Με απόφαση του Δημάρχου ορίστηκαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι ως Εντεταλμένοι με τις εξής αρμοδιότητες:

Ιωάννης Δημάκης

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Καθημερινότητας και Προστασίας του Πολίτη

Ανατίθεται η εποπτεία για τα θέματα ευθύνης των υπηρεσιών που αφορούν στη διαχείριση των θεμάτων των λαϊκών αγορών και των θεμάτων που αφορούν στην προστασία του πολίτη στην πόλη και της φύλαξης των κοινόχρηστων χώρων. Επιπρόσθετα, ανατίθεται η εποπτεία για την καταγραφή και τη μέριμνα της επίλυσης των θεμάτων που αφορούν στην καθημερινότητα του πολίτη, όπως και η επικοινωνία με τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ναών της πόλης.

Οδυσσέας Νασιμπιάν

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Νέων Τεχνολογιών & Καινοτομίας, Νεολαίας & Συμμετοχικότητας

Ανατίθεται η εποπτεία για τα θέματα ευθύνης της Νομικής Υπηρεσίας όπως και των υπηρεσιών που αφορούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση για τις υπηρεσίες του Δήμου και για την εξυπηρέτηση των πολιτών (Smart City), την εισαγωγή καλών πρακτικών Καινοτομίας από δόκιμες εφαρμογές, όπως και για την παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν στις δραστηριότητες για την Νέα Γενιά και τις δράσεις για διεύρυνση της Συμμετοχικότητας και Τοπικής Δημοκρατίας, όπως το Πρόγραμμα Προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου κ.ά

Δημήτρης Οικονόμου

Εντεταλμένος Δημοτικός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας

Ανατίθεται η εποπτεία και μέριμνα των υπηρεσιών στην εταιρική κοινωνική ευθύνη σε σχέση με τους φορείς της Πόλης και η εποπτεία της υλοποίησης των προγραμμάτων που αφορούν την ψυχική υγεία όπως την Τοπική Ομάδα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Τ.Ο.Π.Ψ.Υ.) και την Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία (ΣΚΥ).