Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2016.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
23/12/2016 02:00:0023/12/2016 12:49:04Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη»ΩΦΙ8ΩΚ3-218ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ340
21/12/2016 02:00:0021/12/2016 12:56:15Απόδοση λογ/σμου της υπαλλήλου Άννας ΠλευριτάκηΩ3ΩΖΩΚ3-6ΝΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ294
21/12/2016 02:00:0021/12/2016 12:32:52Απόδοση λογ/σμου της υπαλλήλου Μαρίας Γεωργίου6Α5ΣΩΚ3-ΝΨ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ293
09/12/2016 02:00:0009/12/2016 15:01:18Χορήγηση Προέγκρισης άδειας Τεχνικών Παιγνίων6ΓΟΘΩΚ3-ΞΝΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ298
09/12/2016 02:00:0009/12/2016 13:28:03Έγκριση υλοποίησης του Προγράμματος «Δράσεις Παιδείας»ΩΓΦΒΩΚ3-ΠΙ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ295
09/12/2016 02:00:0009/12/2016 14:56:43«Συμμετοχή στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212ΩΖΣΙΩΚ3-ΧΧΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ296
09/12/2016 02:00:0009/12/2016 13:20:28Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού 2015 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»ΩΧΧ5ΩΚ3-Ρ3ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ280
08/12/2016 02:00:0008/12/2016 11:48:42ΣΤ’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 20166Π9ΦΩΚ3-2ΤΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ276
07/12/2016 02:00:0007/12/2016 12:10:50Έγκριση & Διάθεση πίστωσης ποσού 15.000 € για την επιχορήγηση αθλητικών, πολιτιστικών & εξωραϊστικών συλλόγων & ιερών Ναών της πόλης για το οικ. έτος 201676ΩΙΩΚ3-ΨΩΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ289
07/12/2016 02:00:0007/12/2016 11:49:08α. Αποδοχή του ποσού 114.290 € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης β. Κατανομή και διάθεση του ποσού των 114.118,56 € στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης7Δ32ΩΚ3-7Χ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ291
07/12/2016 02:00:0007/12/2016 11:46:30Έγκριση της υπαρ. 80/2016 μελέτης του έργου «Διαμόρφωση – Ανακαίνιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αύλειων Χώρων Σχολείων»6Γ91ΩΚ3-ΡΔΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ286
07/12/2016 02:00:0007/12/2016 11:52:30Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 40.000 € για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης6ΛΩΓΩΚ3-5Σ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ292
06/12/2016 02:00:0006/12/2016 12:47:09Έγκριση Στοχοθεσίας οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»6ΓΝΠΩΚ3-7Τ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ284
06/12/2016 02:00:0006/12/2016 13:05:51Έγκριση Στοχοθεσίας οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης»6ΔΧΜΩΚ3-Υ2ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ315
06/12/2016 02:00:0006/12/2016 12:45:21Έγκριση Στοχοθεσίας 2017 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»79ΤΚΩΚ3-ΥΗ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ282
06/12/2016 02:00:0006/12/2016 12:40:51Αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών τελών καθαριότητας, φωτισμού και δημοτικού φόρου για το έτος 20177ΞΝΡΩΚ3-Φ0ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ278
06/12/2016 02:00:0006/12/2016 12:42:15Προσδιορισμός δημοτικών τελών κατάληψης πεζοδρομίων & κοιν. χώρων με χριστουγεννιάτικα είδη, έτους 2016Ω6ΡΠΩΚ3-5ΟΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ279
05/12/2016 02:00:0005/12/2016 12:21:04Έγκριση α. Συμμετοχής με υποβολή κοινής πρότασης σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» για την ένταξη μας, στο περιφεραιακό επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (09), με τίτλο «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο» και κωδικό πρόσκλησης (ΑΤΤ040 Α/Α ΟΠΣ:1892, με ημερομηνία 21/11/2016 και Α.Π. 4860) β. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου Νέας Σμύρνης κ. Τζουλάκη Σταύρου για τη σύναψη του συμφωνητικού συνεργασίας με τη Μ.Κ.Ο. «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ»7ΤΖΖΩΚ3-Ο07ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ297
05/12/2016 02:00:0005/12/2016 12:15:05Χρονική Παράταση Σύμβασης για τη Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών ΜέσωνΩΑΖΠΩΚ3-ΔΧΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ285
05/12/2016 02:00:0014/12/2016 12:17:15Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»6Δ9ΑΩΚ3-3ΓΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ283
05/12/2016 02:00:0005/12/2016 12:17:52Έγκριση της υπαρ. 94/2016 μελέτης του έργου «Διαμορφώσεις Πεζοδρομίων – Πεζόδρομων»631ΧΩΚ3-ΣΕ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ287
05/12/2016 02:00:0002/11/2017 10:01:37Παράταση Εκμίσθωσης των Κυλικείων του Γυμναστηρίου – Κολυμβητηρίου του Δήμου Νέας Σμύρνης79ΗΣΩΚ3-Ζ12ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ299
30/11/2016 02:00:0006/12/2016 10:47:45Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης»6ΞΕ0ΩΚ3-ΡΨ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ314
30/11/2016 02:00:0001/12/2016 11:24:30Έγκριση Αιτιολογικής Έκθεσης για Καθορισμό Όρων Δόμησης του έργου «Νέο Κλειστό Γυμναστήριο – Βιοκλιματικό Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο ΔΝΣ»6ΨΧ8ΩΚ3-Ε9ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ288
30/11/2016 02:00:0001/12/2016 11:03:18Έγκριση της υπαρ. 469/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί Κατάρτισης Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης οικον. Έτους 2017ΩΧΑΕΩΚ3-ΡΥΥΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ275
30/11/2016 02:00:0001/12/2016 12:13:33Ι’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2016Ω49ΥΩΚ3-Ω48ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ277
30/11/2016 02:00:0001/12/2016 11:44:51α. Έγκριση & Διάθεση πίστωσης 3.000 € εξόδων κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης β. ορισμός υπολόγουΩΡΨΟΩΚ3-27ΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ290
30/11/2016 02:00:0006/12/2016 10:37:35Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»7ΘΙ2ΩΚ3-ΡΗΖΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ281
17/11/2016 02:00:0017/11/2016 10:41:02Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος 20176ΞΗΔΩΚ3-ΝΚΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ253
09/11/2016 02:00:0009/11/2016 13:57:59Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την απευθείας ανάθεση για «Προμήθεια βενζίνης & Πετρελαίου κίνησης» για την ομάδα Α6ΞΞΕΩΚ3-ΝΨ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ258
07/11/2016 02:00:0007/11/2016 13:52:07Εγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολ. Οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»6Λ87ΩΚ3-7Φ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ254
03/11/2016 02:00:0003/11/2016 14:27:03Θ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016Ω3ΦΜΩΚ3-ΚΝΤΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ249
01/11/2016 02:00:0017/11/2016 10:36:22Ε’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2016ΩΞ40ΩΚ3-ΑΨΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ248
01/11/2016 02:00:0009/11/2016 10:58:20Εγκριση πρόσκληψης δεκαεπτά (17) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στα πλαίσια του Προγράμματος «Αθληση για Όλους» περιόδου 2016-2017ΩΟ5ΗΩΚ3-Τ13ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ252
01/11/2016 02:00:0009/11/2016 11:02:51Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 688,80 ευρώ για αμοιβές Δικαστικού ΕπιμελητήΩΓΗΦΩΚ3-7ΣΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ272
01/11/2016 02:00:0021/11/2016 14:21:24Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Χώρων Ψηφιακού Μουσείου» αρ. μελ. 58/20157ΣΟΩΩΚ3-Β78ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ256
01/11/2016 02:00:0021/11/2016 14:19:45Εγκριση Απολογιστικών Στοιχείων Β’ Τριμήνου (Απρ.-Μαί-Ιουν) 2016ΨΩ74ΩΚ3-42ΕΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ250
01/11/2016 02:00:0018/11/2016 13:00:43Η από 21/07/2016 και με αρ. πρωτ. 27613/3-08-2016 δήλωση-πρόταση συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της υπό εκκαθάριση τελούσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Χ. ΧΑΡΙΣΗΣ-Δ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ και ΣΙΑ ΕΠΕ” και τον διακριτικό τίτλο “JACOBI ΕΠΕ”, εδρευούσης εις το Παλαιό Φάληρο Αττικής (οδός Πανδρόσου αρ. 56) νομίμως εκπροσωπούμενης υπό των εκκαθαριστών της : 1) Ευαγγέλου Χαρίση του Χριστοφόρου και της Δήμητρας, 2) Δημητρίου Χαρίση του Χριστοφόρου και της Δήμητρας, 3) Ιακώβου Ιακωβίδη του Χρήστου και της Μαρίας.ΩΑ0ΦΩΚ3-Ρ3ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ271
01/11/2016 02:00:0017/11/2016 10:33:34Υποβολή έκθεσης Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή επί των οικ. κατ/σεων 2015Ω0ΛΘΩΚ3-Τ5ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ247
01/11/2016 02:00:0018/11/2016 14:06:04Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτεινής Σηματοδότησης για πεζούς επί της οδού Ευξ. Πόντου στο ύψος της οδού Ταντάλου (5ο Δημοτικό Σχολείο)ΨΨΜΥΩΚ3-12ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ255
01/11/2016 02:00:0018/11/2016 14:09:24Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «Διαμορφώσεις Πεζοδρομίων – Πεζόδρομων» αρ. μελ. 76/2015ΩΖ1ΛΩΚ3-1ΨΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ257
01/11/2016 02:00:0018/11/2016 14:03:53Α. Εγκριση και Διάθεση Πίστωσης 850 ευρώ που αφορούν έξοδα κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης Β. Ορισμός υπολόγου με απόδοση λογαριασμούΩΚ8ΦΩΚ3-ΘΥ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ274
01/11/2016 02:00:0009/11/2016 10:51:48Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης ΈργουΩΗ51ΩΚ3-ΚΕΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ251
23/10/2016 03:00:0024/10/2016 12:16:49Απότιση Φόρου Τιμής στον Εκλιπόντα επί σειρά ετών Δήμαρχο Νέας Σμύρνης Χαράλαμπο Μπεχλιβανίδη6Κ6ΤΩΚ3-ΡΧ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ246
23/10/2016 03:00:0024/10/2016 12:14:34Καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης που αφορά έξοδα κηδείας Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα αντίστοιχα αξιώματα, καθώς και των εν ενεργεία Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων σύμφωνα με την παρ. 4 του αρ. 140 του Ν. 3463/2006ΩΩΧΓΩΚ3-ΛΓΙΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ245
13/10/2016 03:00:0013/10/2016 12:31:05Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ»6ΓΩΒΩΚ3-ΘΘΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244
11/10/2016 03:00:0011/10/2016 12:13:52Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση Πεζοδρομίων – Πεζόδρομων» με αρ. μελ. 76/201560ΡΓΩΚ3-ΘΞΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ228
06/10/2016 03:00:0011/10/2016 11:59:24α) Έγκριση & διάθεση πίστωσης 2.000 € εξόδων κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης β) Ορισμός υπολόγου7Ν3ΗΩΚ3-ΡΙΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ241
06/10/2016 03:00:0011/10/2016 12:01:49Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩ2Η5ΩΚ3-ΦΓΒΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ242
06/10/2016 03:00:0013/10/2016 12:24:36Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικον. έτους 2015Ω6ΔΜΩΚ3-ΠΒΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ239
06/10/2016 03:00:0013/10/2016 12:29:32Καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας6000ΩΚ3-73ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ243
06/10/2016 03:00:0011/10/2016 11:57:04Ορθή επανάληψη της 203/2016 Αποφ. Δημ. ΣυμβουλίουΩΣΓ9ΩΚ3-ΤΛ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ240
20/09/2016 03:00:0011/10/2016 12:12:02Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων του Δήμου μας που θα συναπαρτίσουν τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ)6Ξ51ΩΚ3-ΘΥΓΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ225
20/09/2016 03:00:0017/10/2016 11:32:17Αδελφοποίηση του Δήμου Νέας Σμύρνης με το Δήμο Ίμβρου76ΠΞΩΚ3-ΒΔΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ224
20/09/2016 03:00:0011/10/2016 12:09:53α) Αποδοχή του ποσού #114.290,00# για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης β) Κατανομή και διάθεση του ποσού των #114.118,56# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩΟ60ΩΚ3-5ΑΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ221
20/09/2016 03:00:0013/10/2016 12:19:49Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων οδών»ΩΝ5ΦΩΚ3-ΔΙΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ230
20/09/2016 03:00:0011/10/2016 12:16:12Παράταση περαίωσης εργασιών για το έργο Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Ν. Σμύρνης (οδός Σινώπης)6ΝΕ9ΩΚ3-ΟΓ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ229
20/09/2016 03:00:0005/10/2016 11:59:38Η’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ν. Σμύρνης οικ. έτους 2016ΩΕΒ8ΩΚ3-39ΙΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ222
20/09/2016 03:00:0005/10/2016 12:01:56Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου7ΩΒ9ΩΚ3-9Μ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ223
20/09/2016 03:00:0005/10/2016 12:03:04Ορισμός οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων Ν.4412/200166ΣΗΗΩΚ3-ΡΦΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ226
20/09/2016 03:00:0013/10/2016 12:21:53Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή εξωτερικών Διακλαδώσεων ακαθάρτων» με αρ. μελ. 12/20167ΖΗΛΩΚ3-ΔΧΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231
20/09/2016 03:00:0005/10/2016 12:04:29Έγκριση υποβολής πρότασης συμμετοχής στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 άξονας προτεραιότητας 09, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας» και κωδικό πρόσκλησης ΑΤΤ025Ω9ΒΜΩΚ3-ΥΕΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ227
19/09/2016 03:00:0020/09/2016 11:53:47Αποδοχή ή μη παραίτησης του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημάκη Ιωάννη και Εκλογή νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου.Ω675ΩΚ3-60ΤΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ220
01/09/2016 03:00:0001/09/2016 11:19:01Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους μετά από κλήρωση στην Επιτροπή Παραλαβής – Καλής Εκτέλεσης του αρ. 67 του Π.Δ/τος 28/80 (τροποποίηση των 205,206 αποφάσεων ΔΣ)ΩΝ8ΒΩΚ3-ΕΜΛΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ219
01/09/2016 03:00:0001/09/2016 12:28:59Παράταση Σύμβασης για την Υπηρεσία με τίτλο «Μαγνητοφωνήσεις – Απομαγνητοφωνήσεις Πρακτικών Δ.Σ.»ΩΧ54ΩΚ3-ΞΟΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ218
01/08/2016 03:00:0001/08/2016 11:12:551. Αποδοχή του ποσού 114.290 € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης 2. Κατανομή και διάθεση του ποσού των 114.118,56 ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης6ΒΡΘΩΚ3-ΝΥΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ186
21/07/2016 03:00:0026/07/2016 11:57:22Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ν. Σμύρνης στην ανταγωνιστική διαδικασία του ΠΕΠ Αττικής για τη χρηματοδότηση ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ/ΟΧΕ)7Υ00ΩΚ3-1ΙΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ210/2016
21/07/2016 03:00:0026/07/2016 12:04:05Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης».66ΝΦΩΚ3-ΠΨ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ213/2016
21/07/2016 03:00:0026/07/2016 11:53:12Έγκριση Ταμειακών Απολογιστικών Στοιχείων Εσόδων και Δαπανών, Οικονομικού έτους 2015.7ΗΧΛΩΚ3-466ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ207/2016
21/07/2016 03:00:0026/07/2016 11:55:21Δ΄ Αναμόρφωση Τεχνικού προγράμματος.7ΩΩΦΩΚ3-ΨΞ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ208/2016
21/07/2016 03:00:0026/07/2016 12:10:26Έγκριση ταμειακού απολογισμού Β΄ Τριμήνου του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοιν. Προστασίας Παιδιών & Νέων - Εθνική Στέγη Δήμου Ν. Σμύρνης».6ΤΕΛΩΚ3-ΒΤΛΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ216/2016
21/07/2016 03:00:0026/07/2016 11:59:39Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση –Μετατόπιση αγωγού ομβρίων λόγω εκτάκτων αναγκών», αρ.μελ.125/2012.ΩΙΡ3ΩΚ3-Ξ1ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ211/2016
21/07/2016 03:00:0026/07/2016 12:01:08Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης», αρ.μελ.305/2009.7359ΩΚ3-ΧΛ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ212/2016
21/07/2016 03:00:0001/09/2016 11:16:56Συμπλήρωση της υπαρ. 205/2016 ΑΔΣ (βλ. 219 απόφαση)ΩΠΥΝΩΚ3-Σ3ΧΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ206/2016
21/07/2016 03:00:0026/07/2016 12:06:15Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοιν. Προστασίας Παιδιών & Νέων - Εθνική Στέγη Δήμου Ν. Σμύρνης».6ΥΚΓΩΚ3-ΓΡ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ214/2016
21/07/2016 03:00:0026/07/2016 12:08:03Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπ. οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοιν. Προστασίας Παιδιών & Νέων - Εθνική Στέγη Δήμου Ν. Σμύρνης».7ΣΙΛΩΚ3-ΘΩΜΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ215/2016
21/07/2016 03:00:0027/07/2016 11:04:44Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης».7ΜΗ4ΩΚ3-ΕΩΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ209/2016
06/07/2016 03:00:0013/07/2016 11:23:11Ζ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016.6Γ2ΖΩΚ3-ΒΘΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ192/2016
06/07/2016 03:00:0013/07/2016 10:52:32Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, η δαπάνη μισθοδοσίας των οποίων θα καλυφθεί σε ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίμου ωφελουμένων πολιτών-δημοτών.ΩΩ8ΔΩΚ3-Ξ7ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ193/2016
06/07/2016 03:00:0014/07/2016 12:20:50Κατακύρωση πρακτικού Νο1 και Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών για την απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης», αρ.μελ. 46/2016.ΩΠΜΜΩΚ3-3ΝΣΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ201/2016
06/07/2016 03:00:0014/07/2016 12:23:31α. Έγκριση & διάθεση πίστωσης 2.000 ευρώ εξόδων κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης β. Ορισμός υπολόγου.Ω4ΗΚΩΚ3-ΜΚ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ203/2016
06/07/2016 03:00:0013/07/2016 08:30:12Παράταση προγράμματος Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της φτώχειας με το υφιστάμενο προσωπικό.ΩΤΑΧΩΚ3-Μ2ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ195/2016
06/07/2016 03:00:0013/07/2016 08:28:48Έγκριση σύστασης της Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας για τα σχολεία του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΩΣΞΗΩΚ3-ΑΥΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ194/2016
06/07/2016 03:00:0006/07/2016 13:55:12Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, η δαπάνη μισθοδοσίας των οποίων θα καλυφθεί σε ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίμου ωφελουμένων πολιτών-δημοτών.ΩΜΜ1ΩΚ3-ΑΕΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ193/2016
06/07/2016 03:00:0012/07/2016 11:57:41Παράταση σύμβασης προμήθειας βενζίνης της «Προμήθειας βενζίνης & πετρελαίου κίνησης» με αρ.μελ. 13/2015.Ω31ΓΩΚ3-Γ5ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ189/2016
06/07/2016 03:00:0012/07/2016 12:03:57Παράταση σύμβασης προμήθειας πετρελαίου κίνησης της «Προμήθειας βενζίνης & πετρελαίου κίνησης» με αρ.μελ. 13/2015.7ΛΩΜΩΚ3-ΜΙΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ190/2016
06/07/2016 03:00:0013/07/2016 08:26:02Έγκριση: α. Συμμετοχής με υποβολή κοινής πρότασης σε συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. «Ξένιος Ζευς» για την ένταξή μας, στο περιφερειακό πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 Άξονας προτεραιότητας (09), β. Εξουσιοδότησης του Δημάρχου Ν. Σμύρνης κ. Τζουλάκη Σταύρου για την σύναψη του συμφωνητικού συνεργασίας με τη Μ.Κ.Ο. «Ξένιος Ζευς».6ΗΠ4ΩΚ3-ΒΥ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ196/2016
06/07/2016 03:00:0013/07/2016 11:06:27Έγκριση υλοποίησης προγράμματος Αθλοδιακοπές 2016 Β΄ Περιόδου7ΥΩΩΩΚ3-6Η4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ191/2016
06/07/2016 03:00:0013/07/2016 08:33:46Έγκριση: α. Δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας β. Δαπάνης για ετήσια «Συνδρομή υποστήριξης διαδικτυακού λογισμικού για τη λειτουργία του ΚΕΠ Υγείας» ποσού 500,00 ευρώ + ΦΠΑ.7ΜΘΖΩΚ3-Τ15ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ198/2016
06/07/2016 03:00:0014/07/2016 12:26:01Καταστροφή υλικών άνευ αξίας.6ΝΙ3ΩΚ3-Ν6ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ204/2016
06/07/2016 03:00:0002/03/2018 13:09:31Έγκριση: α. Ένταξης του Δήμου μας στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων-Προαγωγής του Π.Ο.Υ.(WHO Hellenic Healthy Cities Network) β. Καταστατικού του Εθνικού Διαδημοτικού Δίκτυου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής του Π.Ο.Υ. γ. Δαπάνης που αφορά την ετήσια «Συνδρομή συμμετοχής στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων» ποσού 1.200,00 ευρώ δ. Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής και ορισμός Εκπροσώπων.ΩΓ8ΦΩΚ3-4ΑΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ197/2016
06/07/2016 03:00:0014/07/2016 12:19:09Έγκριση αναγκαιότητας προμηθειών.6ΝΤ8ΩΚ3-Υ8ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ200/2016
06/07/2016 03:00:0001/09/2016 11:13:54Έγκριση πρακτικού κλήρωσης-αντικατάσταση τακτικού μέλους Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ. (βλ. 206 και 219 αποφάσεις)61ΟΟΩΚ3-1ΥΟΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ205_2016
29/06/2016 03:00:0029/06/2016 11:40:25Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ του Δήμου Ν. Σμύρνης και της «ΧΑΡΤΑ Α.Ε.»6ΕΘΣΩΚ3-ΤΕΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ179
29/06/2016 03:00:0029/06/2016 11:28:18Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Ν. Σμύρνης»6ΗΚΝΩΚ3-ΖΣΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ160
29/06/2016 03:00:0029/06/2016 11:30:20Έγκριση Απολογιστικών στοιχείων Α’ Τριμήνου 2016 (Ιαν-Φεβ-Μαρτ.)ΩΔ4ΖΩΚ3-Ν6ΟΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ164
29/06/2016 03:00:0029/06/2016 11:39:20Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων», με αρ. μελ 77/20157Ψ2ΤΩΚ3-Δ36ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ175
29/06/2016 03:00:0029/06/2016 11:38:08Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση εισόδου κεντρικού διαδρόμου Δημοτικού Κοιμητηρίου»ΩΠΒ4ΩΚ3-12ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ174
29/06/2016 03:00:0029/06/2016 11:36:10Έγκριση κατεδάφισης κλειστού γυμναστηρίου και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων επί των οδών Αρτάκης & Εθνικής Στέγης6ΗΟΨΩΚ3-1Λ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ169
29/06/2016 03:00:0029/06/2016 11:32:31Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 27.000 για την επιχορήγηση αθλητικών, πολιτιστικών & εξωραϊστικών συλλόγων & Ιερών Ναών της πόλης για το οικ. έτος 20167ΗΥ8ΩΚ3-ΧΩ0ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ165
27/06/2016 03:00:0027/06/2016 11:05:24Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την Αβ/θμια ΕΣΕ ΝΠΔΔ του Δήμου Ν. Σμύρνης7ΩΚΨΩΚ3-ΓΒΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ187
27/06/2016 03:00:0027/06/2016 10:49:51Ορισμός υπευθύνων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.ΑΠ) του Δήμου Νέας Σμύρνης754ΩΩΚ3-7ΕΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ182
27/06/2016 03:00:0027/06/2016 10:43:33Λήψη αποφάσεως για την σκοπιμότητα αγοράς (με δημοπρασία) ακινήτων7ΕΨΩΩΚ3-ΝΒΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ167
27/06/2016 03:00:0027/06/2016 11:07:08Έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την Β/θμια ΕΣΕ ΝΠΔΔ του Δήμου Ν. Σμύρνης6ΕΦ9ΩΚ3-ΞΔΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ188
27/06/2016 03:00:0027/06/2016 10:45:23Έγκριση αγοράς Mini λεωφορείουΩΔΘ6ΩΚ3-6ΓΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ168
27/06/2016 03:00:0027/06/2016 10:46:51Έγκριση ενιαίου κανονισμού λειτουργίας για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.), που πρόκειται να λειτουργήσουν για πρώτη φορά στο Δήμο Νέας Σμύρνης6Κ7ΗΩΚ3-2Μ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ180
27/06/2016 03:00:0027/06/2016 11:48:32Έκπτωση προμηθευτή και ανάδειξη νέου μειοδότηΩ03ΣΩΚ3-Υ8ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ177
27/06/2016 03:00:0027/06/2016 10:48:11Παραχώρηση σχολικών χώρων για τη λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών (Κ.Δ.ΑΠ), μετά το πέρας του καθημερινού σχολικού ωραρίουΩΧΝΚΩΚ3-ΧΧ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ181
22/06/2016 03:00:0022/06/2016 12:11:25ΣΤ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 20166ΦΠ9ΩΚ3-Χ05ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ163
22/06/2016 03:00:0022/06/2016 12:12:56Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Νέας Σμύρνης για το έργο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ»6Χ0ΨΩΚ3-78ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ170
22/06/2016 03:00:0022/06/2016 12:09:08Γ’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 201664Γ3ΩΚ3-ΥΚΜΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ162
21/06/2016 03:00:0021/06/2016 13:44:55Έγκριση πρακτικού κλήρωσης ανάδειξης επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και παραλαβής ΕΚΠΟΤΑ6ΛΧ7ΩΚ3-2ΧΑΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ166
16/06/2016 03:00:0005/07/2016 12:03:251. Υποβολή αίτησης για υπαγωγή του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ» στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις ενέργειες που απαιτούνταιΩ920ΩΚ3-ΘΣΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ161/2016
16/06/2016 03:00:0005/07/2016 12:06:01Παράταση σύμβασης «Προμήθειας αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4 κ.μ.» με αρ. μελέτης 93/20157Θ7ΡΩΚ3-2Α3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ171/2016
16/06/2016 03:00:0005/07/2016 12:09:47Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της Εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ» με αρ. μελ. 59/156Ξ9ΤΩΚ3-ΡΧΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ173/2016
16/06/2016 03:00:0005/07/2016 12:11:34Συγκρότηση Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ», αρ. μελ. 305/20096Η0ΧΩΚ3-Λ5ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ176/2016
16/06/2016 03:00:0005/07/2016 12:07:42Παράταση σύμβασης για «Έκδοση πιστοποιητικών εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Σ.Σ.»ΩΡΔ1ΩΚ3-Ν74ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ172/2016
16/06/2016 03:00:0005/07/2016 12:13:43Παράταση σύμβασης για τη συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων και fax60Θ7ΩΚ3-ΕΧΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ178/2016
16/06/2016 03:00:0005/07/2016 12:16:36Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Άννας Εμμ. ΠλευριτάκηΩΒΞΨΩΚ3-ΡΡ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ184/2016
16/06/2016 03:00:0016/06/2016 13:33:17α. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου β. Επέκταση της υπαρ. 7/2010 ΑΔΣ που αφορά Τέλη και Δικαιώματα Δημοτικού Κοιμητηρίου Ν. Σμύρνης7Ξ86ΩΚ3-ΑΙ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110
16/06/2016 03:00:0005/07/2016 12:53:47Παραχώρηση κατά χρήση, δωρεάν και με πλήρες δικαίωμα ανέγερσης σχολικού διδακτηρίου, προς την «ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» του ακινήτου 6ου – 9ου Δημ. Σχολείου7ΥΥΜΩΚ3-Σ79ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ159/2016
03/06/2016 03:00:0003/06/2016 10:49:48Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Κατασκευή – Ανάπλαση Νησίδων» αρ. μελ 145/12Ω99ΩΩΚ3-ΝΡΝΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ146
03/06/2016 03:00:0003/06/2016 10:53:59Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Κάλυψη Μεμονωμένων Λάκκων» αρ. μελ. 81/20126Ρ56ΩΚ3-ΦΟΟΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ148
03/06/2016 03:00:0003/06/2016 10:46:29Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Α’ Τριμήνου οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης»ΩΥΛΥΩΚ3-ΝΕΓΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ137
03/06/2016 03:00:0003/06/2016 10:55:30Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Διαμόρφωση Χώρου Στάθμευσης επί της οδού Αγησιλάου» με αρ. μελ. 100/20127ΜΥΝΩΚ3-Ο5ΒΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ149
03/06/2016 03:00:0003/06/2016 10:42:53Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 225.000€ για την επιχορήγηση αθλητικών, πολιτιστικών & εξωραϊστικών συλλόγων & Ιερών Ναών πόλης για το οικ. 20166Θ73ΩΚ3-Η4ΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ134
03/06/2016 03:00:0003/06/2016 10:51:20Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου: «Εξυγίανση και Αποκατάσταση Εκτεταμένων Καθιζήσεων Αγωγών Ομβρίων» με Αρ. Μελ. 99/2012759ΕΩΚ3-ΟΝ1ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ147
03/06/2016 03:00:0003/06/2016 11:46:31Έγκριση της υπαρ. 36/2016 Μελέτης και της Αναγκαιότητας παροχής των Υπηρεσιών της Μελέτης για τη «Συντήρηση - Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του Δήμου Νέας Σμύρνης6ΦΨΡΩΚ3-4Γ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ145
03/06/2016 03:00:0003/06/2016 10:44:55Δωρεάν παραχώρηση οστεοφυλακίουΩΚΙΧΩΚ3-8ΕΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135
03/06/2016 03:00:0003/06/2016 10:48:19Παράταση Σύμβασης για την προμήθεια Φωτοτυπικού ΧαρτιούΩ22ΘΩΚ3-0ΨΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ138
01/06/2016 03:00:0001/06/2016 12:24:00Έγκριση της με αρ. 50/2016 μελέτης «Ασφαλτοτάπητες οδών»6Δ3ΕΩΚ3-Χ9ΚΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ143
01/06/2016 03:00:0001/06/2016 12:21:04Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Νέας Σμύρνης»ΩΖΙΓΩΚ3-ΨΧΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ133
01/06/2016 03:00:0001/06/2016 12:52:05Έγκριση της με αρ. 49/2016 μελέτης του έργου «Διαμόρφωση κυκλοφοριακών κόμβων»6ΠΨΜΩΚ3-ΧΑ5ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ144
01/06/2016 03:00:0001/06/2016 11:21:10Ορθή Επανάληψη της 123/2016 Απόφασης του ΔΣ που αφορά την έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 60.000 € για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης6ΒΟΒΩΚ3-1Μ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ158
01/06/2016 03:00:0001/06/2016 11:18:30Έγκριση σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩΗΝΤΩΚ3-ΖΙΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ131
31/05/2016 03:00:0031/05/2016 12:24:07Σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά.Ψ6ΡΑΩΚ3-3Χ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ136
31/05/2016 03:00:0031/05/2016 12:15:32Ε’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 20167ΘΥΠΩΚ3-3Μ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ132
31/05/2016 03:00:0031/05/2016 12:27:43Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (οδός Σινώπης)»7Τ1ΟΩΚ3-Π4ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141
31/05/2016 03:00:0031/05/2016 12:17:03Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο «Διαμόρφωση Χώρων Ψηφιακού Μουσείου» αρ. μελ. 58/20157ΔΓ1ΩΚ3-ΧΕΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ142
16/05/2016 03:00:0001/06/2016 11:23:27Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 60.000 € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης Η παρούσα έγινε Ορθή Επανάληψη βλ. ΑΔΑ 6ΒΟΒΩΚ3-1Μ27ΚΗ6ΩΚ3-ΠΗ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ123
16/05/2016 03:00:0016/05/2016 12:12:04Ανατροπή της υπαρ. 233/2016 ΠΑΥ6ΞΡΑΩΚ3-ΡΚΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ124
12/05/2016 03:00:0012/05/2016 13:18:18Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διευθέτηση – μετατόπιση αγωγού ομβρίων λόγω έκτακτων αναγκών», αρ. μελ. 125/20127Χ88ΩΚ3-ΖΡ1ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ114
12/05/2016 03:00:0012/05/2016 13:24:17Έγκριση ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης «Οργάνωση Προγράμματος Αθλοδιακοπών»66ΦΠΩΚ3-ΕΦΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ125
11/05/2016 03:00:0011/05/2016 12:11:02Έγκριση της αναγκαιότητας προμηθειώνΩ5ΒΤΩΚ3-ΓΜ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ121
11/05/2016 03:00:0011/05/2016 12:02:14Παράταση περαίωσης εργασιών για το έργο «Κατασκευή Νέων Οστεοφυλακίων»Ψ4ΖΝΩΚ3-ΚΙΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115
11/05/2016 03:00:0011/05/2016 12:04:55Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της εργασίας «Συντήρηση – Ανακατασκευή Μονώσεων Σχολικών Συγκροτημάτων», αρ. μελ. 59/156ΑΤΟΩΚ3-Η0ΦΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ116
11/05/2016 03:00:0011/05/2016 12:09:24Ορισμός Οργάνου Εκτέλεσης Διοικητικών Πράξεων (Σφραγίσεων Κατ/των υγ. ενδ/ντος) του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩΣ16ΩΚ3-974ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ120
06/05/2016 03:00:0006/05/2016 13:50:58Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης»78ΒΒΩΚ3-ΣΩΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130
06/05/2016 03:00:0006/05/2016 13:49:05Έγκριση Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 7.000 € για «Προμήθεια αναλωσίμων και αναμνηστικών για αθλητικές εκδηλώσεις»6ΜΧ9ΩΚ3-4Ω0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ126
04/05/2016 03:00:0004/05/2016 11:18:42Έγκριση έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής ποσού 1.714 € και εξουσιοδότηση ως εκπροσώπου6508ΩΚ3-ΠΛΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ122
04/05/2016 03:00:0004/05/2016 10:46:481. Λήψη απόφασης για ανάκληση παραχώρησης χρήσης ακινήτου προς τη Γ.Ε.Χ.Α και 2. Παραχώρηση προς αυτήν άλλου ακινήτου του Δήμου με τους ίδιους όρους6ΓΦΞΩΚ3-ΙΦΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ107
04/05/2016 03:00:0004/05/2016 10:49:36Εκτίμηση ακινήτων75ΕΠΩΚ3-ΦΚ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ108
04/05/2016 03:00:0004/05/2016 10:58:58Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαπραγμάτευσης «Προμήθεια τροφίμων για τις Ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού» για τις υποομάδες Α2ε, Α2στ, Β5,Β7,Γ5,Γ6. Αρ. μελ. 78/201562Υ6ΩΚ3-ΒΑΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117
04/05/2016 03:00:0004/05/2016 11:17:04Τροποποίηση της σύμβασης εργασίας της υπαλλήλου ΙΔΑΧ Μωραϊτίδου Μαρίας του Αθανασίου7Φ6ΙΩΚ3-0Ω2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119
04/05/2016 03:00:0006/05/2016 13:46:50Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης»61ΑΚΩΚ3-ΧΘΩΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ118
04/05/2016 03:00:0004/05/2016 11:11:04Έγκριση και διάθεση πίστωσης 3.000 € για έξοδα κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης και ορισμός υπολόγου για συμμετοχή στη 19η διεθνή έκθεση ύδατοςΩΛΧΜΩΚ3-Π61ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ127
04/05/2016 03:00:0004/05/2016 12:01:56Δ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 20166Φ76ΩΚ3-7ΒΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ109
27/04/2016 03:00:0027/04/2016 11:23:22Έγκριση Μελέτης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου» αρ. μελ. 44/20166ΜΩΒΩΚ3-8ΝΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ112
27/04/2016 03:00:0027/04/2016 11:15:56Έγκριση Σύναψης και ειδικότερων όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής & Δήμου Ν. Σμύρνης για το έργο «Ανάπλαση οδών Ομήρου – Παλαιολόγου και εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Ν. Σμύρνης για την υπογραφή της.Ω4ΣΞΩΚ3-54ΝΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ111
27/04/2016 03:00:0027/04/2016 11:11:31Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης «Ολοκλήρωση Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Ν. Σμύρνης», αρ. μελ 226/086ΤΝ2ΩΚ3-06ΔΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ113
27/04/2016 03:00:0027/04/2016 10:36:03Χορήγηση Τρίμηνης Άδειας Απουσίας του Αντιπρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Άγγελου Σουρβίνου7Κ2ΥΩΚ3-ΕΗΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106
31/03/2016 03:00:0011/04/2016 14:35:02Γ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 20167Λ58ΩΚ3-0ΥΗΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ88
31/03/2016 03:00:0005/04/2016 12:08:59Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, η δαπάνη μισθοδοσίας των οποίων θα καλυφθεί σε ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίμου ωφελουμένων πολιτών - δημοτώνΩ62ΕΩΚ3-Ω4ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90
31/03/2016 03:00:0011/04/2016 14:33:28Εκχώρηση Λειτουργίας & Χρήσης Ψηφιακού ΜουσείουΩΔ92ΩΚ3-89ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89
31/03/2016 03:00:0011/04/2016 14:28:53Β’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2016ΩΒΣ5ΩΚ3-Κ46ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ87
31/03/2016 03:00:0011/04/2016 14:24:20Συζήτηση για τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος7ΙΔ0ΩΚ3-4Σ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86
16/03/2016 02:00:0018/03/2016 11:20:45Έγκριση αποστολής αιτήματος πρόσληψης δεκαεπτά (17) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του προγράμματος «Άθληση για όλους», περιόδου 2016-2017ΨΓ39ΩΚ3-Δ5ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45
16/03/2016 02:00:0005/04/2016 13:11:52Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων» με αρ. μελ. 81/20127Θ24ΩΚ3-5Σ4ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ60
16/03/2016 02:00:0022/03/2016 11:29:04Έγκριση και διάθεση πιστώσεων α) ποσού #24.600,00# ευρώ που αφορά την υπηρεσία «Οργάνωση αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων του Δήμου» β) ποσού 13.000 € που αφορά την Υπηρεσία «Αγώνες Ιστορικής Μνήμης»ΩΥΩΥΩΚ3-Θ0ΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ51
16/03/2016 02:00:0022/03/2016 11:30:41Έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού #1.714# ευρώ προς ΔΕΠΑΩΗΧ8ΩΚ3-ΧΡΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53
16/03/2016 02:00:0005/04/2016 13:17:03Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση τριγωνικής νησίδας Ραιδεστού-Κουντουριώτη» με αρ. μελ. 86/20137ΥΕ9ΩΚ3-Λ0ΟΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ63
16/03/2016 02:00:0005/04/2016 13:14:43Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης επί της οδού Αγησιλάου» με αρ. μελ. 100/2012ΨΞ2ΙΩΚ3-Γ87ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ62
16/03/2016 02:00:0018/03/2016 11:21:27Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήραΨ1ΘΒΩΚ3-ΘΗΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42
16/03/2016 02:00:0018/03/2016 11:21:14Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου63Ω6ΩΚ3-6Ρ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43
16/03/2016 02:00:0018/03/2016 11:20:56Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, η δαπάνη μισθοδοσίας των οποίων θα καλυφθεί σε ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίμου ωφελουμένων πολιτών-δημοτώνΩ4ΣΠΩΚ3-ΟΛ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ44
16/03/2016 02:00:0005/04/2016 13:18:44Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή-Ανάπλαση νησίδων» με αρ. μελ. 145/20126Σ0ΔΩΚ3-ΙΥΞΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ64
16/03/2016 02:00:0005/04/2016 13:13:11Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Εξυγίανση και αποκατάσταση εκτεταμένων καθιζήσεων αγωγών ομβρίων» με αρ. μελ. 99/20126Φ6ΩΩΚ3-ΙΨΨΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ61
16/03/2016 02:00:0031/03/2016 12:09:34Παράταση σύμβασης για την προμήθεια «Ειδών υγιεινής και καθαριότητας»7Ξ44ΩΚ3-Ξ6ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71
16/03/2016 02:00:0031/03/2016 13:04:47Ορισμός αρμοδίου ελεγκτικού οργάνου για τον έλεγχο τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων6ΞΕΛΩΚ3-ΔΞΛΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ54
16/03/2016 02:00:0004/04/2016 13:46:11Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια Δήμου Ν. Σμύρνης» με αρ. μελ. 08/201460Ζ6ΩΚ3-0ΣΥΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ67
16/03/2016 02:00:0023/03/2016 13:11:13Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Ν. Σμύρνης»ΩΕΟΖΩΚ3-ΠΤΜΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ48
16/03/2016 02:00:0004/04/2016 13:34:44Έγκριση κατασκευής ζώνης διαφυγής-εκτόνωσης επί του κυκλοφοριακού κόμβου που βρίσκεται επί των οδών Αγ. Φωτεινής, Αγ. Σοφίας & Ελ. Βενιζέλου6ΟΜΙΩΚ3-279ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ55
16/03/2016 02:00:0004/04/2016 13:44:38Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση-Ανακατασκευή μονώσεων σχολικών συγκροτημάτων» αρ. μελ. 59/2015ΩΒΨΜΩΚ3-8Ξ5ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ66
16/03/2016 02:00:0004/04/2016 13:43:16Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή 7ου βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Ν. Σμύρνης (οδός Σινώπης)»7ΚΩ3ΩΚ3-4Η4ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ65
16/03/2016 02:00:0004/04/2016 13:41:25Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων» αρ. μελ. 62/20147ΘΖ6ΩΚ3-ΙΗ2ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ59
16/03/2016 02:00:0004/04/2016 13:38:11Έγκριση κατασκευής θέσεων στάθμευσης και νησίδων κυκλοφοριακής ρύθμισης επί του κυκλοφοριακού κόμβου που βρίσκονται επί των οδών Ανοίξεως & Ευξ. ΠόντουΨΡΟΑΩΚ3-Κ62ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ57
16/03/2016 02:00:0004/04/2016 13:39:43Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής» αρ. μελ. 74/20156737ΩΚ3-ΦΘΧΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ58
16/03/2016 02:00:0023/03/2016 13:09:13Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Ν. Σμύρνης»7ΜΣΨΩΚ3-3ΡΞΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ47
16/03/2016 02:00:0023/03/2016 13:04:29Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη Ν. Σμύρνης»ΩΒ3ΩΩΚ3-0ΦΝΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ46
16/03/2016 02:00:0004/04/2016 13:36:38Έγκριση κατασκευής θέσεων στάθμευσης και νησίδων κυκλοφοριακής ρύθμισης επί των κυκλοφοριακών κόμβων που βρίσκονται α) επί των οδών Ηρακλείου και Πέτρας β) επί των οδών Ηρακλείου και ΚαλικρατείαςΨΗΖ0ΩΚ3-Ζ9ΒΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ56
16/03/2016 02:00:0004/04/2016 13:50:18Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης από πτώση δέντρουΩΓΞΛΩΚ3-0ΟΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ73
16/03/2016 02:00:0014/04/2016 12:06:12Παράταση Εκμίσθωσης του περιπτέρου-Ανθοπωλείου έμπροσθεν του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ν. ΣμύρνηςΩΠΘΧΩΚ3-ΜΥ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70
16/03/2016 02:00:0011/04/2016 11:19:23Έγκριση ψηφίσματος για την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας και ΠαιδείαςΩΚ2ΦΩΚ3-1Ξ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85
16/03/2016 02:00:0016/05/2016 12:14:16Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #500,00# ευρώ που αφορούν εξόδα κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσηςΩΨ0ΡΩΚ3-ΗΛΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ52
16/03/2016 02:00:0007/04/2016 11:10:16Έγκριση Διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του έτους 2016 με την διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού6Κ0ΝΩΚ3-Ψ6ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69
16/03/2016 02:00:0023/03/2016 13:00:48Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 Δήμου Νέας Σμύρνης7ΚΞ8ΩΚ3-9ΝΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ41
16/03/2016 02:00:0007/04/2016 12:51:59Μεταστέγαση ζευγαριού αναξιοπαθούντων σε άλλο ακίνητο του ΔήμουΨ4ΔΥΩΚ3-ΛΨ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49
16/03/2016 02:00:0012/05/2016 13:25:59Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #80.000# ευρώ για την υλοποίηση προγράμματος «Αθλοδιακοπές 2016»7ΩΞΥΩΚ3-68ΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ50
16/03/2016 02:00:0004/04/2016 13:48:20Έγκριση 1ου συγκριτικού πίνακα της εργασίας «Συντήρηση –επισκευή μεταφορικών μέσων» αρ. μελ. 20/20157Ψ72ΩΚ3-ΚΣ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68
10/02/2016 02:00:0015/02/2016 15:45:22Διατήρηση Πρασίνου σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικού στο ΟΤ 5407ΜΡΕΩΚ3-ΝΞ7ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ39
10/02/2016 02:00:0015/02/2016 15:46:47Διατήρηση Πρασίνου σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό στο ΟΤ 199ΑΩΞΝΛΩΚ3-1ΥΘΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ40
10/02/2016 02:00:0019/02/2016 11:07:08Εκτίμηση Οικοπέδου για αναγκαστική απαλλοτρίωση7014ΩΚ3-8ΕΩΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ38
10/02/2016 02:00:0011/02/2016 14:22:24Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού για το έτος 2016ΩΨΣ8ΩΚ3-ΨΙΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37
01/02/2016 02:00:0015/02/2016 14:01:14Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΝΤΜΝΕ για το έργο «Διαμόρφωση Χώρων Ψηφιακού Μουσείου» αρ. μελ.58/156ΓΠ7ΩΚ3-Σ9ΦΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ22
01/02/2016 02:00:0009/02/2016 11:31:38Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Νέας Σμύρνης7ΝΞΓΩΚ3-ΖΛΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31
01/02/2016 02:00:0015/02/2016 14:02:17Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιχορήγηση η μη του Συλλόγου «Ηλιαχτίδα»6ΖΔΔΩΚ3-Π5ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6
01/02/2016 02:00:0015/02/2016 14:03:53Πρόταση τροποποίησης οικοπέδου επί των οδών Πλαστήρα 53 – Σάρδεων του Ο.Τ. του Ρ.Σ. Ν. ΣμύρνηςΩΞΤΦΩΚ3-Υ1ΧΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ23
01/02/2016 02:00:0015/02/2016 15:42:14Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης συνολικού ποσού 20.001,95 € που αφορά πληρωμή ανεξόφλητων παραστατικών έτους 20156Ο9ΗΩΚ3-ΓΤΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ5
01/02/2016 02:00:0012/02/2016 12:24:52Παράταση Σύμβασης που αφορά την προμήθεια ειδών τροφίμων Κοινωνικού Συσσιτίου αρ. μελ 55/1461Ζ9ΩΚ3-5Σ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10
01/02/2016 02:00:0004/02/2016 10:51:24Ανατροπή Αποφάσεων Αναλήψεων Υποχρεώσεων7ΥΓΤΩΚ3-Ν3ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3
01/02/2016 02:00:0012/02/2016 12:23:47Αποδοχή της υπ αρ. 502/2015 Α.Ε.Ε. Ε.Δ.Σ.Ν.Α.6ΩΟ2ΩΚ3-Ρ3ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8
01/02/2016 02:00:0012/02/2016 12:59:33Παράταση Σύμβασης για την προμήθεια Γάλατος6ΛΨΤΩΚ3-701ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12
01/02/2016 02:00:0012/02/2016 13:05:05Εγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»ΩΑ9ΨΩΚ3-ΤΗΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ33
01/02/2016 02:00:0012/02/2016 13:01:52Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας79ΖΘΩΚ3-ΚΦ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14
01/02/2016 02:00:0012/02/2016 13:00:49Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίαςΩΡΚ1ΩΚ3-ΡΓΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13
01/02/2016 02:00:0012/02/2016 13:07:06Αποδοχή του ποσού 114.290 € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης – κατανομή και διάθεση του ποσού των 114.118,56 € στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης6Φ2ΒΩΚ3-78ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35
01/02/2016 02:00:0012/02/2016 12:57:03Παράταση Σύμβασης που αφορά την προμήθεια ειδών τροφίμων Κοινωνικού Συσσιτίου αρ. μελ 55/147ΣΟ3ΩΚ3-6ΓΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11
01/02/2016 02:00:0008/02/2016 11:32:55Α’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 20166ΟΠΨΩΚ3-5ΚΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1
01/02/2016 02:00:0012/02/2016 13:03:00Έγκριση ή μη Διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης από πτώση δένδρου75ΓΩΩΚ3-0ΗΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15
01/02/2016 02:00:0012/02/2016 12:22:33Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων οικ. έτους 20166ΓΜ6ΩΚ3-6Ε9ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ7
01/02/2016 02:00:0005/02/2016 12:46:42Διόρθωση ή μη και τροποποίηση ή μη του υπ’ αρ. πρωτ. 13.483/26-3-2008 συμφωνητικού μισθώσεωςΩΤΗΒΩΚ3-Γ6ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9
01/02/2016 02:00:0004/02/2016 10:47:34Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2016 Δήμου Νέας Σμύρνης7ΒΜ7ΩΚ3-ΡΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ2
01/02/2016 02:00:0005/02/2016 11:49:42Παράταση Ωραρίου Λειτουργίας Καταστημάτων την 13η Φεβρουαρίου 2016, από το πέρας του ωραρίου τους, έως την 12η νυχτερινή6ΑΔΤΩΚ3-ΒΝ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36
01/02/2016 02:00:0022/02/2016 13:00:11Παράταση ή μη μίσθωσης του περιπτέρου – αναψυκτηρίου που βρίσκεται εντός τους άλσους Ν. ΣμύρνηςΩΝΚΗΩΚ3-ΡΔ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32