Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2020.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
30/12/2020 02:00:0013/01/2021 13:17:40Έγκριση 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.Ψ92ΣΩΚ3-ΨΣ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ140/2020
30/12/2020 02:00:0031/12/2020 12:18:24Έγκριση στοχοθεσίας των ΝΠΔΔ του Δήμου Ν. Σμύρνης οικονομικού έτους 2021.6458ΩΚ3-ΚΑ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ142/2020
30/12/2020 02:00:0030/12/2020 13:54:18Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας.9ΟΡΙΩΚ3-Λ9ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141/2020
30/12/2020 02:00:0031/12/2020 12:16:21Πρόταση για λειτουργία του άλσους τις απογευματινές ώρες.ΨΑΟ1ΩΚ3-1ΒΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139/2020
30/12/2020 02:00:0031/12/2020 12:24:41Εκλογή ενός αναπληρωματικού μέλους της Οικονομικής Επιτροπής και ενός τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.Ψ3ΞΓΩΚ3-ΖΛΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ149/2020
30/12/2020 02:00:0031/12/2020 12:19:26Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «7ος Βρεφονηπιακός σταθμός του Δήμου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 71/2014.9Ο23ΩΚ3-505ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143/2020
30/12/2020 02:00:0031/12/2020 12:22:31Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων του Δήμου Ν. Σμύρνης, για το έτος 2021.Ω94ΥΩΚ3-1Χ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ146/2020
30/12/2020 02:00:0031/12/2020 12:20:24Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ν. Σμύρνης και του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.6ΗΚΗΩΚ3-Μ29ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ144/2020
30/12/2020 02:00:0031/12/2020 12:21:25Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης –καταλληλότητας ακινήτων για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων του Δήμου Ν. Σμύρνης, για το έτος 2021.Ψ4Ο6ΩΚ3-7ΤΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ145/2020
30/12/2020 02:00:0026/01/2021 11:06:05Συγκρότηση επιτροπής για την επιχορήγηση εξοραϊστικών, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων της πόλης μας.ΩΙΨΒΩΚ3-6ΛΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ148/2020
30/12/2020 02:00:0013/01/2021 13:24:59Ορισμός οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.ΨΤ4ΧΩΚ3-ΝΟ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ147/2020
11/12/2020 02:00:0011/12/2020 12:57:42α) Αποδοχή του ποσού 112.760 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. β) Κατανομή και διάθεση του ποσού 112.590,86 ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΨΖΞ6ΩΚ3-1Θ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ138/2020
01/12/2020 02:00:0010/12/2020 08:42:48Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας.6ΠΤΓΩΚ3-ΠΜΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ136/2020
01/12/2020 02:00:0008/12/2020 10:08:12Αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών Τελών Καθαριότητας, Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου, για το έτος 2021.62ΒΖΩΚ3-20ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130/2020
01/12/2020 02:00:0008/12/2020 10:12:58Κάλυψη εξόδων κηδείας του εκλιπόντος πρώην Δημοτικού Συμβούλου κ. Μαζαράκη Φώτη.ΩΛΓΖΩΚ3-084ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ132/2020
01/12/2020 02:00:0008/12/2020 10:06:09Α΄ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2020.63ΦΑΩΚ3-Ρ0ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ127/2020
01/12/2020 02:00:0008/12/2020 10:10:44Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους της ΕΣΕ Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κ. Συρίγου Πολύδωρου και αναπλήρωση αυτούΨ44ΗΩΚ3-ΙΙΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ131/2020
01/12/2020 02:00:0029/12/2020 10:38:47Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης οικ. Έτους 2021.ΨΠΠΠΩΚ3-4ΩΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ137/2020
01/12/2020 02:00:0004/12/2020 13:35:3614η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ν. Σμύρνης οικονομικού έτους 2020.Ω8Σ2ΩΚ3-ΚΣΓΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ129/2020
01/12/2020 02:00:0004/12/2020 13:33:27Έγκριση της υπαρ. 226/2020 ΑΟΕ περί αναμόρφωσης του ΚΑΕ 15.6631.0005.9ΕΤ7ΩΚ3-898ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ128/2020
01/12/2020 02:00:0003/12/2020 07:37:08Τροποποίηση της υπαρ. 221/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π. & Δ.ΩΕΘ9ΩΚ3-Θ79ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135/2020
01/12/2020 02:00:0008/12/2020 10:16:54Διαβίβαση των υπαρ. 234/2020 ΑΟΕ και 34/2020 ΑΕΠΖ περί αποδοχής δωρεάς οικίσκου από την εταιρία «STARGUARD» και χωροθέτησης αυτού.ΩΕΡΓΩΚ3-5ΒΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ134/2020
01/12/2020 02:00:0008/12/2020 10:14:57Λήψη απόφασης για την μίσθωση, χωρίς δημοπρασία, του ακινήτου του μεσοπατώματος του ισογείου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, που αφορά τη στέγαση υπηρεσίας του Δήμου μας.ΩΥΗΑΩΚ3-Ζ53ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ133/2020
05/11/2020 02:00:0005/11/2020 13:19:34Ρύθμιση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων και διακανονισμός οφειλών.6ΞΘΡΩΚ3-ΡΗΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ122/2020
30/10/2020 02:00:0003/11/2020 10:41:17Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικον. έτους 2019.ΨΞΧΞΩΚ3-ΠΝΩΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ114/2020
30/10/2020 02:00:0003/11/2020 08:27:52Αποδοχή παραίτησης του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου-Εκλογή Νέου.Ψ401ΩΚ3-ΧΥΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113/2020
30/10/2020 02:00:0005/11/2020 13:23:12Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση φωτεινών διαφημιστικών πλαισίων.99Φ8ΩΚ3-8ΚΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ125/2020
30/10/2020 02:00:0009/11/2020 14:43:0712η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.9ΥΝΞΩΚ3-ΨΧ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ116/2020
30/10/2020 02:00:0005/11/2020 13:20:48Έγκριση της υπαρ. 29/2020 Απόφαση της ΕΠΖ που αφορά το πρακτικό της Επιτροπής Καλλιτεχνικής Αρτιότητας, για τη προτομή του Απόστολου Μαγγανάρη.65ΛΤΩΚ3-ΜΨΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ123/2020
30/10/2020 02:00:0005/11/2020 13:21:59Επικαιροποίηση της υπαρ. 4-2017 Απόφασης της ΕΠΖ περί Τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως για τον Χαρακτηρισμό σε πεζόδρομο της οδού Ειρήνης, και των οδών 25ης Μαρτίου & 2ας Μαΐου, από την οδό Ειρήνης έως την οδό Κων. Παλαιολόγου.66ΕΒΩΚ3-8ΛΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ124/2020
30/10/2020 02:00:0005/11/2020 13:16:39Έγκριση της υπαρ. 180/2020 ΑΟΕ περί ορισμού οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.Ψ1ΖΒΩΚ3-ΥΥΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ120/2020
30/10/2020 02:00:0005/11/2020 12:51:45Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών κινητών πραγμάτων του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΩΦΖ0ΩΚ3-ΩΓ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115/2020
30/10/2020 02:00:0005/11/2020 12:56:381. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 72/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί: Έγκριση διενέργειας-μελέτης-τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών». 2. Έγκριση Διενέργειας Διαγωνισμού πολυετούς δαπάνης για τρία (3 έτη), για την προμήθεια με αντικείμενο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» ετών 2021-2022-2023 μέσω Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.6ΟΨ3ΩΚ3-Σ3ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ118/2020
30/10/2020 02:00:0005/11/2020 12:54:14Έγκριση τεχνικού προγράμματος 2021.Ψ280ΩΚ3-6ΘΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117/2020
30/10/2020 02:00:0005/11/2020 12:58:16Έγκριση Διενέργειας συμπληρωματικού διαγωνισμού πολυετούς δαπάνης, για την προμήθεια με αντικείμενο «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων» για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νέας Σμύρνης ετών 2021 - 2022 μέσω Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.ΩΑΠΡΩΚ3-ΨΞΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119/2020
30/10/2020 02:00:0005/11/2020 13:18:23Έγκριση της υπαρ. 182/2020 ΑΟΕ περί ανάληψης εξόδων κηδείας της θανούσης Αυρήλιας-Αικατερίνης Αργυριάδου.ΩΖ80ΩΚ3-8ΙΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ121/2020
30/10/2020 02:00:0026/01/2021 09:41:29Έγκριση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Ν. Σμύρνης.ΩΚΦ4ΩΚ3-ΨΓΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ126/2020
07/10/2020 03:00:0020/10/2020 13:56:15Ι΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.68ΩΦΩΚ3-ΝΜΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ107/2020
07/10/2020 03:00:0020/10/2020 13:28:36Αποδοχή παραίτησης του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου-Εκλογή Νέου.Ω6ΟΤΩΚ3-322ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ101/2020
07/10/2020 03:00:0020/10/2020 13:30:47Αποδοχή παραίτησης ενός (1) μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν. Σμύρνης».ΩΖ8ΧΩΚ3-2ΑΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ102/2020
07/10/2020 03:00:0020/10/2020 13:35:18Εκλογή ενός (1) μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ν. Σμύρνης»-Ορισμός νέου Προέδρου.9Κ2ΛΩΚ3-Μ0ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ103/2020
07/10/2020 03:00:0020/10/2020 13:40:22Αποδοχή παραίτησης ενός (1) μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης».Ψ6ΥΔΩΚ3-ΒΥΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ104/2020
07/10/2020 03:00:0020/10/2020 14:08:16Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου.ΨΕ3ΞΩΚ3-6ΘΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110/2020
07/10/2020 03:00:0020/10/2020 13:53:30Εκλογή αντιπροσώπων στη γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Εύξεινη Πόλη.ΨΚΒΦΩΚ3-Β8ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106/2020
07/10/2020 03:00:0020/10/2020 13:49:31Εκλογή ενός (1) μέλους του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης»-Ορισμός νέου Αντιπροέδρου.60ΨΔΩΚ3-ΠΒ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ105/2020
07/10/2020 03:00:0020/10/2020 14:05:42Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ν. Σμύρνης και της Ένωσης Σηματούχων Εταιρειών (ΕΣΗΜΕΤ).ΨΩ1ΒΩΚ3-ΟΑΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ109/2020
07/10/2020 03:00:0020/10/2020 14:11:54Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου και έγκριση μίσθωσης χωρίς δημοπρασία για στέγαση υπηρεσίας του Δήμου.62Γ6ΩΚ3-8ΒΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111/2020
07/10/2020 03:00:0020/10/2020 14:02:16Υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ν. Σμύρνης και του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α).ΩΙΔ1ΩΚ3-ΨΝΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ108/2020
07/10/2020 03:00:0020/10/2020 14:15:14Εκποίηση οχημάτων και μεταλλικών κάδων ιδιοκτησίας του Δήμου Ν. Σμύρνης, που βρίσκονται στο χώρο της Υπηρεσίας Καθαριότητας.ΨΣΨΟΩΚ3-0ΕΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ112/2020
01/09/2020 03:00:0020/10/2020 13:25:40α) Αποδοχή του ποσού 112.760 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. β) Κατανομή και διάθεση του ποσού 112.590,86 ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΗΥΙΩΚ3-13ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ100/2020
01/09/2020 03:00:0020/10/2020 13:15:50Λήψη απόφασης για αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Φιλόδημος II», στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών».ΨΥΛΦΩΚ3-ΩΤΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98/2020
01/09/2020 03:00:0020/10/2020 13:23:31Έγκριση Β΄ Αναμόρφωσης στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» του Δήμου Ν. Σμύρνης, οικονομικού έτους 2020.ΩΨΜΡΩΚ3-Σ35ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ99/2020
29/07/2020 03:00:0014/09/2020 11:44:29Έγκριση παράτασης ή μη του υπαρ. πρ. 14171/18-3-2014 συμφωνητικού μισθώσεως του κυλικείου του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ν. Σμύρνης.6Χ65ΩΚ3-Ρ3ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ87/2020
29/07/2020 03:00:0004/08/2020 13:22:24Έγκριση αγοράς προσκυρωτέας πρασιάς στην οδό Βυζαντίου 4, Ο.Τ. 15.9ΨΘ1ΩΚ3-Φ0ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93/2020
29/07/2020 03:00:0007/08/2020 11:21:23Έγκριση παράτασης ισχύος της προγραμματικής σύμβασης του έργου «Ανάπλαση οδών Ομήρου-Παλαιολόγου».ΨΩΓ7ΩΚ3-Α02ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85/2020
29/07/2020 03:00:0028/08/2020 11:55:56Θ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 20209ΓΤ9ΩΚ3-ΝΘ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ79/2020
29/07/2020 03:00:0004/08/2020 14:41:54Έγκριση παράτασης ή μη του υπαρ. πρ. 1821/20-1-2015 συμφωνητικού μισθώσεως ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΩΧΛΩΚ3-ΕΜ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89/2020
29/07/2020 03:00:0004/08/2020 14:40:30Έγκριση παράτασης ή μη του υπαρ. πρ. 5336/4-2-2014 συμφωνητικού μισθώσεως ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΨΕ4ΩΩΚ3-Σ5ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ88/2020
29/07/2020 03:00:0004/08/2020 14:43:37Έγκριση παράτασης ή μη του υπαρ. πρ. 2562/26-1-2015 συμφωνητικού μισθώσεως ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Ν. Σμύρνης.90ΩΑΩΚ3-1ΚΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90/2020
29/07/2020 03:00:0004/08/2020 10:07:28Έγκριση αγοράς προσκυρωτέας πρασιάς στην οδό Ομήρου 15, Ο.Τ. 40.ΨΛΠΦΩΚ3-Κ6ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94/2020
29/07/2020 03:00:0030/07/2020 12:30:20Ανανέωση - Παράταση των Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».Ψ48ΟΩΚ3-Ω0ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84/2020
29/07/2020 03:00:0004/08/2020 10:04:25Επανένταξη παραχώρησης κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου μας, σε ζευγάρι αναξιοπαθούντων.ΩΧΒΦΩΚ3-ΚΙΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91/2020
29/07/2020 03:00:0004/08/2020 10:00:00Έγκριση παράτασης ή μη του υπαρ. πρ. 43471/14-9-2012 συμφωνητικού μισθώσεως του κυλικείου του Κολυμβητηρίου του Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΧΑΩΩΚ3-ΚΦ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86/2020
29/07/2020 03:00:0004/08/2020 09:56:44Κατανομή και διάθεση ποσού #20.000,00# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης ως έκτακτη επιχορήγηση.ΨΨΚΚΩΚ3-24ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83/2020
29/07/2020 03:00:0030/07/2020 14:44:40Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Ν. ΣμύρνηςΨΓ35ΩΚ3-2ΥΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82/2020
29/07/2020 03:00:0030/07/2020 12:32:25Έγκριση μελετών εφαρμογής του έργου «Κατασκευή Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου 3.500 θέσεων ΒιοκλιματικόΠολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο» Δήμου Ν. Σμύρνης.68Υ9ΩΚ3-ΔΨ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95/2020
29/07/2020 03:00:0030/07/2020 12:28:08Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου 2020.6ΧΓΟΩΚ3-ΦΧ0ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ81/2020
29/07/2020 03:00:0030/07/2020 12:20:45Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου 2020.ΨΘ2ΒΩΚ3-4ΟΩΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ80/2020
29/07/2020 03:00:0004/08/2020 10:06:01Έγκριση αγοράς προσκυρωτέας πρασιάς στην οδό Χρυσ. Σμύρνης 12 & Βυζαντίου 1, Ο.Τ. 32/1.66ΒΣΩΚ3-077ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ92/2020
29/07/2020 03:00:0004/08/2020 10:08:54Έγκριση της υπαρ. 129/2020 ΑΟΕ περί τροποποίησης της υπαρ. 197/2019 ΑΟΕ που αφορά τον ορισμό οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.ΩΑ3ΡΩΚ3-ΘΙ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96/2020
29/07/2020 03:00:0004/08/2020 10:10:15Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας.Ω6Κ8ΩΚ3-ΚΤΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97/2020
01/07/2020 03:00:0007/07/2020 08:39:53Παράταση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών της Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης του Δήμου μας.6ΖΚΙΩΚ3-ΔΝΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ73/2020
01/07/2020 03:00:0007/07/2020 08:32:11Η΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.ΩΑΓΨΩΚ3-ΞΡΧΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ68/2020
01/07/2020 03:00:0020/10/2020 13:06:56Πρόσληψη δύο (2) ασκούμενων Δικηγόρων στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΨΟΤ9ΩΚ3-Υ7ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ75/2020
01/07/2020 03:00:0008/07/2020 10:47:44Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.6ΤΛΝΩΚ3-ΕΓΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76/2020
01/07/2020 03:00:0007/07/2020 08:34:41Τροποποίηση της υπαρ. 31/2020 ΑΟΕ περί Αναμόρφωσης στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2020.69ΙΡΩΚ3-ΩΕΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69/2020
01/07/2020 03:00:0007/07/2020 08:41:15Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της Πράξης με τίτλο: «Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ν. Σμύρνης», με κωδικό ΟΠΣ 5037950, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».ΩΝΨΛΩΚ3-6Η4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74/2020
01/07/2020 03:00:0007/07/2020 08:38:39Έγκριση διενέργειας-μελέτης-τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών».ΩΨΓΓΩΚ3-Ρ6ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72/2020
01/07/2020 03:00:0007/07/2020 08:48:45Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων.69Η9ΩΚ3-Α67ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77/2020
01/07/2020 03:00:0007/07/2020 08:37:21Έγκριση της αναγκαιότητας διενέργειας, της υπαρ. 18/2020 μελέτης και των τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης».ΩΑ8ΘΩΚ3-6ΙΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71/2020
01/07/2020 03:00:0007/07/2020 08:35:58Έγκριση των υπαρ. 32, 39 & 43/2020 ΑΟΕ περί Αναμόρφωσης στοχοθεσίας των ΝΠΔΔ του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2020.ΩΛΒ5ΩΚ3-ΦΤ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70/2020
01/07/2020 03:00:0007/07/2020 08:50:51Μείωση μισθωμάτων ακινήτων του Δήμου Ν. Σμύρνης λόγω της πανδημίας του Covid-19.63Υ6ΩΚ3-ΦΒΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78/2020
23/06/2020 03:00:0023/06/2020 08:52:18Αντικατάσταση-συμπλήρωση πρασίνου στο πλαίσιο της βελτίωσης και αποκατάστασης του υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου-Κράτητος (κοπή δέντρων).6ΩΜ2ΩΚ3-Ζ9ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/2020
11/06/2020 03:00:0023/06/2020 09:40:39Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 265.500,00 € για την επιχορήγηση αθλητικών, πολιτιστικών & εξωραϊστικών συλλόγων & Ιερών Ναών της πόλης για το οικ. έτος 2020.6ΗΥΘΩΚ3-9ΙΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66/2020
11/06/2020 03:00:0015/06/2020 10:12:25Ζ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (παρ.2, αρ.24, ΠΝΠ/14-3-2020).ΨΒΓ1ΩΚ3-ΚΟΥΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ52/2020
11/06/2020 03:00:0015/06/2020 10:10:23ΣΤ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (παρ.2, αρ.24, ΠΝΠ/14-3-2020).ΩΝΦΒΩΚ3-ΞΘΘΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ51/2020
11/06/2020 03:00:0023/06/2020 08:45:27Αποδοχή της τροποποίησης της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση και αποκατάσταση του υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου-Κράτητος», με κωδικό ΟΠΣ 5041386, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».ΨΒ9ΦΩΚ3-317ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54/2020
11/06/2020 03:00:0023/06/2020 09:43:29Μέτρα για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της Νέας Σμύρνης λόγω της πανδημίας του Covid 19.ΨΡ0ΦΩΚ3-ΠΥΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67/2020
11/06/2020 03:00:0023/06/2020 08:42:00Αποδοχή ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ν. Σμύρνης», με κωδικό ΟΠΣ 5037451, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».ΩΨΥΙΩΚ3-4ΙΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53/2020
11/06/2020 03:00:0017/06/2020 13:17:13Έγκριση της υπαρ. 87/2020 ΑΟΕ περί τροποποίησης της υπαρ. 197/2019 ΑΟΕ που αφορά τον ορισμό οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.Ω206ΩΚ3-8ΚΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ63/2020
11/06/2020 03:00:0022/06/2020 14:26:06Κατανομή και διάθεση ποσού 7.000,00 ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης, ως έκτακτη επιχορήγηση.ΩΤΣΗΩΚ3-19ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62/2020
11/06/2020 03:00:0023/06/2020 08:49:56Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων.6ΧΓΙΩΚ3-ΚΤΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55/2020
11/06/2020 03:00:0023/06/2020 09:34:29Θέση στάθμευσης επί της οδού Αντιοχείας 32 στη Ν. Σμύρνη.6ΔΞΙΩΚ3-ΖΤΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65/2020
11/06/2020 03:00:0023/06/2020 08:38:21Αποδοχή ένταξης της Πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευής, μεταφοράς, τοποθέτησης στεγάστρων, για τη δημιουργία στάσεων στο Δήμο Ν. Σμύρνης», στο πρόγραμμα «Φιλόδημος II».667ΩΩΚ3-Π3ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50/2020
11/06/2020 03:00:0023/06/2020 08:59:17Έγκριση για υποβολή πρότασης με τίτλο: «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» στην δράση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 41002/Β9/Φ8/204/27-03-2020 σχετική πρόσκληση.6ΥΠΚΩΚ3-Α9ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57/2020
11/06/2020 03:00:0023/06/2020 09:01:18Αποδοχή της απόφασης της ΔΕΠ Ν. Σμύρνης για την εφαρμογή διετούς προσχολικής εκπαίδευσης στο Δήμο μας και έγκριση τεχνικού δελτίου χρηματοδότησης από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων.ΩΩΠΠΩΚ3-Η6ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58/2020
11/06/2020 03:00:0023/06/2020 09:02:28Αποδοχή ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου νηπιαγωγείων του Δήμου Νέας Σμύρνης βάσει του Αρθ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α).65ΧΟΩΚ3-ΣΝΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59/2020
11/06/2020 03:00:0023/06/2020 09:04:57Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού της Πράξης με τίτλο: «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου νηπιαγωγείων του Δήμου Νέας Σμύρνης βάσει του Αρθ. 220 τ ου Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α), της ΣΑ Ε047 του εθνικού σκέλους του Π.Δ.Ε.ΨΛΚΥΩΚ3-4ΤΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60/2020
11/06/2020 03:00:0023/06/2020 09:24:37Αποδοχή ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Ν. Σμύρνης», με κωδικό ΟΠΣ 5055852, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».ΨΞ41ΩΚ3-ΤΝΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61/2020
11/06/2020 03:00:0023/06/2020 09:27:04Κατάρτιση νέας σύμβασης μίσθωσης αθλητικών χώρων του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας (Σ.Ε.Φ.).ΩΑΚΠΩΚ3-Ω9ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64/2020
06/05/2020 03:00:0006/05/2020 08:50:11Ανασύσταση του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΩΖ8ΓΩΚ3-ΝΩ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48/2020
30/04/2020 03:00:0006/05/2020 08:45:16Δ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (παρ.2, αρ.24, ΠΝΠ/14-3-2020).6077ΩΚ3-ΗΜΩΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ45/2020
30/04/2020 03:00:0006/05/2020 08:46:55Ε΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.Ω9ΧΟΩΚ3-ΖΙΒΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ46/2020
30/04/2020 03:00:0006/05/2020 08:48:52Αναπροσαρμογή ή μη τελών διαφήμισης.645ΓΩΚ3-ΩΝ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/2020
30/04/2020 03:00:0006/05/2020 08:51:45Ανανέωση-παράταση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ν. Σμύρνης.Ω6ΚΡΩΚ3-Ο6ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49/2020
30/04/2020 03:00:0006/05/2020 08:43:40Γ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 (παρ.2, αρ.24, ΠΝΠ/14-3-2020).ΩΨ0ΩΩΚ3-Η2ΜΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ44/2020
30/04/2020 03:00:0006/05/2020 08:41:10α) Αποδοχή του ποσού 112.760 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. β) Κατανομή και διάθεση του ποσού 112.590,86 ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΩΣΘΑΩΚ3-ΚΟΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:53:44Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΗ8008 αναπηρικό αυτοκίνητοΨΚ9ΕΩΚ3-906ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:30:35Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΙ6037 αναπηρικό αυτοκίνητο6ΥΔΟΩΚ3-ΚΥΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:21:04Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΥΗΡ7405 αναπηρικό αυτοκίνητοΨΔΕΡΩΚ3-Σ0ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:23:57Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΜ9567 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΡΡ3ΩΚ3-83ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:26:39Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΕΥ2780 αναπηρικό αυτοκίνητοΨ2ΦΛΩΚ3-ΑΓ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:39:38Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΖΚ4391 αναπηρικό αυτοκίνητοΩ8ΕΨΩΚ3-4ΝΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 12:00:35Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΥΚΜ9246 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΦΒΜΩΚ3-27ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:21:50Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΝ7275 αναπηρικό αυτοκίνητοΨ9ΙΤΩΚ3-Λ48ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:59:11Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΖΗΖ6000 αναπηρικό αυτοκίνητοΨΤΦ5ΩΚ3-5ΡΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 12:01:55Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΧΝΒ7249 αναπηρικό αυτοκίνητοΩ9ΘΟΩΚ3-ΛΤΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:25:18Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΜ3624 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΖ4ΨΩΚ3-40ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:37:21Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΚΝ7590 αναπηρικό αυτοκίνητοΩΙ85ΩΚ3-ΑΜΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:28:44Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΖ6702 αναπηρικό αυτοκίνητο6ΠΥΧΩΚ3-ΣΔΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:32:51Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΧΝΗ6596 αναπηρικό αυτοκίνητο6ΘΗ7ΩΚ3-ΩΙ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:10:04Έγκριση Ο.Π.Δ. των νομικών προσώπων του Δήμου μας.ΩΨ2ΑΩΚ3-202ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ20/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:34:51Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΕΥΒ1973 αναπηρικό αυτοκίνητο6Θ33ΩΚ3-Σ9ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:12:38Απαλλαγή καταβολής συνδρομών αθλητικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έχει διακοπεί η λειτουργία τους.ΨΠ5ΦΩΚ3-5ΕΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:11:15Απαλλαγή από τέλη κοινοχρήστων χώρων και ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.60Ν8ΩΚ3-Τ92ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:19:39Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΒ7142 αναπηρικό αυτοκίνητο69ΩΛΩΚ3-ΣΚΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:15:39Παραχώρηση σχολικών χώρων για δραστηριότητες στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Ν. Σμύρνης: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 12ο, 13ο & Αγ. Ανδρέας.ΨΕ99ΩΚ3-ΦΒΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:08:17B΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.ΨΣΒ1ΩΚ3-ΧΜΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ19/2020
01/04/2020 03:00:0014/04/2020 13:22:11Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για το με αριθμό κυκλοφορίας ΥΝK3840 αναπηρικό αυτοκίνητοΨΧΧΝΩΚ3-Ψ04ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26/2020
01/04/2020 03:00:0007/04/2020 11:13:58Συμπλήρωση της υπαρ. 210/2019 ΑΔΣ, σχετικά με την αναγκαιότητα αγοράς οχημάτων για την ανανέωση του στόλου οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ν. Σμύρνης με χρηματοδότηση Leasing.Ψ3ΡΞΩΚ3-Η1ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23/2020
20/02/2020 02:00:0025/02/2020 10:28:31Αποδοχή της ένταξης & χρηματοδότησης της συμμετοχής του Δήμου Νέας Σμύρνης στην πράξη με τίτλο: «Food Wave – empowering Urban Youth Climate Action» του προγράμματος DEAR, που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.6ΣΩΓΩΚ3-ΣΞΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17/2020
20/02/2020 02:00:0025/02/2020 12:07:54α) Αποδοχή του ποσού 112.760 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. β) Κατανομή και διάθεση του ποσού 112.590,86 ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΩΓΥΒΩΚ3-7ΕΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9/2020
20/02/2020 02:00:0025/02/2020 10:22:32Αδελφοποίηση με το Δήμο Nea Smyrna Beach της Φλόριδας των Η.Π.Α.6ΥΚΡΩΚ3-ΩΗΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2020
20/02/2020 02:00:0025/02/2020 10:30:05Αποδοχή της ένταξης & χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. της Πράξης του Δήμου Νέας Σμύρνης με τίτλο: «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης», Α΄ φάση του Δήμου Νέας Σμύρνης, Νομού Αττικής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».ΨΦΒΠΩΚ3-Ζ20ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18/2020
20/02/2020 02:00:0025/02/2020 10:26:25Σχέδιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών παραλαβής και μεταφοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ΑΗΗΕ).6Χ8ΦΩΚ3-ΑΡΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2020
20/02/2020 02:00:0025/02/2020 10:24:29Παράταση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενων Δικηγόρων, στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.ΩΥΗ9ΩΚ3-2Δ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13/2020
20/02/2020 02:00:0025/02/2020 10:54:21Διαγραφή παραστατικών από απογραφή λόγω 5ετίας.ΩΞΔΒΩΚ3-Ρ6ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2020
20/02/2020 02:00:0006/03/2020 14:09:19Έγκριση της υπαρ. 4/2020 απόφασης της ΕΠΖ περί Χωροθέτησης εμποροπανηγύρεων, κυριακάτικων, χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών.6Α8ΜΩΚ3-ΚΧΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/2020
20/02/2020 02:00:0025/02/2020 08:44:17Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.ΩΑΩ4ΩΚ3-Ξ5ΙΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ10/2020
20/02/2020 02:00:0025/02/2020 08:45:35Αναμόρφωση στοχοθεσίας Δήμου Ν. Σμύρνης οικονομικού έτους 2020.6ΓΙΛΩΚ3-ΙΝΘΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ11/2020
30/01/2020 02:00:0004/02/2020 10:51:10Επικύρωση της υπαρ. 32/2019 ΕΠΖ περί Λήψης απόφασης περί κοπής ή μη δέντρων.621ΕΩΚ3-4Λ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5/2020
30/01/2020 02:00:0004/02/2020 10:49:19Επικύρωση της υπαρ. 31/2019 ΕΠΖ περί Λήψης απόφασης περί κοπής ή μη δέντρων.Ψ9ΝΣΩΚ3-3ΔΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4/2020
30/01/2020 02:00:0004/02/2020 10:58:40Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού έργων, που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.6101ΩΚ3-10ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6/2020
30/01/2020 02:00:0004/02/2020 10:46:48Δωρεά δίτροχου ιδιοκτησίας Δήμου Ν. Σμύρνης στο Α.Τ. Ν. Σμύρνης.ΨΤΧ1ΩΚ3-Θ5ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2020
30/01/2020 02:00:0004/02/2020 10:45:10Έγκριση συμπληρωματικής κατανομής ΚΑΠ έτους 2019 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΨΥΙΨΩΚ3-Η9ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1/2020
30/01/2020 02:00:0004/02/2020 10:48:05Λήψη απόφασης απομάκρυνσης κενωθέντος (σχολάζοντος) κουβουκλίου περιπτέρου και κατάργηση θέσης.62ΧΩΩΚ3-ΘΤΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/2020
30/01/2020 02:00:0004/02/2020 11:00:03Έγκριση για υποβολή πρότασης με τίτλο: «Επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Ν. Σμύρνης», στην πρόσκληση ΑΤΤ104, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:4041, του Ε.Π. «Αττική», 2014-2020.Ω3ΟΟΩΚ3-Ε1ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7/2020
30/01/2020 02:00:0004/02/2020 11:01:18Έγκριση για υποβολή αιτήματος αύξησης της χρηματοδότησης σε ποσοστό 100% του προϋπολογισμού της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδών Αιγαίου-Κράτητος», ΟΠΣ 5041386, κωδ. Πράξης ΣΑ 2019ΕΠ08510003.ΩΩΘΓΩΚ3-ΡΘ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8/2020