Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2011.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
28/12/2011 00:00:0028/12/2011 13:56:43Α.Δ.Σ. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 & ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ45Ψ1ΩΚ3-ΙΨΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ249
23/12/2011 00:00:0023/12/2011 07:43:09Α.Δ.Σ. - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ45ΨΡΩΚ3-ΨΡΡΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ253
22/12/2011 00:00:0022/12/2011 12:56:18Έγκριση Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ45Ψ9ΩΚ3-Θ28ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ264
21/12/2011 00:00:0021/12/2011 09:34:16Α.Δ.Σ. - Α΄ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ45ΨΨΩΚ3-ΑΤΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ243
21/12/2011 00:00:0023/12/2011 12:55:54Μερική Αναμόρφωση Προϋπολογιμού45ΨΡΩΚ3-Ε9ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ251
21/12/2011 00:00:0023/12/2011 12:17:23Κατανομή συμβάσεων μίσθωσης έργου Δήμου και ΝΠΔΔ έτους 201145ΨΡΩΚ3-ΥΣΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ250
15/12/2011 00:00:0015/12/2011 12:01:37Α.Δ.Σ. - ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 201145ΨΟΩΚ3-ΩΟΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ237/2011
12/12/2011 00:00:0012/12/2011 14:54:02Κατανομή συμβάσεων μίσθωσης έργου ΝΠΔΔ έτους 2011.4568ΩΚ3-ΔΦΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ236
08/12/2011 00:00:0019/12/2011 09:16:47Τροποποίηση καταστατικού Ο.Ε.Υ. ,της παρ. α του αρ. 4, του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης».45ΨΩΩΚ3-923ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242
08/12/2011 00:00:0019/12/2011 09:18:29Αποδοχή του ποσού #100.941,19#ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης - κατανομή και διάθεση του ποσού των #100.789,78# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης45ΨΩΩΚ3-ΜΥΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244
08/12/2011 00:00:0019/12/2011 09:15:19Ορθή επανάληψη της υπ.’ αριθ. 140/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου45ΨΩΩΚ3-Γ45ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ241
08/12/2011 00:00:0019/12/2011 09:20:09α) Αποδοχή ποσού #7.040,00# € για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά τον σχολικό τροχονόμο, β) Έγκριση και διάθεση πίστωσης των #7.029.44# € στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης45ΨΩΩΚ3-ΖΩΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ245
08/12/2011 00:00:0019/12/2011 09:08:42Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού για το τριετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Νέας Σμύρνης 2011-201445ΨΩΩΚ3-ΒΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ238
08/12/2011 00:00:0019/12/2011 09:12:52Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».45ΨΩΩΚ3-Ο8ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ239
08/12/2011 00:00:0019/12/2011 13:21:13Έγκριση-διάθεση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά εκ παραδρομής χρέωση45ΨΩΩΚ3-ΛΝΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ247
08/12/2011 00:00:0022/12/2011 10:18:10α)Έγκριση υποβολής πρότασης προς το Ε.Π΄"Ψηφιακή Σύγκλιση" στην πρόσκληση με κωδικό 31, β) Υπογραφή προγραμματικής σύμασης με το σύλλογο Ιμβρίων ως φορέα της πρότασης.45Ψ9ΩΚ3-ΣΗΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ240
08/12/2011 00:00:0022/12/2011 10:32:35Διαγραφές οφειλετών από κλήσεις Κ.Ο.Κ. του Βεβαιωτικού Καταλόγου έτους 200245Ψ9ΩΚ3-0ΙΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ248
08/12/2011 00:00:0022/12/2011 10:27:19Ακύρωση βεβαιωτικών καταλόγων για τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων σε αναπηρικά περίπτερα45Ψ9ΩΚ3-Ι7ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ246
23/11/2011 00:00:0023/11/2011 12:41:31Ορθή επανάληψη της υπ.’ αριθ. 165/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου μας.457ΛΩΚ3-8Ω4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ220
23/11/2011 00:00:0023/11/2011 13:01:21α) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #45.000# € το οποίο θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6733.0003 προϋπολογισμού έτους 2011 για δαπάνες για την περίθαλψη ενδεών (είδη διαβίωσης ή περίθαλψης), β) Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης των ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης.457ΛΩΚ3-ΓΓ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ222
23/11/2011 00:00:0023/11/2011 13:07:26Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.340,65# € που αφορά προσκλήσεις, προμήθεια γλυκών – αναψυκτικών, για την ημέρα της Αιμοδοσίας.457ΛΩΚ3-ΤΕΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ224
23/11/2011 00:00:0023/11/2011 13:16:40Έγκριση ανανέωσης σύμβασης συνεργασίας για την απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.457ΛΩΚ3-ΥΦΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ235
22/11/2011 00:00:0022/11/2011 10:16:42Οικονομικοί Απολογισμοί έτους 2010 των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών (Ε.Σ.Ε.)457ΕΩΚ3-ΜΛΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ219
22/11/2011 00:00:0022/11/2011 10:23:44Ένταξη του Δήμου Νέας Σμύρνης στο πρόγραμμα Παροχής Κοινωφελούς Εργασίας.457ΕΩΚ3-ΗΙΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ221
22/11/2011 00:00:0022/11/2011 10:10:01Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρων και Αντιπροέδρων Δ.Σ. των ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε Α’/βάθμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης.457ΕΩΚ3-Ρ54ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ218
22/11/2011 00:00:0022/11/2011 10:04:27Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #60.000# € για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης - κατανομή και διάθεσηςτου ποσού αυτού στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές (Ε.Σ.Ε.).457ΕΩΚ3-ΓΨΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ217
22/11/2011 00:00:0022/11/2011 10:55:31Αγορά προσκυρωτέας πρασιάς στην οδό Αγκύρας αρ. 32 και Φαναρίου 11, Ο.Τ. 295, εμβαδού 80,35 τ.μ.457ΕΩΚ3-96ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234
22/11/2011 00:00:0022/11/2011 10:34:19Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.543,65# € που αφορά προσκλήσεις και έντυπα ενημέρωσης για τα προγράμματα Εθελοντισμού της Κοινωνικής Πολιτικής.457ΕΩΚ3-ΘΒΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ223
22/11/2011 00:00:0022/11/2011 11:30:00Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Διαμόρφωση Πλατείας Καρύλλου Ν. Σμύρνης». Αρ. Μελ.: 293/2009.457ΕΩΚ3-7Η3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ233
22/11/2011 00:00:0022/11/2011 11:25:21Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Κατασκευή Φρεατίων Υδροσυλλογής» Αρ. Μελ.: 57/11.457ΕΩΚ3-ΡΜΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ232
22/11/2011 00:00:0022/11/2011 11:09:24Παράταση Προθεσμίας Περαίωσης του έργου : «Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων». Αρ. Μελ.: 251/2009.457ΕΩΚ3-ΛΤΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ229
22/11/2011 00:00:0022/11/2011 11:01:30Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2012.457ΕΩΚ3-ΩΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ228
22/11/2011 00:00:0022/11/2011 11:14:38Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Ανακατασκευή Πεζοδρομίων». Αρ. Μελ.: 18/11.457ΕΩΚ3-Η2ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ230
22/11/2011 00:00:0022/11/2011 11:20:34Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων». Αρ. Μελ.: 90/09.457ΕΩΚ3-ΠΙΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231
22/11/2011 00:00:0022/11/2011 13:07:07Ανανέωση συνδρομής ηλεκτρονικής τράπεζας νομικών πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.».457ΕΩΚ3-ΖΘΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ206
22/11/2011 00:00:0022/11/2011 12:54:382η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Δήμου Νέας Σμύρνης.457ΕΩΚ3-ΡΞΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ225
22/11/2011 00:00:0022/11/2011 12:59:49Ε’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.457ΕΩΚ3-Υ6ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ213
21/11/2011 00:00:0021/11/2011 15:26:35Έγκριση διάθεσης πίστωσης-καταβολή αποζημίωσης.457ΡΩΚ3-ΗΔΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ214
21/11/2011 00:00:0021/11/2011 15:09:52Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά.457ΡΩΚ3-13ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ211
21/11/2011 00:00:0021/11/2011 15:43:07Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #138.500,00# € για την επιχορήγηση πολιτιστικών και εξωραϊστικών συλλόγων – Ιερών Ναών της Πόλης μας για το οικ. έτος 2011.457ΡΩΚ3-Β4ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ215
21/11/2011 00:00:0021/11/2011 15:48:52Επανακαθορισμός συνδρομών χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.457ΡΩΚ3-2ΧΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ216
21/11/2011 00:00:0021/11/2011 15:03:18Ενημέρωση του Σώματος επί των οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2010.457ΡΩΚ3-5ΙΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ210
21/11/2011 00:00:0021/11/2011 15:20:04Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011457ΡΩΚ3-ΣΡΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ212
21/11/2011 00:00:0021/11/2011 14:26:25Απευθείας ανάθεσης προμήθειας Βενζίνης από το Δ.Σ.457ΡΩΚ3-3ΚΗΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ208
18/11/2011 00:00:0018/11/2011 14:02:40Λήψη απόφασης για τις ενέργειες του Δήμου σχετικά με το ειδικό έκτακτο τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ).4576ΩΚ3-ΩΩΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ209
26/10/2011 00:00:0026/10/2011 13:55:44Α.Δ.Σ. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 201045Ο0ΩΚ3-4ΤΜΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ190/2011
26/10/2011 00:00:0026/10/2011 13:58:18Α.Δ.Σ. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 201145Ο0ΩΚ3-ΗΤ2ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ193/2011
26/10/2011 00:00:0026/10/2011 14:00:56Α.Δ.Σ. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ )45Ο0ΩΚ3-3ΚΜΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ194/2011
26/10/2011 00:00:0026/10/2011 12:10:30Α.Δ.Σ. - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ45Ο0ΩΚ3-ΗΙ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ191/2011
26/10/2011 00:00:0026/10/2011 12:56:10Αποδοχή του ποσού #100.941,19#ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης - κατανομή και διάθεση του ποσού των #100.789,78# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης45Ο0ΩΚ3-ΨΔ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ197
26/10/2011 00:00:0026/10/2011 12:05:11Α.Δ.Σ. - 2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ45Ο0ΩΚ3-Λ3ΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ196/2011
25/10/2011 00:00:0025/10/2011 15:19:52α) Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., β) Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων». Αρ. Μελ.: 60/10.45ΟΗΩΚ3-1ΝΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ200
25/10/2011 00:00:0025/10/2011 15:29:23Αγορά προσκυρωτέας πρασιάς στην οδό Πατρ. Ιωακείμ, αρ. 2, Ο.Τ. 104, εμβαδού 93,45 τ.μ.45ΟΗΩΚ3-025ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ202
25/10/2011 00:00:0025/10/2011 15:14:55Έγκριση 1ου Α.Π. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Αποκατάσταση Διατηρητέου Αιδινίου 28». Αρ. Μελ.: 149/10.45ΟΗΩΚ3-4ΘΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ199
25/10/2011 00:00:0025/10/2011 15:06:03Ανάθεση στη Δικηγορική Εταιρεία «Φώτης Κρεμμύδας – Φίλιππος Δωρής & Συνεργάτες» της υποστήριξης του Δήμου Νέας Σμύρνης σε υπόθεση αντιδικίας με την «ΕΣΤΙΑ Ν. Σμύρνης»45ΟΗΩΚ3-ΚΑΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ195
25/10/2011 00:00:0025/10/2011 15:24:55Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου : «Διαμόρφωση Πεζοδρομίων». Αρ. Μελ.: 141/10.45ΟΗΩΚ3-Ι5ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ201
25/10/2011 00:00:0025/10/2011 15:34:40Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ Αξίας45ΟΗΩΚ3-ΚΑ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ204
25/10/2011 00:00:0025/10/2011 15:40:19Ανανέωση συνδρομής ηλεκτρονικής τράπεζας νομικών πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Α.Ε.».45ΟΗΩΚ3-ΖΨ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ206
25/10/2011 00:00:0025/10/2011 15:44:41Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού.45ΟΗΩΚ3-ΧΤΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ207
24/10/2011 00:00:0024/10/2011 10:20:25Έγκριση 1ου Α.Π., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση Πλατείας Καρύλλου Νέας Σμύρνης» Αρ. Μελ. 293/09.45Ο1ΩΚ3-Γ2ΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ198
15/09/2011 00:00:0015/09/2011 11:13:45Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Νέας Σμύρνης-ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ». οικ. έτους 2011.4Α8ΨΩΚ3-64ΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ181
15/09/2011 00:00:0015/09/2011 11:01:51Ορισμός εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ενθάρρυνση και Υποστήριξη της Συμμετοχής των Γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».4Α8ΨΩΚ3-11ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ186
15/09/2011 00:00:0015/09/2011 10:54:21α) Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της ΟΣΚ για την ένταξη του 10ου Δημ. Σχολείου στο Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης του (ΕΠΕΡΑ), β) Παραχώρηση του κτιρίου του εν λόγω σχολείου στην ΟΣΚ για όλη την διάρκεια εκτέλεσης των έργων του ανωτέρω προγράμματος.4Α8ΨΩΚ3-ΕΩΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ176
14/09/2011 00:00:0014/09/2011 13:50:45Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.4Α86ΩΚ3-77ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ185
14/09/2011 00:00:0014/09/2011 14:12:56Συγκρότηση Επιτροπών του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός»: α) Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών, β) Παραλαβή Προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 28 παρ. 1,2 και 46 παρ. 1,2, της υπ’ αριθ. 11389/93 υπουργικής απόφασης ΕΚΠΟΤΑ.4Α86ΩΚ3-ΥΚ8ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ188
14/09/2011 00:00:0014/09/2011 14:02:15Δικαιώματα παροχής υπηρεσιών για την τέλεση πολιτικών γάμων.4Α86ΩΚ3-ΑΑ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ187
14/09/2011 00:00:0014/09/2011 12:55:04Εκλογή μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Νέας Σμύρνης-ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ».4Α86ΩΚ3-ΕΚΦΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ180
14/09/2011 00:00:0014/09/2011 13:35:48Δ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης οικονομικού έτους 20114Α86ΩΚ3-Φ13ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ177/2011
14/09/2011 00:00:0014/09/2011 13:27:48Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Ποιότητας Ζωής.4Α86ΩΚ3-ΔΑ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ184
14/09/2011 00:00:0014/09/2011 12:16:20Εκλογή Αντιπροσώπων του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Αττικής.4Α86ΩΚ3-Β4ΑΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ178
14/09/2011 00:00:0014/09/2011 12:23:53Αποδοχή ποσού #151.411,78# € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης – Κατανομή και διάθεση του ποσού των #151.184,66# € στις Ε.Σ.Ε. του Δήμου Νέας Σμύρνης.4Α86ΩΚ3-ΕΞ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ179
14/09/2011 00:00:0014/09/2011 13:07:22Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.4Α86ΩΚ3-ΧΛΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ182
14/09/2011 00:00:0014/09/2011 11:24:30Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #4.578,32# € που αφορά την πληρωμή παραστατικών που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν προς εξόφληση στην κατάσταση οφειλομένων παρελθόντων ετών.4Α86ΩΚ3-Η7ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ159
14/09/2011 00:00:0014/09/2011 13:16:16Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής.4Α86ΩΚ3-ΚΞΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ183
01/09/2011 00:00:0001/09/2011 09:49:14Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ν. Σμύρνης, Δήμου Καλλιθέας και ΔΗ.Κ.Ε.Κ. του Δήμου Καλλιθέας4ΑΧΑΩΚ3-Α64ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ165
05/08/2011 00:00:0005/08/2011 09:54:53ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ4Α5ΖΩΚ3-0ΡΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ152/2011
04/08/2011 00:00:0004/08/2011 10:40:46Γ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 20114Α58ΩΚ3-ΩΛΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ156/2011
29/07/2011 00:00:0002/08/2011 12:11:09ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Η.Κ.Ε.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ4Α5ΝΩΚ3-ΧΛΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ165
29/07/2011 00:00:0002/08/2011 12:08:09ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΕΩΣ 31/12/20114Α5ΝΩΚ3-ΣΚΞΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ164
29/07/2011 00:00:0002/08/2011 12:17:06Α) ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΗΛΩΘΕΙ ΩΣ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑ "ΔΙΑΥΛΟΣ" ΚΑΙ Β) ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑ "ΔΙΑΥΛΟΣ"4Α5ΝΩΚ3-Τ7ΟΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ167
29/07/2011 00:00:0002/08/2011 12:04:45ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138Α'/16-6-2011)4Α5ΝΩΚ3-02ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ162
29/07/2011 00:00:0002/08/2011 12:22:02ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ4Α5ΝΩΚ3-ΗΟ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ169
29/07/2011 00:00:0002/08/2011 12:40:08ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ4Α5ΝΩΚ3-ΞΕ4ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ171
29/07/2011 00:00:0029/07/2011 13:03:19Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #1.002,08# € που αφορά εξόφληση των ενοικίων για το χώρο που μισθώνει ο Δήμος μας για τη στέγαση των τμημάτων γυμναστικής το Δήμου Νέας Σμύρνης.4ΑΣ2ΩΚ3-1Τ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ160
29/07/2011 00:00:0029/07/2011 12:10:55Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Μ.Κ.Ο «Επόμενη Μέρα» στα πλαίσια της πρόσκλησης 37 με Α.Π.:1.7634/οικ. 6.1395//01/06/2011.4ΑΣ2ΩΚ3-Ε36ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ154
29/07/2011 00:00:0029/07/2011 13:54:26Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #151.500,00# € για την επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και φορέων της Πόλης.4ΑΣ2ΩΚ3-04ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ168
29/07/2011 00:00:0029/07/2011 10:34:51ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ , ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 20104ΑΣ2ΩΚ3-6ΗΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ37670
29/07/2011 00:00:0029/07/2011 12:15:29Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Σωματείο «Κέντρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων» (ΚΕΑΝ) στα πλαίσια της πρόσκλησης 37 με Α.Π.:1.7634/οικ. 6.1395//01/06/20114ΑΣ2ΩΚ3-Ι0ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ155
29/07/2011 00:00:0029/07/2011 12:21:27α) Αποδοχή ποσού #8.448,00# € για την υλοποίηση του προγράμματος που αφορά τον σχολικό τροχονόμο, β) Έγκριση και διάθεση πίστωσης των #8.435,33# € στην Ε.Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης.4ΑΣ2ΩΚ3-Κ1ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ157
29/07/2011 00:00:0029/07/2011 12:44:55Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #347,29# € που αφορά Κοινόχρηστα του Δημοτικού Κτιρίου όπου στεγάζονται τα γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου.4ΑΣ2ΩΚ3-5ΗΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ158
29/07/2011 00:00:0029/07/2011 13:10:15Έγκριση & διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων και αναμνηστικών για αθλητικές εκδηλώσεις.4ΑΣ2ΩΚ3-Η9ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ161
29/07/2011 00:00:0029/07/2011 13:20:42Έγκριση διενέργειας παραγωγής φυλλαδίων για τη διαφήμιση αθλητικών εκδηλώσεων.4ΑΣ2ΩΚ3-ΠΤΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ163
29/07/2011 00:00:0029/07/2011 13:39:40α) Έγκριση σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και του Δήμου Ν. Σμύρνης για την Πλατεία Δεξαμενής της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στη Ν. Σμύρνη, β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.4ΑΣ2ΩΚ3-59ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ166
29/07/2011 00:00:0002/08/2011 12:37:09ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ4Α5ΝΩΚ3-Λ73ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ170
29/07/2011 00:00:0014/09/2011 14:12:05Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #4.578,32# € που αφορά την πληρωμή παραστατικών που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθησαν προς εξόφληση στην κατάσταση οφειλομένων παρελθόντων ετών.4ΑΣ2ΩΚ3-ΗΙΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ159
28/07/2011 00:00:0028/07/2011 14:37:10Kατανομή θέσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2011 των ΝΠΔΔ του Δήμου.4ΑΣΔΩΚ3-ΓΟ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ153
19/07/2011 00:00:0019/07/2011 10:34:13α) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #40.000,00# € από τον Κ.Α. 15.6232.0002, β) Απ’ ευθείας ανάθεση μίσθωσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Πρόγραμμα Αθλοδιακοπές.4ΑΣΗΩΚ3-ΓΚ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119
08/07/2011 00:00:0008/07/2011 10:33:29Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# € για την Διαφήμιση – Προβολή των εκδηλώσεων των «Ιωνικών Γιορτών 2011»4ΑΣ7ΩΚ3-04ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140
08/07/2011 00:00:0008/07/2011 10:41:00Αίτημα της εταιρείας Σταθμός Αυτοκινήτων Νέας Σμύρνης Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης περί ορθής εφαρμογής συντελεστή ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας4ΑΣ7ΩΚ3-Τ4ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ151
08/07/2011 00:00:0008/07/2011 10:28:03Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #212.300# € για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων των «Ιωνικών Γιορτών 2011»4ΑΣ7ΩΚ3-9ΜΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139
07/07/2011 00:00:0007/07/2011 09:44:55Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4.000# € για την εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού για τις δράσεις του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης.4ΑΣΒΩΚ3-ΦΣ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141
07/07/2011 00:00:0007/07/2011 09:35:35Έγκριση & διάθεση πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων και αναμνηστικών για αθλητικές εκδηλώσεις.4ΑΣΒΩΚ3-342ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ133
07/07/2011 00:00:0007/07/2011 10:08:45Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά Δ.Τ. – ΤΑΠ.4ΑΣΒΩΚ3-0Ο6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ144
07/07/2011 00:00:0007/07/2011 10:29:55Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 101/2011 Α.Δ.Σ περί αγοράς ακινήτου ΟΣΕ επί της οδού Ν. Πλαστήρα 74.4ΑΣΒΩΚ3-09ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ150
07/07/2011 00:00:0007/07/2011 10:15:49α) Έγκριση υπογραφής τροποποιητικής Προγραμματικής Σύμβασης με την ΟΣΚ Α.Ε., β) Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της σύμβασης.4ΑΣΒΩΚ3-Ψ4ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ147
07/07/2011 00:00:0007/07/2011 09:52:14Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #35.873,85# € που αφορά επιστροφή Μισθολογικών Κλιμακίων υπαλλήλου του Δήμου μας4ΑΣΒΩΚ3-ΗΥ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ138/2011
07/07/2011 00:00:0007/07/2011 09:57:42Έγκριση και διάθεση πιστώσεων ποσού #1.017,93# € που αφορά αναδρομικά επιδόματος θέσης ευθύνης υπαλλήλων του Δήμου μας4ΑΣΒΩΚ3-ΝΝ2ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ146/2011
07/07/2011 00:00:0007/07/2011 10:03:57Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά Δ.Τ. – ΤΑΠ.4ΑΣΒΩΚ3-ΩΜ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143
07/07/2011 00:00:0007/07/2011 10:47:53Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4.973,45# € που αφορά κοινόχρηστα του Δημοτικού Κτιρίου όπου στεγάζεται ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης4ΑΣΒΩΚ3-ΨΧΣΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ145/2011
07/07/2011 00:00:0007/07/2011 09:29:07Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 151.500,00 € για την επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και φορέων της πόλης4ΑΣΒΩΚ3-ΑΣΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ132
04/07/2011 00:00:0004/07/2011 12:39:07B’ Aναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 20114ΑΣΠΩΚ3-3ΑΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ136/2011
27/06/2011 00:00:0027/06/2011 11:00:42α) Ανάληψη υποχρεώσεων των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου μας, β) Έγκριση και διάθεση των πιστώσεων4Α32ΩΚ3-ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ137
27/06/2011 00:00:0027/06/2011 11:25:10Καταβολή επιδόματος υπαλλήλων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010.4Α32ΩΚ3-ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ142
24/06/2011 00:00:0024/06/2011 13:12:03α) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #40.000,00# € από τον Κ.Α. 15.6232.0002, β) Απ’ ευθείας ανάθεση μίσθωσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Πρόγραμμα Αθλοδιακοπές.4Α3ΤΩΚ3-ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119
09/06/2011 00:00:0009/06/2011 10:28:50Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά εκ παραδρομής απόδοση Δημοτικού Τέλους 0,5%.4Α3ΨΩΚ3-ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115
01/06/2011 00:00:0001/06/2011 11:37:23Αγορά προσκυρωτέας πρασιάς στην οδό Φαναρίου 32 και Αγκύρας, Ο.Τ. 295, εμβαδού 80,35 τ.μ.4ΑΤΖΩΚ3-ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130
01/06/2011 00:00:0001/06/2011 09:48:41Αποδοχή του ποσού #151.411,78#ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης - κατανομή και διάθεση του ποσού των #151.184,66# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης4ΑΤΖΩΚ3-ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ118
01/06/2011 00:00:0001/06/2011 10:24:40Έγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα τριμήνου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2011.4ΑΤΖΩΚ3-ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ123
01/06/2011 00:00:0001/06/2011 11:27:52α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 45.000€ το οποίο θα βαρύνει τον κωδικό 00.6733.0001 προϋπολογισμού έτους 2011 για δαπάνες για την περίθαλψη ενδεών (είδη διαβίωσης ή περίθαλψης). β) Απευθείας ανάθεση ποσού 45.000€ σε εταιρία τροφίμων. γ) Συγκρότηση επιτροπής διαχείρισης των ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης.4ΑΤΖΩΚ3-ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ116
01/06/2011 00:00:0001/06/2011 11:50:41Αγορά προσκυρωτέας πρασιάς επί των οδών Δαρδανελλίων 130 και Αγ. Σοφίας 71, Ο.Τ. 93, εμβαδού 94,34.4ΑΤΖΩΚ3-ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ131
01/06/2011 00:00:0001/06/2011 12:29:45Ανάκληση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων4ΑΤΖΩΚ3-ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113
01/06/2011 00:00:0001/06/2011 10:14:59Αποδοχή του ποσού #151.411,78#ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης - κατανομή και διάθεση του ποσού των #151.184,66# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης4ΑΤΖΩΚ3-ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ118
01/06/2011 00:00:0001/06/2011 10:20:11Έγκριση ταμειακού απολογιστικού πίνακα τριμήνου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2011.4ΑΤΖΩΚ3-9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ123
01/06/2011 00:00:0001/06/2011 11:18:31Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά εκ παραδρομής απόδοση Δημοτικού Τέλους 0,5%.4ΑΤΖΩΚ3-5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115
31/05/2011 00:00:0015/06/2011 10:52:10α) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #40.000,00# € από τον Κ.Α. 15.6232.0002, β) Απ’ ευθείας ανάθεση μίσθωσης αθλητικών εγκαταστάσεων για το Πρόγραμμα Αθλοδιακοπές.4ΑΘΧΩΚ3-ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119
31/05/2011 00:00:0015/06/2011 10:42:00α) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4.400# € από τον Κ.Α. 00.6433.0002 για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, β) Έγκριση περιγραφής υπηρεσίας παροχής ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης και υπηρεσίας ενοικίασης παραδοσιακών στολών.4ΑΘΧΩΚ3-ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ121
31/05/2011 00:00:0031/05/2011 14:19:45Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων άνευ αξίας.4ΑΘΧΩΚ3-ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ129
31/05/2011 00:00:0031/05/2011 14:28:35Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Διαμόρφωση Πεζοδρομίων». Αρ. Μελ.: 141/2010.4ΑΘΧΩΚ3-ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ87
31/05/2011 00:00:0031/05/2011 13:26:18ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20114ΑΘΧΩΚ3-ΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ111/2011
31/05/2011 00:00:0031/05/2011 13:34:05α) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.100# € από τον Κ.Α. 00.6433.0002 για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Αθλητισμού, β) Έγκριση περιγραφής υπηρεσίας παροχής ηχητικής κάλυψης και υπηρεσίας ενοικίασης εστιών ποδοσφαίρου.4ΑΘΧΩΚ3-ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ120
31/05/2011 00:00:0031/05/2011 14:00:58α) Λήψη απόφασης για την υπογραφή ή μη σύμβασης μεταξύ Δήμου Νέας Σμύρνης και Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) για την είσπραξη παραβάσεων ΚΟΚ & Ελεγχόμενης Στάθμευσης που βεβαιώνονται από τη Δημ. Αστυνομία με τη διαδικασία του συστήματος ταχυπληρωμής, β) Εξουσιοδότηση Δημάρχου.4ΑΘΧΩΚ3-ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ122
27/05/2011 00:00:0027/05/2011 10:44:42Αδειοδότηση για την εγκατάσταση περιπτέρου-κιοσκιού σε Κοινόχρηστο χώρο πεζοδρομίου επί της οδού Αγ. Σοφίας μπροστά από το Δημοτικό Νεκροταφείο Ν. Σμύρνης4ΑΘΑΩΚ3-3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ114
27/05/2011 00:00:0027/05/2011 12:38:311η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης».4ΑΘΑΩΚ3-ΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ117
10/05/2011 00:00:0010/05/2011 09:46:13Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #3.000# € που αφορά τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Ένωση Κρητών.4ΑΘΕΩΚ3-6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ102
10/05/2011 00:00:0010/05/2011 11:52:15Κατάργηση του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Νέας Σμύρνης» και αυτοδίκαιης μεταφοράς του προσωπικού στο Δήμο Ν. Σμύρνης.4ΑΘΕΩΚ3-0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19
10/05/2011 00:00:0010/05/2011 12:05:06Κατάργησης του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Γυμναστήριο Δήμου Νέας Σμύρνης» και αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού στο Δήμο Ν. Σμύρνης4ΑΘΕΩΚ3-5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18
05/05/2011 00:00:0005/05/2011 11:13:28ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΑΙΟΣΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 744ΑΘΩΩΚ3-ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ101
04/05/2011 00:00:0004/05/2011 13:22:12Α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ, Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1000ΕΥΡΩ, Γ) ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ4ΑΘ7ΩΚ3-ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98
03/05/2011 00:00:0003/05/2011 13:43:58Eγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #48.000,00# € που αφορά ασφάλιστρα των οχημάτων του Δήμου μας.4ΑΘΒΩΚ3-ΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ99/2011
03/05/2011 00:00:0003/05/2011 13:53:14Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.4ΑΘΒΩΚ3-ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ97/2011
03/05/2011 00:00:0003/05/2011 13:30:24Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #4.072,11# € που αφορά την εξόφληση ασφαλίστρων των αυτοκινήτων του Δήμου.4ΑΘΒΩΚ3-ΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ100/2011
20/04/2011 00:00:0020/04/2011 09:41:32ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ4ΑΓΤΩΚ3-ΞΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ105
20/04/2011 00:00:0020/04/2011 09:30:52ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΟΔΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ4ΑΓΤΩΚ3-4ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ104
20/04/2011 00:00:0020/04/2011 10:55:58ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 ΤΟΥ ΝΠΔΔ \"ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ\"4ΑΓΤΩΚ3-ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ109
20/04/2011 00:00:0020/04/2011 10:28:45ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 ΤΟΥ ΝΠΔΔ \"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ\"4ΑΓΤΩΚ3-6ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ108
12/04/2011 00:00:0012/04/2011 11:25:45ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ4ΑΓ1ΩΚ3-ΨΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ84
12/04/2011 00:00:0012/04/2011 10:34:34Α) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ #2.451,7# €4ΑΓ1ΩΚ3-ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ82
12/04/2011 00:00:0012/04/2011 10:50:03ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ4ΑΓ1ΩΚ3-ΥΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ83
12/04/2011 00:00:0012/04/2011 11:41:12ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΣΟΥ #8.680,97# € ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ4ΑΓ1ΩΚ3-ΡΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ85
12/04/2011 00:00:0012/04/2011 10:15:51ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ \"ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ\"4ΑΓ1ΩΚ3-ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79
11/04/2011 00:00:0011/04/2011 12:38:46ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ \"ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ\".4ΑΓΞΩΚ3-4ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ81
11/04/2011 00:00:0011/04/2011 14:12:08ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΔΟΥ4ΑΓΞΩΚ3-ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89
11/04/2011 00:00:0011/04/2011 13:43:34ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ4ΑΓΞΩΚ3-9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86
28/03/2011 00:00:0008/04/2011 12:11:45ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΠΔΔ \"ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ\"4ΑΓΕΩΚ3-ΘΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ80
21/02/2011 00:00:0018/03/2011 11:08:44ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20114Α1ΤΩΚ3-ΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ32/2011