Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2019.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
20/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:39:30Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κυκλοφοριακών κόμβων», με αρ. μελ.49/2016.611ΙΩΚ3-ΑΗ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ238/2019
20/12/2019 02:00:0024/12/2019 12:01:11Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βαγγέλη Παρασκευόπουλου.6671ΩΚ3-ΘΜΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ248/2019
20/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:58:07Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Αικατερίνης Βαρελά.Ω7ΔΜΩΚ3-ΦΔΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ246/2019
20/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:56:47Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Μαρίας Γεωργίου.6ΔΙΦΩΚ3-Θ9ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ245/2019
20/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:53:43Έγκριση ανανέωσης σύμβασης εκποίησης εγκαταλελειμένων οχημάτων.ΨΙΔ6ΩΚ3-6ΛΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242/2019
20/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:55:11Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων.Ω8ΝΜΩΚ3-76ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244/2019
20/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:59:52Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Υβόνης Γκάρα.6ΑΞΗΩΚ3-Α2ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ247/2019
20/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:51:38Παράταση χρονικής διάρκειας σύμβασης «Συντήρηση υδρογεωτρήσεων» αρ. μελ.38/2019.60ΩΣΩΚ3-ΟΒ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ241/2019
20/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:42:18Παράταση χρονικής διάρκειας σύμβασης «Εργασίες συντήρησης ασθενών ρευμάτων» αρ. μελ. 16/2019623ΨΩΚ3-5Χ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ240/2019
20/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:32:02Έγκριση της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων-πεζοδρόμων», με αρ. μελ. 59/19.7Χ9ΚΩΚ3-ΥΛΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234/2019
20/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:37:05Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» με αριθ. Μελέτης 24701/11-10-2019.Ω46ΓΩΚ3-1ΥΦΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ236/2019
20/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:35:59Έγκριση σύναψης της σύμβασης «Προτυποποίηση διαδικασιών εκκαθάρισης –Β΄ φάση», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.ΨΞΖΕΩΚ3-6ΣΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235/2019
20/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:38:22Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών, για το Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Εξυγίανση πεύκων & Καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων», με αριθ. μελ. 39/2019.ΩΑΧ1ΩΚ3-ΤΛ7ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ237/2019
20/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:41:04Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου εκπόνησης της «Μελέτης πράξεων αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας και τακτοποίηση οικοπέδων».Ω136ΩΚ3-ΔΕΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ239/2019
20/12/2019 02:00:0009/01/2020 10:40:19Άσκηση ή μη του ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. Α5002/13-9-2019 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (5ο Τριμελές Τμήμα).ΨΛΔΖΩΚ3-Η56ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ243/2019
13/12/2019 02:00:0009/01/2020 10:37:02Έγκριση της ασκηθείσας από 9/02/2018 και με αρ. καταθ. εις το Ειρηνοδικείο ΓΑΚ 1207/2018 και ΕΑΚ 21/2018 και εις το Πρωτοδικείο Αθηνών ΓΑΚ 26743/2018 και ΕΑΚ 1297/2018 εφέσεως του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εφέσεων), κατά των Μ. Α. κλπ. (συν. 42) και κατά της υπ’ αρ. 15/2017 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (διαδικασία περιουσιακών – εργατικών διαφορών).ΩΓΩΞΩΚ3-9ΒΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ230/2019
13/12/2019 02:00:0013/12/2019 14:03:58Θ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.ΩΦΡΔΩΚ3-7Χ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ224/2019
13/12/2019 02:00:0018/12/2019 10:52:11Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά τη «Συντήρηση και αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος», με αρ. μελ. 43/2019, για την ομάδα Α: «Συντήρηση προγραμμάτων Autodesk».6ΝΦ0ΩΚ3-ΜΔ4ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ225/2019
13/12/2019 02:00:0018/12/2019 10:44:18Έγκριση Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών, για το συνοπτικό διαγωνισμό, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις Παιδείας», αρ. πρ. μελ. 27823/2019.ΩΤΑΛΩΚ3-Π4ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ227/2019
13/12/2019 02:00:0018/12/2019 10:54:45Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής.61Υ3ΩΚ3-39ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ232/2019
13/12/2019 02:00:0018/12/2019 11:05:42Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους.ΨΗ8ΚΩΚ3-Λ2ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ233/2019
13/12/2019 02:00:0009/01/2020 10:33:10Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπαρ. 23/21-5-2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (διαδικασία Περιουσιακών-εργατικών διαφορών).6ΤΡ0ΩΚ3-ΓΔΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ228/2019
13/12/2019 02:00:0009/01/2020 10:35:07Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της υπαρ. 24/21-5-2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (διαδικασία Περιουσιακών-εργατικών διαφορών).ΨΗΛ0ΩΚ3-830ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ229/2019
13/12/2019 02:00:0016/12/2019 12:51:55Α) Έγκριση διενέργειας και εκτέλεσης δαπάνης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σχετικής προκήρυξης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε Σχ. Κτίρια» λόγω του σεισμικού φαινομένου της 19ης Ιουλίου 2019 Β) Έγκριση της υπ’ αρ. 67/2019 μελέτης με τίτλο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε Σχ. Κτίρια» Γ) Κατάρτιση των όρων πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και την αποστολή σχετικής πρόσκλησης σε οικονομικούς φορείς Δ) Ορισμός μελών για τη συγκρότηση τριμελούς οργάνου «Επιτροπής Διαγωνισμού-Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης».ΩΝΛ8ΩΚ3-Τ0ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ222/2019
13/12/2019 02:00:0018/12/2019 10:42:08Τροποποίηση της υπαρ. 185/2019 ΑΟΕ, περί Έγκρισης μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του Διεθνή Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Συμφωνίας Πλαίσιο: Α) για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων από ειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία. Β) για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων. Διάρκειας τριών (3) ετών.6ΧΟΛΩΚ3-ΠΨΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ221/2019
13/12/2019 02:00:0019/12/2019 08:03:38Λήψη απόφασης : 1) Για τη νομική στήριξη ή μη υπαλλήλου του Δήμου Ν. Σμύρνης σε ποινική του υπόθεση, 2) Διορισμός Δικηγόρου δια τη νομική κάλυψη του ως άνω υπαλλήλου του Δήμου μας.6ΚΕΓΩΚ3-Μ25ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231/2019
13/12/2019 02:00:0024/12/2019 11:34:10Κατακύρωση αποτελέσματος πλειιοδοτικής δημοπρασίας, φανερής και προφορικής, για την εκμίσθωση 52 κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων σε στέγαστρα και τη συντήρηση των στεγάστρων με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.ΨΩΨΩΩΚ3-ΗΗΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ226/2019
13/12/2019 02:00:0013/12/2019 09:36:02Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη».ΨΨΜ0ΩΚ3-ΞΓΛΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ223/2019
06/12/2019 02:00:0017/12/2019 09:32:58Α. Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά του κοινωφελούς σωματείου «Εστία Ν. Σμύρνης» και κατά της Περιφέρειας Αττικής. Β. Χορήγηση πληρεξουσιότητας & εντολής εκπροσώπησης του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΨΟ60ΩΚ3-ΒΗ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ220/2019
06/12/2019 02:00:0017/12/2019 09:30:27Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης», με αρ. μελ. 8/2019.ΩΖΓΣΩΚ3-ΘΕΒΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ215/2019
05/12/2019 02:00:0013/12/2019 09:11:43Έγκριση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού», οικονομικού έτους 2020.Ω1ΧΝΩΚ3-ΜΘΧΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ218/2019
05/12/2019 02:00:0013/12/2019 09:08:36Έγκριση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης», οικονομικού έτους 2020.Ω828ΩΚ3-ΗΩ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ217/2019
05/12/2019 02:00:0005/12/2019 14:41:06Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και λιπαντικών», Τμήμα – Λιπαντικά, αριθ. Μελ. 18/2019.Ω808ΩΚ3-590ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ216/2019
04/12/2019 02:00:0005/12/2019 14:32:46Έγκριση Προϋπολογισμού & στοχοθεσίας πίνακα 5α του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη», οικονομικού έτους 2020.Ψ51ΚΩΚ3-ΨΟΖΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ207/2019
04/12/2019 02:00:0005/12/2019 14:34:52Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη».9ΞΞΔΩΚ3-9ΘΙΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ206/2019
04/12/2019 02:00:0005/12/2019 14:30:51Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και λιπαντικών», Τμήμα – Πετρέλαιο Θέρμανσης, αριθ. Μελ. 18/2019.ΨΒΔΤΩΚ3-ΨΓΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ208/2019
04/12/2019 02:00:0005/12/2019 14:36:16Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και λιπαντικών», Τμήμα – Πετρέλαιο Κίνησης, αριθ. Μελ. 18/2019.ΨΓΧΡΩΚ3-9ΥΠΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ209/2019
04/12/2019 02:00:0009/12/2019 07:58:37Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», αρ. μελ. 29/2018, για τις ομάδες Α1, Α2.1, Α5, Β1, Γ1, Δ1 & ΣΤ1.Ω302ΩΚ3-2ΧΣΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ211/2019
04/12/2019 02:00:0013/12/2019 10:00:20Άσκηση η μη του ενδίκου μέσου της αναιρέσεων κατά της υπαρ. 1715/2019 αποφάσεως του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.6Υ0ΠΩΚ3-Λ8ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ214/2019
04/12/2019 02:00:0013/12/2019 09:58:45Η από 7-10-2019 και με αρ. κατάθεσης ΓΑΚ 87306/2019 και ΕΑΚ 1451/2019 αγωγή του Κοινωφελούς Σωματείου με την επωνυμία «Εστία Ν. Σμύρνης», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του Δήμου Ν. Σμύρνης.64ΞΦΩΚ3-8ΗΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ213/2019
04/12/2019 02:00:0009/12/2019 07:55:37Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων και fax», αρ. Μελ. 41/2019.ΩΣ9ΠΩΚ3-6Θ7ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ210/2019
04/12/2019 02:00:0009/12/2019 08:00:36Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοτάπητες οδών», με αρ. μελ. 50/2010.ΩΙ9ΕΩΚ3-42ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ212/2019
29/11/2019 02:00:0029/11/2019 12:06:09Ορισμός υπολόγου για την αγορά διατακτικών, που αφορά τη δράση «Επιβράβευση αριστούχων μαθητών».6Ρ2ΦΩΚ3-Σ84ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ200/2019
29/11/2019 02:00:0002/12/2019 09:39:52Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών, του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», με αριθ. πρ. μελ. 24701/2019.Ψ1ΥΙΩΚ3-ΞΕΞΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ203/2019
29/11/2019 02:00:0029/11/2019 12:10:07Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2020.6Κ02ΩΚ3-04ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ201/2019
29/11/2019 02:00:0029/11/2019 12:11:52Έγκριση πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και λιπαντικών», Τμήμα – Προμήθεια Λιπαντικών, αριθ. Μελ. 18/2019.ΩΦΦΛΩΚ3-4ΡΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ202/2019
29/11/2019 02:00:0029/11/2019 12:20:46Έγκριση της ασκηθείσας από 10/04/2017, με αρ. καταθ. ΓΑΚ 527328/2017 και ΕΑΚ 500019/2017 αιτήσεως του Δήμου, ενώπιον του Αρείου Πάγου, περί αναιρέσεως της υπαρ. 815/2011, και όπως αυτεπάγγελτα οίκοθεν διορθώθηκε στο ορθό 816/2011, τελεσιδίκου αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών) και παραίτηση από το δικόγραφο αυτής.Ω4ΛΑΩΚ3-2ΟΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ205/2019
29/11/2019 02:00:0003/12/2019 09:30:30Έγκριση εξειδίκευσης των δράσεων του προγράμματος «Δράσεις Παιδείας».Ω11ΒΩΚ3-1ΓΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ204/2019
26/11/2019 02:00:0027/11/2019 08:52:22Προσδιορισμός δημοτικών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων στην Κεντρική Πλατεία Ν. Σμύρνης για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.6ΧΝ6ΩΚ3-5ΨΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ199/2019
26/11/2019 02:00:0026/11/2019 11:19:08Προσδιορισμός δημοτικών τελών κατάληψης πεζοδρομίων & κοινόχρηστων χώρων με χριστουγεννιάτικα είδη έτους 2019.6ΠΛ3ΩΚ3-Ρ47ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ198/2019
22/11/2019 02:00:0026/11/2019 10:49:27Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικής Προσφοράς, που αφορά «Συντήρηση και αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος», με αρ. μελ. 43/2019.6ΠΣΚΩΚ3-Η3ΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ195/2019
22/11/2019 02:00:0026/11/2019 10:47:00Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών Προσφορών, που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αρ. μελ. 29/2018, για τις ομάδες Α1, Α2.1, Α5, Β1, Γ1, Δ1 και ΣΤ1.ΩΒΛΘΩΚ3-6Λ4ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ194/2019
22/11/2019 02:00:0026/11/2019 10:52:23Ορισμός υπολόγου της δράσης Επιβράβευση αριστούχων μαθητών.6ΛΟ6ΩΚ3-ΡΑΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ196/2019
22/11/2019 02:00:0026/11/2019 11:16:09Ορισμός οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.Ω1ΓΤΩΚ3-ΣΡΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ197/2019
15/11/2019 02:00:0020/11/2019 13:44:00Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών οικονομικών προσφορών, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», για το τμήμα 1-Πετρέλαιο κίνησης, με αριθ. μελ. 18/2019.Ω6ΝΝΩΚ3-ΠΗ7ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ191/2019
15/11/2019 02:00:0020/11/2019 13:33:20Έγκριση μελέτης – τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του Διεθνή Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Συμφωνίας Πλαίσιο: Α) για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων από ειδικευμένα εξωτερικά συνεργεία. Β) για προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων. Διάρκειας τριών (3) ετών.Ψ5Λ8ΩΚ3-ΑΔΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ185/2019
15/11/2019 02:00:0015/11/2019 13:48:41Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.Ω6ΦΗΩΚ3-ΥΤ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ186/2019
15/11/2019 02:00:0020/11/2019 13:39:15Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων & fax», με αρ. μελ. 41/2019.ΨΜΘ7ΩΚ3-ΒΜΖΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ189/2019
15/11/2019 02:00:0020/11/2019 13:45:20Λήψη απόφασης : 1) Για τη νομική στήριξη ή μη του Προϊσταμένου της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ν. Σμύρνης, 2) Διορισμός Δικηγόρου.6ΟΩΛΩΚ3-ΣΦ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ192/2019
15/11/2019 02:00:0020/11/2019 13:37:19Έγκριση Δ΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη».Ω2ΥΒΩΚ3-Ι7ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ188/2019
15/11/2019 02:00:0021/11/2019 11:37:35Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού», με αρ. μελ. 41/2019, για τις ομάδες Α1,Α2,Β1,Γ1,Δ1 & Ε1.Ψ7ΩΓΩΚ3-ΑΧΡΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ190/2019
15/11/2019 02:00:0020/11/2019 13:46:55Λήψη απόφασης : 1) Για τη νομική στήριξη ή μη αιρετού του Δήμου Ν. Σμύρνης, 2) Διορισμός της Δικηγόρου-Νομικής Συμβούλου του Δήμου, ως Πληρεξουσίας Δικηγόρου για τη νομική κάλυψη του.6ΠΛΤΩΚ3-ΚΨ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ193/2019
14/11/2019 02:00:0014/11/2019 14:41:27Η΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.ΩΤΑΡΩΚ3-ΧΙ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ187/2019
08/11/2019 02:00:0008/11/2019 11:45:05Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», για το Τμήμα 5– Πετρέλαιο Θέρμανσης, με αριθ.μελ.18/2019.ΩΘΧΥΩΚ3-1ΤΛΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ184/2019
01/11/2019 02:00:0006/11/2019 12:06:22Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το Συνοπτικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και αναβάθμιση πληροφορικής και δικτύων», με αρ. μελ. 43/2019, για την ομάδα Γ: «Συντήρηση φυσικού υλικού».671ΡΩΚ3-ΜΛ1ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ178/2019
01/11/2019 02:00:0006/11/2019 12:07:56Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών προσφορών, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», για το τμήμα 3- ομάδα Γ-Λιπαντικά, με αριθ. μελ. 18/2019.ΨΓΗΜΩΚ3-ΚΛΣΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ179/2019
01/11/2019 02:00:0006/11/2019 11:59:01Έγκριση Γ΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλλυλεγγύης».ΩΖΤ4ΩΚ3-Ρ7ΧΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ177/2019
01/11/2019 02:00:0006/11/2019 12:11:58Κατακύρωση αποτελέσματος επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας, φανερής και προφορικής, για τη μίσθωση ακινήτου/ων, που αφορά τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΨΙΑ9ΩΚ3-ΒΦΣΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ183/219
01/11/2019 02:00:0006/11/2019 11:57:02Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου 2019.Ψ9Α5ΩΚ3-Ψ0ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ176/2019
01/11/2019 02:00:0006/11/2019 12:09:26Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «Ασφαλτοτάπητες οδών», αρ. μελ. 59/2017.Ψ0ΦΨΩΚ3-ΔΗΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ180/2019
01/11/2019 02:00:0006/11/2019 12:10:42Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Μπαφαλούκα Ελευθερίας.62ΟΙΩΚ3-ΓΛ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ182/2019
01/11/2019 02:00:0006/11/2019 11:55:10Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου 2019.Ω8Θ2ΩΚ3-Η4ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ175/2019
25/10/2019 03:00:0030/10/2019 09:43:43Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών προσφορών για το Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού» με αριθ. Μελέτης 7/2019 του Τμήματος Προμηθειών.ΩΥΛΚΩΚ3-ΓΗΝΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ170/2019
25/10/2019 03:00:0030/10/2019 09:58:01Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΝΤΜΝΕ για το έργο «Ανάπλαση περιοχής Λουτρών¨, με αρ. μελ. 95/2016.Ψ69ΑΩΚ3-58ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ171/2019
25/10/2019 03:00:0030/10/2019 10:01:27«Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής».6ΝΜ8ΩΚ3-5ΗΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ173/2019
25/10/2019 03:00:0030/10/2019 09:42:12Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου Οικονομικών Προσφορών με αντικείμενο «προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων & fax» με αριθ. Μελέτης 41/2019 του τμήματος Πληροφορικής & Δικτύων.ΩΦΙΜΩΚ3-9Φ6ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ169/2019
25/10/2019 03:00:0030/10/2019 09:40:36Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων» με αριθ. Μελέτης 31/2019 του Τμήματος Διαχ. & Εξοπλισμού Καθαριότητας.6ΙΣΤΩΚ3-1ΧΒΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ168/2019
25/10/2019 03:00:0030/10/2019 10:03:41Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Νέας Σμύρνης σε αγωγή κατά του Δήμου.ΩΚΓ6ΩΚ3-4Α8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ174/2019
25/10/2019 03:00:0030/10/2019 09:39:05Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για το Συνοπτικό Διαγωνισμό με αντικείμενο «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού» με αριθ. Μελέτης 7/2019 του Τμήματος Προμηθειών για τις ομάδες Α3,Α4,Β2,Β3,Γ2,Γ3,Δ2,Δ3 και Ε2.ΩΗΝΡΩΚ3-ΛΘΙΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ167/2019
25/10/2019 03:00:0025/10/2019 09:38:28Ζ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.Ω11ΤΩΚ3-Ω14ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ166/2019
25/10/2019 03:00:0030/10/2019 09:45:15Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης & έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΤΝΜΝΕ του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – Α΄ ΚΑΠΗ – ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ»6ΥΔΔΩΚ3-Α9ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ172/2019
18/10/2019 03:00:0023/10/2019 11:21:14Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για την αγορά κτηματογραφικών τοπογραφικών φύλλων κλπ. Για ακίνητα του Δήμου Νέας Σμύρνης.6ΡΨΛΩΚ3-ΩΘΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ163/2019
18/10/2019 03:00:0023/10/2019 11:23:33Καταχώρηση παραστατικού για πληρωμές παρελθόντων ετών.ΩΗΒΖΩΚ3-69ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ164/2019
18/10/2019 03:00:0023/10/2019 11:25:19Καταχώρηση παραστατικού για πληρωμές παρελθόντων ετών.6Υ71ΩΚ3-ΙΩΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ165/2019
18/10/2019 03:00:0024/10/2019 10:42:15Έγκριση όρων διακήρυξης –τεχνικών προδιαγραφών για το συνοπτικό Διαγωνισμό της υπαρ. πρ. 24701/11-10-2019 μελέτης για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».ΨΓΦ5ΩΚ3-ΓΥ2ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ159/2019
18/10/2019 03:00:0018/10/2019 13:34:16Έγκριση συμμετοχής αιρετών και υπαλλήλων του Δήμου Ν. Σμύρνης σε συνέδριο του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» στη Ναύπακτο.ΩΚ7ΚΩΚ3-ΘΔ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ162/2019
18/10/2019 03:00:0018/10/2019 13:33:03Έγκριση συμμετοχής του Δημάρχου Ν. Σμύρνης σε συνέδριο στα Ιωάννινα.ΨΣ5ΨΩΚ3-7Φ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ161/2019
18/10/2019 03:00:0018/10/2019 13:31:26Έγκριση της ασκήσεως της από 26/11/2018 και με αρ. καταθέσεως ΓΑΚ 11053/2018 και ΕΑΚ 848/2018 αιτήσεως του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων), περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αποζημιώσεως, κατά των Βασιλείου Λίντη κλπ.Ω72ΚΩΚ3-ΤΝΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ160/2019
11/10/2019 03:00:0023/10/2019 11:16:33Τροποποίηση της υπαρ. 88/2019 ΑΟΕ, περί Λήψης απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.6ΟΧ7ΩΚ3-Α95ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ158/2019
11/10/2019 03:00:0023/10/2019 11:07:25Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Συντήρηση & περιποίηση πρασίνου», με αριθ. Μελέτης 13/2019.ΩΤΝΟΩΚ3-ΦΩΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ154/2019
11/10/2019 03:00:0023/10/2019 11:09:20Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών προσφορών, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», για το τμήμα 5-Πετρέλαιο θέρμανσης, με αριθ. μελ. 18/2019.6ΠΛ0ΩΚ3-Ο15ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ155/2019
11/10/2019 03:00:0023/10/2019 11:13:44Τροποποίηση της υπαρ. 92/2019 ΑΟΕ, περί Λήψης απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΨΓΚ1ΩΚ3-ΑΣ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ157/2019
11/10/2019 03:00:0023/10/2019 11:11:58Έγκριση όρων διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της υπαρ. 8/2019 μελέτης για την υπηρεσία «Υπηρεσίες Φύλαξης».ΩΡΝΞΩΚ3-44ΞΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ156/2019
11/10/2019 03:00:0023/10/2019 11:05:46Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)», με αριθ. Μελέτης 6/2019.ΩΕΖΣΩΚ3-ΩΘΣΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ153/2019
10/10/2019 03:00:0010/10/2019 13:14:58Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών καθαριότητας & φωτισμού και ΔΦ έτους 2020.6ΟΧΧΩΚ3-Μ3ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ152/2019
04/10/2019 03:00:0014/10/2019 07:55:34Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών προσφορών, που αφορά το διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» για το τμήμα «Πετρέλαιο κίνησης», με αριθ. μελ. 18/2019.7Μ0ΘΩΚ3-23ΣΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ146/2019
04/10/2019 03:00:0007/10/2019 14:38:08Αποδοχή χορηγίας της εταιρείας «SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από το Δήμο Ν. Σμύρνης, που αφορά είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού.94Ω2ΩΚ3-ΞΨ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ150/2019
04/10/2019 03:00:0007/10/2019 14:36:17Έγκριση της ασκήσεως της υπαρ. καταθ. ΠΡ489/5-7-2016 προσφυγής του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς και παραίτηση ή μη από το δικόγραφο αυτής.7ΜΨ8ΩΚ3-ΙΒΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ144/2019
04/10/2019 03:00:0014/10/2019 08:01:03Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών, που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Συντήρηση και αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος», με αριθ. μελ. 43/2019.ΩΚΗ5ΩΚ3-ΔΘΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ148/2019
04/10/2019 03:00:0004/10/2019 12:50:17Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων έτος 2018.6Φ2ΨΩΚ3-ΠΗΘΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ145/2019
04/10/2019 03:00:0014/10/2019 08:05:52Ορισμός υπολόγου για τη χορήγηση νέας παροχής φυσικού αερίου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο.ΩΙΧΕΩΚ3-ΘΧ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ151/2019
04/10/2019 03:00:0014/10/2019 07:59:09Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών προσφορών, που αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων και fax», με αριθ. μελ. 41/2019.7ΧΖΣΩΚ3-Ρ22ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ147/2019
04/10/2019 03:00:0014/10/2019 08:04:45Έγκριση όρων διακήρυξης –τεχνικών προδιαγραφών για το συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Εξυγίανση πεύκων & καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων», με αρ. μελ. 39/2019.7ΝΓ7ΩΚ3-0ΧΓΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ149/2019
24/09/2019 03:00:0024/09/2019 10:18:53Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.Ω7ΛΡΩΚ3-5ΣΘΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ128/2019
23/09/2019 03:00:0024/09/2019 11:00:23Εξουσιοδότηση παράστασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κρικρή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών).78ΛΚΩΚ3-2Ψ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143/2019
23/09/2019 03:00:0026/09/2019 11:18:15Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του».6644ΩΚ3-5Μ9ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ142/2019
23/09/2019 03:00:0024/09/2019 10:59:09Διαβίβαση Πρακτικού Εξέτασης Ένστασης για το Συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο «Συντήρηση και περιποίηση πρασίνου», με αρ. μελ. 13/2019.Ω36ΣΩΚ3-44ΛΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ141/2019
20/09/2019 03:00:0026/09/2019 11:36:15Εναρμόνιση της υπαρ. 111/2019 ΑΟΕ, που αφορά τον διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Ν. Σμύρνης», με αριθ. μελ. 1/2018, στην υπαρ. 990 992 993/2019 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.ΨΙΤ7ΩΚ3-Γ1ΒΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ138/2019
20/09/2019 03:00:0026/09/2019 11:21:09Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών και ζαντών & συντήρηση – επισκευή ελαστικών», με αριθ. Μελέτης 7/2019.64Ξ0ΩΚ3-16ΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ132/2019
20/09/2019 03:00:0026/09/2019 11:20:01Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Σμύρνης, από 01/01/2019 έως τις 30/06/2019.60ΙΦΩΚ3-ΗΔΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ131/2019
20/09/2019 03:00:0026/09/2019 11:37:48Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Παπαδοπούλου Ελένης.ΩΧΕΒΩΚ3-ΧΧ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139/2019
20/09/2019 03:00:0026/09/2019 11:28:41Διαβίβαση Πρακτικού ελέγχου Οικονομικής προσφοράς, που αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων», με αριθ. μελ. 31/2019.ΨΡΤΜΩΚ3-ΑΗ1ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ134/2019
20/09/2019 03:00:0026/09/2019 11:30:02Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών», με αριθ. Μελέτης 18/2019, για τα τμήματα: 2-ομάδα Β (βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων) & 4-ομάδα Δ (φυσικό αέριο για κίνηση οχημάτων).ΩΩ09ΩΚ3-476ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ135/2019
20/09/2019 03:00:0030/09/2019 10:51:42Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της σύμβασης του έργου «Βελτίωση & αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου-Κράτητος», με αρ. μελ. 53/2018.ΩΟΓΒΩΚ3-ΖΔΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ133/2019
20/09/2019 03:00:0026/09/2019 11:34:26Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών, που αφορά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού», με αριθ. μελ. 7/2019.60Ο5ΩΚ3-ΜΞΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ137/2019
20/09/2019 03:00:0026/09/2019 11:38:58Ορισμός Υπολόγου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ.)».7ΧΕ6ΩΚ3-93ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140/2019
20/09/2019 03:00:0024/09/2019 11:29:57ΣΤ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.ΩΚΙΞΩΚ3-Θ4ΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ129/2019
20/09/2019 03:00:0024/09/2019 10:56:28Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.78ΟΤΩΚ3-7ΜΑΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ130/2019
20/09/2019 03:00:0026/09/2019 11:31:13Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών, που αφορά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)», με αριθ. μελ. 6/2019.6156ΩΚ3-Ο7ΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ136/2019
29/08/2019 03:00:0009/09/2019 09:22:48Έγκριση όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση 52 κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων σε στέγαστρα και τη συντήρηση των στεγάστρων με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.ΩΠ6ΒΩΚ3-Τ73ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ124/2019
29/08/2019 03:00:0006/09/2019 11:14:54Έγκριση Όρων Διακήρυξης & Τεχνικών Προδιαγραφών, που αφορούν το Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την υπηρεσία με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», με αρ. μελ. 43/2019.6Φ23ΩΚ3-Α68ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ125/2019
29/08/2019 03:00:0006/09/2019 11:17:39Έγκριση Όρων Διακήρυξης & Τεχνικών Προδιαγραφών, που αφορούν το Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX», με αρ. μελ. 41/2019.ΨΛΨ4ΩΚ3-ΨΛΕΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ126/2019
29/08/2019 03:00:0004/09/2019 12:10:31Α) Ανάθεση στα κατά τόπους κυλικεία, σχολείων της Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης Νέας Σμύρνης, με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση, του προγράμματος σίτισης απόρων μαθητών. Β) Ορισμός υπευθύνου για τον έλεγχο και τη λειτουργία του εν λόγω προγράμματος.Ψ9Ζ1ΩΚ3-ΔΔΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ123/2019
29/08/2019 03:00:0009/09/2019 09:24:52Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», με αρ. μελ. 13/2019.Ω6Ι5ΩΚ3-ΕΝΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ127/2019
29/07/2019 03:00:0030/07/2019 09:41:51Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», με αρ. μελ. 5/2019.6ΦΑΣΩΚ3-8ΨΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ119/2019
29/07/2019 03:00:0030/07/2019 09:44:10Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για το Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», αρ. μελ. 29/2018.6ΑΑΟΩΚ3-7ΙΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ120/2019
29/07/2019 03:00:0030/07/2019 09:45:53Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών, για την «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων», αρ. μελ. 31/2019.ΩΙ9ΖΩΚ3-ΩΛ4ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ121/2019
29/07/2019 03:00:0030/07/2019 10:19:25Αποδοχή δωρεάς παγίου στοιχείου.Ω8ΧΛΩΚ3-ΗΥΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ118/2019
29/07/2019 03:00:0030/07/2019 10:04:46Λήψη απόφασης περί κατάθεσης στοιχείων για την κατάρτιση εξώδικων συμβιβασμών που αφορούν υλικές ζημιές τρίτων.6ΒΛ2ΩΚ3-1ΚΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ122/2019
16/07/2019 03:00:0016/07/2019 10:39:30Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, που αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», με αρ. μελ. 5/2019.60Ι6ΩΚ3-50ΨΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ109/2019
16/07/2019 03:00:0016/07/2019 10:48:22Διαβίβαση γνωμοδότησης για τη ματαίωση της διαδικασίας, κατά το μέρος που κατέστη άγονος ο Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με γενικό τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», λόγω μη υποβολής κανονικών προσφορών και παράλληλη προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.ΨΒΠΙΩΚ3-Σ6ΠΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ115/2019
16/07/2019 03:00:0019/07/2019 09:53:04Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της Εφέσεως κατά της υπαρ. Α2898/23-5-2019 οριστικής Αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (6ο Μονομελές Τμήμα).Ω53ΛΩΚ3-1ΗΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117/2019
16/07/2019 03:00:0016/07/2019 10:42:23Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικών δομών» με αρ. μελ. 2/2019.6Ι4ΔΩΚ3-Δ4ΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ112/2019
16/07/2019 03:00:0016/07/2019 10:40:58Ε΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.ΨΟΟΤΩΚ3-ΧΙΧΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ110/2019
16/07/2019 03:00:0016/07/2019 10:43:50Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου Οικονομικής Προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ», με αριθ. μελέτης 13/2019.6ΒΣ5ΩΚ3-Θ4ΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ113/2019
16/07/2019 03:00:0016/07/2019 10:51:31Έγκριση Όρων Διακήρυξης & Τεχνικών Προδιαγραφών, που αφορούν το Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού», με αρ. μελ. 7/2019.6Χ9ΔΩΚ3-ΒΛ1ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ116/2019
16/07/2019 03:00:0016/07/2019 10:45:08Διαβίβαση πρακτικού Νο1 & αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδών Αιγαίου –Κράτητος», με αρ. μελ. 53/2018.6415ΩΚ3-ΑΨ7ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ114/2019
15/07/2019 03:00:0015/07/2019 14:46:07Ορθή επανάληψη της υπαρ. 101/2019 ΑΟΕ, περί Διαβίβασης Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμου Ν. Σμύρνης», αρ. μελ. 1/2018.Ω95ΤΩΚ3-ΛΒΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ111/2019
02/07/2019 03:00:0008/07/2019 08:27:44Έγκριση Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών, για το ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)», αρ. μελ. 6/2019.ΩΘ3ΝΩΚ3-ΑΦ2ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ108/2019
02/07/2019 03:00:0008/07/2019 08:21:46Διαβίβαση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών Προσφορών, για το Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» με αρ. μελ. 29/2018.6ΟΑΒΩΚ3-6ΕΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ107/2019
02/07/2019 03:00:0008/07/2019 08:20:12Διαβίβαση πρακτικού εξέτασης ένστασης, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών και ζαντών & συντήρηση – επισκευή ελαστικών», αρ. μελ. 7/2019.Ω5ΘΒΩΚ3-ΡΒ0ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ106/2019
02/07/2019 03:00:0008/07/2019 08:17:26Ορισμός υπολόγου που αφορά έξοδα μεταγραφής συμβολαίου ενόψει της αγοράς του ακινήτου «Άτταλος».Ω239ΩΚ3-Δ5ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ105/2019
25/06/2019 03:00:0026/06/2019 09:25:50Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών, που αφορούν το συνοπτικό διαγωνισμό, για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες συντήρησης & περιποίησης πρασίνου», αρ. μελ. 13/2019.ΩΘ21ΩΚ3-ΟΘ0ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ100/2019
25/06/2019 03:00:0026/06/2019 09:24:14Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου οικονομικής προσφοράς, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών και ζαντών & συντήρηση – επισκευή ελαστικών», αρ. μελ. 7/2019.6ΔΡΥΩΚ3-4Φ9ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ99/2019
25/06/2019 03:00:0026/06/2019 09:27:08Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών, που αφορά τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμου Ν. Σμύρνης», αρ. μελ. 1/2018ΩΨ9ΝΩΚ3-4ΥΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ101/2019
25/06/2019 03:00:0026/06/2019 09:31:27Έγκριση Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών, για το Συνοπτικό Διαγωνισμό, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ανταλλακτικών οχημάτων», αρ. μελ. 31/2019.7ΝΔΘΩΚ3-ΩΝΝΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ102/2019
25/06/2019 03:00:0026/06/2019 09:33:44Έγκριση συμμετοχής δύο υπαλλήλων του Δήμου Ν. Σμύρνης, στην 3η συνάντηση εργασίας στη Λισαβόνα, για την υλοποίηση του προγράμματος «Approach/Connecting EU mobile citizens with their welcoming cities».Ω2ΠΟΩΚ3-ΙΛΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ103/2019
25/06/2019 03:00:0027/06/2019 13:34:28Λήψη απόφασης : 1) Για τη νομική στήριξη ή μη του Προϊσταμένου της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης σε ποινική του υπόθεση, 2) Διορισμός της Δικηγόρου-Νομικής Συμβούλου του Δήμου, ως Πληρεξουσίας Δικηγόρου δια τη νομική κάλυψή του.ΨΝΒΔΩΚ3-ΖΘΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ104/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 08:46:43Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.7ΧΞΘΩΚ3-7Ε1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ80/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 08:48:06Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.6Μ9ΙΩΚ3-Μ9ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 08:44:39Έγκρισης πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού & κατακύρωση της σύμβασης για το έργο «Επισκευή – συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων» (αρ. μελ.: 44/18).7Ν3ΞΩΚ3-ΥΛΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ79/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 08:33:25Έγκριση όρων διακήρυξης-τεχνικών προδιαγραφών, για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», με αρ. μελ. 5/2019.6Γ2ΑΩΚ3-ΚΜΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ75/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 08:24:46Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής- Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξη Κοινωνικών Δομών», με αριθ. μελ. 2/2019.6Ο8ΛΩΚ3-ΝΦΙΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ70/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 08:50:54Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.6ΠΙΤΩΚ3-ΔΟΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 08:52:25Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.6Τ61ΩΚ3-ΤΞΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 08:43:31Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία με τίτλο «Φιλοξενία παιδιών (6-16 ετών) του Δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2019», με αρ. μελ. 4/2019.ΩΧ59ΩΚ3-ΧΗΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ78/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 08:40:07Έγκριση όρων διακήρυξης, για τον Ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή Διαγωνισμό, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», με αρ. μελ. 18/2019.7ΝΔΗΩΚ3-3Δ2ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ76/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 08:42:01Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δομών υγείας», με αρ. μελ. 1/2019.6ΠΩΩΩΚ3-ΟΟΧΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ77/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 08:17:29Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών και ζαντών & συντήρηση – επισκευή ελαστικών», με αριθ. μελ. 7/2019.Ω7Σ5ΩΚ3-ΒΙΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ69/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 09:05:29Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΩΞ6ΝΩΚ3-ΥΝΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 09:03:14Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΩΨ42ΩΚ3-2ΛΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 08:59:13Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΩΩΑΨΩΚ3-ΙΘ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 08:27:49Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων», με αρ. μελ. 81/2018.6ΩΟΝΩΚ3-2Τ5ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ71/2019
12/06/2019 03:00:0019/06/2019 13:20:07Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΨΓΚΙΩΚ3-ΗΚΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 08:49:17Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.Ω5ΤΙΩΚ3-ΓΚΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 09:00:13Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.6ΙΝΦΩΚ3-07ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91/2019
12/06/2019 03:00:0019/06/2019 13:18:30Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΩΓ8ΥΩΚ3-ΟΤΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ92/2019
12/06/2019 03:00:0012/06/2019 12:57:26Δ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.67ΝΔΩΚ3-7ΛΨΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ72/2019
12/06/2019 03:00:0012/06/2019 12:59:02Έγκριση ταμειακών απολογιστικών στοιχείων εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2018.6ΥΥΝΩΚ3-ΨΗ3ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ73/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 09:01:43Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.6ΨΠ6ΩΚ3-Η95ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 08:55:49Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΩΕΖΒΩΚ3-ΒΓΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ87/2019
12/06/2019 03:00:0012/06/2019 13:00:29Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2019 (Ιαν.-Φεβ.-Μαρ.).ΨΛ22ΩΚ3-ΣΛ7ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ74/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 08:57:01Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.6ΦΒΔΩΚ3-4ΓΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ88/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 09:06:36Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.65Σ3ΩΚ3-ΜΜΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 09:04:26Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.7Ζ2ΞΩΚ3-ΟΜ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 08:58:11Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.78ΜΩΩΚ3-ΠΞΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 08:53:51Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.6ΞΤΞΩΚ3-ΗΤ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85/2019
12/06/2019 03:00:0014/06/2019 08:54:49Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.6ΡΩΕΩΚ3-ΥΞΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86/2019
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 12:20:30Έγκριση Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών, για το Συνοπτικό Διαγωνισμό, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών», με αρ. μελ. 2/2019.ΨΛΔΛΩΚ3-ΔΓΓΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ66/2019
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 11:32:56Έγκριση Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών, για το Συνοπτικό Διαγωνισμό, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και περιποίηση πρασίνου», με αρ. μελ. 13/2019.6ΝΥΥΩΚ3-0ΑΠΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ65/2019
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 11:30:49Έγκριση Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών, για το Συνοπτικό Διαγωνισμό, που αφορά «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και ζαντών, συντήρηση και επισκευή ελαστικών», με αρ. μελ. 7/2019.6ΓΔΦΩΚ3-1Λ1ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ64/2019
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 11:37:14Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελένης Παπαδοπούλου.6ΓΧ2ΩΚ3-0ΟΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67/2019
15/05/2019 03:00:0015/05/2019 11:38:13Ορισμός Υπολόγου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ.)».ΩΟΗΗΩΚ3-ΩΗΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68/2019
07/05/2019 03:00:0009/05/2019 11:01:37Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου-Κράτητος», με αρ. μελ. 53/2018.ΨΙΧΥΩΚ3-Μ7ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61/2019
07/05/2019 03:00:0009/05/2019 11:06:16Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Δομών Υγείας», με αρ. μελ. 1/2019.Ω8ΔΖΩΚ3-ΕΚΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ63/2019
07/05/2019 03:00:0009/05/2019 11:04:13Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Φιλοξενία παιδιών (6-16 ετών) του Δήμο σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2019», με αρ. μελ. 4/2019.Ω8ΣΞΩΚ3-ΥΘ4ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ62/2019
22/04/2019 03:00:0022/04/2019 14:48:04Γ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.ΩΙΙΙΩΚ3-ΟΤΙΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ51/2019
22/04/2019 03:00:0025/04/2019 10:30:42Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου-Κράτητος», με αρ. μελ. 53/2018.ΨΟΜ8ΩΚ3-ΣΙΟΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ52/2019
22/04/2019 03:00:0024/04/2019 13:46:07Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.Ψ22ΔΩΚ3-ΧΔΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54/2019
22/04/2019 03:00:0024/04/2019 13:26:34Έγκριση πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης του έργου : «Επισκευή – συντήρηση αύλειων χώρων Σ.Σ.», αρ. μελ.: 33/18.ΩΕΧ0ΩΚ3-ΡΒΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ50/2019
22/04/2019 03:00:0024/04/2019 13:23:24Διαβίβαση Πρακτικού Αποσφράγισης και Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων», με αρ. Μελ. 81/2018 και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.61Ι7ΩΚ3-2ΣΙΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ49/2019
22/04/2019 03:00:0024/04/2019 13:44:33Ανανέωση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης με τη ΔΕΠΑ Α.Ε.6ΨΘΨΩΚ3-Β29ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53/2019
22/04/2019 03:00:0022/04/2019 14:46:45Διαβίβαση Συμπληρωματικού Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών Προσφορών, για το Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» με αρ. μελ. 29/2018.ΩΚΩ2ΩΚ3-539ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ48/2019
22/04/2019 03:00:0016/05/2019 11:48:23Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. Α256/28-01-2019 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα 11ο Μονομελές).629ΜΩΚ3-ΙΟΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/2019
22/04/2019 03:00:0016/05/2019 11:52:02Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. 10/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών, Διατάξεις για τις εργατικές Διαφορές).6Α97ΩΚ3-91ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58/2019
22/04/2019 03:00:0016/05/2019 11:50:23Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. 1648/26-3-2019 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (5ο τμήμα Εργατικών Διαφορών).ΩΛ6ΔΩΚ3-ΤΦΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57/2019
22/04/2019 03:00:0016/05/2019 11:55:06Αποδοχή ή μη της υπαρ. πρωτ. 9299/2019 προτάσεως.ΩΓΕΗΩΚ3-ΛΓ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60/2019
22/04/2019 03:00:0016/05/2019 11:53:36Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. Α296/30-1-2019 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα 2ο Τριμελές).ΩΟΔ8ΩΚ3-ΞΧΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59/2019
22/04/2019 03:00:0016/05/2019 11:46:33Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. 442/18-1-2019 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Μονομελές).Ω9Δ1ΩΚ3-3ΦΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55/2019
10/04/2019 03:00:0011/04/2019 14:31:09Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων», με αρ. μελ. 81/2018.ΨΦ6ΥΩΚ3-4Μ6ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ44/2019
10/04/2019 03:00:0011/04/2019 14:33:10Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΩΠΘΚΩΚ3-Μ5ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46/2019
10/04/2019 03:00:0011/04/2019 14:39:22Ορισμός υπολόγου ως διαχειριστής πίστωσης, που αφορά «Πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου».6289ΩΚ3-ΠΒ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/2019
10/04/2019 03:00:0011/04/2019 14:26:37Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών Προσφορών, για το Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αρ. μελ. 29/2018.ΨΝΞΩΩΚ3-Μ5ΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ42/2019
10/04/2019 03:00:0011/04/2019 14:29:42Έγκριση όρων διακήρυξης –τεχνικής περιγραφής, που αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό, για την υπηρεσία με τίτλο: «Φιλοξενία παιδιών (6 - 16 ετών) του Δήμου σε κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο έτους 2019», με αρ. μελ. 4/2019.6Υ7ΜΩΚ3-4ΣΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ43/2019
10/04/2019 03:00:0011/04/2019 14:32:23Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.6ΒΗ0ΩΚ3-318ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45/2019
03/04/2019 03:00:0004/04/2019 07:57:28Αποδοχή δωρεάς προτομής Απόστολου Μαγγανάρη.Ω70ΛΩΚ3-ΩΨΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39/2019
03/04/2019 03:00:0004/04/2019 07:55:23Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ. Ν. Σμύρνη», με αρ. μελ. 61/2018.ΩΜΛ9ΩΚ3-85ΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ38/2019
03/04/2019 03:00:0004/04/2019 08:02:13Έγκριση όρων διακήρυξης –τεχνικών προδιαγραφών που αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δομών υγείας», με αρ. μελ. 1/2019.64ΟΠΩΚ3-Π1ΝΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ41/2019
03/04/2019 03:00:0004/04/2019 07:59:23Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και επιλογής οριστικού αναδόχου, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων 2018 Δήμου Ν. Σμύρνης», αρ.μελ. 65/2018.671ΟΩΚ3-30ΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ40/2019
27/03/2019 02:00:0028/03/2019 12:01:45Ορισμός Υπολόγου που αφορά «Αγορά κτηματογραφικών τοπογραφικών φύλλων κτλ., για ακίνητα του Δήμου Ν. Σμύρνης».Ω0ΘΓΩΚ3-ΟΑΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35/2019
27/03/2019 02:00:0028/03/2019 12:04:09Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. 29/14-12-2018 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών, Διατάξεις για τις εργατικές Διαφορές).Ψ4ΞΙΩΚ3-6ΧΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/2019
27/03/2019 02:00:0028/03/2019 12:05:55Έγκριση της ασκήσεως της από 29/03/2016 και με αρ. καταθ. ΑΚΠ379/2016 ανακοπής του «ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ» ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς και παραίτηση ή μη από το δικόγραφο αυτής.7ΝΣΙΩΚ3-ΗΘΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37/2019
27/03/2019 02:00:0003/04/2019 13:48:55Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.6ΕΖ0ΩΚ3-ΙΙΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31/2019
27/03/2019 02:00:0003/04/2019 13:46:46Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΨΕΒΜΩΚ3-ΧΤ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30/2019
27/03/2019 02:00:0003/04/2019 13:51:30Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.Ψ8Η9ΩΚ3-3ΗΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/2019
27/03/2019 02:00:0028/03/2019 08:07:01Β΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.6ΟΛΦΩΚ3-ΖΡΚΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ34/2019
27/03/2019 02:00:0003/04/2019 13:50:26Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.Ω002ΩΚ3-ΗΥΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/2019
14/03/2019 02:00:0018/03/2019 10:11:03Έγκριση πρακτικού Νο1 περί έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση της σύμβασης του έργου:«Επισκευή–συντήρηση Σχολικών εγκαταστάσεων», αρ. μελ.: 44/18.61Η3ΩΚ3-Α7ΠΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ26/2019
14/03/2019 02:00:0018/03/2019 10:14:38Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Θεόδωρου Καραμανώλη.ΩΛΔΧΩΚ3-ΛΗΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29/2019
14/03/2019 02:00:0018/03/2019 10:13:42Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Αναστασίας Κυριαζή.ΨΚΘ6ΩΚ3-ΖΛΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28/2019
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 11:02:19Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Hardware», με αρ. μελ. 78/2018ΨΙ2ΚΩΚ3-ΚΚΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24
14/03/2019 02:00:0014/03/2019 11:04:24Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο ««Προμήθεια μικροπεριφερειακών Η/Υ», με αριθ. μελέτης 63/2018Ω19ΘΩΚ3-ΛΘΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25
14/03/2019 02:00:0018/03/2019 10:12:12Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους.6ΡΖ4ΩΚ3-0ΕΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27/2019
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 12:41:18Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, για το Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια- τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ. Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 61/2018.60Υ5ΩΚ3-ΠΒ3ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ20/2019
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 12:43:09Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών και οικονομικών προσφορών και επιλογής προσωρινού αναδόχου, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Hardware», με αρ. μελ. 78/2018.78ΔΕΩΚ3-Φ3ΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ21/2019
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 12:47:45Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΩΗΕΡΩΚ3-Ψ7ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23/2019
27/02/2019 02:00:0028/02/2019 12:45:32Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών και οικονομικών προσφορών και επιλογής προσωρινού αναδόχου, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων 2018 Δήμου Ν. Σμύρνης», αρ.μελ. 65/2018.6ΨΑΤΩΚ3-ΑΙΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ22/2019
13/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:05:06α) Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Νέας Σμύρνης σε αγωγές κατά του Δήμου Νέας Σμύρνης, λόγω κωλύματος της Δικηγόρου – Νομικής Συμβούλου. β) Έγκριση της υπ’ αρ. πρωτ. 2754/2019 αποφάσεως Δημάρχου Νέας Σμύρνης.62ΨΕΩΚ3-Υ4ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13/2019
13/02/2019 02:00:0028/02/2019 12:39:09Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2019 και διάθεση πιστώσεων.7Χ21ΩΚ3-ΜΣΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2019
13/02/2019 02:00:0013/02/2019 11:50:28Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπαρ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄194) Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.Ω5Κ0ΩΚ3-Ο2ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/2019
13/02/2019 02:00:0013/02/2019 11:49:03Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Δήμου Νέας Σμύρνης Οικονομικού έτους 2019.ΨΩ74ΩΚ3-6Λ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ9/2019
13/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:00:39Έγκριση πρακτικού Νο1 περί έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση της σύμβασης του έργου : «Επισκευή – συντήρηση αύλειων χώρων Σ.Σ.», αρ. μελ.: 33/18.ΩΨΚ5ΩΚ3-ΜΒΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ7/2019
13/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:06:33Ορισμός Υπολόγου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ.)».Ω6Τ2ΩΚ3-ΖΙΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/2019
13/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:12:05Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελένης Παπαδοπούλου.ΩΧΜΕΩΚ3-ΟΗ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18/2019
13/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:11:03Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους.ΩΘ6ΨΩΚ3-Ψ0ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17/2019
13/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:02:39Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου οικονομικής προσφοράς που αφορά την «Προμήθεια μικροπεριφερειακών Η/Υ», αρ. μελ. 63/2018.Ω4ΙΖΩΚ3-ΒΦΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ11/2019
13/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:07:56Ορισμός Υπολόγου για την «Προμήθεια Ταχυδρομικών Τελών».ΩΞΗΣΩΚ3-Χ1ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2019
13/02/2019 02:00:0015/02/2019 12:04:00Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Σμύρνης, από 1-7-2018 έως 31-12-2018.ΨΔ06ΩΚ3-615ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2019
13/02/2019 02:00:0015/02/2019 14:01:37Απαλλαγή υπολόγου πάγιας προκαταβολής έτους 2018.ΩΠΤΒΩΚ3-ΣΒΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/2019
13/02/2019 02:00:0013/02/2019 11:27:17Μετάθεση ημερομηνίας αποσφράγισης του μη συστημικού αριθμού ΕΣΗΔΗΣ 69266,1 Διεθνούς Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων».6ΒΞΙΩΚ3-3Β3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6/2019
13/02/2019 02:00:0020/02/2019 13:17:53Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.78Β3ΩΚ3-ΦΕΞΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ8/2019
23/01/2019 02:00:0024/01/2019 07:54:28Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μικροπεριφερειακών Η/Υ», αρ. μελ. 63/2018.6ΦΩΕΩΚ3-ΤΧ5ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ5/2019
16/01/2019 02:00:0024/01/2019 14:04:14Έγκριση όρων διακήρυξης-τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Hardware», με αρ. μελ. 78/2018.6ΜΓΡΩΚ3-ΦΞΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ3/2019
16/01/2019 02:00:0016/01/2019 13:23:01Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και καλυμμάτων οδοφωτισμού», αρ. μελ. 67/2018.ΩΚΞ1ΩΚ3-ΚΥΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ1/2019
16/01/2019 02:00:0016/01/2019 13:26:16Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελευθερίας Μπαφαλούκα.6152ΩΚ3-Ν8ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4/2019
16/01/2019 02:00:0016/01/2019 13:24:43Ορισμός Δικαστικού/ών Επιμελητή/τών για επιδόσεις δικογράφων, εξωδίκων, κοινοποιήσεις, εκτελέσεις είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων κλπ., που αφορούν υποθέσεις του Δήμου.6ΝΖΔΩΚ3-2ΧΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2019