Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2016.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
28/12/2016 02:00:0029/12/2016 09:05:28Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 450.000,00 ευρώ & έγκριση όρων διακήρυξης που αφορά «Κατεδάφιση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου».ΩΗΛ5ΩΚ3-ΦΑ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ537/2016
28/12/2016 02:00:0029/12/2016 09:03:29Έγκριση όρων διακήρυξης & τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά «Δράσεις Παιδείας», αρ.μελ. 106/2016.ΩΣΔΔΩΚ3-ΚΓ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ536/2016
28/12/2016 02:00:0029/12/2016 09:00:02Διαβίβαση πρακτικού & γνωμοδότησης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων».6Ο8ΕΩΚ3-ΗΔΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ535/2016
28/12/2016 02:00:0029/12/2016 08:57:06Διαβίβαση πρακτικού & γνωμοδότησης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».77Υ7ΩΚ3-ΓΛΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ534/2016
28/12/2016 02:00:0011/01/2017 13:59:10Διαβίβαση πρακτικού & γνωμοδότησης για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την «Προμήθεια εργαλείων».7ΚΠ6ΩΚ3-Υ4ΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ533/2016
28/12/2016 02:00:0029/12/2016 09:43:58Έγκριση όρων διακήρυξης που αφορά «Διαμορφώσεις Πεζοδρομίων-Πεζοδρόμων», αρ.μελ. 94/2016.61Ω7ΩΚ3-Υ7ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ538/2016
28/12/2016 02:00:0029/12/2016 09:47:33Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.736,00 ευρώ που αφορά «Απολυμάνσεις κτιρίων – έκτακτες ανάγκες».64Λ0ΩΚ3-ΞΧ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ539/2016
21/12/2016 02:00:0028/12/2016 11:52:25Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000,00# ευρώ που αφορά «Υπηρεσίες άμεσης ηλεκτρονικής & διαδικτυακής ενημέρωσης».ΩΖΥΗΩΚ3-Ι9ΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ523/2016
21/12/2016 02:00:0023/12/2016 12:44:56Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000,00# ευρώ που αφορά «Προμήθεια δικύκλων».ΩΒ5ΨΩΚ3-Δ7ΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ525/2016
21/12/2016 02:00:0028/12/2016 11:29:48Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Λουκία Μερκούρη.6Ν8ΗΩΚ3-ΗΩ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ516/2016
21/12/2016 02:00:0028/12/2016 11:32:43Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 15.000 ευρώ και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000 ευρώ, που αφορά «Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων».Ω10ΜΩΚ3-ΖΔΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ517/2016
21/12/2016 02:00:0028/12/2016 11:37:03Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 8.000 ευρώ που αφορά «Συντήρηση μηχανημάτων φίλτρων υπηρεσίας καθαριότητας», οικονομικού έτους 2017.71ΣΛΩΚ3-ΑΤΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ518/2016
21/12/2016 02:00:0028/12/2016 11:38:59Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 590,40 ευρώ, για την έκθεση εκτίμησης δύο (2) ακινήτων, Ο.Τ. 106.ΩΣΤΥΩΚ3-Δ6ΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ519/2016
21/12/2016 02:00:0028/12/2016 11:57:15Έγκριση διάθεση πίστωσης συμπληρωματικού ποσού 40 ευρώ που αφορά «Διαχείριση ηλεκτρονικής προβολής & αιτημάτων Δημοτών».6Β8ΛΩΚ3-ΗΥ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ527/2016
21/12/2016 02:00:0028/12/2016 12:00:18Διαβίβαση πρακτικού & γνωμοδότησης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια οδοδεικτών».Ω19ΜΩΚ3-ΥΔΙΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ528/2016
21/12/2016 02:00:0028/12/2016 11:50:15Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #7.500,00# ευρώ που αφορά «Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου».ΩΧΜΥΩΚ3-0ΛΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ522/2016
21/12/2016 02:00:0028/12/2016 12:05:16Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Αναστασίας Κυριαζή.ΩΣ4ΠΩΚ3-ΧΗΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ532/2016
21/12/2016 02:00:0028/12/2016 11:46:11Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 892,80 ευρώ που αφορά «Απολυμάνσεις κτιρίων-έκτακτες ανάγκες».ΩΙΒΧΩΚ3-ΗΤΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ520/2016
21/12/2016 02:00:0028/12/2016 11:48:19Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #16.000,00# ευρώ που αφορά «Πυρασφάλεια ΚΔΑΠ».7ΑΠΜΩΚ3-ΓΝΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ521/2016
21/12/2016 02:00:0028/12/2016 12:01:58Έγκριση μελέτης & όρων διακήρυξης που αφορά την «Πυρασφάλεια ΚΔΑΠ».69ΗΔΩΚ3-9ΑΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ530/2016
21/12/2016 02:00:0028/12/2016 11:55:15Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #22,00# ευρώ που αφορά τόκους υπερημερίας προς ΔΕΠΑ6Χ49ΩΚ3-ΙΛΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ526/2016
21/12/2016 02:00:0028/12/2016 12:03:20Έγκριση δαπανών συνολικού ποσού 64.118,44, για τα έτη 2016-2017, διάθεση πιστώσεων για το έτος 2016 & έγκριση όρων διακήρυξης που αφορά την «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού».6ΚΟΣΩΚ3-ΨΡΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ531/2016
21/12/2016 02:00:0022/12/2016 10:29:11Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #4.095,90# ευρώ που αφορά «Συντήρηση λογισμικού συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων».718ΙΩΚ3-5ΙΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ524/2016
21/12/2016 02:00:0022/12/2016 10:57:44Έγκριση μελέτης & όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά «Μελέτη πράξεων αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας και τακτοποίηση οικοπέδων».76ΞΡΩΚ3-884ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ529/2016
14/12/2016 02:00:0016/12/2016 13:13:311. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #5.000,00# ευρώ που αφορά «Προμήθεια αθλητικού υλικού ΚΔΑΠ». 2. Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ’ αρίθ. 100/2016 Μελέτης για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αθλητικού υλικού ΚΔΑΠ».ΩΗ4ΖΩΚ3-ΒΚ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ498/2016
14/12/2016 02:00:0020/12/2016 10:30:17Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.500 ευρώ που αφορά την «Καταμέτρηση υφιστάμενης βλάστησης και καταγραφή ελλείψεων πρασίνου στον αστικό ιστό της πόλης».6ΛΕΖΩΚ3-ΠΝ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ507/2016
14/12/2016 02:00:0020/12/2016 10:07:01Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.790 ευρώ που αφορά την «Προμήθεια εορταστικού διακόσμου».ΩΧΞ6ΩΚ3-ΡΘΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ504/2016
14/12/2016 02:00:0020/12/2016 09:59:58Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #2.480,00# ευρώ που αφορά «Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών».7ΑΜΒΩΚ3-1ΘΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ502/2016
14/12/2016 02:00:0020/12/2016 09:52:48Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #9.920,00# ευρώ που αφορά «Πιστοποιήσεις παιδικών χαρών».73ΚΚΩΚ3-Ν5ΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ499/2016
14/12/2016 02:00:0020/12/2016 10:02:20Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #22.000# ευρώ που αφορά «Μελέτη πράξεων αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας και τακτοποίηση οικοπέδων».6ΟΖΓΩΚ3-ΔΤΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ503/2016
14/12/2016 02:00:0020/12/2016 09:07:03Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους.7ΜΚ2ΩΚ3-ΧΜΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ490/2016
14/12/2016 02:00:0016/12/2016 13:10:401. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 6.156 € που αφορά την «Προμήθεια αναλωσίμων ΚΔΑΠ». 2. Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ’ αρίθ. 97/2016 Μελέτης για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων ΚΔΑΠ».6ΕΚΠΩΚ3-39ΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ497/2016
14/12/2016 02:00:0015/12/2016 09:44:21Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #210.000,00# ευρώ, που αφορά επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης».75ΡΔΩΚ3-Υ6ΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ495/2016
14/12/2016 02:00:0015/12/2016 09:03:05Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #77.000,00# Ευρώ που αφορά στην αποπληρωμή απαιτήσεως της υπό εκκαθάριση τελούσας εταιρίας με την επωνυμία Χ. ΧΑΡΙΣΗΣ – Δ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ και ΣΙΑ ΕΠΕ.Ω91ΜΩΚ3-ΧΞΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ508/2016
14/12/2016 02:00:0020/12/2016 09:40:20Έγκριση δαπάνης & Διάθεση πίστωσης ποσού 24.790,00 € που αφορά την «Προμήθεια λογισμικού και υλικών εξοπλισμού πληροφοριακού συστήματος».Ω3Θ7ΩΚ3-3ΥΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ492/2016
14/12/2016 02:00:0020/12/2016 09:14:29Ορθή Επανάληψη της υπ’ αριθ. 486/2016 ΑΟΕ, μόνο όσον αφορά την Έγκριση όρων διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 91/2016 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών για την «Προμήθεια Εργαλείων Εργατών Σαρώθρων».ΩΚ0ΖΩΚ3-ΗΑ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ491/2016
14/12/2016 02:00:0020/12/2016 09:43:00Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού #15.000,00# ευρώ και διάθεση πίστωσης ποσού #12.000,00# ευρώ που αφορά «Προμήθεια υλικών Δημοτικού Κολυμβητηρίου».ΩΒΙΠΩΚ3-7ΚΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ494/2016
14/12/2016 02:00:0020/12/2016 09:55:18Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού #15.000,00# ευρώ και διάθεση πίστωσης ποσού #8.776,45# ευρώ που αφορά «Προμήθεια ξυλουργικών υλικών & εξαρτημάτων», οικ. ετών 2016-2017.6ΠΡΥΩΚ3-9ΥΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ500/2016
14/12/2016 02:00:0020/12/2016 09:57:51Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού #15.000,00# ευρώ και διάθεση πίστωσης ποσού #7.727,49# ευρώ που αφορά «Προμήθεια υαλοπινάκων για κτίρια του Δήμου», οικ. ετών 2016-2017.7Ζ9ΓΩΚ3-Ρ6ΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ501/2016
14/12/2016 02:00:0020/12/2016 10:13:02Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30.000 ευρώ που αφορά την «Μελέτη καθορισμού και μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω ενεργειακών παρεμβάσεων σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια».6ΓΝ3ΩΚ3-Ρ5ΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ506/2016
14/12/2016 02:00:0022/12/2016 10:23:15Ακύρωση των υπαρ. 462 και 484/2016 Α.Ο.Ε., Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού #18.000,00# ευρώ και διάθεση πίστωσης ποσού #8.400,00# ευρώ που αφορά «Μαγνητοφωνήσεις απομαγνητοφωνήσεις πρακτικών ΔΣ», ετών 2016-2017.ΩΑ3ΘΩΚ3-ΒΡΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ512/2016
14/12/2016 02:00:0020/12/2016 11:20:26Έγκριση & διάθεση πίστωσης συμπληρωματικού ποσού #4.000,00#€ για εξόφληση τελών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων.ΩΤΔΚΩΚ3-6Ξ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ511/2016
14/12/2016 02:00:0022/12/2016 10:16:21Διαβίβαση πρακτικού Νο2 & γνωμοδότησης για την «Προμήθεια λαμπτήρων».ΩΓ6ΟΩΚ3-ΩΡ5ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ514/2016
14/12/2016 02:00:0020/12/2016 09:47:05Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #1.136,38# ευρώ που αφορά «Αμοιβή οφειλόμενων πνευματικών δικαιωμάτων».60ΘΛΩΚ3-ΨΘΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ496/2016
14/12/2016 02:00:0020/12/2016 10:33:04Έγκριση διάθεση πίστωσης συμπληρωματικού ποσού #162,60# ευρώ που αφορά «Διαχείριση ηλεκτρονικής προβολής & αιτημάτων δημοτών».Ω6ΒΣΩΚ3-ΠΦΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ509/2016
14/12/2016 02:00:0029/12/2016 11:08:41Αποδοχή δωρεάς ή μη κινητών πραγμάτων & παραρτημάτων, τα οποία βρίσκονται σε υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ν. Σμύρνης, επί της οδού Ραιδεστού.ΩΔ4ΣΩΚ3-15ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ515/2016
14/12/2016 02:00:0020/12/2016 10:35:14Έγκριση & διάθεση πίστωσης συμπληρωματικού ποσού #1.500,00#€ για εξόφληση τελών κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων.7ΖΕΚΩΚ3-ΩΣ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ510/2016
14/12/2016 02:00:0020/12/2016 11:22:481. Έγκριση της υπαρ. 102/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 2. Έγκριση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη καθορισμού και μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω ενεργειακών παρεμβάσεων σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια».ΩΔΗ7ΩΚ3-ΘΦ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ513/2016
14/12/2016 02:00:0020/12/2016 11:25:31Ενημέρωση του Σώματος επί της υποβολής πρωτοκόλλου διαγραφής οφειλών για χρέη προς το Δήμο των οικ/κων ετών 1996 έως 31/12/2010, τα οποία έχουν υποπέσει σε καθεστώς παραγραφής.Ω1ΠΖΩΚ3-1ΧΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ493/2016
14/12/2016 02:00:0020/12/2016 10:09:38Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000 ευρώ που αφορά την «Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα γενικής διαχείρισης».6Η6ΞΩΚ3-ΒΤΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ505/2016
01/12/2016 02:00:0005/12/2016 10:00:32Κατακύρωση Πρακτικών Νο1 & 2 και γνωμοδότησης για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη, που αφορά «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», με αρ. μελ. 77/2016.Ω3Ρ8ΩΚ3-ΦΞΣΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ482/2016
01/12/2016 02:00:0005/12/2016 10:14:58Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000,00# ευρώ που αφορά «Συντήρηση κτιρίων ΚΔΑΠ».77ΛΓΩΚ3-Ε3ΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ487/2016
01/12/2016 02:00:0005/12/2016 10:03:32Κατακύρωση Πρακτικού Νο3 και γνωμοδότησης για την υπηρεσία με τίτλο «Λειτουργία ΚΔΑΠ», με αρ. μελ. 82/2016.ΩΥ79ΩΚ3-ΔΕΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ483/2016
01/12/2016 02:00:0005/12/2016 10:16:53Κατακύρωση Πρακτικών Νο1 & 2 και γνωμοδότηση για «Προμήθεια εργαλείων», με αρ. μελ. 51/2016.Ω94ΜΩΚ3-7ΞΞΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ488/2016
01/12/2016 02:00:0001/12/2016 14:40:49Έγκριση δαπάνης ποσού #947.881,66# ευρώ και όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ν. Σμύρνης», αρ. μελ. 44/2016.Ψ4Χ2ΩΚ3-2Ι5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ485/2016
01/12/2016 02:00:0005/12/2016 10:05:27Έγκριση Δαπάνης συνολικού ποσού 18.000 ευρώ που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Μαγνητοφωνήσεις –απομαγνητοφωνήσεις πρακτικών Δ.Σ», 2016-2017.6ΥΛΟΩΚ3-4Ο4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ484/2016
01/12/2016 02:00:0005/12/2016 10:10:521. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #7.998,00# ευρώ που αφορά «Προμήθεια εργαλείων εργατών σαρώθρων». 2. Έγκριση όρων διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια εργαλείων εργατών σαρώθρων».6ΛΞ1ΩΚ3-69ΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ486/2016
01/12/2016 02:00:0005/12/2016 10:18:33Λήψη απόφασης : 1) Για τη δήλωση ή μη παράστασης του Δήμου Νέας Σμύρνης ως πολιτικώς ενάγοντος ενώπιον του Ε΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά την δικάσιμο της 6-12-2016 ή σε κάθε νόμιμη αναβολή ή διακοπή της δίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμπεται με το υπ’ αρ. 3621/2015 Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο Αριστοτέλης Ζάγκας ως υπαίτιος παραβάσεως των άρθρων 1,13 περ. γ΄ και στ΄, 14 παρ. 1, 26 παρ. 1Α΄, 27 παρ. 1, 52,79, 98 και 216 παρ. 1 και 3 εδ. Α΄ του Π.Κ.. 2) Διορισμός της Δικηγόρου-Νομικής Συμβούλου του Δήμου, ως Πληρεξουσίας Δικηγόρου του Δήμου δια να καταθέσει δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Νέας Σμύρνης στην παραπάνω δίκη.69ΩΟΩΚ3-ΖΙ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ489/2016
23/11/2016 02:00:0029/11/2016 08:15:45Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 1.000,00 ευρώ και διάθεση πίστωσης ποσού 290,00 ευρώ που αφορά «Προμήθεια αναλώσιμων ρολογιού παρουσίας προσωπικού», οικ. έτους 2016-2017.Ω964ΩΚ3-9Υ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ474/2016
23/11/2016 02:00:0029/11/2016 08:08:25Έλεγχος και έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο «Διαμόρφωση κυκλοφοριακών κόμβων».67ΧΥΩΚ3-Α9ΩΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ467/2016
23/11/2016 02:00:0029/11/2016 08:13:24Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου 2016.7ΚΜΛΩΚ3-Ι1ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ473/2016
23/11/2016 02:00:0029/11/2016 08:10:40Κατακύρωση πρακτικού Νο1 & 2 και γνωμοδότησης για την υπηρεσία μρ τίτλο «Λειτουργία ΚΔΑΠ», αρ. μελ. 82/2016.ΩΛΗ9ΩΚ3-9ΕΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ468/2016
23/11/2016 02:00:0029/11/2016 08:22:23Έγκριση και διάθεση πιστώσεων συμπληρωματικών ΠΑΥ ποσών 25,00 και 30,00 ευρώ αντιστοίχως που αφορά «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας».7ΞΕ2ΩΚ3-ΠΑΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ476/2016
23/11/2016 02:00:0029/11/2016 08:29:25Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #558,63# ευρώ που αφορά «Αναδρομικά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Επασφάλιστρο Εργοδότη» για τον υπάλληλο του Δήμου μας κ. Καραμηνά Γεώργιο.6ΟΠΣΩΚ3-ΖΙΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ481/2016
23/11/2016 02:00:0029/11/2016 08:25:22Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 € που αφορά «Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών».Ω4ΨΙΩΚ3-ΡΨ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ477/2016
23/11/2016 02:00:0029/11/2016 08:27:38Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € που αφορά «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών για τα Δημοτικά Γυμναστήρια».Ω9ΡΦΩΚ3-Θ2ΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ478/2016
23/11/2016 02:00:0024/11/2016 09:04:13Προσδιορισμός δημοτικών τελών κατάληψης πεζοδρομίων & κοιν. χώρων με χριστουγεννιάτικα είδη, έτους 2016.ΩΡΘΥΩΚ3-3ΩΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ472/2016
23/11/2016 02:00:0029/11/2016 08:20:35Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 15.000,00 ευρώ & διάθεση πίστωσης 2.800,00 ευρώ που αφορά «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων και FAX», οικ. έτους 2016-2017.6Ω9ΞΩΚ3-7Η7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ475/2016
23/11/2016 02:00:0024/11/2016 08:59:05Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας του Δήμου Ν. Σμύρνης, οικονομικού έτους 2017.7ΣΨΕΩΚ3-ΛΧΒΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ469/2016
23/11/2016 02:00:0024/11/2016 09:01:30Ι΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2016.ΩΤΗΞΩΚ3-7Λ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ470/2016
23/11/2016 02:00:0024/11/2016 09:02:52Αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών τελών καθαριότητας, φωτισμού και δημοτικού φόρου, για το έτος 2017.6ΩΘ2ΩΚ3-ΒΨ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ471/2016
16/11/2016 02:00:0021/11/2016 08:26:15Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού #60.000# ευρώ & διάθεση πίστωσης ποσού #48.686,81# ευρώ που αφορά τη «Προμήθεια οδοδεικτών».ΩΕ9ΥΩΚ3-ΥΨΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ459/2016
16/11/2016 02:00:0021/11/2016 08:19:01Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #1.500,00# ευρώ που αφορά την «Συντήρηση PLC Πλατείας Καρύλλου», δεξαμενές νερού.ΩΩ7ΧΩΚ3-4ΛΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ456/2016
16/11/2016 02:00:0022/11/2016 07:48:58Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #2.723,62# ευρώ που αφορά «Πληρωμή οφειλόμενων πνευματικών δικαιωμάτων της ΑΕΠΙ».7ΧΒΔΩΚ3-Β0ΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ463/2016
16/11/2016 02:00:0021/11/2016 08:58:091. Έγκριση της υπαρ. 87/2016 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 2. Έγκριση όρων διακήρυξης του Συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Προμήθεια οδοδεικτών».Ω48ΒΩΚ3-6ΚΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ460/2016
16/11/2016 02:00:0021/11/2016 09:22:311. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #16.368,00# ευρώ που αφορά «Σύνταξη κανονισμού εσωτερικών διαδικασιών. 2. Έγκριση τεχνικής περιγραφής.ΩΦΘΑΩΚ3-Θ4ΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ466/2016
16/11/2016 02:00:0021/11/2016 09:16:48Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #22.301,11# ευρώ που αφορά «Υπερωρίες μηνός Νοεμβρίου 2015», των υπαλλήλων του Δήμου μας.773ΚΩΚ3-ΜΑΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ464/2016
16/11/2016 02:00:0021/11/2016 09:07:44Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού #900.000# ευρώ & διάθεση πίστωσης ποσού #200.000,00# ευρώ που αφορά «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων-πεζοδρόμων».7ΝΜ4ΩΚ3-Γ7ΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ461/2016
16/11/2016 02:00:0021/11/2016 08:21:54Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού #24.600# ευρώ & διάθεση πίστωσης ποσού #2.367,93# ευρώ που αφορά την «Συντήρηση εργασίας ασθενών ρευμάτων».7ΗΝΑΩΚ3-Μ1ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ457/2016
16/11/2016 02:00:0021/11/2016 09:10:16Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #8.400,00# ευρώ που αφορά «Μαγνητοφωνήσεις-απομαγνητοφωνήσεις πρακτικών Δ.Σ.».Ω2Δ5ΩΚ3-Ξ72ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ462/2016
16/11/2016 02:00:0021/11/2016 09:19:28Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #733,58# ευρώ που αφορά «Αναδρομικά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ», του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πολίτη Αθανάσιου.ΩΚΓΕΩΚ3-0ΦΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ465/2016
16/11/2016 02:00:0021/11/2016 08:23:39Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #2.480,00# ευρώ που αφορά την «Αναδιάρθρωση αρχείων προγράμματος ERGOTECH».ΩΥΣΔΩΚ3-6ΓΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ458/2016
07/11/2016 02:00:0017/11/2016 08:36:56Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.499,58# ευρώ που αφορά «Έξοδα κηδείας πρώην Δημάρχου».Ω6ΞΖΩΚ3-ΞΧΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ445/2016
07/11/2016 02:00:0014/11/2016 08:52:17Κατακύρωση Πρακτικού Νο2 για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», με αρ. μελ. 36/2016, ομάδα Α.602ΘΩΚ3-ΝΙΦΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ447/2016
07/11/2016 02:00:0009/11/2016 10:33:26Έγκριση Διάθεσης πίστωσης συμπληρωματικής Π.Α.Υ ποσού #2.200# ευρώ που αφορά «Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων».640ΗΩΚ3-441ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ455/2016
07/11/2016 02:00:0009/11/2016 10:31:22Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού #20.000# ευρώ και διάθεση πίστωσης ποσού #6.851,10# ευρώ που αφορά «Προμήθεια αντλιών & κινητήρων».7ΓΤΟΩΚ3-ΘΦ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ454/2016
07/11/2016 02:00:0014/11/2016 09:01:20Κατακύρωση Πρακτικού Νο2 για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», με αρ. μελ. 36/2016, ομάδα D.6Ρ29ΩΚ3-Δ63ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ450/2016
07/11/2016 02:00:0014/11/2016 08:59:47Κατακύρωση Πρακτικού Νο2 για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», με αρ. μελ. 36/2016, ομάδα C.6Υ3ΓΩΚ3-6Α2ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ449/2016
07/11/2016 02:00:0014/11/2016 09:05:23Κατακύρωση Πρακτικού Νο2 για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», με αρ. μελ. 36/2016, ομάδα F.7ΨΝ0ΩΚ3-Η48ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ452/2016
07/11/2016 02:00:0014/11/2016 09:07:02Κατακύρωση Πρακτικού Νο2 για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», με αρ. μελ. 36/2016, ομάδα G.7Ω3ΑΩΚ3-2Β4ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ453/2016
07/11/2016 02:00:0014/11/2016 08:58:03Κατακύρωση Πρακτικού Νο2 για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», με αρ. μελ. 36/2016, ομάδα Β.77ΙΞΩΚ3-ΝΒ7ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ448/2016
07/11/2016 02:00:0014/11/2016 09:03:20Κατακύρωση Πρακτικού Νο2 για την υπηρεσία «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», με αρ. μελ. 36/2016, ομάδα E.7ΕΞΩΩΚ3-90ΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ451/2016
04/11/2016 02:00:0004/11/2016 13:04:26Έγκριση Δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #729.002,81# € για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και ορισμός υπολόγου.ΩΒΔΜΩΚ3-Γ1ΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ446/2016
27/10/2016 03:00:0002/11/2016 08:16:10Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βαγγέλη Παρασκευόπουλου.7ΖΕ9ΩΚ3-ΠΒ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ440/2016
27/10/2016 03:00:0002/11/2016 08:05:38Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #500,00# € που αφορά «Αγορά κτηματαγραφικών, τοπογραφικών φύλλων». Ορισμός υπολόγου.64ΕΩΩΚ3-ΨΑΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ437/2016
27/10/2016 03:00:0001/11/2016 14:42:211. Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού #74.400,00# ευρώ, συμπ/νου ΦΠΑ 24%, που αφορά τη «Λειτουργία των ΚΔΑΠ». 2. Έγκριση της υπαρ. 82/2016 Μελέτης & των όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Λειτουργία των ΚΔΑΠ».ΩΛΓ6ΩΚ3-Δ19ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ444/2016
27/10/2016 03:00:0002/11/2016 08:20:20Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βαγγέλη Παρασκευόπουλου.ΩΨΜΛΩΚ3-6Σ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ442/2016
27/10/2016 03:00:0002/11/2016 08:17:58Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βαγγέλη Παρασκευόπουλου.64ΙΗΩΚ3-ΡΚΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ441/2016
27/10/2016 03:00:0002/11/2016 08:03:14Κατακύρωση Πρακτικού Νο4 και Γνωμοδότησης για την προμήθεια «Ανατρεπόμενου φορτηγού 19 τόνων μικτού φορτίου με γερανό και αρπάγη» με αρ. μελ. 117/2015.ΩΥΥ5ΩΚ3-9Ψ3ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ434/2016
27/10/2016 03:00:0002/11/2016 08:00:57Κατακύρωση πρακτικού Νο4 και γνωμοδότησης για την προμήθεια «Όχημα με γάντζο (HOOK LIFT) και συρόμενο όχημα για μεταφορά containers», αρ. μελ. 2/2016.ΩΒΞ8ΩΚ3-92ΝΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ433/2016
27/10/2016 03:00:0002/11/2016 08:13:34Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βαγγέλη Παρασκευόπουλου.6Ο0ΞΩΚ3-ΞΣΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ439/2016
27/10/2016 03:00:0001/11/2016 12:37:331. Έγκριση Διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού #59.970,74# ευρώ, συμπ/νου ΦΠΑ 24%, που αφορά την «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων». 2. Έγκριση όρων διακήρυξης & τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 77/2016 Μελέτης του Τμ. Προμηθειών για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».Ψ7ΡΠΩΚ3-95ΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ435/2016
27/10/2016 03:00:0003/11/2016 07:52:01Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο «Ασφαλτοτάπητες οδών (2010)».Ω2ΛΤΩΚ3-ΓΤΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ443/2016
27/10/2016 03:00:0002/11/2016 08:11:40Έγκριση & διάθεση πίστωσης συμπληρωματικού ποσού #3.000,00# € για εξόφληση λογαριασμών κοινοχρήστων Δημοτικών κτιρίων.67ΩΔΩΚ3-Θ63ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ438/2016
26/10/2016 03:00:0026/10/2016 14:19:33Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #350,00# € για συμμετοχή ενός υπαλλήλου σε σεμινάριο.ΨΙΞ8ΩΚ3-0ΓΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ436/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 09:16:17Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #24.000,00# Ευρώ που αφορά την «Συντήρηση και επισκευή επιστηλίων Χριστουγεννιάτικου Στολισμού».64Θ7ΩΚ3-2ΞΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ420/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 09:06:19Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #1.302,00# Ευρώ που αφορά στη διεξαγωγή προμήθειας με τίτλο «Εκπαίδευση προσωπικού μισθοδοσίας και διοικητικού τμήματος στην ανά τμήμα ενταλματοποίηση υπερωριών».6ΠΩ6ΩΚ3-ΔΘ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ415/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 09:32:42Έγκριση δαπάνης ποσού #7.000,00# ευρώ και διάθεση πίστωσης ποσού #5.000,00# Ευρώ που αφορά την «Συντήρηση μονάδας ελέγχου ποιότητας νερού», 2016-2017.7ΩΘΖΩΚ3-ΤΗΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ426/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 08:56:01Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Β΄ Τριμήνου 2016.ΩΜΗΜΩΚ3-5ΟΓΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ413/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 09:09:23Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης – δέσμευσης πίστωσης ποσού 4.872,69 ευρώ για την «Συντήρηση μονάδας ελέγχου ποιότητας νερού».7ΜΛ3ΩΚ3-ΧΣΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ417/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 09:34:05Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #24.600,00# Ευρώ για την «Διαμόρφωση χώρων Δημοτικών κτιρίων».Ω8ΧΝΩΚ3-ΡΤ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ428/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 09:39:54Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #128,47# Ευρώ που αφορά «Ετήσιο τέλος χρήσης μηχανημάτων έργων».ΩΓ03ΩΚ3-ΔΘΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ429/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 08:58:11Έγκριση Διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Σμύρνης, από 1-1 έως 30-6-2016.7Η53ΩΚ3-ΑΣΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ414/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 09:36:13Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #2.723,62# Ευρώ για πληρωμή οφειλομένων πνευματικών δικαιωμάτων.ΩΗΟΜΩΚ3-895ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ427/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 09:28:48Έγκριση δαπάνης ποσού #5.000,00# Ευρώ που αφορά την «Συντήρηση ηλεκτρονικών πινάκων», 2017.7ΨΒΧΩΚ3-ΛΩ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ425/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 09:24:35Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #3.500,00# Ευρώ που αφορά την «Συντήρηση φωτεινών επιγραφών», 2016-2017.764ΙΩΚ3-ΠΘ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ423/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 09:19:23Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #2.500,00# Ευρώ που αφορά την «Συντήρηση και επισκευή φωτεινών επιγραφών».771ΡΩΚ3-Ζ6ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ422/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 09:14:23Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ που αφορά «Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης», (προμήθεια των ΕΛΤΑ).7ΗΘ0ΩΚ3-ΨΤΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ419/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 09:43:49Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #9.960,64# €, που αφορά την αναγνώριση συντάξιμου χρόνου της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Σταματοπούλου Χρυσούλας.7ΖΤΥΩΚ3-ΕΓΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ431/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 09:45:01Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Αβραμίδη Κων/νου.7ΥΙΦΩΚ3-ΟΑ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ432/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 09:42:11Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #860,32# € που αφορά «Αναδρομικά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ Επασφάλιστρο Εργοδότη» για τον υπάλληλο του Δήμου μας κ. Κεσανίδη Θεόδωρο.7Ε4ΟΩΚ3-ΞΧ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ430/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 10:02:11Έγκριση & διάθεση πίστωσης συμπληρωματικού ποσού #200.000,00# € για πληρωμή φωτισμού οδών , πλατειών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.ΩΜ3ΟΩΚ3-Σ79ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ411/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 08:54:13Θ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2016.713ΞΩΚ3-ΠΗ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ412/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 09:08:12Έγκριση & διάθεση πίστωσης συμπληρωματικού ποσού #6.000,00# € για εξόφληση λογ/σμών ΔΕΗ του Δήμου μας.Ω551ΩΚ3-484ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ416/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 09:26:52Έγκριση δαπάνης ποσού #4.000,00# Ευρώ που αφορά την «Συντήρηση φωτεινών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών», 2017.Ω5ΩΒΩΚ3-ΧΞΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ424/2016
21/10/2016 03:00:0026/10/2016 09:12:13Έγκριση δαπάνης ποσού 2.500 ευρώ που αφορά την «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου», 2016-2017.6Κ88ΩΚ3-Ζ7ΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ418/2016
21/10/2016 03:00:0014/12/2016 09:58:53Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #4.340,00# Ευρώ που αφορά την «Συντήρηση συναγερμών Δημοτικών κτιρίων».6ΡΕΘΩΚ3-ΣΨ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ421/2016
10/10/2016 03:00:0013/10/2016 09:54:31Α) Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων Β) Ανάθεση σε δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου μας για Άσκηση έφεσης κατά της υπαρ. 921/2013 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας.7ΨΛΜΩΚ3-ΣΚΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ408/2016
10/10/2016 03:00:0013/10/2016 09:51:27Κατακύρωση Πρακτικού Νο2 για την «Προμήθεια οχήματος με γάντζο (Hook Lift) και συρόμενο όχημα για μεταφορά containers», αρ. μελ. 02/2016.ΩΜ5ΔΩΚ3-ΠΙΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ406/2016
10/10/2016 03:00:0013/10/2016 09:39:03Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 13.640,00 ευρώ που αφορά «Τεχνική υποστήριξη για την σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας κατασκευής νέου κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου».Ω861ΩΚ3-ΥΑΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ403/2016
10/10/2016 03:00:0019/10/2016 09:38:00Η από 21/07/2016 και με αρ. πρωτ. 27613/3-08-2016 δήλωση-πρόταση συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς της υπό εκκαθάριση τελούσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία “Χ. ΧΑΡΙΣΗΣ-Δ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ και ΣΙΑ ΕΠΕ” και τον διακριτικό τίτλο “JACOBI ΕΠΕ”, εδρευούσης εις το Παλαιό Φάληρο Αττικής (οδός Πανδρόσου αρ. 56) νομίμως εκπροσωπούμενης υπό των εκκαθαριστών της : 1) Ευαγγέλου Χαρίση του Χριστοφόρου και της Δήμητρας, 2) Δημητρίου Χαρίση του Χριστοφόρου και της Δήμητρας, 3) Ιακώβου Ιακωβίδη του Χρήστου και της Μαρίας.ΩΟΝ7ΩΚ3-1ΡΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ400/2016
10/10/2016 03:00:0013/10/2016 09:28:11Κατακύρωση πρακτικού Νο2 «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 19 τόνων, μικτού φορτίου, με γερανό και αρπάγη», αρ. μελ. 117/2015.7ΛΔΥΩΚ3-Ι3ΨΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ398/2016
10/10/2016 03:00:0013/10/2016 09:53:03Κατακύρωση Πρακτικού Νο2 - Γνωμοδότησης για την «Προμήθεια μηχανών καταμέτρησης χρημάτων, αριθμομηχανών, φαξ & σαρωτών, συστήματος παρουσίας προσωπικού», Ομάδα Α & Ομάδα Δ.71ΧΜΩΚ3-Μ03ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ407/2016
10/10/2016 03:00:0013/10/2016 09:58:12Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 291/2016 Α.Ο.Ε. σχετικά με την «Προμήθεια Λαμπτήρων» αρ. μελ. 32/2016ΩΦΦΡΩΚ3-Ε90ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ410/2016
10/10/2016 03:00:0013/10/2016 09:37:03Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 4.190,00 ευρώ που αφορά «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού».6982ΩΚ3-5ΝΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ402/2016
10/10/2016 03:00:0013/10/2016 09:30:17Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 4.999,68 ευρώ που αφορά «Προμήθεια σκουπών χόρτου».6ΞΚΣΩΚ3-ΨΟΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ399/2016
10/10/2016 03:00:0013/10/2016 09:49:50Ορθή επανάληψη της υπαρ. 332/2016 ΑΟΕ για την ««Προμήθεια Μηχανημάτων Γεωπονικής-Ανταλλακτικών γεωργικών μηχανημάτων-Ηλεκτροκίνητου μηχανήματος μεταφοράς απορριμμάτων», αρ. μελ. 54/2016.7ΖΟΕΩΚ3-ΣΞ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ405/2016
10/10/2016 03:00:0027/12/2016 10:29:55Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 300,00 ευρώ για συμμετοχή δύο υπαλλήλων σε σεμινάριο.ΩΝΤ6ΩΚ3-8ΝΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ397/2016
10/10/2016 03:00:0013/10/2016 09:56:30Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Αναστασίας Κυριαζή.78ΖΧΩΚ3-ΧΙΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ409/2016
10/10/2016 03:00:0013/10/2016 09:46:56Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπαρ. 71/2016 μελέτης του Τμ. Προμηθειών που αφορά «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων».7ΗΓΠΩΚ3-ΒΓΧΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ404/2016
10/10/2016 03:00:0013/10/2016 09:34:46Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 3.720,00 ευρώ που αφορά «Κτηνιατρικές υπηρεσίες».6ΩΣΦΩΚ3-72ΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ401/2016
28/09/2016 03:00:0003/10/2016 10:52:14Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 250,00 ευρώ που αφορά «Συντήρηση επίπλων και σκευών».Ω651ΩΚ3-ΣΩΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ390/2016
28/09/2016 03:00:0003/10/2016 10:47:14Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 620,00 ευρώ που αφορά «Συνδρομή στο διαδικτυακό λογισμικό των ΚΕΠ υγείας».Ω326ΩΚ3-32ΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ389/2016
28/09/2016 03:00:0003/10/2016 10:38:17Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 47.112,37 ευρώ που αφορά «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων».6ΕΟ2ΩΚ3-ΩΡ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ386/2016
28/09/2016 03:00:0003/10/2016 10:58:50Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #5.000,00#€ που αφορά «Αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών».6Σ92ΩΚ3-ΒΜΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ393/2016
28/09/2016 03:00:0030/09/2016 12:19:42Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 59.000,00 ευρώ που αφορά την προγραμματική σύμβαση με ΔΗΚΕΚ για εφαρμογή προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».7ΥΦΔΩΚ3-ΑΕΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ385/2016
28/09/2016 03:00:0003/10/2016 11:01:11Δημιουργία συμψηφιστικής κίνησης της ΠΑΥ 382/18-7-2016 και νέα εισήγηση διάθεσης πίστωσης που αφορά «Συντήρηση τεχνικών οργάνων».61Ω3ΩΚ3-7ΥΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ394/2016
28/09/2016 03:00:0030/09/2016 12:17:15Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων 2015.ΩΒ2ΛΩΚ3-7ΜΓΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ383/2016
28/09/2016 03:00:0003/10/2016 10:54:14Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 12.000,00 ευρώ που αφορά «Προμήθεια γκαραζοπορτών ΣΜΑ».ΩΖΝΝΩΚ3-ΧΗΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ391/2016
28/09/2016 03:00:0003/10/2016 11:06:53Ορθή επανάληψη της υπαρ. 345/2016 ΑΟΕ για την «Προμήθεια εργαλείων», αρ. μελ. 51/2016.61Ζ7ΩΚ3-ΕΡΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ396/2016
28/09/2016 03:00:0030/09/2016 12:12:32Ορισμός οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων Ν. 4412/2016.ΩΣΞΓΩΚ3-Δ0ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ384/2016
28/09/2016 03:00:0003/10/2016 10:41:45Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 650,00 ευρώ που αφορά «Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως εν γένει».6ΩΔΩΩΚ3-27ΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ387/2016
28/09/2016 03:00:0003/10/2016 10:56:13Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 590,40 ευρώ, για την έκθεση εκτίμησης δύο (2) ακινήτων, Ο.Τ. 106.7ΖΞΘΩΚ3-ΣΞ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ392/2016
28/09/2016 03:00:0003/10/2016 11:03:50Ορισμός Δικαστικού Επιμελητή/τριας για επιδόσεις δικογράφων, εκτελέσεις, για επιδόσεις κοινοποιήσεις και εκτελέσεις είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων κλπ.7ΑΡ2ΩΚ3-8ΔΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ395/2016
28/09/2016 03:00:0003/10/2016 10:44:10Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 600,00 ευρώ που αφορά συνδρομή μέλους στο «Ελληνικό διαδημοτικό δίκτυο υγιών πόλεων».7Χ0ΜΩΚ3-ΛΛΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ388/2016
14/09/2016 03:00:0019/09/2016 08:48:00Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.116,00 ευρώ που αφορά «Απολυμάνσεις κτιρίων- έκτακτες ανάγκες».7ΗΑ1ΩΚ3-Ξ13ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ373/2016
14/09/2016 03:00:0016/09/2016 09:32:15Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00 ευρώ που αφορά συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάριο.Ω8ΦΓΩΚ3-52ΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ382/2016
14/09/2016 03:00:0016/09/2016 11:31:03Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 37.203,04 ευρώ που αφορά «Αναδρομικά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ επασφάλιστρο Εργοδότη», για τους υπαλλήλους του Δήμου μας.Ω3ΘΨΩΚ3-ΣΕΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ376/2016
14/09/2016 03:00:0019/09/2016 09:00:34Κατακύρωση πρακτικού Νο4 και γνωμοδότησης Επιτροπής 28/80 για τις «Υπηρεσίες φύλαξης».Ω9ΝΧΩΚ3-ΒΣΠΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ378/2016
14/09/2016 03:00:0019/09/2016 08:57:37Έγκριση διάθεσης πίστωσης συμπληρωματικού ποσού 210,00 ευρώ που αφορά «Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων», συνεχιζόμενο.7ΜΗΑΩΚ3-ΞΟΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ375/2016
14/09/2016 03:00:0019/09/2016 08:50:31Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 150,92 ευρώ που αφορά «Πληρωμή παραστατικού δημοσίευσης παρελθόντος έτους».6ΟΚΩΩΚ3-ΑΧΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ374/2016
14/09/2016 03:00:0019/09/2016 10:16:13Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελένης Παπαδοπούλου.7ΕΝ0ΩΚ3-Ν98ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ380/2016
14/09/2016 03:00:0020/09/2016 09:18:10Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Μαρίας Σώχου.ΩΧ3ΩΩΚ3-ΣΦ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ381/2016
14/09/2016 03:00:0019/09/2016 08:59:10Κατακύρωση πρακτικών και γνωμοδότησης για την «Προμήθεια απολυμαντικού χημικού υγρού για κάδους και κοινόχρηστους χώρους».73ΖΞΩΚ3-3ΕΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ377/2016
14/09/2016 03:00:0019/09/2016 09:01:52Κατακύρωση πρακτικού Νο4 και γνωμοδότησης για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», αρ. μελ. 16/2016.6ΚΧΗΩΚ3-ΦΩ4ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ379/2016
14/09/2016 03:00:0014/09/2016 12:42:18Η΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016.7ΔΙΠΩΚ3-8Χ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ372/2016
31/08/2016 03:00:0002/09/2016 10:10:45Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Ν. Σμύρνης οικονομικού έτους 2017Ω9Κ1ΩΚ3-Ξ5ΘΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ368
31/08/2016 03:00:0007/09/2016 09:57:10Έγκριση Δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #624.849,51#€ για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και ορισμός υπολόγου.ΩΣΘΩΩΚ3-Α2ΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ369/2016
30/08/2016 03:00:0031/08/2016 11:14:43Έγκριση Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης ποσού 1.500,00 € που αφορά «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα 2016».730ΑΩΚ3-ΕΟΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ370/2016
30/08/2016 03:00:0001/09/2016 11:55:41Κατακύρωση του υπαρ. 2 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Π/τος 28/80 «Υπηρεσίες Φύλαξης» με αρ. μελ. 40/20166ΞΣΥΩΚ3-ΝΑΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ371
24/08/2016 03:00:0030/08/2016 13:29:25Έγκριση Δαπάνης συνολικού Ποσού 14.942 € και Διάθεσης Πίστωσης ποσού 7.518,75 € του Κ.Α. 30.6699.0017 για «Προμήθεια Μεταλλικών Στοιχείων Πεζοδρομίων και Οριοδεικτών»ΩΙΧ6ΩΚ3-ΖΕΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ365
24/08/2016 03:00:0030/08/2016 13:31:20Έγκριση Δαπάνης συνολικού Ποσού 14.991,60 € και Διάθεσης Πίστωσης ποσού 4.259,62 € του Κ.Α. 30.6699.0023 για «Προμήθεια Πινακίδων και Συστημάτων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων»7ΒΦ3ΩΚ3-ΗΝΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ366
24/08/2016 03:00:0007/09/2016 09:50:54Κατακύρωση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για «Εγκατάσταση δικτύου αυτόματου ποτίσματος σε κοινόχρηστους χώρους», με αρ. μελ. 59/2016.77ΣΡΩΚ3-ΜΞ1ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ361/2016
24/08/2016 03:00:0030/08/2016 13:27:08Έγκριση Δαπάνης συνολικού ποσού 14.991,60 € και Διάθεσης Πίστωσης 3.303,28 € του Κ.Α. 30.6699.0016 για «Προμήθεια Κιγκλιδωμάτων Κοινοχρήστων Χώρων»7Ι2ΛΩΚ3-Θ09ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ364
24/08/2016 03:00:0030/08/2016 13:25:03Έγκριση Δαπάνης συνολικού ποσού 14.954,40 € και Διάθεσης Πίστωσης ποσού 12.000 € του Κ.Α. 30.6699.0007 για «Προμήθεια Παγκακίων»Ω06ΧΩΚ3-Ζ39ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ363
24/08/2016 03:00:0009/09/2016 11:10:49Έγκριση της μελέτης του Έργου «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων» με αρ. μελ.: 57/20167ΧΞ3ΩΚ3-ΖΩΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ367/2016
24/08/2016 03:00:0007/09/2016 09:53:31Κατακύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση Κυκλοφοριακών Κόμβων» με αρ. μελ. 49/2016ΩΝΖΧΩΚ3-ΘΛΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ362/2016
02/08/2016 03:00:0004/08/2016 09:23:20Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοτάπητες οδών», αρ. μελ. 50/2016.ΩΚΛΕΩΚ3-Α33ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ356
02/08/2016 03:00:0004/08/2016 09:14:50Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 € που αφορά «Συντήρηση – ανακατασκευή υπαιθρίων στεγάστρων (κιόσκια) σε Κοινόχρηστους Χώρους».7ΘΣΜΩΚ3-Μ98ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ353
02/08/2016 03:00:0004/08/2016 09:13:29Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 15.000 ευρώ & διάθεση πίστωσης ποσού 4.600,00 € που αφορά «Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων πλατείας Καρύλλου».ΩΙ55ΩΚ3-ΞΨΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ352
02/08/2016 03:00:0004/08/2016 09:24:53Διαβίβαση πρακτικού & γνωμοδότησης για το έργο «Προμήθεια βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και λιπαντικών», αρ. μελ. 108/2015.ΩΝΡΛΩΚ3-3ΝΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ357
02/08/2016 03:00:0004/08/2016 13:56:31Διαβίβαση πρακτικών 1 και 2 & γνωμοδότησης για την «Προμήθεια μηχανών καταμέτρησης χρημάτων, αριθμομηχανών, FAX-σαρωτών και συστήματος παρουσίας προσωπικού», αρ. μελ. 42/2016.73ΦΞΩΚ3-0ΧΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ359
02/08/2016 03:00:0004/08/2016 09:26:35Διαβίβαση πρακτικού Νο2 για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», αρ. μελ. 16/2016.7Υ8ΑΩΚ3-7ΔΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ358
02/08/2016 03:00:0004/08/2016 09:29:28Απευθείας ανάθεση της υπαρ. 61/2016 μελέτης με τίτλο «Μελέτη υδραυλικού έργου λεκάνης απορροής οδού Κοραή».ΩΨΠΟΩΚ3-9Δ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ360
02/08/2016 03:00:0004/08/2016 09:06:22Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00 € που αφορά «Έξοδα μεταβίβασης ακινήτου από δωρεά».7681ΩΚ3-ΨΨ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ348
02/08/2016 03:00:0004/08/2016 09:03:57Αποδοχή δωρεάς ακινήτου, το οποίο βρίσκεται στον α΄ όρορφο, επί των οδών Κριναγόρα, Θεοκλήτου Β΄, Ι. Τσιγάντε & Τιμοκρέοντος, του Δήμου Αθηναίων.Ω4ΔΑΩΚ3-ΡΟΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ347
02/08/2016 03:00:0004/08/2016 09:21:31Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ειρήνης Μπέμπη.ΩΩΩΥΩΚ3-ΑΘΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ355
02/08/2016 03:00:0004/08/2016 09:19:18Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € που αφορά «Καθαρισμό και φύλαξη μοκετών».ΩΤΓΓΩΚ3-0ΧΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ354
02/08/2016 03:00:0004/08/2016 09:07:59Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 23.120,00€ που αφορά την «Τεχνική υποστήριξη ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού του Δήμου Ν. Σμύρνης» (συνεχιζόμενο)7Ω58ΩΚ3-ΝΜΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ349
02/08/2016 03:00:0004/08/2016 09:11:34Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00 € που αφορά «Επέκταση Ευρυζωνικού Δικτύου».7ΙΚΑΩΚ3-ΥΗΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ351
02/08/2016 03:00:0004/08/2016 09:09:35Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 1.200,00 € που αφορά «Συντήρηση Τεχνικών Οργάνων».ΩΨ9ΟΩΚ3-4Α6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ350
18/07/2016 03:00:0020/07/2016 13:21:07Έγκριση των Τροποποιημένων Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης 2/2016 για την προμήθεια «Όχημα με γάντζο (Hook Lift) και συρόμενο όχημα για μεταφορά containers».Ω2ΓΩΩΚ3-ΡΣΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ343/2016
18/07/2016 03:00:0019/07/2016 08:09:08Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00 € που αφορά «Αμοιβές δικαστικών επιμελητών».Ω7ΝΒΩΚ3-ΝΒ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ341/2016
18/07/2016 03:00:0019/07/2016 08:10:56Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 20.000,00€ που αφορά τη «Συντήρηση υδρογεωτρήσεων».ΩΥ16ΩΚ3-ΤΕΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ342/2016
18/07/2016 03:00:0019/07/2016 08:16:33Έγκριση συνολικής δαπάνης 1.474.360 ευρώ, ετών 2016-2019 και διάθεση πίστωσης ποσού 35.285,00 € για το 2016, που αφορά την «Συντήρηση- επισκευή μεταφορικών μέσων».72ΙΣΩΚ3-6Η6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ344/2016
18/07/2016 03:00:0019/07/2016 08:13:55Έγκριση όρων διακήρυξης & τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εργαλείων», αρ.μελ. 51/2016.ΩΒΨΥΩΚ3-Κ3ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ345/2016
18/07/2016 03:00:0020/07/2016 07:57:06Διαβίβαση πρακτικού-γνωμοδότηση που αφορά «Προμήθεια μίνι λεωφορείου δημοτικής συγκοινωνίας της Ν. Σμύρνης».7Ε11ΩΚ3-97ΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ339/2016
18/07/2016 03:00:0019/07/2016 08:05:20Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 24.800,00 € που αφορά «Εργασίες ανακατασκευής – συντήρησης χώρων άλσους».7ΓΠΑΩΚ3-75ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ337/2016
18/07/2016 03:00:0025/07/2016 09:38:58Έγκριση όρων διακήρυξης Διεθνή Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Συντήρηση- επισκευή μεταφορικών μέσων», αρ.μελ. 36/2016.ΩΣΝ2ΩΚ3-Χ40ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ346/2016
18/07/2016 03:00:0019/07/2016 08:07:29Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 24.600,00 € που αφορά «Συντήρηση και επισκευή υπαίθριων και κλειστών αθλητικών χώρων».ΩΩΝΓΩΚ3-ΗΑΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ338/2016
15/07/2016 03:00:0015/07/2016 13:03:44Έγκριση Ταμειακών Απολογιστικών Στοιχείων Εσόδων και Δαπανών Οικονομικού Έτους 2015.Ω93ΤΩΚ3-85ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ340/2016
06/07/2016 03:00:0011/07/2016 08:31:58Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.108,00 € που αφορά «Συντήρηση αγωγών ομβρίων Αγ. Φωτεινής».ΩΩΖΘΩΚ3-ΔΕ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ326/2016
06/07/2016 03:00:0011/07/2016 08:33:34Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 148,80 € που αφορά «Εξοπλισμό ήχου», για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Spur.Ω8ΛΚΩΚ3-ΕΣΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ327/2016
06/07/2016 03:00:0011/07/2016 08:11:39Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.700,00 € που αφορά «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων», αρ. μελ. 57/2016.ΩΞΕΩΩΚ3-5Χ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ321/2016
06/07/2016 03:00:0011/07/2016 08:14:13Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 2.023,35 € που αφορά «Απολυμάνσεις κτιρίων-έκτακτες ανάγκες».ΩΑΜΑΩΚ3-Ζ3ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ322/2016
06/07/2016 03:00:0007/07/2016 11:48:49Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 792.522,02€ που αφορά την «Καταβολή προνοιακών επιδομάτων» και ορισμό υπολόγου.6Ι9ΧΩΚ3-ΒΥΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ329/2016
06/07/2016 03:00:0011/07/2016 08:35:41Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 27,14 € που αφορά συμπληρωματική ΣΑΑΥ για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας».Ω84ΥΩΚ3-ΥΡ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ328/2016
06/07/2016 03:00:0011/07/2016 08:38:43Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εγκατάσταση δικτύου αυτομάτου ποτίσματος σε κοινόχρηστους χώρους», αρ. μελ. 59/2016.7Λ1ΘΩΚ3-ΙΨ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ331/2016
06/07/2016 03:00:0007/07/2016 12:51:35Ανάδειξη νέου προμηθευτή σε συνοπτικό διαγωνισμό για την υπηρεσία «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΎ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ» αρ. Μελ. 17/2016.ΩΒ1ΨΩΚ3-ΣΥΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ335/2016
06/07/2016 03:00:0011/07/2016 08:37:20Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #22.795,90# ευρώ που αφορά «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών», Β΄ Δόσης, για την πληρωμή της απόφασης με αρ. 2734/2013 του Μον. Πρωτ. Αθηνών, τεσσάρων (4) Σχολικών φυλάκων.ΩΛΚΣΩΚ3-Ο9ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ330/2016
06/07/2016 03:00:0011/07/2016 08:30:21Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.108,00 € που αφορά «Απολύμανση υπάρχοντος δικτύου ομβρίων».7ΥΔΥΩΚ3-ΚΣ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ325/2016
06/07/2016 03:00:0011/07/2016 08:25:25Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € που αφορά «Μελέτη αποτύπωσης, αξιολόγησης & κατηγοριοποίησης του φυτικού υλικού του Δήμου με τη χρήση τηλεσκ/κων, πολυφασματικών εικόνων πολύ υψηλής ευκρίνειας».7ΔΤΩΩΚ3-ΑΑ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ323/2016
06/07/2016 03:00:0011/07/2016 10:42:48Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου7ΓΡΡΩΚ3-ΤΨ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ336/2016
06/07/2016 03:00:0011/07/2016 08:09:54Έγκριση πρακτικού κλήρωσης Επιτροπών που αφορά την «Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών Π.Δ/τος 28/80»ΩΘΣ4ΩΚ3-1Β3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ320/2016
06/07/2016 03:00:0011/07/2016 08:27:51Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 1.998,88 € που αφορά την «Προμήθεια εργαλείων».ΩΒΣΔΩΚ3-ΤΕ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ324/2016
06/07/2016 03:00:0011/07/2016 08:42:41Εξέταση ένστασης της εταιρίας CHEMFIL για τον συνοπτικό διαγωνισμό «Απολυμαντικού χημικού υγρού για κάδους και κοινόχρηστους χώρους».75ΓΑΩΚ3-4ΩΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ334/2016
06/07/2016 03:00:0011/07/2016 08:41:10Διαβίβαση πρακτικού Νο2 και γνωμοδότησης για την «Προμήθεια ελαστικών και ζαντών», αρ. μελ. 21/2016.7Τ83ΩΚ3-092ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ333/2016
06/07/2016 03:00:0011/07/2016 08:39:54Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Μηχανημάτων Γεωπονικής-Ανταλλακτικών γεωργικών μηχανημάτων-Ηλεκτροκίνητου μηχανήματος μεταφοράς απορριμμάτων», αρ. μελ. 54/2016.ΩΔΧΖΩΚ3-ΞΝΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ332/2016
05/07/2016 03:00:0005/07/2016 11:42:21Z΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016.ΩΩΥΧΩΚ3-ΨΞ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ319/2016
28/06/2016 03:00:0029/06/2016 07:51:48Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.000,00 € που αφορά «Προμήθεια εργαλείων».7Σ14ΩΚ3-ΞΨΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ313/2016
28/06/2016 03:00:0029/06/2016 07:53:24Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 73.562,34 € που αφορά «Προμήθεια mini λεωφορείου Δημοτικής Συγκοινωνίας».7ΛΞΦΩΚ3-ΣΟ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ314/2016
28/06/2016 03:00:0029/06/2016 12:00:38Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σχέδιο όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού που αφορά «Προμήθεια mini λεωφορείου Δημοτικής Συγκοινωνίας», αρ. μελ. /2016.ΩΛΗΟΩΚ3-ΒΛΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ315/2016
28/06/2016 03:00:0029/06/2016 08:00:59α. Εκδίκαση ένστασης κατά του πρακτικού του διαγωνισμού της 13ης-06-2016 για την υπηρεσία «Κλάδεμα ψηλών δέντρων», αρ.μελ.33/2016 β. Έγκριση πρακτικού για το διαγωνισμό της 13ης-06-2016 για την υπηρεσία «Κλάδεμα ψηλών δέντρων», αρ.μελ.33/2016.Ω64ΔΩΚ3-ΩΔΧΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ318/2016
28/06/2016 03:00:0029/06/2016 07:57:54α. Εξέταση ενστάσεων β. Κατακύρωση ή μη πρακτικού για την «Προμήθεια βενζίνης, πετρελαίου κίνησης & λιπαντικών», αρ.μελ.108/2015.7Ω7ΘΩΚ3-ΓΝ2ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ317/2016
28/06/2016 03:00:0029/06/2016 07:56:34Διαβίβαση Πρακτικών και Γνωμοδότησης για την «Προμήθεια φυλλαδίων για εκδηλώσεις & πρωτοβουλίες του Δήμου, βιβλίων & εντύπων και ενημερωτικών εντύπων υπηρεσίας καθαριότητας», αρ.μελ.43/2016.ΩΟΔΚΩΚ3-ΔΑΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ316/2016
22/06/2016 03:00:0028/06/2016 09:42:56Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση κυκλοφοριακών κόμβων» αρ. μελ. 49/2016.ΩΜ4ΩΩΚ3-Ψ0ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ312/2016
22/06/2016 03:00:0027/06/2016 09:17:44Απευθείας ανάθεση της υπαρ. μελ. 56/2016 μελέτης με τίτλο «Μελέτη παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στις περιοχές των σχολικών συγκροτημάτων».ΩΥ9ΜΩΚ3-ΤΜ3ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ311/2016
22/06/2016 03:00:0027/06/2016 09:22:53Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 21.600 € που αφορά «Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Σ.Σ.», αρ.μελ. 112/2015.Ω17ΘΩΚ3-ΖΛ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ306/2016
22/06/2016 03:00:0027/06/2016 09:20:49Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 21.600 € που αφορά «καθαρισμό φρεατίων υδροσυλλογής», αρ.μελ. 113/2015.7Μ8ΡΩΚ3-ΘΘ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ305/2016
22/06/2016 03:00:0027/06/2016 09:06:45Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 70 € που αφορά «Συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο».7ΣΨΠΩΚ3-ΤΟ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ304/2016
22/06/2016 03:00:0027/06/2016 09:09:12Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 14.999,85 € που αφορά «Προμήθεια μηχανημάτων Γεωπονικής».7ΚΚ3ΩΚ3-30ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ308/2016
22/06/2016 03:00:0027/06/2016 09:13:34Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Σμυλιοτοπούλου Ουρανίας.73ΚΠΩΚ3-ΦΔΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ310/2016
22/06/2016 03:00:0027/06/2016 09:25:07Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 € που αφορά «Προμήθεια κλειστού κυκλώματος ασφάλειας πολιτιστικού χώρου», αρ.μελ. 52/2016.ΩΟΘΦΩΚ3-178ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ307/2016
22/06/2016 03:00:0027/06/2016 09:11:41Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 198,40 € που αφορά «Εξοπλισμό ήχου», για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Spur.64ΦΙΩΚ3-ΓΜΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ309/2016
15/06/2016 03:00:0022/06/2016 09:45:35Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 300.000,00 € που αφορά «Διαμόρφωση κυκλοφοριακών κόμβων», αρ. μελ. 49/2016.Ω0ΦΞΩΚ3-Κ5ΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ294/2016
15/06/2016 03:00:0022/06/2016 10:13:55Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 10.968,00 € και διάθεση πίστωσης ποσού 4.570,00 € που αφορά την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας».7Υ38ΩΚ3-5ΗΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ300/2016
15/06/2016 03:00:0022/06/2016 09:37:30Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 17.785,80 € που αφορά «Μελέτη υδραυλικού έργου λεκάνης απορροής οδού Κοραή».7Φ1ΙΩΚ3-9Η7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ293/2016
15/06/2016 03:00:0028/06/2016 12:33:53Άσκηση και έγκριση ασκήσεως Ένδικου Μέσου6ΗΟ3ΩΚ3-ΛΒΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ303/2016
15/06/2016 03:00:0022/06/2016 10:19:50Έγκριση όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τις «Υπηρεσίες φύλαξης», αρ. μελ. 40/2016.ΩΧΤΦΩΚ3-Λ2ΛΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ302/2016
15/06/2016 03:00:0022/06/2016 09:29:50Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Ασφαλτοτάπητες οδών», αρ. μελ. 50/2016.Ω59ΓΩΚ3-Τ8ΨΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ301/2016
15/06/2016 03:00:0022/06/2016 10:03:12Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600,00 € που αφορά «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου και αναψυχής».ΩΧΠΘΩΚ3-Μ24ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ296/2016
15/06/2016 03:00:0022/06/2016 10:05:31Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 30,98 € που αφορά «Πληρωμή κοινοχρήστων επί της οδού Προφήτη Ηλία 15», οικ. έτους 2015.6ΘΔΓΩΚ3-Σ2ΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ297/2016
15/06/2016 03:00:0022/06/2016 10:12:02Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 € που αφορά «Καθαρισμό γραφείων» των υπηρεσιών του Δήμου μας.6Π3ΜΩΚ3-2ΙΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ299/2016
15/06/2016 03:00:0022/06/2016 10:09:13Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 281,24 € που αφορά «Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις της μη έγκυρης εξόφλησης του φόρου εισοδήματος».77ΨΙΩΚ3-ΡΔ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ298/2016
15/06/2016 03:00:0022/06/2016 10:00:10α) «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #600,00# €, που αφορά την Αγορά Κτηματογραφικών Τοπογραφικών Φύλλων κλπ. για ακίνητα του Δήμου μας, β) Ορισμός υπολόγου της άνω πίστωσης».ΩΖΡ5ΩΚ3-3ΛΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ295/2016
14/06/2016 03:00:0014/06/2016 14:08:21ΣΤ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016.6841ΩΚ3-ΨΑΜΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ292/2016
06/06/2016 03:00:0013/06/2016 09:54:36Διαβίβαση Γνωμοδότησης επί των ενστάσεων για τη «Προμήθεια ελαστικών και ζαντών», αρ. μελ. 21/2016.699ΟΩΚ3-ΓΟΖΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ271/2016
06/06/2016 03:00:0010/06/2016 12:50:52Έκπτωση προμηθευτή και ανάδειξη νέου μειοδότη.7ΑΡΠΩΚ3-ΔΤΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ290/2016
06/06/2016 03:00:0013/06/2016 10:00:13Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 2.904,80 € που αφορά «Ταμείο Νομικών & Πρόνοιας – Ασφαλιστικές εισφορές της Νομικής Συμβούλου του Δήμου μας οικ. έτους 2015».7544ΩΚ3-ΜΛ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ279/2016
06/06/2016 03:00:0013/06/2016 09:57:16Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 6.398 € που αφορά συνεχιζόμενη δαπάνη για παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας.ΩΛΓΚΩΚ3-ΑΞΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ275/2016
06/06/2016 03:00:0013/06/2016 09:34:34Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #23.999,80# € που αφορά «Προμήθεια εργαλείων συνεργείων και μικροεργαλείων».7ΦΣΥΩΚ3-3ΟΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ273/2016
06/06/2016 03:00:0013/06/2016 09:31:45Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #5.500,00# € που αφορά «Προμήθεια εξοπλισμού Spur».6Ψ68ΩΚ3-ΝΧΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ272/2016
06/06/2016 03:00:0022/06/2016 09:42:09Εξέταση ενστάσεων για την «Προμήθεια λαμπτήρων», αρ.μελ. 32/2016.7Α4ΞΩΚ3-774ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ291/2016
06/06/2016 03:00:0013/06/2016 09:43:44Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 300.000 € που αφορά «Ασφαλτοτάπητες οδών».7ΓΗΣΩΚ3-ΕΕΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ282/2016
06/06/2016 03:00:0013/06/2016 09:39:40Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 623,61 € που αφορά «Προμήθεια τραπεζομάντηλων-καλυμμάτων για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SPUR».6Λ41ΩΚ3-ΔΑΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ277/2016
06/06/2016 03:00:0013/06/2016 09:38:01Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 7.999,99 € που αφορά «Προμήθεια ηλεκτροκίνητου μηχ/τος μεταφοράς απορριμμάτων».7Υ2ΥΩΚ3-ΩΒ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ276/2016
06/06/2016 03:00:0013/06/2016 09:52:07Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #104.332,05# € που αφορά Β΄ΔΟΣΗ για την πληρωμή της απόφασης 6197/2014 του Εφετείου Αθηνών δεκατεσσάρων (14) Σχολικών Φυλάκων.6ΠΓ2ΩΚ3-ΛΦΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ270/2016
06/06/2016 03:00:0013/06/2016 09:36:07Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4.999,95# € που αφορά «Προμήθεια εργαλείων και στηλέων».7ΜΙ7ΩΚ3-Θ52ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ274/2016
06/06/2016 03:00:0013/06/2016 10:08:30Έγκριση πρακτικού για το διαγωνισμό της 20-5-2016, που αφορά την υπηρεσία της ομάδας Β΄: «Συντήρηση προγράμματος ERGOTECH» που περιλαμβάνεται στην μελέτη «Συντήρηση και αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος», αρ. μελ. 17/2016.ΩΦ1ΚΩΚ3-293ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ286/2016
06/06/2016 03:00:0013/06/2016 10:23:44Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 9.999,90 € που αφορά «Προμήθεια επίπλων».Ω582ΩΚ3-ΤΞΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ283/2016
06/06/2016 03:00:0013/06/2016 10:07:11Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού, της υπαρ. 42/2016 μελέτης για την «Προμήθεια μηχανών καταμέτρησης χρημάτων, αριθμομηχανών γραφείου, FAX & σαρωτών και συστήματος παρουσίας προσωπικού».7Χ1ΚΩΚ3-43ΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ285/2016
06/06/2016 03:00:0013/06/2016 10:01:58Ορθή επανάληψη της υπαρ. 230/2016 ΑΟΕ που αφορά «Προμήθεια απολυμαντικού χημικού υγρού για κάδους & κοιν. Χώρους».ΩΣΜΘΩΚ3-Θ3ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ284/2016
06/06/2016 03:00:0013/06/2016 10:13:49Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών μειοδότη και έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού της 5-1-2016, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων», αρ. μελ. 60/2015.Ω4Ξ2ΩΚ3-ΙΑΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ289/2016
06/06/2016 03:00:0013/06/2016 10:12:17Α. Αποδοχή διευκρινίσεων περί οικονομικής προσφοράς μειοδότη Β . Έγκριση πρακτικού Νο2 «Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών την 17-5-2016» που αφορά το διαγωνισμό της 7-4-2016, για την υπηρεσία «Εξυγίανση πεύκων», αρ. μελ. 23/2016.6ΨΝ0ΩΚ3-ΣΕΧΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ288/2016
06/06/2016 03:00:0013/06/2016 10:10:59Έγκριση πρακτικού για το διαγωνισμό της 19-5-2016, που αφορά την υπηρεσία «Απολυμάνσεις κτιρίων, οχημάτων, Δημοτικού Ν/Φ. και έλεγχος – καταπολέμηση ασιατικού κουνουπιού», αρ. μελ. 30/2016.ΩΧΒΒΩΚ3-ΧΓΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ287/2016
06/06/2016 03:00:0014/06/2016 13:59:33Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 12.000,00 € που αφορά την «Επισκευή ηλεκτρικών θυρών γκαράζ Καθαριότητας».75ΓΛΩΚ3-97ΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ281/2016
06/06/2016 03:00:0013/06/2016 09:41:50Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 590,40 € που αφορά «Έκθεση εκτίμησης δύο ακινήτων επί των οδών Ομήρου και Κοραή, Ο.Τ.106».71ΨΗΩΚ3-ΜΥ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ278/2016
06/06/2016 03:00:0009/06/2016 12:36:57Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 12.210,00 € που αφορά πληρωμή οφειλόμενων μισθωμάτων έτους 2015 σε Χρυσικόπουλο Σπυρίδωνα και Χρυσικοπούλου Ασπασία.62ΩΘΩΚ3-Ρ9ΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ280/2016
25/05/2016 03:00:0030/05/2016 08:47:48Έγκριση άσκησης ή μη Ένδικου Μέσου.Ω2ΘΔΩΚ3-2ΘΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ269/2016
25/05/2016 03:00:0027/05/2016 11:29:02Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 332,56 € που αφορά «Δαπάνες για χορήγηση νέας παροχής ηλ. Ρεύματος, επί της οδού Ευξ. Πόντου & Ιάσωνος».ΩΨΟΔΩΚ3-8Θ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ261/2016
25/05/2016 03:00:0027/05/2016 11:35:43Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 178,35 € που αφορά «Συντήρηση γκαραζόπορτας Άλσους».7ΒΩ1ΩΚ3-6ΞΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ265/2016
25/05/2016 03:00:0027/05/2016 11:34:12Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 3.000,00 € που αφορά «Υπηρεσίες συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ».ΩΞΓΡΩΚ3-509ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ264/2016
25/05/2016 03:00:0027/05/2016 11:32:19Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 12.000,00 € που αφορά «Προμήθεια FAX και σαρωτών».6Μ0ΡΩΚ3-ΗΧ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ263/2016
25/05/2016 03:00:0027/05/2016 11:38:39Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 599,99 € που αφορά «Συντήρηση σκευών-φίλτρων του μηχανήματος νερού στο ΔΣ».Ω9ΕΟΩΚ3-ΜΕΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ266/2016
25/05/2016 03:00:0027/05/2016 11:51:21Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 2.990,10 € που αφορά «στην εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας & εφάπαξ υπαλλήλων (Αποζημίωση σύνταξης της υπαλλήλου του Δήμου μας Πανάγου Αικατερίνης)».6ΩΝ9ΩΚ3-5ΩΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ268/2016
25/05/2016 03:00:0027/05/2016 11:24:09Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 332,56 € που αφορά «Δαπάνες για χορήγηση νέας παροχής ηλ. Ρεύματος, επί της οδού Αγ. Σοφίας & Λιβυσίου».6ΝΧ5ΩΚ3-ΙΤΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ259/2016
25/05/2016 03:00:0027/05/2016 11:30:38Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 14.999,36 € που αφορά «Προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής και πρώτης ανάγκης για πρόσφυγες».Ω8ΚΥΩΚ3-ΣΘΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ262/2016
25/05/2016 03:00:0027/05/2016 11:27:18Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 332,56 € που αφορά «Δαπάνες για χορήγηση νέας παροχής ηλ. Ρεύματος, επί της οδού Κράτητος & Νικομηδείας».7ΘΒΠΩΚ3-7ΑΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ260/2016
25/05/2016 03:00:0027/05/2016 11:43:06Έγκριση Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας για τα Κ.Δ.ΑΠ. (κέντρα δημιουργικής απασχόλησης) που πρόκειται να λειτουργήσουν για πρώτη φορά στο Δήμο Ν. Σμύρνης.7ΕΥΣΩΚ3-ΑΣΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ255/2016
25/05/2016 03:00:0027/05/2016 11:45:20Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου 2016 (Ιαν-Φεβ-Μαρτ).ΩΛΣΖΩΚ3-ΝΥ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ257/2016
25/05/2016 03:00:0027/05/2016 11:47:45Έγκριση πίνακα δικαιούχων για τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος «Πρώτων κοινωνικών βοηθειών» σε κατοίκους του Δήμου Ν. Σμύρνης που βρίσκονται σε κατάσταση ένδειας.ΩΙΧ8ΩΚ3-Ρ4ΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ258/2016
25/05/2016 03:00:0027/05/2016 11:49:18Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους.ΩΘΒΦΩΚ3-ΣΜΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ267/2016
25/05/2016 03:00:0025/05/2016 08:55:23Ε΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016.Ω3ΦΓΩΚ3-Ψ93ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ256/2016
19/05/2016 03:00:0023/05/2016 10:19:25Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 4.900,00 € για την «Προμήθεια κλειδαριών».7Ω98ΩΚ3-Γ44ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ252/2016
19/05/2016 03:00:0023/05/2016 10:14:02Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 15.000,00 € για την «Προμήθεια σιδηροϊστών φωτισμού».Ω0Χ8ΩΚ3-ΛΕΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ251/2016
19/05/2016 03:00:0023/05/2016 10:24:26Πρόταση ανάκλησης της υπαρ. 158/2016 ΑΟΕ που αφορά «Προμήθεια βιβλιαρίων ανασφάλιστων-πρόνοιας».7ΥΓΠΩΚ3-2ΟΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ254/2016
19/05/2016 03:00:0023/05/2016 10:21:28Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #16.736,74# ευρώ που αφορά Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις οικονομικού έτους 2016.71Φ7ΩΚ3-ΟΧΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ253/2016
19/05/2016 03:00:0020/05/2016 08:29:03Ορθή επανάληψη της υπαρ. 226/2016 ΑΟΕ, που αφορά την «Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του».Ω2ΜΔΩΚ3-Β9ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ249/2016
19/05/2016 03:00:0023/05/2016 09:00:41Έγκριση τροποποιημένων Τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, της υπαρ. 117/2015 μελέτης για την «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 19 τόνων μικτού φορτίου με γερανό και αρπάγη».7801ΩΚ3-3ΥΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ250/2016
12/05/2016 03:00:0018/05/2016 08:51:42Έγκριση όρων διακήρυξης – τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού της υπαρ. 22/2016 Μελέτης του τμήματος Προμηθειών για την «Προμήθεια απολυμαντικού χημικού υγρού για κάδους και κοινόχρηστους χώρους».7ΝΞ9ΩΚ3-Β12ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ230/2016
12/05/2016 03:00:0018/05/2016 08:21:36Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 18.500 € για την υπηρεσία Εξειδικευμένος Σύμβουλος υποστήριξης στα προγράμματα «Δια βίου μάθησης» και στο «ΣΥΛΑΠ».ΩΟΕΝΩΚ3-Γ0ΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ232/2016
12/05/2016 03:00:0018/05/2016 08:19:02Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #5.996,87# ευρώ για την Προμήθεια «Έκδοση ενημερωτικών εντύπων υπηρεσίας Καθαριότητας».ΩΖ17ΩΚ3-Θ2ΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ231/2016
12/05/2016 03:00:0018/05/2016 08:55:23Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 17.785,80 € που αφορά τη «Μελέτη παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας στις περιοχές των σχολικών συγκροτημάτων».Ω3Ω1ΩΚ3-Κ9ΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ242/2016
12/05/2016 03:00:0018/05/2016 09:10:29Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 498,84 € που αφορά Αναδρομικά μετάταξης σε ανώτερο κλάδο του υπαλλήλου Τσαλέμη Κων/νου.ΩΠΗΣΩΚ3-ΔΜ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ248/2016
12/05/2016 03:00:0018/05/2016 09:08:30Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Μαρίας Γεωργίου.7ΦΧΩΩΚ3-Ν6ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ247/2016
12/05/2016 03:00:0018/05/2016 09:07:01Έγκριση όρων διακήρυξης – τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού της υπαρ. 43/2016 Μελέτης του τμήματος Προμηθειών για την «Προμήθεια φυλλαδίων για εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες του Δήμου, βιβλίων & εντύπων και ενημερωτικών εντύπων υπηρεσίας καθαριότητας».7ΥΓ7ΩΚ3-Δ46ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ246/2016
12/05/2016 03:00:0018/05/2016 08:46:07Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 53,91 € για πληρωμή κοινοχρήστων 3ου ΣΣ οικ. έτους 2015.66ΣΒΩΚ3-45ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ240/2016
12/05/2016 03:00:0018/05/2016 08:28:45Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Κλάδεμα ψηλών δένδρων».70Κ4ΩΚ3-8ΗΨΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ234/2016
12/05/2016 03:00:0018/05/2016 08:57:53Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 4.000 € για προμήθεια ελαστικών σωλήνων ποτίσματος.7Φ7ΘΩΚ3-6ΕΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ243/2016
12/05/2016 03:00:0018/05/2016 09:02:31Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 15.000,00 € για «προμήθεια φυλλαδίων για εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες του Δήμου».77Γ4ΩΚ3-ΕΨΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ245/2016
12/05/2016 03:00:0018/05/2016 08:23:45Έγκριση δαπάνης 200.000€ και διάθεση πίστωσης που αφορά υπηρεσίες φύλαξης.ΩΖ3ΙΩΚ3-ΨΞΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ233/2016
12/05/2016 03:00:0018/05/2016 08:47:57Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 4.899,95 € για την προμήθεια μηχανών καταμέτρησης.ΩΜ36ΩΚ3-ΥΒ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ241/2016
12/05/2016 03:00:0018/05/2016 08:37:37Έγκριση πρακτικού για το διαγωνισμό της 5-5-2016 για τις υπηρεσίες «Οργάνωση προγράμματος Αθλοδιακοπών».ΩΘ90ΩΚ3-ΑΑ3ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ236/2016
12/05/2016 03:00:0018/05/2016 08:35:54Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού της 4-5-2016, για τις υπηρεσίες «Οργάνωση αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων και αγώνες Ιστορικής Μνήμης».ΩΒΟ7ΩΚ3-ΥΨΨΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ235/2016
12/05/2016 03:00:0013/05/2016 10:05:48Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 5.999,99 € για προμήθεια βιβλίων και έντυπων υπηρεσιών.78ΑΜΩΚ3-ΖΞ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ238/2016
12/05/2016 03:00:0018/05/2016 08:59:47Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 12.000 € για προμήθεια εξαρτημάτων αυτόματου ποτίσματος.695ΝΩΚ3-63ΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ244/2016
12/05/2016 03:00:0018/05/2016 08:43:52Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 166,05 € για ανεξόφλητο παραστατικό έτους 2015.7ΑΛΣΩΚ3-ΔΕΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ239/2016
12/05/2016 03:00:0018/05/2016 08:42:11Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού ύψους 5.000,00 € για προμήθεια συστήματος παρουσίας προσωπικού.ΩΑΞΖΩΚ3-ΟΓ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ237/2016
25/04/2016 03:00:0026/04/2016 09:48:38Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #29.999,58# ευρώ για την «Προμήθεια απολυμαντικού χημικού υγρού για κάδους & κοινόχρηστους χώρους».6ΚΒΔΩΚ3-ΞΝ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ224/2016
25/04/2016 03:00:0009/05/2016 10:23:46Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ορισμός υπολόγου για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.6Φ0ΟΩΚ3-Μ3ΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ229/2016
25/04/2016 03:00:0026/04/2016 10:16:52Ανάθεση του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων» με αρ. μελ. 12/2016.ΩΜ69ΩΚ3-Ρ0ΥΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ227/2016
25/04/2016 03:00:0026/04/2016 10:11:58Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» με αρ. μελ. 16/2016.7ΒΜΤΩΚ3-60ΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ226/2016
25/04/2016 03:00:0026/04/2016 09:39:28Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #899,29# ευρώ για την «Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, κτλ.)».7ΕΨ1ΩΚ3-ΩΩΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ221/2016
25/04/2016 03:00:0026/04/2016 10:14:47Έγκριση διάθεσης πίστωσης για «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», αρ. μελ. 16/2016.7Φ1ΕΩΚ3-89ΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ225/2016
25/04/2016 03:00:0027/04/2016 11:50:32Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #120.000,00# ευρώ για «Συντήρηση- επισκευή μεταφορικών μέσων».6ΘΛΞΩΚ3-2ΚΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ214/2016
25/04/2016 03:00:0006/06/2016 11:44:38Έγκριση της υπαρ. 13176/2016 Γνωμοδότησης της Νομικής Συμβούλου».Ω71ΠΩΚ3-7Η1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ217/2016
25/04/2016 03:00:0026/04/2016 09:22:50Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #136.400,00# ευρώ για πληρωμή των αποφάσεων με αρ. 2734/2013 του Μον. Πρωτ. Αθηνών και 6197/14 του Εφετείου Αθηνών.Ω6ΝΑΩΚ3-1ΧΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ219/2016
25/04/2016 03:00:0026/04/2016 09:25:49Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #1.000# ευρώ για την «Συντήρηση & επισκευή ρολογιού παρουσίας προσωπικού».7ΓΔΑΩΚ3-ΒΦ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ220/2016
25/04/2016 03:00:0026/04/2016 09:44:55Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #20.000,00# ευρώ για «Αγορά γραμματοσήμων».7ΗΣΜΩΚ3-ΙΣΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ223/2016
25/04/2016 03:00:0011/05/2016 08:27:08Έγκριση πρακτικού Νο1 για τον διαγωνισμό της 7-4-2016 για την υπηρεσία «Εξυγίανση πεύκων» και εκδίκαση ένστασης.7ΘΧΔΩΚ3-8Α9ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ215/2016
25/04/2016 03:00:0011/05/2016 08:31:06Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #50.000,00# ευρώ για «Εγκατάσταση δικτύου αυτόματου ποτίσματος σε κοινόχρηστους χώρους».6641ΩΚ3-Θ5ΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ216/2016
25/04/2016 03:00:0026/04/2016 10:24:24Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες «Οργάνωση αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων και αγώνες Ιστορικής Μνήμης».7ΘΝ5ΩΚ3-ΘΣ4ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ228/2016
25/04/2016 03:00:0026/04/2016 09:42:35Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #1.000,00# ευρώ για την «Συντήρηση συσκευής γραμματοσήμανσης».Ω3ΟΘΩΚ3-ΥΒΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ222/2016
22/04/2016 03:00:0022/04/2016 12:20:56Δ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016ΩΣΕ5ΩΚ3-Ν1ΓΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ218
18/04/2016 03:00:0018/04/2016 13:26:17Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #150,00# ευρώ, για συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο.Ω0Κ8ΩΚ3-Σ0ΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ200/2016
18/04/2016 03:00:0019/04/2016 11:55:44Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης Συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την υπηρεσία «Οργάνωση προγράμματος Αθλοδιακοπών» με αρ. μελ. 27/2016.7Ψ16ΩΚ3-ΒΨΟΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ212/2016
18/04/2016 03:00:0019/04/2016 11:10:35Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #2.202,93# ευρώ για «Δαπάνη μετατόπισης καλωδίου υπεράνω παιδικής χαράς στην πλατεία Ζαρίφη».6ΛΦΩΩΚ3-4ΕΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ203/2016
18/04/2016 03:00:0019/04/2016 11:49:19Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης Συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την υπηρεσία «Απολυμάνσεις κτιρίων, οχημάτων, Δημ. Ν/Φ. & Έλεγχος-Καταπολέμηση Ασιατικού κουνουπιού» με αρ. μελ. 30/2016.7ΔΤΗΩΚ3-ΓΝΓΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ210/2016
18/04/2016 03:00:0019/04/2016 11:12:56Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #238.723,32# ευρώ για την «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών».ΩΠΕΧΩΚ3-ΨΓΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ205/2016
18/04/2016 03:00:0019/04/2016 11:08:27Έγκριση πρακτικού για το διαγωνισμό της 11ης/04/2016 για την υπηρεσία «Συντήρηση και αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος», αρ. μελ. : 17/2016.6ΝΨΙΩΚ3-ΠΛΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ202/2016
18/04/2016 03:00:0019/04/2016 11:57:44Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού της 08-04-2016 για την υπηρεσία «Έξοδα μετακινήσεων, φιλοξενίας & σίτισης, μετάφρασης & διερμηνείας Ελλήνων & αλλοδαπών προσκεκλημένων του Ευρωπαϊκού προγράμματος Spur», αρ. μελ. 35 /2016.6ΗΝΒΩΚ3-7ΦΣΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ213/2016
18/04/2016 03:00:0019/04/2016 11:51:56Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #1.200,00# ευρώ για την «Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων».7097ΩΚ3-ΕΗΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ211/2016
18/04/2016 03:00:0019/04/2016 11:20:19Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #5.000,00# ευρώ για «Ιατρική κάλυψη αγώνων και λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων».6ΘΔΖΩΚ3-ΚΙΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ208/2016
18/04/2016 03:00:0019/04/2016 11:16:21Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #340,40# ευρώ για «Πιστοποιήσεις παιδικών χαρών».7ΔΠ8ΩΚ3-ΦΦΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ206/2016
18/04/2016 03:00:0019/04/2016 11:05:56Ορισμός υπολόγου στην 196/2016 απόφαση Ο.Ε.Ω40ΘΩΚ3-7ΗΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ201/2016
18/04/2016 03:00:0019/04/2016 11:18:36Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #2.499,79# ευρώ για την «Προμήθεια αριθμομηχανών γραφείου».7ΕΚΡΩΚ3-69ΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ207/2016
18/04/2016 03:00:0019/04/2016 11:23:41Έγκριση & διάθεση πιστώσεων για «Απολυμάνσεις κτιρίων, οχημάτων & Δημ. Ν/Φ.».606ΠΩΚ3-ΝΘΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ209/2016
18/04/2016 03:00:0021/04/2016 08:29:50Ορισμός υπολόγου για τη «Μετατόπιση καλωδίου υπεράνω παιδικής χαράς της πλατείας Ζαρίφη».Ω08ΟΩΚ3-7ΔΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ204/2016
06/04/2016 03:00:0007/04/2016 11:49:35Έγκριση δαπάνης ποσού #15.000,00# ευρώ & διάθεση πίστωσης ποσού #4.195,02# ευρώ για την «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για μικροσυντηρήσεις».6ΞΦΔΩΚ3-2Ε3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ192/2016
06/04/2016 03:00:0007/04/2016 11:56:04Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #150# ευρώ για domaine name & hosting του προγράμματος Spur.696ΓΩΚ3-7ΧΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ196/2016
06/04/2016 03:00:0007/04/2016 11:54:22Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #15.000,00# ευρώ για την «Προμήθεια εξέδρας».6ΨΘΥΩΚ3-ΝΝΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ195/2016
06/04/2016 03:00:0007/04/2016 12:03:13Ακύρωση ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Όχημα με γάντζο (Hook Lift) και συρόμενο όχημα για μεταφορά containers».7Η0ΛΩΚ3-305ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ199/2016
06/04/2016 03:00:0007/04/2016 11:59:24Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια λαμπτήρων » με αρ. μελ. 32/2016.78Ζ1ΩΚ3-ΦΦ3ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ197/2016
06/04/2016 03:00:0007/04/2016 11:51:13Έγκριση δαπάνης ποσού #15.000,00# ευρώ & διάθεση πίστωσης ποσού #13.000,00# ευρώ για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».79ΧΥΩΚ3-ΛΒ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ193/2016
06/04/2016 03:00:0007/04/2016 12:00:57Διαβίβαση Πρακτικών Νο1 & Νο2 και Γνωμοδότησης για την «Προμήθεια χημικού υλικού απολύμανσης υδάτων δημ. Κολυμβητηρίου, λιμνών και σιντριβανιών».6ΦΕ5ΩΚ3-ΥΩΦΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ198/2016
06/04/2016 03:00:0007/04/2016 11:41:13Έγκριση δαπάνης ποσού #4.000,00# ευρώ & διάθεση πίστωσης ποσού #1.300,00# ευρώ για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης».7ΒΛ4ΩΚ3-ΔΚΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ190/2016
06/04/2016 03:00:0007/04/2016 11:47:28Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #60.000,00# ευρώ για την «Προμήθεια λαμπτήρων».6ΗΩΨΩΚ3-Α01ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ191/2016
06/04/2016 03:00:0007/04/2016 11:52:43Έγκριση δαπάνης ποσού #15.000,00# ευρώ & διάθεση πίστωσης ποσού #5.000,00# ευρώ για την «Προμήθεια χρωμάτων».ΩΨΟΖΩΚ3-ΚΥ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ194/2016
30/03/2016 03:00:0031/03/2016 12:19:02Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για τα «Έξοδα μετακινήσεων, φιλοξενίας & σίτισης, μετάφρασης και διερμηνείας ελλήνων και αλλοδαπών προσκεκλημένων του ευρωπαϊκού προγράμματος Spur» με αρ. μελ. 35/2016.7ΔΝΨΩΚ3-ΨΙΙΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ188/2016
29/03/2016 03:00:0001/04/2016 10:44:13Έγκριση απόφασης Δημάρχου περί «Απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης για τη σύνταξη πράξεων Αναλογισμού» και υπογραφή της σχετικής σύμβασης.7ΦΒΠΩΚ3-Χ7ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ176/2016
29/03/2016 03:00:0001/04/2016 11:05:57Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την «Προμήθεια βενζίνης, πετρελαίου κίνησης & λιπαντικών» με αρ. μελ. 108/2015.Ω9ΞΞΩΚ3-110ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ181/2016
29/03/2016 03:00:0001/04/2016 11:08:11Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #4.900,00# ευρώ που αφορά «συντήρηση και επισκευή δικύκλων».ΩΣΑ2ΩΚ3-8Α0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ182/2016
29/03/2016 03:00:0001/04/2016 11:12:39Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #4.000,00# ευρώ που αφορά «Συντήρηση και επισκευή εργαλείων και γεωργικών μηχανημάτων».ΩΟΕ4ΩΚ3-9ΥΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ184/2016
29/03/2016 03:00:0031/03/2016 11:43:57Γ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016.ΩΑΑΞΩΚ3-ΗΤΙΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ189/2016
29/03/2016 03:00:0001/04/2016 11:15:04Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #366,80# ευρώ που αφορά «Πληρωμές κοινοχρήστων του Ψηφιακού Μουσείου» οικον. έτους 2015.Ω9Κ2ΩΚ3-Τ7ΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ185/2016
29/03/2016 03:00:0001/04/2016 11:17:02Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #35,12# ευρώ που αφορά Αναδρομικά ΜΚ του υπαλλήλου του Δήμου μας, Βασσάλου Χρήστου.6ΛΣ9ΩΚ3-ΠΟ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ186/2016
29/03/2016 03:00:0001/04/2016 10:58:09Έγκριση δαπάνης ποσού #450.000,00# ευρώ & διάθεση πίστωσης ποσού #87.889,35# ευρώ για την «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης της Υπηρεσίας Καθαριότητας».7ΙΗΓΩΚ3-ΒΣΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ180/2016
29/03/2016 03:00:0030/03/2016 07:47:38Έγκριση πρακτικού για το διαγωνισμό της 24-03-2016 για την υπηρεσία «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» αρ. μελ. 8/2016.Ψ12ΒΩΚ3-8ΑΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ174/2016
29/03/2016 03:00:0030/03/2016 13:28:53Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 73.600 ευρώ που αφορά στη «Διαμόρφωση εισόδου κεντρικού διαδρόμου Δημοτικού Κοιμητηρίου».6ΤΛΓΩΚ3-2ΡΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ173/2016
29/03/2016 03:00:0001/04/2016 10:23:53Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης –δέσμευσης πίστωσης ποσού για την «Προμήθεια αντλιών και κινητήρων».7ΜΧ1ΩΚ3-Ρ9ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ175/2016
29/03/2016 03:00:0001/04/2016 11:10:18Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.999,96# ευρώ που αφορά «Προμήθεια ανταλλακτικών γεωργικών μηχανημάτων».77Ζ1ΩΚ3-5ΞΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ183/2016
29/03/2016 03:00:0001/04/2016 10:48:59Έγκριση δαπάνης ποσού #30.000,00# ευρώ & διάθεση πίστωσης ποσού #9.625,00# ευρώ για την «Προμήθεια βενζίνης της Υπηρεσίας Καθαριότητας».6ΒΘΨΩΚ3-ΓΝΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ178/2016
29/03/2016 03:00:0001/04/2016 10:46:49Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #12.000,00# ευρώ για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες της Γεωπονικής Υπηρεσίας».ΩΤ25ΩΚ3-Δ3ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ177/2016
29/03/2016 03:00:0001/04/2016 10:55:59Έγκριση δαπάνης ποσού #50.000,00# ευρώ & διάθεση πίστωσης ποσού #42.620,75# ευρώ για την «Προμήθεια λιπαντικών της Υπηρεσίας Καθαριότητας».ΩΩΣΔΩΚ3-ΝΑ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ179/2016
29/03/2016 03:00:0001/04/2016 11:19:12Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #8,03# ευρώ που αφορά Αναδρομικά ΜΚ υπερωριών Δεκεμβρίου 2015 του υπαλλήλου του Δήμου μας, Βασσάλου Χρήστου.6Ψ7ΧΩΚ3-ΟΡ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ187/2016
23/03/2016 02:00:0030/03/2016 13:00:03Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #9.999,99# ευρώ για «Προμήθεια μικροαντικειμένων συνεργείων».7ΞΨ4ΩΚ3-9ΞΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ165/2016
23/03/2016 02:00:0030/03/2016 13:55:37Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.101,88# € που αφορά Αναδρομικά ΜΚ ΙΔΟΧ υπαλλήλων του Δήμου μας, από 16/11/2015 έως 31/12/2015.6ΖΨΑΩΚ3-ΨΒΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ168/2016
23/03/2016 02:00:0031/03/2016 08:00:30Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #52.985,66# ευρώ για «Κατασκευή νέων οστεοφυλακίων» (συν).7ΗΖΚΩΚ3-5Ι1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ154/2016
23/03/2016 02:00:0031/03/2016 07:54:23Πρόταση για επέκταση της υπαρ. 110/2007 ΑΔΣ που αφορά τέλη & δικαιώματα Δημοτικού Κοιμητηρίου Ν. Σμύρνης.ΩΠ5ΝΩΚ3-ΩΒ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ148/2016
23/03/2016 02:00:0031/03/2016 07:58:22Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.000.491,35# ευρώ για «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Παιδικού Σταθμού Δήμου Ν. Σμύρνης (οδού Σινώπης)» (συν).Ω4ΝΝΩΚ3-ΟΜ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ153/2016
23/03/2016 02:00:0030/03/2016 12:03:08Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #70.000,00# ευρώ για «Κλάδεμα ψηλών δέντρων».6Κ0ΙΩΚ3-3Χ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ157/2016
23/03/2016 02:00:0024/03/2016 12:32:14Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #34.000,00# ευρώ για έξοδα μετακινήσεων, φιλοξενίας & σίτισης προσκεκλημένων Ελλήνων και αλλοδαπών του Ευρωπαϊκού προγράμματος Spur.ΩΠΒ5ΩΚ3-ΩΣΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ162/2016
23/03/2016 02:00:0030/03/2016 13:48:18Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #24.600,00# ευρώ για «Συντήρηση και επισκευή ελαστικών».6ΣΙΡΩΚ3-ΦΘΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ166/2016
23/03/2016 02:00:0024/03/2016 12:34:40Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #2.000,00# ευρώ για Δημιουργία υποστηρικτικών εργαλείων πληροφορικής του Ευρωπαϊκού προγράμματος Spur.77ΧΦΩΚ3-2ΙΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ163/2016
23/03/2016 02:00:0024/03/2016 12:36:46Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #640,00# ευρώ για συμμετοχή τεσσάρων (4) υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο.Ω675ΩΚ3-Σ4ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ164/2016
23/03/2016 02:00:0024/03/2016 12:27:09Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #16.100,00# ευρώ για την Επιχειρησιακή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος Spur.7ΖΖΝΩΚ3-8ΘΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ160/2016
23/03/2016 02:00:0024/03/2016 11:59:20Διαβίβαση Πρακτικών και Γνωμοδότησης για την κατακύρωση των ομάδων Α & Β της «Προμήθειας αθλητικών ειδών άσκησης αθλητικού εξοπλισμού & εξοπλισμού γυμναστηρίων».ΩΑ55ΩΚ3-ΛΓΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ149/2016
23/03/2016 02:00:0024/03/2016 13:09:56Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #73.700,00# ευρώ & όρων διακήρυξης Συνοπτικού Ανοικτού διαγωνισμού για «Συντήρηση & αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος».ΩΤΨ2ΩΚ3-ΟΒ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ150/2016
23/03/2016 02:00:0030/03/2016 11:27:47Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #26.535,81# ευρώ για ανεξόφλητα παραστατικά έτους 2015.6Σ8ΦΩΚ3-0ΑΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ156/2016
23/03/2016 02:00:0030/03/2016 12:55:42Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #4.999,40# ευρώ για «Προμήθεια βιβλιαρίων ανασφάλιστων-πρόνοιας».ΨΩΤΥΩΚ3-ΣΣ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ158/2016
23/03/2016 02:00:0030/03/2016 13:51:57Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #12.633,00# ευρώ για «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων» αρ. μελ. 12/2016.7Σ26ΩΚ3-ΓΓΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ167/2016
23/03/2016 02:00:0030/03/2016 14:10:52Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #10,46# € που αφορά Αναδρομικά υπέρ της αναγνώρισης της συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του υπαλλήλου του Δήμου μας ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, από 22/12/2015 έως 31/12/2015.7ΝΞ6ΩΚ3-ΟΓΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ171/2016
23/03/2016 02:00:0024/03/2016 13:12:22Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #73.590,90# ευρώ, όρων διακήρυξης & Τεχνικών προδιαγραφών του Πρόχειρου διαγωνισμού για «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και ζαντών» με αρ. μελ. 21/2016.67ΛΕΩΚ3-Ρ0ΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ151/2016
23/03/2016 02:00:0004/04/2016 13:21:55Τροποποίηση των άρθρων 2,3 και 14 της υπαρ. 142/2016 ΑΟΕ που αφορά τους Όρους Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» αρ. μελ. 8/2016.7Δ22ΩΚ3-ΥΓΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ147/2016
23/03/2016 02:00:0030/03/2016 14:12:48Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #10,83# € που αφορά Αναδρομικά υπέρ της αναγνώρισης της συνάφειας του μεταπτυχιακού και του διδακτορικού τίτλου σπουδών του υπαλλήλου του Δήμου μας ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, από 22/12/2015 έως 31/12/2015.Ω4ΓΤΩΚ3-Φ61ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ172/2016
23/03/2016 02:00:0024/03/2016 12:30:09Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #4.325,00# ευρώ για τη λογιστική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος Spur.6ΛΝΛΩΚ3-Β68ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ161/2016
23/03/2016 02:00:0024/03/2016 12:09:39Έγκριση όρων διακήρυξης & Συγγραφής υποχρεώσεων Συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Εξυγίανση πεύκων» με αρ. μελ. 23/2016.ΩΙΙΓΩΚ3-1Ο1ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ152/2016
23/03/2016 02:00:0024/03/2016 12:12:40Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #2.500,00# ευρώ για τη φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση και δημιουργία DVD του Ευρωπαϊκού προγράμματος Spur.6ΥΗΟΩΚ3-ΠΥΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ159/2016
23/03/2016 02:00:0030/03/2016 14:08:36Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #10,47# € που αφορά Αναδρομικά υπέρ της αναγνώρισης της συνάφειας του μεταπτυχιακού και του διδακτορικού τίτλου σπουδών της υπαλλήλου του Δήμου μας ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑΣ, από 22/12/2015 έως 31/12/2015.Ω7ΡΧΩΚ3-ΒΑ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ170/2016
23/03/2016 02:00:0030/03/2016 14:06:01Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #204,19# € που αφορά Αναδρομικά ΜΚ ΙΔΟΧ υπαλλήλων του Δήμου μας, ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015.67ΜΕΩΚ3-ΗΟΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ169/2016
23/03/2016 02:00:0030/03/2016 11:13:31Εγκρίσεις διάθεσης πίστωσης συνεχιζόμενων δαπανών έτους 2015-2016.ΩΛ2ΛΩΚ3-ΓΓ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ155/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 08:45:40Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00# ευρώ που αφορά «Προμήθεια σπόρων, γκαζόν, δενδρυλλίων, θάμνων, εποχιακών φυτών και πασσάλων στήριξης».Ω2Ω5ΩΚ3-ΗΓΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ131/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 08:43:38Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.537,50# ευρώ που αφορά «απολυμάνσεις κτιρίων-έκτακτες ανάγκες»Ω39ΘΩΚ3-7ΘΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ130/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 08:41:04Έγκριση διάθεσης πίστωσης 190.650 ευρώ για Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου χωρ. 4κμ (συν).ΩΥΥΙΩΚ3-Μ5ΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ129/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 08:50:40Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #15.000,00# ευρώ για «Προμήθεια πυροσβεστικών μέσων».Ω65ΝΩΚ3-ΟΛ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ134/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 09:01:53Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #363,34# ευρώ που αφορά Ασθένεια Δεκ. 2015, της υπαλλήλου του Δήμου μας, Συμεωνίδη Ελένης7ΒΖ5ΩΚ3-ΜΡ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ138/2016
08/03/2016 02:00:0011/03/2016 10:12:26Απευθείας ανάθεση τμήματος του διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της «Προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού».6ΨΟ3ΩΚ3-ΚΗΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ143/2016
08/03/2016 02:00:0011/03/2016 09:52:49Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #5.062,90# ευρώ που αφορά Υπερωρίες Σεπτεμβρίου 2015, των υπαλλήλων του Δήμου μας.6ΟΝ1ΩΚ3-ΜΛΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ140/2016
08/03/2016 02:00:0011/03/2016 10:09:45Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Σχεδίου Όρων Διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» αρ. μελ. 8/2016.ΩΝΑΞΩΚ3-928ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ142/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 08:24:15Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #22.232,07# ευρώ για «Εργασίες συντήρησης ασθενών ρευμάτων», αρ. μελ. 68/2015 (συν).7ΦΑΥΩΚ3-4ΒΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ122/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 08:39:13Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #20.000,00# ευρώ που αφορά «Δημοσιεύσεις προκηρύξεων»6ΒΘ8ΩΚ3-ΒΤΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ128/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 08:21:31Εγκρίσεις διάθεσης πιστώσεων συνεχιζόμενων δαπανών έτους 2015-2016.ΩΩΕΜΩΚ3-Χ7ΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ121/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 12:14:53Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #21.525,00# ευρώ που αφορά στη γραμματειακή υποστήριξη προσκεκλημένων του Ευρωπαϊκού προγράμματος Spur.Ω9ΞΗΩΚ3-ΧΝΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ144/2016
08/03/2016 02:00:0015/03/2016 11:22:35Αποδοχή Δωρεάς προτομής Κοσμά του Αιτωλού.Ω806ΩΚ3-ΛΦΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 12:16:41Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4.950,00# ευρώ που αφορά στη δημιουργία δικτύωσης των συμμετεχόντων του Ευρωπαϊκού προγράμματος Spur.7Ι48ΩΚ3-ΗΝ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ145/2016
08/03/2016 02:00:0015/03/2016 09:11:24Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #40.000,00# ευρώ που αφορά αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων.ΩΨ5ΦΩΚ3-384ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ146/2016
08/03/2016 02:00:0015/03/2016 09:08:58Αυτοδίκαιη λύση της με αρ. πρ. 43439/29-9-08 σύμβασης με τίτλο «Πράξη εφαρμογής περιοχής Δέγλερη».ΩΞ9ΚΩΚ3-ΝΝΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 09:03:51Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #2.158,20# ευρώ που αφορά στην εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας και Εφάπαξ υπαλλήλων (Αποζημίωση σύνταξης της υπαλλήλου του Δήμου μας Δελάκου Καννέλας).78ΗΔΩΚ3-0ΕΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ139/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 08:26:42Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00# ευρώ για «Έκδοση πιστοποιητικών εσωτ. ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Σ.Σ.» (συν).7ΛΩΓΩΚ3-ΛΦΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ123/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 08:28:43Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.655,00# ευρώ για «Συντήρηση μηχανολογικών εγκαταστάσεων δημ. χώρων» αρ. μελ. 81/2015 (συν).73ΗΙΩΚ3-2ΕΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ124/2016
08/03/2016 02:00:0008/03/2016 12:12:46Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2016.6ΚΗ9ΩΚ3-ΗΦΡΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ120/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 08:08:39Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 24.600 ευρώ που αφορά στη επιστημονική υποστήριξη και επιμέλεια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Spur.7Τ9ΜΩΚ3-Θ20ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ118/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 08:34:46Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #24.600,00# ευρώ για «Συντήρηση λεβητοστασίων και καυστήρων».Ω4ΨΞΩΚ3-ΘΘΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ126/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 08:32:41Εγκρίσεις διάθεσης πιστώσεων συνεχιζόμενων δαπανών έτους 2016-2017.Ω503ΩΚ3-9ΕΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ125/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 08:52:22Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Ειρήνης Μπαντή.Ω6Η0ΩΚ3-ΤΕΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 08:59:32Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #134,09# ευρώ που αφορά Αναδρομικά Επιδόματος Τέκνου του υπαλλήλου του Δήμου μας, Παπαδόπουλου Αλεξάνδρου.Ω1Τ9ΩΚ3-ΥΕ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ137/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 08:47:20Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #20.000# ευρώ που αφορά «Καταπολέμηση ασθένειας φοινίκων».6Ω5ΑΩΚ3-ΙΥ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ132/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 08:56:45Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #363,24# ευρώ για παροχή υπηρεσιών από Ε.Σ.Δ.Ν.Α. μηνών Νοεμ. και Δεκ. 2015.ΩΒΙΝΩΚ3-ΛΣΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ136/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 08:49:02Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #24.600,00# ευρώ για «Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας».7ΗΚΖΩΚ3-ΩΒΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ133/2016
08/03/2016 02:00:0010/03/2016 08:37:09Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #24.600,00# ευρώ για «Συντήρηση εγκαταστάσεων δημοτικού φωτισμού».7ΜΒΓΩΚ3-ΔΒΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ127/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 09:57:43Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #2.998,13# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Αντιπαγετικού αλατιού».Ω1ΜΨΩΚ3-ΛΑΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ104/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 10:05:21Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #60.000# ευρώ που αφορά «Εξυγίανση πεύκων».7ΡΤ5ΩΚ3-ΠΜΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ106/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 10:01:10Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «Έλεγχο –Καταπολέμηση ασιατικού κουνουπιού ¨Τίγρης¨».7Σ9ΖΩΚ3-ΣΗΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ105/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 09:53:24Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #22.000,00# ευρώ που αφορά «Μίσθωση λεωφορείων».Ω6ΞΡΩΚ3-ΘΤ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ103/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 09:48:07Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #9.999,99# ευρώ που αφορά «Προμήθεια Ανταλλακτικών κάδων».Ω09ΕΩΚ3-ΞΨΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ102/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 09:43:33Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00# ευρώ που αφορά την «Προμήθεια φωτεινών επαναληπτικών σηματοδοτών» αρ. μελ. 99/2015.7ΔΓ7ΩΚ3-5ΩΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ101/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 10:12:00Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #25.000,00# ευρώ για «Προμήθεια χημικού υλικού απολύμανσης υδάτων λιμνών και σιντριβανιών ».Ω4ΦΦΩΚ3-02ΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ109/2016
02/03/2016 02:00:0017/03/2016 09:05:24Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Καθαρισμό & προστασία επιφανειών από graffities»ΩΦΝΡΩΚ3-ΧΜ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ99/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 10:31:59Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #6.073,97# ευρώ που αφορά Υπερωρίες Ιουλίου 2015, των υπαλλήλων του Δήμου μας.69Υ0ΩΚ3-2ΘΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ116/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 09:24:16Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #553,50# ευρώ για την έκθεση εκτίμησης του οικοπέδου επί των οδών Μίμαντος & Σ.Παρασκευοπούλου, Ο.Τ. 172.7Β0ΔΩΚ3-7ΝΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ96/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 09:31:39Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #24.600# ευρώ που αφορά «Συντήρηση οργάνων Παιδικών χαρών».ΩΣΧ4ΩΚ3-ΙΥΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ98/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 09:38:03Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #59.999,00# ευρώ που αφορά «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων».7ΗΗ7ΩΚ3-38ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ100/2016
02/03/2016 02:00:0007/03/2016 09:48:42Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #4.950,00# ευρώ για εκπαίδευση υπαλλήλων του Δήμου.6Φ3ΘΩΚ3-ΛΕΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ113/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 09:27:53Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.129,00# ευρώ για εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ του Δήμου Ν. Σμύρνης, χρήσης 2015.7ΖΓ5ΩΚ3-ΚΩΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ97/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 10:07:48Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #18.500,00# ευρώ που αφορά «Αντικατάσταση αντικεραυνικού συστήματος προστασίας Σ.Σ.» αρ.μελ.64/2015 (συν).6ΗΠ2ΩΚ3-ΠΦΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ107/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 10:34:21Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.435,20# ευρώ που αφορά Υπερωρίες Αυγούστου 2015, των υπαλλήλων του Δήμου μας.Ω0ΟΖΩΚ3-ΓΩΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ117/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 10:28:48Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #8.128,00# ευρώ που αφορά Υπερωρίες Ιουνίου 2015, των υπαλλήλων του Δήμου μας.7ΞΘΙΩΚ3-Α2ΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ115/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 10:10:19Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #30.000,00# ευρώ για «Προμήθεια χημικού υλικού απολύμανσης υδάτων πισίνας Δημοτικού Κολυμβητηρίου».6Ψ5ΤΩΚ3-ΒΓ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ108/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 10:26:42Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #152,25# ευρώ που αφορά Αναδρομικά Μισθολογικού Κλιμακίου της υπαλλήλου του Δήμου μας Μαρτάκη Ελένης.6ΞΨΩΩΚ3-ΚΨΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ114/2016
02/03/2016 02:00:0004/03/2016 08:50:01Διαβίβαση Πρακτικών Νο3, Νο4 και Γνωμοδότησης για την «Προμήθεια Αναρροφητικού Σαρώθρου Χωρητικότητας 4κ.μ.» αρ. μελ. 93/2015.ΩΔΕΝΩΚ3-Τ2ΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ110/2016
02/03/2016 02:00:0004/03/2016 11:01:28Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Δ΄ Τριμήνου 2015.7Γ1ΘΩΚ3-7ΨΡΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ95/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 10:41:21Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Όχημα με γάντζο (Hook Lift) και συρόμενο όχημα για μεταφορά containers» αρ. μελ. 2/2016.Ω4Τ7ΩΚ3-ΚΕΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ112/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 10:37:40Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Σχεδίου Όρων Διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια χημικού υλικού απολύμανσης υδάτων πισίνας Δημοτικού Κολυμβητηρίου, λιμνών και σιντριβανιών » αρ. μελ. 5/2016.7ΛΠ5ΩΚ3-ΘΚΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ111/2016
02/03/2016 02:00:0003/03/2016 09:20:59Έλεγχος και έγκριση Επικαιροποιημένων Δικαιολογητικών για το έργο «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων-πεζοδρόμων» αρ. μελ. 76/2015.7ΦΖΜΩΚ3-961ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ94/2016
01/03/2016 02:00:0001/03/2016 08:44:15Κατακύρωση Δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση των δημοτικών ΠαρατάξεωνΩΦΓ5ΩΚ3-1ΑΨΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ39/2016
22/02/2016 02:00:0001/03/2016 13:01:46Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #43.000,00# ευρώ που αφορά «Συντήρηση-Ανακατασκευή μονώσεων σχολικών συγκροτημάτων» (συν.)Ω3ΙΕΩΚ3-Ξ6ΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ88/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 08:47:46Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 50,00 € για συμμετοχή υπαλλήλου σε ημερήσιο σεμινάριο.7ΛΗΙΩΚ3-Δ1ΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ70/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 09:40:14Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #400.000,00# ευρώ που αφορά «Επισκευή –Συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων» (συν.)ΩΟΕΜΩΚ3-ΑΑΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ86/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 10:17:48Διαβίβαση Πρακτικών Νο3-Νο4 και Γνωμοδότησης για την κατακύρωση της «Προμήθειας Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού» αρ. μελ. 78/20157Γ1ΗΩΚ3-ΔΛ6ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ73/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 09:54:28Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.690,85# ευρώ που αφορά «Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων» (συν.)6Ο1ΗΩΚ3-Γ0ΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ89/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 09:57:44Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #23.862,00# ευρώ που αφορά «Επεμβάσεις αντικατάστασης ενανθρακωμένου σκυροδέματος επικάλυψης» (συν.)7Λ3ΦΩΚ3-1Φ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ90/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 09:48:20Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #10.785,02# ευρώ που αφορά «Επισκευή –Συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων» (συν.)78Χ3ΩΚ3-5Ε3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ87/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 09:59:55Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #167.570,71# ευρώ που αφορά «Διαμόρφωση χώρων ψηφιακού μουσείου» αρ. μελ. 58/2015 (συν.)Ω547ΩΚ3-ΒΟΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ91/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 09:29:44Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #7.800,00# ευρώ που αφορά «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων» (αρ. μελ. 62/2014) (συν.)7ΕΙΨΩΚ3-ΘΧΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ83/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 09:33:55Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #14.650,00# ευρώ που αφορά «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων οδών» (αρ. μελ. 22/2015) (συν.)ΩΤ2ΦΩΚ3-Θ3ΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ84/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 09:24:08Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #6.650,00# ευρώ που αφορά «Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων επίσκεψης» (αρ. μελ. 78/2014) (συν.)7Ω4ΨΩΚ3-ΡΥΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ82/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 09:15:40Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #23.900# ευρώ που αφορά «Περίφραξη παιδικών χαρών»ΩΤΧ1ΩΚ3-ΥΕΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ79/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 09:19:16Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #152.319,52# ευρώ που αφορά «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων-πεζοδρόμων» (αρ. μελ. 76/2015) (συν.)ΩΗ90ΩΚ3-ΞΜΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ80/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 09:20:58Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #12.300# ευρώ που αφορά «Αποκατάσταση όψεων καταστημάτων λόγω υπογειοποίησης δικτύου Χ.Τ.» (συν.)76ΡΜΩΚ3-20ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ81/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 08:55:04Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #18,76# ευρώ που αφορά αναδρομικά επιδόματος τέκνου υπαλλήλου Δήμου Ν. Σμύρνης Πολυχρόπουλου Αναστάσιου.Ω07ΘΩΚ3-0ΟΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ74/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 09:37:20Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #12.010,00# ευρώ που αφορά «Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής» (αρ. μελ. 74/2015) (συν.)734ΒΩΚ3-ΔΨ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ85/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 10:06:01Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #17.425,73# ευρώ που αφορά «Σύνταξη πράξεων αναλογισμού» (συν.)7ΚΙΔΩΚ3-ΦΗΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ93/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 09:13:20Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #9.500,00# ευρώ για πληρωμή οφειλομένων μισθωμάτων έτους 2015 σε ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ6Κ0ΗΩΚ3-5ΗΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ78/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 10:02:44Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #24.135,45# ευρώ που αφορά «Οικοδομικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους» (συν.)6ΚΙΜΩΚ3-ΧΕΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ92/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 13:25:06Ακύρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 19 τόνων μικτού φορτίου με γερανό και αρπάγη».70ΗΙΩΚ3-2ΥΩΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ71/2016
22/02/2016 02:00:0022/02/2016 09:10:19Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #968.424,75€# που αφορά πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.ΩΤ7ΨΩΚ3-ΨΝΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ72/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 09:00:52Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #12.165,92# ευρώ που αφορά καταβολή εφάπαξ βοηθήματος στον Χριστοδούλου Π.7Χ6ΛΩΚ3-7ΜΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ75/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 09:05:18Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #10.744,78# ευρώ που αφορά Υπερωρίες Μαΐου 2015 των υπαλλήλων του Δήμου μαςΩΛ5ΓΩΚ3-ΛΞΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ76/2016
22/02/2016 02:00:0024/02/2016 09:11:07Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #984,00# €, που αφορά στη διεξαγωγή της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπαίδευση Διασύνδεσης Εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης και Staff»6ΛΞΘΩΚ3-ΠΛ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ77/2016
10/02/2016 02:00:0011/02/2016 13:29:33Έγκριση και διάθεση πιστώσεων ποσού #1.020.000,00# ευρώ για ΔΕΗ.ΨΒΗΤΩΚ3-33ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ69/2016
10/02/2016 02:00:0011/02/2016 13:45:32Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #135,46# ευρώ που αφορά Αναδρομικά Επιδόματος Τέκνου Βασσάλου Χ.7Θ1ΡΩΚ3-ΘΚΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ61/2016
10/02/2016 02:00:0011/02/2016 13:58:25Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #39.509,09#€ που αφορά Υπερωρίες Δεκεμβρίου 2015 όλων των υπαλλήλων του Δήμου μας.785ΡΩΚ3-8ΒΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ65/2016
10/02/2016 02:00:0011/02/2016 13:40:37Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #350# ευρώ που αφορά Συμμετοχή παρακολούθησης Σεμιναρίου για την εφαρμογή νέου Μισθολογίου ΟΤΑ & ΝΠΔΔ.6ΝΝΧΩΚ3-8ΜΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ59/2016
10/02/2016 02:00:0011/02/2016 13:31:49Έγκριση και Διάθεση πίστωσης ποσού 327,34 € που αφορά Αναδρ. Επιδ. Τέκνου Παπαδοπούλου Κ. & Κωτσόπουλου Μ.6983ΩΚ3-ΚΛ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ56/2016
10/02/2016 02:00:0011/02/2016 13:53:15Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #11.896,67#€ που αφορά Υπερωρίες Απριλίου 2015 των υπαλλήλων του Δήμου μας.Ω3Υ4ΩΚ3-9ΛΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ64/2016
10/02/2016 02:00:0011/02/2016 13:26:59Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #20.000# ευρώ για διαχείριση ηλεκτρονικής προβολής και αιτημάτων Δημοτών.6ΣΞΧΩΚ3-Κ5ΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ66/2016
10/02/2016 02:00:0012/02/2016 08:11:20Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Βαγγέλη Παρασκευόπουλου.ΩΥΞΞΩΚ3-1ΚΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67/2016
10/02/2016 02:00:0011/02/2016 13:43:34Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2672,50# ευρώ που αφορά Αναδρομική εργοδοτική εισφορά ΤΣΜΕΔΕ ΚΣ.75Υ9ΩΚ3-ΤΗΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ60/2016
10/02/2016 02:00:0012/02/2016 08:14:25Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Βαγγέλη Παρασκευόπουλου.77Δ2ΩΚ3-ΓΘΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68/2016
10/02/2016 02:00:0011/02/2016 13:49:47Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #13.226,02#€ που αφορά Υπερωρίες Μαρτίου 2015 των υπαλλήλων του Δήμου μας.ΩΓΣ6ΩΚ3-Υ8ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ63/2016
10/02/2016 02:00:0011/02/2016 13:36:15Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.049,28# ευρώ που αφορά «Ενοικίαση ειδών καθαρισμού».627ΗΩΚ3-ΞΙΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ58/2016
10/02/2016 02:00:0011/02/2016 13:47:41Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού #7.592,47# ευρώ που αφορά την αναγνώριση συντάξιμου χρόνου της υπαλλήλου του Δήμου μας Κυριακάκη Τιτίκας7ΧΕ3ΩΚ3-ΓΑ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ62/2016
10/02/2016 02:00:0011/02/2016 13:12:53Διαβίβαση Πρακτικού και Γνωμοδότησης επί ενστάσεων για την «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού» αρ. μελ. 78/2015.ΩΒΛΖΩΚ3-61ΦΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ54/2016
10/02/2016 02:00:0011/02/2016 13:34:14Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.476,00# ευρώ που αφορά Έκθεση εκτίμησης των οικοπέδων: α) Ο.Τ. 540 (Ευξείνου Πόντου, Αιγαίου & Αναστασιάδη) β) Ο.Τ. 199Α (Σεφεριάδη, Ραιδεστού, Αγίων Θεοδώρων & Υπερείδου)6ΤΝ8ΩΚ3-ΦΨΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ57/2016
10/02/2016 02:00:0011/02/2016 13:08:27Διαβίβαση Πρακτικού 2 για την « Προμήθεια Αναρροφητικού Σαρώθρου χωρητικότητας 4 κμ» αρ. μελ. 93/2015.ΨΚΨ3ΩΚ3-5Δ8ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ53/2016
10/02/2016 02:00:0011/02/2016 13:05:39Διαβίβαση Πρακτικών και Γνωμοδότησης για την « Προμήθεια Μικροαντικειμένων Γραφείου, Γραφικής ύλης & λοιπά υλικά Γραφείου» αρ. μελ. 96/2015.6ΓΨΔΩΚ3-Θ77ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ52/2016
10/02/2016 02:00:0011/02/2016 13:19:02Εγκρίσεις Διάθεσης Πιστώσεων Συνεχιζόμενων Δαπανών ετών 2015-2016.6ΨΘΨΩΚ3-ΚΔΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ55/2016
26/01/2016 02:00:0028/01/2016 14:35:13Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Προμήθεια «Όχημα με γάντζο (Hook Lift) και συρόμενο όχημα για μεταφορά containers»7ΤΦ2ΩΚ3-Γ06ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ42/2016
26/01/2016 02:00:0029/01/2016 09:28:47Κατακύρωση πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων» αρ. μελ 60/157ΣΝΚΩΚ3-Θ41ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ50/2016
26/01/2016 02:00:0029/01/2016 09:15:33Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2,17# ευρώ που αφορά Αναδρομικά Μετάταξης κ. Κοπανίδου Φ.79ΙΨΩΚ3-ΨΓΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ47/2016
26/01/2016 02:00:0028/01/2016 14:22:11Ανατροπή Αποφάσεων Αναλήψεων Υποχρεώσεων6ΠΑΚΩΚ3-ΝΕΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48/2016
26/01/2016 02:00:0029/01/2016 09:06:21Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 19 τόνων μικτού φορτίου με γερανό και αρπάγη»6ΚΙΠΩΚ3-ΥΦΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ43/2016
26/01/2016 02:00:0029/01/2016 09:13:11Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #28.679,52# ευρώ που αφορά Αποδοχές Μηνός Δεκεμβρίου 2015 ΟΑΕΔ Κοινωφελούς Εργασίας7ΔΝ3ΩΚ3-9ΙΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ46/2016
26/01/2016 02:00:0028/01/2016 14:30:45Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016.ΩΦΣΔΩΚ3-400ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ45/2016
26/01/2016 02:00:0029/01/2016 09:17:50Έγκριση Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου από 1-7-2015 έως 31-12-201578ΙΦΩΚ3-7Η2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49/2016
26/01/2016 02:00:0029/01/2016 09:26:47Έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης 117/2015 και Όρων Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 19 τόνων μικτού φορτίου με γερανό και αρπάγη»70Θ8ΩΚ3-ΩΞΨΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ44/2016
20/01/2016 02:00:0026/01/2016 08:18:25Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #38.817,01#€ που αφορά Υπερωρίες Οκτωβρίου 2015 όλων των υπαλλήλων του Δήμου μας.7Ι27ΩΚ3-ΤΛΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ24/2016
20/01/2016 02:00:0003/02/2016 08:12:05Άσκηση και έγκριση ένδικου μέσουΩΒΚ0ΩΚ3-ΒΨΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/2016
20/01/2016 02:00:0026/01/2016 08:38:13Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4.920# ευρώ για απευθείας ανάθεση παροχής εργασίας7ΑΝΔΩΚ3-Ζ0ΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ31/2016
20/01/2016 02:00:0027/01/2016 11:16:02Έγκριση πρακτικού για το διαγωνισμό της 12/01/2016 για την «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών» αρ. μελ. 94/2015.6ΠΡΦΩΚ3-ΜΒΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ30/2016
20/01/2016 02:00:0026/01/2016 08:54:55Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #215,63# € που αφορά σε αναδρομικά επιδόματος θέσης ευθύνης της Γεωργαλά Ελισάβετ από 8/12/2015 έως 31/12/2015.7ΤΟΤΩΚ3-ΜΩΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ38/2016
20/01/2016 02:00:0026/01/2016 08:51:51Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης #1.400.000,00# ευρώ που αφορά λογιστική τακτοποίηση για εισφορά υπέρ του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού ΑττικήςΩ3ΤΒΩΚ3-ΔΤ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ37/2016
20/01/2016 02:00:0026/01/2016 08:57:12Έγκριση διάθεσης πίστωσης #9.349,87# ευρώ για «αποφράξεις αποχετεύσεων δημοτικού Γκαράζ»ΩΥΘΧΩΚ3-04ΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ40/2016
20/01/2016 02:00:0026/01/2016 08:59:11Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #158,67# ευρώ που αφορά σε αναδρομικά μισθολογικού κλιμακίου της Λιακάκου Ζηνοβίας από 4/8/2015 έως 31/12/2015ΩΩΦΜΩΚ3-ΘΑΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ41/2016
20/01/2016 02:00:0026/01/2016 08:41:12«Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2016» (Ανανέωση ετήσιας συνδρομής υπηρεσιών διαδικτύου για το 2016)7ΩΚΑΩΚ3-ΚΚ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/2016
20/01/2016 02:00:0026/01/2016 08:24:28Έγκριση διάθεσης πίστωσης #4.999,95# ευρώ για «Συντήρηση πομπών ενδοεπικοινωνίας».ΩΘΙ2ΩΚ3-Η2ΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ26/2016
20/01/2016 02:00:0026/01/2016 08:08:26α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.500,00# € για την προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης κ.λ.π. στον Δ.Σ.Α για παραστάσεις της Νομικής Συμβούλου κατά την υπογραφή συμβολαίων ή τη διεξαγωγή δικών. β) Ορισμός Υπολόγου7Τ62ΩΚ3-ΤΚΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ23/2016
20/01/2016 02:00:0026/01/2016 08:26:39Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #5.265,42# €, που αφορά την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για ΔΤ-ΔΦ και ΤΑΠ παρελθόντων ετώνΩ2ΕΤΩΚ3-Α9ΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ27/2016
20/01/2016 02:00:0026/01/2016 08:28:54Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Ιωάννη Λιανόπουλου που αφορά έξοδα επιθεώρησης ΚΤΕΟ.Ω63ΩΩΚ3-ΤΝΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29/2016
20/01/2016 02:00:0026/01/2016 08:21:32Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #34.658,47#€ που αφορά Υπερωρίες Νοεμβρίου 2015 όλων των υπαλλήλων του Δήμου μας.76Υ5ΩΚ3-ΗΓ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ25/2016
20/01/2016 02:00:0029/01/2016 09:02:08Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #19.000# ευρώ για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και τη μελέτη διερεύνησης χρηματοδοτικών πόρων για τα αναπτυξιακά έργα του Δήμου την περίοδο 2014-2020.ΩΠΔ5ΩΚ3-ΟΟΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ28/2016
20/01/2016 02:00:0026/01/2016 08:47:19Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης #200.000,00# ευρώ που αφορά λογιστική τακτοποίηση απόδοσης ποσοστού (ΤΑΠ)Ω63ΞΩΚ3-ΗΘΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ35/2016
20/01/2016 02:00:0026/01/2016 08:49:31Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης #50.000,00# ευρώ που αφορά λογιστική τακτοποίηση για συμμετοχή του Δήμου στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθηνών-ΠειραιώςΩΟ2ΘΩΚ3-6Ψ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ36/2016
20/01/2016 02:00:0026/01/2016 08:45:09Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης #114.118,56# Ευρώ που αφορά απόδοση επιχορήγησης σχολικών επιτροπών Π.Ο.Ε.6ΩΛΤΩΚ3-2ΓΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ34/2016
18/01/2016 02:00:0021/01/2016 08:03:27Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #1.500,00# € για εξόφληση τελών ραδιοσυχνοτήτων και αδειοδότησης ηλεκτρονικών επικοινωνιών.7ΗΙΒΩΚ3-ΞΕ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ9/2016
14/01/2016 02:00:0014/01/2016 08:51:44Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #19.770,88#€ που αφορά στην εκλογική αποζημίωση της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.72ΣΕΩΚ3-ΙΤΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ20/2016
14/01/2016 02:00:0014/01/2016 08:53:48Έγκριση διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6491.0002- Ορισμός υπολόγου.64ΖΕΩΚ3-ΕΓ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ22/2016
14/01/2016 02:00:0020/01/2016 14:30:36Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #16.108,87# € που αφορά Μηνιαίες Αποδοχές ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.6ΒΕ2ΩΚ3-ΖΥΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ19/2016
14/01/2016 02:00:0014/01/2016 08:41:39Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #6.000,00#€ για οφειλές μεταφόρτωσης απορριμμάτων από Ε.Δ.Σ.Ν.Α.ΩΒΤΨΩΚ3-Ψ4ΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ4/2016
14/01/2016 02:00:0014/01/2016 08:39:20Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #10.000,00#€ για πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων και κυκλοφορίας φορτηγών.ΩΡΙ6ΩΚ3-ΔΑΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ3/2016
14/01/2016 02:00:0014/01/2016 08:37:03Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #7.000,00#€ για πληρωμή τελών κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων.7ΛΙ1ΩΚ3-0Χ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ2/2016
14/01/2016 02:00:0020/01/2016 14:24:57Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #22.758,70# € που αφορά Μηνιαίες Αποδοχές ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.6Β08ΩΚ3-ΨΣΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ16/2016
14/01/2016 02:00:0020/01/2016 14:26:59Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.747,12# € που αφορά Μηνιαίες Αποδοχές Νοεμβρίου 2015 υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.ΩΒΕ2ΩΚ3-ΛΡΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ17/2016
14/01/2016 02:00:0020/01/2016 14:28:48Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #46.605,71# € που αφορά Μηνιαίες Αποδοχές ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.76Λ4ΩΚ3-ΓΜΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ18/2016
13/01/2016 02:00:0020/01/2016 14:19:52Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #9.500,00#€ για Επίδομα παραπληγίας τακτικών υπαλλήλων του Δήμου μας.78ΓΘΩΚ3-Λ2ΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ12/2016
13/01/2016 02:00:0020/01/2016 14:22:50Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για έκτακτο προσωπικό ΣΜΕ.77ΞΙΩΚ3-9Σ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ15/2016
13/01/2016 02:00:0021/01/2016 08:05:19Έλεγχος και έγκριση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για το έργο «Διαμόρφωση εισόδου κεντρικού διαδρόμου Δημοτικού Κοιμητηρίου».6ΛΧΤΩΚ3-ΒΨΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21/2016
13/01/2016 02:00:0018/01/2016 08:34:37Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #40.000,00#€ για πληρωμή ύδρευσης Κηπαρίων του Δήμου7ΦΟ6ΩΚ3-Ο0ΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ7/2016
13/01/2016 02:00:0018/01/2016 09:15:26Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για Επιχορηγήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου μας.ΩΛ17ΩΚ3-ΤΣΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ11/2016
13/01/2016 02:00:0018/01/2016 08:32:26Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #75.000,00#€ για πληρωμή ύδρευσης Δημοτικών Κτιρίων του ΔήμουΩΕΑΥΩΚ3-7Μ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ6/2016
13/01/2016 02:00:0013/01/2016 09:10:40Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #14.125,80# € που αφορά στην εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας και εφάπαξ υπαλλήλων (Αποζημίωση σύνταξης του υπαλλήλου του Δήμου μας Παναγιώτη Τσιρογιάννη).7ΚΠΔΩΚ3-9ΡΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13/2016
13/01/2016 02:00:0018/01/2016 08:25:46Διαβίβαση Πρακτικού Νο2& Γνωμοδότησης για την «προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας» Αρ. Μελ. 21/2015Ω21ΑΩΚ3-ΘΑΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1/2016
13/01/2016 02:00:0018/01/2016 08:28:28Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #200.000,00#€ για Προμήθεια Φυσικού αερίου.6ΩΩΨΩΚ3-Π6ΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ5/2016
13/01/2016 02:00:0018/01/2016 08:43:24Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για Κοινόχρηστα Δημοτικών ΚτιρίωνΩΣΕΜΩΚ3-4Α8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ10/2016
13/01/2016 02:00:0018/01/2016 08:36:27Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #45.000,00#€ για εξόφληση λογ/σμών ΔΕΗ του Δήμου.ΩΥΡ7ΩΚ3-Β40ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ8/2016
13/01/2016 02:00:0013/01/2016 09:12:59Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #3.588,12# € που αφορά στην εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας και εφάπαξ υπαλλήλων (Αποζημίωση σύνταξης του υπαλλήλου του Δήμου μας Σακελλαρίου Κωνσταντίνου).ΩΨ14ΩΚ3-ΟΦΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2016