Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2012.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
13/12/2012 00:00:0023/01/2013 13:51:31Σύνταξη νέου Κανονισμού περιπτέρωνΒΕΙΩΩΚ3-Μ4ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ108
21/11/2012 00:00:0027/11/2012 11:09:55Έγκριση κατασκευής νησίδων.Β4ΣΙΩΚ3-Ι5ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98
10/07/2012 00:00:0010/07/2012 10:45:07ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΤΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΕΣΒ41ΕΩΚ3-Ρ1ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33825