Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2021.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
01/04/2021 03:00:0013/04/2021 08:55:32Έκτακτη επιχορήγηση στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΘΓ3ΩΚ3-ΖΥ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ23/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 10:30:27Λήψη απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό με την ανώνυμη εταιρεία «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.».6ΓΗΠΩΚ3-191ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 10:25:31Σύσταση τεσσάρων (4) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κλάδου ΠΕ, Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, κατ εφαρμογή της 1703/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.Ω8ΞΠΩΚ3-1ΩΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 10:10:37Υπογραφή της δέσμευσης του Δήμου Ν. Σμύρνης στο νέο Σύμφωνο Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια.ΨΟ4ΥΩΚ3-ΜΘΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 09:56:06Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021.6Κ49ΩΚ3-4ΡΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 10:06:00Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων - Εθνική Στέγη» του Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΤΩ6ΩΚ3-ΨΧΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 10:01:51Αναμόρφωση στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΨΤΠΙΩΚ3-ΥΣΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 10:21:35Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου ΚΕΠ.ΨΙ89ΩΚ3-57ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 10:16:30Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του αρχείου του Δήμου μας.Ψ2ΑΙΩΚ3-1Ξ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 09:02:43Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ΄ τριμήνου 2020.Ω1ΛΜΩΚ3-2ΜΒΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ25/2021
01/04/2021 03:00:0012/04/2021 08:17:52Έγκριση Ταμειακών Απολογιστικών Στοιχείων Εσόδων και Δαπανών Οικονομικού έτους 2019.6ΑΒΓΩΚ3-1ΚΓΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ24/2021
22/03/2021 02:00:0022/03/2021 10:36:05Τροποποίηση της υπαρ. 36/2020 ΑΕΠΖ και λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση γωνιών ανακύκλωσης.ΨΤΔΔΩΚ3-ΣΗΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/2021
22/03/2021 02:00:0022/03/2021 10:34:59Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων.ΨΠΜΖΩΚ3-ΤΔ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18/2021
02/03/2021 02:00:0002/03/2021 12:55:31Α΄ Αναμόρφωση τεχνικού προγράμματος 2021.ΩΥΙ0ΩΚ3-ΝΚΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8/2021
02/03/2021 02:00:0002/03/2021 13:05:35Α΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.6ΜΦΖΩΚ3-0ΝΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ9/2021
01/03/2021 02:00:0017/03/2021 07:56:48Παράταση μέτρων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις του Δήμου Νέας Σμύρνης λόγω της πανδημίας του Covid 19.ΩΣ2ΧΩΚ3-7ΧΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2021
01/03/2021 02:00:0017/03/2021 07:50:49Έγκριση αναγκαιότητας για επέκταση παρεχόμενων υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης με μίσθωση νέων χώρων.61ΦΥΩΚ3-Φ3ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13/2021
01/03/2021 02:00:0002/03/2021 12:52:44Πρόταση τροποποίησης χρήσεως οικοπέδων σε κοινόχρηστους χώρους.Ω5Ρ3ΩΚ3-Θ0ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22/2021
01/03/2021 02:00:0001/03/2021 13:26:21α) Αποδοχή του ποσού 112.760 ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. β) Κατανομή και διάθεση του ποσού 112.590,86 ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης.Ψ3ΑΤΩΚ3-8ΓΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6/2021
01/03/2021 02:00:0009/03/2021 11:35:23Παράταση μέτρων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις της Νέας Σμύρνης λόγω της πανδημίας του Covid 19.6ΡΗΖΩΚ3-ΟΔΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2021
01/03/2021 02:00:0012/03/2021 10:53:51Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας.Ω53ΡΩΚ3-ΥΘΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20/2021
01/03/2021 02:00:0017/03/2021 07:46:14Έγκριση αναγκαιότητας και τρόπου ανάθεσης/εκτέλεσης της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «Επισκευή - συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων», με αρ. μελ.: 01/2021.6ΝΡ8ΩΚ3-ΥΥΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2021
01/03/2021 02:00:0019/03/2021 13:42:31Απαλλαγή ή μείωση ΔΤ-ΔΦ για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο επί της Λεωφ. Συγγρού 259.9ΥΧΠΩΚ3-20ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2021
01/03/2021 02:00:0019/03/2021 13:39:16Απαλλαγή ή μείωση ΔΤ-ΔΦ για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο επί της οδού Λεωφ. Αμφιθέας & Ραιδεστού 2-4.9ΤΦ5ΩΚ3-ΡΟΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/2021
01/03/2021 02:00:0019/03/2021 13:37:45Σύσταση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό για το έτος 2021.9ΡΙΙΩΚ3-ΙΤΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/2021
01/03/2021 02:00:0022/03/2021 10:15:36Διαγραφή παραστατικών από απογραφή λόγω 5ετίας.6ΔΒΝΩΚ3-ΓΨ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17/2021
01/03/2021 02:00:0022/03/2021 10:37:46Έγκριση πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας.6ΔΙΖΩΚ3-ΩΙΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21/2021
01/03/2021 02:00:0017/03/2021 07:37:541. Έγκριση της Οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, της Σύστασης, της Συμμετοχής του δήμου και του Σχεδίου καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού των δήμων: Αγίου Δημητρίου, Αλίμου, Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Δάφνης-Υμηττού, Ηλιούπολης, Μοσχάτου-Ταύρου και Νέας Σμύρνης, με την επωνυμία «ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΩΝ Ανώνυμή Εταιρεία - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με διακριτικό τίτλο «ΣΩΚΡΑΤΗΣ – ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΩΝ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.». 2. Ορισμός Εκπροσώπων του δήμου στην γενική συνέλευση και στο διοικητικό συμβούλιο του υπό σύσταση αναπτυξιακού οργανισμού. 3. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων.Ψ49ΜΩΚ3-ΛΙΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7/2021
01/03/2021 02:00:0017/03/2021 14:14:45Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ν. Σμύρνης και της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (ΤΟΔΑ), του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.9Ο6ΑΩΚ3-ΒΑΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/2021
29/01/2021 02:00:0005/02/2021 10:38:29Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Ν. Σμύρνης».Ω337ΩΚ3-ΖΥ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1/2021
29/01/2021 02:00:0005/02/2021 10:43:21Έγκριση παραχώρησης χώρων για τις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων στο Δήμο Ν. Σμύρνης.ΩΙΚΥΩΚ3-ΛΝ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5/2021
29/01/2021 02:00:0005/02/2021 10:39:54Έγκριση αναγκαιότητας, διενέργειας προμήθειας και μελέτης με γενικό τίτλο «Αστική Ανάπλαση του Άλσους της Ν. Σμύρνης».64Θ6ΩΚ3-ΥΜΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2021
29/01/2021 02:00:0005/02/2021 10:41:07Ορισμός Επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων – παραλαβής ανταλλακτικών συμφωνίας πλαίσιο και ελέγχου ελαστικών και ζαντών.6Ρ2ΦΩΚ3-ΟΥΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/2021
29/01/2021 02:00:0005/02/2021 10:42:05Ορισμός Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.Ω0ΣΛΩΚ3-ΥΞΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4/2021