Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2023.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
29/12/2023 02:00:0029/12/2023 10:41:23Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξωδίκου συμβιβασμού με τον Α.Μ.ΨΡΛ2ΩΚ3-ΚΓ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ170/2023
28/12/2023 02:00:0028/12/2023 14:37:16Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Βρεφονηπιακός Σταθμός Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων - Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης.6Φ4ΞΩΚ3-ΟΒΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ222/2023
28/12/2023 02:00:0028/12/2023 15:12:08Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό.61ΗΙΩΚ3-6Ρ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ223/2023
28/12/2023 02:00:0028/12/2023 15:43:09Τροποποίηση συμβάσεων με αντικείμενο «Έξοδα σίτισης απόρων μαθητών και έκδοση συμπληρωματικής ΑΑΥ.Ψ252ΩΚ3-Χ3ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ224/2023
22/12/2023 02:00:0022/12/2023 11:48:583η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός» Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩΝΟ2ΩΚ3-Ρ95ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ220/2023
22/12/2023 02:00:0022/12/2023 10:47:52Έγκριση κανονισμού για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις της λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών913ΓΩΚ3-4Ε5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ213/2023
20/12/2023 02:00:0020/12/2023 15:42:17Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου - Κράτητος» Αρ. Μελ. 53/2018.9ΧΑΕΩΚ3-Κ4ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ226/2023
19/12/2023 02:00:0019/12/2023 15:08:46Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Νέας Σμύρνης έτους 2024Ψ6ΟΝΩΚ3-15ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ218/2023
19/12/2023 02:00:0019/12/2023 12:42:4512η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023, Δήμου Ν. Σμύρνης6ΒΧΗΩΚ3-ΜΣΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ219/2023
08/12/2023 02:00:0008/12/2023 14:06:02Έγκριση της χρονικής παράτασης της σύμβασης για τις υπηρεσίες συμβούλου της πράξης ‘’Δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης’’6Ρ2ΦΩΚ3-ΨΣΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ217/2023
07/12/2023 02:00:0007/12/2023 10:54:32Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νέας Σμύρνης9Κ6ΖΩΚ3-ΒΗ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ214/2023
07/12/2023 02:00:0007/12/2023 12:27:46Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ν. Σμύρνης για τη σχολική περίοδο 2024-202593Σ9ΩΚ3-Η8ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ216/2023
07/12/2023 02:00:0007/12/2023 10:29:36Έγκριση πρακτικού Εκτελεστικής Επιτροπής περί «έγκρισης Γενικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών Φυσικών Καταστροφών του Δήμου Ν. Σμύρνης9Ρ2ΦΩΚ3-ΡΤΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ212/2023
06/12/2023 02:00:0006/12/2023 11:04:11Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου - Κράτητος» Αρ. Μελ. 53/2018ΩΖΧΙΩΚ3-Α5ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ215/2023
06/12/2023 02:00:0006/12/2023 09:48:16Έγκριση ή μη της ασκηθείσας με ΓΑΚ 6208/2023 και ΕΑΚ 253/2023 εφέσεως του Δήμου Νέας Σμύρνης (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), κατά της υπ’ αριθμ. 17/2023 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Περιουσιακών-Εργατικών Διαφορών), μετά από παραπομπή της υπ’ αριθμ. 241/2023 ΑΟΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 31 του Ν.5013/2023ΨΑΔ7ΩΚ3-ΘΤΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ207/2023
05/12/2023 02:00:0005/12/2023 14:07:28Έγκριση Γ΄ τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Βρεφονηπιακός Σταθμός Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.ΔΨ5ΧΨΩΚ3-ΣΨ9ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ211/2023
05/12/2023 02:00:0005/12/2023 13:34:57Έγκριση Β΄ τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Βρεφονηπιακός Σταθμός Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ6ΩΧΨΩΚ3-5ΣΘΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ210/2023
05/12/2023 02:00:0005/12/2023 12:40:37Έγκριση Γ΄ τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ9ΚΞΧΩΚ3-4ΝΚΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ209/2023
04/12/2023 02:00:0004/12/2023 15:04:20Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ93ΘΒΩΚ3-5ΜΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ208
01/12/2023 02:00:0001/12/2023 14:20:38Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος επιχορήγησης της Δ.ΥΠ.Α για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών6ΙΣΕΩΚ3-Η4ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ204/2023
01/12/2023 02:00:0001/12/2023 15:14:59Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Εσόδων και Δαπανών καθώς και Γενικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εσόδων - Εξόδων Δήμου Νέας Σμύρνης, οικονομικού έτους 2022Ρ0ΝΘΩΚ3-4ΥΩΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ206/2023
01/12/2023 02:00:0001/12/2023 14:55:5711η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2023, Δήμου Ν. ΣμύρνηςΨΕΖΧΩΚ3-45ΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ205/2023
15/11/2023 02:00:0015/11/2023 13:56:33Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικ. Έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός6ΘΘΞΩΚ3-1ΤΑΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ189/2023
15/11/2023 02:00:0015/11/2023 13:41:39Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων» με αρ. μελ. 01/2021ΨΒ68ΩΚ3-7Τ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ195/2023
15/11/2023 02:00:0015/11/2023 14:09:04Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 151/2023 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: Ψ8ΤΦΩΚ3-Ε2Σ) περί «Τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 21489/21.07.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013133517) σύμβασης και αύξηση του αρχικού της ποσού κατά 1.000,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 13%, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων (γάλα εργαζομένων) για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 24851/05.09.2023 Πρακτικό-Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών»6ΣΘ8ΩΚ3-Β1ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ196/2023
15/11/2023 02:00:0015/11/2023 12:56:06Έγκριση Β΄ τριμηνιαίας έκθεσης Οικ. έτους 2023 ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης9ΨΡΒΩΚ3-Ε0ΑΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ185/2023
15/11/2023 02:00:0015/11/2023 14:22:58Έγκριση του Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών Αυτοτελών των Διευθύνσεων Αυτοτελών ΤμημάτωνΨΙ2ΔΩΚ3-ΚΟΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ197/2023
10/11/2023 02:00:0010/11/2023 15:04:07Πρόσληψη δύο (2) ασκούμενων Δικηγόρων στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης95ΙΕΩΚ3-Γ6ΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ198/2023
10/11/2023 02:00:0014/11/2023 15:14:22Υποβολή Τεκμηριωμένης Έκθεσης – Αιτήματος προς το ΥΠ.ΕΣ. για τη διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Βρεφονηπιακός Σταθμός Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας παιδιών & νέων - Εθνική Στέγη, Δήμου Νέας Σμύρνης».ΩΧΔΒΩΚ3-ΓΩ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ191/2023
09/11/2023 02:00:0009/11/2023 12:55:16Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Α΄ Εξαμήνου έτους 20239ΕΜΦΩΚ3-ΣΩ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ180/2023
09/11/2023 02:00:0009/11/2023 10:02:13«Παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων (αμφιθέατρο) του 3ου Λυκείου Ν. Σμύρνης του σχολικού συγκροτήματος Νικομηδείας στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για την πραγματοποίηση Πολιτιστικής Εκδήλωσης».6ΞΣ7ΩΚ3-Ω5ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ181/2023
09/11/2023 02:00:0009/11/2023 12:03:45Έγκριση Ισολογισμού - Οικονομικών Καταστάσεων έτους 20226ΟΩΞΩΚ3-4Β8ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ179/2023
08/11/2023 02:00:0008/11/2023 10:50:46Παράταση της υπ’ αριθμ. 36507/29.12.2022 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 22SYMV011926600 29-12-2022) με τίτλο “ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΑΥΑΓΩΣΩΣΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ” (Κ.Α.Ε: 15.6142.0076)».9ΓΣΜΩΚ3-Ε94ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ199/2023
08/11/2023 02:00:0010/11/2023 10:44:27Αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών Τελών Καθαριότητας, Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου για το έτος 2024ΩΝΟ1ΩΚ3-8ΟΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ192/2023
07/11/2023 02:00:0007/11/2023 12:39:53Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 69/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΜΖΘΩΚ3-8ΒΤ) σχετικά με την αναγκαιότητα παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Σαράντα Εκκλησιών 61Ψ2ΙΟΩΚ3-ΚΑΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ203/2023
06/11/2023 02:00:0015/11/2023 11:59:48Αναγκαιότητα παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου στη συμβολή των οδών Αρτάκης και Εθνικής Παλιγγενεσίας ιδιοκτησίας Α.Σ. και Α.Α. και αναπροσαρμογή μισθώματος65ΜΛΩΚ3-ΨΜΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ183/2023
06/11/2023 02:00:0006/11/2023 11:22:40Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31804/2021 σύμβασης.9ΠΥΩΩΚ3-Π7ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ182/2023
06/11/2023 02:00:0007/11/2023 13:14:10Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Βυζαντίου (από Κυδωνιών έως Ομήρου) στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμιση Δημοσίου Χώρου» Κύριο ΥΕ-1 της πράξης ΑΚΕ Δήμου Ν. ΣμύρνηςΡ6ΟΓΩΚ3-2ΑΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ202/2023
06/11/2023 02:00:0006/11/2023 13:56:32Παράταση σύμβασης για την «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Παρακολούθηση των Δράσεων Μικροκινητικότητας του Δήμου Νέας Σμύρνης".Ψ5Μ9ΩΚ3-Γ50ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ200/2023
03/11/2023 02:00:0003/11/2023 14:51:04Έκτακτη επιχορήγηση Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΨΠΛΘΩΚ3-ΑΥΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ193/2023
03/11/2023 02:00:0003/11/2023 14:13:59«Έκτακτη επιχορήγηση ποσού εκατόν ενενήντα χιλιάδες ευρώ (190.000€), στο πλαίσιο οικονομικής διευκόλυνσης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».6Λ02ΩΚ3-ΓΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ187/2023
03/11/2023 02:00:0003/11/2023 12:51:09«Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ.».ΨΜΚΧΩΚ3-ΡΛΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ188/2023
02/11/2023 02:00:0002/11/2023 14:05:25Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας ΣμύρνηςΨΖΚΓΩΚ3-Θ6ΤΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ186/2023
02/11/2023 02:00:0002/11/2023 12:37:4910η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νέας Σμύρνης9ΜΟ7ΩΚ3-3Υ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ190/2023
02/11/2023 02:00:0006/11/2023 12:57:35Έγκριση της υπ’ αριθμ. 46/2023 απόφασης ΕΠΖ περί κοπής ή μη δένδρου6ΒΒΚΩΚ3-ΜΙ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ201/2023
02/11/2023 02:00:0002/11/2023 13:03:133η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 20239ΧΥ8ΩΚ3-76ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ184/2023
31/10/2023 02:00:0006/11/2023 14:17:25«Παράταση της από 01/11/22 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των ΟΤΑ Α΄ βαθμού «Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης», «Δήμος Νέας Σμύρνης» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.» για την πράξη «Διοικητική Υποστήριξη στο Δήμο Νέας Σμύρνης για την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας Δόμησης» έως και τις 30/06/2024 με τροποποίηση των άρθρων 6 (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ) και 7 (ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.5043/2023».9ΖΖΙΩΚ3-602ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ194/2023
12/10/2023 03:00:0012/10/2023 14:14:13«Λήψη απόφασης επί των αγωγών με αριθμούς κατάθεσης 85518/2490/2023 των Χαραλαμπίδου κ.λ.π. (σύνολο 44 άτομα), 55108/1722/2023 των Χαραλαμπίδου κ.λ.π. (σύνολο 38 άτομα), 98259/2838/2023 των Χαραλαμπίδου κ.λ.π. (σύνολο 46 άτομα) εργαζομένων του Δήμου Νέας Σμύρνης».ΩΖ9ΞΩΚ3-Ω8ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ173/2023
06/10/2023 03:00:0006/10/2023 11:03:40Πρακτικό ματαίωσης της 7ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.9ΞΗ2ΩΚ3-8Η8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24872
06/10/2023 03:00:0006/10/2023 11:06:30Πρακτικό ματαίωσης της 9ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.9ΟΖΕΩΚ3-Υ1ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28425
06/10/2023 03:00:0006/10/2023 11:30:42Πρακτικό ματαίωσης της 16ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.66Ω0ΩΚ3-41ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28551
06/10/2023 03:00:0006/10/2023 11:20:16Πρακτικό ματαίωσης της 20ης Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.Ψ9ΒΧΩΚ3-ΕΤΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28545
06/10/2023 03:00:0006/10/2023 12:29:06Πρακτικό ματαίωσης της 14ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.96ΙΝΩΚ3-60ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28567
05/10/2023 03:00:0005/10/2023 12:07:04Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 21489/21.07.2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013133517) σύμβασης και αύξηση του αρχικού της ποσού κατά 1.000,00 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 13%, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων (γάλα εργαζομένων) για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 24851/05.09.2023 Πρακτικό-Γνωμοδότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών.Ψ8ΤΦΩΚ3-Ε2ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ151/2023
03/10/2023 03:00:0003/10/2023 13:10:12«Λήψη απόφασης για τις συνθήκες λειτουργίας του 14ου Νηπιαγωγείου Νέας Σμύρνης (κτήμα Δέγλερη)».6Ι5ΞΩΚ3-0ΔΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ172/2023
02/10/2023 03:00:0002/10/2023 10:41:20Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 101/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ζ20ΩΚ3-ΩΚ7) περί «Ορισμού δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις του ΔΣ και προσδιορισμού ύψους της εν λόγω καταβαλλόμενης αποζημίωσης».91ΩΙΩΚ3-ΙΒΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ177/2023
29/09/2023 03:00:0029/09/2023 10:00:14«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 48 του ν.4325/2015) στο Δήμο Νέας Σμύρνης».6ΥΣ1ΩΚ3-ΑΒΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ174/2023
29/09/2023 03:00:0029/09/2023 14:38:29Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 129/2023 (ΑΔΑ: ΨΡΗΤΩΚ3-ΦΘ4) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Τροποποίησης και συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. 101/2023 Απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ: 6Ζ20ΩΚ3-ΩΚ7)».9ΞΦΒΩΚ3-ΑΦ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ176/2023
29/09/2023 03:00:0029/09/2023 11:00:33Παράταση ισχύος των Συμβάσεων Εργασίας επτά (7) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις συνεχιζόμενες Κοινωνικές Δομές του Π.Π. «Αττική» 2021-202769Ζ8ΩΚ3-ΣΧ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ175/2023
28/09/2023 03:00:0028/09/2023 09:40:54Προσκύρωση πρασιάς επί των οδών Πατριάρχου Ιωακείμ 7 και Αμβροσίου Μοσχονησίων 10 στο Ο.Τ. 61 του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΨΙ1ΚΩΚ3-ΙΘ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ169/2023
28/09/2023 03:00:0028/09/2023 09:29:35Προσκύρωση πρασιάς επί της οδού Αμισσού 65 του Ο.Τ. 966Λ5ΜΩΚ3-ΙΝΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ168/2023
28/09/2023 03:00:0028/09/2023 11:35:47Έγκριση πρακτικού διαπαραταξιακής επιτροπής Αυτοδιοικητικών Εκλογών Οκτωβρίου 2023 (αναλογικός καθορισμός προβολής δημοτικών & περιφερειακών παρατάξεων στα στέγαστρα των στάσεων εντός διοικητικών & περιφερειακών ορίων του Δήμου καθώς και στις πινακίδες roll-up).Ω84ΤΩΚ3-Ξ72ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ178/2023
28/09/2023 03:00:0001/11/2023 15:00:51Τροποποίηση οικοπέδου επί των οδών Τυρολόης και Τραπεζούντος στο Ο.Τ. 345, ως κοινωφελές Κ.Φ. – Βρεφονηπιακό σταθμό, με ταυτόχρονο καθορισμό της οδού Τυρολόης ως πεζόδρομου6ΧΙ0ΩΚ3-Φ5ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ164/2023
27/09/2023 03:00:0027/09/2023 12:52:46Λύση σύμβασης Κτηνιάτρου6Χ4ΛΩΚ3-Λ01ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ162/2023
26/09/2023 03:00:0026/09/2023 23:55:07«Διασφάλιση της Λειτουργίας του 6ου Νηπιαγωγείου Νέας Σμύρνης στο χώρο που στεγάζεται».Ψ4ΜΕΩΚ3-ΓΡ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ171/2023
22/09/2023 03:00:0022/09/2023 09:31:53«3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ.».ΨΩΜ8ΩΚ3-ΗΧΧΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ154/2023
22/09/2023 03:00:0022/09/2023 10:20:08«Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων οικ. έτους 2021 του Κέντρου Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη Ν.Π.Δ.Δ.»ΩΝΕ2ΩΚ3-Δ8ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ155/2023
21/09/2023 03:00:0021/09/2023 14:58:57«3η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023».6ΤΜΓΩΚ3-60ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ152/2023
19/09/2023 03:00:0019/09/2023 12:48:10«Επικαιροποίηση και ανανέωση των υπ’ αριθμ. 21/2022 ΑΔΣ (ΑΔΑ:Ω3Φ9ΩΚ3-0ΡΔ) και 96/2022 (ΑΔΑ:ΩΝΑ4ΩΚ3-950) περί αγωγής & αίτησης ασφαλιστικών μέτρων εργαζομένων του Δήμου με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ., απασχολούμενων από 15/11/2015».9Ψ11ΩΚ3-Ξ87ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ150/2023
19/09/2023 03:00:0019/09/2023 12:04:09Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειων χώρων στις προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου νηπιαγωγείων του Δήμου Νέας Σμύρνης βάσει του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α) (αρ. μελ. 24/2020)».9ΞΝΠΩΚ3-ΒΞΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ166/2023
19/09/2023 03:00:0019/09/2023 10:21:06Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου» Κύριο ΥΕ-1 της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δ.Ν.Σ.6ΤΔΧΩΚ3-4Ξ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ167/2023
18/09/2023 03:00:0018/09/2023 15:04:54Πρόσληψη προσωπικού, Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για κατεπείγουσες ή εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες, στο Δήμο Νέας ΣμύρνηςΨΥ8ΑΩΚ3-8ΜΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ157/2023
18/09/2023 03:00:0018/09/2023 14:03:42Παράταση ή μη, μίσθωσης Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ΠΓΣΣΡΒΘ2ΩΚ3-Ν4ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ163/2023
15/09/2023 03:00:0015/09/2023 13:41:17Παραχώρηση Αθλητικής Εγκατάστασης.ΨΨ0ΩΩΚ3-ΗΔΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ156/2023
14/09/2023 03:00:0014/09/2023 15:29:46«Έγκριση καταμερισμού δώδεκα (12) θέσεων ΔΕ Οδηγών και καθορισμού της Ειδικότητας του κλάδου των δέκα (10) θέσεων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας Δήμου Νέας Σμύρνης».Ψ5ΔΖΩΚ3-Γ08ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ165/2023
14/09/2023 03:00:0014/09/2023 10:38:38«Λήψη απόφασης επί της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων 44 εργαζομένων του Δήμου Νέας Σμύρνης με συμβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ».629ΝΩΚ3-Η12ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ158/2023
13/09/2023 03:00:0013/09/2023 11:07:209η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νέας Σμύρνης94ΥΩΩΚ3-ΗΕΓΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ153/2023
13/09/2023 03:00:0013/09/2023 15:17:49«Έγκριση πρακτικών Διαπαραταξιακής Επιτροπής Αυτοδιοικητικών εκλογών Οκτωβρίου 2023».68ΝΞΩΚ3-ΚΝΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ159/2023
13/09/2023 03:00:0013/09/2023 14:42:48Έγκριση υποβολής της πρότασης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».ΩΖΣ0ΩΚ3-ΦΙΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ160/2023
13/09/2023 03:00:0013/09/2023 15:00:10Έγκριση υποβολής της πρότασης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΟΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ».ΡΦ2ΞΩΚ3-88ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ161/2023
05/09/2023 03:00:0005/09/2023 10:52:33«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15050/02.09.2020 σύμβασης με αντικείμενο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΟΜΑΔΑΣ Α-ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ».ΨΥΥΧΩΚ3-609ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ148/2023
04/09/2023 03:00:0004/09/2023 11:57:47Ορισμός Προέδρου ΔΕΠΩΖ61ΩΚ3-79ΧΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ146/2023
04/09/2023 03:00:0004/09/2023 14:37:29Α) Τροποποίηση Συμβάσεων με Αντικείμενο: ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ που αφορούν, το 8ο Γυμνάσιο Εστίας Νέας Σμύρνης / 7ο Λύκειο Εστία Νέας Σμύρνης, το 4ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης και το 3ο και 13ο Δημοτικό στη Νέα Σμύρνη». Β) Τροποποίηση Συμβάσεων με Αντικείμενο: ΕΞΟΔΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Γ) Κατανομή των ποσών στα κυλικεία9ΘΓ8ΩΚ3-ΧΨΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ147/2023
04/09/2023 03:00:0004/09/2023 13:09:22Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Ομήρου (από Βυζαντίου έως Κ. Παλαιολόγου) στα πλαίσια του έργου «Αναβάθμιση Δημοσίου Χώρου» κύριο ΥΕ-1 της πράξης ΑΚΕ Δ.Ν. Σμύρνης6ΝΗ3ΩΚ3-8Μ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ149/2023
30/08/2023 03:00:0030/08/2023 11:34:48«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, για την ενίσχυση με ιατρικό προσωπικό των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Νέας Σμύρνης, για το έτος 2024»9ΛΠΝΩΚ3-Μ6ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ145/2023
30/08/2023 03:00:0030/08/2023 11:32:49«Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τον καθαρισμό των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Νέας Σμύρνης έτους 2024»9Π9ΙΩΚ3-ΡΦ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ144/2023
29/08/2023 03:00:0029/08/2023 14:18:18Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Διαμόρφωση Χώρων Κοινωνικής Υπηρεσίας», αρ. μελ. #02#/2023ΨΗΘ0ΩΚ3-ΣΓΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135/2023
23/08/2023 03:00:0023/08/2023 13:10:00ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ κου ΑΛΕΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ6ΘΗΦΩΚ3-ΣΛ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23779
17/08/2023 03:00:0017/08/2023 13:02:27Έγκριση συνέχισης εργασιών εντός της οριακής προθεσμίας, του έργου «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων» (αρ. μελ. 01/21)ΨΑΧΤΩΚ3-6Μ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140/2023
17/08/2023 03:00:0017/08/2023 12:40:41Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου - Κράτητος» Αρ. Μελ. 53/20186Ω8ΜΩΚ3-ΜΦΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139/2023
17/08/2023 03:00:0017/08/2023 13:58:19Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων91ΧΚΩΚ3-ΕΡΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ142/2023
17/08/2023 03:00:0017/08/2023 14:00:56Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων.995ΥΩΚ3-5ΔΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143/2023
17/08/2023 03:00:0030/08/2023 11:16:42Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου - Κράτητος» Αρ. Μελ. 53/2018ΨΥΣ8ΩΚ3-ΠΒΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ138/2023
14/08/2023 03:00:0014/08/2023 12:26:34Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 21624/08-08-2022 με ΑΔΑΜ 22SYMV011071325 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια κλειδαριών»92ΗΛΩΚ3-5Θ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ134/2023
14/08/2023 03:00:0014/08/2023 12:54:58Έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του Έργου «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου» Κύριο Υποέργο 1 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νέας Σμύρνης»ΨΟΑ9ΩΚ3-7Α9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ136/2023
02/08/2023 03:00:0002/08/2023 11:54:11«Τροποποίηση στη σύνθεση του Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Σμύρνης και MIS 5002310» στο Ε.Π. «Αττική»».ΨΦΧΠΩΚ3-1ΙΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ131/2023
02/08/2023 03:00:0002/08/2023 14:47:43Έγκριση όρων διακήρυξης για την διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη δημόσιας σύμβασης Έργου “κάτω των ορίων του ν.4412/16” με τίτλο “Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων”618ΙΩΚ3-9ΩΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ155/2023
01/08/2023 03:00:0001/08/2023 13:39:36«Ορισμός μελών για τη Σύσταση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της πράξης με τίτλο “ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ” με MIS5037950».6Ψ5ΞΩΚ3-ΨΧ0ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ137/2023
01/08/2023 03:00:0001/08/2023 14:19:23Ανανέωση - παράταση των συμβάσεων δέκα (10) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης στην Αττική, κύκλος 2023-2024Ψ6ΖΜΩΚ3-9ΞΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ130/2023
31/07/2023 03:00:0031/07/2023 14:32:27Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων οικ. έτους 2020, του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη6ΠΠΠΩΚ3-17ΓΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ127/2023
31/07/2023 03:00:0031/07/2023 12:26:15«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 101/2023 Απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ: 6Ζ20ΩΚ3-ΩΚ7) περί ορισμού δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις του ΔΣ και προσδιορισμού ύψους της εν λόγω καταβαλλόμενης αποζημίωσης».ΨΡΗΤΩΚ3-ΦΘ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ129/2023
31/07/2023 03:00:0031/07/2023 13:03:25Α. Αποδοχή παραίτησης της πρόεδρου του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη». Β. Εκλογή νέου/νέας6Τ6ΩΩΚ3-ΕΥΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ128/2023
31/07/2023 03:00:0031/07/2023 13:53:25Τροποποίηση της σύμβασης με τίτλο: Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού - Ιδιωτικών παρόχων6Φ66ΩΚ3-ΝΕ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ132/2023
31/07/2023 03:00:0031/07/2023 14:00:03Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης9ΠΡΓΩΚ3-ΒΨ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ124/2023
31/07/2023 03:00:0031/07/2023 15:02:10Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών Α΄ τριμήνουΨ0Π2ΩΚ3-95ΕΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ125/2023
31/07/2023 03:00:0031/07/2023 15:06:13Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών Β΄ τριμήνου9Μ0ΟΩΚ3-ΦΟΖΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ126/2023
28/07/2023 03:00:0028/07/2023 13:06:11Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15904/31-5-2023 σύμβασης για το πρόγραμμα ¨Νήπια σε Δράση¨ σύμφωνα με την Οδηγία 22 της ΕΕ.9Χ7ΤΩΚ3-Α9ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ133/2023
28/07/2023 03:00:0028/07/2023 13:14:34Έκτακτη επιχορήγηση Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ν. Σμύρνης.9ΨΥ3ΩΚ3-ΝΟΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ123/2023
27/07/2023 03:00:0028/07/2023 13:17:26Τροποποίηση της συστατικής πράξης και της επωνυμίας του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. ΣμύρνηςΡΒΛΓΩΚ3-ΤΣΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119/2023
26/07/2023 03:00:0026/07/2023 15:43:55«2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023 ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός» Δήμου Ν. Σμύρνης.Ρ70ΛΩΚ3-4ΝΒΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ120/2023
26/07/2023 03:00:0026/07/2023 15:48:478η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νέας Σμύρνης69ΧΥΩΚ3-Ε4ΛΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ121/2023
25/07/2023 03:00:0028/07/2023 12:08:01Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδωνΨΖΝΗΩΚ3-9Τ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141
25/07/2023 03:00:0003/08/2023 14:55:43Επιχορήγηση αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων6ΧΧ2ΩΚ3-3ΛΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ122
18/07/2023 03:00:0018/07/2023 15:06:09Κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και του L.P., σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 124/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29415/26-10-2022 γνωμοδότησης της εμμίσθου δικηγόρου του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΨΘ8ΦΩΚ3-ΩΩΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ109/2023
18/07/2023 03:00:0018/07/2023 14:20:06Διαγραφή χρέωσης βεβαιωμένης οφειλής για την κατάληψη κοινοχρήστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα, από το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία «ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΣΑΒΒΑΣ Μ. ΕΠΕ», επί της οδού 25ης Μαρτίου αριθ. 27 για το έτος 2022ΨΠ4ΙΩΚ3-8ΔΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ114/2023
14/07/2023 03:00:0014/07/2023 11:06:52ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΙΑΣΩΖ48ΩΚ3-ΖΡΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20739
11/07/2023 03:00:0011/07/2023 15:19:12«Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό».9ΞΣΕΩΚ3-Χ26ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117/2023
10/07/2023 03:00:0010/07/2023 12:06:45Περί καθορισμού τιμών μονάδος για τη χρέωση των εργασιών κατασκευής αγωγών αποχέτευσης και συνδέσεων εξωτερικών διακλαδώσεων σε ακίνητα του Δήμου Νέας Σμύρνης».66ΦΡΩΚ3-1ΑΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113/2023
10/07/2023 03:00:0010/07/2023 13:45:43«Έγκριση ταμειακού απολογισμού έτους 2022 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».ΨΟΡΗΩΚ3-ΩΑ5ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ116/2023
10/07/2023 03:00:0010/07/2023 13:10:30«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 31/2023 απόφασης ΕΠΖ περί κοπής ή μη επικίνδυνου δέντρου».6ΙΕ1ΩΚ3-ΙΥΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ118/2023
07/07/2023 03:00:0007/07/2023 14:54:42«Έγκριση καταβολής αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις των μελών του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ “Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη Δήμου Ν. Σμύρνης”».99ΙΥΩΚ3-Α06ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ115/2023
05/07/2023 03:00:0005/07/2023 12:05:11Έκτακτη επιχορήγηση Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΨΕΖΘΩΚ3-ΨΛΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ112/2023
05/07/2023 03:00:0005/07/2023 13:53:217η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΨΥΕΝΩΚ3-ΞΔ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ111/2023
22/06/2023 03:00:0022/06/2023 14:40:43«Α. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), Δήμου Αγίου Δημητρίου, Δήμου Αλίμου, Δήμου Καλλιθέας, Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, Δήμου Νέας Σμύρνης, Δήμου Παλαιού Φαλήρου και Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ) με αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος στεγαστικής συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ». Β. Παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο προς υπογραφή του συνόλου των απαιτούμενων εγγράφων προς υλοποίηση των προαναφερθέντων».95ΧΗΩΚ3-57ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110/2023
22/06/2023 03:00:0022/06/2023 13:19:52«Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο & Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2023».9ΛΕΜΩΚ3-ΨΛΡΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ108/2023
21/06/2023 03:00:0021/06/2023 11:31:47«Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής σε συνεδριάσεις του ΔΣ και προσδιορισμός ύψους της εν λόγω καταβαλλόμενης αποζημίωσης».6Ζ20ΩΚ3-ΩΚ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ101/2023
20/06/2023 03:00:0020/06/2023 15:14:20«Α) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής Β) Εισήγηση καταβολής αποζημίωσης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νέας Σμύρνης», αρ. μελ. 44/2016».9Ξ8ΥΩΚ3-ΝΑΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106/2023
20/06/2023 03:00:0020/06/2023 14:19:12«Κατάρτιση ανανέωσης σύμβασης μίσθωσης αθλητικών χώρων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)».ΡΞΚΙΩΚ3-ΩΣΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ107/2023
20/06/2023 03:00:0020/06/2023 13:29:30«Α. Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» με κωδικό MIS 5002310. Β. Έγκριση παράτασης του φυσικού αντικειμένου του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νέας Σμύρνης έως 30/09/2023 και υποβολής Τεχνικού Δελτίου Πράξης».6ΣΗΗΩΚ3-ΥΗΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ103/2023
19/06/2023 03:00:0019/06/2023 12:10:30«Έγκριση πρακτικού κληρώσεως και ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειων χώρων στις προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου νηπιαγωγείων του Δήμου Νέας Σμύρνης βάσει του αρ. 220 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» με αρ. μελ. 24/2020».6ΚΙ6ΩΚ3-Λ8ΨΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ105/2023
16/06/2023 03:00:0016/06/2023 14:19:19«Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο “Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Ακαθάρτων” Αρ. Μελ. 15/2021».ΨΜΜΔΩΚ3-Σ4ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ104/2023
15/06/2023 03:00:0015/06/2023 14:15:51«Απευθείας αγορά του ποσοστού του 1/3 εξ’ αδιαιρέτου οικοπέδου που βρίσκεται επί της οδού Μίμαντος 14 και Παρασκευόπουλου 54, στο ΟΤ 172 στη Ν. Σμύρνη, ως μόνου καταλλήλου για την αδιάλειπτη λειτουργία του 6ου Νηπιαγωγείου Ν. Σμύρνης, με το τίμημα που συμφωνήθηκε κατόπιν διαπραγμάτευσης επί τη βάσει της έκθεσης εκτίμησης της αγοραίας αξίας».69ΧΡΩΚ3-ΚΔΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97/2023
15/06/2023 03:00:0015/06/2023 14:58:44«Έγκριση ή μη της έκθεσης εξυγίανσης-βιωσιμότητας εκκρεμών υποχρεώσεων».ΩΝΜ8ΩΚ3-4ΚΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ102/2023
14/06/2023 03:00:0014/06/2023 10:18:44«6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νέας Σμύρνης».96ΩΛΩΚ3-ΔΕ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ99/2023
14/06/2023 03:00:0014/06/2023 14:59:05«Απόδοση ποσού 300.000€ για την τρέχουσα αποζημίωση χρήσης και έναντι τυχόν άλλων εκκαθαρισμένων απαιτήσεων για το 8ο Γυμνάσιο – 7ο Λύκειο Νέας Σμύρνης».6ΚΛΣΩΚ3-ΖΨΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98/2023
14/06/2023 03:00:0014/06/2023 12:51:02«Έγκριση πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής Εθνικών Εκλογών Ιουνίου 2023».Ψ9Μ3ΩΚ3-ΧΟ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96/2023
14/06/2023 03:00:0014/06/2023 13:56:03Έγκριση πρακτικού για την τροποποίηση δημόσιας σύμβασης (υπ’ αριθμ. 13821/11-5-2023, ΑΔΑΜ: 23SYMV012653274), με τίτλο ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ΟΜΑΔΑ Ε (παραγωγή εντύπων ανακήρυξης υποψηφίων συνδυασμών και ορισμού εκλογικών τμημάτων)».9ΙΡΝΩΚ3-ΘΡΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ100/2023
13/06/2023 03:00:0013/06/2023 10:41:282η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ».6ΩΝΟΩΚ3-ΠΛΓΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ95/2023
30/05/2023 03:00:0030/05/2023 12:35:39ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΒΑΠΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ6Β2ΨΩΚ3-ΖΞΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15820
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 13:36:46Αποδοχή παραίτησης Γραμματέα και εκλογή νέου Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης για την περίοδο 28-05-2023 έως 31-12-2023ΨΡ1ΒΩΚ3-ΡΟΝΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ94/2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 12:21:21Κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της Α.Τ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 82/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.Ψ54ΧΩΚ3-1ΥΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ88/2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 12:15:04Κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της Ξ.Κ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 81/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΩΠΣΩΚ3-6ΝΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87/2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 13:28:14«Παραίτηση από την ασκηθείσα έφεση του Πρωτοβάθμιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «Δήμος Νέας Σμύρνης» Ν.Π.Δ.Δ., νομίμως εκπροσωπουμένου, κατά της υπ’ αρ. 3/26.02.2021 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Εργατικών) και κατά των Γ. Κ. του Ι. κλπ (σύνολο 50), με αρ. καταθέσεως 1090/43/17-02-2023, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».9Β48ΩΚ3-Β2ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ75/2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 13:21:15«Παραίτηση ή μη από την ασκηθείσα έφεση του Πρωτοβάθμιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «Δήμος Νέας Σμύρνης» Ν.Π.Δ.Δ., νομίμως εκπροσωπουμένου, κατά της υπ’ αριθμ. 2/26.02.2021 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Εργατικών) και κατά των Σ. Χ. του Β. κλπ (σύνολο 50), με αρ. καταθέσεως 1089/42/17-02-2023, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».98ΞΓΩΚ3-ΡΦ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74/2023
17/05/2023 03:00:0017/05/2023 11:23:44Γνωμοδότηση σχετικά με την ανάληψη του κόστους λειτουργίας των παραρτημάτων του 3ου και 8ου Νηπιαγωγείου, Δήμου Ν. Σμύρνης9ΔΗ3ΩΚ3-ΨΘΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93/2023
16/05/2023 03:00:0017/05/2023 09:04:36«Λήψη απόφασης για τη λύση της σύμβασης «Εργασίες Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων Πράσινου»».9210ΩΚ3-ΧΚ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84/2023
15/05/2023 03:00:0015/05/2023 11:05:025η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Ν. Σμύρνης6Ο1ΖΩΚ3-6ΙΝΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ92/2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 13:34:36Κατασκευή και χωροθέτηση του γηπέδου εδαφοσφαίρισης (pétanque)66ΤΕΩΚ3-ΞΕΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76/2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 11:40:35«Χωροθέτηση σπιτιών για τις αδέσποτες γάτες εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ν. Σμύρνης».Ψ7Ζ4ΩΚ3-5ΝΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85/2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 12:52:42Aπομάκρυνση επικίνδυνου δέντρου στο τμήμα του ποδηλατοδρόμου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Ομήρου 21.9ΜΞΥΩΚ3-ΕΡΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86/2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 11:56:27«Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού έτους 2022 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης».97ΖΜΩΚ3-ΣΥ5ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ79/2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 14:36:51«Αναγκαιότητα του προγράμματος καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης για προνήπια και νήπια με την ονομασία «ΝΗΠΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»».ΨΚ3ΔΩΚ3-ΩΨΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 10:37:31«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2023 Απόφασης Ε.Π.Ζ. περί «Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022»».6ΑΡ3ΩΚ3-6Ψ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 14:18:19«Προσκύρωση Πρασιάς επί της οδού Ευξείνου Πόντου αρ. 186 στο Ο.Τ. 255».ΡΒΚΟΩΚ3-5Ρ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 10:55:50«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή–συντήρηση αύλειων χώρων Σ.Σ.» (αρ. μελ. 33/2018) του Δήμου Νέας Σμύρνης»Ψ2Γ0ΩΚ3-3Ε9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ63/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 09:18:01«Έγκριση Τροποποίησης Συμφωνίας Πλαίσιο για την Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων και την Προμήθεια Ανταλλακτικών Οχημάτων του Δήμου Νέας Σμύρνης».Ψ4ΨΤΩΚ3-ΗΑΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 15:00:03«Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας».9Γ79ΩΚ3-80ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 14:44:01«Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων».9ΚΖ3ΩΚ3-Η1ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 13:40:43Αναγκαιότητα παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Σαράντα Εκκλησιών 61.6ΜΖΘΩΚ3-8ΒΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69/2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 12:37:36«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων με αρ. μελ.: 01/2021»».6Δ8ΣΩΚ3-3ΝΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81/2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 12:19:40«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου-Κράτητος», Αρ. Μελ. 53/2018».91Π8ΩΚ3-5Ω9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ80/2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 10:58:53«Αναγκαιότητα μίσθωσης κτιρίου για την στέγαση σχολικών μονάδων».6ΟΦΒΩΚ3-8Μ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57/2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 13:43:23«Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων με αρ. μελ.: 01/2021»».9Κ33ΩΚ3-ΖΑ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82/2023
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 15:25:21«A. Αναγκαιότητα για την απευθείας αγορά του ποσοστού του 1/3 εξ’ αδιαιρέτου οικοπέδου που βρίσκεται επί της οδού Μίμαντος 14 και Παρασκευόπουλου 54, στο ΟΤ 172, στη Ν. Σμύρνη ως μόνου καταλλήλου για την αδιάλειπτη συνέχιση της λειτουργίας του 6ου Νηπιαγωγείου Ν. Σμύρνης. B. Διορισμός πιστοποιημένου εκτιμητή για τον προσδιορισμό της εκτιμώμενης αξίας και της αποζημίωσης χρήσης».9Ε6ΡΩΚ3-ΓΙΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91/2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 10:56:182η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος6ΒΜ2ΩΚ3-2Ω4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55/2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 13:35:34«Παραχώρησης θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου και δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, στο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».6ΗΨΓΩΚ3-ΤΩΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65/2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 13:16:55Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου - Κράτητος» Αρ. Μελ. 53/2018».9ΒΗ9ΩΚ3-ΤΡΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64/2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 13:43:401. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της Υπηρεσίας και Προμήθειας, 2. Έγκριση της συνημμένης Μελέτης, για την «Συντήρηση Επισκευή Μεταφορικών Μέσων και Προμήθεια Ανταλλακτικών».ΨΝ2ΘΩΚ3-ΓΑΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60/2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 13:53:22Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης της Μάχης της Κρήτης με την ένωση Κρητών».ΨΑΠ9ΩΚ3-ΝΓΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66/2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 14:04:42«Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τον Αθλητικό όμιλο «ΑΘΛΟΣ» Νέας Σμύρνης».Ω8ΔΟΩΚ3-Δ6ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67/2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 14:37:03Καθορισμός θέσεων για την Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Νέας ΣμύρνηςΡΗΝ0ΩΚ3-ΗΣΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68/2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 12:50:53Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών» (αρ. μελ. 32/2017).Ψ9ΣΟΩΚ3-ΝΑΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83/2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 11:17:56«Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ με αρ. μελ.: 01/2021».ΨΔΣΣΩΚ3-6ΝΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/2023
03/05/2023 03:00:0003/05/2023 13:41:55«Προσκύρωση πρασιάς επί της οδού Αντιοχείας 11 του Ο.Τ. 261».924ΝΩΚ3-ΖΙ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ52/2023
03/05/2023 03:00:0003/05/2023 15:11:264η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νέας Σμύρνης».ΩΜΓΦΩΚ3-ΓΣ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ77/2023
03/05/2023 03:00:0003/05/2023 13:36:05«Προσκύρωση πρασιάς επί των οδών Μίμαντος 11 & Παρασκευοπούλου του Ο.Τ. 174».9ΧΗΕΩΚ3-6ΘΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ51/2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 14:37:21Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων με αρ. μελ.15/2021».ΡΨΖ3ΩΚ3-ΖΚΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49/2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 10:42:07Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15803/10-06-2022 και με ΑΔΑΜ: 22SYMV010725862 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια-επανεκτύπωση εντύπων και βιβλίων υπηρεσιών, Έκδοση ενημερωτικών εντύπων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών» (ΟΜΑΔΑ-Α΄) 10.6614.0002- «CPV 22820000-4 Έντυπα».ΨΝΟ0ΩΚ3-33ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45/2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 14:04:18«Χρονική παράταση σύμβασης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση υδρογεωτρήσεων» με αρ. μελ. 34/2022».ΩΧΥ5ΩΚ3-18ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46/2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 14:23:13Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων με αρ. μελ.: 01/2021».6ΛΦΟΩΚ3-0ΤΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48/2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 13:01:29«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Περιοχής Λουτρών» με αριθμ. μελ. 95/2016»6ΓΑΕΩΚ3-0ΗΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ44/2023
27/04/2023 03:00:0027/04/2023 16:28:282η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.ΡΨ9ΜΩΚ3-Ω64ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78/2023
27/04/2023 03:00:0027/04/2023 09:28:15Διασφάλιση της Λειτουργίας του 6ου Νηπιαγωγείου Νέας Σμύρνης στο χώρο που στεγάζεται.ΩΝΟΟΩΚ3-8ΚΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ73/2023
27/04/2023 03:00:0027/04/2023 15:26:58Έγκριση πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής Εθνικών Εκλογών 2023 (Υ.Α.8481/2022-ΦΕΚ 674 τ΄Β/2022).9ΩΚ1ΩΚ3-3ΧΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90/2023
26/04/2023 03:00:0026/04/2023 12:34:21α) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), β) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΧΟΘΕΡΜΟΫΔΡΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (αρ. μελ. 45/2022)».6ΧΧΚΩΚ3-ΙΞ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/2023
25/04/2023 03:00:0025/04/2023 11:59:37Κατάρτιση παράτασης σύμβασης μίσθωσης αθλητικών χώρων του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας (Σ.Ε.Φ.).6ΘΞΚΩΚ3-ΓΒ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42/2023
21/04/2023 03:00:0021/04/2023 11:36:24«Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού της πράξης «Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» που χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία 2021-2027» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού 380.000,00 €».6ΝΠΥΩΚ3-ΤΧΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43/2023
19/04/2023 03:00:0019/04/2023 15:32:40«Πρόσληψη ενός (1) ασκούμενου Δικηγόρου στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης».93Ο5ΩΚ3-248ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41/2023
19/04/2023 03:00:0019/04/2023 14:32:59«3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Νέας Σμύρνης».9ΗΩ0ΩΚ3-Ζ7ΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ58/2023
19/04/2023 03:00:0019/04/2023 14:35:37«Έκτακτη επιχορήγηση Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Νέας Σμύρνης».Ρ1Ο5ΩΚ3-9ΨΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59/2023
19/04/2023 03:00:0019/04/2023 15:14:13«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Δήμο Νέας Σμύρνης έτους 2023».ΡΓΡ6ΩΚ3-ΙΒΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40/2023
18/04/2023 03:00:0018/04/2023 11:01:03«Διοργάνωση συναυλίας στη Λεόντειο από τις Δημοτικές Χορωδίες Ν. Σμύρνης».6ΡΗ8ΩΚ3-Ξ05ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54/2023
18/04/2023 03:00:0018/04/2023 10:26:01«Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε συνέδριο του Πανεπιστημίου Αθηνών».9ΩΘ7ΩΚ3-ΥΡΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53/2023
12/04/2023 03:00:0012/04/2023 14:01:26«2η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Νέας Σμύρνης».9ΧΘΥΩΚ3-Δ67ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27/2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 15:09:38«Διασφάλιση της Λειτουργίας του Ιστορικού Σχολείου 8ου Γυμνασίου – 7ου Λυκείου Νέας Σμύρνης «ΕΣΤΙΑ» στο χώρο που στεγάζεται».6ΚΝΝΩΚ3-ΖΝΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24/2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 13:35:37«Σύσταση Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων με συμβιβασμό για το έτος 2023».ΡΒΝΘΩΚ3-ΓΧΨΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ33/2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 14:00:54Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών Δ΄ τριμήνου 2022.9ΜΖΠΩΚ3-ΧΙ8ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ29/2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 13:17:04Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» του Δήμου Νέας Σμύρνης.9ΧΡΕΩΚ3-ΒΤΖΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ30/2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 13:45:48Έγκριση Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη» του Δήμου Νέας Σμύρνης.9Χ10ΩΚ3-0Ρ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ31/2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 14:06:41Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη» του Δήμου Νέας Σμύρνης.6ΛΔΟΩΚ3-ΨΤΔΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ32/2023
07/04/2023 03:00:0008/05/2023 14:36:33«Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Νέας Σμύρνης» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Νέας Σμύρνης » με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002310».ΡΓΧΡΩΚ3-ΟΛΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50/2023
06/04/2023 03:00:0006/04/2023 15:03:32«Αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νέας Σμύρνης».ΡΤΥΚΩΚ3-ΡΟΖΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ28/2023
03/04/2023 03:00:0003/04/2023 12:57:05«Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου κεντρικής πλατείας επί της οδού 25ης Μαρτίου για διοργάνωση έκθεσης Λαϊκής Τέχνης - κοσμήματος».9Χ23ΩΚ3-Γ9ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/2023
03/04/2023 03:00:0003/04/2023 13:07:23«Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου δημοτικού άλσους για διοργάνωση ανθοκομικής έκθεσης έτους 2023».6ΔΞΓΩΚ3-ΛΦ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38/2023
03/04/2023 03:00:0003/04/2023 13:02:11«Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου κεντρικής πλατείας επί της οδού 25ης Μαρτίου για διοργάνωση έκθεσης βιβλίου».9ΥΡΥΩΚ3-ΝΩΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37/2023
03/04/2023 03:00:0003/04/2023 13:11:36«Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου δημοτικού άλσους για περιβαλλοντικές και ζωοφιλικές δράσεις».6ΞΑ2ΩΚ3-Φ3ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39/2023
31/03/2023 03:00:0031/03/2023 14:38:53«Χωροθέτηση του Δημοτικού Άλσους Ν. Σμύρνης με περίπτερα για εκδηλώσεις».ΡΞΔΘΩΚ3-62ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35/2023
31/03/2023 03:00:0003/04/2023 15:14:18«Επανεπιβολή ή μη ρυμοτομικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τον ίδιο σκοπό, στο επί των οδών Στρ. Παρασκευοπούλου 54 και Μίμαντος 14 οικόπεδο, στο 172 Ο.Τ. με το χαρακτηρισμό οικόπεδο σε χώρο Κ.Φ. - 6ο Νηπιαγωγείο».ΨΩΟ7ΩΚ3-ΛΤΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25/2023
31/03/2023 03:00:0031/03/2023 14:28:32«Χωροθέτηση Κεντρικής Πλατείας Ν. Σμύρνης & 25ης Μαρτίου με Κιόσκια Εκδηλώσεων».ΡΞΗΗΩΚ3-1ΛΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34/2023
30/03/2023 03:00:0003/04/2023 12:01:002η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΨΥΣ3ΩΚ3-0ΙΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ26/2023
20/03/2023 02:00:0020/03/2023 13:36:04«Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου έτους 2022».9ΡΓΧΩΚ3-5Φ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 15:00:03«Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αθλητικής εγκατάστασης «Δημοτικό Κολυμβητήριο» του αθλητικού κέντρου Νέας Σμύρνης, στον αθλητικό όμιλο Νέας Σμύρνης Α.Ο.Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ «Ο ΜΙΛΩΝ», για τους κολυμβητικούς αγώνες με τίτλο «2ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ-ΝΙΚΟΣ ΓΚΡΕΚΑΣ»».6ΦΦ5ΩΚ3-ΗΘΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23/2023
08/03/2023 02:00:0008/03/2023 14:20:52«1. Έγκριση εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 2. Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιούμενων κινητών (εγκαταλελειμμένα οχήματα) του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81. 3. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81».ΨΞ76ΩΚ3-14ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18/2023
08/03/2023 02:00:0008/03/2023 14:32:34«Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής οχημάτων.»6ΑΠΑΩΚ3-ΒΑΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2023
08/03/2023 02:00:0008/03/2023 14:56:09Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής δικύκλωνΨ3ΣΙΩΚ3-145ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/2023
08/03/2023 02:00:0008/03/2023 15:00:26«Ανώτατο όριο δαπάνης εξόδων κηδείας αιρετών».65Π3ΩΚ3-3ΦΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22/2023
07/03/2023 02:00:0007/03/2023 10:07:01Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας ΣμύρνηςΨΡ4ΥΩΚ3-Ω54ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ9/2023
06/03/2023 02:00:0006/03/2023 14:40:32Έγκριση 4ης Τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».ΨΖΒ6ΩΚ3-ΕΔΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8/2023
06/03/2023 02:00:0006/03/2023 13:56:51«Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας»6ΣΔΥΩΚ3-ΣΤΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17/2023
06/03/2023 02:00:0006/03/2023 12:11:15: 1) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40/2022 μελέτης για την «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού για την ανάπλαση παιδικών χαρών Άλσους και Πλ. Φλέμινγκ». 2) Έγκριση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την Προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού για την ανάπλαση παιδικών χαρών Άλσους και Πλ. Φλέμινγκ».ΨΤΦ1ΩΚ3-4ΩΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2023
02/03/2023 02:00:0002/03/2023 12:31:36«Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους και ενός (1) Αναπληρωματικού για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2023».6ΕΔ5ΩΚ3-Ο3ΣΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ14/2023
01/03/2023 02:00:0001/03/2023 13:56:21«Συνδιοργάνωση 17ου γύρου Ν. Σμύρνης με τον Σύλλογο Αθλουμένων Φίλων Άλσους Ν. Σμύρνης (Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.)».Ψ40ΑΩΚ3-ΕΦΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/2023
28/02/2023 02:00:0028/02/2023 14:19:211η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023ΡΕΗΧΩΚ3-5ΒΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/2023
23/02/2023 02:00:0023/02/2023 13:19:39«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2023, στο Δήμο Νέας Σμύρνης».Ψ73ΣΩΚ3-Ζ0ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21/2023
23/02/2023 02:00:0023/02/2023 14:43:261η Αναμόρφωση Στοχοθεσίας οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός» Δήμου Νέας Σμύρνης.9ΛΖΛΩΚ3-3ΨΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7/2023
23/02/2023 02:00:0023/02/2023 11:04:38«Έκτακτη επιχορήγηση Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Νέας Σμύρνης».ΨΔΚ9ΩΚ3-ΓΕ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20/2023
23/02/2023 02:00:0023/02/2023 10:29:411η Αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».9ΟΖΤΩΚ3-ΥΛΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5/2023
23/02/2023 02:00:0023/02/2023 10:26:081η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».9ΛΓ2ΩΚ3-ΦΤΞΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ4/2023
23/02/2023 02:00:0023/02/2023 14:54:43«Απαλλαγή των καταστημάτων επί της οδού Ομήρου (από το ύψος της οδού Κ. Παλαιολόγου έως την οδό Βυζαντίου) από τα Δημοτικά Τέλη».ΨΣΟΡΩΚ3-Ρ7ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13/2023
23/02/2023 02:00:0023/02/2023 14:42:131η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός» του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΡΓ4ΕΩΚ3-ΔΛΘΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ3/2023
22/02/2023 02:00:0001/03/2023 14:12:19«1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Νέας Σμύρνης».640ΗΩΚ3-ΖΙΧΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ3/2023
22/02/2023 02:00:0022/02/2023 15:36:22«Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027 Δήμου Νέας Σμύρνης».ΨΖΓΟΩΚ3-Β7ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/2023
30/01/2023 02:00:0030/01/2023 14:12:55ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 29-1-2023 έως 31-12-20239ΡΡΠΩΚ3-7ΥΥΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ1/2023
24/01/2023 02:00:0026/01/2023 16:54:16«Γνωμοδότηση σχετικά με την μη ύπαρξη άλλης σχολικής μονάδας με την προσωνυμία «Διδώ Σωτηρίου», προκειμένου να ονομαστεί το 13ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης σε: «13ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης – Διδώ Σωτηρίου».Ρ10ΘΩΚ3-5ΕΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117/2022
24/01/2023 02:00:0026/01/2023 12:57:08«Προσκύρωση πρασιάς επί της οδού Αμισσού 43 του Ο.Τ. 98».Ψ283ΩΚ3-ΙΗΒΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ119/2022
24/01/2023 02:00:0024/01/2023 15:11:56«Γνωμοδότηση σχετικά με την μη ύπαρξη άλλης σχολικής μονάδας με την προσωνυμία «Διδώ Σωτηρίου», προκειμένου να ονομαστεί το 13ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης σε: «13ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης – Διδώ Σωτηρίου».6Υ95ΩΚ3-2ΧΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117/2022
24/01/2023 02:00:0026/01/2023 12:49:47«Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή με τον Πασχάλη Τόνιο».6ΟΞ4ΩΚ3-69ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ118/2022
23/01/2023 02:00:0024/01/2023 09:53:34Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού πράξης που χρηματοδοτείται από ΠΕΠ Αττικής.6Υ4ΑΩΚ3-74ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ128/2022
19/01/2023 02:00:0019/01/2023 13:29:13«Αύξηση χρηματικού ορίου ατομικού ετήσιου εισοδήματος για ένταξη στις Κοινωνικές Δομές (Δημοτικά Ιατρεία, Φυσικοθεραπευτήριο, Οδοντιατρείο, Κοινωνικό Φαρμακείο και Υπηρεσίες Λογοθεραπείας - Εργοθεραπείας) από τις 8.000€ στις 10.000€».9ΤΧΙΩΚ3-ΠΛΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ124/2022
19/01/2023 02:00:0019/01/2023 13:32:58«Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Νέας Σμύρνης στα Σχολικά Συμβούλια, σύμφωνα με τον Ν.4823/2021 (ΦΕΚ: Α’136/03.08.2021)».9ΦΙ7ΩΚ3-ΔΤΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ125/2022
19/01/2023 02:00:0019/01/2023 14:32:31«Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου 2022».942ΔΩΚ3-ΖΓΛΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ127/2022
18/01/2023 02:00:0018/01/2023 14:31:33«Περί μη κοπής δένδρων».66ΗΧΩΚ3-ΡΨ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ109/2022
18/01/2023 02:00:0018/01/2023 14:14:53«Περί κοπής ή μη δένδρων».9ΝΖΧΩΚ3-ΧΞΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ108/2022
18/01/2023 02:00:0018/01/2023 12:38:19«Ορισμός οργάνων διαδικασιών σύναψης και παρακολούθησης δημοσίων συμβάσεων κατόπιν διαγωνισμού».9ΣΖΡΩΚ3-Θ7ΨΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ116/2022
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 10:46:13Α) Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Νέας Σμύρνης, Β) Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους και γραμματειακής υποστήριξης σύμφωνα με τα άρθρα 4 ,5 και 7 του Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΨΗΜΗΩΚ3-9Φ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ126/2022
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 11:20:47Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έτος 2023».ΨΝ7ΞΩΚ3-ΔΥ4ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ114/2022
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 11:43:00«Συγκρότηση επιτροπής Εκτίμησης – Καταλληλότητας Ακινήτων για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης, για το έτος 2023».6ΦΜ8ΩΚ3-Ρ1ΛΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ115/2022
16/01/2023 02:00:0016/01/2023 12:19:39Γνωμοδότηση για την έγκριση λειτουργίας καινούργιας ειδικότητας στο 1ο ΕΠΑΛ Νέας Σμύρνης.99Θ3ΩΚ3-Τ7ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106/2022
16/01/2023 02:00:0016/01/2023 12:07:03Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 83/2022 και 57/2022 Αποφάσεων Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.9Δ5ΓΩΚ3-Ν1ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ105/2022
12/01/2023 02:00:0012/01/2023 13:27:32Κατάρτιση Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Οικονομικού έτους 2023.ΨΗΧ5ΩΚ3-Ε23ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ123/2022
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 15:28:50Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2023.ΨΝ37ΩΚ3-ΨΝ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ122/2022