Εδώ θα βρείτε πληροφορίες και δικαιολογητικά

-Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, (πλέον έχει αντικατασταθεί με αναγγελία άσκησης επαγγέλματος) περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες των Δήμων, N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’) Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας

-Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος κομμωτή – κουρέα

-Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών (Manicure – Pedicure),
μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΔΙΚ/ΚΑ ΚΑΙ ΤΊΤΛΟ «άδειες καταστημάτων που δεν εμπίπτουν (καθεστώς πριν το ν. 4442/2016)  ισχύει και για κέντρα διασκέδασης

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Αριθμ. οικ. 16228 – φεκ 1723/18-5-2017(Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική
υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του ν.4442/2016

https://notifybusiness.gov.gr/assets/open/pdfs/NotifyBusiness.pdf 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ:

Τα κέντρα διασκέδασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, εξακολουθούν να αδειοδοτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 και της ΚΥΑ 31600/2013 (άρθρα 1, 2  και 3), και την κοινή υπουργική απόφαση 16228 (ΦΕΚ 1723/Β/2017), καθότι κρίθηκε ότι αποτελούν δραστηριότητα που χρήζει εκ των προτέρων ελέγχου και κατά συνέπεια διατηρεί την εκ των προτέρων αδειοδοτική διαδικασία. (άρθρο 37 περίπτ.β Ν.4442/16) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.9/5951/24.02.2017) (παρ.2 άρθρο 16 KYA οικ. 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β’) (Αιτιολογική Έκθεση Ν.4442/16) (παρ.4 άρθρο 14 Υγ. Διάταξη Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.06.2017 (ΦΕΚ 2161/23.06.2017 τεύχος Β’)

Αίτηση για χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 56, «Ο.Π.Σ.Α.Α.»: Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοιχτή Αγορά», στο οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που αφορούν στη σύννομη λειτουργία του υπαίθριου εμπορίου και τηρείται σχετική βάση δεδομένων», Ν. 4849/2021