Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2023.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
30/01/2023 02:00:0030/01/2023 14:12:55ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 29-1-2023 έως 31-12-20239ΡΡΠΩΚ3-7ΥΥΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ1/2023
24/01/2023 02:00:0024/01/2023 15:11:56«Γνωμοδότηση σχετικά με την μη ύπαρξη άλλης σχολικής μονάδας με την προσωνυμία «Διδώ Σωτηρίου», προκειμένου να ονομαστεί το 13ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης σε: «13ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης – Διδώ Σωτηρίου».6Υ95ΩΚ3-2ΧΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117/2022
24/01/2023 02:00:0026/01/2023 12:57:08«Προσκύρωση πρασιάς επί της οδού Αμισσού 43 του Ο.Τ. 98».Ψ283ΩΚ3-ΙΗΒΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ119/2022
24/01/2023 02:00:0026/01/2023 12:49:47«Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή με τον Πασχάλη Τόνιο».6ΟΞ4ΩΚ3-69ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ118/2022
24/01/2023 02:00:0026/01/2023 16:54:16«Γνωμοδότηση σχετικά με την μη ύπαρξη άλλης σχολικής μονάδας με την προσωνυμία «Διδώ Σωτηρίου», προκειμένου να ονομαστεί το 13ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης σε: «13ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης – Διδώ Σωτηρίου».Ρ10ΘΩΚ3-5ΕΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117/2022
23/01/2023 02:00:0024/01/2023 09:53:34Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού πράξης που χρηματοδοτείται από ΠΕΠ Αττικής.6Υ4ΑΩΚ3-74ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ128/2022
19/01/2023 02:00:0019/01/2023 13:29:13«Αύξηση χρηματικού ορίου ατομικού ετήσιου εισοδήματος για ένταξη στις Κοινωνικές Δομές (Δημοτικά Ιατρεία, Φυσικοθεραπευτήριο, Οδοντιατρείο, Κοινωνικό Φαρμακείο και Υπηρεσίες Λογοθεραπείας - Εργοθεραπείας) από τις 8.000€ στις 10.000€».9ΤΧΙΩΚ3-ΠΛΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ124/2022
19/01/2023 02:00:0019/01/2023 13:32:58«Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Νέας Σμύρνης στα Σχολικά Συμβούλια, σύμφωνα με τον Ν.4823/2021 (ΦΕΚ: Α’136/03.08.2021)».9ΦΙ7ΩΚ3-ΔΤΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ125/2022
19/01/2023 02:00:0019/01/2023 14:32:31«Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου 2022».942ΔΩΚ3-ΖΓΛΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ127/2022
18/01/2023 02:00:0018/01/2023 14:14:53«Περί κοπής ή μη δένδρων».9ΝΖΧΩΚ3-ΧΞΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ108/2022
18/01/2023 02:00:0018/01/2023 14:31:33«Περί μη κοπής δένδρων».66ΗΧΩΚ3-ΡΨ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ109/2022
18/01/2023 02:00:0018/01/2023 12:38:19«Ορισμός οργάνων διαδικασιών σύναψης και παρακολούθησης δημοσίων συμβάσεων κατόπιν διαγωνισμού».9ΣΖΡΩΚ3-Θ7ΨΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ116/2022
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 11:20:47Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έτος 2023».ΨΝ7ΞΩΚ3-ΔΥ4ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ114/2022
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 11:43:00«Συγκρότηση επιτροπής Εκτίμησης – Καταλληλότητας Ακινήτων για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης, για το έτος 2023».6ΦΜ8ΩΚ3-Ρ1ΛΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ115/2022
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 10:46:13Α) Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Νέας Σμύρνης, Β) Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους και γραμματειακής υποστήριξης σύμφωνα με τα άρθρα 4 ,5 και 7 του Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΨΗΜΗΩΚ3-9Φ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ126/2022
16/01/2023 02:00:0016/01/2023 12:07:03Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 83/2022 και 57/2022 Αποφάσεων Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.9Δ5ΓΩΚ3-Ν1ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ105/2022
16/01/2023 02:00:0016/01/2023 12:19:39Γνωμοδότηση για την έγκριση λειτουργίας καινούργιας ειδικότητας στο 1ο ΕΠΑΛ Νέας Σμύρνης.99Θ3ΩΚ3-Τ7ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106/2022
12/01/2023 02:00:0012/01/2023 13:27:32Κατάρτιση Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Οικονομικού έτους 2023.ΨΗΧ5ΩΚ3-Ε23ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ123/2022
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 15:28:50Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2023.ΨΝ37ΩΚ3-ΨΝ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ122/2022