Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Δημοτικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2024.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
04/03/2024 02:00:0004/03/2024 15:28:17Ορισμός εκπροσώπων - διαχειριστών για τραπεζικές συναλλαγές9ΩΧ8ΩΚ3-ΥΔΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32
04/03/2024 02:00:0004/03/2024 13:41:08Έγκριση διαγραφής χρέωσης από τους βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών6Η4ΟΩΚ3-ΒΕΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27
04/03/2024 02:00:0004/03/2024 13:48:16Έγκριση διαγραφής χρέωσης από τους βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετώνΨ3ΛΗΩΚ3-ΞΗΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28
29/02/2024 02:00:0029/02/2024 10:40:24Λήψη απόφασης που αφορά α) στην άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 242/22-12-2017 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας, Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών (Διαφορές για ζημίες από αυτοκίνητα) και β) στην έγκριση της ασκηθείσας από 29-03-2018 εφέσεως κατ’ αυτής και κατά του Ν. Χ. του Θ., ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εφέσεων), με ΓΑΚ 2948/2018 στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας και 41789/2018 στο Πρωτοδικείο Αθηνών και ΕΑΚ 62/2018 στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας και 2056/2018 στο Πρωτοδικείο Αθηνών9Γ3ΝΩΚ3-ΥΛΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31
28/02/2024 02:00:0028/02/2024 14:35:03Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και του Λ******* Μ*****ΨΤ27ΩΚ3-ΒΚΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30
26/02/2024 02:00:0026/02/2024 13:39:26Παράταση Μίσθωσης Περιπτέρου επί της οδού Αιγαίου αριθμ. 269Ρ1ΙΩΚ3-232ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29
26/02/2024 02:00:0026/02/2024 16:22:01Έγκριση Πρακτικού - Γνωμοδότησης Επιλογής Οριστικού Αναδόχου για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ 2023-2026» της υπ’ αριθμ. μελ. 13/2023634ΙΩΚ3-6ΣΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26
23/02/2024 02:00:0023/02/2024 09:24:17Έγκριση Πρακτικού - Γνωμοδότησης Κατακύρωσης Οριστικού Αναδόχου για την Ομάδα Ε1 του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια με τίτλο «ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)» της υπ’ αριθμ. 6/2023 μελέτης της Δ/νσης Κυκλικής Οικονομίας και Ανακύκλωσης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 86.584,12€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%)Ψ74ΟΩΚ3-60ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25
23/02/2024 02:00:0023/02/2024 09:19:48Ορισμός Επιτροπής Χαρακτηρισμού & Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. : 30/2022)6Μ8ΞΩΚ3-4ΓΡΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ22
23/02/2024 02:00:0023/02/2024 09:56:13Απομάκρυνση και κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος κουβουκλίου περιπτέρου επί της οδού Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 3497ΘΜΩΚ3-Ω32ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23
22/02/2024 02:00:0022/02/2024 15:33:05Εγκριση Πρακτικού - Γνωμοδότησης Κατακύρωσης Οριστικών Αναδόχων του Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2023 - 2024», της υπ’ αριθμ. 14/2023 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 222.787,32€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)ΨΙ6ΙΩΚ3-ΙΗ6ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ24
08/02/2024 02:00:0008/02/2024 14:36:47ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο2 περί ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Γνωμοδότηση για την κατακύρωση της σύμβασης και την ανάδειξη οριστικού αναδόχου του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού άνω των Ορίων για την υπηρεσία με τίτλο «1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 798.387,05€ (άνευ ΦΠΑ)ΨΞΥΓΩΚ3-Λ9ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18
08/02/2024 02:00:0008/02/2024 14:43:49Έγκριση Πρακτικού Νο 3 επιτροπής διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου & κατακύρωσης της σύμβασης (ανάδειξη οριστικού αναδόχου) για την εκτέλεση του έργου «επισκευή-συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων» (αρ. Μελ. 13/2023)Ρ666ΩΚ3-5ΤΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20
08/02/2024 02:00:0008/02/2024 12:24:41Έγκριση όρων διακήρυξης για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 14m3 με πλύση κάδων και τεσσάρων (4) containers συλλογής αποβλήτων» (Α. ΤΡΙΤΣΗΣ 04).Ψ7ΞΝΩΚ3-ΓΟ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2024
08/02/2024 02:00:0008/02/2024 10:46:27Έγκριση Πρακτικού α) Κήρυξης Οριστικού Αναδόχου ως έκπτωτου και κατάπτωση εγγύησης συμμετοχής του και β) Ανάδειξης νέου Προσωρινού Αναδόχου για την Ομάδα Ε1 του Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ)» (Αριθμ. Μελ. 6/2023)Ψ5ΔΦΩΚ3-Π9ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19
07/02/2024 02:00:0007/02/2024 14:29:53Έγκριση των Όρων της Απόφασης Ένταξης και του Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης Υποέργου με Ίδια Μέσα της Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» στο ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2021-2027, στον Στόχο Πολιτικής 4Β «Προώθηση της περιφερειακής κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση των μηχανισμών και υπηρεσιών για την στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, της ισότητας των ευκαιριών και την αντιμετώπιση κινδύνων φτώχεια» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+).6ΛΤΞΩΚ3-ΜΨΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17/2024
06/02/2024 02:00:0006/02/2024 11:05:24Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού ύψους πενήντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών #50,65€#ΨΛΕΠΩΚ3-69ΜΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ14
06/02/2024 02:00:0006/02/2024 13:14:43Έγκριση συμμετοχής ενός στελέχους /συνεργάτη του Δήμου σε συνάντηση των εταίρων στην πόλη Greifswald της Γερμανίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος UpPet6ΣΒ2ΩΚ3-9ΙΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ21
05/02/2024 02:00:0005/02/2024 12:32:28Επιστροφή Αχρεωστήτως Καταβληθέντος ποσού ύψους 1.393,20€ΨΛΙΟΩΚ3-79ΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ13
05/02/2024 02:00:0005/02/2024 11:01:48Διαβίβαση Πρακτικού Νο 2 Απόρριψης Προσφοράς ως απαράδεκτης που αφορά στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες Συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων Πρασίνου» (υπ’ αριθμ. 7/2023 μελέτη)»6ΥΧ9ΩΚ3-ΑΟΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12
01/02/2024 02:00:0001/02/2024 15:04:01Έγκριση πληρωμής τιμολογίων για το πρόγραμμα «Σίτιση Οικονομικά Αδύναμων Μαθητών του Δήμου»Ψ5ΜΤΩΚ3-ΞΞΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11
31/01/2024 02:00:0031/01/2024 16:05:14Έγκριση διαγραφής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετώνΡΗΨΙΩΚ3-ΡΝ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6
30/01/2024 02:00:0030/01/2024 14:47:52«Έγκριση Πρακτικού Νο2 περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της σύμβασης του έργου «Αστική Αναζωογόνηση του Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Νικομηδείας, Εθνικής Στέγης, Αρτάκης και Τραπεζούντος και Ποιοτική Αναβάθμιση του Σ.Σ. Νικομηδείας» (αρ. μελ. 22/2023) και ανάδειξη οριστικού αναδόχου»9ΠΙ4ΩΚ3-Η1ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3
30/01/2024 02:00:0030/01/2024 11:23:39α) Ανάθεση στα κατά τόπους κυλικεία σχολείων της Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Νέας Σμύρνης με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση. β) Ορισμός υπευθύνου για τον έλεγχο και τη λειτουργία του εν λόγω προγράμματοςΨΧΒ6ΩΚ3-52ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8
30/01/2024 02:00:0030/01/2024 08:59:55Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία: “Έξοδα σίτισης απόρων μαθητών”6ΜΒΔΩΚ3-Γ6ΞΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ7
29/01/2024 02:00:0029/01/2024 11:46:36: «Α) Αποδοχή του ποσού #113.550,00#ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Β) Κατανομή και διάθεση του ποσού των #113.379,67#ευρώ (μετά τις νόμιμες κρατήσεις), στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης»9ΦΝΒΩΚ3-ΡΨΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9
29/01/2024 02:00:0029/01/2024 16:04:26Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με αντικείμενο την «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ 2023-2026» του Δήμου Νέας Σμύρνης και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου6ΥΩΦΩΚ3-ΛΨΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5
26/01/2024 02:00:0026/01/2024 15:44:27Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου έτους 2023906ΝΩΚ3-ΛΞ9ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ4
24/01/2024 02:00:0024/01/2024 16:07:58Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης - Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ’ αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών - Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγήςΨΩ74ΩΚ3-ΝΙΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2024
24/01/2024 02:00:0024/01/2024 16:05:24Εκλογή Αντιπροέδρου - Συγκρότηση Δημοτικής ΕπιτροπήςΡ70ΗΩΚ3-ΘΩΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1/2024