Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2023.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
30/05/2023 03:00:0030/05/2023 12:35:39ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΒΑΠΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ6Β2ΨΩΚ3-ΖΞΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15820
29/05/2023 03:00:0029/05/2023 13:36:46Αποδοχή παραίτησης Γραμματέα και εκλογή νέου Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης για την περίοδο 28-05-2023 έως 31-12-2023ΨΡ1ΒΩΚ3-ΡΟΝΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ94/2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 12:15:04Κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της Ξ.Κ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 81/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.ΨΩΠΣΩΚ3-6ΝΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ87/2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 13:28:14«Παραίτηση από την ασκηθείσα έφεση του Πρωτοβάθμιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «Δήμος Νέας Σμύρνης» Ν.Π.Δ.Δ., νομίμως εκπροσωπουμένου, κατά της υπ’ αρ. 3/26.02.2021 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Εργατικών) και κατά των Γ. Κ. του Ι. κλπ (σύνολο 50), με αρ. καταθέσεως 1090/43/17-02-2023, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».9Β48ΩΚ3-Β2ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ75/2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 12:21:21Κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της Α.Τ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 82/2023 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.Ψ54ΧΩΚ3-1ΥΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ88/2023
18/05/2023 03:00:0018/05/2023 13:21:15«Παραίτηση ή μη από την ασκηθείσα έφεση του Πρωτοβάθμιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την επωνυμία «Δήμος Νέας Σμύρνης» Ν.Π.Δ.Δ., νομίμως εκπροσωπουμένου, κατά της υπ’ αριθμ. 2/26.02.2021 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (Διαδικασία Εργατικών) και κατά των Σ. Χ. του Β. κλπ (σύνολο 50), με αρ. καταθέσεως 1089/42/17-02-2023, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».98ΞΓΩΚ3-ΡΦ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74/2023
17/05/2023 03:00:0017/05/2023 11:23:44Γνωμοδότηση σχετικά με την ανάληψη του κόστους λειτουργίας των παραρτημάτων του 3ου και 8ου Νηπιαγωγείου, Δήμου Ν. Σμύρνης9ΔΗ3ΩΚ3-ΨΘΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93/2023
16/05/2023 03:00:0017/05/2023 09:04:36«Λήψη απόφασης για τη λύση της σύμβασης «Εργασίες Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων Πράσινου»».9210ΩΚ3-ΧΚ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84/2023
15/05/2023 03:00:0015/05/2023 11:05:025η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Δήμου Ν. Σμύρνης6Ο1ΖΩΚ3-6ΙΝΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ92/2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 12:52:42Aπομάκρυνση επικίνδυνου δέντρου στο τμήμα του ποδηλατοδρόμου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Ομήρου 21.9ΜΞΥΩΚ3-ΕΡΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86/2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 11:40:35«Χωροθέτηση σπιτιών για τις αδέσποτες γάτες εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ν. Σμύρνης».Ψ7Ζ4ΩΚ3-5ΝΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85/2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 11:56:27«Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού έτους 2022 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης».97ΖΜΩΚ3-ΣΥ5ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ79/2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 14:36:51«Αναγκαιότητα του προγράμματος καλοκαιρινής Δημιουργικής Απασχόλησης για προνήπια και νήπια με την ονομασία «ΝΗΠΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ»».ΨΚ3ΔΩΚ3-ΩΨΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89/2023
12/05/2023 03:00:0012/05/2023 13:34:36Κατασκευή και χωροθέτηση του γηπέδου εδαφοσφαίρισης (pétanque)66ΤΕΩΚ3-ΞΕΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 10:55:50«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή–συντήρηση αύλειων χώρων Σ.Σ.» (αρ. μελ. 33/2018) του Δήμου Νέας Σμύρνης»Ψ2Γ0ΩΚ3-3Ε9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ63/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 15:00:03«Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας».9Γ79ΩΚ3-80ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 14:44:01«Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων».9ΚΖ3ΩΚ3-Η1ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 13:40:43Αναγκαιότητα παράτασης της μίσθωσης του ακινήτου επί της οδού Σαράντα Εκκλησιών 61.6ΜΖΘΩΚ3-8ΒΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 09:18:01«Έγκριση Τροποποίησης Συμφωνίας Πλαίσιο για την Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων και την Προμήθεια Ανταλλακτικών Οχημάτων του Δήμου Νέας Σμύρνης».Ψ4ΨΤΩΚ3-ΗΑΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 10:37:31«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2023 Απόφασης Ε.Π.Ζ. περί «Έκθεσης Πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2022»».6ΑΡ3ΩΚ3-6Ψ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62/2023
10/05/2023 03:00:0010/05/2023 14:18:19«Προσκύρωση Πρασιάς επί της οδού Ευξείνου Πόντου αρ. 186 στο Ο.Τ. 255».ΡΒΚΟΩΚ3-5Ρ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70/2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 12:19:40«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου-Κράτητος», Αρ. Μελ. 53/2018».91Π8ΩΚ3-5Ω9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ80/2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 10:58:53«Αναγκαιότητα μίσθωσης κτιρίου για την στέγαση σχολικών μονάδων».6ΟΦΒΩΚ3-8Μ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57/2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 13:43:23«Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων με αρ. μελ.: 01/2021»».9Κ33ΩΚ3-ΖΑ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82/2023
09/05/2023 03:00:0009/05/2023 12:37:36«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων με αρ. μελ.: 01/2021»».6Δ8ΣΩΚ3-3ΝΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81/2023
08/05/2023 03:00:0008/05/2023 15:25:21«A. Αναγκαιότητα για την απευθείας αγορά του ποσοστού του 1/3 εξ’ αδιαιρέτου οικοπέδου που βρίσκεται επί της οδού Μίμαντος 14 και Παρασκευόπουλου 54, στο ΟΤ 172, στη Ν. Σμύρνη ως μόνου καταλλήλου για την αδιάλειπτη συνέχιση της λειτουργίας του 6ου Νηπιαγωγείου Ν. Σμύρνης. B. Διορισμός πιστοποιημένου εκτιμητή για τον προσδιορισμό της εκτιμώμενης αξίας και της αποζημίωσης χρήσης».9Ε6ΡΩΚ3-ΓΙΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91/2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 13:16:55Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου - Κράτητος» Αρ. Μελ. 53/2018».9ΒΗ9ΩΚ3-ΤΡΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64/2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 12:50:53Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών» (αρ. μελ. 32/2017).Ψ9ΣΟΩΚ3-ΝΑΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83/2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 10:56:182η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος6ΒΜ2ΩΚ3-2Ω4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55/2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 13:35:34«Παραχώρησης θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου και δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, στο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».6ΗΨΓΩΚ3-ΤΩΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65/2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 13:43:401. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της Υπηρεσίας και Προμήθειας, 2. Έγκριση της συνημμένης Μελέτης, για την «Συντήρηση Επισκευή Μεταφορικών Μέσων και Προμήθεια Ανταλλακτικών».ΨΝ2ΘΩΚ3-ΓΑΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60/2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 14:04:42«Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τον Αθλητικό όμιλο «ΑΘΛΟΣ» Νέας Σμύρνης».Ω8ΔΟΩΚ3-Δ6ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67/2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 13:53:22Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης της Μάχης της Κρήτης με την ένωση Κρητών».ΨΑΠ9ΩΚ3-ΝΓΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66/2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 14:37:03Καθορισμός θέσεων για την Πρακτική Άσκηση σπουδαστών Α.Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Νέας ΣμύρνηςΡΗΝ0ΩΚ3-ΗΣΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68/2023
04/05/2023 03:00:0004/05/2023 11:17:56«Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ με αρ. μελ.: 01/2021».ΨΔΣΣΩΚ3-6ΝΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/2023
03/05/2023 03:00:0003/05/2023 13:41:55«Προσκύρωση πρασιάς επί της οδού Αντιοχείας 11 του Ο.Τ. 261».924ΝΩΚ3-ΖΙ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ52/2023
03/05/2023 03:00:0003/05/2023 13:36:05«Προσκύρωση πρασιάς επί των οδών Μίμαντος 11 & Παρασκευοπούλου του Ο.Τ. 174».9ΧΗΕΩΚ3-6ΘΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ51/2023
03/05/2023 03:00:0003/05/2023 15:11:264η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νέας Σμύρνης».ΩΜΓΦΩΚ3-ΓΣ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ77/2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 14:37:21Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων με αρ. μελ.15/2021».ΡΨΖ3ΩΚ3-ΖΚΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49/2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 10:42:07Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15803/10-06-2022 και με ΑΔΑΜ: 22SYMV010725862 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια-επανεκτύπωση εντύπων και βιβλίων υπηρεσιών, Έκδοση ενημερωτικών εντύπων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Προμήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών» (ΟΜΑΔΑ-Α΄) 10.6614.0002- «CPV 22820000-4 Έντυπα».ΨΝΟ0ΩΚ3-33ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45/2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 14:04:18«Χρονική παράταση σύμβασης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση υδρογεωτρήσεων» με αρ. μελ. 34/2022».ΩΧΥ5ΩΚ3-18ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46/2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 13:01:29«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Περιοχής Λουτρών» με αριθμ. μελ. 95/2016»6ΓΑΕΩΚ3-0ΗΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ44/2023
02/05/2023 03:00:0002/05/2023 14:23:13Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων με αρ. μελ.: 01/2021».6ΛΦΟΩΚ3-0ΤΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48/2023
27/04/2023 03:00:0027/04/2023 09:28:15Διασφάλιση της Λειτουργίας του 6ου Νηπιαγωγείου Νέας Σμύρνης στο χώρο που στεγάζεται.ΩΝΟΟΩΚ3-8ΚΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ73/2023
27/04/2023 03:00:0027/04/2023 15:26:58Έγκριση πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής Εθνικών Εκλογών 2023 (Υ.Α.8481/2022-ΦΕΚ 674 τ΄Β/2022).9ΩΚ1ΩΚ3-3ΧΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90/2023
27/04/2023 03:00:0027/04/2023 16:28:282η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.ΡΨ9ΜΩΚ3-Ω64ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78/2023
26/04/2023 03:00:0026/04/2023 12:34:21α) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), β) Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΧΟΘΕΡΜΟΫΔΡΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ (αρ. μελ. 45/2022)».6ΧΧΚΩΚ3-ΙΞ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/2023
25/04/2023 03:00:0025/04/2023 11:59:37Κατάρτιση παράτασης σύμβασης μίσθωσης αθλητικών χώρων του Σταδίου Ειρήνης & Φιλίας (Σ.Ε.Φ.).6ΘΞΚΩΚ3-ΓΒ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42/2023
21/04/2023 03:00:0021/04/2023 11:36:24«Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού της πράξης «Βιώσιμη Μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» που χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία 2021-2027» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συνολικού προϋπολογισμού 380.000,00 €».6ΝΠΥΩΚ3-ΤΧΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ43/2023
19/04/2023 03:00:0019/04/2023 15:32:40«Πρόσληψη ενός (1) ασκούμενου Δικηγόρου στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης».93Ο5ΩΚ3-248ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ41/2023
19/04/2023 03:00:0019/04/2023 15:14:13«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στο Δήμο Νέας Σμύρνης έτους 2023».ΡΓΡ6ΩΚ3-ΙΒΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ40/2023
19/04/2023 03:00:0019/04/2023 14:35:37«Έκτακτη επιχορήγηση Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Νέας Σμύρνης».Ρ1Ο5ΩΚ3-9ΨΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59/2023
19/04/2023 03:00:0019/04/2023 14:32:59«3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Νέας Σμύρνης».9ΗΩ0ΩΚ3-Ζ7ΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ58/2023
18/04/2023 03:00:0018/04/2023 10:26:01«Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε συνέδριο του Πανεπιστημίου Αθηνών».9ΩΘ7ΩΚ3-ΥΡΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53/2023
18/04/2023 03:00:0018/04/2023 11:01:03«Διοργάνωση συναυλίας στη Λεόντειο από τις Δημοτικές Χορωδίες Ν. Σμύρνης».6ΡΗ8ΩΚ3-Ξ05ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54/2023
12/04/2023 03:00:0012/04/2023 14:01:26«2η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023 του Δήμου Νέας Σμύρνης».9ΧΘΥΩΚ3-Δ67ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27/2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 14:00:54Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών Δ΄ τριμήνου 2022.9ΜΖΠΩΚ3-ΧΙ8ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ29/2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 15:09:38«Διασφάλιση της Λειτουργίας του Ιστορικού Σχολείου 8ου Γυμνασίου – 7ου Λυκείου Νέας Σμύρνης «ΕΣΤΙΑ» στο χώρο που στεγάζεται».6ΚΝΝΩΚ3-ΖΝΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24/2023
10/04/2023 03:00:0010/04/2023 13:35:37«Σύσταση Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων με συμβιβασμό για το έτος 2023».ΡΒΝΘΩΚ3-ΓΧΨΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ33/2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 13:17:04Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» του Δήμου Νέας Σμύρνης.9ΧΡΕΩΚ3-ΒΤΖΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ30/2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 13:45:48Έγκριση Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη» του Δήμου Νέας Σμύρνης.9Χ10ΩΚ3-0Ρ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ31/2023
07/04/2023 03:00:0007/04/2023 14:06:41Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού Οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη» του Δήμου Νέας Σμύρνης.6ΛΔΟΩΚ3-ΨΤΔΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ32/2023
07/04/2023 03:00:0008/05/2023 14:36:33«Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Νέας Σμύρνης» της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο Δήμο Νέας Σμύρνης » με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002310».ΡΓΧΡΩΚ3-ΟΛΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50/2023
06/04/2023 03:00:0006/04/2023 15:03:32«Αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Νέας Σμύρνης».ΡΤΥΚΩΚ3-ΡΟΖΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ28/2023
03/04/2023 03:00:0003/04/2023 13:02:11«Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου κεντρικής πλατείας επί της οδού 25ης Μαρτίου για διοργάνωση έκθεσης βιβλίου».9ΥΡΥΩΚ3-ΝΩΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37/2023
03/04/2023 03:00:0003/04/2023 12:57:05«Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου κεντρικής πλατείας επί της οδού 25ης Μαρτίου για διοργάνωση έκθεσης Λαϊκής Τέχνης - κοσμήματος».9Χ23ΩΚ3-Γ9ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/2023
03/04/2023 03:00:0003/04/2023 13:11:36«Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου δημοτικού άλσους για περιβαλλοντικές και ζωοφιλικές δράσεις».6ΞΑ2ΩΚ3-Φ3ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39/2023
03/04/2023 03:00:0003/04/2023 13:07:23«Κατάληψη κοινοχρήστου χώρου δημοτικού άλσους για διοργάνωση ανθοκομικής έκθεσης έτους 2023».6ΔΞΓΩΚ3-ΛΦ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38/2023
31/03/2023 03:00:0003/04/2023 15:14:18«Επανεπιβολή ή μη ρυμοτομικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τον ίδιο σκοπό, στο επί των οδών Στρ. Παρασκευοπούλου 54 και Μίμαντος 14 οικόπεδο, στο 172 Ο.Τ. με το χαρακτηρισμό οικόπεδο σε χώρο Κ.Φ. - 6ο Νηπιαγωγείο».ΨΩΟ7ΩΚ3-ΛΤΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25/2023
31/03/2023 03:00:0031/03/2023 14:38:53«Χωροθέτηση του Δημοτικού Άλσους Ν. Σμύρνης με περίπτερα για εκδηλώσεις».ΡΞΔΘΩΚ3-62ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35/2023
31/03/2023 03:00:0031/03/2023 14:28:32«Χωροθέτηση Κεντρικής Πλατείας Ν. Σμύρνης & 25ης Μαρτίου με Κιόσκια Εκδηλώσεων».ΡΞΗΗΩΚ3-1ΛΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34/2023
30/03/2023 03:00:0003/04/2023 12:01:002η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΨΥΣ3ΩΚ3-0ΙΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ26/2023
20/03/2023 02:00:0020/03/2023 13:36:04«Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου έτους 2022».9ΡΓΧΩΚ3-5Φ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2023
09/03/2023 02:00:0009/03/2023 15:00:03«Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αθλητικής εγκατάστασης «Δημοτικό Κολυμβητήριο» του αθλητικού κέντρου Νέας Σμύρνης, στον αθλητικό όμιλο Νέας Σμύρνης Α.Ο.Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ «Ο ΜΙΛΩΝ», για τους κολυμβητικούς αγώνες με τίτλο «2ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ-ΝΙΚΟΣ ΓΚΡΕΚΑΣ»».6ΦΦ5ΩΚ3-ΗΘΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23/2023
08/03/2023 02:00:0008/03/2023 14:32:34«Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής οχημάτων.»6ΑΠΑΩΚ3-ΒΑΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2023
08/03/2023 02:00:0008/03/2023 14:20:52«1. Έγκριση εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 2. Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιούμενων κινητών (εγκαταλελειμμένα οχήματα) του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81. 3. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81».ΨΞ76ΩΚ3-14ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18/2023
08/03/2023 02:00:0008/03/2023 15:00:26«Ανώτατο όριο δαπάνης εξόδων κηδείας αιρετών».65Π3ΩΚ3-3ΦΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22/2023
08/03/2023 02:00:0008/03/2023 14:56:09Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής δικύκλωνΨ3ΣΙΩΚ3-145ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/2023
07/03/2023 02:00:0007/03/2023 10:07:01Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας ΣμύρνηςΨΡ4ΥΩΚ3-Ω54ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ9/2023
06/03/2023 02:00:0006/03/2023 14:40:32Έγκριση 4ης Τριμηνιαίας έκθεσης οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».ΨΖΒ6ΩΚ3-ΕΔΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8/2023
06/03/2023 02:00:0006/03/2023 13:56:51«Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας»6ΣΔΥΩΚ3-ΣΤΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17/2023
06/03/2023 02:00:0006/03/2023 12:11:15: 1) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 40/2022 μελέτης για την «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού για την ανάπλαση παιδικών χαρών Άλσους και Πλ. Φλέμινγκ». 2) Έγκριση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την Προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού για την ανάπλαση παιδικών χαρών Άλσους και Πλ. Φλέμινγκ».ΨΤΦ1ΩΚ3-4ΩΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2023
02/03/2023 02:00:0002/03/2023 12:31:36«Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους και ενός (1) Αναπληρωματικού για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων έτους 2023».6ΕΔ5ΩΚ3-Ο3ΣΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ14/2023
01/03/2023 02:00:0001/03/2023 13:56:21«Συνδιοργάνωση 17ου γύρου Ν. Σμύρνης με τον Σύλλογο Αθλουμένων Φίλων Άλσους Ν. Σμύρνης (Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ.)».Ψ40ΑΩΚ3-ΕΦΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/2023
28/02/2023 02:00:0028/02/2023 14:19:211η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023ΡΕΗΧΩΚ3-5ΒΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/2023
23/02/2023 02:00:0023/02/2023 10:29:411η Αναμόρφωση Πίνακα Στοχοθεσίας οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».9ΟΖΤΩΚ3-ΥΛΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5/2023
23/02/2023 02:00:0023/02/2023 13:19:39«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2023, στο Δήμο Νέας Σμύρνης».Ψ73ΣΩΚ3-Ζ0ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21/2023
23/02/2023 02:00:0023/02/2023 14:43:261η Αναμόρφωση Στοχοθεσίας οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός» Δήμου Νέας Σμύρνης.9ΛΖΛΩΚ3-3ΨΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7/2023
23/02/2023 02:00:0023/02/2023 14:54:43«Απαλλαγή των καταστημάτων επί της οδού Ομήρου (από το ύψος της οδού Κ. Παλαιολόγου έως την οδό Βυζαντίου) από τα Δημοτικά Τέλη».ΨΣΟΡΩΚ3-Ρ7ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13/2023
23/02/2023 02:00:0023/02/2023 14:42:131η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός» του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΡΓ4ΕΩΚ3-ΔΛΘΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ3/2023
23/02/2023 02:00:0023/02/2023 11:04:38«Έκτακτη επιχορήγηση Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Νέας Σμύρνης».ΨΔΚ9ΩΚ3-ΓΕ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20/2023
23/02/2023 02:00:0023/02/2023 10:26:081η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».9ΛΓ2ΩΚ3-ΦΤΞΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ4/2023
22/02/2023 02:00:0001/03/2023 14:12:19«1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του Δήμου Νέας Σμύρνης».640ΗΩΚ3-ΖΙΧΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ3/2023
22/02/2023 02:00:0022/02/2023 15:36:22«Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024-2027 Δήμου Νέας Σμύρνης».ΨΖΓΟΩΚ3-Β7ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/2023
30/01/2023 02:00:0030/01/2023 14:12:55ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 29-1-2023 έως 31-12-20239ΡΡΠΩΚ3-7ΥΥΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ1/2023
24/01/2023 02:00:0024/01/2023 15:11:56«Γνωμοδότηση σχετικά με την μη ύπαρξη άλλης σχολικής μονάδας με την προσωνυμία «Διδώ Σωτηρίου», προκειμένου να ονομαστεί το 13ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης σε: «13ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης – Διδώ Σωτηρίου».6Υ95ΩΚ3-2ΧΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117/2022
24/01/2023 02:00:0026/01/2023 16:54:16«Γνωμοδότηση σχετικά με την μη ύπαρξη άλλης σχολικής μονάδας με την προσωνυμία «Διδώ Σωτηρίου», προκειμένου να ονομαστεί το 13ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης σε: «13ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Σμύρνης – Διδώ Σωτηρίου».Ρ10ΘΩΚ3-5ΕΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117/2022
24/01/2023 02:00:0026/01/2023 12:57:08«Προσκύρωση πρασιάς επί της οδού Αμισσού 43 του Ο.Τ. 98».Ψ283ΩΚ3-ΙΗΒΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ119/2022
24/01/2023 02:00:0026/01/2023 12:49:47«Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή με τον Πασχάλη Τόνιο».6ΟΞ4ΩΚ3-69ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ118/2022
23/01/2023 02:00:0024/01/2023 09:53:34Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού πράξης που χρηματοδοτείται από ΠΕΠ Αττικής.6Υ4ΑΩΚ3-74ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ128/2022
19/01/2023 02:00:0019/01/2023 13:32:58«Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Νέας Σμύρνης στα Σχολικά Συμβούλια, σύμφωνα με τον Ν.4823/2021 (ΦΕΚ: Α’136/03.08.2021)».9ΦΙ7ΩΚ3-ΔΤΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ125/2022
19/01/2023 02:00:0019/01/2023 13:29:13«Αύξηση χρηματικού ορίου ατομικού ετήσιου εισοδήματος για ένταξη στις Κοινωνικές Δομές (Δημοτικά Ιατρεία, Φυσικοθεραπευτήριο, Οδοντιατρείο, Κοινωνικό Φαρμακείο και Υπηρεσίες Λογοθεραπείας - Εργοθεραπείας) από τις 8.000€ στις 10.000€».9ΤΧΙΩΚ3-ΠΛΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ124/2022
19/01/2023 02:00:0019/01/2023 14:32:31«Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου 2022».942ΔΩΚ3-ΖΓΛΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ127/2022
18/01/2023 02:00:0018/01/2023 14:31:33«Περί μη κοπής δένδρων».66ΗΧΩΚ3-ΡΨ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ109/2022
18/01/2023 02:00:0018/01/2023 14:14:53«Περί κοπής ή μη δένδρων».9ΝΖΧΩΚ3-ΧΞΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ108/2022
18/01/2023 02:00:0018/01/2023 12:38:19«Ορισμός οργάνων διαδικασιών σύναψης και παρακολούθησης δημοσίων συμβάσεων κατόπιν διαγωνισμού».9ΣΖΡΩΚ3-Θ7ΨΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ116/2022
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 11:43:00«Συγκρότηση επιτροπής Εκτίμησης – Καταλληλότητας Ακινήτων για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης, για το έτος 2023».6ΦΜ8ΩΚ3-Ρ1ΛΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ115/2022
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 11:20:47Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έτος 2023».ΨΝ7ΞΩΚ3-ΔΥ4ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ114/2022
17/01/2023 02:00:0017/01/2023 10:46:13Α) Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Νέας Σμύρνης, Β) Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους και γραμματειακής υποστήριξης σύμφωνα με τα άρθρα 4 ,5 και 7 του Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΨΗΜΗΩΚ3-9Φ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ126/2022
16/01/2023 02:00:0016/01/2023 12:19:39Γνωμοδότηση για την έγκριση λειτουργίας καινούργιας ειδικότητας στο 1ο ΕΠΑΛ Νέας Σμύρνης.99Θ3ΩΚ3-Τ7ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106/2022
16/01/2023 02:00:0016/01/2023 12:07:03Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 83/2022 και 57/2022 Αποφάσεων Δ.Σ. ως προς την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού.9Δ5ΓΩΚ3-Ν1ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ105/2022
12/01/2023 02:00:0012/01/2023 13:27:32Κατάρτιση Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Οικονομικού έτους 2023.ΨΗΧ5ΩΚ3-Ε23ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ123/2022
11/01/2023 02:00:0011/01/2023 15:28:50Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2023.ΨΝ37ΩΚ3-ΨΝ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ122/2022