Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2015.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
22/12/2015 02:00:0018/01/2016 11:22:58Περί : Εγκρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-20197ΘΤ2ΩΚ3-Μ59ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ310
22/12/2015 02:00:0020/01/2016 13:36:53Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΑΕ» εμπορίας – επεξεργασίας – εξαγωγών μετάλλων για απόσυρση & μεταφορά εγκαταλειμμένων δικύκλων79Κ5ΩΚ3-8Ι9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ299
22/12/2015 02:00:0014/01/2016 13:41:52Περί : Εγκρισης διάθεσης πίστωσης: 1. Ποσού 401,84 € για πληρωμή παραστατικών που αφορά δημοσιεύσεις σε εφημερίδα δημοπρασιών 2. Ποσού 307,50 € για εξόφληση τιμολογίου της εταιρείας COWA HELLAS Α.Ε.64Φ2ΩΚ3-ΦΦΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ307
22/12/2015 02:00:0014/01/2016 13:36:34Περί : 1. Εγκρισης μελέτης & διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών αρ. μελ. 108/15 2. Εγκρισης προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης με τις διαδικασίες απ’ ευθείας ανάθεσης7ΜΦ8ΩΚ3-ΒΑΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ303
22/12/2015 02:00:0014/01/2016 13:29:46Περί : Παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια Αναλώσιμων Η/Υ»65ΛΠΩΚ3-ΚΟΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ301
22/12/2015 02:00:0005/01/2016 12:20:24Περί : Εγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Νέας Σμύρνης & των ΝΠΔΔ αυτούΩ7ΙΔΩΚ3-0ΦΧΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ291/2015
22/12/2015 02:00:0005/01/2016 12:25:35Περί : Εγκρισης πρόσληψης δεκαεπτά (17) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στα πλαίσια του προγράμματος «Άθληση για όλους» περιόδου 2015-20166ΚΜΑΩΚ3-0ΦΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ293/2015
22/12/2015 02:00:0005/01/2016 12:22:30Περί : Θ’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 20157352ΩΚ3-8ΟΞΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ292
22/12/2015 02:00:0005/01/2016 12:28:39Περί : Αποδοχής του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Europe for Citizens – Ευρώπη για τους πολίτες»7Ο8ΗΩΚ3-122ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ311/2015
22/12/2015 02:00:0022/01/2016 15:03:08Εκτίμηση οικοπέδου στο Ο.Τ. 199Α για αναγκαστική απαλλοτρίωση6ΔΓΙΩΚ3-ΔΔΘΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ312
22/12/2015 02:00:0013/01/2016 12:14:44Περί : Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά κτήρια Δήμου Νέας Σμύρνης» αρ. μελ. 8/14Ω6Χ4ΩΚ3-ΜΚ8ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ296
22/12/2015 02:00:0013/01/2016 12:14:05Περί : Υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Δήμου Καλλιθέας και της ΔΗΚΕΚ του Δήμου Καλλιθέας7ΑΧΨΩΚ3-ΠΑ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ297
22/12/2015 02:00:0014/01/2016 13:31:56Περί : Εγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» αρ. μελ. 58/156Ρ8ΛΩΚ3-ΧΗΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ302
22/12/2015 02:00:0014/01/2016 13:20:31Περί : Παράτασης Σύμβασης με την εταιρεία «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΝΤΙΚΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ73ΡΞΩΚ3-700ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ298
22/12/2015 02:00:0014/01/2016 13:12:00Περί : Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών εκποίησης, εκμίσθωσης ή μίσθωσης ακινήτων6ΝΑ4ΩΚ3-ΖΕΚΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ295
22/12/2015 02:00:0014/01/2016 13:17:29Περί : Αποδοχής του ποσού 114.290 € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης – κατανομή και διάθεση του ποσού των 114.118,56 € στις ΕΣΕ του Δ. Ν. ΣμύρνηςΒΧΩΜΩΚ3-1ΘΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ305
22/12/2015 02:00:0019/01/2016 14:01:09Περί : Εγκρισης ή μη διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης από πτώση δένδρου7Γ7ΗΩΚ3-Γ0ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ314
22/12/2015 02:00:0014/01/2016 13:39:18Περί : Εγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» αρ. μελ 73/127ΤΡΙΩΚ3-ΣΒ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ304
22/12/2015 02:00:0014/01/2016 13:22:56Περί : Υπογραφής σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία «ΕΛΤΕΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ» για συλλογή & μεταφορά αποβλήτων λιπαντικών ελαίων7Β23ΩΚ3-Ρ52ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ300
22/12/2015 02:00:0013/01/2016 12:15:33Περί : Συγκρότησης Επιτροπής Εκτίμησης – Καταλληλότητας ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/817ΛΣΞΩΚ3-5Χ5ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ294
22/12/2015 02:00:0022/01/2016 15:12:04Εκτίμηση οικοπέδου σε τμήμα του ΟΤ 540, για αναγκαστική απαλλοτρίωσηΩ9ΠΕΩΚ3-Λ6ΔΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ313
16/12/2015 02:00:0016/12/2015 12:14:38Περί : Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων» αρ. μελ. 73/12ΒΖ6ΣΩΚ3-Ξ1ΔΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ267/2015
10/12/2015 02:00:0010/12/2015 11:59:36Περί : ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (ΑΡ. ΜΕΛ. : 60/15)6ΡΜΝΩΚ3-2ΞΩΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ244/2015
26/11/2015 02:00:0011/12/2015 13:24:32Περί : Έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ» Αρ. Μελ. 58/2015ΩΦΠ7ΩΚ3-ΦΟΛΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ247/2015
26/11/2015 02:00:0008/12/2015 12:19:41Περί : Υποβολής έκθεσης Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή έτους 2014ΩΘ2ΡΩΚ3-9ΡΖΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ238/2015 ΑΔΣ
26/11/2015 02:00:0010/12/2015 11:56:29Περί : «Εγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ’ Τριμήνου 2015»Ω894ΩΚ3-ΡΛΖΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ239/2015
26/11/2015 02:00:0010/12/2015 12:11:10Περί : Εγκρισης στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων Εθνική Στέγη Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩΟ5ΘΩΚ3-ΙΕΝΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ258/2015
26/11/2015 02:00:0010/12/2015 12:02:59Περί : Έγκρισης απολογισμού Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων - Εθνική Στέγη Δήμου Ν.Σμύρνης»7ΩΟ7ΩΚ3-ΡΜΨΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ251/2015
26/11/2015 02:00:0008/12/2015 12:43:49Περί : Εγκρισης 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη»6Ω8ΠΩΚ3-0ΧΘΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ252/2015 ΑΔΣ
26/11/2015 02:00:0008/12/2015 12:36:52Περί : «H' Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015»62ΡΑΩΚ3-ΚΡ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ242/2015 ΑΔΣ
26/11/2015 02:00:0008/12/2015 13:08:53Περί : Έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων - Εθνική Στέγη Δήμου Ν.Σμύρνης»ΩΒ7ΚΩΚ3-Ζ5ΒΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ254/2015 ΑΔΣ
26/11/2015 02:00:0003/12/2015 13:45:17Περί : Έγκρισης έκτακτης επιχορήγησης ποσού # 100.000# Ευρώ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης7ΖΨΟΩΚ3-ΠΡΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ264/2015 ΑΔΣ
26/11/2015 02:00:0007/12/2015 11:44:33Περί : «Έγκρισης Ταμειακών Απολογιστικών Στοιχείων Εσόδων και Δαπανών οικονομικού έτους 2014»7Ψ1ΞΩΚ3-1ΘΝΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ240/2015 ΑΔΣ
26/11/2015 02:00:0008/12/2015 13:04:45Περί : Εγκρισης 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης »6ΔΝ9ΩΚ3-ΠΒΡΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ253/2015 ΑΔΣ
26/11/2015 02:00:0016/12/2015 14:31:59Περί : Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ» Αρ. Μελ. 305/2009ΩΤ0ΓΩΚ3-14ΞΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ246/2015
26/11/2015 02:00:0016/12/2015 12:17:44Περί : Έγκρισης 1ου Συγκριτικού Πίνακα της εργασίας «Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων επίσκεψης » , με Αρ. Μελ.: 78/2014Ω2ΖΛΩΚ3-ΝΩ9ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ268/2015
26/11/2015 02:00:0008/12/2015 12:26:47Περί : Ε΄ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015ΩΠ21ΩΚ3-ΛΣ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ241/2015 ΑΔΣ
26/11/2015 02:00:0016/12/2015 12:22:17Περί : Πληρωμών παρελθόντων οικονομικών ετώνΩ9ΧΩΩΚ3-ΤΝΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ257/2015
26/11/2015 02:00:0016/12/2015 11:57:57Περί : Έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης»6ΨΨΠΩΚ3-9ΟΡΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ261/2015
26/11/2015 02:00:0016/12/2015 12:04:02Περί : Έγκρισης 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7ΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (οδός Σινώπης) »Ω5Ι0ΩΚ3-ΚΩΘΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ245/2015
26/11/2015 02:00:0016/12/2015 12:11:12Περί : ΕΓΚΡΙΣΗΣ: 1) 1ου Α.Π.Ε. 2) 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. 3) ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» με αρ. μελ : 08/14 (MIS 434336).7ΕΙ9ΩΚ3-ΟΝΠΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ248/2015
26/11/2015 02:00:0008/12/2015 14:03:41Περί : «Δικαιολογητικά για την ετήσια ανανέωση παραχώρηση χώρου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ»7ΣΔΗΩΚ3-Ζ37ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ272/2015 ΑΔΣ
26/11/2015 02:00:0011/12/2015 13:28:04Περί : Έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης»7ΣΔ4ΩΚ3-ΩΒΞΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ259/2015
26/11/2015 02:00:0009/12/2015 10:52:32Περί : α) Αποδοχής ή μη της παραίτησης του Μέλους του Πολιτιστικού Οργανισμού κ. Σουρβίνου Αγγελου β) Εκλογή Νέου Μέλους του Πολιτιστικού Οργανισμού7ΥΟΔΩΚ3-ΑΑΟΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ237/2015 ΑΔΣ
26/11/2015 02:00:0011/12/2015 13:32:13Περί : Έγκρισης πίνακα στοχοθεσίας οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης»ΩΝΠΙΩΚ3-3ΟΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ260/2015
26/11/2015 02:00:0011/12/2015 13:34:59Περί : «Προσδιορισμού δημοτικών τελών κατάληψης πεζοδρομίων & κοιν. χώρων με χριστουγεννιάτικα είδη έτους 2015»61ΓΖΩΚ3-ΤΨ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ266/2015
26/11/2015 02:00:0011/12/2015 13:40:00Περί : Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης ΈργουΨ7Η1ΩΚ3-44ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ290/2015
26/11/2015 02:00:0005/01/2016 12:12:40Περί : Συνεργασίας με το Δήμο Αθηναίων για τη δημιουργία Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.)ΩΒ58ΩΚ3-ΦΙΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ255/2015
26/11/2015 02:00:0008/12/2015 13:59:38Περί : Παράταση σύμβασης της «Συντήρηση υδρογεωτρήσεων» με αρ. μελ. 54/2014Ω1ΧΨΩΚ3-3ΗΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ256/2015 ΑΔΣ
26/11/2015 02:00:0009/12/2015 12:48:03Περί : Έγκρισης διενέργειας προμήθειας ανατρεπόμενου φορτηγού 19 τόνων μικτού φορτίου με γερανό και αρπάγη63Η0ΩΚ3-ΗΕΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ249/2015 ΑΔΣ
26/11/2015 02:00:0009/12/2015 12:44:18Περί : Έγκριση διενέργειας προμήθειας oχήματος με Γάντζο (Hook Lift) και συρόμενο όχημα για μεταφορά Containers»6ΟΕΦΩΚ3-ΛΑΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ243/2015 ΑΔΣ
26/11/2015 02:00:0009/12/2015 12:49:52Περί : Έγκρισης διενέργειας προμήθειας αναρροφητικού σαρώθρου χωρητικότητας 4 κ.μ.6ΩΙΤΩΚ3-ΧΜΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ250/2015 ΑΔΣ
26/11/2015 02:00:0003/12/2015 13:42:12Περί : Αποδοχής του ποσού #114.290,00#ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης - κατανομή και διάθεση του ποσού των #114.118,56# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης7ΑΟΡΩΚ3-7Τ7ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ263/2015 ΑΔΣ
26/11/2015 02:00:0005/01/2016 12:17:27Περί : Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις διαδρόμων Νεκροταφείου» αρ. μελ 161/08Ω2Ο9ΩΚ3-ΕΦΥΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ269/2015
26/11/2015 02:00:0005/01/2016 12:15:43Περί : Έγκριση υποβολής της πρότασης συμμετοχής του Δήμου Ν. Σμύρνης στο πρόγραμμα EUROPE for CITIZENS με τίτλο «SPUR – Towards a new spur for Europe»ΩΚ6ΥΩΚ3-ΟΡΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ265/2015
20/11/2015 02:00:0020/11/2015 11:17:03Περί : Αποδοχής ή μη παραίτησης της Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μάντζιου Αφροδίτης και Εκλογής νέου Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου60ΠΟΩΚ3-Ο02ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ236
19/11/2015 02:00:0025/11/2015 12:50:37Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης οικον. έτους 20167ΖΓΗΩΚ3-ΓΧΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ235/2015 ΑΔΣ
16/11/2015 02:00:0016/12/2015 11:59:48Περί : Έγκρισης Στοχοθεσίας οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης»ΩΞΓΖΩΚ3-Μ2ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ262/2015
13/10/2015 03:00:0013/10/2015 12:48:41Περί : Έγκρισης - διάθεσης πίστωσης και κατανομής ποσού 56.500€ στις ενιαίες Σχολικές Επιτροπές6ΞΒΖΩΚ3-2ΗΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ214
13/10/2015 03:00:0013/10/2015 11:10:20Περί : Δ’ Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 20157ΑΤΕΩΚ3-309ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ208
06/10/2015 03:00:0013/10/2015 13:17:29Περί : Εγκρισης 1ου Συγκριτικού Πίνακα της εργασίας «Διαμόρφωση – αποκατάσταση Δαπέδων Σ.Σ. αρ. μελ 35/14ΩΠΟ1ΩΚ3-71ΒΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ233
06/10/2015 03:00:0013/10/2015 11:15:04Περί : Αναπροσαρμογής ή Μη Δημοτικών Τελών Καθαριότητας, Φωτισμού & Δημοτικού Φόρου για το έτος 2016Ω35ΧΩΚ3-Υ0ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ211
06/10/2015 03:00:0013/10/2015 13:00:09Περί : 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»62ΛΝΩΚ3-ΡΒΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ216
06/10/2015 03:00:0013/10/2015 13:12:29Περί : Εγκρισης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση - ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειων χώρων σχολείων» αρ. μελ. 33/14ΩΜΔΤΩΚ3-ΗΛΣΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ231
06/10/2015 03:00:0013/10/2015 13:20:58Περί : Ορθής επανάληψης της υπαρ. 138/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έγκρισης κληρωθέντων επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ»79ΩΡΩΚ3-05ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234
06/10/2015 03:00:0013/10/2015 12:51:46Περί : Διαβίβασης Οικον. Στόχων και υλοποίησης προϋπολογισμού Α’ εξαμήνου 2015Ω0ΒΨΩΚ3-ΒΗ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ213
06/10/2015 03:00:0013/10/2015 13:04:20Περί : Εγκρισης Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εργασιών του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά Κτήρια Δήμου Ν. Σμύρνης» αρ. μελ. 8/146Δ6ΕΩΚ3-6ΘΛΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ230
06/10/2015 03:00:0013/10/2015 13:15:17Περί : Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις Διαδρόμων Νεκροταφείου» αρ. μελ. 161/20086ΜΔΕΩΚ3-Ν15ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ232
06/10/2015 03:00:0013/10/2015 11:08:58Περί : Εγκρισης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩ5Α4ΩΚ3-ΓΑΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ207
06/10/2015 03:00:0013/10/2015 11:06:29Περί : Εγκρισης Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικον.έτους 2014701ΩΩΚ3-Δ77ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ206
06/10/2015 03:00:0013/10/2015 11:12:05Περί : Εγκρισης έκτακτης επιχορήγησης ποσού 56.500€ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολειών του Δήμου Νέας Σμύρνης7ΚΚΟΩΚ3-ΝΓΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ209
06/10/2015 03:00:0013/10/2015 12:56:59Περί : Έγκρισης Σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος 20166ΒΩΓΩΚ3-ΗΚΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ215
06/10/2015 03:00:0013/10/2015 13:01:36Περί : Εγκρισης προσχεδίου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»63ΨΝΩΚ3-Υ37ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ217
06/10/2015 03:00:0013/10/2015 11:16:22Περί : Έγκρισης Απολογιστικών Στοιχείων Β’ τριμήνου 201570ΕΨΩΚ3-92ΖΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ212
06/10/2015 03:00:0013/10/2015 11:14:02Περί : Ζ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 20156ΥΜΑΩΚ3-ΘΞΖΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ210
16/09/2015 03:00:0018/09/2015 11:28:00Περί : Επικύρωσης Πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής Βουλευτικών Εκλογών 20-9-2015Ω9ΕΦΩΚ3-Φ6ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ205
16/09/2015 03:00:0018/09/2015 11:21:50Περί : Έγκρισης της υπ’ αρ. 312/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί ΣΤ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 20157ΤΑΝΩΚ3-ΥΗΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ192
16/09/2015 03:00:0018/09/2015 11:26:42Περί : Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου601ΔΩΚ3-Δ9ΡΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ194
16/09/2015 03:00:0013/01/2016 11:53:59Περί : Υπογραφής Σύμβασης με την «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»ΒΖΩΨΩΚ3-9Ν4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ196
16/09/2015 03:00:0030/09/2015 11:15:16Περί : Έγκρισης 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων» αρ. μελ. 10/147ΑΕΩΩΚ3-ΕΨΑΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ185
16/09/2015 03:00:0030/09/2015 11:17:36Περί : Έγκρισης μελέτης του έργου «Διαμορφώσεις Πεζοδρομίων – Πεζόδρομων« αρ. μελ. 76/156ΓΦΖΩΚ3-Α2ΘΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ186
16/09/2015 03:00:0030/09/2015 11:36:50Περί : Έγκρισης διενέργειας προμήθειας ειδών διατροφής έτους 2016 με τη διαδικασία του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ αυτού702ΛΩΚ3-ΟΧΚΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ200
16/09/2015 03:00:0030/09/2015 11:19:16Περί : Έγκρισης της υπ’ αρ. 73/2015 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μονοδρόμησης της οδού Ανοίξεως, από την οδό Σαλτέλη έως την οδό Ευξ. Πόντου7Β3ΖΩΚ3-40ΦΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ187
16/09/2015 03:00:0030/09/2015 11:22:41Περί : Έγκρισης διοργάνωσης και δαπάνης 15.000€ για τους Αγώνες Ιστορικής Μνήμης7ΖΞΕΩΚ3-Ε7ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ195
16/09/2015 03:00:0030/09/2015 11:26:42Περί : Παράτασης προγράμματος Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας με το υφιστάμενο προσωπικόΩΞΓΞΩΚ3-ΓΙΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ199
16/09/2015 03:00:0030/09/2015 11:24:52Περί : Έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) «Διαμόρφωση – Ανακαίνιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αυλείων Χώρων Σχολείων αρ. μελ. 33/146Π2ΥΩΚ3-1ΤΦΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ197
16/09/2015 03:00:0018/09/2015 11:24:45Περί : Ορθής επανάληψης της υπ’ αρ. 159/2015 Απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που αφορά παράταση συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ66ΡΖΩΚ3-ΥΔΡΣΥΜΒΑΣΗ193
16/09/2015 03:00:0030/09/2015 11:41:21Περί : Τροποποίησης προϋποθέσεων ένταξης δικαιούχων στις Κοινωνικές Δομές του ΔήμουΩ8ΚΦΩΚ3-Ξ45ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ201
16/09/2015 03:00:0007/10/2015 12:46:44Περί : Έγκρισης 3ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ»6ΒΩ2ΩΚ3-ΡΩΤΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ198
31/07/2015 03:00:0031/07/2015 15:31:56Περί : Έγκρισης Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ Αξίας7ΛΦΥΩΚ3-1Ε5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ184
31/07/2015 03:00:0031/07/2015 15:29:34Περί : Έγκρισης Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ Αξίας7ΦΧΠΩΚ3-1ΘΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ183
30/07/2015 03:00:0030/07/2015 15:47:59Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Αιδινίου 28» αρ. μελ. 149/20107ΩΙΥΩΚ3-Ξ7ΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ168/2015
30/07/2015 03:00:0030/07/2015 13:48:34Έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων με αρ. μελ.: 10/14ΩΝΚΔΩΚ3-Ξ2ΠΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ166/2015
30/07/2015 03:00:0030/07/2015 11:36:51Περί : Ε' Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 201574Β1ΩΚ3-ΦΙΤΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ157
30/07/2015 03:00:0021/09/2015 13:51:24ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΆΤΑΣΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ6ΒΑΘΩΚ3-5Σ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ159
30/07/2015 03:00:0030/07/2015 11:26:35ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝΩΠ2ΟΩΚ3-Η4ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ158/2015
29/07/2015 03:00:0029/07/2015 11:13:36ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Περί Παράτασης σύμβασης προμήθειας βενζίνης της «Προμήθειας βενζίνης & πετρελαίου κίνησης» με αρ. μελ. 129/2013Ω6Ζ2ΩΚ3-ΗΨΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ164/2015
29/07/2015 03:00:0029/07/2015 11:07:28ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Περί Διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας βενζίνης & πετρελαίου κίνησης» για την ομάδα Α.64ΨΛΩΚ3-Λ2ΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ165/2015
23/07/2015 03:00:0031/07/2015 15:10:07Περί : Έγκρισης κατασκευής νησίδων κυκλοφοριακής ρύθμισης επί του κυκλοφοριακού κόμβου, που βρίσκεται επί των οδών Βυζαντίου και Θεμιστοκλή ΣοφούληΩΛΧ3ΩΚ3-2ΗΑΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ174
23/07/2015 03:00:0030/07/2015 15:40:41Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Χώρου Εγκατάστασης Αιθουσών Διδασκαλίας» αρ. μελ. 66/2012Ω58ΜΩΚ3-ΝΦΦΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ167/2015
23/07/2015 03:00:0031/07/2015 15:27:03Περί : Ανανέωσης άδειας παραχώρησης χώρου στάθμευσης υπηρεσιακού οχήματος ΕΛ.ΤΑ. επί της οδού Πλ. Βασ. Κων/νου 66ΞΒ0ΩΚ3-7ΛΛΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ181
23/07/2015 03:00:0031/07/2015 15:03:52Περί : Σύστασης Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τις σχολικές υποδομές στο Δήμο Νέας ΣμύρνηςΨ4Σ8ΩΚ3-89ΨΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ162
23/07/2015 03:00:0031/07/2015 15:23:36Περί : Έγκρισης κατασκευής θέσεων στάθμευσης και νησίδων κυκλοφοριακής ρύθμισης επί των κυκλοφοριακών κόμβων που βρίσκονται επί των οδών : α) Ηρακλείου και Πέτρας και β) Ηρακλείου και Καλλικρατείας.ΨΒΦΕΩΚ3-ΧΣΤΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ176
23/07/2015 03:00:0031/07/2015 15:22:36Περί : Έγκρισης κατασκευής θέσεων στάθμευσης και νησίδων κυκλοφοριακής ρύθμισης, επί των κυκλοφοριακών κόμβων, που βρίσκονται επί των οδών Ανοίξεως και Ευξείνου Πόντου6Ψ0ΡΩΚ3-ΚΝΒΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ177
23/07/2015 03:00:0005/08/2015 13:44:21Γ’ Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 20156ΙΑ5ΩΚ3-ΔΩΞΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ156/2015
23/07/2015 03:00:0031/07/2015 14:57:43Περί : Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαικής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» α) έγκρισης υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας β) ορισμού εκπροσώπουΩΧ3ΜΩΚ3-ΝΨ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ160
23/07/2015 03:00:0031/07/2015 15:13:26Περί : Έγκρισης κατασκευής νησίδων κυκλοφοριακής ρύθμισης επί του κυκλοφοριακού κόμβου, που βρίσκεται επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και Θεμιστοκλή Σοφούλη.7ΤΚ5ΩΚ3-ΤΔΛΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ175
23/07/2015 03:00:0031/07/2015 15:07:56Περί : Έγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη Δήμου Ν. Σμύρνης»Ω8Δ2ΩΚ3-Σ1ΑΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ163
23/07/2015 03:00:0031/07/2015 15:00:55Περί : Έγκρισης α) Εκδήλωσης στα πλαίσια της εθελοντικής αιμοδοσίας, β) Διάθεσης πίστωσης του ποσού 1500,00€Ψ1ΒΧΩΚ3-ΝΒΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ161
23/07/2015 03:00:0031/07/2015 15:20:56Περί : Παραχώρησης χώρου στάθμευσης ασθενοφόρου ΕΚΑΒ επί της οδού Αδριανουπόλεως 18Ω6ΛΖΩΚ3-ΒΚΙΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ180
23/07/2015 03:00:0031/07/2015 15:28:45Περί : Έγκρισης Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ Αξίας7Ψ7ΙΩΚ3-8ΚΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ182
19/06/2015 03:00:0019/06/2015 12:47:31Περί : Δ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 20156Λ86ΩΚ3-Κ0ΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ125
12/06/2015 03:00:0029/06/2015 12:49:14Περί : Αξιολόγησης προτάσεων – προσφορών Τραπεζικών ΙδρυμάτωνΨΠΕΙΩΚ3-ΠΩΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ127
12/06/2015 03:00:0029/06/2015 13:25:29Περί : Καταβολής ποσού #19.804,07# € που αφορά υπόλοιπο οφειλής για τη δόση έτους 2016 του οικ. Τραπεζούντος 27 και Μενεκράτους685ΗΩΚ3-ΤΟΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ129
12/06/2015 03:00:0023/06/2015 12:47:56Περί : Εγκρισης έκτακτης επιχορήγησης ποσού #70.000# € για κάλυχη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης7ΧΟ7ΩΚ3-Λ6ΓΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ134
12/06/2015 03:00:0023/06/2015 12:53:07Περί : Εγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Εξωτερικών διακλαδώσεων 2008»6ΓΑΦΩΚ3-03ΦΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ155
12/06/2015 03:00:0016/10/2015 11:09:39Περί : Έγκρισης κληρωθέντων επιτροπών Α. Επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης προμηθειών Β. Επιτροπής παραλαβής προμηθειών Γ. περί επικαιροποίησης 208/14 ΑΔΣ που αφορά την κλήρωση ενός Δημ. Συμβούλου για τη συγκρότηση της επιτροπής του αρ. 67 ΠΔ 28/806ΒΣ2ΩΚ3-Θ8ΨΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ138
12/06/2015 03:00:0030/06/2015 10:23:58Περί : Λήψης απόφασης για την συγκρότηση ομάδας έργου με συμμετοχή των δήμων : Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Μοσχάτου – Ταύρου και Ν. Σμύρνης με σκοπό την σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων με συντονιστή την Περιφέρεια Αττικής7ΘΣΞΩΚ3-Λ9ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ128
12/06/2015 03:00:0019/06/2015 12:40:33Περί : Συνέχισης των προγραμμάτων «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της ΦτώχειαςΩΦΟΠΩΚ3-ΣΓΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130
12/06/2015 03:00:0029/06/2015 12:47:39Περί : Λήψης Απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος (Ν.4323/2015)Ω8ΟΛΩΚ3-ΣΚΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ126
12/06/2015 03:00:0010/07/2015 11:59:04Περί : Εγκρισης απολογιστικών στοιχείων Α’ Τριμήνου 2015738ΩΩΚ3-ΘΓΞΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ131
12/06/2015 03:00:0026/06/2015 13:37:01Περί : Εγκρισης Δαπάνης Δικαστικού ΕπιμελητήΩΞΘΞΩΚ3-ΙΕΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ123
12/06/2015 03:00:0009/07/2015 09:39:19Περί : Χορήγησης ή Μη αδειών Υπαίθριου – Στάσιμου – Πλανόδιου Εμπορίου73ΩΥΩΚ3-Φ3ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140
12/06/2015 03:00:0009/07/2015 09:34:25Περί : Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 1 του ΠΔ 270/81ΩΙΒ6ΩΚ3-ΜΜ9ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ137
12/06/2015 03:00:0019/06/2015 12:46:15Περί : Β’ Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 201573ΖΚΩΚ3-ΕΨΩΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ124
12/06/2015 03:00:0009/07/2015 09:37:51Περί : Συζήτησης επί του αιτήματος Συλλόγου Περιπτερούχων ΑττικήςΩ0ΦΥΩΚ3-Χ77ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139
12/06/2015 03:00:0024/09/2015 11:17:35Συγκρότησης Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ)725ΩΩΚ3-11ΓΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ133
12/06/2015 03:00:0009/07/2015 15:01:12Περί : Εγκρισης Ταμειακού απολογισμού 2014 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»65ΛΔΩΚ3-ΤΨ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ135
12/06/2015 03:00:0029/06/2015 13:27:18Περί : Έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού #2.667,13# ευρώ για αμοιβές Δικαστικού ΕπιμελητήΩΗΙΝΩΚ3-ΚΓΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ132
12/06/2015 03:00:0009/07/2015 09:41:50Περί : Παραχώρησης χώρου για τοποθέτηση τροχογραφείου7ΡΒΨΩΚ3-Ξ9ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141
28/05/2015 03:00:0028/05/2015 09:34:41Περί : Παράτασης σύμβασης προμήθειας πετρελαίου κίνησης με αρ. μελ. 129/2013Β5Λ1ΩΚ3-4ΚΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ105
05/05/2015 03:00:0011/05/2015 14:05:50Περί : Αποδοχής του ποσού #126.176,49#€ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Νέας Σμύρνης – κατανομή και διάθεση του ποσού των 125.987,23#€ στις ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩΕΝΟΩΚ3-ΦΣΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ96
05/05/2015 03:00:0028/05/2015 10:41:48Περί : Εγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων» με αρ. μελ. 101/20137ΠΦΜΩΚ3-ΑΗΩΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ110
05/05/2015 03:00:0026/05/2015 11:43:05Περί : Αρχικής λήψης απόφασης για συνεργασία του Δήμου Νέας Σμύρνης με Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ)ΩΩΒΚΩΚ3-ΝΚ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ101
05/05/2015 03:00:0028/05/2015 09:29:50Περί : Εγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500€ για συμμετοχή αιρετών του Δήμου στο συνέδριο της ΚΕΔΕΩ3ΟΗΩΚ3-ΔΧΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ97
05/05/2015 03:00:0009/06/2015 13:26:52Περί : Εγκρισης της μελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ»6ΚΧ3ΩΚ3-21ΙΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ94
05/05/2015 03:00:0015/05/2015 12:08:45Περί : Εγκρισης και διάθεσης πίστωσης 24.600€ που αφορά την υπηρεσία «Οργάνωση αθλητικών προγραμμάτων και δράσεων του Δήμου»6Η5ΛΩΚ3-ΙΝ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ99
05/05/2015 03:00:0028/05/2015 10:36:49Περί : Παραχώρησης χώρου για διανομή τροφίμων χωρίς μεσάζοντες6Ρ6ΧΩΚ3-Ψ38ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ109
05/05/2015 03:00:0007/05/2015 13:19:03Περί : Παραχώρησης χώρου για Στάθμευση Οχήματος του Παιδικού Σταθμού «Τα Σπουργιτάκια» επί της οδού Ομήρου 17ΩΓ2ΦΩΚ3-31ΨΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ108
05/05/2015 03:00:0015/05/2015 12:07:44Περί : Εγκρισης υλοποίησης προγράμματος «Αθλοδιακοπές»ΩΨ1ΣΩΚ3-ΚΔΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ98
05/05/2015 03:00:0015/05/2015 12:09:45Περί : Εγκρισης δαπάνης για τον Κ.Α 00.6433.0003 «Προμήθεια αναλώσιμων και αναμνηστικών για αθλητικές εκδηλώσεις»7ΔΥΑΩΚ3-ΠΕ2ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ100
05/05/2015 03:00:0026/05/2015 11:40:06Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000€ για φυλλάδια εκδηλώσεων και πρωτοβουλίες του Δήμου76ΤΦΩΚ3-Τ7ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ91
05/05/2015 03:00:0002/06/2015 14:07:06Ενοικίαση χώρου για χρήση των Δημοτικών ΠαρατάξεωνΨΡ14ΩΚ3-6ΗΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ122
05/05/2015 03:00:0007/05/2015 13:17:31Περί : Παραχώρησης χώρου για Στάθμευση Οχήματος του Παιδικού Σταθμού «Φωλίτσα» επί της οδού Αντιοχείας 3479ΦΣΩΚ3-ΨΨΡΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ107
05/05/2015 03:00:0020/05/2015 10:09:45Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί:Έγκρισης αποστολής αιτήματος πρόσληψης δεκαεπτά (17) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του Προγράμματος «Άθληση για Όλους», περιόδου 2015-2016.7Λ2ΒΩΚ3-ΑΚΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ95
05/05/2015 03:00:0028/05/2015 10:19:11Περί : Α. Νέος Κανονισμός δράσεων Κοινωνικής Πολιτικής Β. Εξουσιοδότηση Επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο για επιπλέον αρμοδιότητες σχετικά με κοινωνικές δομές7ΛΤ6ΩΚ3-220ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ102
05/05/2015 03:00:0028/05/2015 09:24:53Περί : Εγκρισης Κυκλοφοριακής Μελέτης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΟΜΗΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ»Ω4ΜΠΩΚ3-ΡΗΠΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ93
05/05/2015 03:00:0013/05/2015 12:35:13Περί : Έγκρισης Γ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015Ω3ΝΕΩΚ3-ΘΦΘΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ92
05/05/2015 03:00:0028/05/2015 10:28:16Περί : Τροποποίησης της Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»786ΠΩΚ3-ΗΟΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ104
05/05/2015 03:00:0028/05/2015 10:25:25Περί : Τροποποίησης της Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»Ω60ΩΩΚ3-53ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ103
05/05/2015 03:00:0028/05/2015 10:05:27Περί : Παράτασης συμφωνητικού συνεργασίας με την εταιρεία «SALAS INTER.GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α.Ε»ΩΦΔΠΩΚ3-2ΛΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106
05/05/2015 03:00:0028/05/2015 09:55:05Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού 15.000€ για φυλλάδια εκδηλώσεων και πρωτοβουλίες του Δήμου7ΞΟΟΩΚ3-Κ2ΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ91
04/05/2015 03:00:0004/05/2015 12:19:47Περί : Εγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή Φρεατίων υδροσυλλογής» με αρ. μελ. 28/2014Ω7ΡΑΩΚ3-ΔΘ5ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ85
09/04/2015 03:00:0004/05/2015 12:18:46Περί : Εγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επέκταση ανακατασκευή αγωγών ακαθάρτων» με αρ. μελέτης 121/2013ΩΝΑΩΩΚ3-ΕΥΛΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ84
09/04/2015 03:00:0005/05/2015 15:11:19Περί : Εγκρισης τροποποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας Σμύρνης» με σκοπό την ίδρυση 5ου ΚΑΠΗ7ΙΦ1ΩΚ3-9ΡΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79
09/04/2015 03:00:0016/04/2015 10:27:18Περί : Προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, η δαπάνη μισθοδοσίας των οποίων θα καλυφθεί σε ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίμου ωφελουμένων πολιτών- δημοτών72Σ8ΩΚ3-ΣΔΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71
09/04/2015 03:00:0007/05/2015 14:15:36Περί : Αγοράς Οικοπέδου Αιγαίου 476ΠΨΡΩΚ3-Ο0ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83
09/04/2015 03:00:0005/05/2015 15:08:38Περί : Εγκρισης & διάθεσης πίστωσης ποσού 262.500€ για την επιχορήγηση αθλητικών, πολιτιστικών & εξωραϊστικών συλλόγων & Ιερών Ναών για το οικ. έτος 201569ΝΓΩΚ3-75ΥΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ76
09/04/2015 03:00:0005/05/2015 15:06:31Περί : Εγκρισης διοργάνωσης και δαπάνης 4.000€ για τον 11ο Γύρο του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΨΕΘ3ΩΚ3-ΔΣΕΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ73
09/04/2015 03:00:0028/04/2015 13:27:46Περί : Έγκρισης μίας προσωποπαγούς θέσης Ι.Δ.Α.Χ. στο ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης»Ω1Α1ΩΚ3-Κ43ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72
09/04/2015 03:00:0022/04/2015 12:12:23Περί : Καθιέρωσης 24ωρης απασχόλησης λειτουργίας της Υπηρεσίας Συντήρησης και Ανάπτυξης Πρασίνου του Δήμου μας69Μ1ΩΚ3-104ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ75
09/04/2015 03:00:0014/04/2015 11:09:27Περί : α. Μετάβασης Δημάρχου & Αντιδημάρχου στην Άγκυρα β. Έγκρισης & διάθεσης πίστωσης 3.000€ εξόδων κίνησης, διαμονής & ημερήσιας αποζημίωσηςΩΝΦΒΩΚ3-ΔΦΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77
09/04/2015 03:00:0022/04/2015 11:46:55Περί : «Σύστασης (8) οκτώ προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων »ΩΘΚ8ΩΚ3-Ο22ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74
09/04/2015 03:00:0007/05/2015 14:03:46Περί : Εγκρισης Ταμειακού Απολογισμού 2014 ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»63ΜΑΩΚ3-0ΙΒΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ80
09/04/2015 03:00:0007/05/2015 13:54:38Περί : Εγκρισης & διάθεση πίστωσης ποσού 7.021,88€ για Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων έτους 20146Σ47ΩΚ3-ΞΝΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ78
09/04/2015 03:00:0005/05/2015 15:13:25Περί : Εγκρισης 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»60ΕΟΩΚ3-ΚΙΙΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ81
09/04/2015 03:00:0007/05/2015 13:58:32Περί : Εγκρισης 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»ΩΓΖ8ΩΚ3-Μ2ΝΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ82
09/04/2015 03:00:0016/04/2015 10:24:30Περί : Συζήτησης και λήψης απόφασης για τη στήριξη πλανόδιας μικροπωλήτριας7ΤΟΓΩΚ3-ΝΡΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ70
07/04/2015 03:00:0007/04/2015 13:46:43Περί : Έγκρισης έκτακτης επιχορήγησης ποσού 70.000€ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒ87ΦΩΚ3-9ΨΣΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ56
02/04/2015 03:00:0002/04/2015 09:55:22Περί : Έγκρισης Διάθεσης πίστωσης ποσού 264,45€ για πληρωμή παραστατικού έτους 2014ΩΛΠ9ΩΚ3-ΥΝΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ42
17/03/2015 02:00:0026/03/2015 11:48:50Περί : Έγκρισης σύστασης τριών προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ στον ΟΕΥ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»ΩΩΠ4ΩΚ3-Γ65ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55
17/03/2015 02:00:0026/03/2015 13:19:58Περί : Β Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015Ω6Η4ΩΚ3-ΣΗ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ40
17/03/2015 02:00:0006/04/2015 12:14:50Περί : Έγκρισης Απολογισμού έτους 2014 του ΝΠΔΔ ΕΣΕ Β/βάμιας εκπαίδευσηςΩΛΧΩΩΚ3-ΨΧΡΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ58
17/03/2015 02:00:0007/04/2015 13:32:15Περί : Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Χώρου Εγκατάστασης Αιθουσών Διδασκαλίας» Αρ. Μελ. 66/2012Β57ΕΩΚ3-Τ0ΘΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ51
17/03/2015 02:00:0018/03/2015 13:48:24Περί : Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου6Μ9ΝΩΚ3-4ΦΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48
17/03/2015 02:00:0006/04/2015 11:55:14Περί : Έγκρισης Απολογισμού έτους 2014 του ΝΠΔΔ ΕΣΕ Α/βάμιας εκπαίδευσης6ΘΑΝΩΚ3-Ο62ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ57
17/03/2015 02:00:0007/04/2015 13:38:34Περί : Έγκρισης 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2015 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης»6Τ84ΩΚ3-ΘΡΤΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ53
17/03/2015 02:00:0007/04/2015 13:25:35Περί : Έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 1052,39€ για πληρωμή παραστατικών 2014 που αφορούν δημοσιεύσεις σε εφημερίδεςΩ9ΒΟΩΚ3-Ε13ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ44
17/03/2015 02:00:0007/04/2015 13:29:24Περί : Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Έργα διαμόρφωσης ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου» Αρ. Μελ. 22/20127Χ7ΠΩΚ3-ΞΨΚΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ50
17/03/2015 02:00:0007/04/2015 13:30:12Περί : Παράτασης σύμβασης για την «Προμήθεια μικροαντικειμένων γραφείου» και για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων»ΩΙ3ΔΩΚ3-ΦΧ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ49
17/03/2015 02:00:0007/04/2015 13:43:37Περί : Έγκρισης έκτακτης επιχορήγησης ποσού 70.000€ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩΞΜΚΩΚ3-ΗΗΓΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ56
17/03/2015 02:00:0007/04/2015 13:36:13Περί : Συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Αϊδινίου 28» Αρ. μελ. 149/2010ΩΧΓΙΩΚ3-ΔΗ3ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ52
17/03/2015 02:00:0031/03/2015 10:50:56Περί : Τροποποίησης Ο.Ε.Υ. του Δήμου Νέας Σμύρνης7ΠΜ2ΩΚ3-ΚΑΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41
17/03/2015 02:00:0018/03/2015 13:47:22Περί : Προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας θα καλυφθεί σε ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίμου ωφελουμένων πολιτών - δημοτών6Γ6ΡΩΚ3-7Λ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47
17/03/2015 02:00:0031/03/2015 14:34:09Περί : Έγκρισης ή μη διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης από πτώση δένδρου65ΥΘΩΚ3-ΠΓΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ66
17/03/2015 02:00:0031/03/2015 14:36:37Περί : Έγκρισης ή μη διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης από πτώση δένδρου7Ε1ΛΩΚ3-5Ξ6ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ67
17/03/2015 02:00:0031/03/2015 14:27:54Περί : Έγκρισης ή μη διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης από πτώση δένδρουΩΝΗΡΩΚ3-ΧΙΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ68
17/03/2015 02:00:0031/03/2015 14:30:45Περί : Ορισμού Υπολόγου Διαχειριστή για την πράξη «Η Σμύρνη των δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου, Άϋλες δράσεις για μία ψηφιακή/βιωματική έκθεση σε φυσικό χώρο και στο διαδίκτυο»7ΨΛΜΩΚ3-ΣΘ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ69
17/03/2015 02:00:0018/03/2015 13:16:41Περί : Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήραΩΥΡ8ΩΚ3-ΣΙ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45
17/03/2015 02:00:0018/03/2015 13:17:08Περί : Προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους6Υ18ΩΚ3-ΒΙΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46
17/03/2015 02:00:0006/04/2015 11:38:49Περί : Έγκρισης 1η Αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2015 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης»ΩΤΗΕΩΚ3-ΝΩΗΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ54
05/02/2015 02:00:0024/02/2015 14:48:09Περί : Συμπλήρωσης της υπαρ. 148/2013 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση ακινήτου του Δήμου, επί της οδού Αϊδινίου 28, στο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»6ΣΩ8ΩΚ3-ΥΧ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22
05/02/2015 02:00:0016/02/2015 13:58:43Περί : Ανατροπής Αποφάσεων Αναλήψεων Υποχρεώσεων7ΞΗ6ΩΚ3-8Θ5ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ25
05/02/2015 02:00:0025/02/2015 15:07:34Περί : Συμπλήρωσης της υπαρ. 148/2013 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση ακινήτου του Δήμου, επί της οδού Αϊδινίου 22, στο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»7ΩΤ7ΩΚ3-8ΒΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ22
05/02/2015 02:00:0009/02/2015 14:03:38Ορισμού εκ νέου εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στη Δ.Ε.Π6ΔΒΚΩΚ3-ΦΣΝΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ21
05/02/2015 02:00:0017/02/2015 10:35:10Περί: Έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων» με Αρ. Μελ. 101/2013Ω9ΚΙΩΚ3-ΔΞΞΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ27
05/02/2015 02:00:0019/02/2015 13:41:58Περί: Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας6ΕΤ2ΩΚ3-ΜΤΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37
05/02/2015 02:00:0017/02/2015 10:36:54Περί : Ορισμού υπευθύνου πράξης «Δημοτική Πύλη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση πολιτών του Δήμου Νέας Σμύρνης» (Ο.Π.Σ. 296638)7ΞΥΨΩΚ3-2ΔΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ20
05/02/2015 02:00:0012/02/2015 15:11:46Περί: Ορισμού νέου υπεύθυνου πράξης «Διαμόρφωση πράσινου δώματος σε σχολικό κτήριο 4ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης»68Δ0ΩΚ3-ΓΡΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ28
05/02/2015 02:00:0016/02/2015 13:11:56Περί : A΄ Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 20157Τ1ΦΩΚ3-ΡΑ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ23
05/02/2015 02:00:0031/03/2015 14:47:03Περί : Λήψης απόφασης για τη διενέργεια διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.1α για τις υποομάδες Α2στ, Β4, Γ2 και τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1α του Π.Δ. 60/07 , για τις υποομάδες Α2δ, Β1, Β3, Β9, Γ4, της “Προμήθειας ειδών διατροφής 2015” (με αρ. μελ. 55/2014)7ΩΤΛΩΚ3-ΡΣΠΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ19
05/02/2015 02:00:0017/02/2015 10:39:02Περί: 1. Έγκρισης κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Υπογειοποίηση εναερίου δικτύου διανομής χ.τ. της οδού Ομήρου» Εξουσιοδότησης ΔημάρχουΩΞΝΨΩΚ3-8Υ6ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ26
05/02/2015 02:00:0016/02/2015 13:59:23Περί : Α΄ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2015Β865ΩΚ3-8Η2ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ24
05/02/2015 02:00:0011/02/2015 12:42:38Περί : Εξέτασης της υπ’αρ. 3468/30-1-2015 ένστασης του κ. Κρυστάλλη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ επί του Πρακτικού Νο1 του διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών διατροφής 2015»750ΒΩΚ3-Κ95ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18
30/01/2015 02:00:0030/01/2015 11:44:33Αποδοχή του ποσού 126176,49 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης. Κατανομή και διάθεση του ποσού των 125987,23 ευρώ στις ΕΣΕ του Δήμου Ν. Σμύρνης7ΜΑ9ΩΚ3-ΒΔΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1/2015
20/01/2015 02:00:0022/01/2015 12:22:42Περί : Τροποποίησης της υπαρ. 2/2014 Απόφασής Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Ψηφιακού ΜουσείουΩΨ0ΩΩΚ3-5ΓΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ11
20/01/2015 02:00:0009/02/2015 13:31:45Περί : Ίδρυσης 12ου Νηπιαγωγείου Νέας Σμύρνης6ΞΩΚΩΚ3-ΝΙΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ2
20/01/2015 02:00:0002/02/2015 15:14:45Περί : «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα 2015» ( Ανανέωση ετήσιας συνδρομής υπηρεσιών διαδικτύου για το 2015 )7Τ8ΞΩΚ3-ΛΘΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ6
20/01/2015 02:00:0021/01/2015 13:06:14Περί : Αποδοχής η μη παραίτησης και εκλογής νέου Προέδρου του ΝΠ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»647ΘΩΚ3-5ΚΓΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ3
20/01/2015 02:00:0009/02/2015 12:32:48Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμόΒΧΖΠΩΚ3-Λ12ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9
20/01/2015 02:00:0009/02/2015 11:10:55Περί : ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013Ω8ΗΟΩΚ3-1ΧΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ7
20/01/2015 02:00:0009/02/2015 11:08:36Περί : Ανανέωσης της ασφαλιστικής σύμβασης των δημοτικών οχημάτων7ΙΥΒΩΚ3-ΩΓ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ5
20/01/2015 02:00:0025/02/2015 15:07:22Περί : Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό7ΤΑΤΩΚ3-Π9ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ9
20/01/2015 02:00:0018/02/2015 10:50:05Περί : α) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ β) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ γ) ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣΩ70ΑΩΚ3-ΖΚΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4
20/01/2015 02:00:0009/02/2015 11:12:06Περί : Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπαρ. 3358/2014 απόφασης του Μον. Πρωτ. Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών)Ω26ΖΩΚ3-ΥΣ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8
10/01/2015 02:00:0009/02/2015 11:15:57Περί : Ορισμός Μελών στην Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορώνΒ5ΤΔΩΚ3-Β3ΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ10