Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2018.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
18/12/2018 02:00:0003/01/2019 10:42:32Έγκριση παράτασης μίσθωσης άδειας περιπτέρου, σύμφ. με το αρ. 56 Ν. 4483/2017Ψ7Ξ7ΩΚ3-ΡΙ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27
18/12/2018 02:00:0018/12/2018 12:31:12Έγκριση αναγκαιότητας διαμόρφωσης κοινοχρήστων οικοπέδωνΨ1ΠΧΩΚ3-9ΡΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26
19/11/2018 02:00:0020/11/2018 13:06:15Μονοδρομήσεις Οδών75ΤΤΩΚ3-ΩΛ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25
19/11/2018 02:00:0019/11/2018 15:46:23Συμπλήρωση της υπαρ. 3/2018 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά «Επιβεβαίωση λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, κυριακάτικων αγορών, χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών, καθώς και χωροθέτηση αυτών»6Β4ΝΩΚ3-ΛΓΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24
19/11/2018 02:00:0020/11/2018 10:01:12Κατάληψη πεζοδρομίων & κοιν. Χώρων με χριστουγεννιάτικα είδη έτους 201869ΟΥΩΚ3-Ζ6ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23
19/11/2018 02:00:0029/11/2018 14:12:12Κοπή επικίνδυνων δένδρωνΩ3ΕΠΩΚ3-Χ7ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21
23/10/2018 03:00:0023/10/2018 10:31:18Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα οδού Αιγαίου-ΚράτητοςΩΙΞ5ΩΚ3-ΡΑΟΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ19
23/10/2018 03:00:0009/11/2018 09:49:13Πρόταση για την κατάρτιση σχεδίου Κανονισμού Πρασίνου για τον Δήμο Νέας ΣμύρνηςΩΖΥΒΩΚ3-ΝΞ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20
01/10/2018 03:00:0003/10/2018 15:08:24Λήψη απόφασης απομάκρυνσης κενωθέντος (σχολάζοντος) κουβουκλίου περιπτέρου και κατάργηση θέσης6ΞΓΗΩΚ3-8ΤΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17
01/10/2018 03:00:0003/10/2018 14:21:29Προσωρινές κυκλοφοριακής ρυθμίσεις της οδού Παλαιολόγου στο πλαίσιο εκτέλεσης της Γ’ φάσης του έργου «Ανάπλαση οδών Ομήρου – Παλαιολόγου»6ΙΖ3ΩΚ3-ΟΗΤΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ16
18/07/2018 03:00:0018/07/2018 10:35:58Κοινοχρήστων Χώρων για την τοποθέτηση πληροφοριακών-διαφημιστικών πινακίδων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Σμύρνης6ΓΨΖΩΚ3-5ΑΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/2018
18/07/2018 03:00:0018/07/2018 10:31:16Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Καλλιτεχνικής Αρτιότητας & χωροθέτησης προτομής «Κοσμά του Αιτωλού» στην πλατεία Θέρμου6949ΩΚ3-3ΘΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9/2018
08/06/2018 03:00:0008/06/2018 11:39:12Κοπή Επικίνδυνων ΔένδρωνΨΟΗΑΩΚ3-ΤΑΕΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ8
30/05/2018 03:00:0030/05/2018 10:40:58Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτεινής Σηματοδότησης για πεζούς επί της οδού Ευξ. Πόντου (στο ύψος της οδού Ταντάλου – 5ο Δημοτικό Σχολείο)ΩΞΕΓΩΚ3-ΛΡΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7
24/04/2018 03:00:0024/04/2018 15:14:56«Ανακατασκευή - διαμόρφωση πεζοδρομίων και κόμβων - οδών Εφέσσου, Αγ. Πολυκάρπου και τμημάτων οδών Ν. Πλαστήρα [από οδό Εφέσου έως Μεγ. Αλεξάνδρου] και Ομήρου [από οδό Κ. Παλαιολόγου έως Πλ. Μέλητος]»7ΥΧ5ΩΚ3-ΦΧΔΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ6
24/04/2018 03:00:0024/04/2018 15:13:01Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»ΨΧΑ0ΩΚ3-ΗΧ5ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ5
27/03/2018 03:00:0027/03/2018 13:39:21Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ομήρου κατά τη διάρκεια του έργου «Ανάπλαση οδών Ομήρου – Παλαιολόγου»ΩΩΟΥΩΚ3-Μ01ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ4
01/03/2018 02:00:0019/04/2018 11:28:07Επιβεβαίωση λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, κυριακάτικων αγορών, χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών, καθώς και χωροθέτηση αυτώνΩΟΦΕΩΚ3-Β0ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3
01/03/2018 02:00:0014/03/2018 10:44:05Περί Χορηγήσεων παρατάσεων αδειών χρήσης μουσικής και μουσικών οργάνων60Κ7ΩΚ3-ΙΩ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2
01/02/2018 02:00:0001/02/2018 09:17:43Συζήτηση – Ενημέρωση Μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την πρόοδο των εργασιών της7Δ3ΗΩΚ3-Ω0ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1
28/11/2017 02:00:0007/12/2017 12:03:48Κόψιμο επικίνδυνων δενδρωνΩΟΜΨΩΚ3-ΥΟΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50
08/11/2017 02:00:0009/11/2017 12:30:26Κατάληψη πεζοδρομίων & κοιν. χώρων με Χριστουγεννιάτικα είδη έτους 20177Δ8ΠΩΚ3-3ΦΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46
08/11/2017 02:00:0010/11/2017 13:22:09Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της οδού Ομήρου στο πλαίσιο της εκτέλεσης της Α΄ φάσης του έργου «Ανάπλαση οδών Ομήρου και Παλαιολόγου»62ΕΠΩΚ3-7ΛΠΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ47
08/11/2017 02:00:0010/11/2017 13:27:35Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση Αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Νέας Σμύρνης»ΩΦΔΚΩΚ3-6Θ8ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ48
08/11/2017 02:00:0027/11/2017 15:10:24Καθορισμός Κοινοχρήστων Χώρων για την τοποθέτηση πληροφοριακών-διαφημιστικών πινακίδων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩ3ΑΞΩΚ3-Ε6ΠΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ49
26/10/2017 03:00:0027/11/2017 15:06:37Ονοματοδοσία της ανώνυμης Πλατείας του Ο.Τ. 121, σε Ιμβρου και ΤενέδουΩΧΒΦΩΚ3-4ΡΦΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ45
06/09/2017 03:00:0008/09/2017 11:28:23Λήψη Απόφασης απομάκρυνσης κενωθέντων (σχολαζόντων) κουβουκλίων Περιπτέρων και κατάργηση θέσεων6ΖΑΠΩΚ3-Ζ5ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43
06/09/2017 03:00:0007/09/2017 14:53:23Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπαρ. 53/2013 Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου περί του νέου κανονισμού περιπτέρων σύμφωνα με το Ν. 4257/2014ΩΝΡΗΩΚ3-ΨΧΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42
17/07/2017 03:00:0028/07/2017 08:17:09Λήψη απόφασης της θέσης μετατόπισης περιπτέρου786ΘΩΚ3-ΧΦΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41/2017
21/06/2017 03:00:0008/09/2017 11:26:26Λήψη Απόφασης απομάκρυνσης κενωθέντων (σχολαζόντων) κουβουκλίων Περιπτέρων και κατάργηση θέσεων63Η7ΩΚ3-ΟΛΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38
21/06/2017 03:00:0022/06/2017 14:27:31Λήψη απόφασης για τη διόρθωση της υπαρ. 20/2017 απόφασης ΕΠΖ περί κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου του ΟΤ 172 Νέας Σμύρνης ως Χώρου Κοινοφελούς-Νηπιαγωγείου6Φ72ΩΚ3-ΔΕΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39
25/05/2017 03:00:0025/05/2017 15:28:33Συζήτηση και Ενημέρωση περί κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και Ανάπτυξης – Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού - Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1723/τΒ/18-5-2017)6ΛΧΚΩΚ3-44ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37
11/04/2017 03:00:0011/04/2017 10:45:30Έγκριση άρσης σε εκτέλεση της υπαρ. Α2744/2014 δικαστικής απόφασης & επανεπιβολή του Κ.Χ. στο Ρ.Σ. του Δήμου Ν. Σμύρνης6Ν0ΟΩΚ3-ΛΞΗΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ21
28/03/2017 03:00:0007/04/2017 09:58:47Λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου του Ο.Τ. 172 του Δήμου Ν. Σμύρνης ως χώρου ΚΦ - ΝηπιαγωγείουΩΘ8ΞΩΚ3-1Ν9ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ20
28/03/2017 03:00:0024/05/2017 09:41:57Λήψη απόφασης μετατόπισης περιπτέρων και κατάργηση θέσεων σε ήδη υπάρχουσες θέσεις κενωθέντων κουβουκλίων7ΙΔΞΩΚ3-6Χ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27
28/03/2017 03:00:0028/03/2017 14:41:20Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας ΖωήςΨ56ΓΩΚ3-ΛΤ4ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ19
18/01/2017 02:00:0020/01/2017 15:18:12Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως για τον Χαρακτηρισμό σε πεζόδρομο της οδού Ειρήνης, και των οδών 25ης Μαρτίου & 2ας Μαϊου από την οδό Ειρήνης έως την οδό Κων. ΠαλαιολόγουΩΨΡΑΩΚ3-ΩΔΝΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ4