε.Ω8Β6ΩΚ3-Φ7ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ154/2018
04/04/2018 03:00:0004/04/2018 11:34:23Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #124,00# ευρώ, που αφορά την πληρωμή παραστατικού παρελθόντος οικονομικού έτους.7223ΩΚ3-5ΜΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ157/2018
04/04/2018 03:00:0004/04/2018 11:31:50Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και επιλογή οριστικών αναδόχων, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, ανταλλακτικών κάδων και συντήρηση κάδων απορριμμάτων», με αρ. μελ. 1/11-12-2017.Ψ9Ξ4ΩΚ3-ΛΦ1ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ155/2018
04/04/2018 03:00:0004/04/2018 11:35:42Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #780,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας ενός υπαλλήλου του Τμήματος Αθλητικών Υποδομών.6ΘΞΡΩΚ3-ΥΓΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ158/2018
04/04/2018 03:00:0004/04/2018 11:37:50Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #4.057,56# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.ΩΒ3ΝΩΚ3-0Ω5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ159/2018
04/04/2018 03:00:0004/04/2018 11:32:58Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών οικονομικών προσφορών, για το διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς ΑΜΕΑ», με αρ. μελ. 67/2017 και επιλογή προσωρινού αναδόχου.Ψ1Η8ΩΚ3-ΗΙ7ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ156/2018
27/03/2018 03:00:0029/03/2018 08:25:58Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #20.000,00# ευρώ, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμός & προστασία επιφανειών από graffities».60ΣΘΩΚ3-ΘΟΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ149/2018
27/03/2018 03:00:0029/03/2018 08:33:18Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #2.249,52# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Τμήματος Προμηθειών.6461ΩΚ3-ΙΥΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ150/2018
27/03/2018 03:00:0029/03/2018 08:23:50Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνεχ. Δαπάνης έτους 2017-2018 που αφορά «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα».6Ε40ΩΚ3-ΧΙΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ148/2018
27/03/2018 03:00:0029/03/2018 08:35:09Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #6.020,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Τμήματος Δημοτικού Νεκροταφείου.ΩΞ8ΜΩΚ3-Β4ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ151/2018
27/03/2018 03:00:0029/03/2018 08:41:47Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #11.725,57# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων.7Σ2ΘΩΚ3-ΒΚΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ152/2018
27/03/2018 03:00:0029/03/2018 12:16:56Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #6.510,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Τμήματος Αθλητισμού.7ΧΖΤΩΚ3-Ζ3ΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ153/2018
26/03/2018 03:00:0026/03/2018 13:06:09Β΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.ΨΡ23ΩΚ3-ΔΛ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ147/2018
22/03/2018 02:00:0026/03/2018 13:05:01Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #2.000,00# ευρώ, που αφορά «Υπηρεσίες συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ».Ψ3ΙΛΩΚ3-ΖΟΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ146/2018
22/03/2018 02:00:0026/03/2018 13:03:42Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #6.000,00# ευρώ, που αφορά «Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης».61ΔΩΩΚ3-ΛΓΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ145/2018
22/03/2018 02:00:0028/03/2018 14:13:06Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #6.000# ευρώ, που αφορά «Προγραμματική Σύμβαση με Ε.Δ.Σ.Ν.Α.».Ω8ΗΕΩΚ3-6Φ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ135/2018
22/03/2018 02:00:0026/03/2018 09:39:31Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών, Συνοπτικού Διαγωνισμού, της υπαρ. 4/2018 μελέτης της Δ/νσης Οικονομικών – Τμ. Προμηθειών, για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».Ω8ΨΞΩΚ3-Θ1ΒΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ131/2018
22/03/2018 02:00:0026/03/2018 09:47:44Έγκριση πρακτικού Νο2 & κατακύρωση της σύμβασης για το έργο, «Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών», με αρ. μελ. 32/2017.Ω912ΩΚ3-ΥΜ6ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ134/2018
22/03/2018 02:00:0026/03/2018 09:52:39Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #7.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός- απολύμανση με εισαγγελική παραγγελία».ΩΟΖΘΩΚ3-2ΚΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ136/2018
22/03/2018 02:00:0026/03/2018 09:54:27Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #13.286,46# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Γεωπονικής Υπηρεσίας.Ω4Ι8ΩΚ3-ΦΘΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ137/2018
22/03/2018 02:00:0026/03/2018 10:04:38Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #4.588,68# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Τμήματος Αποκομιδής & Ανακύκλωσης.ΩΥ8ΔΩΚ3-642ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ138/2018
22/03/2018 02:00:0026/03/2018 10:06:02Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #142.423,80# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Τμήματος Συντήρησης Εξοπλισμού Καθαριότητας και του Τμήματος Αποκομιδής & Ανακύκλωσης.6ΦΥΞΩΚ3-8Θ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ139/2018
22/03/2018 02:00:0026/03/2018 10:07:31Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #18.966,19# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων των Τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.6ΟΙΜΩΚ3-ΙΟΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ140/2018
22/03/2018 02:00:0026/03/2018 10:09:13Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #750,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Αναπλ. Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.7Ζ2ΔΩΚ3-ΒΚΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ141/2018
22/03/2018 02:00:0026/03/2018 10:10:39Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #4.145,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Γραφείου Δημάρχου.ΩΕΥΑΩΚ3-ΗΛΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ142/2018
22/03/2018 02:00:0026/03/2018 09:41:41Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης και Περιποίησης Πρασίνου», με αρ. μελ.- πρωτ. 40636/15-12-2017.677ΗΩΚ3-ΘΤ6ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ132/2018
22/03/2018 02:00:0026/03/2018 09:44:27Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών & δειγμάτων, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς ΑΜΕΑ», με αρ. μελ. 67/2017.ΩΟΓΘΩΚ3-Τ1ΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ133/2018
22/03/2018 02:00:0026/03/2018 10:16:09Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #490,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοίκησης.Ω9ΘΨΩΚ3-ΘΥ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ144/2018
22/03/2018 02:00:0025/05/2018 13:59:11Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #873,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του τμήματος Παιδείας Νεότητας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας.ΩΦΖΔΩΚ3-ΡΝΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ143/2018
14/03/2018 02:00:0020/03/2018 13:55:453η έγκριση δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόμενων δαπανών οικονομικών ετών 2017-2018.6Θ5ΨΩΚ3-3Ξ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ113/2018
14/03/2018 02:00:0019/03/2018 11:37:20Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #15.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καταπολέμηση ασθένειας φοινίκων».ΩΔΕΙΩΚ3-ΦΘΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ119/2018
14/03/2018 02:00:0019/03/2018 11:32:21Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #7.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επιθεώρηση τεχνικού ελέγχου οχημάτων». Ορισμός υπολόγου.7ΜΖΝΩΚ3-Υ06ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ117/2018
14/03/2018 02:00:0019/03/2018 11:34:11Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #6.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος –καταπολέμηση ασιατικού κουνουπιού Τίγρης».Ω9ΙΧΩΚ3-2Υ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ118/2018
14/03/2018 02:00:0019/03/2018 11:59:24Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #152,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εκκλησιαστικών βιβλίων».ΩΡΣΖΩΚ3-187ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ123/2018
14/03/2018 02:00:0019/03/2018 12:07:26Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #8.450,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.Ω8ΨΚΩΚ3-ΘΜ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ126/2018
14/03/2018 02:00:0019/03/2018 11:44:44Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #15.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων Γεωπονικής».73ΙΔΩΚ3-ΒΥ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ121/2018
14/03/2018 02:00:0019/03/2018 12:01:15Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #18.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μπαρών και συστημάτων ελέγχου πρόσβασης».ΨΗΚΟΩΚ3-ΠΟΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ124/2018
14/03/2018 02:00:0019/03/2018 11:40:53Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #5.750,62# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εργαλείων & γεωργικών μηχανημάτων».721ΩΩΚ3-18ΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ120/2018
14/03/2018 02:00:0019/03/2018 11:48:41Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #240,00€# που αφορά την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συμμετοχή παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου».67ΑΖΩΚ3-ΡΩ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ122/2018
14/03/2018 02:00:0019/03/2018 12:05:39Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #4.500,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Λογιστικού Τμήματος.Ψ02ΑΩΚ3-ΕΙΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ125/2018
14/03/2018 02:00:0019/03/2018 10:13:00Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ HARDWARE», με αρ. μελ. 71/2017.ΩΝΝ8ΩΚ3-ΒΙΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ112/2018
14/03/2018 02:00:0019/03/2018 10:16:57Έγκριση πίστωσης ποσού #5.300# ευρώ συνεχ. Κ.Α. οικονομικού έτους 2017, που αφορά «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης».78ΖΥΩΚ3-91ΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ114/2018
14/03/2018 02:00:0019/03/2018 10:19:02Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.790,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων δημοτικών κτιρίων».7ΘΙΑΩΚ3-50ΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ115/2018
14/03/2018 02:00:0019/03/2018 10:23:04Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #8.800,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή συσκευών ταχογράφων».ΩΖΟΥΩΚ3-ΞΑ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ116/2018
14/03/2018 02:00:0019/03/2018 09:44:52Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά των υπαρ. Α/78/2018 και Α79/2018 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα 10ο Μονομελές).Ω512ΩΚ3-ΡΡΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111/2018
14/03/2018 02:00:0019/03/2018 12:10:50Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #3.604,38# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας.ΩΒΧΓΩΚ3-Λ7ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ127/2018
14/03/2018 02:00:0019/03/2018 12:16:03Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #4.832,88# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Δ/νσης ΚΕΠ.ΩΨΙΟΩΚ3-7Σ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ128/2018
14/03/2018 02:00:0019/03/2018 12:18:25Έγκριση τροποποιημένων όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπαρ. 33/2017 μελέτης για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης».ΩΤΘ5ΩΚ3-Δ3ΩΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ129/2018
14/03/2018 02:00:0027/03/2018 14:02:21Οικονομικός προϋπολογισμός προγράμματος «Erasmus plus, Βασική Δράση ΚΑ2-Populart».63Φ7ΩΚ3-ΟΧΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130/2018
07/03/2018 02:00:0012/03/2018 11:20:48Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #430,30# ευρώ, που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων χρήσης 2017.7ΑΓ1ΩΚ3-ΚΣΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ101/2018
07/03/2018 02:00:0012/03/2018 11:17:29Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών & οικονομικών προσφορών, επιλογής προσωρινού αναδόχου, που αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες συντήρησης & περιποίησης πρασίνου», με αρ. μελ. πρ. 40636/15-12-2017.ΨΨΝΥΩΚ3-ΤΡΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ99/2018
07/03/2018 02:00:0012/03/2018 11:19:32Έγκριση και διάθεση πίστωσης συμπληρωματικής ΑΑΥ ποσού #605,86# ευρώ, που αφορά «Αμοιβές Νομικών & Συμβολαιογράφων».78ΨΨΩΚ3-2ΔΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ100/2018
07/03/2018 02:00:0012/03/2018 11:25:48Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.790,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση λεβητοστασίων και καυστήρων».6ΖΝΛΩΚ3-ΣΤΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ104/2018
07/03/2018 02:00:0012/03/2018 11:29:33Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.500,00# ευρώ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού απολύμανσης υδάτων λιμνών & σιντριβανιών».673ΑΩΚ3-ΑΘ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ105/2018
07/03/2018 02:00:0012/03/2018 11:36:01α. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #3.270,00# ευρώ, που αφορά την συμμετοχή του Δημάρχου & Αντιδημάρχου στην έκθεση της IFAT, στο Μόναχο. β. Ορισμός υπολόγου.6ΤΘΙΩΚ3-ΘΞ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ107/2018
07/03/2018 02:00:0012/03/2018 11:24:35Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.6ΠΡ1ΩΚ3-ΕΨΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ103/2018
07/03/2018 02:00:0012/03/2018 11:22:15Διάθεση πίστωσης ποσού #13.890,00# ευρώ, που αφορά πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών (λογαριασμοί ΔΕΗ & ΕΥΔΑΠ 2017).ΩΟΓΛΩΚ3-ΕΔΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ102/2018
07/03/2018 02:00:0012/03/2018 11:41:33Έγκριση εκτάκτων δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus plus, Βασική Δράση 3, Vetit» και ενημέρωση του σώματος για την κατανομή του ποσού που αφόρα το Δήμο μας.ΩΝΒ1ΩΚ3-Σ38ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ109/2018
07/03/2018 02:00:0012/03/2018 11:34:32α. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #30.505,24# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Μετατόπιση δικτύου φυσικού αερίου οδού Ομήρου». β. Ορισμός υπολόγου.ΩΨΛΛΩΚ3-Ν3ΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ106/2018
07/03/2018 02:00:0012/03/2018 11:38:36Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #15.000,00# ευρώ, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Οστεοφυλακίων».6Θ8ΓΩΚ3-82ΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ108/2018
07/03/2018 02:00:0017/05/2018 13:38:12Διαβίβαση Πρακτικών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και πρακτικών Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» Τμήμα 1 Προμήθεια πετρελαίου κίνησης, Τμήμα 2 Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης 95 οκτανίων και Τμήμα 4 Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση, με αριθ. Μελέτης 68/2017 και επιλογή προσωρινών αναδόχων.ΩΔ3ΩΩΚ3-Δ6ΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ110/2018
01/03/2018 02:00:0019/03/2018 09:22:06Έγκριση διάθεσης πίστωσης οφειλόμενων παρελθόντων ετών.Ψ69ΚΩΚ3-ΑΕ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ84/2018
01/03/2018 02:00:0002/03/2018 08:04:49Έγκριση Δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #715.149,57# € για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και ορισμός υπολόγου.61ΛΥΩΚ3-ΜΒΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ75/2018
01/03/2018 02:00:0002/03/2018 10:26:57Ανάληψη υποχρέωσης ποσού #4.100,00# ευρώ, που αφορά πληρωμή φόρου αγοράς και ποσού #250,00# ευρώ, που αφορά έξοδα μεταγραφής συμβολαίου του ακινήτου επί της οδού Φιλαδελφείας..ΨΘΨΘΩΚ3-Τ2ΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ80/2018
01/03/2018 02:00:0006/03/2018 10:30:43Έγκριση Δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #715.149,57# € για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και ορισμός υπολόγου751ΕΩΚ3-ΒΙΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ75/2018
01/03/2018 02:00:0006/03/2018 10:07:31Έγκριση Δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #715.149,57# € για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και ορισμός υπολόγου.6ΕΓ7ΩΚ3-56ΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ75/2018
01/03/2018 02:00:0008/03/2018 10:11:21Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, ανταλλακτικών κάδων και συντήρηση κάδων απορριμμάτων», με αρ. μελ. 1/11-12-2017 και επιλογή προσωρινών αναδόχων.ΩΠΜΙΩΚ3-ΜΑΧΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ76/2018
01/03/2018 02:00:0008/03/2018 10:19:20Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Σμύρνης, από 1-7-2017 έως 31-12-2017.ΨΩΑΞΩΚ3-ΖΕ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79/2018
01/03/2018 02:00:0008/03/2018 10:17:46Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και επιλογής προσωρινού αναδόχου, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Hardware», με αρ. μελ. 71/2017.ΩΟΨΜΩΚ3-Λ1ΠΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ78/2018
01/03/2018 02:00:0008/03/2018 10:16:17Έγκριση πρακτικού Νο1 & αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Ασφαλτοτάπητες οδών», με αρ. μελ. 59/2017.6ΕΛΦΩΚ3-ΩΚΞΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ77/2018
01/03/2018 02:00:0008/03/2018 10:21:202η έγκριση δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόμενων δαπανών οικονομικών ετών 2017-2018.Ω0ΑΚΩΚ3-Λ52ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81/2018
01/03/2018 02:00:0008/03/2018 10:28:111η έγκριση δαπανών & διάθεση πιστώσεων που αφορούν πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.7ΔΤ5ΩΚ3-ΥΣΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85/2018
01/03/2018 02:00:0008/03/2018 10:29:472η έγκριση δαπανών & διάθεση πιστώσεων που αφορούν πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.ΩΩ2ΡΩΚ3-ΙΩΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ86/2018
01/03/2018 02:00:0008/03/2018 10:43:46Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.790,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Σ.Σ.».ΩΔΥΙΩΚ3-ΒΙΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ89/2018
01/03/2018 02:00:0008/03/2018 10:22:46Έγκριση πίστωσης συνεχιζόμενων κωδικών οικονομικών ετών 2017-2018.ΩΑΩ4ΩΚ3-ΗΑΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82/2018
01/03/2018 02:00:0008/03/2018 10:40:24Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #10.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες εξειδικευμένης σχεδίασης».ΩΩΚΙΩΚ3-ΘΣΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ88/2018
01/03/2018 02:00:0008/03/2018 10:34:15Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #7.514,40# ευρώ, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα 2018».6ΥΤ2ΩΚ3-ΑΦΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ87/2018
01/03/2018 02:00:0008/03/2018 11:08:31Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #1.644,24# ευρώ, που αφορά προμήθεια αναμνηστικών πλακετών.6ΥΚΙΩΚ3-65ΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ95/2018
01/03/2018 02:00:0008/03/2018 11:11:24Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #814,40# ευρώ, που αφορά προμήθεια φορτιστών ανάγκης για κινητά, tablets κτλ. ως αναμνηστικά δώρα.6ΘΧΤΩΚ3-94ΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ96/2018
01/03/2018 02:00:0008/03/2018 11:13:21Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #15.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια απολυμαντικού χημικού υγρού για κάδους και κοινόχρηστους χώρους».Ω6ΝΥΩΚ3-ΔΘΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ97/2018
01/03/2018 02:00:0008/03/2018 10:48:35Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.790,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής».6ΩΘΚΩΚ3-7ΣΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ90/2018
01/03/2018 02:00:0008/03/2018 11:00:30Α. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Χορήγηση νέων παροχών ΔΕΔΔΗΕ»: α) ποσού #335,26# ευρώ, για τη δ/νση Προσκόπων Αϊδινίου & Αγχιάλου, β) ποσού #335,26# ευρώ, για τη δ/νση Εφέσου 33. Β. Ορισμός υπολόγου.7ΧΧΑΩΚ3-21ΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ91/2018
01/03/2018 02:00:0008/03/2018 11:02:25Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #204,00# ευρώ, που αφορά την αποκατάσταση ζημιάς στις εγκαταστάσεις δικτύου ΔΕΗ στη συμβολή των οδών Εθνικής Στέγης & Δαρδανελίων.ΩΙΣΟΩΚ3-6ΞΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ92/2018
01/03/2018 02:00:0008/03/2018 11:05:13α. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.800,00# ευρώ, που αφορά «Έξοδα σίτισης απόρων μαθητών». β. Ορισμός υπευθύνου για τον έλεγχο και τη λειτουργία του εν λόγω προγράμματος.ΩΘΥΡΩΚ3-5ΛΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ93/2018
01/03/2018 02:00:0008/03/2018 11:16:19α. Κήρυξη επαναληπτικής φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας, που αφορά τη μίσθωση χώρου για τη μεταστέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Σμύρνης. β. Τροποποίηση της υπαρ. 199/2017 ΑΟΕ, που αφορά τους όρους διακήρυξης της ανωτέρω δημοπρασίας.Ψ70ΑΩΚ3-4ΘΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98/2018
01/03/2018 02:00:0005/03/2018 10:27:05Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #270,00€# που αφορά την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συμμετοχή παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου»ΩΣΦ0ΩΚ3-92ΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ94/2018
01/03/2018 02:00:0013/03/2018 12:21:28Έγκριση πίστωσης συνεχιζόμενων κωδικών οικονομικού έτους 2017.7ΝΓΨΩΚ3-56ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83/2018
14/02/2018 02:00:0020/02/2018 10:28:49Έγκριση πρακτικού Νο2 & κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση χώρου μουσείου θεάτρου σκιών», με αρ. μελ. 56/2017.ΩΧΕΖΩΚ3-5ΤΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ62/2018
14/02/2018 02:00:0020/02/2018 10:31:24Διαβίβαση πρακτικού επαναξιολόγησης οικονομικών προσφορών, που αφορά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης», με αρ. μελ. 33/2017.Ω7ΟΘΩΚ3-ΟΔΠΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ63/2018
14/02/2018 02:00:0020/02/2018 10:38:47Ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού #5.300,00# ευρώ, που αφορά μισθοδοσία που περιλαμβάνονταν στην 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018.ΩΥ2ΒΩΚ3-Ε97ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ66/2018
14/02/2018 02:00:0020/02/2018 10:53:22Ορισμός υπολόγου για το έργο «Μετατόπιση δικτύου φυσικού αερίου οδού Ομήρου».ΩΗΓΟΩΚ3-ΒΔΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ73/2018
14/02/2018 02:00:0020/02/2018 10:50:21Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #4.500,00# ευρώ, που αφορά «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού».ΩΣΡ4ΩΚ3-2Ω2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ72/2018
14/02/2018 02:00:0020/02/2018 10:54:26Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου.7ΑΓ7ΩΚ3-20ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74/2018
14/02/2018 02:00:0020/02/2018 10:43:08Έγκριση πίστωσης συνεχιζόμενων κωδικών οικονομικών ετών 2017-2018.Ω9ΖΙΩΚ3-3Υ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69/2018
14/02/2018 02:00:0020/02/2018 10:44:12Έγκριση διάθεσης πιστώσεων συνεχιζόμενων κωδικών προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.6Α13ΩΚ3-67ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70/2018
14/02/2018 02:00:0020/02/2018 10:47:20Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #15.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια συλλεκτήρων ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων».7Δ3ΤΩΚ3-7ΙΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ71/2018
14/02/2018 02:00:0020/02/2018 10:25:56Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Hardware», με αρ. μελέτης 71/2017.Ω2ΙΕΩΚ3-Λ77ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ60/2018
14/02/2018 02:00:0020/02/2018 10:27:30Έγκριση πρακτικού Νο2 & κατακύρωση της σύμβασης του έργου «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων», με αρ. μελ. 57/2016.7Ζ29ΩΚ3-ΚΚΧΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ61/2018
14/02/2018 02:00:0020/02/2018 10:37:13Διάθεση πίστωσης ποσού #192,48# ευρώ, που αφορά πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών για λογιστική τακτοποίηση ΕΥΔΑΠ.61ΝΥΩΚ3-345ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ65/2018
14/02/2018 02:00:0020/02/2018 10:23:35Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – αξιολόγησης τεχνικών προσφορών και δειγμάτων, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, ανταλλακτικών κάδων και συντήρηση κάδων απορριμμάτων», με αρ. μελ. 1/11-12-2017 και χρήση του άρθρου 269 του ν. 4412/2016 για Τμήμα του Διαγωνισμού.6Φ7ΞΩΚ3-ΛΟ9ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ59/2018
14/02/2018 02:00:0020/02/2018 10:32:53Ανάληψη υποχρέωσης ποσού #24.630,48# ευρώ, που αφορά αμοιβές Νομικών & Συμβολαιογράφων.Ω863ΩΚ3-0Η7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ64/2018
14/02/2018 02:00:0020/02/2018 10:40:04Ανάληψη υποχρέωσης ποσού #1.008,00# ευρώ, που αφορά εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας και εφάπαξ υπαλλήλων (Αποζημίωση σύνταξης του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Κεφαλά Ευαγγέλου).Ω44ΨΩΚ3-ΦΟΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ67/2018
14/02/2018 02:00:0020/02/2018 10:41:48Ανάληψη υποχρέωσης ποσού #13.947,55# ευρώ, που αφορά εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας και εφάπαξ υπαλλήλων (Αποζημίωση σύνταξης του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Κράλλη Γεράσιμου).ΩΩΛΥΩΚ3-ΞΑΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ68/2018
09/02/2018 02:00:0012/02/2018 12:39:39Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μικροπεριφερειακών Η/Υ», με αρ. μελ. 55/2017.ΩΡΩ1ΩΚ3-ΗΓΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ47/2018
09/02/2018 02:00:0012/02/2018 12:47:07Ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού #185.806,33# ευρώ, που αφορά μισθοδοσίες & αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου μας.6Λ6ΗΩΚ3-727ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ52/2018
09/02/2018 02:00:0012/02/2018 12:50:46Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #220,60# ευρώ, που αφορά τέλη κυκλοφορίας παρελθόντων ετών.6ΓΗ0ΩΚ3-4ΤΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ55/2018
09/02/2018 02:00:0012/02/2018 12:44:57Ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού #61.041,79# ευρώ, που αφορά μισθοδοσίες & υπερωρίες υπαλλήλων του Δήμου μας.ΩΖ46ΩΚ3-Ω7ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ51/2018
09/02/2018 02:00:0012/02/2018 12:48:37Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #151.722,11# ευρώ, που αφορά αναδρομικές οφειλές στους δικαιούχους Μέσων Ατομικής Προστασίας και Γάλακτος.7Ν37ΩΚ3-Δ5ΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ54/2018
09/02/2018 02:00:0012/02/2018 12:53:30Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.789,99# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Διαχείριση ηλεκτρονικής προβολής & αιτημάτων δημοτών του Δήμου Ν. Σμύρνης».ΩΞΥΜΩΚ3-Ρ6ΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ57/2018
09/02/2018 02:00:0012/02/2018 12:54:31Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του δήμου μας κ. Βαγγέλη Παρασκευόπουλου.Ψ782ΩΚ3-ΘΣΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58/2018
09/02/2018 02:00:0012/02/2018 12:42:47Ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού #1.355.878,29# ευρώ, που αφορά πληρωμή υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.6ΖΣΝΩΚ3-ΖΟ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ50/2018
09/02/2018 02:00:0012/02/2018 12:52:23Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #59.999,90# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».Ψ9Π1ΩΚ3-0ΙΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ56/2018
09/02/2018 02:00:0012/02/2018 12:41:08Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων», με αρ. μελ. 37/2017.6ΥΙΤΩΚ3-Υ4ΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ48/2018
09/02/2018 02:00:0009/02/2018 13:51:34Έγκριση πρακτικού Νο1 & αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου «Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών», με αρ. μελ. 32/2017.ΩΩΡΤΩΚ3-7Κ0ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ49/2018
09/02/2018 02:00:0009/02/2018 13:53:41Ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού #500.000,00# ευρώ, που αφορά την αγορά του ακινήτου επί των οδών Φιλαδελφείας 1 και Νικολάου Πλαστήρα στη Ν. Σμύρνη.ΩΙΨ1ΩΚ3-ΙΥ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ53/2018
31/01/2018 02:00:0001/02/2018 12:20:40α) Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, λόγω κωλύματος της Νομικής Συμβούλου β) Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 369,52 €.ΩΡΞΔΩΚ3-Ξ2ΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ46/2018
31/01/2018 02:00:0001/02/2018 12:18:49Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 682 € για εκτίμηση αξίας οικοπέδου στη συμβολή των οδών Παμφυλίας & Φωκαέως στη Νέα Σμύρνη.ΩΚΘΗΩΚ3-4ΒΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ45/2018
31/01/2018 02:00:0002/02/2018 08:31:31Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης και επιλογή οριστικών αναδόχων για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καθαριστικών για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» με αριθ. Μελέτης 40/20177359ΩΚ3-41ΙΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ31/2018
31/01/2018 02:00:0002/02/2018 08:35:33Ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού #1.312,29# ευρώ που αφορά μισθοδοσίες υπαλλήλων του Δήμου μας.757ΑΩΚ3-Λ7ΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ35/2018
31/01/2018 02:00:0002/02/2018 08:34:13Έγκριση πρακτικού Νο4 & κατακύρωσης της σύμβασης που αφορά το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 44/2016, κατόπιν πράξης προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και παρατάσεις ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.6ΒΕ4ΩΚ3-2ΡΦΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ34/2018
31/01/2018 02:00:0002/02/2018 08:37:38Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #3.387,44# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Γραφείου Δημάρχου.73ΣΦΩΚ3-4ΛΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ36/2018
31/01/2018 02:00:0002/02/2018 08:32:45Ακύρωση Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής 515/2017 και 549/2017 που αφορούν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης», με αρ. μελ. 33/20176ΓΤΜΩΚ3-Χ72ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/2018
31/01/2018 02:00:0002/02/2018 08:46:27Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #1.000,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του τμήματος Αθλητικών Υποδομών του Δήμου μας.64ΤΚΩΚ3-Ρ4ΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ40/2018
31/01/2018 02:00:0002/02/2018 08:49:47Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #4.057,56# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.6Ψ3ΡΩΚ3-Π33ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ42/2018
31/01/2018 02:00:0002/02/2018 08:48:28Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #4.832,88# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων της Δ/νσης ΚΕΠ του Δήμου μας.6ΒΝΟΩΚ3-ΘΑ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ41/2018
31/01/2018 02:00:0002/02/2018 08:40:40Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #5.790,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του τμήματος Αθλητισμού του Δήμου μας.ΩΦ96ΩΚ3-0ΧΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ38/2018
31/01/2018 02:00:0002/02/2018 08:52:57Σύνταξη Τεκμηριωμένου αιτήματος συνολικού ποσού #20.000,00# ευρώ που αφορά «Διαφημίσεις Δημοσιεύσεις».6ΓΟΒΩΚ3-ΜΡ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ44/2018
31/01/2018 02:00:0002/02/2018 08:42:00Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #873,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του τμήματος Παιδείας Νεότητας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας.7ΝΗΙΩΚ3-Λ1ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ39/2018
31/01/2018 02:00:0002/02/2018 08:51:39Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.600,00# ευρώ που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή ελαστικών».6ΤΜΙΩΚ3-0ΛΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ43/2018
31/01/2018 02:00:0002/02/2018 08:39:16Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #6.020,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του τμήματος Δημοτικού Νεκροταφείου του Δήμου μας.ΩΥΘΜΩΚ3-787ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ37/2018
30/01/2018 02:00:0030/01/2018 12:48:50Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.6ΜΞΡΩΚ3-ΠΨΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ33/2018
24/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:37:10Ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού #5.312.410,00# ευρώ που αφορά «Απόδοση κρατήσεων».ΩΗΧΔΩΚ3-ΜΡΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ20/2018
24/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:38:40Ανάληψη υποχρέωσης υπέρ ΤΠΔΥ συνολικού ποσού #157.663,44# ευρώ.788ΩΩΚ3-ΞΤΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ21/2018
24/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:40:08Ανάληψη υποχρέωσης ποσού #3.157.258,78# ευρώ που αφορά «Λογιστικές τακτοποιήσεις από διάφορες περιπτώσεις».754ΗΩΚ3-8ΓΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ22/2018
24/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:41:27Ανάληψη υποχρέωσης ποσού #895.200,00# ευρώ που αφορά «Δαπάνες πάγιου χαρακτήρα».ΩΥΝΝΩΚ3-ΔΞΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ23/2018
24/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:46:01Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνεχιζόμενων δαπανών έτους 2017-2018.9ΠΕ0ΩΚ3-0ΦΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26/2018
24/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:47:18Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του τμήματος Προμηθειών του Δήμου μας.6ΦΓΒΩΚ3-ΑΚ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ27/2018
24/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:42:54Ανάληψη υποχρέωσης ποσού #9.500,00# ευρώ που αφορά «Επίδομα παραπληγίας τακτικών υπαλλήλων του Δήμου μας».69ΒΙΩΚ3-ΥΤ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ24/2018
24/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:44:12Ανάληψη υποχρέωσης συνολικού ποσού #3.320.000,00# ευρώ που αφορά «Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων».Ω08ΔΩΚ3-ΒΔΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ25/2018
24/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:50:20Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #500,00# ευρώ που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ)». Ορισμός υπολόγου.6Χ3ΠΩΚ3-Υ0ΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ29/2018
24/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:34:12Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #17.866,19# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων των τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.ΩΨΞΧΩΚ3-Ζ6ΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ18/2018
24/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:35:38Ανατροπή αποφάσεων αναλήψεων υποχρεώσεων.6ΗΨΩΩΚ3-ΝΩΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/2018
23/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:48:50Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #5.000,00# ευρώ που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών».7513ΩΚ3-02ΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ28/2018
23/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:51:52Ορισμός Δικαστικού/ων Επιμελητή/ων για επιδόσεις δικογράφων, εξωδίκων, κοινοποιήσεις, εκτελέσεις είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων κ.τ.λ. που αφορούν υποθέσεις του Δήμου.7ΤΜ2ΩΚ3-1ΣΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30/2018
22/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:01:40Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #3.604,38# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας.6ΔΜΦΩΚ3-9ΟΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ8/2018
22/01/2018 02:00:0001/02/2018 09:55:05Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #13.286,46# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων της Γεωπονικής υπηρεσίας.Ω0ΧΦΩΚ3-ΗΤ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ4/2018
22/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:00:20Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #4.500,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Λογιστικού Τμήματος.67ΝΓΩΚ3-Κ3ΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ7/2018
22/01/2018 02:00:0001/02/2018 09:53:25Λήψη απόφασης : 1) Έγκριση της υπ’ αρ. πρωτ. 2090/18-01-2018 αποφάσεως Δημάρχου Νέας Σμύρνης, 2) Για τη νομική στήριξη ή μη των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Νέας Σμύρνης σε ποινική του υπόθεση, 3) Διορισμός της Δικηγόρου-Νομικής Συμβούλου του Δήμου, ως Πληρεξουσίας Δικηγόρου για τη νομική κάλυψη των ως άνω Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου μας εις την ανωτέρω ποινική των υπόθεση.6ΠΠΟΩΚ3-ΔΥΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/2018
22/01/2018 02:00:0001/02/2018 09:56:32Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #490,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοίκησης.Ψ62ΥΩΚ3-ΣΜΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ5/2018
22/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:27:23Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οδοδεικτών», με αρ. μελ. 48/2017.7ΣΠΝΩΚ3-1Α6ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ13/2018
22/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:13:03Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #8.450,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.75ΝΤΩΚ3-3ΨΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ9/2018
22/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:30:04Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», με αρ. μελ. 42/2017.Ψ738ΩΚ3-ΕΕΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ15/2018
22/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:31:21Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικών & οικονομικών προσφορών και επιλογής οριστικού αναδόχου, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μικροπεριφερειακών Η/Υ», με αρ. μελ. 55/2017.6ΒΧ5ΩΚ3-9ΣΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ16/2018
22/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:33:01Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «κλάδεμα ψηλών δέντρων», με αρ. μελ. 37/2017.Ω31ΜΩΚ3-Κ0ΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ17/2018
22/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:14:34Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #11.725,57# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων.6ΜΒΦΩΚ3-Υ20ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ10/2018
22/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:16:22Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #750,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Αναπλ. Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.Ω2ΥΙΩΚ3-ΟΗ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ11/2018
22/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:18:03Έγκριση και διάθεση πιστώσεων κωδικών προϋπολογισμού 2018 που αφορούν μισθοδοσία των υπαλλήλων του Δήμου μας, συνολικού ποσού #9.091.312,08# ευρώ.ΩΚΙ5ΩΚ3-ΕΨΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ12/2018
22/01/2018 02:00:0001/02/2018 10:28:44Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Εξυγίανση πεύκων», με αρ. μελ. 36/2017.728ΦΩΚ3-ΕΣ7ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ14/2018
19/01/2018 02:00:0001/02/2018 09:58:19Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #132.538,60# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Συντήρησης Εξοπλισμού Καθαριότητας & του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακύκλωσης.ΩΧ21ΩΚ3-7Χ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ6/2018
08/01/2018 02:00:0001/02/2018 09:52:06Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βασιλά Ηλία.ΩΞ93ΩΚ3-ΧΡΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2018
08/01/2018 02:00:0001/02/2018 09:48:54Έγκριση Δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #753.185,08# € για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και ορισμός υπολόγου.6ΓΔΗΩΚ3-Η6ΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ1/2018