Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2020.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
20/02/2020 02:00:0025/02/2020 12:07:54α) Αποδοχή του ποσού 112.760 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. β) Κατανομή και διάθεση του ποσού 112.590,86 ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΩΓΥΒΩΚ3-7ΕΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9/2020
20/02/2020 02:00:0025/02/2020 08:44:17Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.ΩΑΩ4ΩΚ3-Ξ5ΙΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ10/2020
20/02/2020 02:00:0025/02/2020 10:54:21Διαγραφή παραστατικών από απογραφή λόγω 5ετίας.ΩΞΔΒΩΚ3-Ρ6ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2020
20/02/2020 02:00:0025/02/2020 10:28:31Αποδοχή της ένταξης & χρηματοδότησης της συμμετοχής του Δήμου Νέας Σμύρνης στην πράξη με τίτλο: «Food Wave – empowering Urban Youth Climate Action» του προγράμματος DEAR, που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.6ΣΩΓΩΚ3-ΣΞΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17/2020
20/02/2020 02:00:0025/02/2020 10:22:32Αδελφοποίηση με το Δήμο Nea Smyrna Beach της Φλόριδας των Η.Π.Α.6ΥΚΡΩΚ3-ΩΗΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2020
20/02/2020 02:00:0025/02/2020 10:24:29Παράταση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενων Δικηγόρων, στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου.ΩΥΗ9ΩΚ3-2Δ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13/2020
20/02/2020 02:00:0025/02/2020 10:26:25Σχέδιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών παραλαβής και μεταφοράς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (ΑΗΗΕ).6Χ8ΦΩΚ3-ΑΡΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2020
20/02/2020 02:00:0025/02/2020 10:30:05Αποδοχή της ένταξης & χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. της Πράξης του Δήμου Νέας Σμύρνης με τίτλο: «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης», Α΄ φάση του Δήμου Νέας Σμύρνης, Νομού Αττικής στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV του «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».ΨΦΒΠΩΚ3-Ζ20ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18/2020
20/02/2020 02:00:0025/02/2020 08:45:35Αναμόρφωση στοχοθεσίας Δήμου Ν. Σμύρνης οικονομικού έτους 2020.6ΓΙΛΩΚ3-ΙΝΘΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ11/2020
20/02/2020 02:00:0006/03/2020 14:09:19Έγκριση της υπαρ. 4/2020 απόφασης της ΕΠΖ περί Χωροθέτησης εμποροπανηγύρεων, κυριακάτικων, χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών.6Α8ΜΩΚ3-ΚΧΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/2020
30/01/2020 02:00:0004/02/2020 11:01:18Έγκριση για υποβολή αιτήματος αύξησης της χρηματοδότησης σε ποσοστό 100% του προϋπολογισμού της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδών Αιγαίου-Κράτητος», ΟΠΣ 5041386, κωδ. Πράξης ΣΑ 2019ΕΠ08510003.ΩΩΘΓΩΚ3-ΡΘ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8/2020
30/01/2020 02:00:0004/02/2020 11:00:03Έγκριση για υποβολή πρότασης με τίτλο: «Επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου Ν. Σμύρνης», στην πρόσκληση ΑΤΤ104, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:4041, του Ε.Π. «Αττική», 2014-2020.Ω3ΟΟΩΚ3-Ε1ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7/2020
30/01/2020 02:00:0004/02/2020 10:48:05Λήψη απόφασης απομάκρυνσης κενωθέντος (σχολάζοντος) κουβουκλίου περιπτέρου και κατάργηση θέσης.62ΧΩΩΚ3-ΘΤΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/2020
30/01/2020 02:00:0004/02/2020 10:45:10Έγκριση συμπληρωματικής κατανομής ΚΑΠ έτους 2019 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΨΥΙΨΩΚ3-Η9ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1/2020
30/01/2020 02:00:0004/02/2020 10:46:48Δωρεά δίτροχου ιδιοκτησίας Δήμου Ν. Σμύρνης στο Α.Τ. Ν. Σμύρνης.ΨΤΧ1ΩΚ3-Θ5ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2020
30/01/2020 02:00:0004/02/2020 10:58:40Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού έργων, που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.6101ΩΚ3-10ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6/2020
30/01/2020 02:00:0004/02/2020 10:49:19Επικύρωση της υπαρ. 31/2019 ΕΠΖ περί Λήψης απόφασης περί κοπής ή μη δέντρων.Ψ9ΝΣΩΚ3-3ΔΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4/2020
30/01/2020 02:00:0004/02/2020 10:51:10Επικύρωση της υπαρ. 32/2019 ΕΠΖ περί Λήψης απόφασης περί κοπής ή μη δέντρων.621ΕΩΚ3-4Λ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5/2020