Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2015.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
24/12/2015 02:00:0012/01/2016 09:54:57Διαβίβαση Πρακτικού Νο 1 και Γνωμοδότησης επί ενστάσεων για τη «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» αρ. μελ. 21/2015ΩΦΡ4ΩΚ3-Π5ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ449/2015
24/12/2015 02:00:0005/01/2016 12:45:37Άσκηση ή μη ενδίκου μέσουΒΜ00ΩΚ3-ΠΞΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ448/2015
24/12/2015 02:00:0005/01/2016 12:44:27Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου7ΙΜΣΩΚ3-ΤΧΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ447/2015
24/12/2015 02:00:0029/12/2015 09:15:19Έγκριση των τροποποιημένων (νέων) όρων διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών»ΩΦΑΓΩΚ3-Ρ7ΡΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ457
24/12/2015 02:00:0029/12/2015 09:37:12Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Αικατερίνης ΚαρράΩΚ3ΗΩΚ3-ΥΙ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ452
24/12/2015 02:00:0029/12/2015 09:43:55Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #307,50# € που αφορά την «Συντήρηση Ιατρικών Μηχανημάτων» (επισκευή ηλεκτροκαρδιογράφου Δημοτικών ιατρείων)70ΨΠΩΚ3-ΔΔ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ453
24/12/2015 02:00:0029/12/2015 09:51:50Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #2.216# € που αφορά την υπ’ αρ. Α424/2012 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών της κ. Νίκης Αρβανιτάκη7ΓΩΓΩΚ3-1ΝΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ456
24/12/2015 02:00:0029/12/2015 09:30:28Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #6.765,00# ευρώ που αφορά την «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ»766ΥΩΚ3-Ε3ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ451
24/12/2015 02:00:0029/12/2015 09:20:06: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #87.100,00# €, που αφορά την υπ’ αριθ. 6197/2015 απόφαση του Εφετείου Αθηνών»Ω251ΩΚ3-ΛΒΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ446
24/12/2015 02:00:0029/12/2015 09:22:55«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης» (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ)7ΖΟ9ΩΚ3-ΕΕΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ450
24/12/2015 02:00:0029/12/2015 09:48:32Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #2.000# € για την «Πιστοποίηση ISO του Δήμου μας»ΩΛ25ΩΚ3-7ΗΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ455
24/12/2015 02:00:0029/12/2015 09:46:30Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.500# € για «Απολυμάνσεις Κτιρίων – Έκτακτες Ανάγκες»ΩΧΞΘΩΚ3-Θ06ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ454
23/12/2015 02:00:0023/12/2015 08:38:09Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #493,24# € για εξόφληση – λογιστική τακτοποίηση τιμολογίων δημοσίευσης διαγωνισμού μίσθωσηςΩ6ΙΧΩΚ3-Γ3ΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ427
16/12/2015 02:00:0017/12/2015 11:50:27Θ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 201569Ε0ΩΚ3-0ΦΓΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ445/2015
16/12/2015 02:00:0022/12/2015 13:15:51Ορισμός Υπολόγου πίστωσης για τις «Λοιπές Δαπάνες Νομικών Προσώπων εν γένει»7ΔΔ6ΩΚ3-9ΗΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ443
16/12/2015 02:00:0022/12/2015 12:55:52Έγκριση Πίνακα Δικαιούχων για τη χορήγηση Οικονομικού Βοηθήματος «Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών» σε κατοίκους του Δήμου Νέας Σμύρνης που βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το ΝΔ 57/73 (Πρόγραμμα ΕΝΔΕΙΑ).»75Χ6ΩΚ3-ΦΧΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ430
16/12/2015 02:00:0023/12/2015 08:35:28Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #96.848,73# € που αφορά «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»Ω80ΖΩΚ3-6ΒΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ426
16/12/2015 02:00:0023/12/2015 09:50:37Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #12.300# € για «Αποκατάσταση Όψεων Καταστημάτων λόγω υπογειοποίησης δικτύου Χ.Τ.»ΩΙΤΥΩΚ3-ΕΜΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ436/2015
16/12/2015 02:00:0023/12/2015 09:46:37Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #332,10# € για τις «Λοιπές Δαπάνες Νομικών Προσώπων εν γένει»Ω9Υ5ΩΚ3-4Κ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ431/2015
16/12/2015 02:00:0023/12/2015 09:53:42Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# € για την «Προμήθεια Μετασχηματιστών και εκκινητών»Ω7ΛΞΩΚ3-ΙΙ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ437/2015
16/12/2015 02:00:0023/12/2015 10:31:09Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #3.805# € για «Ενεργειακή Επιθεώρηση και Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» με αρ. μελ.:104/2015.6ΞΦ5ΩΚ3-2ΣΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ441/2015
16/12/2015 02:00:0023/12/2015 10:26:28Έγκριση δαπάνης ποσού #21.600# € για «Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Σ.Σ.»7ΤΡΙΩΚ3-Λ3ΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ432/2015
16/12/2015 02:00:0023/12/2015 10:18:54Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600# € για «Επεμβάσεις Αποκατάστασης Ενανθρακωμένου Σκυροδέματος Επικάλυψης» με αρ. μελ.:105/20157ΩΣΟΩΚ3-Ρ9ΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ440/2015
16/12/2015 02:00:0023/12/2015 08:26:12Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000# € που αφορά την «Προμήθεια φωτεινών επαναληπτικών σηματοδοτών» με αρ. μελ.:99/201570Α3ΩΚ3-ΞΨΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ423
16/12/2015 02:00:0023/12/2015 08:28:44Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #10.000# € για «Προμήθεια Εξοπλισμού Συστημάτων Ασφαλείας»ΒΝΓ0ΩΚ3-ΛΧΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ424
16/12/2015 02:00:0023/12/2015 09:27:42Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #14.125,80# € που αφορά «Αποζημίωση Σύνταξης πρώην υπαλλήλου του Δήμου μας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου»ΩΠΦΝΩΚ3-ΡΥ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ428/2015
16/12/2015 02:00:0023/12/2015 10:04:28Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #24.600# € για τη μελέτη «Οικοδομικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους.»ΩΖΑΞΩΚ3-00ΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ438/2015
16/12/2015 02:00:0023/12/2015 10:11:02Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #12.600# € για «Αποκατάσταση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης ΑΠΧ και λοιπών χώρων Σ.Σ. Νικομηδείας» με αρ. μελ.:106/2015.755ΦΩΚ3-7Ω7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ439/2015
16/12/2015 02:00:0023/12/2015 08:23:32Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# € για την «Προμήθεια επίπλων»Ω2Ζ1ΩΚ3-ΔΝ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ422
16/12/2015 02:00:0023/12/2015 09:34:36Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.588,12# € που αφορά «Αποζημίωση Σύνταξης πρώην υπαλλήλου του Δήμου μας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.»72ΡΜΩΚ3-ΟΦΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ429/2015
16/12/2015 02:00:0023/12/2015 11:40:47Έγκριση δαπάνης ποσού #24.600# € για «Συντήρηση Αγωγών Ομβρίων Αγ. Φωτεινής»ΩΖΞΣΩΚ3-ΜΘΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ435/2015
16/12/2015 02:00:0023/12/2015 11:32:34Έγκριση δαπάνης ποσού #21.600# € για «Καθαρισμό Φρεατίων Υδροσυλλογής.»6ΔΞΖΩΚ3-Κ5ΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ433/2015
16/12/2015 02:00:0023/12/2015 11:16:38Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #23.120# € για την «Τεχνική Υποστήριξη Ενεργειακής Αναβάθμισης του Οδοφωτισμού του Δήμου».ΩΤ8ΘΩΚ3-ΙΞΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ444/2015
16/12/2015 02:00:0023/12/2015 11:35:32Έγκριση δαπάνης ποσού #24.600# € για «Απολυμάνσεις Υπάρχοντος Δικτύου Ομβρίων.»7Ι94ΩΚ3-29ΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ434/2015
16/12/2015 02:00:0023/12/2015 12:13:09Έγκριση Πρακτικού για το Διαγωνισμό της 10/12/2015 που αφορά την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών» με αρ. μελ.:94/2015.7ΕΒ8ΩΚ3-Ψ43ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ442/2015
16/12/2015 02:00:0030/12/2015 12:08:20Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.882,38# € που αφορά «Κοινόχρηστα Δημοτικών Κτιρίων»ΩΛΞ5ΩΚ3-ΒΔΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ425
16/12/2015 02:00:0022/12/2015 12:07:06Έγκριση δαπάνης ποσού #172.000# € για την «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 19 τόνων μικτού φορτίου με γερανό και αρπάγη»6ΦΡΥΩΚ3-61ΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ420
16/12/2015 02:00:0022/12/2015 12:19:09Έγκριση δαπάνης ποσού #344.400# € για την προμήθεια «Όχημα με γάντζο (Hook Lift) και συρόμενο όχημα για μεταφορά containers»75ΦΑΩΚ3-6ΩΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ421
09/12/2015 02:00:0009/12/2015 15:55:48«Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #15.000# € για Προμήθεια Βουρτσών Μηχανικών Σαρώθρων».6ΠΚΖΩΚ3-Σ1ΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ414/2015
07/12/2015 02:00:0011/12/2015 10:45:03Έγκριση όρων Διακήρυξης Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων» αρ. μελ.:60/15ΩΦΑΠΩΚ3-Γ2ΖΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ419/2015
07/12/2015 02:00:0010/12/2015 09:36:31Διαβίβαση πρακτικών και Γνωμοδότησης για την «Προμήθεια Αθλητικών ειδών Άσκησης Αθλητικού Εξοπλισμού & Εξοπλισμού Γυμναστηρίων» με αρ μελ.:69/2015.7ΧΕΦΩΚ3-ΓΨΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ416/2015
07/12/2015 02:00:0010/12/2015 10:21:05Έγκριση: α) των Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης 93/2015 και β) των όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας, για την «Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4κ.μ.»Ω44ΗΩΚ3-Γ57ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ410/2015 ΑΟΕ
07/12/2015 02:00:0010/12/2015 14:21:48Έγκριση όρων Διακήρυξης Δημοσίου Ανοικτού Διαγωνισμού «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων» αρ. μελ.:60/157Τ7ΗΩΚ3-Σ0ΝΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ419/2015 ΑΟΕ
07/12/2015 02:00:0009/12/2015 15:45:22: Έγκριση διάθεσης πίστωσης #360,00# € για Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια.7ΑΛΡΩΚ3-ΑΔΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ411/2015
07/12/2015 02:00:0009/12/2015 16:08:28Έλεγχος και έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο «Κατασκευή Νέων Οστεοφυλακίων» αρ. μελ.:77/156Ψ57ΩΚ3-ΟΣΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ417/2015
07/12/2015 02:00:0009/12/2015 15:49:44«Έγκριση διάθεσης πίστωσης #2.000# € για Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού & Ανταλλακτικών Δημ. γυμναστηρίου».7ΑΜ6ΩΚ3-ΝΓΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ412/2015
07/12/2015 02:00:0009/12/2015 15:52:00Άσκηση και έγκριση ασκηθέντος ένδικου μέσου κατά της υπ’ αρ. Α424/2012 οριστικής Αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς - παραίτηση ή μη από το ασκηθέν.Ω7ΟΑΩΚ3-Λ9ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ408/2015
07/12/2015 02:00:0009/12/2015 15:48:09«Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4κ.μ.».6ΕΒΗΩΚ3-ΖΘΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ409/2015
07/12/2015 02:00:0009/12/2015 15:59:45Ανάθεση του έργου «Κατασκευή Φρεατίων υδροσυλλογής» με αρ. μελ.:74/201565ΞΤΩΚ3-ΘΓ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ415/2015
07/12/2015 02:00:0009/12/2015 15:54:02: «Έγκριση Διάθεσης πίστωσης #2.000# € για προμήθεια ηλεκτρικών Συσκευών».6993ΩΚ3-ΨΩΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ413/2015
07/12/2015 02:00:0009/12/2015 16:23:21Έγκριση όρων διακήρυξης για τη Διενέργεια Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια μικροαντικειμένων γραφείου, γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» για τις υπηρεσίες του Δήμου.6Ω0ΩΩΚ3-Τ31ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ418/2015
04/12/2015 02:00:0004/12/2015 12:17:18Έγκριση μελέτης και όρων Διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών» αρ. μελ.:94/20156Χ94ΩΚ3-ΚΥΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ403/2015 ΑΟΕ
04/12/2015 02:00:0004/12/2015 12:08:30Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 23.800 € που αφορά καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/7571Σ9ΩΚ3-ΡΓ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ401/2015 ΑΟΕ
02/12/2015 02:00:0002/12/2015 12:43:21Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #580.000# € που αφορά το συνεχιζόμενο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛ. ΧΡΥΣ.ΣΜΥΡΝΗΣ» αρ. μελ.:305/2009ΩΚ31ΩΚ3-Υ1ΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ405/2015 ΑΟΕ
02/12/2015 02:00:0009/12/2015 15:47:15«Έγκριση μη ασκήσεως ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρ. 6197/2014 Αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών».7Κ6ΠΩΚ3-ΠΧΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ406/2015
02/12/2015 02:00:0009/12/2015 15:47:41Έγκριση μη ασκήσεως ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αρ. 2734/2013 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών).ΩΓ5ΜΩΚ3-ΡΔΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ407/2015
26/11/2015 02:00:0004/12/2015 12:02:15Έγκριση δαπάνης ποσού #73.221,62# € «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών δομών»75Ε8ΩΚ3-Ι3ΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ399/2015 ΑΟΕ
26/11/2015 02:00:0004/12/2015 12:11:14Έγκριση και Διάθεση Πίστωσης #173,87# € που αφορούν «Αναδρομικά ΜΚ της Υπαλλήλου του Δήμου μας Κεφαλά Αθηνάς»ΩΚ67ΩΚ3-ΥΡ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ402/2015 AOE
23/11/2015 02:00:0025/11/2015 11:03:19«H' Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015»7ΓΤ2ΩΚ3-ΚΓΜΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ395/2015 ΑΟΕ
23/11/2015 02:00:0009/12/2015 15:25:39Πρόταση ανάκλησης Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής7Ι0ΞΩΚ3-ΠΞ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ397/2015
23/11/2015 02:00:0007/12/2015 15:41:10Έγκριση Δαπάνης &Διάθεσης πίστωσης «Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων»7ΔΓΖΩΚ3-ΜΙΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ396/2015 ΑΟΕ
23/11/2015 02:00:0007/12/2015 15:46:06Έλεγχος Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών Μειοδοτών και έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών και την υπογραφή σχετικών συμβάσεων «Συντήρηση Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» αρ. μελ.:20/15Ω59ΣΩΚ3-96ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ400/2015 ΑΟΕ
23/11/2015 02:00:0007/12/2015 15:45:22Κατακύρωση Πρακτικών και Γνωμοδότησης για την «Προμήθεια Αναλώσιμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και FAX» αρ. μελ.:91/20156ΠΤΑΩΚ3-0Υ5ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ404/2015 ΑΟΕ
23/11/2015 02:00:0009/12/2015 15:34:09«Άσκηση και έγκριση ένδικου μέσου».ΩΝΣ7ΩΚ3-ΙΟΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ398/2015
23/11/2015 02:00:0009/12/2015 15:23:19«Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Νέας Σμύρνης»6ΝΑΟΩΚ3-ΘΕΑΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ394/2015
13/11/2015 02:00:0025/11/2015 09:13:34«Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού «Διαμόρφωση Εισόδου Κεντρικού Διαδρόμου Δημοτικού Κοιμητηρίου»7ΔΙΞΩΚ3-ΞΙΛΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ392/2015 ΑΟΕ
13/11/2015 02:00:0025/11/2015 09:12:02«Ανάκληση διάθεσης πίστωσης ποσού 38.376 € του ΚΑ 30.7331.0021 (συν) «Διαμόρφωση – Ανακαίνιση Αύλειων Χώρων Σχολείων»Ω344ΩΚ3-Α8ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ391/2015 ΑΟΕ
13/11/2015 02:00:0025/11/2015 09:08:52«Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 15.000€ για «Συντήρηση και Επισκευή Κάδων Απορριμμάτων»ΩΒΨ7ΩΚ3-4ΙΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ389/2015 ΑΟΕ
13/11/2015 02:00:0025/11/2015 09:10:16«Τροποποίηση Σύμβασης του έργου Διαμόρφωση Χώρων Ψηφιακού Μουσείου»Ω6ΒΛΩΚ3-ΘΥΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ390/2015 ΑΟΕ
13/11/2015 02:00:0025/11/2015 09:06:23«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000€ και 20.000€ για την προμήθεια μικροαντικειμένων γραφείου, γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείου»7ΤΓΧΩΚ3-Λ0ΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ387/2015 ΑΟΕ
13/11/2015 02:00:0024/11/2015 13:38:00«Διαβίβαση Πρακτικού Νο 1 και Γνωμοδότησης επί ενστάσεων για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας αρ. μελ.:21/2015»6ΔΡΧΩΚ3-ΓΚΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ388
13/11/2015 02:00:0019/11/2015 10:39:56«Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης, οικονομικού έτους 2016».ΩΡΔΙΩΚ3-8Ο4ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ393
05/11/2015 02:00:0009/11/2015 13:15:49«Κατακύρωση πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Διαμορφώσεις Πεζοδρομίων – Πεζοδρόμων» με αρ. μελ.:76/2015».7Ω8ΕΩΚ3-ΓΕΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ386
05/11/2015 02:00:0011/11/2015 11:00:06Έγκριση Πρακτικών – Εισηγήσεων της ΕΠΠΕ για το έργο: «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου, Άυλες δράσεις για μία ψηφιακή/ βιωματική έκθεση σε φυσικό χώρο και στο διαδίκτυο»7Ζ89ΩΚ3-Λ9ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ384
05/11/2015 02:00:0009/11/2015 13:09:36«Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #17.785,80# €, που αφορά τη μελέτη: ‘Σύνταξη πράξεων αναλογισμού’».ΒΜ1ΦΩΚ3-Ω7ΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ382
05/11/2015 02:00:0009/11/2015 13:12:18«Διαβίβαση πρακτικών &γνωμοδότησης για την κατακύρωση της ‘Προμήθειας Οργάνων Παιδικών Χαρών’».7ΕΑΣΩΚ3-ΤΗΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ383
05/11/2015 02:00:0009/11/2015 13:14:24«Κατακύρωση πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή Νέων Οστεοφυλακίων» με αρ. μελ.:77/2015».Β86ΝΩΚ3-Ο7ΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ385
29/10/2015 02:00:0003/11/2015 10:45:03«Έγκριση Όρων Διακήρυξης για τη Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και Fax»7ΕΙΩΩΚ3-ΗΣ3ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ381
29/10/2015 02:00:0003/11/2015 10:27:47«Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού της 13-10-2015, για την ανάδειξη μειοδότη, για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση – Ανακατασκευή μονώσεων Σχολικών Συγκροτημάτων» (αρ. μελ.: 59/2015)»7ΣΔΛΩΚ3-Κ9ΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ378
29/10/2015 02:00:0003/11/2015 10:34:49«Διαβίβαση πρακτικών & γνωμοδότησης για την κατακύρωση προμήθειας εξοπλισμού για το Ψηφιακό Μουσείο. Αρ. μελ.: 61/2015»Ω7ΣΦΩΚ3-Ρ3ΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ379
29/10/2015 02:00:0003/11/2015 13:50:32«Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» (αρ. μελ.: 78/2015)»7Η2ΛΩΚ3-ΤΔΡΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ380
29/10/2015 02:00:0003/11/2015 13:49:28«Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #5.556,75# €, για πληρωμή αγωγής του Ιωάννη Τσάμη, για ζημιά στο αυτοκίνητό του, από πτώση δέντρου»6ΓΤ7ΩΚ3-Γ84ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ376
29/10/2015 02:00:0003/11/2015 10:17:33Διαβίβαση Πρακτικών και Γνωμοδότησης για την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και Κυτίων Σήψης Φυτικών Απορριμμάτων»ΩΑΧΚΩΚ3-ΔΨΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ372
29/10/2015 02:00:0003/11/2015 10:19:11Διαβίβαση Πρακτικών και Γνωμοδότησης για την «Προμήθεια Εορταστικού Διακόσμου»72Ζ4ΩΚ3-27ΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ373
29/10/2015 02:00:0003/11/2015 11:03:26«α) Έγκριση Δαπάνης ποσού #65.000# €, για «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και Fax ετών 2015 - 2016 και β) Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού #50.000# €, για το έτος 2015»7ΩΕΝΩΚ3-Χ6ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ375
29/10/2015 02:00:0004/11/2015 10:52:21«Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Γ’ Τριμήνου 2015»7Ρ4ΟΩΚ3-3Κ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ374
29/10/2015 02:00:0009/11/2015 12:42:25«α) Ανάκληση διάθεσης πίστωσης ποσού #20.347,18# € του Κ.Α. 30.7331.0001 για την Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων (συν.) β) Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.347,18# € του Κ.Α. 30.7331.0001 (συν.)»ΩΗΛΓΩΚ3-ΩΕΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ377
14/10/2015 03:00:0016/10/2015 11:06:33Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού #3.000# € για «Ιατρική κάλυψη αγώνων και λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων»Ω04ΒΩΚ3-ΣΨΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ365
14/10/2015 03:00:0019/10/2015 10:08:19Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης #15.000# € για την «Προμήθεια Κλιματιστικών Μηχανημάτων», ετών 2015-20166Κ6ΔΩΚ3-Ν3ΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ363
14/10/2015 03:00:0019/10/2015 10:11:37Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης #15.000# € για την «Προμήθεια Αντλιών και Κινητήρων», ετών 2015-2016ΩΠ7ΒΩΚ3-Ψ97ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ364
14/10/2015 03:00:0019/10/2015 09:54:52Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης #24.000# € για την «Συντήρηση και επισκευή επιστηλίων Χριστουγεννιάτικου Στολισμού»ΩΞΣΛΩΚ3-9ΕΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ361
14/10/2015 03:00:0019/10/2015 09:50:19Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #332,56# € με τίτλο: «Δαπάνες για Χορήγηση Νέας Παροχής στη Δ/νση Πατρ. Φωτίου & Πεσματζόγλου»7ΣΣΝΩΚ3-7ΒΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ339
14/10/2015 03:00:0019/10/2015 09:52:44Ορισμός Υπολόγου για τη χορήγηση νέας παροχής στη διεύθυνση Πατρ. Φωτίου & Πεσματζόγλου6ΨΦΞΩΚ3-674ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ360
14/10/2015 03:00:0019/10/2015 10:14:14Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού #4.176,29# €, που αφορά αποζημίωση σύνταξης στους Κληρονόμους της τ. υπαλλήλου του Δήμου μας Γατζοπούλου Ευδοξίας6Ο3ΗΩΚ3-07ΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ366
14/10/2015 03:00:0019/10/2015 10:16:35Κατακύρωση του υπ’ αρ. 2 πρακτικού (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά) για την «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών».6Κ0ΦΩΚ3-Ο3ΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ367
14/10/2015 03:00:0019/10/2015 10:18:44Έγκριση Ταμειακών Απολογιστικών Στοιχείων Εσόδων και Δαπανών οικονομικού έτους 2014ΩΟΠΕΩΚ3-ΤΔΔΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ371
14/10/2015 03:00:0022/10/2015 13:19:39Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #332,56# € με τίτλο: «Δαπάνες για Χορήγηση Νέας Παροχής στη Δ/νση Πατρ. Φωτίου & Πεσματζόγλου».Ψ7ΒΙΩΚ3-ΗΩΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ359
14/10/2015 03:00:0019/10/2015 10:49:50Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 336/2015 ΑΟΕ, που αφορά τους όρους Διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση Εισόδου Κεντρικού Διαδρόμου Δημοτικού Κοιμητηρίου» Αρ. μελ. 82/15ΩΦΡΔΩΚ3-ΓΑ4ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ370
14/10/2015 03:00:0015/12/2015 11:40:30Απευθείας ανάθεση της υπ’ αρ. 85/2015 μελέτης με τίτλο «Τεχνική Υποστήριξη Ενεργειακής Αναβάθμισης & Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Κλειστό Κολυμβητήριο του Δήμου»78Ε6ΩΚ3-Υ6ΛΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ368
06/10/2015 03:00:0008/10/2015 08:35:00Έγκριση Πρακτικού Νο 2, που αφορά την «Προμήθεια Εξοπλισμού για το Ψηφιακό Μουσείο» με αρ. μελ.: 61/2015Ω823ΩΚ3-ΙΤ3ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ349
06/10/2015 03:00:0008/10/2015 08:36:29Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #250,00# € για συμμετοχή σε Σεμινάριο7Α3ΤΩΚ3-ΒΤΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ350
06/10/2015 03:00:0008/10/2015 08:38:05Έγκριση Διάθεσης πίστωσης 15.000€ για Προμήθεια Αθλητικού ΕξοπλισμούΩΨΣΧΩΚ3-ΓΛΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ354
06/10/2015 03:00:0008/10/2015 09:02:51Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000€ για Δημοσίευση ΠροκηρύξεωνΩΝΚΡΩΚ3-ΑΞΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ356
06/10/2015 03:00:0008/10/2015 08:40:18Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού 29.500€ για Προμήθεια Φυσικού Αερίου για την κίνηση Οχημάτων7Α2ΤΩΚ3-ΞΧΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ355
06/10/2015 03:00:0008/10/2015 09:57:00Έγκριση της με αρ 69/2015 μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης, για την Προμήθεια Αθλητικών Ειδών Άσκησης, Αθλητικού Εξοπλισμού γυμναστηρίων7Κ1ΧΩΚ3-Ω6ΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ357
06/10/2015 03:00:0008/10/2015 09:15:14Κατακύρωση Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ανταλλακτικών Οχημάτων με αρ. μελ.: 57/20157652ΩΚ3-ΠΧΦΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ358
06/10/2015 03:00:0013/10/2015 14:52:40Άσκηση και έγκριση ένδικου μέσουΩΧΚΙΩΚ3-Υ0ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ348
06/10/2015 03:00:0013/10/2015 14:56:18Έγκριση Διάθεσης πίστωσης ποσού 4.095,90€ για Συντήρηση Λογισμικού Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων και Σχετικού Δικτυακού ΤόπουΨΛ9ΨΩΚ3-2ΧΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ353
05/10/2015 03:00:0005/10/2015 14:19:39Αναπροσαρμογή ή Μη Δημοτικών Τελών Καθαριότητας, Φωτισμού & Δημοτικού Φόρου για το έτος 20166ΦΔ9ΩΚ3-ΟΞΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ351
05/10/2015 03:00:0005/10/2015 14:20:32Ζ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2015ΩΥΡΑΩΚ3-ΛΣΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ352
29/09/2015 03:00:0001/10/2015 10:23:18Ορθή Επανάληψη της υπ’ αρ. 283/2015 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την «Προμήθεια Ειδών Φαρμακείου Δήμου Νέας Σμύρνης 2015»ΩΤ20ΩΚ3-ΨΔ6ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ344
29/09/2015 03:00:0030/09/2015 14:43:25Έγκριση Διαχειριστικού Απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου7ΑΣΗΩΚ3-Δ03ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ338
29/09/2015 03:00:0030/09/2015 14:33:00: α) Έγκριση & Διάθεση Πίστωσης ποσού 1.500€ για την προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης κ.λ.π. στον Δ.Σ.Α. για παραστάσεις της Νομικής Συμβούλου κατά την υπογραφή συμβολαίων ή τη διεξαγωγή δικών β) Ορισμός Υπολόγου.786ΦΩΚ3-5ΒΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ339
29/09/2015 03:00:0030/09/2015 14:45:19Έγκριση και διάθεση πίστωσης #5.000# € για προμήθεια ανταλλακτικών γεωργικών μηχανημάτωνΨ7ΣΠΩΚ3-Η4ΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ340
29/09/2015 03:00:0030/09/2015 15:24:10Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #400# € για λοιπές προμήθειες εν γένει7ΟΚ1ΩΚ3-ΟΟΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ341
29/09/2015 03:00:0030/09/2015 15:40:23Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #24.600# € για συντήρηση Κεντρικής ΠλατείαςΩ7ΑΓΩΚ3-6ΔΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ342
29/09/2015 03:00:0030/09/2015 15:43:08Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600€ για τη «Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων Δημ. Χώρων» οικονομικών ετών 2015 & 20166Ν0ΠΩΚ3-1ΣΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ343
29/09/2015 03:00:0030/09/2015 15:50:48Έγκριση πρακτικού Νο1, για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και κυτίων σήψης ( αρ. μελ. 53/2015 )7Φ8ΘΩΚ3-ΧΛ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ345
29/09/2015 03:00:0030/09/2015 15:57:32Έλεγχος και έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο «Διαμόρφωση χώρων Ψηφιακού Μουσείου»ΩΙΝΩΩΚ3-Θ7ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ346
29/09/2015 03:00:0030/09/2015 16:01:39: α) Έγκριση διενέργειας εργασίας και μελέτης β) Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού της εργασίας «Συντήρηση - Ανακατασκευή μονώσεων σχολικών συγκροτημάτων» Αρ. Μελ. 59/2015ΨΘ7ΗΩΚ3-729ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ347
25/09/2015 03:00:0025/09/2015 09:51:31Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #23.120#€ για «Τεχνική Υποστήριξη Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Κλειστό Κολυμβητήριο του Δήμου»7ΘΥ7ΩΚ3-ΒΣΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ332
16/09/2015 03:00:0016/09/2015 14:56:45Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #8.000,00# ευρώ για έξοδα εκλογών»70ΛΛΩΚ3-46ΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ327
16/09/2015 03:00:0023/09/2015 10:53:00Έγκριση όρων διακήρυξης δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού του έργου «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων – πεζοδρόμων» (αρ. μελ. 76/15)7ΝΒ8ΩΚ3-ΘΗΛΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ334
16/09/2015 03:00:0023/09/2015 10:45:52Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #9.960,64#€ που αφορά την αναγνώριση συντάξιμου χρόνου του υπαλλήλου του Δήμου μας Νικολάου Αντωνίου.79Α4ΩΚ3-Σ44ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ333
16/09/2015 03:00:0023/09/2015 10:07:39Έγκριση διάθεσης πίστωσης #200.000,00# ευρώ για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση Εισόδου Κεντρικού Διαδρόμου Δημ. Κοιμητηρίου».6ΟΧΤΩΚ3-0ΚΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ329
16/09/2015 03:00:0023/09/2015 10:27:47Προέλεγχος οικ. Καταστάσεων 2014ΩΩΘΜΩΚ3-ΖΩ7ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ330
16/09/2015 03:00:0023/09/2015 10:24:33Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων» (αρ. μελ. 77/2015).6ΟΖΗΩΚ3-4Δ2ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ337
16/09/2015 03:00:0023/09/2015 10:31:58Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 292/2015 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την «Άδεια Χρήσης Λογισμικού Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων και Εξυπηρέτησης του Σχετικού Δικτυακού Τόπου»Ω6ΡΛΩΚ3-ΔΤΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ331
16/09/2015 03:00:0025/09/2015 10:10:15Έγκριση πρακτικών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστ. Αρ. 10315 για την εργασία «Συντήρηση – Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» (αρ. μελ: 20/2015)Ω4ΑΩΩΚ3-118ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ335
16/09/2015 03:00:0029/09/2015 10:36:25Έγκριση Όρων Διακήρυξης για την κατασκευή του έργου «Διαμόρφωση εισόδου κεντρικού διαδρόμου Δημοτικού Κοιμητηρίου»6ΛΑ4ΩΚ3-ΓΨ4ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ336
16/09/2015 03:00:0030/09/2015 13:02:53Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #57,00# ευρώ προϋπολογισμού οικονομικού έτους 20157ΝΑΣΩΚ3-Ξ5ΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ328
07/09/2015 03:00:0016/09/2015 09:34:02Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 20167ΧΥΜΩΚ3-ΩΙΧΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ320
07/09/2015 03:00:0015/09/2015 11:47:39Ματαίωση και επαναπροκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων (αρ. μελ. 57/2015)6ΚΒΘΩΚ3-Λ1ΒΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ318
07/09/2015 03:00:0014/09/2015 10:56:26Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #8.610,00#€ για την προμήθεια της υπηρεσίας «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης»6ΠΘΨΩΚ3-Ξ43ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ323
07/09/2015 03:00:0014/09/2015 10:45:44Διαβίβαση οικονομικών στόχων και υλοποίηση προϋπολογισμού Α’ Εξαμήνου 20156ΚΗΓΩΚ3-ΟΩΚΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ321
07/09/2015 03:00:0014/09/2015 10:52:43Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Β’ τριμήνου 201566ΥΨΩΚ3-ΒΚΙΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ322
07/09/2015 03:00:0014/09/2015 10:10:42Oρθή επανάληψη της υπαρ. 308/2015 ΑΟΕ που αφορά την κατακύρωση Πρακτικού – Γνωμοδότησης του έργου «Διαμόρφωση χώρων Ψηφιακού Μουσείου» αρ. μελ. 58/2015Ω1ΘΥΩΚ3-ΦΞΖΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ319
07/09/2015 03:00:0014/09/2015 12:11:25Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Παρασκευόπουλου Βαγγέλη, που αφορά δαπάνες ηλεκτροδότησης παροχών για την Πλατεία Χρυσοστόμου ΣμύρνηςΩΦΤΕΩΚ3-9Ν0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ325
07/09/2015 03:00:0014/09/2015 12:07:12Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Παρασκευόπουλου Βαγγέλη, που αφορά υπογειοποίηση Χ.Τ. της οδού ΟμήρουΩ0ΟΞΩΚ3-ΩΟΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ324
07/09/2015 03:00:0014/09/2015 12:17:00Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #456.840,75#€ για της συνεχιζόμενης υπηρεσίας με τίτλο «Ψηφιακό Μουσείο: Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»73ΗΦΩΚ3-Χ1ΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ326
26/08/2015 03:00:0004/09/2015 09:38:57Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του ΚΑ 30.7312.0024 «Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής»ΩΒΦΒΩΚ3-ΟΟΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ314
26/08/2015 03:00:0026/08/2015 13:53:22ΣΤ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 201563ΝΗΩΚ3-ΝΗΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ312
26/08/2015 03:00:0002/09/2015 07:09:32Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 14.779 € για εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ του ΔήμουΩΡΚΤΩΚ3-Φ21ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ316
26/08/2015 03:00:0002/09/2015 07:11:07Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 27 € που αφορά αναδρομικά ΜΚ υπαλλήλου του Δήμου μαςΩΛΔ9ΩΚ3-Υ4ΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ317
26/08/2015 03:00:0002/09/2015 06:58:19Έλεγχος και έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο «Κάλυψη Μεμονωμένων Λάκκων Οδών»7ΥΠΨΩΚ3-ΔΥΓΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ309
26/08/2015 03:00:0002/09/2015 06:59:38Έγκριση Πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού της 20/7/2015 που αφορά την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση της εργασίας «Αντικατάσταση Αντικεραυνικού Συστήματος προστασίας Σ.Σ.» αρ. μελ. 64/2015.ΩΟΑΛΩΚ3-ΝΤΡΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ310
26/08/2015 03:00:0002/09/2015 07:01:39Υπηρεσία Συμβούλου για την εκπόνηση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩΟΓΘΩΚ3-ΛΤ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ311
26/08/2015 03:00:0002/09/2015 07:03:57Έγκριση Δαπάνης & διάθεσης πίστωσης του ΚΑ 30.7324.0009 «Διαμόρφωση Πεζοδρομίων – Πεζοδρόμων» αρ. μελ. 76/20157ΖΚΧΩΚ3-Ξ6ΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ313
26/08/2015 03:00:0002/09/2015 07:08:06Έγκριση διάθεσης της πίστωσης «Προμήθεια αθλητικών ειδών άσκησης»Ω03ΨΩΚ3-36ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ315
29/07/2015 03:00:0029/07/2015 15:09:13Έγκρισης διάθεσης πίστωσης για εργασία "Απολύμανση κτιρίων (έκτακτες ανάγκες)"6ΖΟΚΩΚ3-ΖΙ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ305/2015
29/07/2015 03:00:0029/07/2015 15:13:42Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #18.500,00# για "μαγνητοφωνήσεις - απομαγνητοφωνήσεις Δ.Σ."6ΗΝΛΩΚ3-ΝΡΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ306/2015
29/07/2015 03:00:0029/07/2015 14:00:28Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και έγκριση όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη "Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών" αρ. μελ. 73/2015ΨΨ9ΨΩΚ3-6ΧΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ307/2015
29/07/2015 03:00:0016/09/2015 09:09:25Κατακύρωση Πρακτικού - Γνωμοδότησης του έργου "Διαμόρφωση χώρων Ψηφιακού Μουσείου" αρ. μελ. 58/20157Λ9ΗΩΚ3-1ΛΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ308/2015
28/07/2015 03:00:0028/07/2015 09:05:18Έγκριση ανατροπής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (Οργάνωση Προγράμματος "Αθλοδιακοπών")75Θ6ΩΚ3-0ΞΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ290/2015
28/07/2015 03:00:0028/07/2015 09:45:03Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.000,00€# για την προμήθεια Αναλωσίμων ρολογίου παρουσίας προσωπικού.ΩΘΗ3ΩΚ3-ΟΙΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ300/2015
28/07/2015 03:00:0028/07/2015 09:49:46Έγκριση Πρακτικών Νο 1 και Νο 2 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστ. αριθμό 10315 για την εργασία "Συντήρηση-Επισκευή Μεταφορικών Μέσων"7ΤΒΙΩΚ3-ΤΜ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ301/2015
28/07/2015 03:00:0028/07/2015 09:54:23Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού της 16/07/2015 για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση της εργασίας "Συντήρηση- Επισκευή Μεταφορικών Μέσων" (αρ.μελ.65/2015)ΩΣΨΒΩΚ3-ΒΛΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ302/2015
28/07/2015 03:00:0028/07/2015 09:22:09Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #500,00# για υπηρεσίες συστήματος πληρωμών ΔίαςΩ208ΩΚ3-ΚΕΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ293/2015
28/07/2015 03:00:0028/07/2015 09:13:16Ανάκληση της υπ.αρ. 45/2015 Α.Ο.Ε. που αφορά διάθεση πίστωσης για ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικού συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων.Ω7Φ2ΩΚ3-ΗΥΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ291/2015
28/07/2015 03:00:0009/11/2015 11:33:13Έγκριση και διάθεσης πίστωσης ποσού #4.000,00# για την συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων6ΠΙΙΩΚ3-ΩΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ298/2015
28/07/2015 03:00:0009/11/2015 11:31:59Έγκριση και διάθεσης πίστωσης ποσού #1.000# για τη συντήρηση συσκευής γραμματοσήμανσηςΩΛΟ9ΩΚ3-Ρ9ΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ299/2015
27/07/2015 03:00:0027/07/2015 10:03:21Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Έκδοση πιστοποιητικών εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Σ.Σ.»7ΙΩΦΩΚ3-Κ3ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ295/2015
27/07/2015 03:00:0027/07/2015 09:42:27Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους (παρ.2, αρ.186, του Ν.4070/12) για το έργο: «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού σταθμού Ν. Σμύρνης. (αρ. μελ 71/14)»ΩΕΦ2ΩΚ3-ΚΒΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ304/2015
27/07/2015 03:00:0027/07/2015 09:56:30Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και καλυμμάτων οδοφωτισμού»Ω2Τ0ΩΚ3-ΦΒΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ296/2015
27/07/2015 03:00:0027/07/2015 10:00:58Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Εργασίες συντήρησης ασθενών ρευμάτων»ΩΖ54ΩΚ3-ΓΗΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ294/2015
23/07/2015 03:00:0023/07/2015 12:03:561. Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης 64/2015 για την «Αντικατάσταση αντικεραυνικού συστήματος προστασίας Σ.Σ.» 2. Έγκριση Σχεδίου Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Αντικατάσταση αντικεραυνικού συστήματος προστασίας Σ.Σ.»Ω34ΣΩΚ3-4Κ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ303/2015
23/07/2015 03:00:0023/07/2015 11:58:46Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους (παρ.2, αρ.186, του Ν.4070/12) για το έργο: «Διαμόρφωση – ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων αυλείων χώρων σχολείων» αρ. μελ.:33/146ΛΛΩΩΚ3-Φ13ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ289/2015
22/07/2015 03:00:0011/08/2015 09:59:03Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4.095,90€# για διεξαγωγή υπηρεσίας με τίτλο «Άδεια χρήσης λογισμικού συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων και εξυπηρέτησης του σχετικού δικτυακού τόπου»7Λ9ΣΩΚ3-ΙΑΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ292
22/07/2015 03:00:0016/09/2015 09:08:23Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ανταλλακτικών ΟχημάτωνΩΚΘΩΩΚ3-ΣΙΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ287/2015
22/07/2015 03:00:0023/07/2015 11:52:28Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Αντικατάσταση αντικεραυνικού συστήματος προστασίας Σ.Σ.»7Τ3ΛΩΚ3-ΛΥ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ297/2015
22/07/2015 03:00:0022/07/2015 09:33:55Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων και κυτίων σήψης φυτικών απορριμμάτων.ΩΑΦ9ΩΚ3-ΧΩΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ286/2015
22/07/2015 03:00:0022/07/2015 09:45:44Διενέργεια Συνοπτικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας αρ. μελ.21/201576ΤΧΩΚ3-ΙΜΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ288/2015
22/07/2015 03:00:0022/07/2015 09:27:16Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμού για τα δημόσια έργα.Ω6ΨΩΩΚ3-ΔΚ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ285/2015
21/07/2015 03:00:0021/07/2015 09:19:27Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 1.000€ για προμήθεια σετ απορρόφησης ορυκτελαίωνΩΓ0ΖΩΚ3-Κ0ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ279/2015
21/07/2015 03:00:0021/07/2015 09:37:10α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000€ για επιθεώρηση τεχν. ελέγχου οχημάτων β) Ορισμός υπαλλήλου - διαχειριστή πίστωσηςΩΙΛΟΩΚ3-ΔΛΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ281/2015
21/07/2015 03:00:0021/07/2015 09:25:35Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 1.200€ για συντήρηση τεχνικών οργάνων7Ω6ΖΩΚ3-2ΤΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ280/2015
21/07/2015 03:00:0021/07/2015 09:41:12Κατακύρωση πρακτικού και γνωμοδότησης για τη προμήθεια απολυμαντικού χημικού υγρού για κάδους αρ.μελ.25/2015Β5ΥΓΩΚ3-ΟΟ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ282/2015
21/07/2015 03:00:0021/07/2015 09:45:28Κατακύρωση πρακτικών και γνωμοδότησης για την προμήθεια ειδών φαρμακείου Δήμου Ν. Σμύρνης έτους 2015ΒΜΧΙΩΚ3-Ν1ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ283/2015
21/07/2015 03:00:0021/07/2015 09:49:29Κατακύρωση πρακτικών και γνωμοδότησης για την προμήθεια βενζίνης και πετρελαίου κίνησης αρ.μελ. 13/2015ΩΕΓΘΩΚ3-ΤΜΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ284/2015
16/07/2015 03:00:0020/07/2015 14:37:20ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝΩΗΨΝΩΚ3-937ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ278
14/07/2015 03:00:0014/07/2015 15:27:41Ε' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20157326ΩΚ3-21ΑΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ277
01/07/2015 03:00:0002/07/2015 09:50:05Περίληψη Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση Χώρων Ψηφιακού Μουσείου» αρ. μελ. 58/20157ΖΒ7ΩΚ3-Η5ΖΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ273
01/07/2015 03:00:0008/07/2015 10:40:28ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Α. 20.6263.0001 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 65/15)ΩΗ0ΚΩΚ3-ΟΗ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ259
01/07/2015 03:00:0002/07/2015 09:29:22Περίληψη Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 315.000€ «Διαμόρφωση Χώρων Ψηφιακού Μουσείου»Ω668ΩΚ3-ΑΚΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ269
01/07/2015 03:00:0008/07/2015 10:51:57Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσών α. 15.000€ για προμήθεια Κυτίων Σήψης Φυτικών Απορριμμάτων β. 52.000 € Κάδων Απορριμμάτων7Λ4ΥΩΚ3-87ΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ265
01/07/2015 03:00:0008/07/2015 10:47:30ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της εργασίας : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» με αρ. μελ : 65/2015ΩΑΤΦΩΚ3-3ΨΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ260
01/07/2015 03:00:0029/07/2015 09:37:21Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Προμήθεια εξοπλισμού για το ψηφιακό Μουσείο7ΘΙΕΩΚ3-Λ27ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ276/2015
01/07/2015 03:00:0001/07/2015 09:47:37Περίληψη Λήψη Απόφασης σχετικά με την υποβολή εγγυητικών επιστολών συμμετοχής σε διαγωνισμούς κατόπιν της έκδοσης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πράξης κήρυξης τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας (ΦΕΚ 65Α/28-6-2015)738ΒΩΚ3-Β1ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ258
01/07/2015 03:00:0003/07/2015 10:09:40Περίληψη Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 160.000€ για Προμήθεια εξοπλισμού για το ψηφιακό Μουσείο7Φ2ΖΩΚ3-ΝΛ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ275
01/07/2015 03:00:0010/07/2015 09:40:47Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσών α. 15.000€ για προμήθεια Κυτίων Σήψης Φυτικών Απορριμμάτων β. 52.000 € Κάδων Απορριμμάτων7ΜΒΠΩΚ3-ΝΙΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ267
01/07/2015 03:00:0010/07/2015 09:36:53Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 7.000€ για πληρωμή τελών κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων του Δήμου μαςΩΩ6ΙΩΚ3-Υ78ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ263
01/07/2015 03:00:0010/07/2015 09:46:44Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.600€ που αφορά Ψεκασμό των Πεύκων για την καταπολέμηση πιτυοκάμπης78Ο6ΩΚ3-37ΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ271
01/07/2015 03:00:0010/07/2015 09:49:20Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού της 23-6-2015 για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση της εργασίας Διαμόρφωση-Αποκατάσταση Δαπέδων Σ.Σ. αρ. μελ 35/20147ΔΕ2ΩΚ3-162ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ272
01/07/2015 03:00:0010/07/2015 09:35:13Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000€ για την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων & κυκλοφορίας φορτηγών78Χ8ΩΚ3-Ψ7ΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ262
01/07/2015 03:00:0010/07/2015 09:51:00Αίτημα αποζημίωσης από τον Δήμο Νέας Σμύρνης για ζημιές από πτώση δένδρου σε σταθμευμένο αυτοκίνητο επί των οδών Μέλητος και Κυδωνιών ιδιοκτησίας Ελένης ΣταυρέληΩΝΨΟΩΚ3-ΘΔΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ274
01/07/2015 03:00:0010/07/2015 10:48:29Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.600€ για Συντήρηση και επισκευή υπαίθριων και κλειστών αθλητικών χώρωνΩΓΨΩΩΚ3-6ΔΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ264
01/07/2015 03:00:0010/07/2015 09:42:29Έγκριση δαπάνης & διάθεσης όλης της πίστωσης του ΚΑ 30.7331.0039 «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων» αρ. μελ 60/157ΘΨΤΩΚ3-Φ4ΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ268
01/07/2015 03:00:0010/07/2015 09:47:17Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000€ για προμήθεια Κοπριάς-Λιπάσματος-Τύρφης-Χώματος και φυτοπαθολογικού υλικούΩ4ΚΔΩΚ3-ΔΒΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ270
01/07/2015 03:00:0010/07/2015 15:02:14«Η υπ' αρ. 21/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς τμήμα Α΄1 Ακυρωτικό (σε Συμβούλιο)»7ΠΗΚΩΚ3-2ΧΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ261
30/06/2015 03:00:0014/07/2015 11:22:15Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης του Κ.Α. 30.7341.0002 "Ανάπλαση οδών Ομήρου - Παλαιολόγου"Ω6Θ7ΩΚ3-Β2ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ266/2015
24/06/2015 03:00:0024/06/2015 10:31:17Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 8.000€ για την συντήρηση μηχανημάτων φίλτρων Υπηρεσίας Καθαριότητας7Σ3ΥΩΚ3-ΞΥΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ253
22/06/2015 03:00:0008/07/2015 10:38:33Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την μίσθωση χώρου για τη στέγαση των δημοτικών Παρατάξεων6ΟΣΜΩΚ3-ΔΨ9ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ255
22/06/2015 03:00:0023/06/2015 13:35:30Επικύρωση κλήρωσης Επιτροπής διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης για συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών ΠΔ/τος 28/80ΩΘ45ΩΚ3-Ε43ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ243
22/06/2015 03:00:0024/06/2015 10:13:33Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000€ για συντήρηση υποσταθμού μέσης τάσης δημοτικού Γυμναστηρίου7ΘΛΣΩΚ3-Μ0ΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ251
22/06/2015 03:00:0024/06/2015 10:16:28Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 7.000€ για συντήρηση μονάδας ελέγχου ποιότητας νερούΒΧ0ΓΩΚ3-ΟΚΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ252
22/06/2015 03:00:0024/06/2015 10:39:40Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500€ για συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου7ΕΕΤΩΚ3-ΨΧΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ250
22/06/2015 03:00:0024/06/2015 10:40:44Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Βασιλικής Γραφάκου6ΕΠΕΩΚ3-6ΨΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ256
22/06/2015 03:00:0024/06/2015 14:56:12«Υπογειοποίηση ΧΤ της οδού Ομήρου»6Ε1ΩΩΚ3-ΛΧ5ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ257
22/06/2015 03:00:0024/06/2015 10:36:50Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 246.000€ για προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών6ΩΩΤΩΚ3-ΩΔ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ254
22/06/2015 03:00:0024/06/2015 10:46:43Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 13.000 € για εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας στο δημοτικό χώρο της Υπηρεσίας Καθαριότητας7ΟΨΑΩΚ3-ΗΔ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ247
22/06/2015 03:00:0023/06/2015 09:40:48Λήψη απόφασης κατά το στάδιο ανοίγματος «δικαιολογητικών – Τεχνικών πρόσφορών » του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 8950 για την «Προμήθεια βενζίνης & πετρελαίου κίνησης» με αρ. μελ. 13/15Ω4ΤΕΩΚ3-23ΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ245
22/06/2015 03:00:0024/06/2015 09:45:22Εξέταση ένστασης επί του Πρακτικού Νο 1 του διαγωνισμού «Προμήθεια Απολυμαντικού Χημικού Υγρού για Κάδους»77Β7ΩΚ3-Β6ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244
22/06/2015 03:00:0024/06/2015 09:44:22Α) Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού της 9/6/2015 για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων οδών» (αρ. μελ.22/15) Β) Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη του τελικού μειοδότη για το ανωτέρω έργο.ΩΓΒΡΩΚ3-ΒΥΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ246
22/06/2015 03:00:0024/06/2015 09:52:50Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 100.000€ για κατασκευή νέων οστεοφυλακίωνΩΘ4ΥΩΚ3-ΘΕ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ249
22/06/2015 03:00:0024/06/2015 09:51:07Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000€ για δημοσιεύσεις προκηρύξεων7ΖΤΖΩΚ3-5Ι1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ248
22/06/2015 03:00:0024/06/2015 09:43:14Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 13.000 € για εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας στο δημοτικό χώρο της Υπηρεσίας ΚαθαριότηταςΩ56ΜΩΚ3-Δ6ΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ247
12/06/2015 03:00:0012/06/2015 13:50:29Α) Έγκριση διενέργειας εργασίας και επικαιροποίηση Μελέτης Β) Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού της εργασίας: «Διαμόρφωση – Αποκατάσταση δαπέδων Σ.Σ.» με αρ. μελ.:35/14ΩΨ3ΞΩΚ3-ΥΩΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ232
10/06/2015 03:00:0015/06/2015 10:59:41Εκδίκαση ενστάσεως και κατακύρωση πρακτικού του διαγωνισμού με τίτλο «Οργάνωση προγράμματος αθλοδιακοπών»7ΠΨ3ΩΚ3-ΒΙ6ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ238
10/06/2015 03:00:0017/06/2015 13:25:29Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #30.000,00# € για Προμήθεια Ανταλλακτικών οχημάτων7Ο41ΩΚ3-63ΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ242
10/06/2015 03:00:0017/06/2015 13:23:34Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #75.000,00# € για Έκτακτο Προσωπικό (ΣΜΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα)ΩΔΥΙΩΚ3-Χ5ΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ240
10/06/2015 03:00:0018/06/2015 09:44:46Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.077,14# € που αφορά Αναδρομικά ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ του κ. Δημάρχου & της Νομικής Συμβούλου7Λ4ΞΩΚ3-ΛΕΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ239
10/06/2015 03:00:0019/06/2015 09:27:17Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #11.500,00# € για Συντήρηση και Επισκευή Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και ΦαξΩΡ5ΧΩΚ3-Κ7ΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ241
04/06/2015 03:00:0015/06/2015 10:43:59Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #124,00# € που αφορά συμψηφισμό ποσού καταβληθέντος προς ΕΥΔΑΠΩΧΧ1ΩΚ3-ΓΦΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ228
04/06/2015 03:00:0015/06/2015 10:54:47Κατακύρωση Πρακτικού – Γνωμοδότησης για την «Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού» αρ. μελ.: 84/20147ΒΩ7ΩΚ3-ΘΜΦΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ235
04/06/2015 03:00:0015/06/2015 10:52:39Κατακύρωση πρακτικού- γνωμοδότηση για την «Προμήθεια χημικών υλικών Κολυμβητηρίου και χημικού υλικού λιμνών Κεντρικής Πλατείας» με αρ. μελ. 46/201574Ψ8ΩΚ3-68ΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ234
04/06/2015 03:00:0015/06/2015 10:32:22Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #350.000# € που αφορά την «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού Δήμου Ν. Σμύρνης»ΩΘΘΧΩΚ3-ΕΓΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ227
04/06/2015 03:00:0015/06/2015 10:58:20Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Καρρά ΑικατερίνηςΩ8ΔΧΩΚ3-8Ε1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ237
04/06/2015 03:00:0015/06/2015 10:56:23Κατακύρωση Πρακτικού – Γνωμοδότησης για την «Προμήθεια ΙΧΕ αυτοκινήτου» αρ. μελ.: 14/2015ΩΖΖ4ΩΚ3-Γ1ΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ236
04/06/2015 03:00:0015/06/2015 10:50:10Κατακύρωση διαγωνισμού με τίτλο «Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων επίσκεψης» αρ. μελ. 78/2014ΩΤΖΨΩΚ3-ΓΛΛΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ233
04/06/2015 03:00:0015/06/2015 10:48:37Έλεγχος και έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού Δήμου Ν. Σμύρνης (οδός Σινώπης)»6ΚΥΝΩΚ3-ΧΝΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231
04/06/2015 03:00:0011/06/2015 10:28:08Περίληψη Ακύρωση έγκρισης δαπάνης για την «Υπογειοποίηση ΧΤ της οδού Ομήρου»79ΛΒΩΚ3-ΤΟΒΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ230
04/06/2015 03:00:0017/06/2015 10:05:14Διόρθωση των υπ’ αριθ. 320 και 352/2014 Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής καθώς και του υπ’ αριθ.5/2014 Πρακτικού της Ο.ΕΩΤΧΒΩΚ3-949ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ229
04/06/2015 03:00:0008/06/2015 15:39:33Δ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015ΩΞ65ΩΚ3-ΤΑΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ226
04/06/2015 03:00:0019/06/2015 09:21:52ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ6ΠΥΕΩΚ3-ΦΓΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ224
04/06/2015 03:00:0019/06/2015 09:25:08ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΩΟΚΜΩΚ3-ΝΒΡΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ225
29/05/2015 03:00:0029/05/2015 10:53:31Έγκριση όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Οργάνωση Προγράμματος Αθλοδιακοπές7ΛΡΡΩΚ3-9ΡΙΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ223
20/05/2015 03:00:0020/05/2015 15:41:19Εγκριση όρων διακήρυξης διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της εργασίας "Συντήρηση - επισκευή μεταφορικών μέσων" με αρ. μελ.:20/2015ΩΣ9ΙΩΚ3-ΖΘΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ205/2015
20/05/2015 03:00:0002/06/2015 13:04:51Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας αρ μελ. 21/20157ΟΠΣΩΚ3-3ΔΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ222
20/05/2015 03:00:0020/05/2015 10:59:52Έγκριση όρων διακήρυξης διεθνή δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της εργασίας «Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων» με αρ. μελ.: 20/20157Α6ΞΩΚ3-3ΩΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ205/2015
20/05/2015 03:00:0029/05/2015 10:45:23Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια απολυμαντικού υγρού για κάδους αρ μελ. 25/2015Ω6ΓΑΩΚ3-ΒΛΤΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ221
20/05/2015 03:00:0029/05/2015 10:42:13Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την προμήθεια ειδών φαρμακείου αρ μελ. 32/20157ΖΛΧΩΚ3-Θ19ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ220
20/05/2015 03:00:0029/05/2015 10:31:53Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.000€ για ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού7Ε7ΣΩΚ3-2ΗΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ219
20/05/2015 03:00:0029/05/2015 10:13:01Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.000€ για προμήθεια αναλώσιμων υλικών Δημοτικού ΚολυμβητηρίουΩΨΨΨΩΚ3-Θ45ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ215
20/05/2015 03:00:0029/05/2015 10:09:58Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.000€ για συντήρηση και επισκευή τηλεκατευθυνόμενης βυθιζόμενης σκούπας κολυμβητικής δεξαμενής Δημ. ΓυμναστηρίουΩΘΤΥΩΚ3-ΝΩΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ214
20/05/2015 03:00:0029/05/2015 09:49:49Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 100,12 € που αφορά Αναδρομικά ΜΚ των υπαλλήλων του Δήμου μας με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ7ΘΚΔΩΚ3-ΛΒΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ210
20/05/2015 03:00:0029/05/2015 09:45:58Έγκριση και διάθεση πίστωσης 37.151,69€ που αφορά λογιστική τακτοποίηση συμψηφισθέντος ποσού για τη δόση έτους 2016 του οικοπέδου επί των οδών Τραπεζούντος 27 και Μενεκράτους73ΤΡΩΚ3-ΛΗΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ207
20/05/2015 03:00:0029/05/2015 10:15:30Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.000€ για συντήρηση και επισκευή εργαλείων και γεωργικών μηχανημάτωνΩ81ΦΩΚ3-ΓΓΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ216
20/05/2015 03:00:0029/05/2015 09:57:02Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 900€ για ενοικίαση ειδών καθαρισμού7ΓΡΘΩΚ3-ΔΛΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ213
20/05/2015 03:00:0029/05/2015 09:48:06Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 192,48 € που αφορά λογιστική τακτοποίηση εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου μας προς ΕΥΔΑΠΒ843ΩΚ3-ΞΤΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ208
20/05/2015 03:00:0029/05/2015 09:49:06Διαγραφή παραστατικών ποσού 180 € της «Π.ΡΑΜΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» από την οικονομική διαχείριση6ΠΙ0ΩΚ3-ΟΛ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ209
20/05/2015 03:00:0029/05/2015 09:54:20Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 21.600€ για Μίσθωση ΛεωφορείωνΩΒΦ4ΩΚ3-ΩΤ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ212
20/05/2015 03:00:0029/05/2015 09:52:18Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 10.000€ για Προμήθεια δαπέδων Δημ. Γυμναστηρίου7ΔΦ6ΩΚ3-ΝΥ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ211
20/05/2015 03:00:0029/05/2015 10:28:40Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 6.656€ για λογιστική τακτοποίηση συμψ/ντος προστίμου παραβάσεων περιβαλ/κης Νομοθεσίας61ΧΛΩΚ3-41ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ218
20/05/2015 03:00:0029/05/2015 10:24:37Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.600€ για περίφραξη παιδικών χαρώνΩΟΠΠΩΚ3-ΘΘ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ217
19/05/2015 03:00:0019/05/2015 13:33:45Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #20.000# €, για Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων οικ. ετών 2015 & 2016Ψ418ΩΚ3-ΨΒΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ202
19/05/2015 03:00:0019/05/2015 13:36:021) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρ. 46/15 μελέτης. 2) Έγκριση του σχεδίου Όρων διακήρυξης διαγωνισμού για «Προμήθεια χημικών υλικών Κολυμβητηρίου και χημικού υλικού λιμνών Κεντρικής Πλατείας»ΩΤΕΤΩΚ3-Ζ3ΡΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ203
19/05/2015 03:00:0019/05/2015 13:47:58Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια υαλοπινάκων για κτίρια του Δήμου65ΡΜΩΚ3-ΛΓ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ197
19/05/2015 03:00:0019/05/2015 13:15:32Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια μεταλλικών στοιχείων πεζοδρομίων και οριοδεικτώνΨΠ9ΦΩΚ3-ΜΨΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ198
13/05/2015 03:00:0014/05/2015 09:43:48Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #181,71# € για εξόφληση παλαιών οφειλών για κοινόχρησταΩΣ00ΩΚ3-ΟΥ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ184
13/05/2015 03:00:0014/05/2015 09:40:59Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #94.433,55# €, που αφορά Αναδρομικά κρατήσεων ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ εργοδότη παλαιών ασφαλισμένωνΩΕΚΨΩΚ3-ΩΑΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ183
13/05/2015 03:00:0014/05/2015 09:27:39Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.387,00# €, που αφορά Αποδοχές μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου & 1 έως 5 Νοεμβρίου 2014 του υπαλλήλου του Δήμου μας Πρώια ΣτέφανουΒΧΣΧΩΚ3-8ΨΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ181
13/05/2015 03:00:0014/05/2015 09:32:38Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.359,39# €, που αφορά Αποδοχές μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου & 1 έως 2 Νοεμβρίου 2014 του υπαλλήλου του Δήμου μας Σταυρόπουλου Κωνσταντίνου71ΙΜΩΚ3-ΑΕ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ182
13/05/2015 03:00:0019/05/2015 13:02:34Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια κιγκλιδωμάτων κοινοχρήστων χώρων7ΝΠΙΩΚ3-ΘΩΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ193
13/05/2015 03:00:0019/05/2015 12:58:57Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια οδοδεικτών6ΤΣΑΩΚ3-ΛΙ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ192
13/05/2015 03:00:0019/05/2015 13:10:08Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια ξυλουργικών υλικών και εξαρτημάτωνΩ8Ζ8ΩΚ3-Ρ76ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ195
13/05/2015 03:00:0019/05/2015 13:04:23Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια οικοδομικών υλικώνΒΜ6ΘΩΚ3-Μ3ΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ194
13/05/2015 03:00:0027/05/2015 10:14:15Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #861# €, για την έκθεση εκτίμησης οικοπέδου Αιγαίου 47ΩΛ4ΩΩΚ3-4Κ8ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ206
13/05/2015 03:00:0025/05/2015 12:14:37Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια ξυλουργικών υλικών και εξαρτημάτων739ΣΩΚ3-ΘΘΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ195
13/05/2015 03:00:0028/05/2015 11:22:28Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Α’ Τριμήνου 20157ΘΓ6ΩΚ3-Κ2ΡΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ178
13/05/2015 03:00:0014/05/2015 14:09:50Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #15.000# €, για προμήθεια χημικού υλικού λιμνών Κεντρικής Πλατείας οικ. ετών 2015 & 2016ΩΩΡ6ΩΚ3-ΓΒ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ191
13/05/2015 03:00:0014/05/2015 14:06:56Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #25.000# €, για προμήθεια χημικών υλικών οικ. ετών 2015 & 20166ΙΓΘΩΚ3-ΒΟΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ190
13/05/2015 03:00:0014/05/2015 13:52:53Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #72,17# €, για τόκους ληξιπρόθεσμων οφειλών έτους 2014Ψ4ΘΗΩΚ3-0ΦΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ189
13/05/2015 03:00:0014/05/2015 13:43:19Μερική Ανατροπή Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης7ΙΤ6ΩΚ3-ΒΒΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ179
13/05/2015 03:00:0014/05/2015 13:45:17Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων Πλατείας ΚαρύλλουΨ6ΜΑΩΚ3-ΛΗΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ186
13/05/2015 03:00:0014/05/2015 13:50:25Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #500,00# €, για Τόκους ΥπερημερίαςΩ128ΩΚ3-ΔΦΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ188
13/05/2015 03:00:0014/05/2015 09:24:51Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #24,55# €, που αφορά Ασθένεια μηνός Δεκεμβρίου 2014 της υπαλλήλου του Δήμου μας Λειβαδιώτη ΔήμητραςΒΧΨΨΩΚ3-0Σ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ180
13/05/2015 03:00:0014/05/2015 15:51:17Άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά του Κοινωφελούς Σωματείου με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ» και κατά της υπ’αρ. 5432/2013 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και έγκριση της λόγω του κατεπείγοντος (λήξη προθεσμίας) ασκηθείσης από 7.01.2014 και με αρ. καταθ. 118/2014 εφέσεως του Δήμου Ν. Σμύρνης κατά αυτών ενώπιον του Εφετείου ΑθηνώνΨ3Α5ΩΚ3-ΤΑΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ185
13/05/2015 03:00:0019/05/2015 13:12:16Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για μικροσυντηρήσειςΩ0ΥΝΩΚ3-ΩΛΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ196
13/05/2015 03:00:0019/05/2015 13:29:56Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια χρωμάτωνΩΣΤ3ΩΚ3-ΡΦΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ199
13/05/2015 03:00:0019/05/2015 13:31:08Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια ασφαλτικού μείγματοςΩΚΙ5ΩΚ3-ΩΨΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ200
13/05/2015 03:00:0019/05/2015 13:32:28Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# €, για προμήθεια πινακίδων και συστημάτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων6832ΩΚ3-ΑΝ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ201
13/05/2015 03:00:0027/05/2015 10:09:40Περίληψη Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων οδών με αρ.μελ.:22/20156ΚΖΠΩΚ3-ΛΧΦΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ204
11/05/2015 03:00:0011/05/2015 15:26:57Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του ΚΑ 30.7334.0002 για το έργο αντικατάσταση φθαρμένων ρείθρων αρ. μελ. 27/20146Μ0ΡΩΚ3-ΤΩ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ161
11/05/2015 03:00:0019/05/2015 12:39:15Έγκριση Δαπάνης ποσού 24.600€ για Συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών74Θ0ΩΚ3-0ΝΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ173
30/04/2015 03:00:0030/04/2015 10:32:37Έγκριση Γ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015705ΒΩΚ3-ΚΘ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ174
30/04/2015 03:00:0012/05/2015 09:03:35Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 258,11€ που αφορά αναδρομικά ΜΚ ΙΔΟΧ από 16-12-20147ΦΙΟΩΚ3-ΕΗ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ175
30/04/2015 03:00:0012/05/2015 10:20:07Έγκριση και διάθεση πίστωσης 15.000 € για προμήθεια σπόρων γκαζόν – δενδρυλλίων – θάμνων – εποχ. φυτών & πασσάλων στήριξης7ΙΡΣΩΚ3-Χ05ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ176
30/04/2015 03:00:0012/05/2015 10:18:21Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000€ για την προμήθεια μηχανημάτων Γεωπονικής70ΟΟΩΚ3-ΑΦΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ177
22/04/2015 03:00:0011/05/2015 15:15:21Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600€ για Συντήρηση και επισκευή ελαστικώνΩΓ41ΩΚ3-Α61ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ157
22/04/2015 03:00:0011/05/2015 15:22:54Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του ΚΑ 30.7333.0008 για το έργο Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων οδών αρ. μελ. 22/2015ΨΨΑΤΩΚ3-5ΧΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ159
22/04/2015 03:00:0011/05/2015 15:30:17Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 88.000€ για προγραμματική σύμβαση του δήμου με την ΔΗΔΕΚ εφαρμογή προγράμματος Βοήθεια στο ΣπίτιΨΟΓΒΩΚ3-ΗΘ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ163
22/04/2015 03:00:0011/05/2015 15:33:53Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000€ για προμήθεια εξαρτημάτων αυτόματου ποτίσματοςΨΒΜΝΩΚ3-ΦΦΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ167
22/04/2015 03:00:0011/05/2015 15:35:24Έγκριση και διάθεση πίστωσης 20.000€ για την αγορά γραμματοσήμωνΩ3ΝΩΩΚ3-ΞΑ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ168
22/04/2015 03:00:0011/05/2015 15:27:40Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του ΚΑ 30.7312.0020 για το έργο επέκταση –ανακατασκευή αγωγών ακαθάρτων αρ. μελ. 121/201379ΔΓΩΚ3-ΒΕ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ160
22/04/2015 03:00:0011/05/2015 15:36:43Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.232.84€ για εξόφληση λογ/σμων τελών λειτουργίας σταθμών κινητής υπηρεσίας και ειδικών ραδιοδικτύων696ΑΩΚ3-Τ6ΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ170
22/04/2015 03:00:0012/05/2015 09:01:36Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 10.968 ευρώ που αφορά την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας7ΗΟΦΩΚ3-ΥΔΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ169
22/04/2015 03:00:0029/04/2015 15:06:37Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500€ για καθαρισμό και φύλαξη μοκετών6ΧΦΤΩΚ3-ΡΨΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ155
22/04/2015 03:00:0029/04/2015 15:08:27Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600 € για καταπολέμηση ασθένειας φοινίκων62ΒΣΩΚ3-ΛΨ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ156
22/04/2015 03:00:0029/04/2015 15:10:18Έγκριση πρακτικού – εισήγησης της ΕΠΠΕ για το έργο «Η Σμύρνη των δύο ηπείρων, του ελληνισμού και του κόσμου, Άυλες δράσεις για μια ψηφιακή/βιωματική έκθεση σε φυσικό χώρο και στο διαδίκτυο»ΩΖΨΑΩΚ3-Β6ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ162
22/04/2015 03:00:0029/04/2015 14:46:32Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 490€ για την πλήρη & ολοσχερή εξόφληση της υπαρ. 1392/2014 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά6ΓΛΣΩΚ3-Ζ24ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ149
22/04/2015 03:00:0029/04/2015 14:48:45Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 5000€ για την προμήθεια κεριώνΩΔΕΑΩΚ3-1ΒΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ151
22/04/2015 03:00:0029/04/2015 14:50:00Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000€ για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιούΒΖΓ1ΩΚ3-9ΘΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ152
22/04/2015 03:00:0029/04/2015 14:44:53Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.173,77€ για εξόφληση παλαιών οφειλών για κοινόχρησταΨΠΠΦΩΚ3-2ΗΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ148
22/04/2015 03:00:0029/04/2015 14:55:53Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000€ για συντήρηση πομπών Ενδοεπικοινωνίας7ΞΧΩΩΚ3-ΠΔΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ153
22/04/2015 03:00:0029/04/2015 15:01:41Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 30.000€ για προμήθεια απολυμαντικού υγρού για κάδουςΨΩΒΥΩΚ3-ΑΧΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ154
22/04/2015 03:00:0014/05/2015 09:30:07Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 4.900€ για απευθείας ανάθεση παροχής εργασίαςΩΛΠΜΩΚ3-Κ76ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ165
22/04/2015 03:00:0012/06/2015 13:26:55Έγκριση δαπάνης ποσού 31.812,72€ με τίτλο Υπογειοποίηση ΧΤ της οδού ΟμήρουΩ1Γ0ΩΚ3-ΡΣΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ158
22/04/2015 03:00:0018/05/2015 16:41:53Έγκριση δαπάνης και Διάθεσης πίστωσης του ΚΑ 20.6263.000 για συντήρηση επισκευή μεταφορικών μέσων Αρ. Μελ. 20/2015ΩΜΕΝΩΚ3-ΔΨΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ171
22/04/2015 03:00:0027/04/2015 12:09:59Έγκριση και διάθεση πιστώσεων συνεχιζόμενων δαπανών έτους 2014-2015Ω9ΔΣΩΚ3-ΔΞΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ150
22/04/2015 03:00:0027/04/2015 12:16:251. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης 14/2015 για την προμήθεια ΙΧΕ αυτοκινήτου 2. Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια ΙΧΕ αυτοκινήτουΩΛΗΣΩΚ3-ΖΜΩΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ172
22/04/2015 03:00:0014/05/2015 14:14:42Έγκριση όρων διακήρυξης αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων επίσκεψης Αρ. Μελ. 78/2014Ω5ΒΡΩΚ3-6Α2ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ166
22/04/2015 03:00:0014/05/2015 15:07:36Ορισμός Υπολόγου για το έργο «Υπογειοποίηση Εναερίου δικτύου διανομής ΧΤ της οδού Ομήρου»7ΧΓΦΩΚ3-10ΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ164
18/04/2015 03:00:0024/04/2015 08:31:22Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου/ων για τη στέγαση Aποθήκης Αθλητικού Υλικού & Εποχιακού Διάκοσμου του Δήμου Ν. Σμύρνης7ΥΟ3ΩΚ3-Α2ΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ61
18/04/2015 03:00:0023/04/2015 09:29:55Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου/ων για τη στέγαση του Γραφείου Ηλεκτρολόγων του Δήμου Ν. Σμύρνης76ΩΟΩΚ3-ΡΡ1ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ60
18/04/2015 03:00:0023/04/2015 09:31:25Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου/ων για τη στέγαση Aίθουσας της Φιλαρμονικής του Δήμου Ν. Σμύρνης79Γ6ΩΚ3-6ΦΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ60
13/04/2015 03:00:0014/05/2015 13:48:03Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #53.995,00# € για «Προμήθεια ειδών Φαρμακείου για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου μας» έτους 2015ΩΠ7ΟΩΚ3-ΣΓ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ187
08/04/2015 03:00:0008/04/2015 09:57:53Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #171,51#€ που αφορά Αναδρομικά πρώην υπαλλήλων του Δήμου μας7ΡΕΡΩΚ3-ΛΗ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ143
26/03/2015 02:00:0008/04/2015 09:37:13Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #8.500# ευρώ για «προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών»759ΚΩΚ3-0ΝΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ139
26/03/2015 02:00:0006/04/2015 14:35:281. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της υπαρ. 13/2015 μελέτης 2. Έγκριση όρων διακήρυξης Διαγωνισμού για προμήθεια βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.7ΜΠ3ΩΚ3-ΡΣΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ133
26/03/2015 02:00:0006/04/2015 16:48:51Εγκρίσεις Διάθεσης Πίστωσης Συνεχιζόμενων Δαπανών έτους 2014 - 20156ΓΛΡΩΚ3-10ΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ130
26/03/2015 02:00:0006/04/2015 16:52:38Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000# ευρώ για τη συντήρηση ηλεκτρονικών πινάκων.ΩΚΘΕΩΚ3-ΝΚΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ135
26/03/2015 02:00:0009/04/2015 09:54:58Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #4.000# ευρώ για τη συντήρηση φωτεινών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών.ΨΕ22ΩΚ3-ΥΒΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ136
26/03/2015 02:00:0008/04/2015 09:09:08Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #4.000# ευρώ για τη συντήρηση φωτεινών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών.7Ρ8ΠΩΚ3-Π7ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ136
26/03/2015 02:00:0008/04/2015 09:11:37Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #2.500# ευρώ για τη συντήρηση και επισκευή φωτεινών επιγραφών7Ρ65ΩΚ3-ΠΩΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ137
26/03/2015 02:00:0008/04/2015 09:47:43Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #106,88# ευρώ που αφορά Αναδρομικά Ανθυγιεινού επιδόματος υπαλλήλου του Δήμου μας7ΟΒΜΩΚ3-ΘΨΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ142
26/03/2015 02:00:0008/04/2015 09:51:54Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #7.000# ευρώ για προμήθεια usb tokens για τα πιστοποιητικά υποδομής ΑΠΕΔΩΜΠΤΩΚ3-Σ7ΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ138
26/03/2015 02:00:0008/04/2015 09:55:54Άσκηση και έγκριση ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑττικήςΩΞΣ7ΩΚ3-ΛΓΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ132
26/03/2015 02:00:0008/04/2015 09:56:32Άσκηση και έγκριση ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. Α2744/2014 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (τμήμα 1ο Τριμελές)716ΙΩΚ3-ΕΜΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ131
26/03/2015 02:00:0008/04/2015 10:05:43Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #1.735,92# για πληρωμή οφειλόμενων μισθωμάτων78Η9ΩΚ3-ΜΡΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ147
26/03/2015 02:00:0008/04/2015 10:00:03Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #6.182.79#€ που αφορά πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της υπαρ. Α4226/2014 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου ΠειραιάΩΒΩΛΩΚ3-968ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ144
26/03/2015 02:00:0008/04/2015 09:41:59Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #915,70# που αφορά Αναδρομικά Μ.Κ. Υπαλλήλων του Δήμου.ΩΩΞΩΩΚ3-ΨΓ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ141
26/03/2015 02:00:0008/04/2015 10:01:58Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.000#€ που αφορά πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της υπαρ. 27/2014 Απόφασης του 3μελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά7Χ83ΩΚ3-ΟΜΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ146
26/03/2015 02:00:0020/04/2015 14:27:39Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 4.066,34€ που αφορά πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της υπ’ αρ. Α1575/2012 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, που κατέστη τελεσίδικη με την υπ’ αρ. 2741/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.7ΡΩ8ΩΚ3-ΠΡΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ145
26/03/2015 02:00:0020/04/2015 13:30:36Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για προμήθεια Μέσων Ατομικής προστασίας7ΚΛΔΩΚ3-ΙΣ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ140
26/03/2015 02:00:0031/03/2015 15:25:27Έγκριση και διάθεση πίστωσης για προμήθεια Σημαιών εορτασμού Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 20157ΥΗΞΩΚ3-6ΩΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ134
26/03/2015 02:00:0026/03/2015 15:51:26ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 08/2015 ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ»7ΝΒ3ΩΚ3-Λ95ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ79
20/03/2015 02:00:0020/03/2015 15:26:36Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.108,00 € για «Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Σ.Σ.»Ω2ΡΩΩΚ3-Ο2ΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ121
20/03/2015 02:00:0020/03/2015 12:43:21Κατακύρωση Πρακτικών για «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων»7ΚΓΙΩΚ3-ΩΒΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ111
11/03/2015 02:00:0007/04/2015 16:54:37Έγκριση πρακτικού εισήγησης της ΕΠΠΕ για το έργο «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του κόσμου. Άϋλες δράσεις για μια ψηφιακή/βιωματική Έκθεση σε φυσικό χώρο και στο Διαδίκτυο»7ΑΜ2ΩΚ3-7ΔΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ126
11/03/2015 02:00:0006/04/2015 16:37:42Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 24.108,00 € για «Απολυμάνσεις υπάρχοντος δικτύου ομβρίων».Ψ4ΛΒΩΚ3-7ΩΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ122
11/03/2015 02:00:0018/03/2015 14:43:56Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης ποσού για την «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης»6Ρ87ΩΚ3-97ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ114
11/03/2015 02:00:0019/03/2015 10:22:19Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια Πετρελαίου κίνησης»6Β6ΟΩΚ3-ΔΞΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ127
11/03/2015 02:00:0019/03/2015 10:32:50Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια βενζίνης»ΒΖΥΗΩΚ3-Σ62ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ128
11/03/2015 02:00:0020/03/2015 15:34:15Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για «Εργασίες υπογειοποίησης παροχής φυσικού αερίου σε σχολικό συγκρότημα»72Ψ4ΩΚ3-ΘΩΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ124
11/03/2015 02:00:0020/03/2015 15:29:39Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 24.108,00 € για «Συντήρηση αγωγών ομβρίων Αγ. Φωτεινής»7Υ5ΠΩΚ3-9ΝΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ120
11/03/2015 02:00:0020/03/2015 15:32:45Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #14.500,00#€ για «Συντήρηση διαδρόμων Δημοτικού Νεκροταφείου»7ΔΑ4ΩΚ3-50ΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ123
11/03/2015 02:00:0020/03/2015 15:23:31Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #22.305,00#€ για «Τεχνική υποστήριξη ωρίμανσης βιοκλιματικής ανάπλασης πεζοδρόμων»66ΛΒΩΚ3-ΝΡ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ118
11/03/2015 02:00:0020/03/2015 15:25:07Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.108,00#€ για «Καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής»72ΖΧΩΚ3-ΜΣΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ119
11/03/2015 02:00:0020/03/2015 15:19:11Εγκρίσεις διάθεσης πίστωσης Συνεχιζόμενων Δαπανών έτους 2014 - 2015»6Ε7ΗΩΚ3-4ΤΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ115
11/03/2015 02:00:0020/03/2015 15:21:47Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #345,00#€ για «Λοιπές Προμήθειες εν γένει»61ΔΖΩΚ3-Ψ2ΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ116
11/03/2015 02:00:0018/03/2015 14:38:00Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης ποσού για την «Προμήθεια βενζίνης»6ΑΨΡΩΚ3-Γ7ΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ113
11/03/2015 02:00:0019/03/2015 11:08:52Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #18.000,00#€ για την «Προμήθεια Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου»ΩΖΓΠΩΚ3-ΟΣΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ117
11/03/2015 02:00:0025/03/2015 20:32:50Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 € για «Εργασίες υπογειοποίησης παροχής φυσικού αερίου σε σχολικό συγκρότημα»Ψ665ΩΚ3-7ΔΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ122
11/03/2015 02:00:0023/03/2015 11:26:20Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 1.772,00 € για «Πιστοποιήσεις παιδικών χαρών»6ΓΚΑΩΚ3-Ω3ΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ125
11/03/2015 02:00:0023/03/2015 11:28:41Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 12.500,00 € για Αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου του έργου «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων του Ελληνισμού και του Κόσμου»7ΦΖ2ΩΚ3-815ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ129
04/03/2015 02:00:0012/03/2015 15:58:56Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000,00#€ για Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών.ΩΛΔΓΩΚ3-Η4ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ108
04/03/2015 02:00:0006/03/2015 11:20:23α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #7.549,19#€ που αφορά δαπάνες ηλεκτροδότησης παροχών για την Πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης. β) Ορισμός Υπολόγου.61Λ9ΩΚ3-ΜΩΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ34
03/03/2015 02:00:0003/03/2015 14:51:21Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015ΩΝΛΓΩΚ3-5ΓΓΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ102
03/03/2015 02:00:0006/03/2015 10:45:49Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #170,33# € που αφορά αναδρομικά μετατάξεων υπαλλήλων του Δήμου μας.70ΟΦΩΚ3-ΟΔ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ103
03/03/2015 02:00:0006/03/2015 10:52:49Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #334,91# € που αφορά αναδρομικά Μ.Κ. της υπαλλήλου του Δήμου μας Χόνδρου Σταυρούλας.796ΝΩΚ3-ΚΧΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ104
03/03/2015 02:00:0020/03/2015 15:13:10Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του συνεχιζόμενου Κ.Α. 30.7312.0019 για το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων 2008»ΨΥΘΥΩΚ3-ΧΛ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ105
03/03/2015 02:00:0026/03/2015 16:09:13Εγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του συνεχιζόμενου ΚΑ 30.7333.0012 για το έργο «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων», με αρ. μελ.: 101/20137ΨΞΓΩΚ3-ΘΞΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ106
03/03/2015 02:00:0026/03/2015 16:15:06Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #981,60#€ για παροχή υπηρεσιών από Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2014.66Η5ΩΚ3-ΖΥΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ109
03/03/2015 02:00:0026/03/2015 16:16:31Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000,00#€ για προμήθεια ελαστικών σωλήνων ποτίσματος685ΘΩΚ3-ΤΙ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ110
03/03/2015 02:00:0026/03/2015 16:12:08Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για «Διαμόρφωση χώρου κουζίνας για κοινωνικό συσσίτιο».78ΩΙΩΚ3-ΘΦ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ107
27/02/2015 02:00:0012/05/2015 08:58:10Περίληψη: α) Εκδίκαση ένστασης β) Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος Διαγωνισμού της 27/1/2015 για την ανάδειξη Μειοδότη για το έργο «Διαμόρφωση – Ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειων χώρων σχολείων» (αρ. μελ.33/2014) γ) Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη του τελικού ΜειοδότηΩΣΡΠΩΚ3-Σ4ΖΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ82
27/02/2015 02:00:0012/03/2015 15:11:56Έγκριση διάθεσης πίστωσης #5.000,00# € για υποστήριξη στη Νομοθεσία – Νομολογία, Διοικητική πρακτική των κρατικών αυτοκινήτων (θεσμικό πλαίσιο & διαδικασίες, προμήθειες, χρήσης, ελέγχου κ.λ.π.64Υ2ΩΚ3-Σ8ΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ90
27/02/2015 02:00:0012/03/2015 15:26:56Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00#€ που αφορά «Συντήρηση και επισκευή αθλητικών οργάνων».7ΨΝ6ΩΚ3-ΓΑ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ92
27/02/2015 02:00:0012/03/2015 15:15:43Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.500,00#€ που αφορά την «Μικροβιολογική ανάλυση νερού κολυμβητικής δεξαμενής».6ΓΖΣΩΚ3-ΕΞ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ91
27/02/2015 02:00:0012/03/2015 15:47:17Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #4.000,00#€ που αφορά «Προμήθεια καθισμάτων».63Μ7ΩΚ3-Γ7ΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ94
27/02/2015 02:00:0012/03/2015 15:41:42Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #18.000,00#€ που αφορά «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού γυμναστηρίων».6ΒΗ3ΩΚ3-ΕΤΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ93
27/02/2015 02:00:0012/03/2015 15:54:20Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #2.000,00#€ που αφορά «Επισκευή συρόμενων πορτών Parking Δημοτικού Κολυμβητηρίου».ΨΛΑΚΩΚ3-ΛΩΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ95
27/02/2015 02:00:0010/03/2015 13:31:38Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #316,04# € που αφορά συμπληρωματικές αποδοχές Δεκεμβρίου 2014 από 23/12/2014 έως 31/12/2014 της υπαλλήλου του Δήμου μας Γιαννάτου Γεωργίας.ΩΑΥ5ΩΚ3-9Ω2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ88
27/02/2015 02:00:0010/03/2015 13:40:04Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #8.000,00#€ που αφορά «Προμήθεια ηλιοπροστατευτικών Δημοτικών κτιρίων».Ψ4ΥΗΩΚ3-ΜΑ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ96
27/02/2015 02:00:0010/03/2015 13:54:16Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #21.000,00#€ που αφορά «Προμήθεια Βενζίνης».6ΚΨΑΩΚ3-ΒΨΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ98
27/02/2015 02:00:0010/03/2015 13:35:34Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.500,00# € για την προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης κ.λ.π. στον Δ.Σ.Α για παραστάσεις της Νομικής Συμβούλου κατά την υπογραφή συμβολαίων ή τη διεξαγωγή δικών.ΩΚΡΠΩΚ3-ΤΗΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ89
27/02/2015 02:00:0010/03/2015 13:43:40Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #2.400,00#€ που αφορά «Προμήθεια toner φωτοτυπικών μηχανημάτων».77ΘΕΩΚ3-ΩΥ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ97
27/02/2015 02:00:0028/04/2015 09:27:45Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Αίθουσας Τμημάτων Γυμναστικής του Δήμου Ν. Σμύρνης79ΟΟΩΚ3-87ΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ84
27/02/2015 02:00:0024/04/2015 08:33:10Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ που αφορά «Τεχνική υποστήριξη ενεργειακής αναβάθμισης σχολικού συγκροτήματος»ΩΚΒΔΩΚ3-Ε6ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ81
27/02/2015 02:00:0024/04/2015 08:34:24Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Αίθουσας Τμημάτων Χορού του Δήμου Ν. Σμύρνης7ΖΚΟΩΚ3-Μ9ΣΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ83
27/02/2015 02:00:0028/04/2015 09:30:52Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Βεστιαρίου Στολών του Δήμου Ν. Σμύρνης75ΒΝΩΚ3-ΘΨΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ85
27/02/2015 02:00:0028/04/2015 09:32:43Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Πολιτιστικών & Κοινωνικών εκδηλώσεων – Β΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩΑΝΝΩΚ3-ΧΞΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ86
27/02/2015 02:00:0004/03/2015 14:08:20Έγκριση διάθεσης πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης για τον πρόχειρο διαγωνισμό που αφορά την υπηρεσία «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» με αρ. μελ. 6/20156ΚΓ8ΩΚ3-ΙΞΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ76
27/02/2015 02:00:0025/05/2015 08:40:39Ανάθεση υποθέσεων σε δικηγόροΩΤΣΧΩΚ3-ΦΑΞΔΙΟΡΙΣΜΟΣ87
27/02/2015 02:00:0026/03/2015 15:56:08Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ που αφορά «Εγκατάσταση Δικτύου αυτόματου ποτίσματος σε κοινόχρηστους χώρους».6ΣΙΘΩΚ3-Φ7ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ99
27/02/2015 02:00:0026/03/2015 15:46:36Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & όρων διακήρυξης για τον πρόχειρο διαγωνισμό που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας» του Δήμου Νέας Σμύρνης και των ΝΠΔΔ αυτού με αρ. μελ. 11/20156ΠΠΨΩΚ3-5ΜΨΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ77
27/02/2015 02:00:0026/03/2015 15:49:56ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 07/2015 ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ»665ΜΩΚ3-ΗΥΣΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ78
27/02/2015 02:00:0026/03/2015 15:53:19ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡ. 09/2015 ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ»ΨΘ0ΧΩΚ3-Ψ3ΟΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ80
27/02/2015 02:00:0026/03/2015 15:58:02Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.477,00#€ που αφορά «Μελέτη Η/Μ ψηφιακού μουσείου».ΨΚΖΤΩΚ3-Ν5ΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ100
27/02/2015 02:00:0026/03/2015 16:00:37Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #16.870,00#€ που αφορά «Μουσειογραφική μελέτη ψηφιακού μουσείου».ΩΝΓΚΩΚ3-5Ρ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ101
27/02/2015 02:00:0020/03/2015 14:05:33Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #2.000,00#€ που αφορά «Επισκευή συρόμενων πορτών Parking Δημοτικού Κολυμβητηρίου»Ω5ΨΦΩΚ3-ΣΩΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ95
18/02/2015 02:00:0009/03/2015 10:40:03Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #73.800,00#€ που αφορά «Διαμόρφωση – Ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων Αύλειων χώρων Σχολείων»6ΠΨΞΩΚ3-5ΦΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ73
18/02/2015 02:00:0003/03/2015 13:36:50Έλεγχος επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών μειοδότη και έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού της 10/6/2014 για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά κτήρια δήμου Ν. Σμύρνης, αρ. μελ. 8/20146418ΩΚ3-ΧΤΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75
18/02/2015 02:00:0009/03/2015 10:30:51Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #378.000,00#€ που αφορά «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης ενέργειας σε Υφιστάμενα Δημοτικά Κτήρια (MHS 434336)», (συνεχιζόμενο).74Ζ3ΩΚ3-ΨΟ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ71
18/02/2015 02:00:0009/03/2015 10:35:29Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #73.800,00#€ που αφορά «Διαμόρφωση αποκατάστασης δαπέδων Σ.Σ», (συνεχιζόμενο)7Θ5ΛΩΚ3-Β6ΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ72
18/02/2015 02:00:0009/03/2015 16:26:17Εξέταση ενστάσεων για την «Προμήθεια Σάκκων απορριμμάτων» με αρ.μελ.: 79/2014.ΨΣΧ5ΩΚ3-9Λ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ58
18/02/2015 02:00:0027/04/2015 11:52:48Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου/ων για τη στέγαση Ψηφιακού Μουσείου του Δήμου Ν. Σμύρνης694ΔΩΚ3-ΜΝ3ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ62
18/02/2015 02:00:0009/11/2015 13:02:07Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #90.000,00#€ που αφορά «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων» (συνεχιζόμενο). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΒΛ. KAI ΑΔΑ ΩΗΛΓΩΚ3-ΩΕΓ6ΡΘΖΩΚ3-Α9ΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ74
18/02/2015 02:00:0005/03/2015 14:48:05Έγκριση διάθεσης πίστωσης #73.800,00# €, που αφορά την υπηρεσία «Αποκάλυψη και ανύψωση Φρεατίων επίσκεψης», με αρ. μελ. 78/201474ΦΡΩΚ3-27ΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ67
18/02/2015 02:00:0005/03/2015 14:41:13Έγκριση διάθεσης πίστωσης #12.633,00# € που αφορά το έργο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων (συν)», με αρ. μελ. 62/2014ΩΗ88ΩΚ3-0ΩΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ65
18/02/2015 02:00:0005/03/2015 14:51:28Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #18.000,00#€ που αφορά τον «Έλεγχο – καταπολέμηση ασιατικού κουνουπιού ΤΙΓΡΗΣ»ΨΒΨ9ΩΚ3-7ΚΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ68
18/02/2015 02:00:0005/03/2015 14:54:55Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00#€ που αφορά «Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα»67ΚΞΩΚ3-ΩΛΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ69
18/02/2015 02:00:0005/03/2015 14:44:16Έγκριση διάθεσης πίστωσης #12.633,00# € που αφορά το έργο «κατασκευή Φρεατίων Υδροσυλλογής (συν)», με αρ. μελ. 28/20147ΕΟΕΩΚ3-ΓΥ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ66
18/02/2015 02:00:0005/03/2015 14:58:48Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.000,00#€ που αφορά «Συντήρηση και επισκευή κτηρίων ακινήτων του Δήμου»Ψ1ΤΙΩΚ3-ΕΓΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ70
18/02/2015 02:00:0026/02/2015 13:54:31Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #49.306,84#€ για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Δήμου Ν.Σμύρνης, μηνός Δεκεμβρίου 2014.6ΩΓΓΩΚ3-ΚΧΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ63
18/02/2015 02:00:0026/02/2015 13:57:32Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #358,53#€ για Ασθένειες Υπαλλήλων παρελθόντων ετών.Β8ΔΥΩΚ3-ΟΝΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ64
11/02/2015 02:00:0022/04/2015 08:38:45Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου/ων για τη στέγαση Αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩ9ΠΝΩΚ3-Μ4ΙΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ48
11/02/2015 02:00:0022/04/2015 08:36:39Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου/ων για τη στέγαση του Δημαρχείου του Δήμου Ν. Σμύρνης7959ΩΚ3-ΙΦΞΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ47
11/02/2015 02:00:0005/05/2015 09:23:19Φανερή μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου & του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩ3Ξ6ΩΚ3-Α31ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ49
11/02/2015 02:00:0019/05/2015 12:50:17Κατακύρωση πρακτικού & γνωμοδότησης για την «Προμήθεια ελαστικών & ζαντών οχημάτων» με αρ. μελ.:67/2014.Ω54ΙΩΚ3-ΧΧΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ50
11/02/2015 02:00:0018/02/2015 12:14:39Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.070.501,60#€ που αφορά ανεξόφλητα παραστατικά έργων.ΩΞ8ΦΩΚ3-ΕΜ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ55
11/02/2015 02:00:0026/02/2015 15:02:28Έγκριση Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου (περ. 01/07/2014-31/12/2014)7ΓΚΥΩΚ3-ΜΜ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57
11/02/2015 02:00:0024/02/2015 12:55:40Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #820,35#€ που αφορά αναδρομικά Μ.Κ. υπαλλήλων του Δήμου μας.6Η29ΩΚ3-ΘΝΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ56
11/02/2015 02:00:0024/02/2015 12:44:41Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για προμήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας7ΝΤΠΩΚ3-3ΒΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ53
11/02/2015 02:00:0024/02/2015 12:50:13Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #115,00#€ για διαφορά από έξοδα κίνησης & ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης Αντιδημάρχου Συρίγου Πολύδωρου.6Ο2ΣΩΚ3-Β2ΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ54
11/02/2015 02:00:0024/02/2015 12:34:18Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για Συντήρηση Δικτύου Αυτόματου Ποτίσματος.ΩΒΗΔΩΚ3-Δ1ΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ52
11/02/2015 02:00:0024/02/2015 12:29:37Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για «Κλάδεμα ψηλών Δένδρων».Ω1ΘΟΩΚ3-994ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ51
11/02/2015 02:00:0020/03/2015 14:26:09Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #322,66# € που αφορά υπερωριακή απασχόληση Δεκεμβρίου 2014 της υπαλλήλου του Δήμου μας Ζιώρη Σταυρούλας»Ω639ΩΚ3-0ΒΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ112
04/02/2015 02:00:0006/02/2015 10:20:27Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #20.000,00#€ για «Τεχνική Υποστήριξη και αναβάθμιση Ηλεκτρονικής Πύλης του Δήμου Ν. Σμύρνης».73ΩΕΩΚ3-Λ7ΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ30
04/02/2015 02:00:0011/02/2015 13:15:40Εγκρίσεις διάθεσης πίστωσης Συνεχιζόμενων Δαπανών έτους 2014-2015.7Τ8ΞΩΚ3-ΠΒΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ32
04/02/2015 02:00:0011/02/2015 13:42:56Έγκριση Τροποποίησης Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια ανατρεπόμενου ημιφορτηγού» με αρ. μελ. 84/20147ΥΞΕΩΚ3-ΚΓΟΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ31
04/02/2015 02:00:0011/02/2015 13:23:04Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #4.095,90#€ για «Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων και Εξυπηρέτησης (Hosting) του Σχετικού Δικτυακού Τόπου (neasmyrni.cyclopolis.gr)62ΨΖΩΚ3-ΠΚΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ45
04/02/2015 02:00:0011/02/2015 14:11:40Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #2.704,85#€ για πληρωμή δικαστικών εξόδων προς την Τεχνική εταιρεία «Δημητρακόπουλος – Α. Μιχόπουλος Ο.Ε.»7ΓΓΑΩΚ3-9ΟΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ37
04/02/2015 02:00:0011/02/2015 14:02:55Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.291,69#€ που αφορά αποδοχές Δεκεμβρίου 2014 της υπαλλήλου Βασιλικής ΒελέντζαΨΕΙ1ΩΚ3-ΡΓΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ35
04/02/2015 02:00:0011/02/2015 14:07:16Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #29,79#€ που αφορά Αναδρομικά Επιδόματος Τέκνου του υπαλλήλου του Δήμου μας Αντωνίου Δημητρίου.7ΦΝΠΩΚ3-2ΑΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ36
04/02/2015 02:00:0011/02/2015 14:15:32Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ που αφορά τον έλεγχο ισολογισμού οικονομικού έτους 2014.ΩΛΛ8ΩΚ3-0ΛΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ38
04/02/2015 02:00:0011/02/2015 14:43:24Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #589.673,27#€ που αφορά οφειλόμενα Οικονομικής Υπηρεσίας.6Γ6ΑΩΚ3-Π46ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ43
04/02/2015 02:00:0011/02/2015 14:50:10Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #38.411,30#€ που αφορά ανεξόφλητες μισθοδοτικές καταστάσεις.7ΣΘΘΩΚ3-ΞΕΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ44
04/02/2015 02:00:0011/02/2015 13:57:56Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000,00#€ για Δημοσιεύσεις Προκηρύξεων72ΔΧΩΚ3-Θ7ΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ33
04/02/2015 02:00:0011/02/2015 14:25:13Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #750.000,00#€ για αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών –Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων παραγωγικής διαδικασίας.Ω117ΩΚ3-Ρ2ΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ40
04/02/2015 02:00:0011/02/2015 14:33:25Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #270.000,00#€ για δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού.7ΓΝΞΩΚ3-ΥΒΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ41
04/02/2015 02:00:0011/02/2015 14:38:39Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.200,00#€ που αφορά τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων.76ΤΠΩΚ3-Η6ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ42
04/02/2015 02:00:0018/02/2015 11:12:14Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00#€ για «Διαμόρφωση χώρων Δημοτικών κτιρίων» με αρ. μελ. 2/2015.ΩΩΜΡΩΚ3-ΡΒΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ29
04/02/2015 02:00:0018/02/2015 12:09:31Ανατροπή Αποφάσεων Αναλήψεων Υποχρεώσεων.7ΜΙΞΩΚ3-ΚΛΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ46
04/02/2015 02:00:0019/02/2015 11:06:27Ορισμός Υπολόγου για την προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης κ.λ.π. στον Δ.Σ.Α.640ΛΩΚ3-823ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ39
04/02/2015 02:00:0004/03/2015 14:02:18α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #7.549,19#€ που αφορά δαπάνες ηλεκτροδότησης παροχών για την Πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης. β) Ορισμός Υπολόγου.7ΠΨ9ΩΚ3-7Ε8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ34
27/01/2015 02:00:0030/01/2015 13:28:15Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.350,00#€ που αφορά αποδοχές του υπαλλήλου του Δήμου μας, Λαγουδάκου Νικόλαου του Σπυρίδωνα.66ΝΛΩΚ3-4Ω4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ22
27/01/2015 02:00:0004/02/2015 13:56:30Έγκριση ή μη δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής.6ΡΖ2ΩΚ3-2ΝΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ14
27/01/2015 02:00:0030/01/2015 13:09:28Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.046,24#€ που αφορά ταμείο Νομικών και Πρόνοιας-Ασφαλιστικές εισφορές Νομικής Συμβούλου.ΩΟ60ΩΚ3-86ΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ20
27/01/2015 02:00:0030/01/2015 13:17:06Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #18.818,02#€ που αφορά αποδοχές μ. Δεκεμβρίου 2014 υπαλλήλων του Δήμου μας.7ΜΗ8ΩΚ3-ΑΙ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ21
27/01/2015 02:00:0030/01/2015 13:40:59Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.576,53#€ που αφορά αποζημίωση σύνταξης της Σιδερά Αλεξάνδρας.79Ψ2ΩΚ3-ΥΧΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ23
27/01/2015 02:00:0030/01/2015 13:46:01Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.636,36#€ για πληρωμή δικαστικών εξόδων προς την εταιρεία Μαρκόπουλος και ΣΙΑ.ΩΒΩ9ΩΚ3-Γ3ΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ24
27/01/2015 02:00:0002/02/2015 11:46:10Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #537,43#€ που αφορούν Ασθένειες Υπαλλήλων Παρελθόντων Ετών.6ΟΙΟΩΚ3-ΒΚ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ25
27/01/2015 02:00:0002/02/2015 12:12:36Έγκριση διάθεσης πιστώσεων που αφορούν «Προμήθεια ειδών Διατροφής 2015».66Η6ΩΚ3-Γ7ΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ28
27/01/2015 02:00:0002/02/2015 12:02:26Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #4.000,00#€ που αφορά Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για τα Δημοτικά Κτίρια.6ΑΠΣΩΚ3-Π2ΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ27
27/01/2015 02:00:0006/02/2015 10:11:53Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) «Η Σμύρνη των δύο ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου, Άυλες δράσεις για μία ψηφιακή/ βιωματική έκθεση σε φυσικό χώρο και στο διαδίκτυο».79ΝΡΩΚ3-80ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16
27/01/2015 02:00:0030/01/2015 13:04:14Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #55.000,00#€ για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.ΨΠΗΤΩΚ3-88ΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ19
27/01/2015 02:00:0030/01/2015 11:31:28Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2015.6ΤΦΚΩΚ3-ΝΩΦΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ18
27/01/2015 02:00:0002/02/2015 11:53:54Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #6.710,58#€ που αφορά εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 1/2014 αποφάσεως εν Συμβουλίω του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς με δικαιούχο τον κ. Ζάγκα Αριστοτέλη.7ΠΠΨΩΚ3-Π05ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ26
27/01/2015 02:00:0009/02/2015 15:37:27Ορισμός Δικηγόρου και έγκριση διορισμού.65ΓΟΩΚ3-175ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15
27/01/2015 02:00:0029/01/2015 09:20:27Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 130/2014 Απόφασης της Ο.Ε. που αφορά τους όρους Διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση Ψηφιακού Μουσείου « Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο»ΩΞ4ΕΩΚ3-ΒΜΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ17
14/01/2015 02:00:0021/01/2015 13:26:34Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για Κοινόχρηστα Δημοτικών Κτιρίων.79ΘΤΩΚ3-ΥΣ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ11
14/01/2015 02:00:0021/01/2015 13:50:21Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων.ΩΓΧΨΩΚ3-ΣΦ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ9
14/01/2015 02:00:0021/01/2015 13:21:07Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.000,00#€ για Επίδομα παραπληγίας τακτικών υπαλλήλων του Δήμου μας.7Φ5ΤΩΚ3-Ι9ΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ10
14/01/2015 02:00:0021/01/2015 13:35:07Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #6.000,00#€ για οφειλές μεταφόρτωσης απορριμμάτων από Ε.Δ.Σ.Ν.Α.60ΖΥΩΚ3-Ν7ΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ13
14/01/2015 02:00:0021/01/2015 13:30:50Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #6.000,00#€ για την απόδοση ασφαλιστικών ταμείων καυσίμων (Ν. 4071/12).73Ψ4ΩΚ3-ΓΥΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ12
14/01/2015 02:00:0021/01/2015 12:43:03Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #75.000,00#€ για πληρωμή ύδρευσης Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου.6ΥΜΦΩΚ3-52ΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ4
14/01/2015 02:00:0021/01/2015 12:46:05Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #40.000,00#€ για πληρωμή ύδρευσης Κηπαρίων του Δήμου.7ΙΧ6ΩΚ3-ΖΜ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ5
14/01/2015 02:00:0021/01/2015 12:56:25Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για έκτακτο προσωπικό ΣΜΕ.6ΩΑΘΩΚ3-ΦΒΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ7
14/01/2015 02:00:0021/01/2015 13:04:41Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #200.000,00#€ για Φυσικό αέριο.7Ζ8ΗΩΚ3-9ΨΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ8
14/01/2015 02:00:0021/01/2015 12:17:46Έγκριση Διαδικασίας διαπραγμάτευσης με προκήρυξη διακήρυξης ,σύμφωνα με το άρθρο 24παρ.1 περ.α’ του π.δ. 60/07, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος υποομάδων της « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2015» (Αρ.Μελ. 55/2014)7ΗΘΞΩΚ3-9ΜΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1
14/01/2015 02:00:0021/01/2015 12:27:00Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #12.000,00#€ για «Έξοδα εκλογών».ΩΖΕ1ΩΚ3-Η0ΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ2
14/01/2015 02:00:0021/01/2015 12:19:27Έγκριση Διαδικασίας διαπραγμάτευσης με προκήρυξη διακήρυξης ,σύμφωνα με το άρθρο 24παρ.1 περ.α’ του π.δ. 60/07, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος υποομάδων της « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 2015» (Αρ.Μελ. 55/2014)72ΑΡΩΚ3-ΞΙ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1
14/01/2015 02:00:0021/01/2015 12:30:06Κατακύρωση πρακτικών και γνωμοδότησης για την «Προμήθεια λογισμικού και Ηλεκτρονικών Υλικών Ασφαλείας» (αρ. μελ. 82/2014).6ΨΡΘΩΚ3-Κ9ΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ3
14/01/2015 02:00:0021/01/2015 12:51:28Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #35.000,00#€ για εξόφληση λογ/σμών ΔΕΗ του Δήμου.6Τ4ΝΩΚ3-Χ5ΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ6