Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2021.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
31/12/2021 02:00:0003/01/2022 09:36:03Καταστροφή υλικών.ΨΨΔΨΩΚ3-Π49ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ102/2021
31/12/2021 02:00:0003/01/2022 10:16:06Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου 2021.620ΓΩΚ3-5Ξ8ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ105/2021
31/12/2021 02:00:0003/01/2022 11:47:17Λήψη απόφασης σχετικά με την ακύρωση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ.96ΩΕΩΚ3-Μ5ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110/2021
31/12/2021 02:00:0003/01/2022 11:37:54Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση νέων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ.6ΩΦΗΩΚ3-ΔΤ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ109/2021
31/12/2021 02:00:0003/01/2022 10:47:39Λήψη Απόφασης περί κοπής ή μη, δέντρων.Ψ0ΒΖΩΚ3-ΦΗΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106/2021
31/12/2021 02:00:0003/01/2022 11:02:22Λήψη Απόφασης περί κοπής ή μη, δέντρων.ΨΙ3ΧΩΚ3-ΓΗΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ107/2021
31/12/2021 02:00:0003/01/2022 11:57:12Λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ.ΩΞΥΛΩΚ3-ΛΞΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111/2021
31/12/2021 02:00:0003/02/2022 12:15:30Νέα απόφαση για την προσκύρωση πρασιάς επί της οδού Ομήρου 15 , Ο.Τ.40.ΩΖ3ΔΩΚ3-Χ1ΡΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ121/2021
31/12/2021 02:00:0003/02/2022 12:17:35Aπόφαση για την προσκύρωση πρασιάς επί της οδού Ηλ. Κοκκώνη 3 , Ο.Τ.72Α.ΩΗ2ΥΩΚ3-ΒΕΥΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ122/2021
31/12/2021 02:00:0003/02/2022 12:21:16Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ ΟΔΩΝ» με Αρ. Μελ. 59/2017ΨΚ8ΧΩΚ3-ΨΥΘΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ124/2021
31/12/2021 02:00:0003/02/2022 12:23:00Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Βρεφονηπιακός Σταθμός Εθνική Στέγη».Ψ571ΩΚ3-ΥΩΗΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ127/2021
31/12/2021 02:00:0003/02/2022 12:24:30Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας (ΟΠΔ) οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης».6Ι82ΩΚ3-6ΛΥΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ128/2021
31/12/2021 02:00:0003/02/2022 12:25:48Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας (ΟΠΔ) οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης».6ΓΘΝΩΚ3-ΓΨ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ129/2021
31/12/2021 02:00:0003/02/2022 12:27:00Τροποποίηση λίστας οχημάτων Δήμου Νέας Σμύρνης.ΨΡ8ΝΩΚ3-Ζ9ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130/2021
31/12/2021 02:00:0019/01/2022 13:56:38«Συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης, για το έτος 2022».68ΚΤΩΚ3-2ΝΩΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ125/2021
31/12/2021 02:00:0020/01/2022 14:51:05«Συγκρότηση επιτροπής Εκτίμησης – Καταλληλότητας Ακινήτων για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης, για το έτος 2022».ΩΦΠΩΩΚ3-Γ0ΨΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ126/2021
31/12/2021 02:00:0020/01/2022 10:44:13«Παράταση Εκμίσθωσης του Περιπτέρου-Ανθοπωλείου έμπροσθεν του Δημοτικού Κοιμητηρίου Νέας Σμύρνης».ΨΔ47ΩΚ3-7ΤΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ118/2021
29/12/2021 02:00:0029/12/2021 11:41:40Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικον. έτους 2020.6Υ0ΦΩΚ3-ΨΗΝΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ93/2021
24/12/2021 02:00:0003/02/2022 12:19:139η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021ΨΡΔΔΩΚ3-Ν7ΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ123/2021
17/12/2021 02:00:0012/01/2022 10:51:23Εκλογή μελών Δ.Σ Α΄βάθμιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Σμύρνης6ΤΙ0ΩΚ3-Ψ5ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ116/2021
17/12/2021 02:00:0012/01/2022 10:52:50Εκλογή μελών Δ.Σ Β΄βάθμιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ν. Σμύρνης67ΚΕΩΚ3-ΞΒΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117/2021
14/12/2021 02:00:0012/01/2022 10:53:56Τροποποίηση του ΟΕΥ του Κέντρου Δραστηριότητας & Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων Βρεφονηπιακός Σταθμός Εθνική Στέγη94Ψ2ΩΚ3-ΨΓΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ119/2021
14/12/2021 02:00:0012/01/2022 10:55:13Τροποποίηση του ΟΕΥ του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩΦΠΨΩΚ3-ΗΛΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ120/2021
07/12/2021 02:00:0007/12/2021 13:49:02Λήψη απόφασης για τοποθέτηση ή μη υαλοπετασμάτων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της κεντρικής πλατείας.6ΦΤΔΩΚ3-ΟΧΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ107Α/2021
07/12/2021 02:00:0007/12/2021 13:01:47Ορισμός Προέδρου ΔΕΠ9ΘΩΙΩΚ3-9Μ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ103/2021
07/12/2021 02:00:0014/02/2022 12:20:42Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Νέας Σμύρνης σε Σχολικά Συμβούλια, σύμφωνα με τον Ν.4823/2021 (ΦΕΚ: Α’136/03.08.2021).ΩΔΦ5ΩΚ3-Ψ71ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115/2021
06/12/2021 02:00:0010/12/2021 10:53:46Κατάρτιση Προϋπολογισμού & Στοχοθεσίας του Δήμου, Οικονομικού έτους 2022Ψ0Χ7ΩΚ3-3Λ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ112/2021
03/12/2021 02:00:0003/12/2021 15:54:48Καθορισμός τιμής ανά τ.μ. για κατάληψη πεζοδρομίου την περίοδο των εορτών στα εποχιακά καταστήματα με εποχιακά είδη.ΡΟΣ5ΩΚ3-Φ8ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ101/2021
03/12/2021 02:00:0003/12/2021 17:23:45Αποδοχή του ποσού # 111.670,00 #ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Κατανομή και διάθεση του ποσού των # 111.502,49 # ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΡΗΗΗΩΚ3-ΝΣΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94/2021
03/12/2021 02:00:0003/12/2021 16:20:00Συμπλήρωση των υπ’αριθμ. 4/2020 & 26/2019 Αποφάσεων της ΕΠΖ περί χωροθέτησης εμποροπανηγύρεων, κυριακάτικων, χριστουγεννιάτικων και πασχαλινών αγορών9Ν1ΖΩΚ3-6Ε2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ100/2021
03/12/2021 02:00:0003/12/2021 17:03:33Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην κεντρική πλατεία για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.6ΝΟ2ΩΚ3-ΓΔΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ99/2021
03/12/2021 02:00:0012/01/2022 10:43:41Αποδοχή του ποσού # 27.917,50 #ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης. Κατανομή και διάθεση του ποσού των # 27.875,62# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης.93ΩΠΩΚ3-ΒΑΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113/2021
03/12/2021 02:00:0005/12/2021 15:15:28Επικαιροποιημένος Κανονισμός Κοινωνικών ΔομώνΩΥΞΜΩΚ3-ΑΚΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ104/2021
03/12/2021 02:00:0005/12/2021 15:40:22Έγκριση της υπ΄αριθμ. 33/2021 Απόφασης ΕΠΖ, αναφορικά με προσαρμογές ιδιοκτησιών και κοινόχρηστων χώρων στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΚΡΑΤΗΤΟΣ».67ΝΘΩΚ3-Ν71ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ108/2021
03/12/2021 02:00:0005/12/2021 14:49:34Έγκριση ίδρυσης 12ου-13ου-14ου Νηπιαγωγείου6Θ7ΗΩΚ3-561ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95/2021
02/12/2021 02:00:0002/12/2021 14:14:41Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.Ω5Κ7ΩΚ3-8ΣΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96/2021
30/11/2021 02:00:0005/12/2021 16:59:178η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021ΨΜΝ6ΩΚ3-ΩΨ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ114/2021
24/11/2021 02:00:0024/11/2021 14:38:53Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και ΔΦ έτους 2022.9Χ3ΝΩΚ3-Β26ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97/2021
15/10/2021 03:00:0015/10/2021 09:48:496η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.ΩΥΕΘΩΚ3-ΚΗΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ80/2021
13/10/2021 03:00:0015/10/2021 08:12:40Έκτακτη επιχορήγηση σχολικών επιτροπών6ΞΛΗΩΚ3-Φ6ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77/2021
13/10/2021 03:00:0027/10/2021 10:45:567η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.Ψ123ΩΚ3-Κ6ΖΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ81/2021
13/10/2021 03:00:0015/09/2022 09:59:18Τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Νέας Σμύρνης9Ε7ΖΩΚ3-8ΩΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82/2021
12/10/2021 03:00:0018/10/2021 13:39:06Έγκριση παράτασης σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Νέας Σμύρνης με τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης ως προς τη λήξη διοικητικής υποστήριξης (άρθρο 1) έως την ολοκλήρωσή της.ΨΨΤΛΩΚ3-Π67ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91/2021
12/10/2021 03:00:0003/11/2021 09:48:20Λήψη Απόφασης για την εξόφληση παραστατικών που αφορούν την προγραμματική σύμβαση με ΔΗ.Κ.Ε.Κ.6Λ0ΩΩΚ3-Θ0ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84/2021
12/10/2021 03:00:0013/10/2021 13:11:587η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.ΨΚΩΨΩΚ3-ΝΚ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ81/2021
12/10/2021 03:00:0013/10/2021 12:50:26Δ΄ Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος έτους 2021.6ΑΚΟΩΚ3-ΔΙΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79/2021
12/10/2021 03:00:0013/10/2021 13:00:286η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.ΩΦ4ΒΩΚ3-ΝΙΞΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ80/2021
12/10/2021 03:00:0031/10/2021 16:02:21Μετατόπιση περιπτέρων επί της οδού ΑιγαίουΩΞΕ1ΩΚ3-ΥΕΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90/2021
12/10/2021 03:00:0019/10/2021 09:56:18Ορισμός οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων9Χ4ΧΩΚ3-ΩΥ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86/2021
12/10/2021 03:00:0018/10/2021 14:39:21Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτουΨΧ2ΒΩΚ3-Κ5ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ92_2021
12/10/2021 03:00:0018/10/2021 14:57:58Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.ΩΙΥ6ΩΚ3-Ι71ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ87/2021
12/10/2021 03:00:0018/10/2021 14:11:00Ανάκληση λειτουργίας των (2) δύο Δημοτικών Πάρκων Σκύλων, λόγω των διατάξεων του νέου Νόμου 4830/2021.ΩΝΔ7ΩΚ3-ΞΛΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78/2021
12/10/2021 03:00:0018/10/2021 14:35:41Έγκριση αιτήματος γνωμοδότησης για την κάλυψη δαπανών και ίδρυση τμήματος ένταξης στο 13ο Δημοτικό Σχολείο και 8ο Νηπιαγωγείο Νέας Σμύρνης.6Ε31ΩΚ3-4ΛΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89/2021
12/10/2021 03:00:0018/10/2021 14:32:39Προσκύρωση πρασιάς επί της οδού Ανδριανουπόλεως 49 & Πισιδίας Ο.Τ.312.61ΒΦΩΚ3-ΝΧΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ88/2021
12/10/2021 03:00:0018/10/2021 14:17:04Μετονομασία της οδού Κωνσταντινουπόλεως με την προσθήκη ονόματος και προσθήκη ονόματος στον κιν/φο «ΑΤΤΑΛΟΣ».Ω2Τ3ΩΚ3-Η7ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83/2021
12/10/2021 03:00:0018/10/2021 14:23:31Eξόφληση τιμολογίου παρελθόντος έτουςΩΔ7ΔΩΚ3-ΨΨΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85/2021
22/09/2021 03:00:0005/10/2021 10:58:53Συζήτηση για τα θέματα σχετικά με την υποδοχή των προνηπίων στα παραρτήματα των νηπιαγωγείων του Δήμου Ν. Σμύρνης.Ψ7ΓΔΩΚ3-ΠΝ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76/2021
01/09/2021 03:00:0001/09/2021 12:21:44Γνωμοδότηση για την ανάληψη του κόστους λειτουργίας των παραρτημάτων νηπιαγωγείων του Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΗΔΖΩΚ3-72ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ75/2021
01/09/2021 03:00:0001/09/2021 12:19:42α) Αποδοχή του ποσού 111.670 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. β) Κατανομή και διάθεση του ποσού 111.502,49 ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης.9ΩΒΗΩΚ3-94ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74/2021
28/07/2021 03:00:0030/07/2021 14:17:49Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Α΄ & Β΄ τριμήνου 2021.65ΞΙΩΚ3-ΝΗΜΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ64/2021
28/07/2021 03:00:0030/07/2021 14:25:27Έγκριση μελέτης του κύριου υποέργου 1: «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου», για το έργο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ν. Σμύρνης».6ΟΔΥΩΚ3-ΨΥΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66/2021
28/07/2021 03:00:0030/07/2021 14:29:25Έγκριση κυκλοφοριακών προσαρμογών που περιλαμβάνονται στη μελέτη του κύριου υποέργου 1: «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου», για το έργο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ν. Σμύρνης».Ω2ΚΦΩΚ3-82ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67/2021
28/07/2021 03:00:0030/07/2021 14:31:56Πρόσληψη δύο (2) ασκούμενων δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ν. Σμύρνης.97Π0ΩΚ3-ΧΕΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68/2021
28/07/2021 03:00:0030/07/2021 14:40:04Συμπλήρωση της υπαρ. 60/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου6Χ7ΜΩΚ3-74ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71/2021
28/07/2021 03:00:0030/07/2021 14:44:30Έγκριση αιτήματος γνωμοδότησης για την κάλυψη δαπανών και ίδρυση τμήματος ένταξης, στο 1ο ΓΕΛ, 5ο ΓΕΛ & 6ο ΓΕΛ Ν. Σμύρνης.ΨΝΜΦΩΚ3-ΞΗ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ73/2021
28/07/2021 03:00:0030/07/2021 14:21:39Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Γνωμοδότησης αδειών θέσης στάθμευσης ΑμεΑ.96ΜΟΩΚ3-114ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65/2021
28/07/2021 03:00:0030/07/2021 14:35:10Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου/ων.Ψ85ΕΩΚ3-Μ64ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69/2021
28/07/2021 03:00:0030/07/2021 14:37:49Έκτακτη επιχορήγηση Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Ν. Σμύρνης.Ψ1ΠΘΩΚ3-Ζ8ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70/2021
28/07/2021 03:00:0030/07/2021 14:42:17Τροποποίηση της λίστας οχημάτων, που συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη για τη συντήρηση-επισκευή μεταφορικών μέσων και προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων, στη συμφωνία πλαίσιο, διάρκειας τριών ετών.9ΒΛΖΩΚ3-5ΥΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72/2021
28/07/2021 03:00:0030/07/2021 14:14:105η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Ν. Σμύρνης.ΩΜΚΒΩΚ3-ΞΤΧΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ63/2021
20/07/2021 03:00:0020/07/2021 10:43:31Παράταση της διάρκειας των επαγγελματικών μισθώσεων λόγω αναστολής δραστηριότητας.6ΦΩΑΩΚ3-ΥΚΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58/2021
16/07/2021 03:00:0020/07/2021 10:53:18Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού της πράξης με τίτλο «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Νέας Σμύρνης», με κωδικό ΟΠΣ 5037451, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», που χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.ΩΜ83ΩΚ3-ΖΑ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62/2021
15/07/2021 03:00:0019/07/2021 10:36:27Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου 3.500 θέσεων, βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Δήμου Ν. Σμύρνης».ΨΣ3ΜΩΚ3-ΡΞ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61/2021
13/07/2021 03:00:0013/07/2021 14:59:57ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΕΚΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑΣ9ΤΘΧΩΚ3-ΖΔΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ17160
29/06/2021 03:00:0006/07/2021 12:48:46Δ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.6ΙΧΓΩΚ3-Ρ4ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57/2021
29/06/2021 03:00:0020/07/2021 10:47:11Λήψη απόφασης για κοπή ή μη δέντρων.6ΑΚ2ΩΚ3-6ΚΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59/2021
29/06/2021 03:00:0020/07/2021 10:50:00Εκποίηση μεταλλικών κάδων ιδιοκτησίας Δήμου Ν. Σμύρνης.ΩΧΦΧΩΚ3-ΛΛ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60/2021
29/06/2021 03:00:0020/07/2021 10:39:34Γ΄ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2021.ΨΛΙΩΩΚ3-57ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/2021
01/06/2021 03:00:0014/06/2021 10:48:11Παραχώρηση ωρών χρήσης του δημοτικού κολυμβητηρίου του Δήμου Ν. Σμύρνης προς τα ΑμεΑ.94ΔΚΩΚ3-ΝΦΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50/2021
01/06/2021 03:00:0008/06/2021 11:14:09Έκτακτη επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για την κάλυψη δαπανών απολυμάνσεων σχολείων λόγω covid-19.ΨΖΘΩΩΚ3-5ΑΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53/2021
01/06/2021 03:00:0008/06/2021 11:10:46Γ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 Δήμου Ν. Σμύρνης.97ΤΞΩΚ3-Ω0ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ52/2021
01/06/2021 03:00:0008/06/2021 11:18:29Επιλογή Αντιπροέδρου για το Συμβούλιο στήριξης του Πρότυπου Λυκείου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.63Φ8ΩΚ3-7ΤΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54/2021
01/06/2021 03:00:0008/06/2021 11:04:13Έγκριση τροποποίησης τεχνικού δελτίου της ενταγμένης πράξης «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης».6Ν6ΣΩΚ3-Ν1ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49/2021
01/06/2021 03:00:0008/06/2021 11:07:22Β΄ Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος 2021.97ΣΣΩΚ3-Σ71ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ51/2021
01/06/2021 03:00:0008/06/2021 11:24:45Προσκύρωση πρασιάς επί της οδού Βυζαντίου 4, του Ο.Τ. 15.ΨΗ9ΦΩΚ3-ΣΩΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55/2021
01/06/2021 03:00:0008/06/2021 11:27:11Υπαγωγή ή μη στο αρ. 33, παρ. 1, του Ν. 4067/2012 και σύνταξη της πράξης αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας, των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στο Ο.Τ. 199Α του Ρ.Σ., με τις διατάξεις του ΝΔ ’23.65ΘΞΩΚ3-Δ0ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/2021
29/04/2021 03:00:0017/05/2021 11:11:062η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.Ω2ΖΘΩΚ3-Π41ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ35/2021
29/04/2021 03:00:0020/05/2021 12:46:28Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Νέας Σμύρνης με τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης. Εξουσιοδότηση Δήμαρχου για υπογραφή απαιτούμενων εγγράφων.6Γ8ΝΩΚ3-Χ2ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43/2021
29/04/2021 03:00:0020/05/2021 12:59:20Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης».ΨΚΛ4ΩΚ3-ΟΙΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40/2021
29/04/2021 03:00:0020/05/2021 12:53:59Προσδιορισμός-επαναπροσδιορισμός-επικαιροποίηση προϋποθέσεων ένταξης και δικαιολογητικών δικαιούχων στις δομές και τα προγράμματα Κοινωνικής πολιτικής. Εξουσιοδότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της στα εν λόγω προγράμματα και δομές της Κοινωνικής Πολιτικής.ΩΜΜΡΩΚ3-ΕΘΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37/2021
29/04/2021 03:00:0020/05/2021 13:10:45Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός», Δήμου Ν. Σμύρνης.ΨΧΨΕΩΚ3-7ΣΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42/2021
29/04/2021 03:00:0020/05/2021 13:08:30Α΄ Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός», Δήμου Ν. Σμύρνης.90ΥΙΩΚ3-ΙΗΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41/2021
29/04/2021 03:00:0020/05/2021 13:43:22Αποδοχή ή μη πρότασης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό.9ΛΣΑΩΚ3-7Κ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46/2021
29/04/2021 03:00:0020/05/2021 12:56:49Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη, Δήμου Ν. Σμύρνης».6ΖΤΙΩΚ3-ΟΤΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39/2021
29/04/2021 03:00:0020/05/2021 13:34:38Ορθή επανάληψη της υπαρ. 16/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.ΩΑΖΡΩΚ3-ΓΒ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45/2021
29/04/2021 03:00:0020/05/2021 13:46:40Αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Ν. Σμύρνης.96ΔΠΩΚ3-774ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/2021
29/04/2021 03:00:0020/05/2021 13:50:08Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας.6Θ1ΣΩΚ3-ΟΟΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48/2021
29/04/2021 03:00:0020/05/2021 12:50:05Έγκριση Ταμειακών Απολογιστικών Στοιχείων Εσόδων και Δαπανών Οικονομικού έτους 2020.ΩΙΝΠΩΚ3-ΓΨΖΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ36/2021
29/04/2021 03:00:0020/05/2021 13:28:19Ορθή επανάληψη της υπαρ. 15/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.6Γ04ΩΚ3-4ΕΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ44/2021
29/04/2021 03:00:0019/05/2021 14:35:30Εκλογή ενός (1) νέου αιρετού μέλους σε Επιτροπές & ΝΠΔΔ του Δήμου Ν. Σμύρνης.9523ΩΚ3-8ΙΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38/2021
29/04/2021 03:00:0018/05/2021 10:58:20α) Αποδοχή του ποσού 112.760 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. β) Κατανομή και διάθεση του ποσού 112.590,86 ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΣΡΔΩΚ3-72ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34/2021
01/04/2021 03:00:0013/04/2021 08:55:32Έκτακτη επιχορήγηση στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΘΓ3ΩΚ3-ΖΥ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ23/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 08:17:52Έγκριση Ταμειακών Απολογιστικών Στοιχείων Εσόδων και Δαπανών Οικονομικού έτους 2019.6ΑΒΓΩΚ3-1ΚΓΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ24/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 09:02:43Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου 2020.Ω1ΛΜΩΚ3-2ΜΒΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ25/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 10:16:30Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του αρχείου του Δήμου μας.Ψ2ΑΙΩΚ3-1Ξ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 10:21:35Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου ΚΕΠ.ΨΙ89ΩΚ3-57ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 10:01:51Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΨΤΠΙΩΚ3-ΥΣΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 10:06:00Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων - Εθνική Στέγη» του Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΤΩ6ΩΚ3-ΨΧΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 09:56:06Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021.6Κ49ΩΚ3-4ΡΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 10:10:37Υπογραφή της δέσμευσης του Δήμου Ν. Σμύρνης στο νέο Σύμφωνο Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια.ΨΟ4ΥΩΚ3-ΜΘΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 10:25:31Σύσταση τεσσάρων (4) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κλάδου ΠΕ, Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, κατ εφαρμογή της 1703/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.Ω8ΞΠΩΚ3-1ΩΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 10:30:27Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό με την ανώνυμη εταιρεία «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.».6ΓΗΠΩΚ3-191ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/2021
22/03/2021 02:00:0022/03/2021 10:36:05Τροποποίηση της υπαρ. 36/2020 ΑΕΠΖ και λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση γωνιών ανακύκλωσης.ΨΤΔΔΩΚ3-ΣΗΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/2021
22/03/2021 02:00:0022/03/2021 10:34:59Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων.ΨΠΜΖΩΚ3-ΤΔ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18/2021
02/03/2021 02:00:0002/03/2021 12:55:31Α΄ Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος 2021.ΩΥΙ0ΩΚ3-ΝΚΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8/2021
02/03/2021 02:00:0002/03/2021 13:05:35Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.6ΜΦΖΩΚ3-0ΝΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ9/2021
01/03/2021 02:00:0009/03/2021 11:35:23Παράταση μέτρων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις της Νέας Σμύρνης λόγω της πανδημίας του Covid 19.6ΡΗΖΩΚ3-ΟΔΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2021
01/03/2021 02:00:0012/03/2021 10:53:51Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας.Ω53ΡΩΚ3-ΥΘΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20/2021
01/03/2021 02:00:0017/03/2021 07:46:14Έγκριση αναγκαιότητας και τρόπου ανάθεσης/εκτέλεσης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή - συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων», με αρ. μελ.: 01/2021.6ΝΡ8ΩΚ3-ΥΥΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2021
01/03/2021 02:00:0017/03/2021 07:37:541. Έγκριση της Οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, της Σύστασης, της Συμμετοχής του δήμου και του Σχεδίου καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού των δήμων: Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Δάφνης-Υμηττού, Ηλιούπολης, Μοσχάτου-Ταύρου και Νέας Σμύρνης, με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΩΝ Ανώνυμή Εταιρεία - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με διακριτικό τίτλο «ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΩΝ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.». 2. Ορισμός Εκπροσώπων του δήμου στην γενική συνέλευση και στο διοικητικό συμβούλιο του υπό σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού. 3. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων.Ψ49ΜΩΚ3-ΛΙΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7/2021
01/03/2021 02:00:0017/03/2021 07:56:48Παράταση μέτρων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις του Δήμου Νέας Σμύρνης λόγω της πανδημίας του Covid 19.ΩΣ2ΧΩΚ3-7ΧΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2021
01/03/2021 02:00:0017/03/2021 07:50:49Έγκριση αναγκαιότητας για επέκταση παρεχόμενων υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης με μίσθωση νέων χώρων.61ΦΥΩΚ3-Φ3ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13/2021
01/03/2021 02:00:0017/03/2021 14:14:45Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ν. Σμύρνης και της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (ΤΟΔΑ), του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.9Ο6ΑΩΚ3-ΒΑΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/2021
01/03/2021 02:00:0022/03/2021 10:37:46Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας.6ΔΙΖΩΚ3-ΩΙΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21/2021
01/03/2021 02:00:0022/03/2021 10:15:36Διαγραφή παραστατικών από απογραφή λόγω 5ετίας.6ΔΒΝΩΚ3-ΓΨ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17/2021
01/03/2021 02:00:0019/03/2021 13:37:45Σύσταση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό για το έτος 2021.9ΡΙΙΩΚ3-ΙΤΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/2021
01/03/2021 02:00:0019/03/2021 13:39:16Απαλλαγή ή μείωση ΔΤ-ΔΦ για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο επί της οδού Λεωφ. Αμφιθέας & Ραιδεστού 2-4.9ΤΦ5ΩΚ3-ΡΟΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/2021
01/03/2021 02:00:0019/03/2021 13:42:31Απαλλαγή ή μείωση ΔΤ-ΔΦ για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο επί της Λεωφ. Συγγρού 259.9ΥΧΠΩΚ3-20ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2021
01/03/2021 02:00:0002/03/2021 12:52:44Πρόταση τροποποίησης χρήσεως οικοπέδων σε κοινόχρηστους χώρους.Ω5Ρ3ΩΚ3-Θ0ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22/2021
01/03/2021 02:00:0001/03/2021 13:26:21α) Αποδοχή του ποσού 112.760 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. β) Κατανομή και διάθεση του ποσού 112.590,86 ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης.Ψ3ΑΤΩΚ3-8ΓΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6/2021
29/01/2021 02:00:0005/02/2021 10:42:05Ορισμός Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.Ω0ΣΛΩΚ3-ΥΞΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4/2021
29/01/2021 02:00:0005/02/2021 10:38:29Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Ν. Σμύρνης».Ω337ΩΚ3-ΖΥ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1/2021
29/01/2021 02:00:0005/02/2021 10:41:07Ορισμός Επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων – παραλαβής ανταλλακτικών συμφωνίας πλαίσιο και ελέγχου ελαστικών και ζαντών.6Ρ2ΦΩΚ3-ΟΥΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/2021
29/01/2021 02:00:0005/02/2021 10:39:54Έγκριση αναγκαιότητας, διενέργειας προμήθειας και μελέτης με γενικό τίτλο «Αστική Ανάπλαση του Άλσους της Ν. Σμύρνης».64Θ6ΩΚ3-ΥΜΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2021
29/01/2021 02:00:0005/02/2021 10:43:21Έγκριση παραχώρησης χώρων για τις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων στο Δήμο Ν. Σμύρνης.ΩΙΚΥΩΚ3-ΛΝ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5/2021