Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2020.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
09/04/2021 03:00:0012/04/2021 11:50:30Ανανέωση-Παράταση των Συμβάσεων πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού/Διοικητικού-Οικονομικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 30/06/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4790/2021.ΩΘΜΝΩΚ3-ΙΣ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86/2021
02/04/2021 03:00:0009/04/2021 13:34:46Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού #1.012,62# ευρώ.ΨΛΑΜΩΚ3-ΦΘΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ83/2021
02/04/2021 03:00:0009/04/2021 13:31:13Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 279/2020 ΑΟΕ περί Έγκρισης Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 8/2020 μελέτης Δ/νσης Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων», για τις Ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΨΜ18ΩΚ3-ΝΘ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ80//2021
02/04/2021 03:00:0009/04/2021 13:32:46Ορισμός Μελών και Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου: «Επισκευή –συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων», με αρ. μελ. 01/2021.Ω0Ζ8ΩΚ3-ΨΦ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82/2021
02/04/2021 03:00:0009/04/2021 13:29:31Αποδοχή χορηγίας καυσίμων κίνησης από την εταιρεία Mietsel στο Δήμο Ν. Σμύρνης.ΩΙΘΜΩΚ3-55ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79/2021
02/04/2021 03:00:0006/04/2021 14:15:58Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου « Ανακαίνιση – Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνη» Αρ. Μελ. #25#/2020Ψ8ΘΛΩΚ3-ΑΝΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81/2021
26/03/2021 02:00:0031/03/2021 12:38:26Έγκριση πρακτικού-γνωμοδότησης και τροποποίησης των όρων της υπαρ. 2356/3-2-2021 διακήρυξης για την διενέργεια του επαναληπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», για τις ομάδες Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ.ΨΤ5ΚΩΚ3-Β1ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78/2021
26/03/2021 02:00:0030/03/2021 12:38:31α) Ακύρωση της υπαρ. 59/2021 ΑΟΕ λόγω τροποποίησης διατάξεων του ν.4412/16 κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4782/2021 β) Έγκριση της υπαρ. 01/2021 μελέτης για την εκτέλεση του έργου «επισκευή - συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων», γ) Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου «κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/16» καθώς και της διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του ανωτέρω έργου.63ΒΩΩΚ3-ΔΛΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76/2021
26/03/2021 02:00:0026/03/2021 13:46:38Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου 2020.ΨΤΔΦΩΚ3-51ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74/2021
26/03/2021 02:00:0026/03/2021 13:50:02Έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και στοχοθεσίας Οικονομικού έτους 2021, του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης».60ΜΠΩΚ3-ΩΝΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ75/2021
26/03/2021 02:00:0026/03/2021 13:56:55Έγκριση ταμειακών απολογιστικών στοιχείων εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2019.6ΑΦΟΩΚ3-Ρ61ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ73/2021
26/03/2021 02:00:0007/04/2021 10:09:30Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Ανάπλαση περιοχής Λουτρών», με αρ. μελ. 95/2016.Ω51ΖΩΚ3-ΦΜΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77/2021
18/03/2021 02:00:0030/03/2021 11:16:49Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμούΨΛΙ9ΩΚ3-ΥΕΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72/2021
18/03/2021 02:00:0026/03/2021 11:48:59Λήψη Απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.».6Φ85ΩΚ3-ΞΤ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69/2021
18/03/2021 02:00:0026/03/2021 11:42:31Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Δήμου Ν. Σμύρνης Οικονομικού έτους 2021.ΨΑΧΡΩΚ3-ΗΔΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64/2021
18/03/2021 02:00:0026/03/2021 11:36:42Έγκριση παράτασης εκτέλεσης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες Υποστήριξης Γεωτεχνικών Ερευνών», με αρ. μελ. 64/2020.ΨΣΔΟΩΚ3-ΒΨ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ63/2021
18/03/2021 02:00:0030/03/2021 11:02:29Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΨΙΒΠΩΚ3-9ΚΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71/2021
18/03/2021 02:00:0030/03/2021 10:44:05Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης #806,00# €Ψ4Β5ΩΚ3-92ΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ68/2021
18/03/2021 02:00:0030/03/2021 10:42:14Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης #3.337,37# ευρώ.ΨΓ1ΡΩΚ3-ΓΣΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ67/2021
18/03/2021 02:00:0030/03/2021 10:39:12Παραχώρηση εξοπλισμού οδοντιατρείου.6ΩΡΚΩΚ3-ΝΦΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65/2021
18/03/2021 02:00:0018/03/2021 14:48:45Ορισμός υπολόγου σχετικά με το συμβόλαιο αγοροπωλησίας ακινήτου «ΑΤΤΑΛΟΣ επί των οδών Κρήνης & Κοτυαίου 2, στη Ν. Σμύρνη.6ΦΤ1ΩΚ3-ΒΘ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70/2021
08/03/2021 02:00:0019/03/2021 12:45:09Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση Δήμων- Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ», του άξονα προτεραιότητας «Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος», με αρ. μελ. 5/2021.Ψ23ΚΩΚ3-81ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/2021
08/03/2021 02:00:0019/03/2021 13:34:33Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Αλληλεγγύη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση -Αντώνης Τρίτσης», υποβολή πρότασης, έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Ν. Σμύρνης», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12.Ψ3Π1ΩΚ3-7ΩΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57/2021
08/03/2021 02:00:0019/03/2021 11:11:20Έγκριση της υπαρ. 1/2021 μελέτης, των όρων διακήρυξης, καθώς και τη διενέργεια του διαγωνισμού, για τη διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου «κάτω των ορίων του αρ. 5 του Ν.4412/2016, του έργου «Επισκευή - συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων».6ΚΚ6ΩΚ3-ΤΡΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59/2021
08/03/2021 02:00:0017/03/2021 11:08:49Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 23/2020.60Ρ8ΩΚ3-ΓΓΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ53/2021
08/03/2021 02:00:0024/03/2021 14:19:52Αποδοχή υποβολή πρότασης, όρων συμμετοχής, έγκριση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης ανακυκλώσιμων αποβλήτων στο Δήμο Ν. Σμύρνης», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04, στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση -Αντώνης Τρίτσης».62ΔΝΩΚ3-0ΚΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58/2021
08/03/2021 02:00:0012/03/2021 11:23:59Έγκριση πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων στις Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Ν. Σμύρνης βάσει του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», αρ. μελ. 24/2020.69Γ8ΩΚ3-ΑΕΧΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ54/2021
08/03/2021 02:00:0016/03/2021 13:12:22Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας Οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη».ΨΕΡΗΩΚ3-Κ5ΙΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ52/2021
08/03/2021 02:00:0023/03/2021 08:55:41Αποδοχή της ένταξης και της χρηματοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Προμήθεια θερμοκηπιακής μονάδας Δήμου Νέας Σμύρνης», από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2021», στον άξονα προτεραιότητας 1: «Δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας καινοτόμες δράσεις – έξυπνες πόλεις- λοιπές δράσεις».63Δ8ΩΚ3-ΝΥΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60/2021
08/03/2021 02:00:0023/03/2021 10:11:28Παράταση και ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 105811, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που αφορά την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών».6ΙΔΨΩΚ3-ΔΟ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62/2021
08/03/2021 02:00:0023/03/2021 10:07:53Έγκριση δαπάνης για εργασίες ελέγχου-αποκατάστασης ζημιωθέντων δέντρων, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.ΩΚΦΠΩΚ3-ΙΔΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61/2021
08/03/2021 02:00:0023/03/2021 08:50:38Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ισόγειου χώρου, που αφορά τη στέγαση των συνεργείων του Δήμου Ν. Σμύρνης.Ψ1Φ8ΩΚ3-6ΓΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 12:58:51Λήψη απόφασης για τη νομική υποστήριξη ή μη αιρετού του Δήμου Νέας Σμύρνης σε ποινική του υπόθεση και διορισμός της Δικηγόρου-Νομικής Συμβούλου του Δήμου, ως Πληρεξουσίας Δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη του ως άνω αιρετού του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3979/2011 και του άρθρου 52 παρ. 4 του Ν.4674/2020.Ω3Γ3ΩΚ3-ΧΡΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 08:04:26Λήψη αποφάσεως για την κατάρτιση ή μη, εξωδίκου συμβιβασμού6ΓΙ3ΩΚ3-ΕΡΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49/2021
05/03/2021 02:00:0007/04/2021 14:16:53Λήψη αποφάσεως για την κατάρτιση ή μη, εξωδίκου συμβιβασμού.6ΛΥΒΩΚ3-ΘΧΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ51/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 08:03:30Λήψη αποφάσεως για την κατάρτιση ή μη, εξωδίκου συμβιβασμούΩΚ9ΜΩΚ3-Η5ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 07:51:07Παράταση Συμβατικού Χρόνου του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) Στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» «Α.Π.4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».67ΟΣΩΚ3-Ζ3ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 07:46:40Αίτημα παράτασης υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο διενέργειας του με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 104389 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Νέας Σμύρνης”ΩΣΥΙΩΚ3-ΝΚΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 07:58:08Ορισμός Δικαστικού/ών Επιμελητή/τών για επιδόσεις δικογράφων, εξωδίκων, κοινοποιήσεις, εκτελέσεις είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων κλπ. που αφορούν υποθέσεις του Δήμου.65ΖΒΩΚ3-ΨΨΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ44/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 07:48:27Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2021 και διάθεση πιστώσεων.ΨΟΒ4ΩΚ3-ΟΡΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 08:05:31Λήψη αποφάσεως για την κατάρτιση ή μη, εξωδίκου συμβιβασμού66Ψ8ΩΚ3-ΝΧΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 08:00:17Ορισμός Υπολόγου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα Δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ.)».ΩΘ8ΤΩΚ3-47ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 08:02:20Λήψη αποφάσεως για την κατάρτιση ή μη, εξωδίκου συμβιβασμού6Α8ΗΩΚ3-Ι3ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 07:56:22Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης λειτουργίας και χρήσης διαδικτυακής πλατφόρμας.ΩΙΘΘΩΚ3-ΩΝ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 07:49:50Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της υπηρεσίας με γενικό τίτλο «Εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου» ετών 2021-2022 μέσω Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.6Ψ6ΞΩΚ3-9ΦΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41/2021
05/03/2021 02:00:0011/03/2021 14:28:18Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου έτους 2021.ΨΜΥ4ΩΚ3-ΖΑΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38/2021
23/02/2021 02:00:0002/03/2021 13:47:18Αποδοχή για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021»6ΚΧΟΩΚ3-ΤΨΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/2021
23/02/2021 02:00:0002/03/2021 13:46:06Αποδοχή της ένταξης και της χρηματοδότησης από το Πράσινο ταμείο από την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στον άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020».9ΘΛΓΩΚ3-5Θ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35/2021
23/02/2021 02:00:0002/03/2021 13:44:39Έγκριση για υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων στις πόλεις 2019».ΨΓΚΔΩΚ3-Σ70ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34/2021
23/02/2021 02:00:0002/03/2021 13:43:16Διαβίβαση πρακτικού-ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Νέας Σμύρνης» και ανάδειξη του οριστικού αναδόχου9ΟΡΓΩΚ3-ΣΧΝΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ33/2021
23/02/2021 02:00:0002/03/2021 13:48:33Τροποποίηση του υπαρ. 23796/2020 Συμφωνητικού περί «Παροχής υπηρεσιών πρόληψης, εκτίμησης και αποκατάστασης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες»9Τ7ΙΩΚ3-Ο02ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37/2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 16:20:03Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021.Ω11ΒΩΚ3-ΚΛ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ32/2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 16:18:01Παράταση μέτρων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις της Νέας Σμύρνης λόγω της πανδημίας του Covid 19.Ψ9ΒΠΩΚ3-3ΣΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31/2021
16/02/2021 02:00:0019/02/2021 10:19:05Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Σμύρνης, από 01/07/2020 έως τις 31/12/2020.Ω2ΒΖΩΚ3-8Ξ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26/2021
16/02/2021 02:00:0017/02/2021 12:31:15Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 4/2020.64ΙΕΩΚ3-01ΙΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ22/2021
16/02/2021 02:00:0019/02/2021 10:22:41Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.6ΣΓΚΩΚ3-1Α5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28/2021
16/02/2021 02:00:0019/02/2021 09:58:21Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δομών υγείας», με αρ. μελ. 5/2020.60ΦΜΩΚ3-Ξ0ΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ21/2021
16/02/2021 02:00:0019/02/2021 10:01:39Τροποποίηση της υπ’αρ.16518/21-9-2020 σύμβασης περί «Αναβάθμισης γραμμής σύζευξης».68ΞΔΩΚ3-512ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24/2021
16/02/2021 02:00:0019/02/2021 10:00:01Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών και πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, που αφορούν τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο: «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων & προώθηση οικιακής κομποστοποίησης», με αρ. μελ. 18/2020.ΨΥ28ΩΚ3-ΖΩΦΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ23/2021
16/02/2021 02:00:0019/02/2021 10:21:00Παράταση της πρακτικής άσκησης των δύο (2) ασκούμενων Δικηγόρων, στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΨΙΗ9ΩΚ3-6ΑΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27/2021
16/02/2021 02:00:0019/02/2021 10:03:12Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση περιοχής Λουτρών», αρ. μελ. 95/2016.ΨΘΗ2ΩΚ3-ΣΨΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25/2021
16/02/2021 02:00:0019/02/2021 10:24:16Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΨΤΖ1ΩΚ3-Σ9ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29/2021
16/02/2021 02:00:0019/02/2021 10:27:05Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΨΕΘΗΩΚ3-ΥΕΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30/2021
16/02/2021 02:00:0016/02/2021 13:30:53Πρόσληψη οχτώ (8) ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ Γενικός Ιατρός (1), ΠΕ Ιατρός Καρδιολόγος (1), ΠΕ Ιατρός Ορθοπεδικός (1), ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος (1), ΠΕ Ιατρός Οδοντίατρος (1), ΠΕ Φαρμακοποιός, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (2), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 Ν. 4764/20 (ΦΕΚ 256/τ.Α’/23.12.2020).9ΛΟ9ΩΚ3-ΚΚΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20/2021
05/02/2021 02:00:0005/02/2021 13:04:29Ορισμός υπολόγου για τη χορήγηση νέων παροχών ύδρευσης.9ΞΘ8ΩΚ3-Λ3ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17/2021
05/02/2021 02:00:0005/02/2021 13:14:48Οριστική παραλαβή μελέτης «Σύνταξη πράξεων αναλογισμού», που αφορά αποζημίωση ιδιοκτητών λόγω ρυμοτομίας στα Ο.Τ.540 και Ο.Τ.199Α του Δήμου Ν. Σμύρνης.9ΦΤ5ΩΚ3-Ι8ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/2021
05/02/2021 02:00:0005/02/2021 12:50:29Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στη πράξη του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020», στον άξονα προτεραιότητας 1 «Α.Π.1:Αστική αναζωογόνηση».ΨΕ14ΩΚ3-Α9ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18/2021
05/02/2021 02:00:0005/02/2021 12:40:14Ανανέωση-Παράταση των συμβάσεων πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού/Διοικητικού-Οικονομικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.Ψ1ΜΞΩΚ3-Σ0ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2021
29/01/2021 02:00:0029/01/2021 14:25:48Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικής Προσφοράς που αφορούν το διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», με αριθ. μελέτης 4/2020Ψ6ΔΖΩΚ3-ΨΚΒΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ10/2021
29/01/2021 02:00:0002/02/2021 10:02:56Έγκριση πρακτικού Νο1 περί έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων στις Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Ν. Σμύρνης βάσει του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», αρ. μελ. 24/2020.ΨΔ6ΠΩΚ3-ΔΜΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ13/2021
29/01/2021 02:00:0002/02/2021 10:06:39Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία στάσεων στο Δήμο Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 45/2020.ΩΚΕΤΩΚ3-ΔΙΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ15/2020
29/01/2021 02:00:0002/02/2021 11:14:21Έγκριση αποδοχής της συμμετοχής στο πρόγραμμα Double (y)our Lessons in English πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και της Σύμβασης υλοποίησης του έργουΨΓΣ1ΩΚ3-ΝΥ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2021
29/01/2021 02:00:0004/02/2021 12:02:00Έγκριση: 1. της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με απευθείας ανάθεση, 2. των τεχνικών προδιαγραφών που αφορά τη σύμβαση για προστασία από τον covid-19: «Προμήθεια διαδικτυακής εφαρμογής για την απομακρυσμένη υποβολή, διαχείριση και διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από την διάδοση του COVID-19», 3. τη σχετική Απόφαση Ανάθεσης του κ. Δημάρχου.6ΩΥΦΩΚ3-0ΥΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/2021
29/01/2021 02:00:0002/02/2021 10:05:02Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών και πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών που αφορούν τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δομών υγείας», με αρ. μελ. 5/2020.ΨΜΛΘΩΚ3-ΞΩΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ14/2021
22/01/2021 02:00:0002/02/2021 11:21:03Λήψη απόφασης για της κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.Ψ6Λ0ΩΚ3-Λ35ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7/2021
22/01/2021 02:00:0026/01/2021 17:27:52Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου: «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδών Αιγαίου-Κράτητος», Αρ. μελ. 53/2018.ΨΤΤΔΩΚ3-1ΦΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/2021
22/01/2021 02:00:0004/02/2021 10:57:30Τροποποίηση όρων σύμβασης γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση και λειτουργία των πράσινων σημείων (Γωνιές Ανακύκλωσης) και του προγράμματος ΔσΠ βιοαποβλήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης».62Β8ΩΚ3-ΟΓ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1/2021
22/01/2021 02:00:0026/01/2021 17:38:35Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Νικολάου Σαραντέλη.Ω2ΒΒΩΚ3-Ζ7ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9/2021
22/01/2021 02:00:0026/01/2021 17:32:24Έγκριση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ν. Σμύρνης και του ΕΣΔΝΑ.9ΖΧ1ΩΚ3-Ψ48ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5/2021
22/01/2021 02:00:0026/01/2021 17:30:24Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών και πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών που αφορούν τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Ν. Σμύρνης», αρ. μελ. 23/2020.Ω3ΛΛΩΚ3-ΕΚΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ4/2021
22/01/2021 02:00:0026/01/2021 17:36:31Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Αναστασίας Τσώνη.Ψ2ΗΤΩΚ3-ΩΦΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8/2021
22/01/2021 02:00:0026/01/2021 17:34:33Ορισμός υπολόγου για τη χορήγηση νέας πυροσβεστικής παροχής ύδατος.96Κ6ΩΚ3-Ω0ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6/2021
22/01/2021 02:00:0026/01/2021 17:24:09Αποδοχή υποβολής πρότασης με τίτλο «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης ανακυκλώσιμων αποβλήτων στο Δήμο Ν. Σμύρνης», στον άξονα προτεραιότητας "Περιβάλλον», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων» και των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση -Αντώνης Τρίτσης».957ΧΩΚ3-ΦΔΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2021