Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Δημοτικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2024.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
19/06/2024 03:00:0019/06/2024 09:26:10Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση της προαίρεσης για τη σύμβαση “Οργάνωση Προγράμματος Αθλοδιακοπών”9ΡΜΡΩΚ3-6ΩΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ146
19/06/2024 03:00:0019/06/2024 09:29:19Λήψη απόφασης για την ενεργοποίηση της προαίρεσης για τη σύμβαση “Δαπάνες Διαμονής και Σίτισης Διακοπών Μελών ΚΑΠΗ”91Ζ2ΩΚ3-8ΝΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ147
14/06/2024 03:00:0014/06/2024 13:29:21Κατακύρωση πρακτικών 1,2,3 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο “Οργάνωση Προγράμματος Αθλοδιακοπών” και ανάδειξη οριστικού αναδόχου9ΝΨ6ΩΚ3-ΒΩ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ129
14/06/2024 03:00:0014/06/2024 10:11:11Ανάκληση της υπ’ αρ. 76/2024 (ΑΔΑ 61ΜΟΩΚ3-Η1Χ) απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί ορισμού υπαλλήλου ως υπόλογου για την έκδοση Χ.Ε.Π. προπληρωμής που αφορά τις δαπάνες της εκδήλωσης με τίτλο: “Εκδήλωση βραβεύσεων Μαθητών Εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικών που αποχωρούν από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2022-2023”61ΛΤΩΚ3-ΕΙΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ145
14/06/2024 03:00:0014/06/2024 09:51:49«Α) Έγκριση της σκοπιμότητας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ». Β) Έγκριση της υπ’αριθμ. 11/2024 σχετικής μελέτης»Ψ12ΘΩΚ3-ΙΛΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130
14/06/2024 03:00:0014/06/2024 10:01:59Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας «Κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου «Διαμορφώσεις Πεζοδρομίων – Πεζόδρομων» (αρ. μελ. 11/2024) και της διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του εν λόγω έργου99ΒΑΩΚ3-28ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ131
14/06/2024 03:00:0014/06/2024 10:08:06Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος σύμβασης για «Υπηρεσίες Συμβούλου της πράξης “Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης”ΨΔΨΠΩΚ3-ΖΥ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ144
13/06/2024 03:00:0013/06/2024 13:11:49Αποδοχή ποσού ύψους 15.000,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίαςΡΨΕΒΩΚ3-3Γ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141
13/06/2024 03:00:0013/06/2024 13:16:43Έγκριση αποπληρωμής προσαυξήσεων (βεβαιωμένων οφειλών)ΨΒΖΗΩΚ3-ΣΞ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ142
13/06/2024 03:00:0013/06/2024 13:19:26Επικαιροποίηση της 8/2023 ΑΟΕ περί της δυνατότητας των κυλικείων να παραδίδουν γεύματα στους δικαιούχους μαθητές του «Σχολικού Δεκατιανού» και κατά τη διάρκεια εκτάκτων απογευματινών δραστηριοτήτων9Ν9ΣΩΚ3-Κ05ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143
12/06/2024 03:00:0012/06/2024 17:56:45«α) Έγκριση Διαδικασίας Απευθείας Ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. β) Έγκριση Ορισμού Τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης. γ) Έγκριση Οικονομικού Φορέα για αποστολή πρόσκλησης»ΕΙΡΖΩΚ3-Υ36ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ125
10/06/2024 03:00:0010/06/2024 17:38:20Κλείσιμο λογαριασμού με IBAN (GR 1201000240000000026223789) “Κέντρο κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης”9ΡΞΖΩΚ3-8ΦΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139
10/06/2024 03:00:0010/06/2024 17:34:22Εξουσιοδότηση Υπαλλήλων του Δήμου Νέας Σμύρνης για την μεταφορά υπολοίπου και το κλείσιμο λογαριασμού με IBAN (GR8801000240000000026211751) “Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης ”9Ι82ΩΚ3-ΜΞΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ137
10/06/2024 03:00:0010/06/2024 17:36:38Μεταφορά υπολοίπων λογαριασμού με IBAN (GR 1201000240000000026223789) “Κέντρο κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης ”ΨΜ73ΩΚ3-0ΘΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ138
10/06/2024 03:00:0010/06/2024 17:19:58Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρωνΡΓΥΤΩΚ3-ΗΞΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ128
10/06/2024 03:00:0010/06/2024 17:28:24Μεταφορά υπολοίπων λογαριασμού με IBAN (GR8801000240000000026211751) “Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης”6ΥΦΨΩΚ3-13ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135
10/06/2024 03:00:0010/06/2024 17:31:55Κλείσιμο λογαριασμού με IBAN (GR8801000240000000026211751) “Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης”9Ι05ΩΚ3-ΩΟΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ136
10/06/2024 03:00:0010/06/2024 17:21:53Μεταφορά υπολοίπων λογαριασμού με IBAN (GR7901000240000000026234320) “Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων - Εθνική Στέγη”9ΙΜΨΩΚ3-Ζ5ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ132
10/06/2024 03:00:0010/06/2024 17:25:32Εξουσιοδότηση Υπαλλήλων του Δήμου Νέας Σμύρνης για την μεταφορά υπολοίπου και το κλείσιμο λογαριασμού με IBAN (GR7901000240000000026234320) “Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων - Εθνική Στέγη”91ΖΝΩΚ3-53ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ134
10/06/2024 03:00:0010/06/2024 17:23:12Κλείσιμο λογαριασμού με IBAN (GR7901000240000000026234320) “Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων - Εθνική Στέγη”6ΜΕΧΩΚ3-1ΞΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ133
10/06/2024 03:00:0010/06/2024 17:39:25Εξουσιοδότηση Υπαλλήλων του Δήμου Νέας Σμύρνης για την μεταφορά υπολοίπου και το κλείσιμο λογαριασμού με IBAN (GR 1201000240000000026223789) “Κέντρο κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης”ΨΞ5ΕΩΚ3-6ΛΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140
07/06/2024 03:00:0010/06/2024 16:44:38Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου Νέας Σμύρνης9Ξ64ΩΚ3-939ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ126
07/06/2024 03:00:0010/06/2024 17:45:01Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Εσόδων και Δαπανών και του Γενικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εσόδων-εξόδων έτους 20239ΦΕΓΩΚ3-ΣΒ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ127
29/05/2024 03:00:0029/05/2024 14:05:50Λήψη απόφασης που αφορά στην άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. Α603/2024 οριστικής αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα 8ο Μονομελές) και κατά της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ”6ΜΦΔΩΚ3-ΡΥ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119
29/05/2024 03:00:0029/05/2024 14:11:24Λήψη απόφασης που αφορά στην άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. Α604/2024 οριστικής αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα 8ο Μονομελές) και κατά της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία “ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ”9ΣΙ8ΩΚ3-Υ5ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ120
24/05/2024 03:00:0024/05/2024 10:45:12Διαγραφές χρεών από τέλη , παρελθόντων ετών, από ΤΑΠ, ΔΤ-ΔΦ, Κ.ΟΚ.Ψ4ΘΛΩΚ3-ΓΤΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ124
24/05/2024 03:00:0024/05/2024 10:37:37Λήψη απόφασης που αφορά στην κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της κας Δ******* Β***, κατόπιν προσκόμισης επιπλέον δικαιολογητικών9ΦΣ5ΩΚ3-ΦΓΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ121
24/05/2024 03:00:0024/05/2024 10:13:57Έγκριση πρόσληψης οκτώ (8) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωρομίσθια απασχόληση στα πλαίσια του Προγράμματος “Άθληση για Όλους” (Π.Α.γ.Ο.) και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους (Ε.Α.γ.Ο.) περιόδου 2024-20256ΩΟ3ΩΚ3-ΗΟΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ122
23/05/2024 03:00:0023/05/2024 09:47:38Διαγραφές χρεών από τέλη , παρελθόντων ετών, από ΤΑΠ, ΔΤ-ΔΦ, Κ.ΟΚ.ΨΨΣΝΩΚ3-ΚΔΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ124
23/05/2024 03:00:0023/05/2024 09:37:53Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για την μεταστέγαση του 4ου ΚΑΠΗ» (αρ. μελ. Δ.Τ.Υ.-Δ.Ν.Σ.: 79/2019)6Α16ΩΚ3-8Υ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ118
22/05/2024 03:00:0022/05/2024 10:01:05Ορισμός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης για το διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο "Οργάνωση προγράμματος αθλοδιακοπές"6ΨΔΤΩΚ3-ΘΓΥΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ123
21/05/2024 03:00:0021/05/2024 14:45:11Έγκριση ανάθεσης σύμβασης με την διαδικασία του κατεπείγοντος της παρ. 2γ του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας για την «τοποθέτηση προστατευτικής περίφραξής αύλειου χώρου στο σχολικό συγκρότημα 8ου Γυμνασίου και 7ου Λυκείου»6ΗΠΘΩΚ3-61ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117
20/05/2024 03:00:0020/05/2024 11:20:32Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» (αρ. μελ. #112#/2016)ΨΥΡΗΩΚ3-ΠΤ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ112
16/05/2024 03:00:0016/05/2024 15:19:04Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγουςΡΑΩΠΩΚ3-3ΚΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115
15/05/2024 03:00:0020/05/2024 11:42:26Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων», με αριθμ. μελ. 01/2021ΨΤΦ4ΩΚ3-ΧΝΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ101
15/05/2024 03:00:0015/05/2024 09:51:27Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη ξερών δένδρωνΨΓΝ4ΩΚ3-Ζ6ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ114
15/05/2024 03:00:0015/05/2024 09:57:56Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων κατά την πραγματοποίηση Επιθεώρηση Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)6ΖΡΗΩΚ3-ΖΛΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106
15/05/2024 03:00:0015/05/2024 09:54:06Έγκριση Δαπάνης και Διάθεσης Πίστωσης ποσού 2.000€ που αφορά εξόφληση παραδοτέου για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την παρακολούθηση των δράσεων Μικροκινητικότητας του δήμου Νέας Σμύρνης», στο πλαίσιο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5161697 (α/α υποέργου 28)6ΧΧΓΩΚ3-ΟΒΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113
15/05/2024 03:00:0015/05/2024 09:59:30Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού #40,00€# στην κα Χ. Ε.91ΣΣΩΚ3-Ρ5ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ104
15/05/2024 03:00:0015/05/2024 10:04:45Παράταση προθεσμίας κατάθεσης των Π1.2 και Π1.3 Παραδοτέων στο πλαίσιο του έργου «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ψηφιακού αποθετηρίου και λειτουργικής διασύνδεσης με το νέο δικτυακό τόπο και τις ψηφιακές πολυμεσικές εφαρμογές του Δήμου Νέας Σμύρνης» - Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης – Πράξη «ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ: «Η Πόλη που Μαθαίνει» Γέφυρα Πολιτισμού ανάμεσα στη Σμύρνη του Χθες και του Σήμερα»9ΛΚΗΩΚ3-Υ69ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ102
15/05/2024 03:00:0015/05/2024 10:02:39Κατανομή συμβατικού ποσού στο οικονομικό έτος 2024, με τροποποίηση της δαπάνης και έκδοση ΑΑΥ6Θ8ΩΩΚ3-ΗΕΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ103
15/05/2024 03:00:0015/05/2024 10:10:52Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών, του κοιμητηρίου Νέας ΣμύρνηςΨ0ΖΟΩΚ3-Ο54ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ92
15/05/2024 03:00:0015/05/2024 10:00:46Ορισμός υπόλογου για την προμήθεια ταχυδρομικών τελών6ΝΗΡΩΚ3-Ρ5ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ105
14/05/2024 03:00:0014/05/2024 14:50:13«Παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλών (δόσεων), αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα».99ΕΧΩΚ3-5ΗΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110
13/05/2024 03:00:0013/05/2024 10:59:51Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής για την Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. β, άρθρο 32, Ν.4412/2016) για τη θεατρική παράσταση «Σμύρνη... μανίτσα μου» (Τα παιδιά του πολέμου) και ανάθεσης αυτής9ΛΠ9ΩΚ3-ΩΧΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ116
10/05/2024 03:00:0010/05/2024 13:08:11Έγκριση όρων διακήρυξης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΡΕΥΜΑΤΩΝ», στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ04 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης "Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων"980ΖΩΚ3-ΕΑΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82
10/05/2024 03:00:0010/05/2024 15:04:11«Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού #40,00€# στην κα Α. Χ.».ΨΖ4ΒΩΚ3-ΙΑ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91
10/05/2024 03:00:0010/05/2024 14:59:09Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών, για τον Διεθνή Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ» για τρία (3) έτη.ΡΥΗΞΩΚ3-ΩΑΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81
09/05/2024 03:00:0009/05/2024 13:45:29Έγκριση Πρακτικού Νο3 για τον Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών ΚΑΠΗ» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου6ΡΕ2ΩΚ3-ΒΒΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111
08/05/2024 03:00:0008/05/2024 10:43:44Έγκριση παραχώρησης (2) θέσεων στάθμευσης έμπροσθεν του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας ΣμύρνηςΨΟΣΖΩΚ3-859ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94
08/05/2024 03:00:0008/05/2024 10:51:03Έγκριση όρων προκήρυξης άρθρου 37 του ν. 4849/2021για την απόδοση θέσεων βραχυχρόνιας αγοράς Αγίας Φωτεινής Δήμου Νέας Σμύρνης την 1η και 2α Ιουνίου 2024636ΡΩΚ3-ΛΙΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98
08/05/2024 03:00:0008/05/2024 10:53:07Έγκριση όρων προκήρυξης άρθρου 37 του ν. 4849/2021για την απόδοση θέσεων βραχυχρόνιας αγοράς Αγίας Παρασκευής Δήμου Νέας Σμύρνης την 25η και 26η Ιουλίου 2024ΨΛΔΕΩΚ3-ΠΗ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ99
08/05/2024 03:00:0009/05/2024 12:38:32Έγκριση Σύμβασης - Όρων Χρησιδανείου, για την τοποθέτηση ΑΤΜ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο Α΄ ΚΑΠΗ Ν. Σμύρνης, επί των οδών Αγχιάλου 16-18 & Αρτάκης9Θ7ΓΩΚ3-Τ3ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97
08/05/2024 03:00:0010/05/2024 16:49:17Έγκριση όρων προκήρυξης άρθρου 37 του ν. 4849/2021για την απόδοση θέσεων βραχυχρόνιας αγοράς Αγίων Αναργύρων Δήμου Νέας Σμύρνης τη 30η Ιουνίου και 1η Ιουλίου 2024ΨΘΓΣΩΚ3-ΗΥ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95
02/05/2024 03:00:0002/05/2024 13:05:24Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών, για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την υπηρεσία με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΩΝ»62ΤΜΩΚ3-ΨΝ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83
02/05/2024 03:00:0002/05/2024 15:00:44α) Εξειδίκευση πίστωσης για τον ΚΑΕ 15.6471.0009 με τίτλο «Θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις» προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, που αφορά την διοργάνωσης θεατρικής παράστασης στις 13 Μαΐου 2024, στον Πολυχώρο «ΓΑΛΑΞΙΑ», β) Έγκριση ανάθεσης της εκδήλωσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση και των όρων αυτής, γ) Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσίαΨ5ΒΜΩΚ3-Β0ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ108
02/05/2024 03:00:0002/05/2024 15:26:49Εξειδίκευση πίστωσης για τον ΚΑΕ 10.6142.0001 με τίτλο «Έλεγχος Ισολογισμού» προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, για την σύνταξη έκθεσης εκτίμησης ορκωτών λογιστών, για τον φάκελο της αναχρηματοδότησης του δανείου του ΤΠΔΡΓ0ΙΩΚ3-ΟΟΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ109
01/05/2024 03:00:0001/05/2024 12:02:03Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού #40,00 €# στον κ. Α. Μ.6ΚΞ0ΩΚ3-ΜΙΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ88
01/05/2024 03:00:0001/05/2024 11:52:44Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού #40,00€# στον κ. Κ. Δ.99ΔΘΩΚ3-Δ2ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ87
01/05/2024 03:00:0001/05/2024 12:06:28Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού #520,00€# στην κα Ο. Φ.9Ο6ΠΩΚ3-ΘΥΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89
01/05/2024 03:00:0001/05/2024 12:10:41Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού #50,06€# στην εταιρεία «ΝΙΚΗ SWEET HAPPY FACES I.K.E.» με διαχειριστή και νόμιμη εκπρόσωπο την κα Ν. Ξ.6ΣΙ2ΩΚ3-Μ1ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90
01/05/2024 03:00:0001/05/2024 16:43:06Έγκριση όρων διενέργειας μειοδοτικής διαδικασίας για την ενοικίαση χώρου για την στέγαση του Γ’ ΚΑΠΗΨ9ΨΞΩΚ3-7ΒΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79
01/05/2024 03:00:0001/05/2024 16:44:47Έγκριση όρων διενέργειας μειοδοτικής διαδικασίας, για την ενοικίαση χώρου για τη στέγαση του Ε’ ΚΑΠΗΨΦΚΕΩΚ3-Κ3ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ80
01/05/2024 03:00:0001/05/2024 12:14:20Αλλαγές στην συγκρότηση της κοινής επιτροπής παρακολούθησης που αφορά την ενεργή προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ, «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΕΛΙΞΗ ΑΕ», λόγω των αλλαγών που προήλθαν από τις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 20236ΣΩΧΩΚ3-ΣΥΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93
01/05/2024 03:00:0020/05/2024 16:15:09Έγκριση όρων διενέργειας μειοδοτικής διαδικασίας, για την ενοικίαση χώρου, για την στέγαση των Γραφείων της Κοινωνικής ΥπηρεσίαςΨ7ΖΚΩΚ3-Κ2ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78
30/04/2024 03:00:0030/04/2024 16:07:55Ορισμός επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης, για το διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο “Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών ΚΑΠΗ”ΡΤΗΥΩΚ3-Χ3ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ100
29/04/2024 03:00:0030/04/2024 10:59:24ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο1 «Αποσφράγισης – Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών», ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο2 «Αποσφράγισης – Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών» και ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο3 «Αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Γνωμοδότησης για την κατακύρωση της σύμβασης» και ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ της σύμβασης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των Ορίων με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 1.4m3 με πλύση κάδων και τεσσάρων (4) containers συλλογής αποβλήτων»ΨΤΨΣΩΚ3-ΒΝ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84
29/04/2024 03:00:0029/04/2024 11:09:59Εξειδίκευση ΚΑΕ 15.6472.0005 «Διοργάνωση αγώνων δρόμου» προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 (17ος Γύρος Νέας Σμύρνης, συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Αθλουμένων Φίλων του Άλσους - ΣΑΦΑΝΣ)69ΧΩΩΚ3-ΞΣΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86
29/04/2024 03:00:0029/04/2024 09:22:18Α) Αποδοχή του ποσού #113.550,00#ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Β) Κατανομή και διάθεση του ποσού των #113.379,67#ευρώ (μετά τις νόμιμες κρατήσεις), στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης621ΩΩΚ3-513ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96
25/04/2024 03:00:0025/04/2024 10:16:39Έγκριση Μετάθεσης Χρόνου Παράδοσης των συμβατικών ειδών της Προμήθειας «Αστική Ανάπλαση Άλσους»Ψ178ΩΚ3-899ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74
25/04/2024 03:00:0025/04/2024 10:47:38Τροποποίηση της μελέτης «Αστική ανάπλαση του Άλσους Νέας Σμύρνης» (αριθμ. μελ. 40/2021) και επανυποβολή της στο Πράσινο Ταμείο, με σκοπό την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 208.3.1/2021 απόφασης του Διοικητικού του ΣυμβουλίουΨ5ΡΧΩΚ3-Ε73ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ75
25/04/2024 03:00:0025/04/2024 13:17:12Εξειδίκευση πίστωσης για τον κωδικό 15.6471.0009 με τίτλο «Θεατρικές και μουσικές εκδηλώσεις» προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, που αφορά την Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης για την 83η Επέτειο της Μάχης της Κρήτης, με την ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ Ν. Σμύρνης6ΦΡΨΩΚ3-2ΟΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85
25/04/2024 03:00:0025/04/2024 14:10:48Λήψη απόφασης για τον ορισμό υπαλλήλου ως υπολόγου για την έκδοση Χ.Ε.Π. προπληρωμής που αφορά τις δαπάνες της εκδήλωσης με τίτλο: «Εκδήλωση βραβεύσεων Μαθητών Εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Εκπαιδευτικών που αποχωρούν από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2022-2023»61ΜΟΩΚ3-Η1ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76
23/04/2024 03:00:0023/04/2024 10:57:01Έγκριση όρων διενέργειας μειοδοτικής διαδικασίας, για την ενοικίαση χώρου για την στέγαση του 7ου Λυκείου Νέας Σμύρνης και του 8ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης «ΕΣΤΙΑ»65ΡΞΩΚ3-0ΚΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77
11/04/2024 03:00:0011/04/2024 16:33:42Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης πρότασης του δήμου Νέας Σμύρνης για την «οικονομική υποστήριξη εξωστρεφών δράσεων 2024» στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος με τίτλο: «φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2024» στον άξονα προτεραιότητας 1: «προστασία φυσικού περιβάλλοντος – κλιματική ουδετερότητα & λοιπές δράσεις» του πράσινου ταμείου9Κ9ΙΩΚ3-4ΣΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ73
11/04/2024 03:00:0012/04/2024 15:12:36Έγκριση όρων διακήρυξης - τεχνικών προδιαγραφών για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθμ. 2/2024 μελέτης της Διεύθυνσης Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες διαμονής και σίτισης διακοπών μελών ΚΑΠΗ68ΟΑΩΚ3-4ΘΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72
10/04/2024 03:00:0010/04/2024 13:17:24Παράταση ή μη της σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Παρακολούθηση των Δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Νέας Σμύρνης», στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5161697 (α/α υποέργου 28)ΡΡΡΧΩΚ3-ΨΙΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65
10/04/2024 03:00:0010/04/2024 13:22:18Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή δανειακών συμβάσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»9Τ9ΦΩΚ3-ΦΗΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66
09/04/2024 03:00:0009/04/2024 13:18:16Ακύρωση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων οδών» και με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 202577ΨΖΖΦΩΚ3-Μ6ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69
09/04/2024 03:00:0009/04/2024 13:25:09Ακύρωση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Υπηρεσίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» και με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 281345601ΣΩΚ3-ΧΧ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71
09/04/2024 03:00:0009/04/2024 12:56:00Ακύρωση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης» και με Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 218156Ψ4ΧΒΩΚ3-ΤΒΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68
08/04/2024 03:00:0011/04/2024 10:45:46Ορισμός υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων, κατά την πραγματοποίηση αποκατάστασης ανθυγιεινών εστιών κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών6ΖΟΡΩΚ3-ΚΣ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ63
08/04/2024 03:00:0008/04/2024 13:54:38Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών Παρελθόντων οικ. ετών από το Ν.Π.Δ.Δ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ»92Α4ΩΚ3-ΒΕΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ67
05/04/2024 03:00:0005/04/2024 10:57:46Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών Δ’ τριμήνου 20239ΡΙΝΩΚ3-ΠΙΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62
05/04/2024 03:00:0005/04/2024 13:26:34Αναχρηματοδότηση Δανείων Δήμου Ν. Σμύρνης61ΘΛΩΚ3-Ω6ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70
04/04/2024 03:00:0004/04/2024 14:34:251η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, του Δήμου Νέας Σμύρνης9ΗΒΨΩΚ3-ΓΝΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60
04/04/2024 03:00:0005/04/2024 10:12:45Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών Γ’ τριμήνου 2023ΨΡΓ3ΩΚ3-Ο05ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61
03/04/2024 03:00:0003/04/2024 12:55:06Λήψη απόφασης που αφορά την άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 24/2023 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) και κατά των 1) Σ. Β. του Σ. και 2) Δ. Ζ. του Π.90ΓΘΩΚ3-ΠΘΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64
03/04/2024 03:00:0003/04/2024 13:39:57Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στο χώρο λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας εφήβων και ενηλίκων με αυτισμό και νοητική αναπηρία (Κωνσταντινουπόλεως 38)ΨΥ9ΒΩΚ3-1Α3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59
29/03/2024 02:00:0029/03/2024 09:39:23Έγκριση διάθεσης πίστωσης μισθώματος παρελθόντων οικ. ετών, για την χρήση αίθουσας 2ου ορόφου, από το πρώην ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός», επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 8767Γ8ΩΚ3-ΒΤΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56
29/03/2024 02:00:0029/03/2024 09:43:19Έγκριση διάθεσης πίστωσης αποζημίωσης χρήσης παρελθόντων οικ. ετών, για χρήση γραφείου 1ου ορόφου, από το πρώην ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός», επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 1662Λ8ΩΚ3-ΧΥΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54
29/03/2024 02:00:0029/03/2024 09:48:26Έγκριση διάθεσης πίστωσης αποζημίωσης χρήσης, παρελθόντων οικ. ετών για την χρήση του υπογείου του κτιρίου, από το πρώην ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός», επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 876ΨΝ0ΩΚ3-ΨΨΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55
28/03/2024 02:00:0028/03/2024 15:28:54Έγκριση 1ου Τελικού – Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του Έργου: «Δράσεις για τις εργασίες ανακαίνισης Κ.Ε.Π. για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Κ.Ε.Π.ΨΒΞΘΩΚ3-ΛΣ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ51
27/03/2024 02:00:0027/03/2024 10:04:21Κατακύρωση Πρακτικού της Επιτροπής για την Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (παρ. β, άρθρο 32, Ν.4412/2016) για την δαπάνη “Έξοδα Σίτισης Απόρων Μαθητών” και ανάδειξη αναδόχων62ΘΕΩΚ3-ΕΙΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ52
26/03/2024 02:00:0026/03/2024 11:22:55Εξειδίκευση του Κ.Α.Ε. 00.6736.0003 Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2024, για τη διοργάνωση Μαθητικού Μουσικού Φεστιβάλ6ΞΦ7ΩΚ3-ΔΟΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48
22/03/2024 02:00:0022/03/2024 15:18:24Έγκριση διάθεσης πίστωσης αποζημίωσης χρήσης, Ε’ Κ.Α.Π.ΗΡ5Ι5ΩΚ3-4ΩΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49
21/03/2024 02:00:0021/03/2024 13:10:54Πολυετής Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιας Διοίκησης 2025 - 2028 Δήμου Νέας Σμύρνης6Τ41ΩΚ3-0ΣΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57
21/03/2024 02:00:0021/03/2024 15:21:41Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για το διαγωνισμό άνω των ορίων με τίτλο “Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 14m3 με πλύση κάδων και τεσσάρων (4) containers συλλογής αποβλήτων”9ΨΖ6ΩΚ3-ΧΣΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50
21/03/2024 02:00:0021/03/2024 16:02:07Έγκριση διάθεσης πίστωσης μισθώματος - αποζημίωσης χρήσης, παρελθόντων οικ. ετών για την χρήση αίθουσας ισογείου, από το πρώην ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός», επί της οδού Mητροπολίτη Kυδωνιών Γρηγορίου 4ΡΛ2ΤΩΚ3-ΣΘΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53
19/03/2024 02:00:0019/03/2024 10:38:18Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 41/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής93ΥΒΩΚ3-Ω0ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47
12/03/2024 02:00:0012/03/2024 14:07:44Λήψη απόφασης που αφορά στην κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της κ. Σ******** Ε****ΨΕ09ΩΚ3-ΞΡΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42
12/03/2024 02:00:0012/03/2024 15:18:11Έγκριση ή μη του Επενδυτικού Σχεδίου (investment plan) μετάβασης του Δήμου Νέας Σμύρνης προς την ουδετερότητα του ανθρακικού αποτυπώματος των δημοτικών λειτουργιών/European City Facility (EUCF) – πρόγραμμα Έρευνας & καινοτομίας «Horrizon 2020» της Ε.Ε.ΨΨΩΞΩΚ3-ΛΜ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46
12/03/2024 02:00:0012/03/2024 15:46:10Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 272/23 ΑΟΕ ( με ΑΔΑ:9ΙΨΩΩΚ3-ΝΥΤ) και Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης Ποσού #40,00#€ που αφορά πρόστιμο παράβασης Κ.Ο.Κ.98ΦΑΩΚ3-Π7ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43
12/03/2024 02:00:0012/03/2024 09:20:15Λήψη απόφασης που αφορά στην κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και του κ. Π********** Ι*****ΨΧΠΟΩΚ3-Ο78ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40
11/03/2024 02:00:0011/03/2024 17:11:27Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών (κοιμητηρίου)Ρ32ΚΩΚ3-Ξ0ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38
08/03/2024 02:00:0019/03/2024 10:40:01Λήψη απόφασης που αφορά στην κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και του κ. Μ********* Α******** ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 47/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Ε. ΑΔΑ 93ΥΒΩΚ3-Ω0Β9ΧΨΩΩΚ3-1ΟΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41
08/03/2024 02:00:0008/03/2024 11:55:13Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών63Ξ2ΩΚ3-ΘΣ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35
08/03/2024 02:00:0008/03/2024 12:02:58Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών6Φ4ΧΩΚ3-ΣΓΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36
08/03/2024 02:00:0008/03/2024 12:07:27Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετώνΨΧΕΕΩΚ3-ΡΔ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37
07/03/2024 02:00:0007/03/2024 14:05:04Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη επικίνδυνων δέντρων6ΘΛΚΩΚ3-2Θ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33
07/03/2024 02:00:0007/03/2024 13:59:23Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη ξερών δένδρων97ΤΘΩΚ3-ΜΗΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34
07/03/2024 02:00:0007/03/2024 14:39:13Λήψη απόφασης που αφορά την άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου αιτήσεως περί αναιρέσεως της υπ’ αριθμ. Α1172/2023 αποφάσεως του ΣΤ’ Μονομελούς τμήματος του Διοικητικού Εφετείου ΠειραιώςΨΒΩ7ΩΚ3-2ΘΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39
07/03/2024 02:00:0007/03/2024 10:44:57Α) Συμπληρωματική συμμετοχή με ίδιους πόρους του Δήμου στην πρόσκληση του «Ψηφιακού Μετασχηματισμού Β) Απόσυρση Πράξης από την ΑΤ09 του Προγράμματος Α.ΤΡΙΤΣΗΣ6ΤΨ7ΩΚ3-ΧΕΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ44
06/03/2024 02:00:0006/03/2024 15:34:45Εξειδίκευση του Κ.Α. 15.6471.0009 για τη διοργάνωση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων9ΩΛ6ΩΚ3-69ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45
05/03/2024 02:00:0005/03/2024 11:34:35Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετώνΨ16ΚΩΚ3-Ρ7ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36
04/03/2024 02:00:0004/03/2024 13:41:08Έγκριση διαγραφής χρέωσης από τους βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών6Η4ΟΩΚ3-ΒΕΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27
04/03/2024 02:00:0004/03/2024 13:48:16Έγκριση διαγραφής χρέωσης από τους βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετώνΨ3ΛΗΩΚ3-ΞΗΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28
04/03/2024 02:00:0004/03/2024 15:28:17Ορισμός εκπροσώπων - διαχειριστών για τραπεζικές συναλλαγές9ΩΧ8ΩΚ3-ΥΔΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32
29/02/2024 02:00:0029/02/2024 10:40:24Λήψη απόφασης που αφορά α) στην άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 242/22-12-2017 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών (Διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητα) και β) στην έγκριση της ασκηθείσας από 29-03-2018 εφέσεως κατ’ αυτής και κατά του Ν. Χ. του Θ., ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εφέσεων), με ΓΑΚ 2948/2018 στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας και 41789/2018 στο Πρωτοδικείο Αθηνών και ΕΑΚ 62/2018 στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας και 2056/2018 στο Πρωτοδικείο Αθηνών9Γ3ΝΩΚ3-ΥΛΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31
28/02/2024 02:00:0028/02/2024 14:35:03Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και του Λ******* Μ*****ΨΤ27ΩΚ3-ΒΚΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30
26/02/2024 02:00:0026/02/2024 13:39:26Παράταση Μίσθωσης Περιπτέρου επί της οδού Αιγαίου αριθμ. 269Ρ1ΙΩΚ3-232ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29
26/02/2024 02:00:0026/02/2024 16:22:01Έγκριση Πρακτικού - Γνωμοδότησης Επιλογής Οριστικού Αναδόχου για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ 2023-2026» της υπ’ αριθμ. μελ. 13/2023634ΙΩΚ3-6ΣΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26
23/02/2024 02:00:0023/02/2024 09:19:48Ορισμός Επιτροπής Χαρακτηρισμού & Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. : 30/2022)6Μ8ΞΩΚ3-4ΓΡΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ22
23/02/2024 02:00:0023/02/2024 09:24:17Έγκριση Πρακτικού - Γνωμοδότησης Κατακύρωσης Οριστικού Αναδόχου για την Ομάδα Ε1 του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)» της υπ’ αριθμ. 6/2023 μελέτης της Δ/νσης Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 86.584,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%)Ψ74ΟΩΚ3-60ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25
23/02/2024 02:00:0023/02/2024 09:56:13Απομάκρυνση και κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος κουβουκλίου περιπτέρου επί της οδού Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 3497ΘΜΩΚ3-Ω32ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23
22/02/2024 02:00:0022/02/2024 15:33:05Εγκριση Πρακτικού - Γνωμοδότησης Κατακύρωσης Οριστικών Αναδόχων του Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2023 - 2024», της υπ’ αριθμ. 14/2023 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 222.787,32€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)ΨΙ6ΙΩΚ3-ΙΗ6ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ24
08/02/2024 02:00:0008/02/2024 10:46:27Έγκριση Πρακτικού α) Κήρυξης Οριστικού Αναδόχου ως έκπτωτου και κατάπτωση εγγύησης συμμετοχής του και β) Ανάδειξης νέου Προσωρινού Αναδόχου για την Ομάδα Ε1 του Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)» (Αριθμ. Μελ. 6/2023)Ψ5ΔΦΩΚ3-Π9ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19
08/02/2024 02:00:0008/02/2024 12:24:41Έγκριση όρων διακήρυξης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 14m3 με πλύση κάδων και τεσσάρων (4) containers συλλογής αποβλήτων» (Α. ΤΡΙΤΣΗΣ 04).Ψ7ΞΝΩΚ3-ΓΟ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2024
08/02/2024 02:00:0008/02/2024 14:43:49Έγκριση Πρακτικού Νο 3 επιτροπής διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου & κατακύρωσης της σύμβασης (ανάδειξη οριστικού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου «επισκευή-συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων» (αρ. Μελ. 13/2023)Ρ666ΩΚ3-5ΤΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20
08/02/2024 02:00:0008/02/2024 14:36:47ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο2 περί ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Γνωμοδότηση για την κατακύρωση της σύμβασης και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των Ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 798.387,05€ (άνευ ΦΠΑ)ΨΞΥΓΩΚ3-Λ9ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18
07/02/2024 02:00:0007/02/2024 14:29:53Έγκριση των Όρων της Απόφασης Ένταξης και του Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα της Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021-2027, στον Στόχο Πολιτικής 4Β «Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υπηρεσιών για την στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση κινδύνων φτώχεια» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+).6ΛΤΞΩΚ3-ΜΨΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17/2024
06/02/2024 02:00:0006/02/2024 11:05:24Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού ύψους πενήντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών #50,65€#ΨΛΕΠΩΚ3-69ΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ14
06/02/2024 02:00:0026/03/2024 12:59:42Έγκριση συμμετοχής ενός στελέχους /συνεργάτη του Δήμου σε συνάντηση των εταίρων στην πόλη Greifswald της Γερμανίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος UpPet6ΣΒ2ΩΚ3-9ΙΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21
05/02/2024 02:00:0005/02/2024 12:32:28Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού ύψους 1.393,20€ΨΛΙΟΩΚ3-79ΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ13
05/02/2024 02:00:0005/02/2024 11:01:48Διαβίβαση Πρακτικού Νο 2 Απόρριψης Προσφοράς ως απαράδεκτης που αφορά στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων Πρασίνου» (υπ’ αριθμ. 7/2023 μελέτη)»6ΥΧ9ΩΚ3-ΑΟΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12
01/02/2024 02:00:0001/02/2024 15:04:01Έγκριση πληρωμής τιμολογίων για το πρόγραμμα «Σίτιση Οικονομικά Αδύναμων Μαθητών του Δήμου»Ψ5ΜΤΩΚ3-ΞΞΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11
31/01/2024 02:00:0031/01/2024 16:05:14Έγκριση διαγραφής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετώνΡΗΨΙΩΚ3-ΡΝ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6
30/01/2024 02:00:0030/01/2024 08:59:55Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία: “Έξοδα σίτισης απόρων μαθητών”6ΜΒΔΩΚ3-Γ6ΞΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ7
30/01/2024 02:00:0030/01/2024 14:47:52«Έγκριση Πρακτικού Νο2 περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της σύμβασης του έργου «Αστική Αναζωογόνηση του Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Νικομηδείας, Εθνικής Στέγης, Αρτάκης και Τραπεζούντος και Ποιοτική Αναβάθμιση του Σ.Σ. Νικομηδείας» (αρ. μελ. 22/2023) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου»9ΠΙ4ΩΚ3-Η1ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3
30/01/2024 02:00:0020/03/2024 11:16:49α) Ανάθεση στα κατά τόπους κυλικεία σχολείων της Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Νέας Σμύρνης με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση. β) Ορισμός υπευθύνου για τον έλεγχο και τη λειτουργία του εν λόγω προγράμματοςΨΧΒ6ΩΚ3-52ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8
29/01/2024 02:00:0029/01/2024 11:46:36: «Α) Αποδοχή του ποσού #113.550,00#ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Β) Κατανομή και διάθεση του ποσού των #113.379,67#ευρώ (μετά τις νόμιμες κρατήσεις), στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης»9ΦΝΒΩΚ3-ΡΨΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9
29/01/2024 02:00:0029/01/2024 16:04:26Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ 2023-2026» του Δήμου Νέας Σμύρνης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου6ΥΩΦΩΚ3-ΛΨΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5
26/01/2024 02:00:0026/01/2024 15:44:27Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου έτους 2023906ΝΩΚ3-ΛΞ9ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ4
24/01/2024 02:00:0024/01/2024 16:05:24Εκλογή Αντιπροέδρου - Συγκρότηση Δημοτικής ΕπιτροπήςΡ70ΗΩΚ3-ΘΩΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1/2024
24/01/2024 02:00:0024/01/2024 16:07:58Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης - Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών - Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγήςΨΩ74ΩΚ3-ΝΙΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2024