Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2017.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
28/12/2017 02:00:0029/12/2017 09:25:21Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας Καρβέλας Ε. –Σπίνος Δ. Ο.Ε.ΩΔΤΠΩΚ3-ΦΦΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ572/2017
28/12/2017 02:00:0029/12/2017 13:01:52Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. Α3888/2017 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα 12ο Τριμελές).7Μ3ΣΩΚ3-5ΟΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ571/2017
28/12/2017 02:00:0029/12/2017 09:06:32Έγκριση πρακτικού Νο1 & αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεση της σύμβασης του έργου : «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων», αρ. μελ.: 57/16.7ΦΞΨΩΚ3-5ΦΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ567/2017
28/12/2017 02:00:0029/12/2017 09:22:47Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της υπαρ. 71/2017 μελέτης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Hardware».782ΕΩΚ3-ΛΒΡΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ570/2017
28/12/2017 02:00:0029/12/2017 09:10:48Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου αξιολόγησης οικονομικών προσφορών που αφορά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καθαριστικών για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων του», με αρ. μελ. 40/2017.6Υ7ΗΩΚ3-Β6ΛΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ568/2017
28/12/2017 02:00:0029/12/2017 11:10:29Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #4.125,50# ευρώ που αφορά τη «Προμήθεια αναμνηστικών πλακετών».Ω7Δ3ΩΚ3-ΛΕΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ569/2017
28/12/2017 02:00:0029/12/2017 09:35:31Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελένης Παπαδοπούλου.Ω1ΝΥΩΚ3-Β18ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ573/2017
28/12/2017 02:00:0029/12/2017 09:55:23Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Μαρίας Σώχου.6ΩΚ4ΩΚ3-6ΗΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ577/2017
28/12/2017 02:00:0029/12/2017 09:50:48Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Αικατερίνης Βαρελά.6Κ37ΩΚ3-ΘΤΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ576/2017
28/12/2017 02:00:0029/12/2017 09:45:48Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Αικατερίνης Βαρελά.ΩΘ5ΧΩΚ3-Χ5ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ575/2017
28/12/2017 02:00:0029/12/2017 09:43:33Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ειρήνης Μπέμπη.71Α9ΩΚ3-Ρ6ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ574/2017
22/12/2017 02:00:0022/12/2017 12:05:01ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ" ΑΡ.ΜΕΛ.67/20177ΣΚΚΩΚ3-767ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ41538/22-12-2017
20/12/2017 02:00:0027/12/2017 11:33:02Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση & περιποίηση πρασίνου».6ΚΛ2ΩΚ3-ΠΑ8ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ565/2017
20/12/2017 02:00:0027/12/2017 09:58:21Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, για την Υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης» με αριθ. Μελέτης 33/2017.6ΟΑΥΩΚ3-ΦΘΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ549/2017
20/12/2017 02:00:0027/12/2017 10:02:16Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, της υπ’ αριθ. 1/11-12-2017 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών για την Προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».6Δ3ΦΩΚ3-ΒΝΝΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ550/2017
20/12/2017 02:00:0027/12/2017 10:12:00Έγκριση πρακτικού Νο3 & αποτελέσματος του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού της 27-12-2017, για την ανάδειξη μειοδότη που αφορά το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 44/2016, κατόπιν της υπαρ. 230/2017 πράξης του προσυμβατικού ελέγχου Ε΄ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου και παρατάσεις ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής.ΩΦΗΘΩΚ3-5ΞΠΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ552/2017
20/12/2017 02:00:0027/12/2017 10:18:57Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #8.000,00# ευρώ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για λοιπές ανάγκες» (γεωπονικής υπηρεσίας).Ω8ΔΞΩΚ3-6ΘΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ554/2017
20/12/2017 02:00:0027/12/2017 11:30:29Έγκριση όρων διακήρυξης διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της υπαρ. 68/2017 μελέτης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών».6ΖΥΣΩΚ3-ΥΗΤΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ563/2017
20/12/2017 02:00:0027/12/2017 10:46:47Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #40.000,00# ευρώ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια βενζίνης» (υπηρεσίας καθαριότητας).ΩΞΞΑΩΚ3-Σ1ΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ556/2017
20/12/2017 02:00:0027/12/2017 11:34:37Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Νικόλαου Σαραντέλη.ΩΤΚΜΩΚ3-7ΕΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ566/2017
20/12/2017 02:00:0020/12/2017 11:24:55Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #540,00# ευρώ, που αφορά «Προμήθεια τριών φορητών μικροϋπολογιστών (tablets) στους πρώτους αριστούχους σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ», ορισμός υπολόγου.ΩΔ3ΕΩΚ3-ΩΕ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ562/2017
20/12/2017 02:00:0027/12/2017 11:17:37Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #74.400,00# ευρώ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Hardware».ΩΤΩΡΩΚ3-ΤΥΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ561/2017
20/12/2017 02:00:0027/12/2017 11:07:08Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #450.000,00# ευρώ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου κίνησης» (υπηρεσίας καθαριότητας).Ω00ΠΩΚ3-2ΦΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ557/2017
20/12/2017 02:00:0027/12/2017 10:42:47Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #73.800,00# ευρώ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια λιπαντικών» (υπηρεσίας καθαριότητας).6ΨΜ4ΩΚ3-ΧΤΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ555/2017
20/12/2017 02:00:0027/12/2017 11:13:53Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #5.300,00# ευρώ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης» (Δημοτικών κτιρίων).68ΧΤΩΚ3-Η1ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ559/2017
20/12/2017 02:00:0027/12/2017 11:10:58Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #50.000,00# ευρώ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχημάτων», υπηρεσίας καθαριότητας..6ΨΗΧΩΚ3-ΟΨΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ558/2017
20/12/2017 02:00:0027/12/2017 10:13:21Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικών προσφορών, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων», με αρ. μελ. 37/2017.6Β8ΛΩΚ3-ΞΣΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ553/2017
20/12/2017 02:00:0027/12/2017 10:03:48Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων», με αρ. μελ. 46/2017.6ΙΝΑΩΚ3-Γ23ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ551/2017
20/12/2017 02:00:0021/12/2017 14:00:50Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #402.300,00# ευρώ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς ΑΜΕΑ».Ψ11ΔΩΚ3-118ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ560/2017
20/12/2017 02:00:0021/12/2017 14:03:46Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της υπαρ. 67/2017 μελέτης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικής χαράς ΑΜΕΑ».ΩΕΩ7ΩΚ3-ΖΜ5ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ564/2017
19/12/2017 02:00:0019/12/2017 12:55:18Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αρ. μελ. 40/2017.78Σ7ΩΚ3-ΦΒΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ535/2017
13/12/2017 02:00:0019/12/2017 13:22:52Έγκριση αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4483/2017.ΨΦΞΥΩΚ3-Ρ0ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ547/2017
13/12/2017 02:00:0015/12/2017 10:09:18Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού #500.000,00# ευρώ προς το ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης».7Σ4ΜΩΚ3-ΑΞΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ548/2017
13/12/2017 02:00:0019/12/2017 13:12:57Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.800,00# ευρώ, που αφορά «Λοιπές συνδρομές, ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης δημόσιων συμβάσεων», για τα έτη 2017-2018-2019-2020.6Ε4ΚΩΚ3-ΠΥΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ544/2017
13/12/2017 02:00:0013/12/2017 12:24:28Οικονομικός προϋπολογισμός προγράμματος «Erasmus plus Βασική Δράση 3-Vetit».ΨΨ28ΩΚ3-Ε4ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ532/2017
13/12/2017 02:00:0019/12/2017 12:53:20Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου οικονομικής προσφοράς που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», με αρ. μελ. 42/2017.6ΡΥΨΩΚ3-9ΒΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ534/2017
13/12/2017 02:00:0019/12/2017 13:17:50Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της υπαρ. 55/2017 μελέτης του Τμήματος Μηχανογράφησης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μικροπεριφερειακών Η/Υ».68Ν4ΩΚ3-3ΦΨΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ546/2017
13/12/2017 02:00:0019/12/2017 13:14:28Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.790,00# ευρώ, που αφορά «Συντήρηση –ανακατασκευή υπαίθριων στεγάστρων (κιόσκια) σε κοινόχρηστους χώρους».ΩΝΤΡΩΚ3-Γ3ΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ545/2017
13/12/2017 02:00:0019/12/2017 13:10:55Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #99.950,20# ευρώ που αφορά την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», ποσού #14.999.99# ευρώ που αφορά την «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων», και ποσού #19.988,80# ευρώ που αφορά τη «Συντήρηση & επισκευή κάδων απορριμμάτων».6ΟΖ9ΩΚ3-Χ01ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ543/2017
13/12/2017 02:00:0019/12/2017 13:01:19Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #5.000# ευρώ που αφορά εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ του Δήμου μας.6Δ9ΠΩΚ3-ΟΔ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ538/2017
13/12/2017 02:00:0019/12/2017 12:56:50Έγκριση πρακτικού Νο1 & αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεση της σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση χώρου Μουσείου Θεάτρου Σκιών», με αρ. μελ. 56/2017.Ω6ΩΣΩΚ3-ΨΑ4ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ536/2017
13/12/2017 02:00:0019/12/2017 13:04:31Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #4.900,00# ευρώ, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Καθαίρεση και αντικατάσταση επικίνδυνης στέγης αποθήκης Γεωπονικής».Ω7Ξ1ΩΚ3-ΗΦ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ540/2017
13/12/2017 02:00:0019/12/2017 13:06:52Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #4.950,00# ευρώ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φακέλου Δημότη».72ΥΡΩΚ3-ΧΒΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ541/2017
13/12/2017 02:00:0019/12/2017 12:59:14Διαβίβαση πρακτικού κήρυξης έκπτωτου αναδόχου και επιλογής προσωρινού αναδόχου που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Εξυγίανση πεύκων», αρ.μελ. 36/2017.ΩΒΒΟΩΚ3-ΞΤΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ537/2017
13/12/2017 02:00:0019/12/2017 13:08:16Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #12.500,00# ευρώ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης cctv».ΩΝ1ΦΩΚ3-ΜΒ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ542/2017
13/12/2017 02:00:0019/12/2017 13:02:37Έγκριση & διάθεση πίστωσης συμπληρωματικού ποσού #3.000# ευρώ που αφορά εξόφληση λογαριασμών κοινοχρήστων Δημοτικών κτιρίων.679ΝΩΚ3-ΧΛΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ539/2017
12/12/2017 02:00:0012/12/2017 13:58:1112η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017ΩΣΥΕΩΚ3-ΤΞΖΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ533/2017
06/12/2017 02:00:0007/12/2017 11:17:44Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #1.000.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοτάπητες οδών», αρ. μελ. 59/2017.Ω5ΣΨΩΚ3-4ΙΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ527/2017
06/12/2017 02:00:0007/12/2017 11:26:38Διάθεση πίστωσης ποσού #50.604,04# ευρώ, που αφορά «Αναδρομικές οφειλές στους δικαιούχους Μέσων Ατομικής Προστασίας & γάλακτος».7ΗΦΖΩΚ3-6ΘΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ529/2017
06/12/2017 02:00:0007/12/2017 11:18:59Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #3.000,00# ευρώ, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κοπριάς, λιπάσματος, τύρφης, χώματος, φυτοπαθολογικού υλικού».ΩΩΜΣΩΚ3-ΕΩΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ528/2017
06/12/2017 02:00:0007/12/2017 11:13:05Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης, για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος παλαιάς θέσης ρέματος στα όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως από ΟΤ437 έως ΟΤ432 του Δήμου Ν. Σμύρνης».ΩΦ7ΥΩΚ3-ΗΕΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ525/2017
06/12/2017 02:00:0007/12/2017 11:11:54Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και επιλογής οριστικού αναδόχου, του συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών και ζαντών», με αρ. μελ. 41/2017.ΩΓΤ4ΩΚ3-36ΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ524/2017
06/12/2017 02:00:0007/12/2017 11:09:17Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης #583.100,00# Ευρώ που αφορούν εργοδοτικές εισφορές και απόδοση κρατήσεων.6Γ0ΒΩΚ3-ΨΣΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ523/2017
06/12/2017 02:00:0014/12/2017 13:54:34Έγκριση όρων διακήρυξης που αφορά την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοτάπητες οδών», αρ. μελ. 59/2017.703ΖΩΚ3-Δ9ΨΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ531/2017
06/12/2017 02:00:0007/12/2017 11:15:08Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών και εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, στο δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό του έργου «Κατεδάφιση δημοτικού κλειστού γυμναστηρίου Νέας Σμύρνης», με αρ. μελ. 112/2016.ΩΣ57ΩΚ3-Φ7ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ526/2017
06/12/2017 02:00:0020/12/2017 12:25:22Συμβιβαστική επίλυση διαφοράς, μεταξύ του Δήμου Ν. Σμύρνης και της εταιρείας «Εκδόσεις Σοφία Μοσχανδρέου και ΣΙΑ Ε.Ε.».7Δ05ΩΚ3-ΔΓ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ530/2017
29/11/2017 02:00:0005/12/2017 09:52:16Διαβίβαση πρακτικού αποσφράγισης & αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης», με αρ. μελ. 33/2017.708ΩΩΚ3-ΙΗΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ515/2017
29/11/2017 02:00:0005/12/2017 09:50:02Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και επιλογής οριστικού αναδόχου, του συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικών δομών», με αρ. πρ. μελ. 21103/2017.64ΦΨΩΚ3-ΙΘ3ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ514/2017
29/11/2017 02:00:0005/12/2017 09:56:02Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών & οικονομικών προσφορών, του συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων», με αρ. μελ. 46/2017.6ΦΣΒΩΚ3-ΛΣΡΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ516/2017
29/11/2017 02:00:0005/12/2017 09:58:11Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής & οικονομικής προσφοράς, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οδοδεικτών», με αρ. μελ. 48/2017.ΩΤΦΝΩΚ3-9ΔΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ517/2017
29/11/2017 02:00:0007/12/2017 10:47:28Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #12.000,00# ευρώ που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια FAX και σαρωτών».ΨΠΓ3ΩΚ3-27ΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ518/2017
29/11/2017 02:00:0007/12/2017 10:51:33Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.800,00# ευρώ που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Παραλαβή ογκωδών μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».6ΟΩ6ΩΚ3-ΕΑΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ521/2017
29/11/2017 02:00:0007/12/2017 10:48:49Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.790,00# ευρώ που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών».6ΜΤ4ΩΚ3-ΠΛ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ519/2017
29/11/2017 02:00:0007/12/2017 10:50:15Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.790,00# ευρώ που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων πλατείας Καρύλλου».6ΝΕΩΩΚ3-2ΘΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ520/2017
29/11/2017 02:00:0005/12/2017 09:48:34Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης και επιλογής οριστικού αναδόχου, του συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εορταστικού διακόσμου», με αρ. μελ. 51/2017.66ΔΝΩΚ3-7ΤΦΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ513/2017
29/11/2017 02:00:0005/12/2017 10:03:17Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Μαρίας Γεωργίου.Ω3Π4ΩΚ3-ΞΟΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ522/2017
27/11/2017 02:00:0001/12/2017 11:47:09Α. Επικαιροποίηση μελέτης του έργου «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων», αρ. μελ. 57/2016. Β. Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.7Α3ΙΩΚ3-9Μ5ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ511/2017
27/11/2017 02:00:0001/12/2017 11:49:38Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη μεταστέγαση του Κοινωνικού Φαρμακείου & των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Ν. Σμύρνης.7Τ2ΠΩΚ3-Κ7ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ512/2017
27/11/2017 02:00:0001/12/2017 11:10:15Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 4.100 €, που αφορά πληρωμή φόρου για την αγορά του ακινήτου Φιλαδελφείας & Πλαστήρα.ΩΟΚΞΩΚ3-Τ58ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ503/2017
27/11/2017 02:00:0001/12/2017 11:05:13Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» με αρ. μελ. 42/2017.6ΗΕΗΩΚ3-1ΝΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ500/2017
27/11/2017 02:00:0001/12/2017 11:32:49Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #15.000,00# ευρώ που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια πλαστικών στηθαίων ασφαλείας», αρ. μελ. 60/2017.73ΥΝΩΚ3-84ΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ508/2017
27/11/2017 02:00:0001/12/2017 11:06:36Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #250,00# ευρώ που αφορά έξοδα μεταγραφής συμβολαίου για την αγορά του ακινήτου Φιλαδελφείας & Πλαστήρα. Ορισμός υπολόγου.72ΛΑΩΚ3-ΞΕ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ501/2017
27/11/2017 02:00:0001/12/2017 11:09:03Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #7.400,00# ευρώ, που αφορά αμοιβή συμβολαιογράφου για την αγορά του ακινήτου Φιλαδελφείας & Πλαστήρα. Έγκριση έκδοσης συμπληρωματικής ΑΑΥ ποσού #5.000# ευρώ.6ΒΩΕΩΚ3-ΣΝΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ502/2017
27/11/2017 02:00:0001/12/2017 11:40:39Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.600,00# ευρώ που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας Data room».7ΑΩΛΩΚ3-ΠΑ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ510/2017
27/11/2017 02:00:0001/12/2017 11:14:32Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την διαβίβαση εισπραχθέντος ποσού #24.170,19# ευρώ στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης».7ΥΛΥΩΚ3-ΤΨΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ505/2017
27/11/2017 02:00:0001/12/2017 11:16:39Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.676,00# ευρώ που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση διάστρωσης αθλητικού τάπητα».75Ζ1ΩΚ3-ΦΦΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ506/2017
27/11/2017 02:00:0001/12/2017 11:20:51Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.676,00# ευρώ που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση ανακαίνιση όψεων».ΩΩ63ΩΚ3-Ι5ΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ507/2017
27/11/2017 02:00:0001/12/2017 11:35:52Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.228,00# ευρώ που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια επίπλων».7ΖΨΚΩΚ3-ΖΗΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ509/2017
27/11/2017 02:00:0001/12/2017 11:11:57Έγκριση και διάθεση πίστωσης συμπληρωματικών ΣΥΜΠΑΑΥ ποσού #1.000,00# ευρώ που αφορά «Αμοιβές και προμήθεια τραπεζών».70ΖΓΩΚ3-1Υ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ504/2017
14/11/2017 02:00:0020/11/2017 14:28:44Έγκριση της υπαρ. 56/2017 μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση χώρου Μουσείου Θεάτρου Σκιών».Ψ9ΕΦΩΚ3-ΟΛ5ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ498/2017
14/11/2017 02:00:0021/11/2017 08:50:49Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #10.000,00# ευρώ που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση εγκαταστάσεων σειρήνων Πολιτικής Αεράμυνας».7ΚΩΚΩΚ3-ΙΤΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ495/2017
14/11/2017 02:00:0021/11/2017 08:12:37Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Οχημάτων 2017» (απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα πλύσης κάδων), με αριθ. Μελέτης 34/2017Ω0ΑΦΩΚ3-ΚΦΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ485/2017
14/11/2017 02:00:0021/11/2017 08:46:11Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #3.500,00# ευρώ για την «Έκδοση σχετικών παραβόλων που αφορούν την υποβολή αιτήσεων στο Ε.Μ.Σ.Υ. και αδειοδοτήσεων των δημοτικών γεωτρήσεων».ΩΦΑΒΩΚ3-57ΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ492/2017
14/11/2017 02:00:0021/11/2017 08:54:57Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #3.000,00# ευρώ που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή αντλιών ανακυκλοφορίας κεντρικής πλατείας».ΩΠ69ΩΚ3-ΨΙΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ497/2017
14/11/2017 02:00:0021/11/2017 09:16:22Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #3.000,00# ευρώ που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου».ΩΠΘΡΩΚ3-9Ρ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ496/2017
14/11/2017 02:00:0021/11/2017 08:21:48Έγκριση και διάθεση πίστωσης συμπληρωματικών ΣΥΜΠΑΑΥ ποσού #1.368,00# ευρώ που αφορά «Σύνταξη κανονισμού εσωτερικών διαδικασιών».71ΒΗΩΚ3-1ΛΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ489/2017
14/11/2017 02:00:0021/11/2017 08:49:24Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.800,00# ευρώ που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Έλεγχος ισολογισμού».7ΤΡΤΩΚ3-ΔΘ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ494/2017
14/11/2017 02:00:0021/11/2017 08:17:12Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών που αφορούν το συνοπτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ» με αρ. μελ. 51/2017ΩΣΛΖΩΚ3-476ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ486/2017
14/11/2017 02:00:0021/11/2017 08:37:2911η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017.ΩΕΟ6ΩΚ3-ΨΘΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ487/2017
14/11/2017 02:00:0021/11/2017 08:43:27Έγκριση και διάθεση πίστωσης συμπληρωματικών ΣΥΜΠΑΑΥ ποσού #10.000,00# ευρώ που αφορά «Δημοσίευση προκηρύξεων».7Δ0ΠΩΚ3-ΖΩ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ490/2017
14/11/2017 02:00:0021/11/2017 08:04:57Τροποποίηση ως προς το άρθρο 17.2 της Διακήρυξης για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ». Οι όροι Διακήρυξης και Προκήρυξης εγκρίθηκαν με την ΑΟΕ 434/2017.ΩΨΠΙΩΚ3-Ε6ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ483/2017
14/11/2017 02:00:0021/11/2017 08:10:26Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Οχημάτων 2017» (midi Λεωφορεία Δημοτικής Συγκοινωνίας) με αριθ. Μελέτης 34/2017ΩΡΑ3ΩΚ3-ΔΚΡΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ484/2017
14/11/2017 02:00:0021/11/2017 08:44:46Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #5.000,00# ευρώ που αφορά αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου χρόνου.7ΜΞ1ΩΚ3-4ΥΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ491/2017
14/11/2017 02:00:0021/11/2017 08:47:45Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.600,00# ευρώ που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια προγράμματος ψηφιακής διαχείρισης εγγράφων & διαδικασιών».7Φ68ΩΚ3-9ΤΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ493/2017
14/11/2017 02:00:0021/11/2017 08:19:33Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης», με αρ. μελ. 33/20177ΜΝΛΩΚ3-4ΧΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ488/2017
14/11/2017 02:00:0020/11/2017 14:33:29Λήψη απόφασης για παραίτηση από δικόγραφο.Ω8ΩΑΩΚ3-ΤΚΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ499/2017
08/11/2017 02:00:0010/11/2017 12:26:01Προσδιορισμός δημοτικών τελών κατάληψης πεζοδρομίων & κοινόχρηστων χώρων με χριστουγεννιάτικα είδη έτους 2017.7Ι1ΡΩΚ3-ΩΛΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ467/2017
08/11/2017 02:00:0016/11/2017 12:23:181. Μερική ανατροπή της ΑΑΥΜΙΣ 239/17, υπερωριών μηνών Ιουλίου- Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2017, ποσού ύψους 500,00 ευρώ. 2. Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #2.520,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας της Διεύθυνσης ΚΕΠ.ΩΘΠΙΩΚ3-ΚΡΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ476/2017
08/11/2017 02:00:0016/11/2017 12:15:04Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση και αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος», με αρ. μελ. 35/2017.Ω91ΞΩΚ3-ΒΜΛΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ470/2017
08/11/2017 02:00:0016/11/2017 12:27:16Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #3.560,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Δημοτικού Νεκροταφείου.6ΔΗΟΩΚ3-Η3ΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ479/2017
08/11/2017 02:00:0010/11/2017 12:28:22Κατάρτιση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας του Δήμου, οικονομικού έτους 2018.ΩΕ9ΕΩΚ3-7ΓΞΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ482/2017
08/11/2017 02:00:0016/11/2017 12:16:47Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #50,00# ευρώ που αφορά την αποζημίωση μέλους Επιτροπής Εκτίμησης αξίας απαλλοτριωμένων ακινήτων.ΩΘ6ΕΩΚ3-4ΒΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ471/2017
08/11/2017 02:00:0016/11/2017 12:11:37Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #40.000,00# ευρώ που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μικροπεριφερειακών Η/Υ».6ΔΕΙΩΚ3-ΗΩΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ466/2017
08/11/2017 02:00:0016/11/2017 12:13:59Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών & οικονομικών προσφορών που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικών δομών», με αρ. πρ. μελ. 21103/2017.Ψ725ΩΚ3-ΗΚ3ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ469/2017
08/11/2017 02:00:0016/11/2017 12:17:57Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #1.085,00# ευρώ που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμός και φύλαξη μοκετών».ΨΗΠ9ΩΚ3-ΤΤΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ472/2017
08/11/2017 02:00:0016/11/2017 12:12:56Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών & οικονομικών προσφορών που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & ζαντών», με αρ. μελ. 41/2017.Ω2Τ2ΩΚ3-ΩΛΒΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ468/2017
08/11/2017 02:00:0016/11/2017 12:19:16Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #19.999,00# ευρώ που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Αγορά γραμματοσήμων». -Ορισμός υπολόγου.Ω811ΩΚ3-Ι4ΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ473/2017
08/11/2017 02:00:0016/11/2017 12:21:54Μερική ανατροπή της ΑΑΥΜΙΣ 251/17, υπερωριών μηνών Ιουλίου- Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2017, ποσού ύψους 8.000,00 ευρώ.ΩΞΘ2ΩΚ3-Α21ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ475/2017
08/11/2017 02:00:0016/11/2017 12:24:40Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #554,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Αθλητισμού.Ψ4Ξ9ΩΚ3-ΨΝ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ477/2017
08/11/2017 02:00:0016/11/2017 12:20:44Μερική ανατροπή της ΑΑΥΜΙΣ 249/17, υπερωριών μηνών Ιουλίου- Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2017, ποσού ύψους 34.100,00 ευρώ.62ΩΘΩΚ3-16ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ474/2017
08/11/2017 02:00:0016/11/2017 12:31:35Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #232,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Παιδείας Νεότητας & Δια Βίου Μάθησης.ΩΚ68ΩΚ3-ΣΧΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ481/2017
08/11/2017 02:00:0016/11/2017 12:25:58Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #95.939,56# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Συντήρησης Εξοπλισμού Καθαριότητας & του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακύκλωσης.65ΡΡΩΚ3-ΝΚΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ478/2017
08/11/2017 02:00:0016/11/2017 12:33:39Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #2.160,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.Ω6ΧΦΩΚ3-Τ5ΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ480/2017
25/10/2017 03:00:0030/10/2017 10:25:43Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #1.153,60# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Προμηθειών.ΩΖΕΥΩΚ3-ΡΗ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ461/2017
25/10/2017 03:00:0025/10/2017 12:14:1610η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017.ΩΚΤ1ΩΚ3-Ι6ΚΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ447/2017
25/10/2017 03:00:0030/10/2017 10:09:23Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #74.400,00# ευρώ που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία επίβλεψης αρχαιολόγου για τις εκσκαφικές εργασίες του έργου Ανάπλαση οδών Ομήρου-Παλαιολόγου»».7Α4ΑΩΚ3-32ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ453/2017
25/10/2017 03:00:0030/10/2017 10:06:36Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #53.397,04# ευρώ που αφορά εισφορά αναδρομικά της υπερβάλλουσας μείωσης του αρ. 29 του Ν. 4024/2011 σε υπαλλήλους του Δήμου μας.6ΠΑ5ΩΚ3-Ρ6ΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ452/2017
25/10/2017 03:00:0030/10/2017 10:04:31Έγκριση πρακτικού Νο2 και κατακύρωσης της σύμβασης που αφορά το έργο «Διαμόρφωση- Ανακαίνιση αύλειων χώρων σχολείων», με αρ. μελ. 80/2016.6Ψ23ΩΚ3-4ΤΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ451/2017
25/10/2017 03:00:0030/10/2017 10:02:35Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών & οικονομικών προσφορών που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Εξυγίανση πεύκων», με αρ. μελ. 36/2017.6Σ14ΩΚ3-2ΧΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ450/2017
25/10/2017 03:00:0030/10/2017 10:00:38Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνή διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου & των Νομικών Προσώπων του», με αρ. μελ. 1/2017.65ΧΙΩΚ3-Χ5ΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ449/2017
25/10/2017 03:00:0030/10/2017 09:58:36Έγκριση Δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #687.418,65# € για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και ορισμός υπολόγου.ΩΠ63ΩΚ3-32ΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ446/2017
25/10/2017 03:00:0030/10/2017 10:39:44Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Κων/νου Αβραμίδη.6Ο4ΤΩΚ3-Ω9ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ465/2017
25/10/2017 03:00:0030/10/2017 10:23:55Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #820,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Αθλητικών Υποδομών.70Σ4ΩΚ3-ΖΘΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ460/2017
25/10/2017 03:00:0030/10/2017 10:21:36Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #1.488,00# ευρώ που αφορά την αποζημίωση Ελεγκτών Δόμησης για τον τελικό έλεγχο του κτιρίου 7ου Βρεφονηπιακού-Παιδικού Σταθμού Δήμου Ν. Σμύρνης επί της οδού Σινώπης 13.6ΔΘΦΩΚ3-9ΘΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ458/2017
25/10/2017 03:00:0030/10/2017 10:18:36Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #74.400,00# ευρώ που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εορταστικού διακόσμου».6Δ9ΞΩΚ3-38ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ457/2017
25/10/2017 03:00:0030/10/2017 10:16:34Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.600,00# ευρώ που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση μέσων πυρασφάλειας».ΩΕΖΖΩΚ3-0Ν4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ456/2017
25/10/2017 03:00:0030/10/2017 10:14:37Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.600,00# ευρώ που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων».6ΤΑΥΩΚ3-ΠΝ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ455/2017
25/10/2017 03:00:0025/10/2017 10:32:17Άσκηση και έγκριση ασκήσεως ενδίκου μέσου.Ω79ΟΩΚ3-ΥΙΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ464/2017
25/10/2017 03:00:0030/10/2017 10:30:56Έγκριση όρων διακήρυξης και Τεχνικών Προδιαγραφών της υπαρ. 46/2017 μελέτης του Τμήματος Διαχ. & Εξοπλισμού Καθαριότητας που αφορά το Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών Οχημάτων».6ΑΡΜΩΚ3-ΩΨΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ462/2017
25/10/2017 03:00:0030/10/2017 10:37:42Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της υπαρ. 51/2017 μελέτης του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού που αφορά την «Προμήθεια εορταστικού διακόσμου».ΩΧΤΡΩΚ3-1ΦΙΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ463/2017
25/10/2017 03:00:0001/11/2017 14:19:45α. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #4.990,00# ευρώ που αφορά την «Προμήθεια συστήματος χρονοπαρουσίας προσωπικού». β. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #3.720,00# ευρώ που αφορά τη «Συντήρηση συστήματος χρονοπαρουσίας προσωπικού», για τρία έτη.Ψ3Κ6ΩΚ3-ΛΙΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ454/2017
25/10/2017 03:00:0001/11/2017 14:14:351. Ακύρωση της υπαρ. 339/2017 ΑΟΕ. 2. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #28.619,20# ευρώ που αφορά την εκτέλεση του έργου «Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου διανομής Χ.Τ. της οδού Ομήρου και Παλαιολόγου» & ορισμός υπολόγου.6ΓΚΥΩΚ3-ΧΞ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ459/2017
25/10/2017 03:00:0025/10/2017 12:23:19Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου έτους 2017.7ΔΩΦΩΚ3-ΥΣ2ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ448/2017
16/10/2017 03:00:0017/10/2017 13:48:51Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς και Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Οχημάτων 2017» (Απορριμματοφόρο όχημα με σύστημα πλύσης κάδων), αρ. Μελ. 34/2017.6ΒΑΧΩΚ3-ΜΧΠΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ436/2017
16/10/2017 03:00:0018/10/2017 08:06:22Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.023,00# ευρώ που αφορά την εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας και Εφάπαξ Υπαλλήλων (Αποζημίωση σύνταξης του υπαλλήλου του Δήμου μας Κομματά Γεωργίου).7ΔΙΘΩΚ3-ΑΙΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ440/2017
16/10/2017 03:00:0018/10/2017 08:12:00Έγκριση της υπαρ. 48/2017 μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης, που αφορούν τον ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οδοδεικτών».6ΕΡ5ΩΚ3-7ΔΖΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ443/2017
16/10/2017 03:00:0018/10/2017 08:02:55Έγκριση απολογισμού Κοινωνικού Παντοπωλείου 1-1 έως 30-6-2017.Ω0Ψ2ΩΚ3-7ΑΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ438/2017
16/10/2017 03:00:0018/10/2017 08:25:47Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Συνοπτικού Διαγωνισμού «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών».7ΚΚΞΩΚ3-Τ5ΛΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ445/2017
16/10/2017 03:00:0018/10/2017 08:00:47Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών καθαριότητας & φωτισμού και ΔΦ έτους 2018.ΩΜΧ9ΩΚ3-ΓΙΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ437/2017
16/10/2017 03:00:0018/10/2017 08:14:03Διαβίβαση πρακτικού παραλαβής προσφορών – ματαίωσης διαδικασίας του διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών», της μελέτης με αρ. πρ. 21103/2017.Ω1ΔΙΩΚ3-43ΝΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ444/2017
16/10/2017 03:00:0017/10/2017 13:37:43Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής Προσφοράς και Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Οχημάτων 2017» (midi Λεωφορεία Δημοτικής Συγκοινωνίας) με αριθ. Μελέτης 34/2017.ΩΖΩ2ΩΚ3-ΡΡΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ435/2017
16/10/2017 03:00:0019/10/2017 09:45:36Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.000# ευρώ που αφορά εισφορά υπέρ ΤΑΚΕ-ΤΠΟΕΚΕ.7Τ6ΗΩΚ3-Μ69ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ439/2017
16/10/2017 03:00:0019/10/2017 09:57:37Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #6.000,00# ευρώ που αφορά την «Συντήρηση και επισκευή δικύκλων».ΩΚΜΖΩΚ3-176ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ442/2017
16/10/2017 03:00:0019/10/2017 11:59:37Τροποποίηση ως προς τις ημερομηνίες της ΑΟΕ 393/2017, που αφορά σε «Έγκριση όρων Διακήρυξης και Προκήρυξης για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ».ΩΕΙΗΩΚ3-Μ0ΧΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ434/2017
16/10/2017 03:00:0019/10/2017 09:52:31Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #18.600,00# ευρώ που αφορά την υπηρεσία «Τεχνική και Χρηματοοικονομική υποστήριξη για την ωρίμανση και ανάθεση του έργου Αναβάθμιση Οδοφωτισμού Δήμου Ν. Σμύρνης».7ΔΔΚΩΚ3-00ΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ441/2017
09/10/2017 03:00:0025/10/2017 13:46:41Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #4.950,00# ευρώ που αφορά την υπηρεσία «Δημιουργικός σχεδιασμός εντύπων».ΩΡ2ΡΩΚ3-ΠΜΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ431/2017
09/10/2017 03:00:0013/10/2017 10:52:50Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #9.500,00# ευρώ που αφορά την «Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων», αρ. μελ. 43/2017.6ΜΡΤΩΚ3-ΨΘΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ430/2017
09/10/2017 03:00:0013/10/2017 10:50:17Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.789,99# ευρώ που αφορά την «Προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για μικροσυντηρήσεις».ΩΛ4ΔΩΚ3-Χ1ΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ429/2017
09/10/2017 03:00:0012/10/2017 10:31:24Έγκριση όρων διακήρυξης και Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 42/2017 μελέτης του Τμ. Προμηθειών που αφορά το Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)».ΩΓ3ΘΩΚ3-ΙΚΠΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ432/2017
09/10/2017 03:00:0013/10/2017 10:44:20Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #3.000,00# ευρώ που αφορά τη «Συντήρηση PLC Πλατείας Καρύλλου».ΩΛΓΘΩΚ3-ΥΓΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ426/2017
09/10/2017 03:00:0013/10/2017 10:46:17Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #4.900,00# ευρώ που αφορά «Εργασίες μετεγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας».7Θ9ΛΩΚ3-9Α1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ427/2017
09/10/2017 03:00:0013/10/2017 10:06:22Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #24.790,00# ευρώ, για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».ΩΔΔΝΩΚ3-ΓΩΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ418/2017
09/10/2017 03:00:0013/10/2017 10:41:20Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #5.000,00# ευρώ που αφορά την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» του Τμήματος Γεωπονικής.69Χ9ΩΚ3-ΩΤΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ425/2017
09/10/2017 03:00:0013/10/2017 10:39:21Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #210.000,00# ευρώ που αφορά μεταβίβαση εισπραχθέντων εσόδων αθλητικών δραστηριοτήτων στον Πολιτιστικό & Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου μας.6ΨΔ8ΩΚ3-Σ1ΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ424/2017
09/10/2017 03:00:0013/10/2017 09:46:17Άσκηση και έγκριση ασκήσεως ενδίκου μέσου.Ω0Ω3ΩΚ3-5ΨΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ433/2017
09/10/2017 03:00:0013/10/2017 10:36:24Έγκριση διάθεση πίστωσης για τη μεταβιβαστική πληρωμή σε συμμετέχοντες φορείς του προγράμματος «Erasmus plus Βασική Δράση 3».7Ζ8ΙΩΚ3-Σ4ΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ423/2017
09/10/2017 03:00:0013/10/2017 10:30:45Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού «ελέγχου οικονομικών προσφορών και συνολικής βαθμολογίας» για τον δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτης οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος παλαιάς θέσης ρέματος στα όρια του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως από ΟΤ437 έως ΟΤ432 του Δήμου Ν. Σμύρνης».ΩΥΘΣΩΚ3-ΓΘΣΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ422/2017
09/10/2017 03:00:0013/10/2017 10:48:18Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #24.800,00# ευρώ που αφορά την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων και καλυμμάτων οδοφωτισμού».7ΑΚΦΩΚ3-4ΘΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ428/2017
09/10/2017 03:00:0013/10/2017 10:23:58Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής- τεχνικών προσφορών & οικονομικών προσφορών που αφορούν το συνοπτικό διαγωνισμό «Συντήρηση και αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος», με αρ. μελ. 35/2017.78ΩΙΩΚ3-ΣΚ3ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ421/2017
09/10/2017 03:00:0013/10/2017 10:20:18Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων & FAX», με αρ. μελ. 28/2017.Ω2ΣΡΩΚ3-ΛΗΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ420/2017
09/10/2017 03:00:0013/10/2017 10:08:47Πρόταση για σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #68.408,13# ευρώ που αφορά την «Προμήθεια ανταλλακτικών οχημάτων».7Σ86ΩΚ3-ΡΤ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ419/2017
09/10/2017 03:00:0013/10/2017 09:58:20Έγκριση όρων διακήρυξης και Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 40/2017 μελέτης του Τμ. Προμηθειών που αφορά τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια καθαριστικών για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων του».7ΖΔΡΩΚ3-1ΗΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ417/2017
27/09/2017 03:00:0004/10/2017 14:20:42Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #116,00# ευρώ για την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Παιδείας Νεότητας & Δια Βίου Μάθησης.7ΚΝ1ΩΚ3-ΠΚΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ410/2017
27/09/2017 03:00:0004/10/2017 13:35:03Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #576,80# ευρώ για την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Προμηθειών.6ΒΒ3ΩΚ3-Θ9ΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ398/2017
27/09/2017 03:00:0004/10/2017 14:35:14Έγκριση διάθεσης πίστωσης συμπληρωματικών ΣΥΜΠΑΥ ποσού #1.500,00# ευρώ για συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά & ηλεκτρ. μέσα.6Ρ7ΡΩΚ3-30ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ414/2017
27/09/2017 03:00:0004/10/2017 14:32:41Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #1.260,00# ευρώ για την παροχή υπερωριακής εργασίας της Δ/νσης ΚΕΠ.65Η1ΩΚ3-Τ5ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ413/2017
27/09/2017 03:00:0004/10/2017 14:29:36Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #1.681,50# ευρώ για την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Δημοτικού Νεκροταφείου.ΩΟΤΙΩΚ3-89ΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ412/2017
27/09/2017 03:00:0004/10/2017 14:24:42Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #1.080,00# ευρώ για την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλλων.6ΦΩΘΩΚ3-Β4ΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ411/2017
27/09/2017 03:00:0004/10/2017 14:15:05Πρόταση για σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #7.000,00# ευρώ που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Καθαρισμός -απολύμανση με εισαγγελική παραγγελία».Ω1ΟΗΩΚ3-ΔΔΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ408/2017
27/09/2017 03:00:0004/10/2017 14:41:25Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελένης Παπαδοπούλου.602ΓΩΚ3-ΨΑ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ416/2017
27/09/2017 03:00:0004/10/2017 14:18:20Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #275,00# ευρώ για την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Αθλητικών Δομών.6ΠΦΜΩΚ3-3Ν1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ409/2017
27/09/2017 03:00:0004/10/2017 13:47:16Πρόταση για σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #5.000,00# ευρώ που αφορά την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.Ω4ΡΓΩΚ3-ΥΗΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ404/2017
27/09/2017 03:00:0004/10/2017 13:43:09Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #204.000,00# ευρώ που αφορά εργοδοτικές εισφορές & απόδοση κρατήσεων υπαλλήλων του Δήμου μας.Ψ9ΜΣΩΚ3-ΠΞΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ402/2017
27/09/2017 03:00:0004/10/2017 14:09:01α. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #1.000,00# ευρώ που αφορά «Έξοδα δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ.» β. Ορισμός υπολόγου.78ΩΜΩΚ3-ΔΗΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ407/2017
27/09/2017 03:00:0004/10/2017 14:05:35Πρόταση για σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #4.999,68# ευρώ που αφορά την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» του Τμήματος Δημοτικού Νεκροταφείου.ΩΓΒΖΩΚ3-Χ6ΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ405/2017
27/09/2017 03:00:0004/10/2017 13:45:13Πρόταση για σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #119.999,88# ευρώ που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & υγιεινής κοινωνικού παντοπωλείου».Ψ2ΔΔΩΚ3-ΩΝΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ403/2017
27/09/2017 03:00:0004/10/2017 13:39:00Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #11.180,00# ευρώ για την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων.Ω2Ζ0ΩΚ3-ΔΓ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ399/2017
27/09/2017 03:00:0004/10/2017 13:41:14Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #57.500,04# ευρώ για την παροχή υπερωριακής εργασίας τμήματος Συντήρησης Εξοπλισμού Καθαριότητας και του τμήματος Αποκομιδής και Ανακύκλωσης.Ω7ΒΘΩΚ3-6ΒΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ400/2017
27/09/2017 03:00:0012/10/2017 10:19:58Έγκριση όρων διακήρυξης και Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 41/2017 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών που αφορά το Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Ελαστικών και ζαντών».72Θ3ΩΚ3-5ΤΧΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ415/2017
27/09/2017 03:00:0029/09/2017 10:05:47Πρόταση για σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #440,00# ευρώ που αφορά την «Συμμετοχή παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου».7ΑΝΗΩΚ3-Ζ8ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ406/2017
26/09/2017 03:00:0026/09/2017 14:03:35Θ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 20176ΤΤ9ΩΚ3-ΨΩ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ401/2017
25/09/2017 03:00:0025/09/2017 13:10:04α. Πρόταση για σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού 13.660 € που αφορά τα έξοδα μετάβασης & διαμονής αιρετών του Δήμου Ν. Σμύρνης, στη Σμύρνη. β. Ορισμός Υπολόγου.ΩΘΠ1ΩΚ3-ΑΩ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ375/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 10:07:54Έγκριση όρων διακήρυξης & προκήρυξης για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου που αφορά την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση & Συντήρηση Πλατειών».ΩΤΧΘΩΚ3-ΣΞΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ393/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:22:38Πρόταση για σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 15.0000,00 ευρώ που αφορά την «Καταγραφή και διευθέτηση χώρων στάθμευσης στο εμπορικό κέντρο της πόλης».7ΔΥΠΩΚ3-9Δ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ381/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:50:44Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Σιμιτζή Μαρίας.7ΣΨΣΩΚ3-ΝΜ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ394/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:49:33Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την παροχή υπερωριακής εργασίας της Γεωπονικής Υπηρεσίας.ΩΚΛΙΩΚ3-935ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ392/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:42:42Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την παροχή υπερωριακής εργασίας του Αναπλ. Προϊσταμένου Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοίκησης.Ω616ΩΚ3-0Β4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ389/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:31:39Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2.563,07 ευρώ που αφορά αναδρομικά της υπερβάλλουσας μείωσης του αρ. 29 του Ν. 4024/2011 σε υπαλλήλους του Δήμου μας.6ΞΩ6ΩΚ3-ΨΕΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ383/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:19:35Πρόταση για σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 500,00 ευρώ που αφορά την «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού».Ω37ΧΩΚ3-ΣΒΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ379/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:06:34Έγκριση διάθεσης πίστωσης συμπληρωματικών ΣΥΜΠΑΥ ποσού 6.090 ευρώ.72Υ1ΩΚ3-ΔΒΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ377/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:39:31Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την παροχή υπερωριακής εργασίας του Γραφείου Δημάρχου.ΩΜΧΞΩΚ3-Ν9ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ387/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:59:49Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 74.375,20 ευρώ που αφορά την «Προμήθεια ελαστικών & Ζαντών».7ΤΚΟΩΚ3-6ΡΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ397/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:55:53Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Αθλητισμού.7Η68ΩΚ3-Μ04ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ396/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:52:37Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Αθλητισμού.6ΕΙ8ΩΚ3-ΩΘΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ395/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:37:37Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την παροχή υπερωριακής εργασίας του Λογιστικού Τμήματος.7ΤΚΔΩΚ3-Θ5ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ386/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:35:43Ανατροπή υπολοίπων ΑΑΥ υπερωριών Α΄ εξαμήνου 2017 ύψους 125.001,93 ευρώ.ΩΡΧΥΩΚ3-Σ34ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ385/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:47:38Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την παροχή υπερωριακής εργασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.ΩΤ8ΙΩΚ3-3Φ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ391/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:33:42Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 4.186,14 ευρώ που αφορά στην εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας και Εφάπαξ Υπαλλήλων (αποζημίωση σύνταξης του υπαλλήλου του Δήμου μας Νικολάου Αντωνίου).7ΝΠΧΩΚ3-ΛΞΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ384/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:27:32Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 56.360,60 ευρώ που αφορά την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας».Ω88ΠΩΚ3-06ΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ382/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:45:43Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την παροχή υπερωριακής εργασίας του Αναπλ. Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.ΩΕΜΟΩΚ3-1ΧΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ390/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:40:53Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.ΩΛΜΤΩΚ3-9Α7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ388/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 08:52:39Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους.ΩΥΕΞΩΚ3-ΛΩΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ372/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 08:50:33Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την: «έγκριση πληρωμής τέλους υπαγωγής στον Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α) των αυθαίρετων κτισμάτων επί της οδού Ραιδεστού 37».Ω4ΥΠΩΚ3-ΘΣΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ370/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:14:53Πρόταση για σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 20.000,00 ευρώ που αφορά την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων».7ΦΥ0ΩΚ3-ΑΕΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ378/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 08:54:30Γνωμοδότηση επί ενστάσεων κατά της υπαρ. 336/2017 ΑΟΕ «Έγκρισης πρακτικού Νο1 & αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας» του Δημοσίου διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο «Ανάπλαση περιοχής λουτρών», αρ. μελ. 95/2016.7ΦΣΣΩΚ3-ΜΕΦΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ373/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 08:58:03Πρόταση για σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 14.997,07 ευρώ που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας».73ΑΥΩΚ3-ΤΚΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ374/2017
25/09/2017 03:00:0026/09/2017 12:30:28Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #82.613,85#€, που αφορά τον κωδικό 00.6331.0008 «EΝΦΙΑ».6ΟΗΖΩΚ3-9Υ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ369/2017
25/09/2017 03:00:0026/09/2017 12:35:30Πρόταση για σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 4.000,00 ευρώ που αφορά την υπηρεσία καδραρίσματος & συσκευασίας φωτογραφιών.71Υ0ΩΚ3-ΙΤΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ380/2017
25/09/2017 03:00:0003/10/2017 09:04:22Έγκριση διάθεσης πίστωσης συμπληρωματικών ΣΥΜΠΑΥ ποσού 3.000 ευρώ.729ΦΩΚ3-ΕΜΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ376/2017
22/09/2017 03:00:0022/09/2017 13:49:53Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων 2016.ΩΔΗΠΩΚ3-ΥΡΒΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ371/2017
13/09/2017 03:00:0015/09/2017 10:15:06Κατακύρωση δημοπρασίας για εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ιδιοκτησία του Δήμου) – Μεταλλικών Κάδων – Μηχανημάτων Έργου.ΩΕ84ΩΚ3-93ΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ358/2017
13/09/2017 03:00:0020/09/2017 09:28:45Έγκριση διάθεσης πίστωσης οφειλόμενων παρελθόντων ετών.6ΤΨΞΩΚ3-8ΑΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ363/2017
13/09/2017 03:00:0020/09/2017 09:34:44Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΔΕΙΚΤΩΝ».ΩΨΩΞΩΚ3-Σ0ΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ365/2017
13/09/2017 03:00:0029/12/2017 12:50:25Πρόταση για σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού 74.400 € για την ανάθεση εργασιών συντήρησης & περιποίησης πρασίνου στο Δήμο Νέας Σμύρνης.69ΖΛΩΚ3-749ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ367/2017
13/09/2017 03:00:0020/09/2017 09:31:06Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού # 3.999.00 # για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ».ΩΣΕ8ΩΚ3-Θ12ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ364/2017
13/09/2017 03:00:0014/09/2017 12:04:04Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 210 € για συμμετοχή τριών (3) υπαλλήλων σε σεμινάριο.Ω0ΗΙΩΚ3-Μ3ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ360/2017
13/09/2017 03:00:0020/09/2017 09:20:51Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ FAX» με αρ. μελ. 28/2017.ΩΡΑ0ΩΚ3-9ΑΝΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ357/2017
13/09/2017 03:00:0020/09/2017 09:19:10Έγκριση Πρακτικού Νο 1 & Αποτελέσματος διαγνωστικής διαδικασίας για την ανάθεση της σύμβασης του έργου : «Διαμόρφωση – Ανακαίνιση αύλειων χώρων σχολείων» (Αρ. Μελ. 80/16).6ΞΜΩΩΚ3-ΙΑ3ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ356/2017
13/09/2017 03:00:0020/09/2017 11:45:45Έγκριση όρων διακήρυξης και Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 40/2017 μελέτης του Τμ. Προμηθειών που αφορά τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια καθαριστικών για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων του».7ΔΕΥΩΚ3-5ΚΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ368/2017
13/09/2017 03:00:0020/09/2017 09:36:52Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Διαγράμμιση Οδοστρωμάτων στις Διαβάσεις Πεζών».Ω7ΣΛΩΚ3-Ν4ΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ366/2017
13/09/2017 03:00:0020/09/2017 09:23:07Ακύρωση απόφασης Ο.Ε. 320/2017 για την κατασκευή του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ».7Α60ΩΚ3-ΛΩΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ359/2017
13/09/2017 03:00:0020/09/2017 09:16:41Έγκριση «Πρακτικού Νο 2» και κατακύρωσης της σύμβασης για το έργο : «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων» (Αρ. Μελ. 18/17).6ΡΚΧΩΚ3-ΑΤΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ355/2017
13/09/2017 03:00:0020/09/2017 09:26:44Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την παροχή υπερωριακής εργασίας της Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας.7Σ89ΩΚ3-Φ2ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ362/2017
13/09/2017 03:00:0020/09/2017 09:24:51Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης».Ω4ΩΖΩΚ3-ΤΘΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ361/2017
12/09/2017 03:00:0012/09/2017 13:02:16Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνολικού ποσού #1.857.011,60# ευρώ.6ΣΣ0ΩΚ3-Κ1ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ354/2017
12/09/2017 03:00:0012/09/2017 12:38:15Η΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.ΨΟΩΝΩΚ3-83ΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ353/2017
01/09/2017 03:00:0011/09/2017 14:23:10Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2018.ΨΨΦΤΩΚ3-ΑΞ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ344/2017
01/09/2017 03:00:0015/09/2017 08:34:55Λήψη απόφασης περί υποβολής και ελέγχου συμπληρωματικών δικαιολογητικών σύμφωνα με το σημείο «Γ» της υπαρ. 337/2017 ΑΟΕ, για το δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό της επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη καθορισμού και μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω ενεργειακών παρεμβάσεων σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια».Ω4Μ5ΩΚ3-ΛΜ3ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ343/2017
01/09/2017 03:00:0012/09/2017 13:14:14Έγκριση όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπαρ. πρ. 21103/10-7-17 μελέτης του Τμήμ. Κοιν. Πολιτικής για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικών δομών».ΩΠ00ΩΚ3-ΠΞΓΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ347/2017
01/09/2017 03:00:0012/09/2017 13:33:34Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #103.660# ευρώ που αφορά τους ΚΑ μισθοδοσίας και εργοδοτικών εισφορών των υπαλλήλων του Δήμου μας.6Υ3ΑΩΚ3-1Γ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ352/2017
01/09/2017 03:00:0001/09/2017 14:04:38Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και ορισμός υπολόγου για την καταβολή Προνοιακών Επιδομάτων7ΣΘΛΩΚ3-4Θ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ345
01/09/2017 03:00:0001/09/2017 08:05:30Απευθείας ανάθεση τμήματος του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού».641ΨΩΚ3-ΚΛ1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ342/2017
01/09/2017 03:00:0012/09/2017 13:28:18Έγκριση όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπαρ. 35/2017 μελέτης του Τμήμ. μηχανογράφησης για την υπηρεσία «Συντήρηση και Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος».Ω5Ι2ΩΚ3-4ΤΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ350/2017
01/09/2017 03:00:0007/09/2017 13:50:14Ανάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης, λόγω απουσίας της Νομικής Συμβούλου. -Ορισμός υπολόγου6ΖΕ3ΩΚ3-ΚΣΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ340
01/09/2017 03:00:0012/09/2017 13:31:16Έγκριση όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπαρ. 37/2017 μελέτης του Τμήμ. Συντήρησης και ανάπτυξης πρασίνου για την υπηρεσία «Κλάδεμα Ψηλών Δένδρων».ΨΘΩΧΩΚ3-ΠΥΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ351/2017
01/09/2017 03:00:0007/09/2017 11:22:03Έγκριση πίστωσης συνεχιζόμενου κωδικού ποσού #692.166,82# ευρώ οικονομικών ετών 2016-2017ΩΨΤ8ΩΚ3-0ΚΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ341
01/09/2017 03:00:0012/09/2017 13:17:38Έγκριση όρων διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπαρ. 36/2017 μελέτης του Τμήμ. Συντήρησης και Ανάπτυξης Πρασίνου για την υπηρεσία με τίτλο «Εξυγίανση Πεύκων».Ψ0ΙΩΩΚ3-ΨΨΘΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ348/2017
01/09/2017 03:00:0012/09/2017 13:21:47Έγκριση όρων διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της υπαρ. 33/2017 μελέτης για την υπηρεσία «Υπηρεσίες Φύλαξης».69ΧΜΩΚ3-89ΞΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ349/2017
01/09/2017 03:00:0007/09/2017 13:54:59Πρόταση για σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος έγκρισης δαπάνης ποσού 6.000 ευρώ για την πρακτική άσκηση δύο (2) ασκούμενων Δικηγόρων στο Δήμο Νέας ΣμύρνηςΩΩΞΔΩΚ3-ΨΜΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ346
02/08/2017 03:00:0004/08/2017 11:07:32Ορισμός Υπολόγου για το έργο «Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύου διανομής Χ.Τ. της οδού Ομήρου και Παλαιολόγου»ΨΩΚΘΩΚ3-ΨΦΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ339
02/08/2017 03:00:0004/08/2017 10:35:20Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #74.300# ευρώ για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου Μουσείου Θεάτρου Σκιών»6ΑΦ3ΩΚ3-Ο5ΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ335
02/08/2017 03:00:0004/08/2017 11:15:01Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #900# ευρώ για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή συστήματος εμφακέλωσης»Ω8ΨΗΩΚ3-ΣΡΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ333
02/08/2017 03:00:0004/08/2017 10:43:13Διαβίβαση γνωμοδότησης Επιτροπής Διαγωνισμού μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών σχετικά με την υπαρ. 22782/24-7-2017 ένσταση κατά της υπαρ. 292/2017 ΑΟΕΩΖΜΠΩΚ3-ΒΣΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ337
02/08/2017 03:00:0004/08/2017 10:32:30Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #23.000# ευρώ για την «Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών»684ΣΩΚ3-ΑΛΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ334
02/08/2017 03:00:0004/08/2017 11:01:32Κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου & των ΝΠΔΔ αυτού»6ΛΩΘΩΚ3-Μ6ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ338
02/08/2017 03:00:0004/08/2017 10:38:47Έγκριση πρακτικού Νο1 & αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεση της σύμβασης του έργου «Ανάπλαση περιοχής Λουτρών», αρ. μελ. 95/20167ΜΞΦΩΚ3-ΙΝ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ336
25/07/2017 03:00:0027/07/2017 11:27:52Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών- όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της υπαρ. 28/2017 μελέτης του τμήματος Μηχανογράφησης, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων & FAX».ΨΨ6ΠΩΚ3-ΩΔ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ331/2017
25/07/2017 03:00:0027/07/2017 11:29:31Έγκριση πρακτικού Νο2 και κατακύρωσης της σύμβασης για το έργο «Επισκευή- Συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων», αρ. μελ. 07/2017.ΩΜΝΩΩΚ3-ΠΡΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ332/2017
25/07/2017 03:00:0027/07/2017 11:11:56Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #98.350,00# Ευρώ που αφορά εργοδοτικές εισφορές και απόδοση κρατήσεων.ΩΘΦΩΩΚ3-ΝΔΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ324/2017
25/07/2017 03:00:0027/07/2017 11:17:48Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #5.000# ευρώ για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πομπών ενδοεπικοινωνίας».6Θ7ΗΩΚ3-Α89ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ326/2017
25/07/2017 03:00:0026/07/2017 13:16:01Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και σχεδίου όρων διακήρυξης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια οχημάτων», με αρ. μελ. 34/2017.681ΣΩΚ3-ΖΥ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ330/2017
25/07/2017 03:00:0027/07/2017 11:15:03Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και γνωμοδότησης επιλογής οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων», αρ. μελ. 13/2017.60ΦΗΩΚ3-3ΙΒΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ325/2017
25/07/2017 03:00:0027/07/2017 11:26:05Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #10.840,04# ευρώ που αφορά οφειλές παρελθόντων ετών. (Εξόφληση παραστατικού ΕΚΟ).ΩΘΔΓΩΚ3-ΥΒΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ329/2017
25/07/2017 03:00:0027/07/2017 11:22:49Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.102,04# ευρώ που αφορά Εξαγορά Συντάξιμης Υπηρεσίας και Εφάπαξ Υπαλλήλων (Αποζημίωση Σύνταξης της υπαλλήλου του Δήμου μας Βαρβαροπούλου Μαρίας).7Σ8ΡΩΚ3-7ΣΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ328/2017
25/07/2017 03:00:0027/07/2017 12:20:59Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #2.976# ευρώ για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επέκταση ευρυζωνικού δικτύου».7ΙΝΓΩΚ3-Β1ΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ327/2017
18/07/2017 03:00:0025/07/2017 12:17:55Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόμενης δαπάνης ποσού #88,05# ευρώ έτους 2017 που αφορά «Συντήρηση επίπλων και σκευών».Ψ6ΣΟΩΚ3-Ο9ΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ314/2017
18/07/2017 03:00:0025/07/2017 12:12:17Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #300.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση & συντήρηση πλατειών», αρ. μελ. 32/2017.ΩΕΥΦΩΚ3-ΞΒΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ307/2017
18/07/2017 03:00:0001/09/2017 10:42:41Έγκριση όρων διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευή του έργου «Ανάπλαση & συντήρηση πλατειών», αρ. μελ. 32/2017.7ΓΠΠΩΚ3-ΩΦ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ320/2017
18/07/2017 03:00:0024/07/2017 13:46:45Συμπληρωματική διάθεση πίστωσης για την πληρωμή φόρου εισοδήματος έτους 2016.Ω5ΞΠΩΚ3-ΘΚΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ313/2017
18/07/2017 03:00:0025/07/2017 12:21:07Κήρυξη ως άγονης της φανερής προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση της Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας (Σ.Κ.Υ.), του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και για τη μεταστέγαση των γραφείων των προνοιακών επιδομάτων & των βιβλιαρίων ανασφάλιστων του Δήμου Ν. Σμύρνη.6ΜΡ7ΩΚ3-8ΔΧΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ317/2017
18/07/2017 03:00:0025/07/2017 12:08:07Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #73.816,92# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικών δομών».ΨΠΠΒΩΚ3-61ΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ306/2017
18/07/2017 03:00:0025/07/2017 12:00:45Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #999,94# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της «Προμήθεια γραφικής ύλης».61Φ5ΩΚ3-ΑΧΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ304/2017
18/07/2017 03:00:0025/07/2017 12:28:22Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Αναστασίας Κυριαζή.62ΤΣΩΚ3-ΥΒΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ323/2017
18/07/2017 03:00:0025/07/2017 12:03:46Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #10.968,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας».6ΩΣΟΩΚ3-ΧΕΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ305/2017
18/07/2017 03:00:0019/07/2017 14:20:58Πληρωμή τελών κυκλοφορίας του υπαρ. ΚΗΗ 3287 οχήματος του Δήμου μας.Ψ79ΜΩΚ3-ΤΚΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ315/2017
18/07/2017 03:00:0025/07/2017 11:56:00Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #30.752,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση & αναβάθμιση πληροφοριακού συστήματος».73ΡΡΩΚ3-6Υ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ303/2017
18/07/2017 03:00:0025/07/2017 11:40:17Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #24.600,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου και αναψυχής».ΩΛΡΗΩΚ3-Α4ΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ299/2017
18/07/2017 03:00:0025/07/2017 11:44:49Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #5.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση επιστρώσεων πλατειών».6ΛΩΛΩΚ3-ΖΡΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ300/2017
18/07/2017 03:00:0025/07/2017 11:50:16Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #5.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Περισυλλογή & περίθαλψη αδέσποτων γατών».Ψ7ΟΨΩΚ3-ΖΡ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ301/2017
18/07/2017 03:00:0025/07/2017 11:31:46Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #1.500,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 2017».658ΓΩΚ3-4Υ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ298/2017
18/07/2017 03:00:0024/07/2017 13:40:22Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #38.729,06# ευρώ που αφορά απόδοση κρατήσεων επί μισθοδοσίας προς το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων.ΩΧΝΔΩΚ3-365ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ309/2017
18/07/2017 03:00:0028/07/2017 13:41:20Εντολή εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης συνολικού ποσού #6.604,59# ευρώ και διάθεση πίστωσης ποσού #1.344,03# ευρώ, για εξόφληση οφειλών παρελθόντων ετών προς ΕΔΣΝΑΩΜΥΑΩΚ3-ΚΣΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ312/2017
18/07/2017 03:00:0002/08/2017 12:49:58Έγκριση όρων διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για εκποίηση οχημάτων του Δήμου, μεταλλικών κάδων και μηχανημάτων έργου.688ΙΩΚ3-ΔΙΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ319/2017
18/07/2017 03:00:0018/07/2017 09:46:56Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #17.885,28# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας της Γεωπονικής Υπηρεσίας.7ΔΡΑΩΚ3-ΥΨΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ308/2017
18/07/2017 03:00:0024/07/2017 14:30:43Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. Α368/2017 αποφάσεως Α΄1 Ακυρωτικού Εφετείου Πειραιώς.71ΩΒΩΚ3-ΙΦ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ321/2017
18/07/2017 03:00:0024/07/2017 13:44:47Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #5.082,56# € που αφορά στην Εξαγορά Συντάξιμης Υπηρεσίας και Εφάπαξ Υπαλλήλων (Αποζημίωση Σύνταξης του υπαλλήλου του Δήμου μας Ζωχιού Σωτηρίου).6Β7ΟΩΚ3-Ο20ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ311/2017
18/07/2017 03:00:0024/07/2017 13:42:50Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #512,60# ευρώ που αφορά «Αναδρομικά ΤΑΔΚΥ-ΤΑΕΔΥ επασφάλιστρο εργοδότη» για την υπάλληλο του Δήμου μας Λυκίδου Ελένη.ΩΔΔΣΩΚ3-96ΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ310/2017
18/07/2017 03:00:0024/07/2017 10:41:57Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #24.790,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Σ.Σ.».7ΙΚΘΩΚ3-3ΥΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ302/2017
18/07/2017 03:00:0021/07/2017 12:24:39Εξέταση προδικαστικής προσφυγής εταιρείας Ζηνοβία Μίχου.7ΗΑΜΩΚ3-ΑΦΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ294/2017
18/07/2017 03:00:0025/07/2017 10:24:41Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #3.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης ΚΔΑΠ».Ω1ΦΦΩΚ3-70ΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ297/2017
18/07/2017 03:00:0026/07/2017 12:56:53Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Α΄ & Β΄ Τριμήνου έτους 201773Ψ8ΩΚ3-7ΔΧΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ296/2017
18/07/2017 03:00:0026/07/2017 13:08:37Γνωμοδότηση περί ένστασης κατά της υπαρ. 242/2017 ΑΟΕ που αφορά «Έγκριση πρακτικού Νο1 & αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας του δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων, με αρ. μελ. 18/2017».ΨΘΩΦΩΚ3-ΦΗΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ316/2017
18/07/2017 03:00:0026/07/2017 13:11:40Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ιωάννη ΛιανόπουλουΩΒΖΞΩΚ3-3ΚΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ322/2017
17/07/2017 03:00:0002/08/2017 13:01:34Κατακύρωση δημοπρασίας για εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩ11ΠΩΚ3-ΛΩΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ318/2017
17/07/2017 03:00:0017/07/2017 13:26:07Ζ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.6ΞΔΟΩΚ3-2ΛΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ295/2017
03/07/2017 03:00:0012/07/2017 08:31:39Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #241.800,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση- ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειων χώρων σχολείων».780ΕΩΚ3-7ΜΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ282/2017
03/07/2017 03:00:0005/07/2017 13:50:12Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #4.922,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Δημοτικού Νεκροταφείου.ΨΛΘΟΩΚ3-ΜΙ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ283/2017
03/07/2017 03:00:0012/07/2017 08:17:48Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», αρ.μελ. 13/2017.Ω6Χ8ΩΚ3-Σ31ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ274/2017
03/07/2017 03:00:0012/07/2017 08:26:00Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #14.997,80# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου».6ΛΕΜΩΚ3-ΤΩΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ277/2017
03/07/2017 03:00:0012/07/2017 08:30:17Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #73.700,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων».ΩΜΔ1ΩΚ3-07ΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ281/2017
03/07/2017 03:00:0012/07/2017 08:38:53Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #245.000# ευρώ που αφορά εργοδοτικές εισφορές και απόδοση κρατήσεων.7ΔΝΦΩΚ3-ΞΑ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ287/2017
03/07/2017 03:00:0012/07/2017 08:14:47Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Σμύρνης, από 1-7-2016 έως 31-12-2016.Ω67ΒΩΚ3-ΒΕΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ272/2017
03/07/2017 03:00:0012/07/2017 08:43:07Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #6.172,65# ευρώ που αφορά την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της υπαρ. 53/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας-Τμήματος εργατικών διαφορών.72ΥΡΩΚ3-Π5ΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ289/2017
03/07/2017 03:00:0012/07/2017 08:37:20Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #4.000# ευρώ που αφορά την πληρωμή τελών κυκλοφορίας επιβατικών οχημάτων έτους 2017.7Θ38ΩΚ3-ΧΑΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ286/2017
03/07/2017 03:00:0017/07/2017 09:38:59Κήρυξη της φανερής και προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για τη μεταστέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νέας Σμύρνης ως άγονης.ΩΩ1ΤΩΚ3-Ξ2ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ270/2017
03/07/2017 03:00:0012/07/2017 10:47:57Έγκριση όρων διακήρυξης δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου “κάτω των ορίων” και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της διαδικασίας για το έργο «Διαμόρφωση- ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειων χώρων σχολείων», αρ. μελ. 80/2016.6Η4ΔΩΚ3-5Τ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ291/2017
03/07/2017 03:00:0017/07/2017 09:57:29Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #70.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων και FAX».6ΣΕΟΩΚ3-ΕΥΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ278/2017
03/07/2017 03:00:0017/07/2017 09:42:58Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος παλαιάς θέσης ρέματος στα όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως από ΟΤ437 έως ΟΤ432 του Δήμου Ν. Σμύρνης».Ω4Γ9ΩΚ3-ΙΣΠΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ293/2017
03/07/2017 03:00:0011/07/2017 14:18:47Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #15.223,48# ευρώ συνεχιζόμενης υπηρεσίας με τίτλο «Πυρασφάλεια ΚΔΑΠ».6Ρ0ΠΩΚ3-ΖΝ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ290/2017
03/07/2017 03:00:0012/07/2017 08:41:18Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #17.238,91# ευρώ που αφορά απόδοση των εισπρακτέων πολεοδομικών προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών στο Πράσινο Ταμείο.ΩΘΣΧΩΚ3-ΗΜ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ288/2017
03/07/2017 03:00:0012/07/2017 08:24:09Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #24.790,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή υπαίθριων και κλειστών αθλητικών χώρων».ΩΩ43ΩΚ3-ΞΓΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ276/2017
03/07/2017 03:00:0017/07/2017 09:41:03Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη καθορισμού και μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω ενεργειακών παρεμβάσεων σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια».7Χ98ΩΚ3-ΒΧΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ292/2017
03/07/2017 03:00:0012/07/2017 08:16:18Έγκριση επικαιροποιημένων τευχών της μελέτης του έργου «Διαμόρφωση- ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειων χώρων σχολείων», αρ. μελ. : 80/16.Ω53ΗΩΚ3-6ΛΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ273/2017
03/07/2017 03:00:0012/07/2017 08:33:03Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #490,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοίκησης.ΩΞ87ΩΚ3-Ξ2ΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ284/2017
03/07/2017 03:00:0012/07/2017 08:27:32Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #24.790,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών», αρ.μελ. 23/2017.ΩΡΜ6ΩΚ3-ΒΙΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ279/2017
03/07/2017 03:00:0012/07/2017 08:19:22Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #20.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείων».ΩΑ4ΜΩΚ3-0ΥΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ275/2017
03/07/2017 03:00:0012/07/2017 08:35:08Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά την πληρωμή τελών χρήσης μηχανημάτων & κυκλοφορίας φορτηγών έτους 2017.70ΠΝΩΚ3-ΜΨΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ285/2017
03/07/2017 03:00:0012/07/2017 08:28:56Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #24.790,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χρωμάτων», αρ.μελ. 24/2017.6ΩΥΘΩΚ3-ΙΗΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ280/2017
30/06/2017 03:00:0030/06/2017 13:45:55Έγκριση Δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #752.668,25# € για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και ορισμός υπολόγου.7Ν3ΕΩΚ3-Ρ2ΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ271/2017
30/06/2017 03:00:0030/06/2017 14:04:24Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών προσφορών για το Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» με αριθ. Μελέτης 1/2017.ΨΤΛΥΩΚ3-ΚΗΦΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ269/2017
30/06/2017 03:00:0030/06/2017 14:02:20Εξέταση προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «Ζηνοβίας Μίχου» που αφορά τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του».ΨΦ3ΠΩΚ3-Α64ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ268/2017
23/06/2017 03:00:0023/06/2017 11:19:24ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ7ΓΑΞΩΚ3-9ΚΥΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣΧΕΠ 999
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 13:50:39Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #3.527,70# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Λογιστικού Τμήματος.Ω2Η8ΩΚ3-16ΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ256/2017
21/06/2017 03:00:0023/06/2017 09:20:23Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #150,00# ευρώ, που αφορά συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο.64ΛΙΩΚ3-Κ4ΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ248/2017
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 14:03:00Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #4.449,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Αθλητισμού.72Π9ΩΚ3-ΜΛ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ262/2017
21/06/2017 03:00:0023/06/2017 09:30:26Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 641/2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών «τμήμα εργατικών διαφορών».Ω7ΑΤΩΚ3-02ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ238/2017
21/06/2017 03:00:0026/06/2017 13:32:56Έγκριση ταμειακών απολογιστικών στοιχείων εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2016ΩΠ2ΞΩΚ3-Τ0ΨΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ241
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 12:29:17Μερική ανατροπή των υπαρ. ΑΑΥΜΙΣ 142/2017 & 184/2017 οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπαρ. 92, 136, 146 & 152/2017 ΑΟΕ.ΩΥΙΘΩΚ3-887ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ237/2017
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 12:14:53Λήψη απόφασης που αφορά την επιλογή του τραπεζικού ιδρύματος για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είσπραξης οφειλών.Ω2ΓΟΩΚ3-88ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ266/2017
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 12:32:18Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 494.257,67 € για το έργο με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νέας Σμύρνης».ΩΚ3ΧΩΚ3-9Θ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ239/2017
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 12:35:03Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #45.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εγκατάσταση δικτύου αυτόματου ποτίσματος σε κοινόχρηστους χώρους».Ω4Ζ1ΩΚ3-1ΡΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ245/2017
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 13:09:48Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #3.224,40# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας των Φύλλων.61ΚΠΩΚ3-ΔΦΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ253/2017
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 12:48:26Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #8.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Απολυμάνσεις κτιρίων και οχημάτων τμήματος καθαριότητας – απολυμάνσεις κτιρίων τμήματος Διοίκησης – απολυμάνσεις Δημοτικού Κοιμητηρίου».6ΑΝΖΩΚ3-9Θ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ246/2017
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 13:53:36Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #2.412,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Γραφείου Δημάρχου.ΩΨΓΡΩΚ3-926ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ257/2017
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 13:46:29Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #2.595,60# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Προμηθειών.7ΙΑΗΩΚ3-6ΣΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ255/2017
21/06/2017 03:00:0022/06/2017 12:16:25ΣΤ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 20177ΦΘΒΩΚ3-3ΛΒΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ240
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 13:56:25Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #12.940,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.6ΣΓΡΩΚ3-ΣΟ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ259/2017
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 13:58:06Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #350,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του τμήματος Παιδείας Νεότητας & Δια Βίου Μάθησης.Ψ4ΙΗΩΚ3-0ΤΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ260/2017
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 13:59:52Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #8.310,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.6153ΩΚ3-ΒΡΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ261/2017
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 13:44:24Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #1.000,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Αθλητικών Υποδομών.Ψ689ΩΚ3-ΤΘΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ254/2014
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 13:00:41Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #2.800,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας της Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας.67ΜΝΩΚ3-ΑΔΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ251/2017
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 14:06:26Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #750,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.66ΜΤΩΚ3-ΑΕΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ263/2017
21/06/2017 03:00:0028/06/2017 08:16:53Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #172.867,24# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Συντήρησης Εξοπλισμού Καθαριότητας & του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακύκλωσης.ΩΒΧΜΩΚ3-ΔΛΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ258/2017
21/06/2017 03:00:0028/06/2017 08:14:45Έλεγχος & αποδοχή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών συμβαλλομένων για τη σύναψη «συμφωνίας- πλαίσιο» για την εργασία «Συντήρηση- επισκευή μεταφορικών μέσων», αρ. μελ. : 36/16.ΩΨ4ΡΩΚ3-ΖΛΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244/2017
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 12:58:15α. Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #26.400,00# ευρώ, που αφορά τη μισθοδοσία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας». β. Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #4.600# ευρώ, που αφορά απόδοση κρατήσεων του ανωτέρω προγράμματος.6ΧΒΕΩΚ3-Ω45ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ250/2017
21/06/2017 03:00:0028/06/2017 08:13:33Έγκριση πρακτικού Νο1 & αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο «Επισκευή- συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων», αρ.μελ. 07/2017.Ω7ΓΡΩΚ3-4Ψ4ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ243/2017
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 14:10:24Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Παπαδοπούλου Ελένης.ΩΟ45ΩΚ3-ΡΨ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ265/2017
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 14:09:15Μερική ανατροπή της υπαρ. ΑΑΥΜΙΣ 188/2017 η οποία εγκρίθηκε με την υπαρ. 143/2017 ΑΟΕ.ΨΤΟ6ΩΚ3-ΜΨ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ264/2017
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 13:07:01Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #3.780,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας Διεύθυνσης ΚΕΠ.ΩΚ4ΥΩΚ3-06ΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ252/2017
21/06/2017 03:00:0028/06/2017 08:19:44Παράταση σύμβασης για την υπηρεσία «Σύνταξη κανονισμού εσωτερικών διαδικασιών».71Ω7ΩΚ3-ΔΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ267/2017
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 12:51:51α. Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #500,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα δικαστικών υποθέσεων του Δήμου, ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ.». β. Ορισμός υπολόγου.ΩΞΖΑΩΚ3-ΗΑ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ247/2017
21/06/2017 03:00:0027/06/2017 12:54:24Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #48.000,00# ευρώ, που αφορά τη μισθοδοσία προσωπικού του «Κέντρου Κοινότητας» του Δήμου Ν. Σμύρνης.Ψ1ΜΛΩΚ3-Ε4ΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ249/2017
21/06/2017 03:00:0028/06/2017 08:11:54Έγκριση πρακτικού Νο1 & αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεση της σύμβασης του έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων», αρ.μελ. 18/2017.7ΑΙΦΩΚ3-ΗΦΛΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ242/2017
08/06/2017 03:00:0013/06/2017 09:35:36Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #60.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Κλάδεμα ψηλών δέντρων».6ΤΑΥΩΚ3-Η1ΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ231/2017
08/06/2017 03:00:0013/06/2017 09:27:54Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #11.900,00# ευρώ, που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων.ΩΜΥΤΩΚ3-ΩΔΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ229/2017
08/06/2017 03:00:0013/06/2017 09:24:45Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού #5.000,00# ευρώ, που αφορά απόδοση της κράτησης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Α.Ε.Π.Π.ΩΚ81ΩΚ3-Α2ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ228/2017
08/06/2017 03:00:0013/06/2017 09:22:51Έγκριση δαπάνης & διάθεσης πίστωσης ποσού #10.746,00# ευρώ, που αφορά λογιστική τακτοποίηση βάσει της υπαρ. 5711/10-3-2017 ΚΥΑ. Καθορισμός ύψους και διαδικασίας απόδοσης προσόδου στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών & Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».ΩΛΞ4ΩΚ3-ΠΙ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ227/2017
08/06/2017 03:00:0013/06/2017 09:32:32Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #50.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εξυγίανση πεύκων».ΩΞΞ9ΩΚ3-ΧΑ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ230/2017
08/06/2017 03:00:0013/06/2017 09:20:35Έγκριση πρακτικού Νο2 και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου με τίτλο «Κατεδάφιση Δημοτικού Γυμναστηρίου Ν. Σμύρνης», αρ.μελ. 112/2016.ΩΘ8ΔΩΚ3-ΣΧ0ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ207/2017/
08/06/2017 03:00:0013/06/2017 09:43:42α) Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #990,00# ευρώ, που αφορά την εγκατάσταση νέας παροχής ΕΥΔΑΠ στο υπό κατασκευή 7ο Βρεφονηπιακό σταθμό. β) Ορισμός υπολόγου.6371ΩΚ3-ΧΙ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ236/2017
08/06/2017 03:00:0013/06/2017 09:42:07Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #3.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση ανελκυστήρα Δημαρχείου».Ω5Τ5ΩΚ3-20ΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ235/2017
08/06/2017 03:00:0013/06/2017 09:40:29Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #24.790,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή σχαρών-μετώπων φρεατίων υδροσυλλογής».6ΡΑΔΩΚ3-ΝΕΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ234/2017
08/06/2017 03:00:0013/06/2017 09:38:53Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #5.000# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα».Ω2ΨΚΩΚ3-ΠΩ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ233/2017
08/06/2017 03:00:0013/06/2017 09:37:15Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #12.000,00# ευρώ, που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Προμήθεια σπόρων γκαζόν, δενδρυλίων, θάμνων, εποχιακών φυτών και πασσάλων στήριξης».6Η5ΝΩΚ3-ΚΛΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ232/2017
08/06/2017 03:00:0013/06/2017 09:18:58Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου & των Νομικών Προσώπων του», αρ.μελ. 1/2017.ΩΜ75ΩΚ3-Β9ΧΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ225/2017
24/05/2017 03:00:0006/06/2017 12:23:02Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Ανάπλαση περιοχής Λουτρών», αρ.μελ.95/2016.62Α2ΩΚ3-ΙΨΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ221/2017
24/05/2017 03:00:0031/05/2017 09:43:34Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #325,50# ευρώ που αφορά οφειλόμενα παρελθόντων ετών.7ΚΨΙΩΚ3-236ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ220/2017
24/05/2017 03:00:0029/05/2017 08:11:45Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #24.790,00# ευρώ που αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων», αρ.μελ.18/2017.7Υ9ΦΩΚ3-3ΚΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ218/2017
24/05/2017 03:00:0029/05/2017 08:13:181. Έγκριση μελέτης και σκοπιμότητας του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων», αρ.μελ. 18/2017. 2. Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του ανωτέρω έργου.ΩΖΚΡΩΚ3-ΣΩΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ222/2017
24/05/2017 03:00:0031/05/2017 09:31:16Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #1.100,00# ευρώ που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος (service) οχημάτων εντός εγγύησης».ΩΑΦΒΩΚ3-Η4ΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ212/2017
24/05/2017 03:00:0031/05/2017 09:34:43Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #4.900,00# ευρώ που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κλειδαριών».7ΧΚΘΩΚ3-73ΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ214/2017
24/05/2017 03:00:0031/05/2017 09:37:46Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #390.000,00# ευρώ που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια mini midi λεωφορείων Δημοτικής Συγκοινωνίας».6ΞΕΗΩΚ3-ΚΑΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ216/2017
24/05/2017 03:00:0031/05/2017 09:39:44Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #3.230.583,35# ευρώ που αφορά την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανάπλαση περιοχής Λουτρών». Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #200.000# ευρώ οικ. έτους 2017.6ΥΩ0ΩΚ3-1ΙΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ217/2017
24/05/2017 03:00:0031/05/2017 09:41:47Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #515,00# ευρώ που αφορά την πληρωμή τέλους υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ. 174/Α) των αυθαιρέτων κτισμάτων επί της οδού Ραιδεστού 37.7ΘΓΔΩΚ3-ΚΥΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ219/2017
24/05/2017 03:00:0031/05/2017 09:25:40Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #1.000,00# ευρώ που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση μηχανής γραμματοσήμανσης».7ΙΘΤΩΚ3-ΘΟΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ209/2017
24/05/2017 03:00:0031/05/2017 09:44:49Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών του διαγωνισμού με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», αρ.μελ. 13/2017.69Ζ2ΩΚ3-ΚΑΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ223/2017
24/05/2017 03:00:0031/05/2017 09:46:02Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Βαγγέλη Παρασκευόπουλου.ΩΘΡΠΩΚ3-0Ω8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ224/2017
24/05/2017 03:00:0031/05/2017 09:23:21Διαβίβαση Πρακτικού - Γνωμοδότησης Επιλογής Οριστικού Ανάδοχου του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά «Δράσεις Παιδείας» με αρ. μελ. 106/2016.6ΨΣΟΩΚ3-9ΜΛΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ207/2017
24/05/2017 03:00:0031/05/2017 09:27:38Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #1.000,00# ευρώ που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση ρολογιών παρουσίας προσωπικού».7Μ2ΙΩΚ3-0Θ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ210/2017
24/05/2017 03:00:0031/05/2017 09:29:57Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #24.790,00# ευρώ που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων Δημοτικών κτιρίων».Ω4Β2ΩΚ3-Ν0ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ211/2017
24/05/2017 03:00:0031/05/2017 09:33:00Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #1.000,00# ευρώ που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Αγορά κτηματογραφικών τοπογραφικών φύλλων κλπ. για ακίνητα του Δήμου Ν. Σμύρνης». Ορισμός υπολόγου.6ΠΔ6ΩΚ3-01ΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ213/2017
24/05/2017 03:00:0031/05/2017 09:36:04Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #248.000,00# ευρώ που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα πλύσης κάδων (πρέσσα χωρητικότητας 16 κ.μ.)».ΩΑΘΦΩΚ3-ΗΤ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ215/2017
24/05/2017 03:00:0012/07/2017 12:16:22Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος που αφορά την εκτέλεση της έργου με τίτλο «Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου 3500 θέσεων βιοκλιματικού πολυδύναμου αθλητικού κέντρου του Δήμου Ν. Σμύρνης».ΨΨ3ΒΩΚ3-ΔΙΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ206/2017
24/05/2017 03:00:0025/05/2017 12:06:28Ε΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.Ω1Ρ7ΩΚ3-6ΛΙΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ208/2017
11/05/2017 03:00:0016/05/2017 08:37:19Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #699.403,59# ευρώ που αφορά μισθοδοτικές, εργοδοτικές εισφορές και απόδοση κρατήσεων.7ΑΩ7ΩΚ3-8ΧΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ195/2017
10/05/2017 03:00:0017/05/2017 08:53:17Έγκριση πρακτικού Νο2 και κατακύρωσης της σύμβασης για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κολυμβητηρίου Ν. Σμύρνης», αρ.μελ. 44/2016.ΩΟΨΜΩΚ3-7Β0ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ204/2017
10/05/2017 03:00:0017/05/2017 08:42:49Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #29.000# ευρώ που αφορά την πληρωμή της Γ΄ δόσης της προγραμματικής σύμβασης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», έτους 2015.ΩΟ23ΩΚ3-ΗΒΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ196/2017
10/05/2017 03:00:0017/05/2017 08:49:54Έγκριση πρακτικού και κατακύρωσης της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη πράξεων αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας και τακτοποίησης οικοπέδων».60ΕΗΩΚ3-Φ9ΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ202/2017
10/05/2017 03:00:0017/05/2017 08:46:45Έγκριση διάθεσης πίστωσης συμπληρωματικών ΣΥΜΠΑΑΥ ποσού 6.089,42 ευρώ.ΩΛ62ΩΚ3-3Ε5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ197/2017
10/05/2017 03:00:0017/05/2017 08:41:05Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #2.900# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2017 υπαλλήλων του Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης & Ληξιαρχείου.ΩΓ8ΦΩΚ3-9ΩΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ193/2017
10/05/2017 03:00:0017/05/2017 08:51:52Έγκριση πρακτικού Νο2 και κατακύρωσης της σύμβασης για το έργο «Διαμορφώσεις πεζοδρόμων-πεζοδρομιών», αρ.μελ. 94/2016.6Π7ΝΩΚ3-6ΒΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ203/2017
10/05/2017 03:00:0017/05/2017 08:48:19Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #15.000# ευρώ που αφορά «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».ΩΑΣΦΩΚ3-ΣΛΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ198/2017
10/05/2017 03:00:0016/05/2017 08:21:13Διαβίβαση πρακτικού –γνωμοδότησης οριστικού αναδόχου για την υπηρεσία «Πυρασφάλεια ΚΔΑΠ», αρ. μελ.: 111/16.644ΖΩΚ3-ΡΤΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ205/2017
10/05/2017 03:00:0016/05/2017 08:22:521.Ακύρωση της υπαρ. 176/2017 ΑΟΕ περί έγκρισης όρων διακήρυξης και της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας της 16ης Μαΐου 2017 2.Έγκριση τροποποιημένων όρων διακήρυξης που αφορά την επαναπροκήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή- συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων», αρ.μελ. 07/2017.67ΠΧΩΚ3-ΛΧΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ201/2017
10/05/2017 03:00:0017/05/2017 08:37:25Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος ποσού #1.500,00# ευρώ που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών πρόσθετων Μέσων Ατομικής Προστασίας».6Λ6ΘΩΚ3-6ΗΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ190/2017
10/05/2017 03:00:0017/05/2017 08:39:26Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #3.224,40# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2017 υπαλλήλων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.Ω748ΩΚ3-ΣΚ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ192/2017
10/05/2017 03:00:0018/05/2017 11:04:57Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη μεταστέγαση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΙΔΧΩΚ3-ΑΔ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ199/2017
10/05/2017 03:00:0018/05/2017 11:06:27Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση της Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας (Σ.Κ.Υ.), του Κέντρου Ημέρας Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και για τη μεταστέγαση των γραφείων των προνοιακών επιδομάτων & των βιβλιαρίων ανασφάλιστων του Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΓΡΞΩΚ3-ΔΩΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ200/2017
10/05/2017 03:00:0018/05/2017 11:02:25Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #97.000,00# ευρώ που αφορά την μισθοδοσία προσωπικού ΚΔΑΠ του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΨΒΞ8ΩΚ3-Χ2ΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ191/2017
10/05/2017 03:00:0019/05/2017 08:14:41Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #3.195,31# ευρώ που αφορά αναδρομικά υπερωριών Ιανουαρίου 2017, των υπαλλήλων των τμημάτων Αποκομιδής & Ανακύκλωσης και του τμήματος Συντήρησης & εξοπλισμού καθαριότητας.6Ψ9ΓΩΚ3-7ΔΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ194/2017
26/04/2017 03:00:0027/04/2017 10:40:41Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #709.215,73# ευρώ που αφορά την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και ορισμός υπολόγου.ΩΕΓΚΩΚ3-Σ6ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ186/2017
26/04/2017 03:00:0027/04/2017 10:48:37Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #23.300,00# ευρώ που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού απολύμανσης υδάτων λιμνών και σιντριβανιών».ΩΑΘΕΩΚ3-43ΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ189/2017
26/04/2017 03:00:0027/04/2017 10:44:39Σύνταξη τεκμηριωμένου Αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #24.790,00# ευρώ που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Απολυμάνσεις Υπάρχοντος Δικτύου Όμβριων».ΩΕΠΟΩΚ3-ΨΟ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ188/2017
26/04/2017 03:00:0027/04/2017 10:38:56Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης #21.997,97# ευρώ που αφορούν στην πληρωμή προστίμου ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών.63ΙΠΩΚ3-ΒΘ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ185/2017
26/04/2017 03:00:0002/05/2017 12:43:37Δ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.7ΗΜΨΩΚ3-ΘΔΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ187/2017
20/04/2017 03:00:0020/04/2017 09:02:50Πρόταση για Σύνταξη Τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού 3.000 € με τίτλο «Διαδικτυακές Υπηρεσίες ασφαλείας συστημάτων»67ΡΒΩΚ3-6Α3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ179
20/04/2017 03:00:0020/04/2017 09:10:50Πρόταση για σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού 20.000 € για την ανάθεση της υπηρεσίας «Εξειδικευμένος σύμβουλος υποστήριξης στα προγράμματα δια βίου Μάθησης & ΣΥΛΑΠΩΘΜΑΩΚ3-45ΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ181
18/04/2017 03:00:0027/04/2017 10:35:16Έγκριση και Διάθεση πίστωσης ποσού 60,95 € για εξόφληση κοινοχρήστων οικονομικού έτους 2016.6ΙΩ3ΩΚ3-2ΜΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ182/2017
18/04/2017 03:00:0019/04/2017 09:02:04Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 63.447,53 € που αφορά σε υπερωρίες μηνός Φεβρουαρίου 2017 όλων των υπαλλήλων του Δήμου μαςΩ5Ζ8ΩΚ3-87ΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ180
18/04/2017 03:00:0019/04/2017 09:01:03Διαβίβαση Πρακτικού – Γνωμοδότησης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά «ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» με αρ. μελ. 13/2017Ψ58ΒΩΚ3-ΥΥΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ178
18/04/2017 03:00:0012/05/2017 13:15:48Έγκριση των όρων διακήρυξης της φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εργασία «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Νέας Σμύρνης».Ψ460ΩΚ3-ΨΑΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ177/2017
18/04/2017 03:00:0027/04/2017 10:31:37Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ειρήνης Μπέμπη.70ΘΘΩΚ3-ΝΘ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ184/2017
18/04/2017 03:00:0020/04/2017 09:17:30Πρόταση για σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού 24.800 € για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες τεχνικής ανάλυσης ή παροχής συμβουλών σε ευρωπαίκά προγράμματα & ΕΣΠΑ»75Λ6ΩΚ3-ΣΥΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ183
12/04/2017 03:00:0018/04/2017 07:56:32Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για έγκριση δαπάνης ποσού #6.000,00# ευρώ που αφορά «Λοιπά έξοδα βεβαίωσης & είσπραξης»7ΑΨΚΩΚ3-05ΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ167
12/04/2017 03:00:0013/04/2017 12:51:40Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για έγκριση δαπάνης ποσού #400.000,00# ευρώ που αφορά «Επισκευή-συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων».677ΙΩΚ3-9ΓΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ170
12/04/2017 03:00:0024/04/2017 10:56:44Έγκριση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά «Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος παλιάς θέσης ρέματος στα όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης από Ο.Τ. 432 έως 437 του Δήμου Ν. Σμύρνης».7Ξ0ΛΩΚ3-Ω3ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ175/2017
12/04/2017 03:00:0018/04/2017 08:15:27Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για έγκριση δαπάνης ποσού #15.000,00# ευρώ που αφορά «Προμήθεια κουρτινών και περσίδων»ΩΒΣΠΩΚ3-ΖΓ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ172
12/04/2017 03:00:0018/04/2017 08:18:36Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για έγκριση δαπάνης ποσού #1.488,00# ευρώ που αφορά «Υπηρεσίες Μηχανικού»7ΣΠ5ΩΚ3-4Ω8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ173
12/04/2017 03:00:0018/04/2017 07:54:33Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για έγκριση δαπάνης ποσού #150,00# ευρώ που αφορά «Υπηρεσίες Ευρυζωνικού δικτύου»Ω1Π8ΩΚ3-7Φ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ166
12/04/2017 03:00:0018/04/2017 07:49:59Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για έγκριση δαπάνης ποσού #3.000,00# ευρώ που αφορά «Υπηρεσίες συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ»ΩΒΗ8ΩΚ3-Λ1ΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ165
12/04/2017 03:00:0018/04/2017 08:11:41Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για έγκριση δαπάνης ποσού #4.000,00# ευρώ που αφορά «Συντήρηση & επισκευή εργαλείων και γεωργικών μηχανημάτων»7ΘΦ7ΩΚ3-ΔΞΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ171
12/04/2017 03:00:0018/04/2017 08:00:21Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για έγκριση δαπάνης ποσού #20.000,00# ευρώ που αφορά «Καταπολέμηση ασθένειας φοινίκων»ΩΙΖΟΩΚ3-ΦΥ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ168
12/04/2017 03:00:0018/04/2017 08:22:09Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 5.667,92 ευρώ συνεχιζόμενης δαπάνης για την «Προμήθεια γάλακτος», έτους 2016-201773ΘΡΩΚ3-9Ο1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ174
12/04/2017 03:00:0018/04/2017 07:45:12Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού #36.539,38# ευρώ που αφορά την συμπληρωματική σύμβαση με την «ΔΗΜΑΡΕΤΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», για την υποστήριξη των Κοινωνικών ΔομώνΩΘ89ΩΚ3-ΜΔ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ163
12/04/2017 03:00:0018/04/2017 07:48:12Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για έγκριση δαπάνης ποσού #1.200,00# ευρώ που αφορά «Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων»7ΓΡ9ΩΚ3-ΧΝΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ164
12/04/2017 03:00:0018/04/2017 08:06:40Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για έγκριση δαπάνης ποσού #6.000,00# ευρώ που αφορά «Έλεγχος –καταπολέμηση ασιατικού κουνουπιού Τίγρης»6ΩΡ8ΩΚ3-ΤΧ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ169
12/04/2017 03:00:0013/04/2017 13:19:00Έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης έργου που αφορά «Επισκευή –συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων»6ΡΑ3ΩΚ3-0Υ4ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ176
28/03/2017 03:00:0031/03/2017 12:19:00Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #3.527,70# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Λογιστικού Τμήματος.ΩΖΘΑΩΚ3-ΚΗΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ149/2017
28/03/2017 03:00:0031/03/2017 12:01:03Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #6.272,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Τμήματος Αθλητισμού.6ΘΣΓΩΚ3-8ΗΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ136/2017
28/03/2017 03:00:0031/03/2017 12:07:06Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #2.412,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Γραφείου Δημάρχου.Ψ49ΤΩΚ3-ΧΚΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ140/2017
28/03/2017 03:00:0031/03/2017 12:10:25Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #11.955,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων.ΩΥΔΑΩΚ3-7ΩΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ142/2017
28/03/2017 03:00:0031/03/2017 12:13:37Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #16.560,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας της Γεωπονικής Υπηρεσίας.6Φ8ΙΩΚ3-Θ3ΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ144/2017
28/03/2017 03:00:0031/03/2017 12:15:38Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #2.000,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Αθλητικών Υποδομών.71ΟΤΩΚ3-3Ο9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ146/2017
28/03/2017 03:00:0031/03/2017 12:28:09Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #3.780,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας της Δ/νσης ΚΕΠ.Ψ689ΩΚ3-ΣΑ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ152/2017
28/03/2017 03:00:0031/03/2017 10:35:49Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού 1.874,23 ευρώ που αφορά «Πληρωμή προστίμων και προσαυξήσεων των α) υπολοίπου ποσού πληρωμής ΕΝΦΙΑ 2014 & 2016, β) υπολοίπου ποσού πληρωμής της ρύθμισης Φόρου Εισοδήματος οικ. έτους 2015», του Δήμου μας.70ΗΗΩΚ3-ΣΞΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ158/2017
28/03/2017 03:00:0031/03/2017 12:24:45Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #350,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του τμήματος Παιδείας Νεότητας & Δια Βίου Μάθησης.ΨΟ41ΩΚ3-ΩΧ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ151/2017
28/03/2017 03:00:0031/03/2017 12:29:47Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #22.792,55# € που αφορά Υπερωρίες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 όλων των υπαλλήλων του Δήμου μας.Ω00ΦΩΚ3-Χ9ΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ153/2017
28/03/2017 03:00:0028/03/2017 12:03:55Γ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.7ΣΞΑΩΚ3-928ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ138/2017
28/03/2017 03:00:0031/03/2017 12:05:34Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Δ΄ τριμήνου 2016.6Κ2ΝΩΚ3-ΒΨΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139/2017
28/03/2017 03:00:0031/03/2017 12:31:44Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης οφειλόμενων παρελθόντων ετών.ΩΠ2ΞΩΚ3-Σ75ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ155/2017
28/03/2017 03:00:0031/03/2017 12:08:36Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #8.865,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.7Κ98ΩΚ3-Α3ΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ141/2017
28/03/2017 03:00:0031/03/2017 12:22:53Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #2.800,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας της Ειδικής Ταμειακής Υπηρεσίας.ΩΕΖ6ΩΚ3-Ζ5ΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ150/2017
28/03/2017 03:00:0031/03/2017 12:17:03Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #850,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Αναπλ. Προϊσταμένου Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.ΩΩ8ΔΩΚ3-ΙΚΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ148/2017
28/03/2017 03:00:0031/03/2017 12:03:52Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #436,20# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών.ΩΧΜ0ΩΚ3-ΔΥ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ137/2017
28/03/2017 03:00:0004/04/2017 14:29:501) Άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως από τον Δήμο Νέας Σμύρνης κατά του Κοινωφελούς Σωματείου με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» και κατά της υπ' αρ. 5432/2013 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 2) Έγκριση της, λόγω του κατεπείγοντος (λήξη προθεσμίας), ασκηθείσης από 7/1/2014 και με αρ. καταθ. 108/2014 εφέσεως του Δήμου Νέας Σμύρνης κατά του Κοινωφελούς Σωματείου με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» και κατά της υπ' αρ. 5432/2013 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών και 3) Χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητος εις τον Δικηγόρο Αθηνών Φώτιο-Δημήτριο Κρεμμύδα, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 123/2011 και 195/2011 αποφάσεις της Ο.Ε. και του Δ.Σ. Ν. Σμύρνης, αντίστοιχα.ΨΡΠ7ΩΚ3-6ΤΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ162/2017
28/03/2017 03:00:0004/04/2017 14:24:18Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #1.760,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Τμήματος Προμηθειών.7ΧΚΖΩΚ3-ΖΜΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ147/2017
28/03/2017 03:00:0005/04/2017 12:03:12Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και γνωμοδότησης επιλογής οριστικών αναδόχων για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχ/των γεωπονικής - Ανταλλακτικών γεωργικών μηχ/των-ηλεκτροκίνητου μηχ/τος μεταφοράς απορριμμάτων», με αρ. μελ. 54/2016.7ΣΨΖΩΚ3-Ν64ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ160/2017
28/03/2017 03:00:0005/04/2017 12:00:49Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και γνωμοδότησης επιλογής οριστικού αναδόχου για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Εργαλείων Εργατών Σαρώθρων», αρ. μελ. 91/2016.7ΖΕΝΩΚ3-1ΦΨΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ159/2017
28/03/2017 03:00:0005/04/2017 12:05:50Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, ελέγχου και βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και συνολικής βαθμολογίας, για τον δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη καθορισμού και μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω ενεργειακών παρεμβάσεων σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια».66ΩΨΩΚ3-Υ7ΠΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ161/2017
28/03/2017 03:00:0031/03/2017 12:12:11Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #203.440,98# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Συντήρησης Εξοπλισμού Καθαριότητας και του Τμήματος Αποκομιδής & Ανακύκλωσης.75Υ6ΩΚ3-ΡΚΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ143/2017
28/03/2017 03:00:0005/04/2017 11:54:42Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 15.000 ευρώ συνεχιζόμενης δαπάνης για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες άμεσης ηλεκτρονικής και διαδικτυακής ενημέρωσης» έτους 2016-2017.6947ΩΚ3-89ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ156/2017
28/03/2017 03:00:0005/04/2017 11:57:40Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού 495.000 ευρώ συνεχιζόμενης δαπάνης που αφορά «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων» έτους 2016-2017.ΩΗΟΕΩΚ3-ΖΣΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ157/2017
28/03/2017 03:00:0005/04/2017 11:50:07Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού#24.790# ευρώ που αφορά την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος εισροών-εκροών καυσίμου πετρελαίου».6Φ96ΩΚ3-ΑΜΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ154/2017
28/03/2017 03:00:0026/04/2017 13:42:10Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #9.450,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Τμήματος Δημοτικού Νεκροταφείου.72ΟΝΩΚ3-ΠΚΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ162/2017
20/03/2017 02:00:0027/03/2017 11:21:35Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #19,23# € που αφορά Αναδρομικά Επιδόματος Τέκνου του υπαλλήλου του Δήμου μας Καβαλλάρη Ιωάννη.7ΓΜΣΩΚ3-95ΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ130/
20/03/2017 02:00:0027/03/2017 11:26:44Διαβίβαση πρακτικού Νο1 & αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεση της σύμβασης του έργου : «Κατεδάφιση Δημοτικού κλειστού Γυμναστηρίου Νέας Σμύρνης», αρ. μελ.: 112/16.ΩΙ8ΑΩΚ3-ΓΗ6ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ133/2017
20/03/2017 02:00:0027/03/2017 11:02:42Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την έγκρισή δαπάνης ποσού #335,26# ευρώ που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνη για χορήγηση νέας παροχής στη δ/νση Καρπάθου και Κολωνίας». Ορισμός υπολόγου.6ΖΙΨΩΚ3-ΧΥΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ123/2017
20/03/2017 02:00:0027/03/2017 09:39:22Σύνταξη Τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκρισή δαπάνης ποσού #5.034,40# ευρώ που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα έτους 2017».ΩΟ0ΞΩΚ3-ΨΘΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ119/2017
20/03/2017 02:00:0027/03/2017 11:06:00Έγκριση διάθεσης πίστωσης συμπληρωματικών ΣΥΜΠΑΑΥ.6ΣΖΧΩΚ3-096ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ125/2017
20/03/2017 02:00:0027/03/2017 11:29:55Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών–γνωμοδότησης καθώς και πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών-γνωμοδότησης για την υπηρεσία «Πυρασφάλεια ΚΔΑΠ», αρ. μελ.: 111/16.7ΛΘ0ΩΚ3-ΝΚΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ134/2017
20/03/2017 02:00:0027/03/2017 09:37:04Σύνταξη Τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #24.790,00# ευρώ που αφορά την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός & προστασία επιφανειών από graffities».ΩΔΗΚΩΚ3-ΛΥΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ118/2017
20/03/2017 02:00:0027/03/2017 10:56:01Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την έγκρισή δαπάνης ποσού #24.790,00# ευρώ για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια σιδηροϊστών φωτισμού».60ΤΙΩΚ3-807ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ122/2017
20/03/2017 02:00:0027/03/2017 11:18:15Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #239,70# € που αφορά Αναδρομικά Επιδόματος Τέκνου του υπαλλήλου του Δήμου μας Κοροπούλη Δημητρίου.6ΒΧΟΩΚ3-ΩΨΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ129/2017
20/03/2017 02:00:0027/03/2017 11:12:48Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #32.789,03# € που αφορά υπερωρίες των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2015.7ΚΓΟΩΚ3-ΩΝΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ128/2017
20/03/2017 02:00:0027/03/2017 10:29:16Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος παλαιάς θέσης ρέματος στα όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης από Ο.Τ.437 έως 432 του ΔΝΣ».6ΤΞΩΩΚ3-ΚΧΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ121/2017
20/03/2017 02:00:0023/03/2017 10:41:43Έγκριση όρων διακήρυξης-τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπαρ. 13/2017 Μελέτης του Τμήματος Προμηθειών για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων».6ΗΣΙΩΚ3-Μ7ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135/2017
20/03/2017 02:00:0027/03/2017 09:47:00Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ.)».6ΤΠΡΩΚ3-ΖΥ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ120/2017
20/03/2017 02:00:0005/04/2017 11:43:19Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.103,88# ευρώ που αφορά οφειλόμενα παρελθόντων ετών.ΩΔΧ1ΩΚ3-Ξ08ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ127/2017
20/03/2017 02:00:0003/04/2017 08:37:18Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης και γνωμοδότησης επιλογής οριστικών αναδόχων για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού», αρ. μελ. 113/2016.ΩΙΖΚΩΚ3-Κ11ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ132/2017
20/03/2017 02:00:0005/04/2017 11:39:44Σύνταξη Τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκρισή δαπάνης ποσού #420,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συμμετοχή παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου».ΨΟ5ΠΩΚ3-ΙΩ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ117/2017
20/03/2017 02:00:0021/03/2017 13:06:44Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόμενων δαπανών ετών 2016-2017.ΩΩ37ΩΚ3-ΠΨ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ126/2017
20/03/2017 02:00:0027/03/2017 10:32:43Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, ελέγχου και βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και συνολικής βαθμολογίας, για τον δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη πράξεων αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας και τακτοποίηση οικοπέδων».649ΓΩΚ3-00ΡΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ131/2017
20/03/2017 02:00:0027/03/2017 09:17:25Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #16.250,00# ευρώ που αφορά την παροχή υπερωριακής εργασίας των Τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.6Ι47ΩΚ3-8ΚΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ124/2017
17/03/2017 02:00:0017/03/2017 13:53:30Εξέταση ένστασης που αφορά την υπηρεσία «Δράσεις Παιδείας».Ω2Σ3ΩΚ3-ΘΙΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ116/2017
17/03/2017 02:00:0017/03/2017 13:51:29Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.ΩΔΜ4ΩΚ3-Λ5ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115/2017
01/03/2017 02:00:0003/03/2017 08:07:31Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #360# ευρώ για εξόφληση αποζημίωσης χρήσης ακινήτου οικονομικού έτους 2016.7ΙΙΗΩΚ3-7ΥΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ109/2017
01/03/2017 02:00:0007/03/2017 08:10:19Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Μαρίας Σιμιτζή.7Φ82ΩΚ3-6ΧΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ114/2017
01/03/2017 02:00:0007/03/2017 08:06:26Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».7ΥΙΤΩΚ3-ΡΘ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ111/2017
01/03/2017 02:00:0007/03/2017 08:08:04Διαβίβαση Πρακτικού Νο1 & αποτελέσματος διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεση της σύμβασης του έργου «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων-πεζοδρόμων», αρ.μελ. 94/2016.ΩΣ2ΣΩΚ3-ΣΘ1ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ113/2017
01/03/2017 02:00:0003/03/2017 08:11:34Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #155,88# € που αφορά Ασθένεια από 26/12/2015 έως και 1/1/2016, της πρώην υπαλλήλου του Δήμου μας Καραμπουρνιώτη Σταματούλας.7ΥΟΥΩΚ3-5ΗΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ110/2017
01/03/2017 02:00:0003/03/2017 08:04:14Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού #400# ευρώ οικονομικού έτους 2016.7ΓΦΓΩΚ3-Η44ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ108/2017
01/03/2017 02:00:0003/03/2017 08:00:18Έγκριση Δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #705.854,02# ευρώ για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και ορισμός υπολόγου.6Β1ΙΩΚ3-35ΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ107/2017
01/03/2017 02:00:0001/03/2017 10:32:16Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Διαχείριση Ηλεκτρονικής προβολής & αιτημάτων δημοτών του Δήμου Ν. Σμύρνης».7ΧΥΥΩΚ3-Χ03ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ112/2017
22/02/2017 02:00:0008/03/2017 08:21:34Έγκριση του σχεδίου σύμβασης προμήθειας μηχ/των ηλεκτρονικής πληρωμής με κάρτα (P.O.S)ΩΒΥΘΩΚ3-60ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106/2017
22/02/2017 02:00:0007/03/2017 10:11:28Πρόταση για σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την εκτέλεση δαπάνης του ποσού # 696.270,60 € # που αφορά το Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με γενικό Τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων του».7ΑΒ5ΩΚ3-59ΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ98/2017
22/02/2017 02:00:0014/03/2017 09:03:08Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Επιθεώρηση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων».7ΧΤΒΩΚ3-ΣΛ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ90/2017
22/02/2017 02:00:0024/02/2017 09:10:24Β΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.ΩΤΟ6ΩΚ3-Β01ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ74/2017
22/02/2017 02:00:0024/02/2017 09:15:32Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής».ΩΞΧΤΩΚ3-3ΓΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ83/2017
22/02/2017 02:00:0024/02/2017 10:00:18Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση αγωγών ομβρίων Αγ. Φωτεινής».ΩΟΛΨΩΚ3-4Β8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ84/2017
22/02/2017 02:00:0028/02/2017 13:43:17Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών υπηρεσιών.ΨΙ44ΩΚ3-3Ν6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ92/2017
22/02/2017 02:00:0028/02/2017 13:51:28Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την παροχή υπερωριακής εργασίας των τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών.ΩΤ88ΩΚ3-9Δ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ94/2017
22/02/2017 02:00:0028/02/2017 13:55:22Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων υπηρεσιών πολιτισμού, αθλητισμού & κοινωνικής πολιτικής.Ψ7Ι9ΩΚ3-ΞΥΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ95/2017
22/02/2017 02:00:0028/02/2017 13:48:02Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την παροχή υπερωριακής εργασίας Τμήματος Δημοτικού Νεκροταφείου.Ω814ΩΚ3-ΛΓΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ93/2017
22/02/2017 02:00:0028/02/2017 13:59:21Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την παροχή υπερωριακής εργασίας του Τμήματος Συντήρησης και Ανάπτυξης Πρασίνου & του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Πρασίνου της Γεωπονικής Υπηρεσίας.ΨΚΣ5ΩΚ3-ΤΜ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ97/2017
22/02/2017 02:00:0028/02/2017 13:57:26Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την παροχή υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Τμήματος Συντήρησης Εξοπλισμού Καθαριότητας & του Τμήματος Αποκομιδής και Ανακύκλωσης.ΩΨΣΜΩΚ3-35ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ96/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 09:10:19Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού #1.200,00# ευρώ που αφορά το “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ (συνδρομή μέλους)” .78Λ5ΩΚ3-6Ξ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ101/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 08:58:50Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόμενων κωδικών έτους 2017.Ω41ΡΩΚ3-8ΛΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ80/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 09:06:53Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού #66.000,00# ευρώ που αφορά την ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ Δ.Η.Κ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».75ΑΣΩΚ3-36ΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ99/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 08:49:52Ανεξόφλητο τιμολόγιο Δεκεμβρίου 2016.6ΩΝΩΩΚ3-8ΔΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ75/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 08:45:15Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών) για τον δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη καθορισμού και μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω ενεργειακών παρεμβάσεων σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια».Ω5ΞΦΩΚ3-ΑΙΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ73/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 08:55:27Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόμενων υπηρεσιών προϋπολογισμού 2016 σε 2017.ΩΜΑΗΩΚ3-ΧΛΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 08:56:43Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόμενων προμηθειών προϋπολογισμού 2016 σε 2017.6ΒΤΦΩΚ3-ΡΝ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 09:40:32Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υαλοπινάκων για κτίρια του Δήμου».6Τ83ΩΚ3-ΡΥΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ87/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 09:02:46Έγκριση διάθεσης πίστωσης οφειλόμενων παρελθόντων ετών.7ΦΗΘΩΚ3-69ΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ82/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 09:08:50Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού #620,00# ευρώ που αφορά «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΩΝ ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ».72ΠΧΩΚ3-Ρ7ΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ100/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 09:45:06Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Αποφράξεις αποχετεύσεων δημοτικού γκαράζ».ΩΦ9ΥΩΚ3-ΑΔ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ91/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 09:13:21Διαβίβαση Πρακτικού Αξιολόγησης Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών καθώς και Γνωμοδότησης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την Υπηρεσία «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ», αρ.μελ 106/2016.7ΗΩΞΩΚ3-4ΜΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ103/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 08:51:50Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόμενων κωδικών έτους 2016-2017.6ΒΔΜΩΚ3-ΙΟΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ76/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 09:17:20Διαβίβαση Πρακτικού-Γνωμοδότησης Επιλογής Οριστικού Αναδόχου που αφορά «Προμήθεια αθλητικού υλικού ΚΔΑΠ», αρ. μελ. 100/2016.ΩΝ5ΥΩΚ3-ΙΓΨΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ105/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 09:47:52Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση λεβητοστασίων και καυστήρων».6337ΩΚ3-1ΞΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ88/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 09:36:52Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Αντικατάσταση φθαρμένων ρείθρων».ΩΤ4ΚΩΚ3-ΡΕΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ86/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 09:49:41Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων».ΩΒ2ΘΩΚ3-ΞΥΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ89/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 09:11:32Έγκριση όρων διακήρυξης και Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 1/2017 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών που αφορά το Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια με γενικό Τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων του».6Ο3ΓΩΚ3-294ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ102/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 09:15:26Διαβίβαση Πρακτικού αξιολόγησης ΤΕΥΔ, τεχνικών και οικονομικών προσφορών - Γνωμοδότησης για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Εργαλείων Εργατών Σαρώθρων» με αρ. μελ. 91 /2016.7ΜΟΣΩΚ3-Ζ4ΒΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ104/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 09:34:44Σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ξυλουργικών υλικών & εξαρτημάτων».ΩΘΥ7ΩΚ3-ΑΑ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ85/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 09:01:04Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τα συνεχιζόμενα-οφειλόμενα το 2017 έργα.Ω7Τ8ΩΚ3-ΜΨΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81/2017
22/02/2017 02:00:0003/03/2017 08:53:18Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόμενων κωδικών έτους 2016-2017.Ω2Η7ΩΚ3-74ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77/2017
08/02/2017 02:00:0015/02/2017 11:30:31Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #76.200,19# € που αφορά Υπερωρίες Έτους 2015 υπαλλήλων ΙΔΑΧ του Δήμου μας.7ΑΨΞΩΚ3-6ΝΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ48/2017
08/02/2017 02:00:0003/04/2017 08:28:33Διαβίβαση Πρακτικού αξιολόγησης ΤΕΥΔ, τεχνικών και οικονομικών προσφορών και Γνωμοδότησης που αφορά «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού», με αρ. μελ. 113/2016.788ΝΩΚ3-0Λ6ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ69/2017
08/02/2017 02:00:0017/02/2017 08:00:20Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #4.903# ευρώ που αφορά «Σύνταξη πράξεων αναλογισμού», συνεχιζόμενο.ΩΜΣΝΩΚ3-ΠΘΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ42/2017
08/02/2017 02:00:0015/02/2017 11:32:50Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #133.624,21# € που αφορά Υπερωρίες Έτους 2016 υπαλλήλων ΙΔΑΧ του Δήμου μας.Ω0ΑΞΩΚ3-Θ8ΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ49/2017
08/02/2017 02:00:0015/02/2017 11:17:17Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #21.935# ευρώ που αφορά «Μελέτη πράξεων αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας και τακτοποίηση οικοπέδων», συνεχιζόμενο.7ΚΗΥΩΚ3-Θ1ΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ43/2017
08/02/2017 02:00:0015/02/2017 11:39:03Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #55.367,32# € που αφορά Υπερωρίες ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 όλων των υπαλλήλων του Δήμου μας.ΩΖΝ9ΩΚ3-ΚΣΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ51/2017
08/02/2017 02:00:0015/02/2017 10:54:26Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #10.397,16# ευρώ που αφορά οφειλόμενα παρελθόντων ετών.7Υ9ΘΩΚ3-8Τ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ38/2017
08/02/2017 02:00:0015/02/2017 11:19:00Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #20.000# ευρώ που αφορά «Διαφημίσεις Δημοσιεύσεις».Ψ7ΡΔΩΚ3-Ε07ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ44/2017
08/02/2017 02:00:0015/02/2017 11:44:26Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #161.000,01# € που αφορά ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ.729ΩΩΚ3-ΥΚΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ54/2017
08/02/2017 02:00:0015/02/2017 11:21:15Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #45,74# € που αφορά «Αναδρομικά Επιδόματος Τέκνου της υπαλλήλου του Δήμου μας ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ».7ΧΕΩΩΚ3-ΝΑΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ45/2017
08/02/2017 02:00:0015/02/2017 11:42:59Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #4.900.750# € που αφορά απόδοση κρατήσεων.Ω1ΧΖΩΚ3-398ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ53/2017
08/02/2017 02:00:0015/02/2017 10:51:54Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού #1.202.073,68# ευρώ που αφορά πληρωμή υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών.ΩΝΘ8ΩΚ3-ΩΒΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ37/2017
08/02/2017 02:00:0015/02/2017 11:28:02Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.102,04# € που αφορά στην Εξαγορά Συντάξιμης Υπηρεσίας και Εφάπαξ Υπαλλήλων (Αποζημίωση Σύνταξης της υπαλλήλου του Δήμου μας Μαυρίδου Δέσποινας).7ΔΜ9ΩΚ3-7ΛΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ47/2017
08/02/2017 02:00:0015/02/2017 11:24:25Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #348,86# € που αφορά «Αναδρομικά Επιδόματος Τέκνου του υπαλλήλου του Δήμου μας Χατζηκυριάκου Χρήστου».71Τ2ΩΚ3-ΨΔΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ46/2017
08/02/2017 02:00:0015/02/2017 11:40:57Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #47.683,07# € που αφορά Υπερωρίες ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 όλων των υπαλλήλων του Δήμου μας.Ψ6ΠΤΩΚ3-ΘΙΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ52/2017
08/02/2017 02:00:0017/02/2017 08:03:36Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #90,39# € που αφορά εξόφληση κοινοχρήστων δημ. Κτιρίων χρήσης 2016.ΩΚΓΩΩΚ3-Η1ΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ55/2017
08/02/2017 02:00:0017/02/2017 08:33:39Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #192,48# € που αφορά λογιστική τακτοποίηση ΕΥΔΑΠ.6ΩΓΠΩΚ3-ΤΙΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ58/2017
08/02/2017 02:00:0015/02/2017 11:36:00Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #584,65# € που αφορά Υπερωρίες ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 υπαλλήλων του Δήμου μας.6ΕΕΨΩΚ3-5ΔΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ50/2017
08/02/2017 02:00:0017/02/2017 08:42:43Λήψη απόφασης για την έγκριση της δωρεάν προμήθειας μηχανημάτων ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω καρτών (P.O.S.).758ΡΩΚ3-ΕΔ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ63/2017
08/02/2017 02:00:0017/02/2017 08:53:39Ανεξόφλητες επιστροφές αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών του 2016.7Ι19ΩΚ3-ΖΧ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ66/2017
08/02/2017 02:00:0017/02/2017 08:57:26Διαβίβαση Πρακτικού Επιλογής Οριστικών Αναδόχων και Γνωμοδότησης που αφορά «Προμήθεια Ανταλλακτικών Οχημάτων», με αρ. μελ. 71/2016.7ΑΣ9ΩΚ3-6ΝΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ68/2017
08/02/2017 02:00:0017/02/2017 08:27:05Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #493,64# € που αφορά επιστροφή αδιάθετου υπολοίπου του έργου «Ανάπλαση πλατείας Χρυσ. Σμύρνης».Ω185ΩΚ3-0ΔΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ56/2017
08/02/2017 02:00:0017/02/2017 08:37:34Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσών #270.000# € & #250.000# ευρώ που αφορά «Πληρωμή μισθωμάτων κτιρίων».ΩΞΓ1ΩΚ3-7Ψ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ59/2017
08/02/2017 02:00:0017/02/2017 08:40:10Πρόταση για Σύνταξη Τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #4.950# ευρώ, που αφορά την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Εκπ/σης και επιμόρφωσης».7Κ7ΑΩΚ3-ΕΙ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ62/2017
08/02/2017 02:00:0017/02/2017 08:45:19Ανεξόφλητα τιμολόγια Δεκεμβρίου 2016.Ω6ΗΟΩΚ3-Τ6ΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ64/2017
08/02/2017 02:00:0017/02/2017 09:01:23Διαβίβαση Πρακτικού-Γνωμοδότησης Επιλογής Οριστικού Αναδόχου που αφορά «Προμήθεια αναλωσίμων ΚΔΑΠ», με αρ. μελ. 97/2016.ΩΤΤ5ΩΚ3-ΟΓΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ70/2017
08/02/2017 02:00:0017/02/2017 09:03:14Διαβίβαση Πρακτικού Επιλογής προσωρινών Αναδόχων και Γνωμοδότησης που αφορά «Προμήθεια μηχ/των γεωπονικής-Ανταλλακτικών γεωργικών μηχ/των-ηλεκτροκίνητου μηχ/τος μεταφοράς απορριμμάτων», με αρ. μελ. 54/2016.7ΦΥΚΩΚ3-6ΓΣΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ71/2017
08/02/2017 02:00:0017/02/2017 08:30:20Έγκριση και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού #225.000# € που αφορά φόρους τόκων & λοιπούς φόρους –τέλη.ΩΩΛΗΩΚ3-ΡΜ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ57/2017
08/02/2017 02:00:0017/02/2017 08:48:21Ανεξόφλητα τιμολόγια Δεκεμβρίου 2016.ΩΨΙ8ΩΚ3-ΨΛΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ65/2017
08/02/2017 02:00:0017/02/2017 10:42:45Έγκριση πρακτικού Νο1 & αποτελέσματος του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού της 27/12/2016 για την ανάδειξη μειοδότη για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κολυμβητηρίου Νέας Σμύρνης», αρ. μελ.: 44/16.60ΙΨΩΚ3-Μ2ΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ67/2017
08/02/2017 02:00:0020/02/2017 09:40:37Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών για τον δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη πράξεων αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας και τακτοποίηση οικοπέδων».6ΙΛΚΩΚ3-ΠΣ0ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ72/2017
08/02/2017 02:00:0015/02/2017 10:56:25Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #2.904,80# ευρώ, που αφορά το Ταμείο Νομικών & Πρόνοιας – ασφαλιστικές εισφορές της Νομικής Συμβούλου του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2016.Ω3ΜΧΩΚ3-Α4ΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ39/2017
08/02/2017 02:00:0015/02/2017 11:05:32Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνεχιζόμενων δαπανών έτους 2016-2017.ΩΑΨΓΩΚ3-ΙΞΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41/2017
08/02/2017 02:00:0015/02/2017 10:58:36Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού #9.066.679,60# €, που αφορούν σε μισθοδοσίες και εργοδοτικές εισφορές.7ΜΚΒΩΚ3-ΡΦΨΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ40/2017
08/02/2017 02:00:0014/02/2017 14:02:41Έγκριση δαπάνης ποσού #210# € που αφορά παροχή υπηρεσίας «Συμμετοχή σε εκπ/κο σεμινάριο».7269ΩΚ3-Γ2ΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ61/2017
08/02/2017 02:00:0009/02/2017 12:57:59Πρόταση για Σύνταξη Τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού #140,00€#, που αφορά την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συμμετοχή παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου»7Λ01ΩΚ3-ΩΘΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60
25/01/2017 02:00:0026/01/2017 10:23:40Έγκριση δαπάνης ποσού #5.000,00# ευρώ που αφορά αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών.Ω0Φ5ΩΚ3-1ΛΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ33/2017
25/01/2017 02:00:0026/01/2017 10:27:01Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #5.000,00# ευρώ που αφορά αμοιβές Δικαστικών Επιμελητών.65ΟΦΩΚ3-ΡΩΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ34/2017
25/01/2017 02:00:0002/02/2017 09:24:05Διαβίβαση πρακτικού επιλογής οριστικού αναδόχου & γνωμοδότησης για την «Προμήθεια οδοδεικτών», αρ.μελ. 87/2016.ΩΕ5ΛΩΚ3-1ΡΣΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ35/2017
25/01/2017 02:00:0026/01/2017 10:21:08Ανατροπή Αποφάσεων Αναλήψεων υποχρεώσεων.71ΕΟΩΚ3-69ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/2017
24/01/2017 02:00:0024/01/2017 12:33:08Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.62ΥΓΩΚ3-110ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ31/2017
18/01/2017 02:00:0023/01/2017 08:29:46Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #206.666,11# ευρώ που αφορά τόκους δανείων εσωτερικού (Τ.Π.Δ.).61ΠΣΩΚ3-ΥΙΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ11/2017
18/01/2017 02:00:0023/01/2017 08:26:09Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #45.000,00# ευρώ που αφορά Φωτισμό και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για υπηρεσίες.7Α6ΔΩΚ3-ΤΦΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ10/2017
18/01/2017 02:00:0023/01/2017 08:23:17Έγκριση & διάθεση πιστώσεων για ΔΕΗ συνολικού ποσού 1.170.000,00 ευρώ.ΩΡΖΦΩΚ3-ΡΙΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ9/2017
18/01/2017 02:00:0023/01/2017 08:18:50Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #45.000,00# ευρώ που αφορά λογιστική τακτοποίηση συμμετοχής του Δήμου στον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Δήμων Αθηνών-Πειραιώς.ΩΓ5ΥΩΚ3-72ΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ7/2017
18/01/2017 02:00:0023/01/2017 08:21:06Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #200.000,00# ευρώ που αφορά λογιστικές τακτοποιήσεις από άλλες περιπτώσεις απόδοσης ποσοστού ΤΑΠ.6ΟΨ5ΩΚ3-ΓΝ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ8/2017
18/01/2017 02:00:0023/01/2017 08:37:35Έγκριση Δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #1.500,00# ευρώ που αφορά αμοιβές & προμήθειες τραπεζών.ΩΗ6ΔΩΚ3-Ζ9ΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ13/2017
18/01/2017 02:00:0023/01/2017 08:16:25Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #1.400.000,00# ευρώ που αφορά λογιστική τακτοποίηση εισφοράς υπέρ του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής.Ω06ΒΩΚ3-ΒΤΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ6/2017
18/01/2017 02:00:0023/01/2017 08:14:23Έγκριση & διάθεση πιστώσεων για Επιχορηγήσεις Νομικών Προσώπων.7ΚΑΝΩΚ3-ΟΧΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ5/2017
18/01/2017 02:00:0003/02/2017 08:00:15Έγκριση πρακτικών 3 & 4 για την ανάδειξη αναδόχου για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», ομάδας D.ΩΑΞ5ΩΚ3-831ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ27/2017
18/01/2017 02:00:0003/02/2017 07:58:42Έγκριση πρακτικών 3 & 4 για την ανάδειξη αναδόχου για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», ομάδας Α.Ω64ΦΩΚ3-ΕΥΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ24/2017
18/01/2017 02:00:0023/01/2017 08:13:09Έγκριση & διάθεση πιστώσεων για έκτακτο προσωπικό ΣΜΕ.7Α48ΩΚ3-06ΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ3/2017
18/01/2017 02:00:0023/01/2017 08:35:46Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #235.197,47# ευρώ που αφορά χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Τ.Π.Δ.).61ΠΤΩΚ3-ΦΔΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ12/2017
18/01/2017 02:00:0026/01/2017 10:17:14Έγκριση πρακτικών 3 & 4 για την ανάδειξη αναδόχου για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», ομάδας G.7ΤΟΦΩΚ3-ΓΨΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ30/2017
18/01/2017 02:00:0023/01/2017 08:39:27Έγκριση Δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #10.000,00# ευρώ που αφορά αμοιβές Νομικών & Συμβολαιογράφων.7Α47ΩΚ3-ΨΦ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ14/2017
18/01/2017 02:00:0024/01/2017 09:56:27Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #9.500,00# ευρώ για επίδομα παραπληγίας τακτικών υπαλλήλων του Δήμου μας.6Φ4ΠΩΚ3-Π6ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ4/2017
18/01/2017 02:00:0026/01/2017 10:12:46Έγκριση πρακτικών 3 & 4 για την ανάδειξη αναδόχου για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», ομάδας C.Ω567ΩΚ3-ΛΔ1ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ26/2017
18/01/2017 02:00:0026/01/2017 10:16:04Έγκριση πρακτικών 3 & 4 για την ανάδειξη αναδόχου για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», ομάδας F.ΩΖ8ΣΩΚ3-ΛΞΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ29/2017
18/01/2017 02:00:0026/01/2017 10:10:19Έγκριση πρακτικών 3 & 4 για την ανάδειξη αναδόχου για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», ομάδας Β.6ΕΔΡΩΚ3-ΠΒΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ25/2017
18/01/2017 02:00:0026/01/2017 10:14:31Έγκριση πρακτικών 3 & 4 για την ανάδειξη αναδόχου για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», ομάδας E.7ΣΞ7ΩΚ3-ΓΑΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ28/2017
18/01/2017 02:00:0023/01/2017 09:32:46Έγκριση & διάθεση πιστώσεων για Κοινόχρηστα Δημοτικών κτιρίων.Ω5ΚΙΩΚ3-ΞΓΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ16/2017
18/01/2017 02:00:0023/01/2017 09:34:56Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #200.000,00# ευρώ για Φυσικό αέριο.ΩΠ7ΦΩΚ3-ΘΡΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ17/2017
18/01/2017 02:00:0023/01/2017 09:30:25Έγκριση Δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #15.000,00# ευρώ που αφορά προμήθεια Τ.Π & Δ.ΩΓΠΛΩΚ3-2ΓΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ15/2017
18/01/2017 02:00:0023/01/2017 09:51:00Εξέταση ενστάσεως για τον διαγωνισμό «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού», αρ.μελ 113/2016.Ω2ΡΚΩΚ3-ΦΕΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23/2017
18/01/2017 02:00:0023/01/2017 09:47:02Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #40.000,00# ευρώ για ύδρευση.ΩΜ6ΨΩΚ3-ΥΩ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ18/2017
18/01/2017 02:00:0023/01/2017 09:48:58Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #75.000,00# ευρώ για ύδρευση Δημοτικών κτιρίων κτλ.6Γ7ΧΩΚ3-Ζ63ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ19/2017
18/01/2017 02:00:0020/01/2017 12:06:34Διαβίβαση πρακτικού & γνωμοδότησης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια αθλητικού υλικού ΚΔΑΠ».Ω3ΥΙΩΚ3-ΧΘΧΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ22/2017
18/01/2017 02:00:0020/01/2017 12:03:34Διαβίβαση πρακτικού & γνωμοδότησης για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια αναλώσιμων ΚΔΑΠ».7ΓΗ9ΩΚ3-60ΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ21/2017
09/01/2017 02:00:0009/01/2017 10:41:04Έγκριση Δαπάνης & διάθεση πίστωσης ποσού #749.860,03 # € για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων και ορισμός υπολόγου.6ΠΩΑΩΚ3-ΜΩΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ1/2017
09/01/2017 02:00:0013/01/2017 08:08:35Ορισμός εκπροσώπου ΤΕΕ στην επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.7567ΩΚ3-Ν37ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2017