Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2021.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
31/12/2021 02:00:0005/01/2022 14:10:37Διαγραφή ποσού # 40 # €6ΤΔΜΩΚ3-0ΒΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ396/2021
31/12/2021 02:00:0004/01/2022 13:28:36Έγκριση παράτασης της υπ’ αρ. 19124/2020 σύμβασηςΩΘΜΘΩΚ3-ΓΑ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ394/2021
31/12/2021 02:00:0004/01/2022 13:51:09Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Ελένης Παπαδοπούλου65Θ3ΩΚ3-ΟΩΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ395/2021
31/12/2021 02:00:0005/01/2022 09:09:54Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων στις προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου νηπιαγωγείων του Δήμου Νέας Σμύρνης βάσει του αρ. 220 του ν. 4610/2019 (φεκ 70 α), με αρ. μελ.: 24/2020.ΩΧΧΙΩΚ3-Ω7ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ401/2021
31/12/2021 02:00:0005/01/2022 08:59:49Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής της υπολόγου Γιαννάτου ΓεωργίαςΨΛΨΝΩΚ3-099ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ407/2021
31/12/2021 02:00:0004/01/2022 14:00:00Ορισμός επιτροπής χαρακτηρισμού & παραλαβής φυσικού εδάφους94ΖΥΩΚ3-ΒΓΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ389/2021
31/12/2021 02:00:0004/01/2022 13:56:43Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Νικολάου Σαραντέλη.9ΙΒΣΩΚ3-ΧΥΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ391/2021
31/12/2021 02:00:0004/01/2022 12:28:40Ορισμός οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεωνΩ0Ι0ΩΚ3-ΛΞΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ383/2021
31/12/2021 02:00:0012/01/2022 11:52:37«Μετάθεση καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 143272 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ», λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 44994 ΕΞ 2021 / 20-12-2021 σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. 43492 ΕΞ 2021 / 08-12-2021 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης».Ω210ΩΚ3-Ρ2ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ390/2021
31/12/2021 02:00:0031/12/2021 11:25:04Επιστροφή ποσού ύψους #40 #66Ψ3ΩΚ3-ΠΕ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ387/2021
31/12/2021 02:00:0031/12/2021 12:17:06Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Θερμοκηπιακής Μονάδας Δήμου Νέας Σμύρνης» με αριθμ. μελέτης 65/2021.97ΗΣΩΚ3-ΡΚΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ357/2021
31/12/2021 02:00:0031/12/2021 11:03:21«Επιστροφή ποσού ύψους #310 # €».ΩΦΚΚΩΚ3-Π8ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ385/2021
31/12/2021 02:00:0031/12/2021 11:13:26Διαγραφή ποσού ύψους #120 # €ΩΓΣΓΩΚ3-ΨΨ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ386/2021
31/12/2021 02:00:0017/01/2022 12:09:05Διαγραφή ποσού # 110 # €.ΩΓΣ0ΩΚ3-0ΑΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ399/2021
31/12/2021 02:00:0017/01/2022 12:03:27Διαγραφή ποσού #120# €ΨΡΓ0ΩΚ3-0Γ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ397/2021
31/12/2021 02:00:0017/01/2022 12:05:53Διαγραφή ποσού # 80 # €.6ΥΤΞΩΚ3-ΞΟΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ398/2021
31/12/2021 02:00:0017/01/2022 12:10:39Διαγραφή ποσού # 40 # €.61Φ4ΩΚ3-9Η2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ400/2021
31/12/2021 02:00:0017/01/2022 12:57:36Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου – Κράτητος» αρ. μελ 53/2018.66Σ7ΩΚ3-30ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ403/2021
31/12/2021 02:00:0021/01/2022 14:15:15« Κήρυξη της φανερής και προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση των συνεργείων του Δήμου Νέας Σμύρνης ως άγονη και απόφαση για επαναπροκήρυξη της μίσθωσης».9ΟΣΔΩΚ3-ΧΤΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ355/2021
31/12/2021 02:00:0021/01/2022 15:03:31Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης προσφοράς για την ανάθεση της συντήρησης και της αναβάθμισης του προγράμματος publicpro με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.6ΘΧΑΩΚ3-8ΜΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ388/2021
31/12/2021 02:00:0018/01/2022 14:02:09Διαγραφή ποσού # 20 # €.9ΒΛ8ΩΚ3-Ζ9ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ405/2021
31/12/2021 02:00:0018/01/2022 14:03:53Διαγραφή ποσού #30# €.92ΒΖΩΚ3-Ζ70ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ406/2021
31/12/2021 02:00:0018/01/2022 13:52:40Κατακύρωση αποτελέσματος μειοδοτικής δημοπρασίας, φανερής και προφορικής για την μίσθωση χώρου από τον δήμο μας για επέκταση παρεχόμενων υπηρεσιών της δ/νσης κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 13/2021 αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίουΨΓΣΗΩΚ3-8ΝΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ378/2021
30/12/2021 02:00:0004/01/2022 10:07:27Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 για διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με αντικείμενο υπηρεσίες παροχής προγραμμάτων της Δ/νσης Οικονομικών.9ΧΘΓΩΚ3-178ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ368/2021
30/12/2021 02:00:0030/12/2021 15:48:16Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για το έργο «ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κολυμβητήριου Νέας Σμύρνης».ΨΦ0ΣΩΚ3-ΦΒΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ365/2021
30/12/2021 02:00:0030/12/2021 16:24:34Έγκριση Διαχειριστικού Απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου.ΨΙ91ΩΚ3-2ΑΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ370/2021
30/12/2021 02:00:0030/12/2021 15:22:50Πρακτικό νο2 αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – Τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με αντικείμενο : «Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)», της υπ’ αριθ. 6/2021 μελέτης της Υπηρεσίας Καθαριότητας, συνολικού προϋπολογισμού 145.990,16 συμπερ. Φ.Π.Α. 24%. με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 138307.ΩΣΝΝΩΚ3-ΜΨΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ364/2021
29/12/2021 02:00:0029/12/2021 13:28:37Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους9ΥΧΘΩΚ3-ΨΟ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ379/2021
29/12/2021 02:00:0029/12/2021 13:39:26Μετάθεση ημερομηνιών ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Αστική Ανάπλαση του Άλσους Νέας Σμύρνης» με Α.Σ. ΕΣΗΔΗΣ : 145246.67ΙΧΩΚ3-ΕΙΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ377/2021
29/12/2021 02:00:0029/12/2021 14:21:10«Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού πράξης που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής»ΨΕ46ΩΚ3-8Β9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ375/2021
29/12/2021 02:00:0029/12/2021 13:49:44«Μετάθεση καταληκτική ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με Α/Α ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 143272 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ», λόγω διακοπής λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 43492 ΕΞ 2021 / 08-12-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης».ΩΗΡΜΩΚ3-Ι31ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ376/2021
29/12/2021 02:00:0005/01/2022 13:26:46ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ.6ΡΧ8ΩΚ3-Ζ1ΙΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ359/2021
29/12/2021 02:00:0029/12/2021 10:00:47Εξειδίκευση δαπάνης για την εξόφληση της σύμβασης με τίτλο Παροχή νομικών υπηρεσιών στα πλαίσια του διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».ΨΣΦΔΩΚ3-ΝΡΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ369/2021
29/12/2021 02:00:0029/12/2021 16:19:39Ορισμός Υπόλογου για την έκδοση Χ.Ε.Π. για την αγορά κτηματογραφικών- τοπογραφικών φύλλων κ.λ.π για τα ακίνητα του Δήμου Ν. Σμύρνης.66ΔΖΩΚ3-ΝΔΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ384/2021
29/12/2021 02:00:0029/12/2021 15:55:48«Εξουσιοδότηση παράστασης του Αντιδημάρχου Οικονομικής Διαχείρισης κ. Κούπα και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης κ. Κρικρή ως μάρτυρες ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών)».9ΞΑΙΩΚ3-1Κ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ380/2021
29/12/2021 02:00:0029/12/2021 17:07:37Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης”, Αρ. Μελ 25/2020».Ω2ΖΔΩΚ3-3Σ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ356/2021
29/12/2021 02:00:0029/12/2021 17:39:20Εξειδίκευση & δημιουργία νέου ΚΑΕ του ευρωπαϊκού προγράμματος DEAR9Ω5ΤΩΚ3-7ΗΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ358/2021
23/12/2021 02:00:0004/01/2022 13:55:36Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων οικον. έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας & Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων Βρεφονηπιακός Σταθμός Εθνική Στέγη».Ω0ΧΒΩΚ3-22ΩΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ392/2021
23/12/2021 02:00:0004/01/2022 13:54:03Έγκριση Στοχοθεσίας οικον. έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας & Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων Βρεφονηπιακός Σταθμός Εθνική Στέγη».ΩΚΑΕΩΚ3-Ζ76ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ393/2021
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 10:59:41Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας Μαρίας Γεωργίου6ΓΖΙΩΚ3-ΣΤΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ371/2021
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 11:49:12Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΚΡΑΤΗΤΟΣ» Αρ. Μελ. 53/2018.ΨΤΔΧΩΚ3-Μ22ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ382/2021
17/12/2021 02:00:0017/12/2021 12:18:26Γνωμοδότηση περί χρονικής παράτασης σύμβασης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση εγκαταστάσεων Δημοτικού Φωτισμού» και αρ. μελ. 53/2020.ΩΥΔΞΩΚ3-ΥΚΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ352/2021
16/12/2021 02:00:0017/12/2021 15:07:189η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021Ψ3ΔΔΩΚ3-ΩΡΡΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ381/2021
16/12/2021 02:00:0016/12/2021 15:06:37ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ κάτω των ορίων με τίτλο «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων Δήμου Νέας Σμύρνης - ΟΠΣ 5074823».ΩΗ6ΤΩΚ3-Ω7ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ363/2021
16/12/2021 02:00:0016/12/2021 15:56:16ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου» - Κύριο Υποέργο 1 της Πράξης ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (Α.Μ.38/21).6Υ98ΩΚ3-74ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ350/2021
15/12/2021 02:00:0015/12/2021 14:48:25Μεταφορά ποσού 2.500 € από την υπ’ αριθμ. 283/2021 Α.Ο.Ε. στην υπ’ αριθμ. 340/2021 Α.Ο.Ε.61ΨΚΩΚ3-ΞΣΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ362/2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 09:36:44Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Βρεφονηπιακός Σταθμός Εθνική Στέγη».ΨΠΚΒΩΚ3-7ΛΖΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ366/2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 10:19:01Λήψη απόφασης περί παραλαβής των βεβαιώσεων γενικών υπηρεσιών των Διοικητικών Υπηρεσιών σε συνάρτηση με την 281/2021 ΑΟΕ.ΨΦΙΠΩΚ3-ΕΥΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ367/2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 10:43:12Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός» του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΨ0ΧΘΩΚ3-6ΔΩΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ372/2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 11:01:39Έγκριση 4ης αναμόρφωσης του Π/Υ οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ "Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός".6ΠΣΥΩΚ3-71ΤΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ374/2021
13/12/2021 02:00:0013/12/2021 10:51:09Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός».ΨΒΓ9ΩΚ3-ΘΚΞΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ373/2021
10/12/2021 02:00:0010/12/2021 12:59:46Εξειδίκευση ΚΑΕ 00.6433.0002 για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσειςΩΣΠΨΩΚ3-Η2ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ361/2021
08/12/2021 02:00:0008/12/2021 10:22:45Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.292/2021 Απόφασης Ο.Ε.ΨΠΒΠΩΚ3-ΡΦΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ349/2021
08/12/2021 02:00:0008/12/2021 11:02:40Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων–εξόδων οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».ΨΥΥ5ΩΚ3-ΚΜΤΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ347/2021
08/12/2021 02:00:0008/12/2021 11:05:01Έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».9ΟΞ6ΩΚ3-8ΔΥΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ348/2021
08/12/2021 02:00:0008/12/2021 11:58:49Μίσθωση λεωφορείου για τα σχολείαΨΡΠΑΩΚ3-1ΧΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ353/2021
07/12/2021 02:00:0007/12/2021 11:47:01Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος της Πράξης με τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5037950 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020ΨΝΨ9ΩΚ3-ΥΙ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ360/2021
03/12/2021 02:00:0005/12/2021 16:18:14Ορισμός Υπολόγου για την προμήθεια ταχυδρομικών τελώνΡΡΩΦΩΚ3-ΚΥ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ354/2021
30/11/2021 02:00:0030/11/2021 12:40:18Έγκριση όρων διακήρυξης – τεχνικών προδιαγραφών για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθ. πρωτ.: 27780/01-11-2021 μελέτης του Τμήματος Πληροφορικής και Δικτύων με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»ΨΤΤ4ΩΚ3-ΛΧΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ351/2021
26/11/2021 02:00:0026/11/2021 14:21:428η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 20216ΑΑΨΩΚ3-Λ3ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ346/2021
17/11/2021 02:00:0018/11/2021 13:19:58Έγκριση των όρων ένταξης του έργου του Δήμου Νέας Σμύρνης με τίτλο ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ : Η πόλη που μαθαίνει Γέφυρα Πολιτισμού ανάμεσα στη Σμύρνη του Χθες και του Σήμερα στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»Ψ8Δ4ΩΚ3-3ΑΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ344/2021
17/11/2021 02:00:0018/11/2021 12:43:21Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης #11,49#ευρώ.69ΤΩΩΚ3-Ο3ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ345/2021
17/11/2021 02:00:0017/11/2021 13:33:00Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 75.000 € για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση αθλητικών, πολιτιστικών & εξωραϊστικών συλλόγων της πόλης για το οικ. έτος 2021 & έκδοση ισόποσης Α.Α.Υ.6881ΩΚ3-ΔΑ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ340/2021
17/11/2021 02:00:0017/11/2021 11:40:26Απαλλαγή από υποχρέωση καταβολής ποσοστού μισθώματος στο πλαίσιο των μέτρων που σχετίζονται με τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19ΨΣΦΦΩΚ3-ΞΒ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ341/2021
17/11/2021 02:00:0017/11/2021 12:50:22Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος παραδοτέων ΣΒΑΚΨΝΠΣΩΚ3-Ζ5ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ338/2021
17/11/2021 02:00:0018/11/2021 12:04:03Παράταση της υπ'αρ. 6123/12-03-2021 σύμβασης, για την υποστήριξη δομών υγείας και πρόληψης.ΨΨ53ΩΚ3-Τ8ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ342/2021
17/11/2021 02:00:0018/11/2021 12:07:56Αίτημα παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης – Ομάδα Α: Απορριμματοφόρο όχημα συλλογής 8Μ3 (Αριθ. Μελ. 18/2020)6ΙΤΚΩΚ3-ΠΤ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ343/2021
16/11/2021 02:00:0016/11/2021 14:41:09Κατάρτιση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας του Δήμου, Οικονομικού έτους 20229ΝΡ4ΩΚ3-Ψ6ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ339/2021
03/11/2021 02:00:0016/11/2021 08:06:26Ορισμός Υπόλογου Βαγγέλη Παρασκευόπουλου για την προπληρωμή δαπανών εργασιών συνδέσεων με τους οργανισμούς ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.ΨΟ58ΩΚ3-ΟΟΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ337/2021
03/11/2021 02:00:0016/11/2021 07:46:16Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο «Διαμορφώσεις Πεζοδρομίων-Πεζοδρόμων», Αρ.Μελ.59/2019.ΩΤΟΙΩΚ3-ΒΦΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ331/2021
03/11/2021 02:00:0016/11/2021 07:48:22Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης #1.019,46# ευρώ.6Δ2ΙΩΚ3-ΥΝΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ332/2021
03/11/2021 02:00:0016/11/2021 14:55:06Έγκριση Όρων Διακήρυξης και Τεχνικών Προδιαγραφών για τον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 5/2021 μελέτης της Δ/νση κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ».98ΟΛΩΚ3-ΦΛΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ335/2021
03/11/2021 02:00:0017/11/2021 09:49:50Ορισμός επιτροπής διαπίστωσης βλαβών.68Ρ2ΩΚ3-ΝΓ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ336/2021
03/11/2021 02:00:0009/11/2021 14:43:20Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου 2021.9ΘΝ1ΩΚ3-4ΕΩΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ333/2021
03/11/2021 02:00:0009/11/2021 09:53:38Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων έτους 2020.6ΒΩΕΩΚ3-ΩΝ5ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ330/2021
01/11/2021 02:00:0002/11/2021 13:13:04Λήψη απόφασης για εξόφληση τιμολογίου Υπηρεσιών Γραμματειακής υποστήριξης του ευρωπαϊκού προγράμματος APProach.ΩΣ4ΥΩΚ3-ΥΕΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ321/2021
01/11/2021 02:00:0010/11/2021 13:01:11Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) (τακτοποιητικού) του έργου: «Επισκευή - συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων», με αρ. μελ : 44/2018.ΨΨΟΖΩΚ3-8ΧΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328/2021
01/11/2021 02:00:0010/11/2021 13:12:12Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Γεράσιμου Στεφανάτου.ΨΓ3ΨΩΚ3-Π4ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ319/2021
01/11/2021 02:00:0010/11/2021 13:18:17Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικ. έτους 2020 ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης».65ΟΛΩΚ3-ΘΛΡΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ323_2021
01/11/2021 02:00:0010/11/2021 13:22:08Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη».6ΙΝΩΩΚ3-9Ν9ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ324/2021
01/11/2021 02:00:0010/11/2021 13:26:30Έγκριση ανανέωσης/παράτασης των υπηρετούντων ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη».Ψ18ΩΩΚ3-ΜΘ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ326/2021
01/11/2021 02:00:0010/11/2021 13:08:18Επικαιροποίηση της μελέτης «Αστική ανάπλαση του Άλσους Νέας Σμύρνης» (αρ.μελ.40/2021) και έγκριση όρων διακήρυξης.65ΔΤΩΚ3-0Φ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ318/2021
01/11/2021 02:00:0010/11/2021 13:14:37Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους.9ΠΤΩΩΚ3-ΖΚ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ320/2021
01/11/2021 02:00:0010/11/2021 13:04:39Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΝΜΝΕ του έργου: “Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης”, Αρ. Μελ. #25#/2020».9ΥΥ0ΩΚ3-6ΞΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ329/2021
01/11/2021 02:00:0010/11/2021 13:24:40Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Π/Υ 2021 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη».9ΚΒ8ΩΚ3-ΦΗΩΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ325/2021
01/11/2021 02:00:0010/11/2021 12:59:10Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ), 1ου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ), 1ης συμπληρωματικής σύμβασης, που περιλαμβάνεται στον 1ον ΑΠΕ και χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων στις προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου νηπιαγωγείων του Δήμου Νέας Σμύρνης βάσει του αρ. 220 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 α)», με αρ. μελ: 24/2020.ΨΟΜΜΩΚ3-ΚΧΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ327/2021
01/11/2021 02:00:0009/11/2021 07:56:20Καθορισμός τιμής ανά τ.μ. για κατάληψη πεζοδρομίου την περίοδο των εορτών στα εποχιακά καταστήματα με εποχιακά είδη.6ΤΥΦΩΚ3-ΙΣΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ322/2021
22/10/2021 03:00:0017/11/2021 15:51:32Ανάθεση στα κατά τόπους κυλικεία σχολείων της Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης Νέας Σμύρνης με την διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγουμένη δημοσίευση και Ορισμός υπευθύνου για τον έλεγχο και τη λειτουργία του εν λόγω προγράμματος.Ψ97ΟΩΚ3-ΛΧΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ313/2021
22/10/2021 03:00:0003/11/2021 14:36:06Έγκριση κατακύρωσης πρακτικού δημοπρασίας για την εκποίηση δύο (2) press container και εκατόν είκοσι (120) μεταλλικών κάδων.ΨΙΗΞΩΚ3-7ΣΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ310/2021
22/10/2021 03:00:0025/10/2021 12:17:14Έγκριση συμμετοχής του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κ.Παναγιώτη Γιατζίδη σε συνέδριο του ΕΔΔΥΠΠΥ στα Λαγκάδια Γορτυνίας, Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 500 € & έκδοση Α.Α.ΥΠΡΟΠΛ αντιστοίχου ποσού και Ορισμός υπολόγου.9ΨΕΞΩΚ3-34ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ315/2021
22/10/2021 03:00:0029/10/2021 09:50:23Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την υπηρεσία: “Έξοδα σίτισης απόρων μαθητών”.69Ο1ΩΚ3-ΝΤΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ312/2021
22/10/2021 03:00:0031/10/2021 15:56:01Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου στην κεντρική πλατεία για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσειςΨΟΡΤΩΚ3-1ΕΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ316/2021
22/10/2021 03:00:0031/10/2021 15:51:37Πρακτικό – γνωμοδότηση κατακύρωσης οριστικού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία με αντικείμενο: «Εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου», αριθ. Μελέτης: 61/2020 του Τμήματος Συντήρησης και Ανάπτυξης Πρασίνου.62ΣΑΩΚ3-Ψ9ΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ311/2021
22/10/2021 03:00:0031/10/2021 15:54:05Έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.6ΖΑΣΩΚ3-ΔΚΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ314/2021
22/10/2021 03:00:0031/10/2021 15:57:50Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και ΔΦ έτους 2022.ΨΛ6ΧΩΚ3-87ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ317/2021
13/10/2021 03:00:0014/10/2021 11:53:39Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης & του Παντείου Παν/μίου και παραχώρησης δημοτικού πολυχώρου «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» για χρήση διδασκαλίας φοιτητών του Παντείου Παν/μίου.9715ΩΚ3-3ΔΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ301/2021
13/10/2021 03:00:0019/10/2021 14:24:22Πρακτικό-Γνωμοδότηση Κατακύρωσης Οριστικού Αναδόχου του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με αντικείμενο «Υπηρεσίες Φύλαξης» (Αριθμ. Μελέτης 1/2021) της Δ/νσης Παιδείας-Νεολαίας και Αθλητικών Υπηρεσιών.9350ΩΚ3-5Κ9ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ305/2021
13/10/2021 03:00:0019/10/2021 14:07:49Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος παλιάς θέσης ρέματος στα όρια εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης από Ο.Τ.437 έως 432 του Δ.Ν.Σ.» (αρ.μελ.4/2017).6Γ36ΩΚ3-ΡΛΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ309/2021
13/10/2021 03:00:0019/10/2021 14:21:39Έγκριση Όρων Διακήρυξης για τον ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 65/2020 μελέτης του Τμήματος Συντήρησης και Ανάπτυξης Πρασίνου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ».Ω8ΚΣΩΚ3-Ρ3ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ302/2021
13/10/2021 03:00:0019/10/2021 14:12:29Αίτημα παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης-Ομάδα Β2-ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟΙ ΣΑΚΟΙ (αριθμ.Μελ.18/2020).Ω3ΠΖΩΚ3-ΡΤΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ308/2021
13/10/2021 03:00:0019/10/2021 14:16:29Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 279/2021 ΑΟΕ).67Γ8ΩΚ3-0Ι1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ304/2021
13/10/2021 03:00:0019/10/2021 14:14:51Αίτημα παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης-Ομάδα Β1-ΚΑΔΟΙ (αριθμ.Μελ.18/2020).ΨΩΥΛΩΚ3-ΝΓ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ307/2021
13/10/2021 03:00:0018/10/2021 12:50:46Αλλαγή Διαχειριστή και νέα σύσταση πάγιας προκαταβολής 2021 και διάθεση πιστώσεων.ΩΝ8ΙΩΚ3-ΟΙ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ303/2021
13/10/2021 03:00:0018/10/2021 10:59:33Παράταση των συμβάσεων των οχτώ (8) ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ Γενικός Ιατρός (1), ΠΕ Ιατρός Καρδιολόγος (1), ΠΕ Ιατρός Ορθοπεδικός (1), ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος (1), ΠΕ Ιατρός Οδοντίατρος (1), ΠΕ Φαρμακοποιός, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (2), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 Ν. 4831/2021 (ΦΕΚ 170/τ.Α’/23.09.2021).Ω2Ι0ΩΚ3-9ΛΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ306/2021
07/10/2021 03:00:0007/10/2021 12:37:56Έγκριση συμμετοχής του Δημάρχου και του Γ. Γραμματέα του δήμου στην 31η Αμφικτιονία συλλόγων & φορέων εθελοντικής αιμοδοσίας στα Χανιά. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 410 € & έκδοση Α.Α.Υ αντιστοίχου ποσούΨ1ΘΔΩΚ3-ΩΜΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ300/2021
07/10/2021 03:00:0007/10/2021 14:43:33Αλλαγή παρόχου των σταθερών τηλεφωνικών συνδέσεων του ΔήμουΨ1ΡΨΩΚ3-6ΔΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ299/2021
07/10/2021 03:00:0013/10/2021 10:47:40Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.7880-02.04.2021 (21SYMV008381011) σύμβασης του Ευάγγελου Βάρκα, για τη γενική Υπηρεσία με τίτλο: «Διαχείριση ηλεκτρονικής προβολής και αιτημάτων δημοτών»96ΑΤΩΚ3-Κ6ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ297/2021
07/10/2021 03:00:0012/10/2021 13:17:00Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών (Πιστωτικό τιμολόγιο της εταιρείας ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.)Ψ97ΑΩΚ3-ΛΡ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ298/2021
07/10/2021 03:00:0012/10/2021 13:11:44Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης”, Αρ. Μελ #25#/2020».6ΕΨ1ΩΚ3-Ω56ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ294/2021
07/10/2021 03:00:0012/10/2021 13:02:21Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα - Τακτοποιητικού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ» Αρ. Μελ.95/2016.6ΛΒΒΩΚ3-ΛΘ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ296/2021
07/10/2021 03:00:0011/10/2021 12:33:21ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20226ΡΞΙΩΚ3-Κ1ΨΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ295/2021
28/09/2021 03:00:0028/09/2021 14:18:34Πρακτικό ανάκλησης ορισμού προσωρινού αναδόχου με την υπ΄αριθμ. 255/2021 (ΑΔΑ:ΨΖ65ΩΚ3-ΒΧΒ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ορισμός νέου, που αφορούν τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Υπηρεσίες φύλαξης» με αρ.μελ.1/2021 της Δ/νσης Παιδείας-Νεολαίας και Αθλητικών Υπηρεσιών.9ΡΜΛΩΚ3-ΨΦΡΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ289/2021
28/09/2021 03:00:0028/09/2021 14:16:15Διαβίβαση πρακτικού-ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» με βάση την υπ’αριθμ.11/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Ελέγχου και Προστασίας Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και ανάδειξη των οριστικών αναδόχων.ΨΝΩ1ΩΚ3-ΩΙΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ285/2021
28/09/2021 03:00:0001/10/2021 10:30:55Έγκριση Γ΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».60Ι8ΩΚ3-ΨΤ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ287/2021
28/09/2021 03:00:0001/10/2021 10:46:46Εκκαθάριση δαπάνης επισκευής οχήματος.Ω8ΡΗΩΚ3-ΨΒΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ293/2021
28/09/2021 03:00:0001/10/2021 10:37:03Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.6ΙΩ9ΩΚ3-1Μ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ290/2021
28/09/2021 03:00:0001/10/2021 10:39:44Έκδοση ΑΑΥ.ΩΣΜΘΩΚ3-Ρ4ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ291/2021
28/09/2021 03:00:0002/11/2021 08:45:53Έγκριση σύναψης κι όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο : «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κολυμβητηρίου».ΩΑΜ1ΩΚ3-Ρ4ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ288/2021
28/09/2021 03:00:0001/11/2021 10:27:31Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 103/2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΨΝΒΗΩΚ3-Σ0ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ292/2021
27/09/2021 03:00:0027/09/2021 14:01:017η Αναμόρφωση Οικονομικού έτους 2021Ψ1ΠΡΩΚ3-Σ02ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ286/2021
23/09/2021 03:00:0028/09/2021 10:43:06Αίτημα παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης - Ομάδα Α: Απορριμματοφόρο όχημα συλλογής 8M3 (Αριθ. Μελ. 18/2020)ΨΒΣΛΩΚ3-7Χ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ280/2021
23/09/2021 03:00:0028/09/2021 10:37:38Έγκριση ανανέωσης 44 συμβάσεων ΙΔΟΧ συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης»ΨΖΧΜΩΚ3-ΧΚΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ278/2021
23/09/2021 03:00:0028/09/2021 10:41:01Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.ΨΖΨΝΩΚ3-ΛΗΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ279/2021
23/09/2021 03:00:0028/09/2021 10:34:03Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του ν. 4412/2016) για την «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης (αριθ. μελ. 4/2020).6339ΩΚ3-9Χ5ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ277/2021
23/09/2021 03:00:0028/09/2021 12:36:09Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολήςΩ00ΣΩΚ3-1Γ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ284/2021
23/09/2021 03:00:0028/09/2021 12:34:24Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών συλλόγων και σωματείων της πόλης.9911ΩΚ3-ΙΞ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ283/2021
23/09/2021 03:00:0028/09/2021 14:25:08Λήψη απόφασης περί νομιμότητας βεβαιώσεων γενικών υπηρεσιών των Διοικητικών υπηρεσιώνΨΣ6ΛΩΚ3-Γ78ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ281/2021
23/09/2021 03:00:0006/10/2021 13:19:33Έγκριση των όρων διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για εκποίηση 2 πρες κοντέινερ και 120 μεταλλικών κάδων.67Δ2ΩΚ3-ΧΨΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ282/2021
15/09/2021 03:00:0020/09/2021 14:27:27Έγκριση παράτασης περαίωσης για το έργο «Διαμόρφωση αύλειων χώρων στις προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου νηπιαγωγείων του δήμου Νέας Σμύρνης βάσει του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α), με αρ. μελ.: 24/2021».ΩΣ6ΞΩΚ3-ΥΚΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ265/2021
15/09/2021 03:00:0023/09/2021 13:05:13Διαβίβαση πρακτικού-ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Νέας Σμύρνης», με αριθ. μελ. 34/2021.6Θ4ΓΩΚ3-ΤΧΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ259/2021
15/09/2021 03:00:0023/09/2021 13:41:19Έγκριση 2ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ν.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης», με αρ. μελ. 25/2020.6ΓΑ4ΩΚ3-ΣΧΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ262/2021
15/09/2021 03:00:0023/09/2021 13:48:28Έγκριση παράτασης περαίωσης για το έργο «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων-Πεζοδρόμων», αρ. μελ. 59/2019.ΨΡΥ4ΩΚ3-ΔΑ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ264/2021
15/09/2021 03:00:0023/09/2021 13:19:18Διαβίβαση πρακτικού-ελέγχου των δικαιολογητικών του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια θερμοκηπιακής μονάδας του Δήμου Νέας Σμύρνης», με αριθ. μελ. 65/2020.Ψ0ΒΩΩΚ3-ΦΔΧΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ260/2021
15/09/2021 03:00:0023/09/2021 13:37:06Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή διορθωτικών ενεργειών από την Εταιρία Διανομής Φυσικού Αερίου.6ΘΜΝΩΚ3-ΝΞ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ267/2021
15/09/2021 03:00:0023/09/2021 13:34:52Εξόφληση τιμολογίου παρελθόντος έτους.6ΣΖ7ΩΚ3-ΥΔ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ268/2021
15/09/2021 03:00:0023/09/2021 13:44:11Χρονική παράταση σύμβασης με αντικείμενο «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων και φαξ».6ΕΣ5ΩΚ3-ΡΓΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ263/2021
15/09/2021 03:00:0023/09/2021 13:23:51Έγκριση πρακτικό Νο2 της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου», με αρ. μελ. 61/2020.ΨΣ1ΧΩΚ3-ΦΡΡΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ261/2021
15/09/2021 03:00:0022/09/2021 13:56:39Λήψη απόφασης για την εξόφληση παραστατικών που αφορούν την προγραμματική σύμβαση με ΔΗ.Κ.Ε.Κ.6ΞΘ8ΩΚ3-55ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ266/2021
15/09/2021 03:00:0022/09/2021 09:48:40Έγκριση Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ΄ αριθ. 6/2021 μελέτης που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)».68ΝΔΩΚ3-ΒΩ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ257/2021
15/09/2021 03:00:0022/09/2021 09:52:35Διαβίβαση πρακτικού-ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του Δήμου Νέας Σμύρνης», με αρ. μελ. 8/2020.6ΥΕΨΩΚ3-ΩΗΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ258/2021
15/09/2021 03:00:0024/09/2021 09:17:21Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Ελένης Παπαδοπούλου.6ΧΩΗΩΚ3-8Ο8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ275/2021
15/09/2021 03:00:0024/09/2021 09:19:52Ορισμός Υπολόγου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ.)»ΨΠΓ5ΩΚ3-360ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ276/2021
15/09/2021 03:00:0024/09/2021 09:13:24Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Βαγγέλη Παρασκευόπουλου.64Ρ3ΩΚ3-ΦΜΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ274/2021
15/09/2021 03:00:0024/09/2021 08:58:36Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού #38,98# ευρώ.ΩΚΖ4ΩΚ3-ΝΜ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ269/2021
15/09/2021 03:00:0024/09/2021 09:03:49Ανάκληση ή μη της υπαρ. 136/2020 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής και λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη, εξωδίκου συμβιβασμού.ΨΕΔΘΩΚ3-9ΧΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ271/2021
15/09/2021 03:00:0024/09/2021 09:05:55Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη, εξωδίκου συμβιβασμού.Ψ6ΣΤΩΚ3-ΡΚΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ272/2021
15/09/2021 03:00:0024/09/2021 09:08:05Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη, εξωδίκου συμβιβασμού.6ΕΓ7ΩΚ3-3ΥΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ273/2021
15/09/2021 03:00:0001/11/2021 10:52:49Άσκηση ή μη, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων), αιτήσεως περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως του Δήμου Νέας Σμύρνης, κατά των: Μ.Α. κλπ. (συν. 21), ανακοινουμένη στους Ά.Τ. κλπ. (συν. 16)ΨΣ5ΟΩΚ3-ΒΣΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ270/2021
15/09/2021 03:00:0019/10/2021 09:45:55Ορισμός οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων6ΘΗΗΩΚ3-2ΓΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ256/2021
31/08/2021 03:00:0006/09/2021 14:22:31Έγκριση προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πινακίδων και συστημάτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».Ω1ΑΘΩΚ3-ΟΔΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ253/2021
31/08/2021 03:00:0006/09/2021 14:24:19Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της προμηθείας με τίτλο «Κουτί με είδη καθημερινών αναγκών για φοιτητές».92ΟΒΩΚ3-ΖΝ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ254/2021
31/08/2021 03:00:0006/09/2021 14:25:39Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, του ανοικτού διαγωνισμού, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης».ΨΖ65ΩΚ3-ΒΧΒΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ255/2021
31/08/2021 03:00:0031/08/2021 13:00:21Χρονική παράταση σύμβασης που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».6ΙΣΙΩΚ3-ΙΑΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ252/2021
24/08/2021 03:00:0031/08/2021 12:27:53Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρ. 421/10-1-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της εταιρείας «ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΑΕ», με αντικείμενο την «Προμήθεια βενζίνης».ΨΨΤΟΩΚ3-ΝΥΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ250/2021
24/08/2021 03:00:0031/08/2021 12:31:14Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», με αρ. μελ. 4/2020.ΨΚΠΦΩΚ3-ΚΓΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ251/2021
10/08/2021 03:00:0010/08/2021 14:32:33Χρονική παράταση της Σύμβασης με αντικείμενο «Έλεγχος-αποκατάσταση ζημιωθέντων δέντρων λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων».9ΣΥ8ΩΚ3-4ΘΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ247/2021
10/08/2021 03:00:0010/08/2021 14:34:266η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.90Κ8ΩΚ3-47ΥΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ248/2021
10/08/2021 03:00:0010/08/2021 14:35:59Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.66ΤΨΩΚ3-ΦΘΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ249/2021
29/07/2021 03:00:0029/07/2021 14:14:11Έγκριση παράτασης της σύμβασης, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων».630ΦΩΚ3-ΖΗΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231/2021
29/07/2021 03:00:0030/07/2021 12:52:16Έγκριση παράτασης ή μη του υπ’ αριθ. πρωτ. 27423/31-7-2015 συμφωνητικού μισθώσεως ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας ΣμύρνηςΩΤΝ4ΩΚ3-33ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ229/2021
29/07/2021 03:00:0030/07/2021 12:55:26Τροποποίηση της από 01-1-2017 σύμβασης μισθώσεως ακινήτου, μεταξύ της εταιρίας «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.» και του Δήμου Νέας Σμύρνης».ΨΙ45ΩΚ3-4ΛΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ230/2021
29/07/2021 03:00:0030/07/2021 13:02:29Διαβίβαση πρακτικού – γνωμοδότησης Επιλογής Οριστικού Αναδόχου που αφορά στο συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και ζαντών, επισκευή-συντήρηση ελαστικών» με αριθ. μελέτης 10/2021 της Υπηρεσίας Καθαριότητας.Ψ7ΔΑΩΚ3-38ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ233/2021
29/07/2021 03:00:0030/07/2021 13:14:16Εξειδίκευση ΚΑΕ 00.6433.0002 για διοργάνωση επετειακής συναυλίας για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση 1821.ΩΚΤΛΩΚ3-ΥΗΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ236/2021
29/07/2021 03:00:0030/07/2021 12:58:39Ορισμός Υπολόγου για τη χορήγηση τεσσάρων (4) νέων ηλεκτρονικών παροχών από διαχωρισμό μιας ηλεκτρικής παροχής και μείωση ισχύος αυτής στο ακίνητο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14.ΩΣΙΖΩΚ3-Δ4ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ232/2021
29/07/2021 03:00:0030/07/2021 13:05:39Απευθείας ανάθεση της ομάδας Β.3 – ΚΑΔΟΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ για την «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και προώθησης οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Νέας Σμύρνης».ΨΙΟΥΩΚ3-ΘΝΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234/2021
29/07/2021 03:00:0030/07/2021 13:11:46Αποδοχή Δωρεάς Έξυπνης Διάβαση Πεζών.9Ι2ΗΩΚ3-ΞΘ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235/2021
29/07/2021 03:00:0030/07/2021 13:30:52Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνικών προσφορών και Οικονομικών Προσφορών του Ανοικτού Διαγωνισμού, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», με αρ. μελ. 11/2021.6ΧΦΘΩΚ3-ΖΞΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ240/2021
29/07/2021 03:00:0030/07/2021 13:24:13Έγκριση Πρακτικού –Γνωμοδότησης του Επαναληπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», με αρ. μελ. 4/2020.6Ξ3ΜΩΚ3-Χ0ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ239/2021
29/07/2021 03:00:0030/07/2021 13:17:28Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη».6ΔΗΦΩΚ3-ΗΔΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ237/2021
29/07/2021 03:00:0030/07/2021 13:54:11Ανανέωση- Παράταση των Συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».ΨΦΩΦΩΚ3-Β4ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ243/2021
29/07/2021 03:00:0030/07/2021 13:56:44Γνωμοδότηση περί χρονικής παράτασης σύμβασης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων» με αρ. μελ. 25/2020.9ΩΕΡΩΚ3-477ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244/2021
29/07/2021 03:00:0030/07/2021 13:59:10Χρονική και Οικονομική παράταση & τροποποίηση της Σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης».ΨΜΩΛΩΚ3-ΞΚΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ245/2021
29/07/2021 03:00:0030/07/2021 13:36:20Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνικών προσφορών και Οικονομικών Προσφορών της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων ( Σ.Φ.Η.Ο)», με αρ. μελ. 34/2021.ΨΥΣ1ΩΚ3-Κ6ΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ241/2021
29/07/2021 03:00:0030/07/2021 13:50:35Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Διαμόρφωση Χώρου Εγκατάστασης Παραρτήματος 8ου Νηπιαγωγείου», αρ. μελ. 21/2021.936ΑΩΚ3-ΜΒ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242/2021
29/07/2021 03:00:0030/07/2021 14:02:21Χρονική παράταση της σύμβασης με τίτλο «Προτυποποίηση διαδικασιών εκκαθάρισης- Β΄ Φάση».ΨΦΖΥΩΚ3-1ΞΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ246/2021
23/07/2021 03:00:0023/07/2021 09:55:09Έγκριση Έκδοσης Συνεχιζόμενης ΑΑΥ6ΓΛΦΩΚ3-ΑΥΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ215/2021
21/07/2021 03:00:0023/07/2021 09:13:105η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2021.616ΒΩΚ3-63ΑΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ216/2021
21/07/2021 03:00:0023/07/2021 09:23:33Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2020 ΕΣΕ Α΄βάβμιας Εκπ/σης Δήμου Ν. Σμύρνης.Ψ1ΣΗΩΚ3-ΞΑ0ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ218/2021
21/07/2021 03:00:0023/07/2021 09:16:00Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Α΄ & Β΄ τριμήνου 2021.6ΖΛΝΩΚ3-ΧΚΤΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ217/2021
21/07/2021 03:00:0028/07/2021 07:30:12Έγκριση πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών της πρότασης ΑΤ11 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.6Π10ΩΚ3-1ΗΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ219/2021
21/07/2021 03:00:0028/07/2021 07:32:20Έγκριση πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών της πρότασης ΑΤ12 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.6ΕΘΖΩΚ3-ΑΨΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ221/2021
21/07/2021 03:00:0028/07/2021 08:00:45Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας εξοπλισμού για την αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Ν. Σμύρνης, για τις ομάδες Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ & Ζ.6ΕΧΨΩΚ3-ΔΡΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ224/2021
21/07/2021 03:00:0028/07/2021 07:44:21Έγκριση πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών της πρότασης ΑΤ08 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.ΩΥΧΒΩΚ3-Χ1ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22/2021
21/07/2021 03:00:0028/07/2021 07:34:13Έγκριση πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών της πρότασης ΑΤ04 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης.6ΩΓΜΩΚ3-6ΝΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ222/2021
21/07/2021 03:00:0027/07/2021 07:37:28Νέα σύμβαση λόγω αλλαγής επωνυμίας εταιρείας.664ΖΩΚ3-356ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ225/2021
21/07/2021 03:00:0027/07/2021 08:30:52Πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.ΩΤΨΕΩΚ3-ΚΗΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ228/2021
21/07/2021 03:00:0027/07/2021 07:46:29Έγκριση προμήθειας ψυκτών πόσιμου νερού.6Λ70ΩΚ3-Κ5ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ226/2021
21/07/2021 03:00:0027/07/2021 07:58:42Έγκριση προμήθειας ενημερωτικών διαδραστικών οθονών στις εισόδους του Δημαρχείου.ΨΟΚΓΩΚ3-ΤΔ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ227/2021
21/07/2021 03:00:0030/07/2021 07:11:22Γνωμοδότηση περί της χρονικής παράτασης του συμβατικού χρόνου της Προμήθειας εξοπλισμού για την αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Ν. Σμύρνης.60ΩΡΩΚ3-ΡΥΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ223/2021
16/07/2021 03:00:0019/07/2021 13:56:19Έγκριση πρακτικού επιτροπής διερεύνησης τιμών, στο πλαίσιο αίτησης χρηματοδότησης, στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο: «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021», συμπληρωματικά στην υπαρ. 36/2021 (ΑΔΑ:6ΚΧΟΩΚ3-ΤΨΣ) ΑΟΕ.ΩΥΙΑΩΚ3-ΦΡΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ212/2021
16/07/2021 03:00:0021/07/2021 07:47:50Ματαίωση της υπ' αρ. 9465/2021 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ν. Σμύρνης και της εταιρείας EΛΕYΘEPIA ΣΦAKIANAKH, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες εκτυπώσεων approach».Ψ6ΓΩΩΚ3-9ΥΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ214/2021
16/07/2021 03:00:0021/07/2021 12:24:41Α) Τροποποίηση χωροθέτησης για την τοποθέτηση των προσωρινών εγκαταστάσεων στέγασης για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών στέγασης της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης νηπιαγωγείων του Δήμου Νέας Σμύρνης βάσει του άρθρου 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70Α). Β) Κατανομή πλεοναζόντων νηπίων-προνηπίων στην νέα χωροθέτηση των μονάδων.9ΞΒΕΩΚ3-Ε1ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ213/2021
07/07/2021 03:00:0016/07/2021 14:43:51Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 2ου ΠΚΤΜΕ του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου - Κράτητος», με αρ. μελ. 53/2018.ΩΜΥ7ΩΚ3-ΒΒΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ203/2021
06/07/2021 03:00:0009/07/2021 13:25:18Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 12374/27-05-2021 σύμβασης, κατά τη διάρκειά της, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016.6ΤΒ5ΩΚ3-76ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ200/2021
06/07/2021 03:00:0019/07/2021 10:47:11Έγκριση πρακτικού γνωμοδότησης Επιλογής Οριστικού Αναδόχου που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία συμβούλου σύνταξης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.)».ΨΙΓ6ΩΚ3-Κ53ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ206/2021
06/07/2021 03:00:0020/07/2021 13:32:25Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων», με αρ. μελ. 8/2020.ΨΗΡΘΩΚ3-ΞΓΛΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ209/2021
06/07/2021 03:00:0020/07/2021 14:00:13Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης πράξης που χρηματοδοτείται από το Προϋπολογισμό Δημόσιων Επενδύσεων.994ΕΩΚ3-ΥΥΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ211/2021
06/07/2021 03:00:0020/07/2021 11:48:53Έγκριση πρακτικού Νο2 της επιτροπής διαγωνισμού & κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Επισκευή –συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων», με αρ. μελ.: 01/2021Ψ70ΦΩΚ3-ΤΓΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ207/2021
06/07/2021 03:00:0020/07/2021 13:38:41Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και ζαντών, επισκευή- συντήρηση ελαστικών», με αρ. μελ. 10/2021.ΩΓΦΧΩΚ3-19ΨΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ210/2021
06/07/2021 03:00:0019/07/2021 14:13:30Έγκριση πρακτικού Νο2 της επιτροπής διαγωνισμού & κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων», με αρ. μελ.: 15/2021.9ΘΛΓΩΚ3-04ΣΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ208/2021
06/07/2021 03:00:0020/07/2021 11:23:40Αποδοχή δωρεάς rapid test.68Ο1ΩΚ3-ΑΗΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ205/2021
06/07/2021 03:00:0020/07/2021 11:19:31Χρηματοδότηση των δαπανών για την εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης.6ΝΦΗΩΚ3-Ε2ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ204/2021
06/07/2021 03:00:0020/07/2021 11:05:29Έγκριση πρόσκλησης για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος HORIZON 2020.Ψ70ΤΩΚ3-ΟΒ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ202/2021
06/07/2021 03:00:0021/07/2021 07:40:31Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης πράξης που χρηματοδοτείται από το Προϋπολογισμό Δημόσιων Επενδύσεων.6ΕΡ2ΩΚ3-Ξ8ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ211/2021
06/07/2021 03:00:0020/07/2021 08:21:13α) Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των δήμων Νέας Σμύρνης, Αστυπάλαιας και Γαύδου. β) Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της συνεργασίας.ΩΘΕΔΩΚ3-8Δ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ201/2021
06/07/2021 03:00:0014/07/2021 14:52:11Ορισμός υπολόγου για τη χορήγηση τεσσάρων (4) νέων ηλεκτρονικών παροχών δημοτικού φωτισμού.ΨΘΙΡΩΚ3-6ΥΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ199/2021
24/06/2021 03:00:0009/07/2021 10:54:06Διαβίβαση πρακτικού-ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Περίθαλψη αδέσποτων ζώων» και ανάδειξη του οριστικού αναδόχου.Ψ7ΖΗΩΚ3-Ι4ΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ187/2021
24/06/2021 03:00:0015/07/2021 08:56:18Διαγραφή Χρεώσεων από Βεβαιωτικούς Κατάλογους.6ΑΜΡΩΚ3-ΑΨΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ192/2021
24/06/2021 03:00:0015/07/2021 09:08:00Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΩΣ7ΝΩΚ3-ΛΘΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ194/2021
24/06/2021 03:00:0015/07/2021 09:12:29Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.Ω0ΡΝΩΚ3-ΡΦΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ195/2021
24/06/2021 03:00:0015/07/2021 09:22:33Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.68Ξ3ΩΚ3-Θ9ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ197/2021
24/06/2021 03:00:0015/07/2021 09:27:41Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΨΓΙΡΩΚ3-Ε25ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ198/2021
24/06/2021 03:00:0015/07/2021 08:07:37Οριστική παραλαβή μελέτης «Μελέτη πράξεων αναλογισμού λόγω ρυμοτομίας και τακτοποίηση οικοπέδων» του Δήμου Ν. Σμύρνης.63Τ5ΩΚ3-Α0ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ188/2021
24/06/2021 03:00:0015/07/2021 09:02:02Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.6ΘΩΣΩΚ3-6Ι9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ193/2021
24/06/2021 03:00:0015/07/2021 07:23:56Έγκριση ταμειακού απολογισμού 2020 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης»ΩΘΥΙΩΚ3-3ΟΘΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ186/2021
24/06/2021 03:00:0015/07/2021 09:17:10Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.Ω0ΑΘΩΚ3-Α65ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ196/2021
24/06/2021 03:00:0016/07/2021 08:52:31Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΩΤΓ1ΩΚ3-Δ0ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ190/2021
24/06/2021 03:00:0016/07/2021 09:10:09Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης.6124ΩΚ3-ΞΔΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ191/2021
24/06/2021 03:00:0021/07/2021 07:55:27Τροποποίηση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση νέων χώρων για επέκταση παρεχόμενων υπηρεσιών της Δ/σης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΩΗΞΑΩΚ3-76ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ189/2021
24/06/2021 03:00:0001/07/2021 11:50:15Έγκριση Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης».9Β3ΓΩΚ3-1ΓΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ185/2021
24/06/2021 03:00:0024/06/2021 13:25:214η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΨΩΕΤΩΚ3-5ΘΙΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ184/2021
17/06/2021 03:00:0007/07/2021 11:44:21Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακαίνιση- υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης δημοτικού σταδίου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 25/2020.6ΜΗ7ΩΚ3-ΔΥΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ179/2021
17/06/2021 03:00:0008/07/2021 13:31:59Τροποποίηση σύμβασης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση υδρογεωτρήσεων», με αρ. μελ. 9/2021.ΨΒ7ΡΩΚ3-ΙΣΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ180/2021
17/06/2021 03:00:0008/07/2021 13:47:38Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Ν. Σμύρνης», αρ. μελ. 23/2020.ΨΘΜΞΩΚ3-ΜΥΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ181/2021
17/06/2021 03:00:0008/07/2021 14:24:34Ορισμός υπολόγου ως διαχειριστής πίστωσης, που αφορά «Πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Ν. Σμύρνης».6ΡΣΗΩΚ3-ΠΑΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ182/2021
17/06/2021 03:00:0005/07/2021 09:01:12Έγκριση διενέργειας, Όρων Διακήρυξης και της υπαρ. 34/2021 μελέτης-τεχνικής περιγραφής, που αφορά το συνοπτικό Διαγωνισμό, για την υπηρεσία με τίτλο «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Νέας Σμύρνης».6ΚΩ5ΩΚ3-ΓΜΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ175/2021
17/06/2021 03:00:0005/07/2021 09:18:44Προσφυγή στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την «Προμήθεια καυσίμων και Λιπαντικών», με αρ. μελ. 4/2020, για τις ομάδες: Β, Δ, Ε & ΣΤ1.Ψ0ΘΛΩΚ3-9Θ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ176/2021
17/06/2021 03:00:0008/07/2021 14:56:55Έγκριση και διάθεση του Β΄ παιδικού σταθμού Ν. Σμύρνης για τις ανάγκες της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης.Ψ2Ρ9ΩΚ3-ΛΔΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ183/2021
17/06/2021 03:00:0007/07/2021 13:15:35Χρονική παράταση της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες εκτυπώσεων approach».ΨΝ89ΩΚ3-2ΤΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ178/2021
17/06/2021 03:00:0014/07/2021 09:10:36Έγκριση Όρων Διακήρυξης -Τεχνικών Προδιαγραφών για το συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια θερμοκηπιακής μονάδας Δήμου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 65/2020.6Σ2ΓΩΚ3-ΔΦΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ174/2021
17/06/2021 03:00:0022/07/2021 14:12:08Επικαιροποίηση της υπαρ. 143/2019 ΑΟΕ.9Β71ΩΚ3-ΠΨΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ171/2021
17/06/2021 03:00:0029/06/2021 14:46:21Διαβίβαση πρακτικού-ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικών δομών», με αρ. μελ. 1/2021.6ΨΨΞΩΚ3-ΜΧΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ173/2021
17/06/2021 03:00:0026/11/2021 10:53:52Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για την δημιουργία στάσεων στο Δήμο Νέας Σμύρνης» (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) – Αριθ. Μελέτης 45/2020ΩΣ6ΑΩΚ3-ΞΕΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ177/2021
17/06/2021 03:00:0006/06/2022 13:12:06Έγκριση απολογισμού Β΄ βάθμιας ΕΣΕ Δήμου Ν. Σμύρνης οικονομικού έτους 2020.6ΣΖΖΩΚ3-ΤΨΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ172/2021
10/06/2021 03:00:0011/06/2021 12:04:45Έγκριση για α) υποβολή πρότασης αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός»ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» , β) την αποδοχή των όρων του προγράμματος, γ) την έγκριση της μελέτης και δ) την εξουσιοδότηση Δημάρχου.Ω0ΥΞΩΚ3-ΠΡ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ165/2021
10/06/2021 03:00:0011/06/2021 13:33:51Ακύρωση της ΑΟΕ 136/2021 περί Έγκρισης μελέτης, σκοπιμότητας και όρων διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης παραρτήματος 8ου νηπιαγωγείου», με αρ. μελ. 21/2021.ΨΘΠ2ΩΚ3-ΝΑ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ164/2021
10/06/2021 03:00:0011/06/2021 13:43:05Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. Α5836/16-12-2020 οριστικής αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (Τμήμα 11ο Μονομελές).6ΧΙΙΩΚ3-Χ6ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ168/2021
10/06/2021 03:00:0011/06/2021 13:49:08Ορισμός Υπολόγου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα Δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ.)».Ψ804ΩΚ3-895ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ170/2021
10/06/2021 03:00:0011/06/2021 13:39:53Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελένης Παπαδοπούλου.9Γ8ΠΩΚ3-ΧΗ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ169/2021
10/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:42:31Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών και οικονομικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία συμβούλου σύνταξης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.) του Δήμου Νέας Σμύρνης», με αρ.μελ.:20/2021.Ψ3Ε7ΩΚ3-Λ1ΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ166/2021
10/06/2021 03:00:0014/06/2021 12:54:46Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ν. Σμύρνης και της πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ).Ψ7ΘΟΩΚ3-ΕΧΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ167/2021
04/06/2021 03:00:0009/06/2021 14:36:01Έγκριση Όρων Διακήρυξης -Τεχνικών Προδιαγραφών, που αφορά το ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης», με αρ. μελ. 1/2021.ΩΓΞΩΩΚ3-Ρ4ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ159/2021
04/06/2021 03:00:0010/06/2021 08:34:03Ακύρωση της υπαρ. 113/2021 ΑΟΕ. Έγκριση για υποβολή πρότασης αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19», την αποδοχή των όρων του προγράμματος και των μελετών, των αντίστοιχων υποέργων. Εξουσιοδότηση Δημάρχου για όλες τις απαραίτητες ενέργειες.9ΖΛΗΩΚ3-9Χ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ161/2021
04/06/2021 03:00:0010/06/2021 07:42:48Διαβίβαση πρακτικού-ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού ανάδοχου του ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων απορριμματοφόρων, πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ» και ανάδειξη οριστικών αναδόχων.6ΑΔΕΩΚ3-ΖΚΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ157/2021
04/06/2021 03:00:0008/06/2021 14:27:39Έγκριση μελετών για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της ΑΤ09, στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».Ψ61ΖΩΚ3-ΟΚ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ162/2021
04/06/2021 03:00:0009/06/2021 13:23:03Έγκριση Όρων Διακήρυξης, μελέτης και Τεχνικών Προδιαγραφών, που αφορά το διεθνή ανοικτό Διαγωνισμό, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και ζαντών, επισκευή-συντήρηση ελαστικών », με αρ. μελ. 10/2021.ΨΝΨΡΩΚ3-ΞΨΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ158/2021
04/06/2021 03:00:0009/06/2021 13:20:18Έγκριση Όρων Διακήρυξης και της υπαρ. 11/2021 μελέτης, που αφορά το ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων».68ΦΦΩΚ3-ΛΔΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ156/2021
04/06/2021 03:00:0009/06/2021 13:25:11Κατάρτιση όρων διακήρυξης που αφορά τη μίσθωση νέων χώρων, για την επέκταση παρεχόμενων υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΨΕΟΔΩΚ3-25ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ160/2021
04/06/2021 03:00:0004/06/2021 14:17:20Έγκριση μελέτης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμική προστασία», στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».6ΨΜΕΩΚ3-8Ξ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ163/2021
28/05/2021 03:00:0015/06/2021 07:49:36Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού Φυσικοθεραπείας.6ΡΗΤΩΚ3-Ο6ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ154/2021
28/05/2021 03:00:0015/06/2021 13:37:17Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού #326,13# ευρώ.Ψ3ΠΜΩΚ3-ΦΕ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ155/2021
28/05/2021 03:00:0028/05/2021 11:40:353η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2021.6Χ46ΩΚ3-6Δ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ146/2021
28/05/2021 03:00:0008/06/2021 09:06:28Έγκριση Όρων Διακήρυξης, μελέτης και Τεχνικών Προδιαγραφών, που αφορά το διεθνή ανοικτό Διαγωνισμό, για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου», με αρ. μελ. 61/2020.Ω8Ν5ΩΚ3-ΛΗ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ153/2021
28/05/2021 03:00:0007/06/2021 13:39:59Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικών δομών», με αρ.μελ.:1/2021.9ΡΩΘΩΚ3-ΟΤΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ147/2021
28/05/2021 03:00:0007/06/2021 13:46:40Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Περίθαλψη αδέσποτων ζωών του Δήμου Νέας Σμύρνης», της οικείας μελέτης του Γραφείου Ειδικών Συμβούλων, Συνεργατών και Επιστημονικών Συμβούλων του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΨΒΘ3ΩΚ3-Ω6ΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ148/2021
28/05/2021 03:00:0007/06/2021 14:04:38Αποδοχή δωρεάς Διαδικτυακού μέσου επικοινωνίας του ομίλου OVER MEDIA στο Δήμο Ν. Σμύρνης.6Δ17ΩΚ3-ΔΧ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ149/2021
28/05/2021 03:00:0007/06/2021 14:14:26B΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη».Ω8Θ7ΩΚ3-ΟΞΛΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ150/2021
28/05/2021 03:00:0008/06/2021 07:30:58Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη».61ΩΞΩΚ3-ΒΝΙΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ152/2021
28/05/2021 03:00:0008/06/2021 07:24:36Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων- Εθνική Στέγη».ΨΟΘΚΩΚ3-ΧΝΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ151/2021
24/05/2021 03:00:0024/05/2021 15:19:41Έγκριση για υποβολή πρότασης αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα Αμέα» και την αποδοχή των όρων του προγράμματος.6ΘΛ1ΩΚ3-ΠΣ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ131/2021
21/05/2021 03:00:0001/06/2021 10:06:14Προτεραιοποίηση έργων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».ΩΜΛΟΩΚ3-ΔΘΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130/2021
21/05/2021 03:00:0004/06/2021 14:28:59α) Έγκριση πρακτικού Νο1 περί αποτελέσματος διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη β) Διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των προσωρινών μειοδοτών που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές για την ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση της σύμβασης του έργου : «Επισκευή – συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων», με αρ. μελ.: 01/2021.ΨΖΩ6ΩΚ3-Μ99ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ133/2021
21/05/2021 03:00:0004/06/2021 14:31:55Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου-Κράτητος», με αρ. μελ.: 53/2018.ΩΜΩΥΩΚ3-8ΚΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135/2021
21/05/2021 03:00:0015/06/2021 15:18:52Προτεραιοποίηση έργων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».6Δ8ΑΩΚ3-Θ0ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130/2021
21/05/2021 03:00:0031/05/2021 13:29:45Διαβίβαση πρακτικού Νο2 αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του διεθνούς επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» (αρ.μελ.:4/2020), για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης.9ΠΥΜΩΚ3-0ΞΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ134/2021
21/05/2021 03:00:0007/06/2021 13:09:38Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης παραρτήματος 8ου νηπιαγωγείου Νέας Σμύρνης», με αρ. μελ. 21/2021.6ΓΟΗΩΚ3-ΓΟ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ137/2021
21/05/2021 03:00:0007/06/2021 11:17:44Έγκριση: 1. Της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με απευθείας ανάθεση. 2 των τεχνικών προδιαγραφών που αφορά τη σύμβαση για προστασία από τον covid-19 «Υπηρεσίες απολύμανσης εν όψει των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του covid-19». 3 τη σχετική απόφαση ανάθεσης του κ. Δημάρχου.9ΩΤΔΩΚ3-1ΑΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139/2021
21/05/2021 03:00:0007/06/2021 11:13:53Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου, για τη στέγαση του αρχείου του Δήμου Νέας Σμύρνης6Ο0ΜΩΚ3-ΦΩΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ138/2021
21/05/2021 03:00:0007/06/2021 11:21:02Έγκριση: 1. Της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με απευθείας ανάθεση . 2 των τεχνικών προδιαγραφών που αφορά τη σύμβαση για προστασία από τον covid-19 «Διενέργεια μοριακών τεστ ανίχνευσης covid-19» 3. Τη σχετική απόφαση ανάθεσης του κ. Δημάρχου.ΨΦΣΠΩΚ3-ΩΥ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140/2021
21/05/2021 03:00:0007/06/2021 11:24:16Αποδοχή δωρεάς ενός φορητού Η/Υ και ενός tablet για τις ανάγκες του τμήματος Παιδείας.6Δ43ΩΚ3-ΡΣΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ142/2021
21/05/2021 03:00:0007/06/2021 11:48:08Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού #14.499,20# ευρώ.Ψ1ΗΝΩΚ3-ΤΩΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ144/2021
21/05/2021 03:00:0004/06/2021 14:20:52Έγκριση πρακτικού Νο1 ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής-αξιολόγησης οικονομικών προσφορών και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων» ( αρ.μελ.:15/2021).9Ι19ΩΚ3-1ΘΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ132/2021
21/05/2021 03:00:0007/06/2021 11:38:56Έγκριση ακύρωσης ποσών ενοικίων.6ΦΘΕΩΚ3-1ΨΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143/2021
21/05/2021 03:00:0007/06/2021 12:01:50Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Παναγιώτας Γκαϊδόγιαννη.ΩΝ83ΩΚ3-34ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ145/2021
21/05/2021 03:00:0007/06/2021 12:53:02Έγκριση μελέτης, σκοπιμότητας και όρων διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση χώρου εγκατάστασης παραρτήματος 8ου νηπιαγωγείου Νέας Σμύρνης», με αρ. μελ. 21/2021.6ΛΜΔΩΚ3-Ο5ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ136/2021
21/05/2021 03:00:0024/05/2021 15:14:04Τροποποίηση της υπαρ. πρ. 421/10-1-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της εταιρείας «ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α. ΑΕ», με αντικείμενο «Προμήθεια βενζίνης».6090ΩΚ3-Σ0ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ129/2021
21/05/2021 03:00:0026/05/2021 14:11:35Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Νέας Σμύρνης σε αγωγές κατά του Δήμου Νέας Σμύρνης, λόγω κωλύματος της Δικηγόρου-Νομικής Συμβούλου.6Θ8ΔΩΚ3-ΒΦΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141/2021
14/05/2021 03:00:0007/06/2021 12:26:09Αποδοχή πιστωτικού τιμολογίου, που αφορά πληρωμή παρελθόντων οικονομικών ετών.ΩΚ1ΜΩΚ3-9ΥΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ108/2021
05/05/2021 03:00:0019/05/2021 12:48:28Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου 2ης τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ν. Σμύρνης που αφορά το έργο «Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου 3.500 θέσεων –Βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Δήμου Ν. Σμύρνης»ΨΟ23ΩΚ3-ΠΡ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ128/2021
05/05/2021 03:00:0025/05/2021 14:09:42Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της άσκησης ή μη του ένδικου μέσο της εφέσεως κατά της υπαρ. 14/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας.ΨΚΒ3ΩΚ3-9ΛΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ125/2021
05/05/2021 03:00:0025/05/2021 14:25:19Άσκηση ή μη του ένδικου μέσου της εφέσεως κατά της υπαρ. 14/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας.6Θ10ΩΚ3-ΒΥΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ126/2021
05/05/2021 03:00:0005/05/2021 15:12:52Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες», με Κωδικό Πρόσκλησης: ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ5/2020, του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020», του Πράσινου Ταμείου.656ΜΩΚ3-ΖΞΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ127/2021
05/05/2021 03:00:0007/06/2021 12:33:00Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες» στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, με Αρ. Πρωτ.: 9653/28.12.2020, με Κωδικό: ΦΠ&ΚΔ/ΑΠ5/2020 και ΑΔΑ 6ΑΒ046Ψ844-ΗΜΣ, του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2020», του Πράσινου Ταμείου.ΨΡΙΠΩΚ3-34ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ127/2021
23/04/2021 03:00:0013/05/2021 09:04:17Κήρυξη της φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας, που αφορά τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση των συνεργείων του Δήμου Ν. Σμύρνης ως άγονη και επανάληψη της δημοπρασίας.ΨΠΖΕΩΚ3-ΧΙΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119/2021
23/04/2021 03:00:0013/05/2021 07:55:09Έγκριση Όρων Διακήρυξης -Τεχνικών Προδιαγραφών για το Συνοπτικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών», με αρ. μελ. 1/2021.6ΚΞΣΩΚ3-2ΓΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117/2021
23/04/2021 03:00:0013/05/2021 10:14:26Έγκριση για υποβολή πρότασης αίτηση χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Ψηφιακή Σύγκλιση», ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» και την αποδοχή των όρων του προγράμματος.ΩΞ7ΠΩΚ3-Ο3ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113/2021
23/04/2021 03:00:0013/05/2021 11:36:10Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού #77,94# ευρώ.ΩΞ6ΩΩΚ3-ΡΗ4ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ122/2021
23/04/2021 03:00:0013/05/2021 10:41:29Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού #144,54# ευρώ.Ψ77ΡΩΚ3-ΑΜΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ120/2021
23/04/2021 03:00:0013/05/2021 11:34:41Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού #632,02# ευρώ.Ω88ΤΩΚ3-ΚΟΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ121/2021
23/04/2021 03:00:0013/05/2021 11:50:50Έγκριση καταχώρησης ακυρωτικής κίνησης.6ΚΛ3ΩΚ3-ΣΩΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ123/2021
23/04/2021 03:00:0013/05/2021 12:07:54Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Γεράσιμου Στεφανάτου.ΨΑΘ8ΩΚ3-6ΛΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ124/2021
23/04/2021 03:00:0012/05/2021 14:15:19Ορθή Επανάληψη των Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 267/2020 περί «Έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής–τεχνικών και οικονομικών προφορών» και αρ. 33/2021 περί διαβίβασης πρακτικού–ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και ανάδειξης του οριστικού αναδόχου, του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Νέας Σμύρνης», με αρ. μελ. 55/2018.63Λ7ΩΚ3-42ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115/2021
23/04/2021 03:00:0025/05/2021 11:11:00Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νέας Σμύρνης».Ψ84ΞΩΚ3-Ο3ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ114/2021
23/04/2021 03:00:0027/04/2021 20:54:46Έγκριση διενέργειας, όρων διακήρυξης, μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών, που αφορούν τον ανοιχτό διαγωνισμό, για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Συμβούλου σύνταξης σχεδίου βιώσιμης αστικής κινητικότητας ΣΒΑΚ Δήμου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 20/2021.6ΝΝΙΩΚ3-844ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ118/2021
23/04/2021 03:00:0023/04/2021 18:35:312η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2021.6ΣΥΖΩΚ3-ΨΥΛΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ116/2021
16/04/2021 03:00:0019/04/2021 14:58:55Έγκριση ταμειακών απολογιστικών στοιχείων εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2020.61ΦΦΩΚ3-ΕΥΥΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ95/2021
16/04/2021 03:00:0019/04/2021 15:02:10Έγκριση αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης της πράξης προς χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο: «Αστική ανάπλαση του Άλσους Νέας Σμύρνης».ΨΘΟ7ΩΚ3-Γ23ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98/2021
16/04/2021 03:00:0019/04/2021 15:00:49Α. Προσδιορισμός, επαναπροσδιορισμός, επικαιροποίηση προϋποθέσεων ένταξης και δικαιολογητικών δικαιούχων στις δομές και τα προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής. Β. Εξουσιοδότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου για επέκταση των αρμοδιοτήτων της, στα εν λόγω προγράμματα και δομές Κοινωνικής Πολιτικής.9Ω2ΖΩΚ3-Ι8ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97/2021
16/04/2021 03:00:0019/04/2021 15:04:04Έγκριση παράτασης συμβάσεων για υπηρεσίες παροχής υφηγεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής χρηματοδότησης στις προσκλήσεις ΑΤ04, ΑΤ06 και ΑΤ08 λόγω παράτασης της προθεσμίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».ΩΖΡΣΩΚ3-74ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ104/2021
16/04/2021 03:00:0019/04/2021 15:07:21Έγκριση 1. Της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με απευθείας ανάθεση. 2. Της σχετικής μελέτης του Τμήματος Προμηθειών που αφορά: « Προμήθεια plexiglass για προστασία από τον covid-19» 3. Τη σχετική Απόφαση απευθείας Ανάθεσης του κ. Δημάρχου.6ΖΖ4ΩΚ3-Ρ01ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ102/2021
16/04/2021 03:00:0020/04/2021 07:48:29Τροποποίηση του Κ.Α. 64.7413.0001 και αλλαγή τίτλου.9ΙΦΒΩΚ3-ΧΓΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110/2021
16/04/2021 03:00:0021/04/2021 10:13:36Έγκριση Όρων Διακήρυξης -Τεχνικών Προδιαγραφών για το Συνοπτικό Διαγωνισμό της οικείας μελέτης του γραφείου ειδικών συμβούλων, συνεργατών & επιστημονικών συμβούλων για την υπηρεσία με τίτλο «Περίθαλψη αδέσποτων ζώων στο Δήμο Νέας Σμύρνης».6ΠΒ3ΩΚ3-ΤΩΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ99/2021
16/04/2021 03:00:0021/04/2021 12:52:02Έγκριση μελέτης, σκοπιμότητας και όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων», με αρ. μελ. 15/2021.660ΩΩΚ3-ΗΞΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ100/2021
16/04/2021 03:00:0021/04/2021 14:21:51Ορισμός Μελών και Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων», με αρ. μελ. 15/2021.6ΚΣ0ΩΚ3-ΒΔΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ101/2021
16/04/2021 03:00:0012/05/2021 13:59:55Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Προσφοράς για την Ανάθεση τη Υπηρεσίας «Έλεγχος – Αποκατάσταση Ζημιωθέντων Δέντρων λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.6ΠΡΩΩΚ3-ΩΧ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ107/2021
16/04/2021 03:00:0011/05/2021 13:08:54Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της πρόσκλησης ΑΤ06 με τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση».Ω3Α7ΩΚ3-Δ2ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ112/2021
16/04/2021 03:00:0011/05/2021 13:10:17Έγκριση προμελέτης και τρόπου δημοπράτησης με το σύστημα μελέτης-κατασκευής του έργου «Αστική αναζωογόνηση του Ο.Τ., που περικλείεται από τους οδούς Νικομηδείας-Εθνικής Στέγης- Αρτάκης-Τραπεζούντος και ποιοτική αναβάθμιση του Σ.Σ. Νικομηδείας».944ΗΩΚ3-3ΤΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111/2021
16/04/2021 03:00:0011/05/2021 13:35:47Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας που αφορά την Α΄ ομάδα της «Προμήθειας εξοπλισμού για την αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Νέας Σμύρνης» Αρ. μελ. 55/2018.Ω0ΒΕΩΚ3-ΙΩ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ105/2021
16/04/2021 03:00:0017/05/2021 12:45:25Έγκριση πρακτικού – γνωμοδότησης Επιλογής οριστικών Αναδόχων που αφορούν τον ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης», με αρ. μελ. 18/2020ΨΓΧΓΩΚ3-Ο18ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ106/2021
16/04/2021 03:00:0012/05/2021 12:59:05Αποδοχή δωρεάς ελαιοδέντρων.687ΜΩΚ3-8ΑΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ109/2021
16/04/2021 03:00:0021/05/2021 14:03:11Τροποποίηση σύμβασης σύμφωνα με την Οδηγίας 22 της ΕΕ.9Β1ΥΩΚ3-ΟΔΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ103/2021
16/04/2021 03:00:0021/04/2021 11:22:39Ανανέωση-παράταση των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Κέντρο Κοινότητας.ΩΞ95ΩΚ3-ΓΨΙΣΥΜΒΑΣΗ93/2021
16/04/2021 03:00:0021/04/2021 09:45:45Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2021 ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης».6Β8ΡΩΚ3-ΚΡΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96/2021
16/04/2021 03:00:0021/04/2021 11:35:44Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, με συμβάσεις εργασίας προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Κέντρο Κοινότητας.9ΒΦΑΩΚ3-Β6ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94/2021
09/04/2021 03:00:0016/04/2021 12:22:11Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, που αφορούν τον διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης & Προστασίας Περιβάλλοντος- ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με αριθ. μελέτης 60/2020/ΤΥ.ΩΧΟΖΩΚ3-ΤΥ7ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ87/2021
09/04/2021 03:00:0016/04/2021 12:23:27Έγκριση Συμφωνητικού Ανακύκλωσης Χρησιμοποιημένων Οικιακών Μαγειρικών Ελαίων.ΨΤΛΤΩΚ3-Ν1ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ88/2021
09/04/2021 03:00:0016/04/2021 12:27:52Έγκριση υποβολής πρότασης αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία- Προστασία της Δημόσιας Υγείας- Τεχνική Βοήθεια» της πρόσκλησης ΑΤ09 με τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση και αποδοχή του Προγράμματος».ΨΠ0ΕΩΚ3-Φ8ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90/2021
09/04/2021 03:00:0016/04/2021 12:29:12Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Δράσεις αντισεισμικής προστασίας Δήμου Νέας Σμύρνης» στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ11 «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας» και αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» .Ψ9Ν0ΩΚ3-ΠΝ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91/2021
09/04/2021 03:00:0016/04/2021 12:30:36Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου Βαγγέλη Παρασκευόπουλου.9ΚΡΥΩΚ3-ΓΨΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ92/2021
09/04/2021 03:00:0016/04/2021 12:20:37Πολυετής προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022-2025.Ω1ΡΩΩΚ3-ΜΦΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85/2021
09/04/2021 03:00:0020/04/2021 13:08:58Έγκριση: 1. Της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με απευθείας ανάθεση. 2. Των τεχνικών προδιαγραφών της σύμβασης προστασίας από τον covid-19: «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, τηλεκπαίδευσης και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων». 3. Της Απόφασης Ανάθεσης του κ. Δημάρχου.6ΡΒΩΩΚ3-ΡΗΑΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ89/2021
09/04/2021 03:00:0012/04/2021 11:50:30Ανανέωση-Παράταση των Συμβάσεων πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού/Διοικητικού-Οικονομικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 30/06/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4790/2021.ΩΘΜΝΩΚ3-ΙΣ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86/2021
02/04/2021 03:00:0006/04/2021 14:15:58Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου « Ανακαίνιση – Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνη» Αρ. Μελ. #25#/2020Ψ8ΘΛΩΚ3-ΑΝΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81/2021
02/04/2021 03:00:0009/04/2021 13:32:46Ορισμός Μελών και Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου: «Επισκευή –συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων», με αρ. μελ. 01/2021.Ω0Ζ8ΩΚ3-ΨΦ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82/2021
02/04/2021 03:00:0009/04/2021 13:29:31Αποδοχή χορηγίας καυσίμων κίνησης από την εταιρεία Mietsel στο Δήμο Ν. Σμύρνης.ΩΙΘΜΩΚ3-55ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79/2021
02/04/2021 03:00:0009/04/2021 13:34:46Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης ποσού #1.012,62# ευρώ.ΨΛΑΜΩΚ3-ΦΘΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ83/2021
02/04/2021 03:00:0009/04/2021 13:31:13Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 279/2020 ΑΟΕ περί Έγκρισης Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 8/2020 μελέτης Δ/νσης Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων», για τις Ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΨΜ18ΩΚ3-ΝΘ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ80//2021
26/03/2021 02:00:0030/03/2021 12:38:31α) Ακύρωση της υπαρ. 59/2021 ΑΟΕ λόγω τροποποίησης διατάξεων του ν.4412/16 κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4782/2021 β) Έγκριση της υπαρ. 01/2021 μελέτης για την εκτέλεση του έργου «επισκευή - συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων», γ) Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου «κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/16» καθώς και της διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του ανωτέρω έργου.63ΒΩΩΚ3-ΔΛΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76/2021
26/03/2021 02:00:0026/03/2021 13:46:38Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου 2020.ΨΤΔΦΩΚ3-51ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74/2021
26/03/2021 02:00:0026/03/2021 13:50:02Έγκριση Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και στοχοθεσίας Οικονομικού έτους 2021, του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης».60ΜΠΩΚ3-ΩΝΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ75/2021
26/03/2021 02:00:0026/03/2021 13:56:55Έγκριση ταμειακών απολογιστικών στοιχείων εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2019.6ΑΦΟΩΚ3-Ρ61ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ73/2021
26/03/2021 02:00:0031/03/2021 12:38:26Έγκριση πρακτικού-γνωμοδότησης και τροποποίησης των όρων της υπαρ. 2356/3-2-2021 διακήρυξης για την διενέργεια του επαναληπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών», για τις ομάδες Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ.ΨΤ5ΚΩΚ3-Β1ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78/2021
26/03/2021 02:00:0007/04/2021 10:09:30Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 3ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Ανάπλαση περιοχής Λουτρών», με αρ. μελ. 95/2016.Ω51ΖΩΚ3-ΦΜΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77/2021
18/03/2021 02:00:0018/03/2021 14:48:45Ορισμός υπολόγου σχετικά με το συμβόλαιο αγοροπωλησίας ακινήτου «ΑΤΤΑΛΟΣ επί των οδών Κρήνης & Κοτυαίου 2, στη Ν. Σμύρνη.6ΦΤ1ΩΚ3-ΒΘ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70/2021
18/03/2021 02:00:0030/03/2021 11:16:49Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμούΨΛΙ9ΩΚ3-ΥΕΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72/2021
18/03/2021 02:00:0030/03/2021 10:39:12Παραχώρηση εξοπλισμού οδοντιατρείου.6ΩΡΚΩΚ3-ΝΦΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65/2021
18/03/2021 02:00:0030/03/2021 10:42:14Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης #3.337,37# ευρώ.ΨΓ1ΡΩΚ3-ΓΣΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ67/2021
18/03/2021 02:00:0030/03/2021 10:44:05Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης #806,00# €Ψ4Β5ΩΚ3-92ΝΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ68/2021
18/03/2021 02:00:0030/03/2021 11:02:29Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΨΙΒΠΩΚ3-9ΚΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71/2021
18/03/2021 02:00:0026/03/2021 11:36:42Έγκριση παράτασης εκτέλεσης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες Υποστήριξης Γεωτεχνικών Ερευνών», με αρ. μελ. 64/2020.ΨΣΔΟΩΚ3-ΒΨ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ63/2021
18/03/2021 02:00:0026/03/2021 11:42:31Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Δήμου Ν. Σμύρνης Οικονομικού έτους 2021.ΨΑΧΡΩΚ3-ΗΔΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64/2021
18/03/2021 02:00:0026/03/2021 11:48:59Λήψη Απόφασης για εξώδικο συμβιβασμό με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.».6Φ85ΩΚ3-ΞΤ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69/2021
18/03/2021 02:00:0017/05/2021 09:25:22Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή διορθωτικών ενεργειών από την Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου.ΨΓΛΟΩΚ3-Α7ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66/2021
08/03/2021 02:00:0012/03/2021 11:23:59Έγκριση πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων στις Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Ν. Σμύρνης βάσει του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», αρ. μελ. 24/2020.69Γ8ΩΚ3-ΑΕΧΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ54/2021
08/03/2021 02:00:0016/03/2021 13:12:22Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας Οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη».ΨΕΡΗΩΚ3-Κ5ΙΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ52/2021
08/03/2021 02:00:0017/03/2021 11:08:49Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 23/2020.60Ρ8ΩΚ3-ΓΓΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ53/2021
08/03/2021 02:00:0023/03/2021 08:50:38Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση ισόγειου χώρου, που αφορά τη στέγαση των συνεργείων του Δήμου Ν. Σμύρνης.Ψ1Φ8ΩΚ3-6ΓΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55/2021
08/03/2021 02:00:0023/03/2021 10:11:28Παράταση και ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον με αρ. ΕΣΗΔΗΣ 105811, ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, που αφορά την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών».6ΙΔΨΩΚ3-ΔΟ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62/2021
08/03/2021 02:00:0023/03/2021 08:55:41Αποδοχή της ένταξης και της χρηματοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την «Προμήθεια θερμοκηπιακής μονάδας Δήμου Νέας Σμύρνης», από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2021», στον άξονα προτεραιότητας 1: «Δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας καινοτόμες δράσεις – έξυπνες πόλεις- λοιπές δράσεις».63Δ8ΩΚ3-ΝΥΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60/2021
08/03/2021 02:00:0023/03/2021 10:07:53Έγκριση δαπάνης για εργασίες ελέγχου-αποκατάστασης ζημιωθέντων δέντρων, λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.ΩΚΦΠΩΚ3-ΙΔΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61/2021
08/03/2021 02:00:0019/03/2021 11:11:20Έγκριση της υπαρ. 1/2021 μελέτης, των όρων διακήρυξης, καθώς και τη διενέργεια του διαγωνισμού, για τη διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης έργου «κάτω των ορίων του αρ. 5 του Ν.4412/2016, του έργου «Επισκευή - συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων».6ΚΚ6ΩΚ3-ΤΡΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59/2021
08/03/2021 02:00:0019/03/2021 12:45:09Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιχορήγηση Δήμων- Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ», του άξονα προτεραιότητας «Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος», με αρ. μελ. 5/2021.Ψ23ΚΩΚ3-81ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/2021
08/03/2021 02:00:0019/03/2021 13:34:33Αποδοχή των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Αλληλεγγύη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση -Αντώνης Τρίτσης», υποβολή πρότασης, έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Ν. Σμύρνης», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ12.Ψ3Π1ΩΚ3-7ΩΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57/2021
08/03/2021 02:00:0020/04/2021 14:08:57Αποδοχή υποβολή πρότασης, όρων συμμετοχής, έγκριση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών με τίτλο «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης ανακυκλώσιμων αποβλήτων στο Δήμο Ν. Σμύρνης», στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04, στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση -Αντώνης Τρίτσης».62ΔΝΩΚ3-0ΚΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58/2021
05/03/2021 02:00:0011/03/2021 14:28:18Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου έτους 2021.ΨΜΥ4ΩΚ3-ΖΑΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 07:49:50Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας της υπηρεσίας με γενικό τίτλο «Εργασίες συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου» ετών 2021-2022 μέσω Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.6Ψ6ΞΩΚ3-9ΦΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 07:56:22Έγκριση ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης λειτουργίας και χρήσης διαδικτυακής πλατφόρμας.ΩΙΘΘΩΚ3-ΩΝ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 08:04:26Λήψη αποφάσεως για την κατάρτιση ή μη, εξωδίκου συμβιβασμού6ΓΙ3ΩΚ3-ΕΡΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 08:00:17Ορισμός Υπολόγου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα Δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ.)».ΩΘ8ΤΩΚ3-47ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 08:05:31Λήψη αποφάσεως για την κατάρτιση ή μη, εξωδίκου συμβιβασμού66Ψ8ΩΚ3-ΝΧΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 07:48:27Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2021 και διάθεση πιστώσεων.ΨΟΒ4ΩΚ3-ΟΡΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 07:58:08Ορισμός Δικαστικού/ών Επιμελητή/τών για επιδόσεις δικογράφων, εξωδίκων, κοινοποιήσεις, εκτελέσεις είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων κλπ. που αφορούν υποθέσεις του Δήμου.65ΖΒΩΚ3-ΨΨΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ44/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 07:46:40Αίτημα παράτασης υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου στο πλαίσιο διενέργειας του με αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 104389 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και προώθηση οικιακής κομποστοποίησης Δήμου Νέας Σμύρνης”ΩΣΥΙΩΚ3-ΝΚΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 07:51:07Παράταση Συμβατικού Χρόνου του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) Στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016» «Α.Π.4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».67ΟΣΩΚ3-Ζ3ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 08:03:30Λήψη αποφάσεως για την κατάρτιση ή μη, εξωδίκου συμβιβασμούΩΚ9ΜΩΚ3-Η5ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 08:02:20Λήψη αποφάσεως για την κατάρτιση ή μη, εξωδίκου συμβιβασμού6Α8ΗΩΚ3-Ι3ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/2021
05/03/2021 02:00:0019/03/2021 12:58:51Λήψη απόφασης για τη νομική υποστήριξη ή μη αιρετού του Δήμου Νέας Σμύρνης σε ποινική του υπόθεση και διορισμός της Δικηγόρου-Νομικής Συμβούλου του Δήμου, ως Πληρεξουσίας Δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη του ως άνω αιρετού του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 3979/2011 και του άρθρου 52 παρ. 4 του Ν.4674/2020.Ω3Γ3ΩΚ3-ΧΡΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46/2021
05/03/2021 02:00:0007/04/2021 14:16:53Λήψη αποφάσεως για την κατάρτιση ή μη, εξωδίκου συμβιβασμού.6ΛΥΒΩΚ3-ΘΧΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ51/2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 16:18:01Παράταση μέτρων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις της Νέας Σμύρνης λόγω της πανδημίας του Covid 19.Ψ9ΒΠΩΚ3-3ΣΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31/2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 16:20:03Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021.Ω11ΒΩΚ3-ΚΛ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ32/2021
23/02/2021 02:00:0002/03/2021 13:48:33Τροποποίηση του υπαρ. 23796/2020 Συμφωνητικού περί «Παροχής υπηρεσιών πρόληψης, εκτίμησης και αποκατάστασης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες»9Τ7ΙΩΚ3-Ο02ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37/2021
23/02/2021 02:00:0002/03/2021 13:43:16Διαβίβαση πρακτικού-ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Νέας Σμύρνης» και ανάδειξη του οριστικού αναδόχου9ΟΡΓΩΚ3-ΣΧΝΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ33/2021
23/02/2021 02:00:0002/03/2021 13:44:39Έγκριση για υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο «Απόκτηση ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων στις πόλεις 2019».ΨΓΚΔΩΚ3-Σ70ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34/2021
23/02/2021 02:00:0002/03/2021 13:46:06Αποδοχή της ένταξης και της χρηματοδότησης από το Πράσινο ταμείο από την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στον άξονα Προτεραιότητας 4 (Α.Π.4) «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο)» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020».9ΘΛΓΩΚ3-5Θ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35/2021
23/02/2021 02:00:0002/03/2021 13:47:18Αποδοχή για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021»6ΚΧΟΩΚ3-ΤΨΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/2021
16/02/2021 02:00:0017/02/2021 12:31:15Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 4/2020.64ΙΕΩΚ3-01ΙΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ22/2021
16/02/2021 02:00:0019/02/2021 10:19:05Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Σμύρνης, από 01/07/2020 έως τις 31/12/2020.Ω2ΒΖΩΚ3-8Ξ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26/2021
16/02/2021 02:00:0019/02/2021 10:22:41Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.6ΣΓΚΩΚ3-1Α5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28/2021
16/02/2021 02:00:0019/02/2021 09:58:21Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δομών υγείας», με αρ. μελ. 5/2020.60ΦΜΩΚ3-Ξ0ΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ21/2021
16/02/2021 02:00:0019/02/2021 10:00:01Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών και πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, που αφορούν τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο: «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων & προώθηση οικιακής κομποστοποίησης», με αρ. μελ. 18/2020.ΨΥ28ΩΚ3-ΖΩΦΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ23/2021
16/02/2021 02:00:0019/02/2021 10:21:00Παράταση της πρακτικής άσκησης των δύο (2) ασκούμενων Δικηγόρων, στην Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΨΙΗ9ΩΚ3-6ΑΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27/2021
16/02/2021 02:00:0019/02/2021 10:03:12Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση περιοχής Λουτρών», αρ. μελ. 95/2016.ΨΘΗ2ΩΚ3-ΣΨΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25/2021
16/02/2021 02:00:0019/02/2021 10:24:16Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΨΤΖ1ΩΚ3-Σ9ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29/2021
16/02/2021 02:00:0019/02/2021 10:27:05Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΨΕΘΗΩΚ3-ΥΕΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30/2021
16/02/2021 02:00:0019/02/2021 10:01:39Τροποποίηση της υπ’αρ.16518/21-9-2020 σύμβασης περί «Αναβάθμισης γραμμής σύζευξης».68ΞΔΩΚ3-512ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24/2021
16/02/2021 02:00:0016/02/2021 13:30:53Πρόσληψη οχτώ (8) ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ Γενικός Ιατρός (1), ΠΕ Ιατρός Καρδιολόγος (1), ΠΕ Ιατρός Ορθοπεδικός (1), ΠΕ Ιατρός Ψυχίατρος (1), ΠΕ Ιατρός Οδοντίατρος (1), ΠΕ Φαρμακοποιός, ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (2), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 Ν. 4764/20 (ΦΕΚ 256/τ.Α’/23.12.2020).9ΛΟ9ΩΚ3-ΚΚΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20/2021
05/02/2021 02:00:0005/02/2021 13:14:48Οριστική παραλαβή μελέτης «Σύνταξη πράξεων αναλογισμού», που αφορά αποζημίωση ιδιοκτητών λόγω ρυμοτομίας στα Ο.Τ.540 και Ο.Τ.199Α του Δήμου Ν. Σμύρνης.9ΦΤ5ΩΚ3-Ι8ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/2021
05/02/2021 02:00:0005/02/2021 13:04:29Ορισμός υπολόγου για τη χορήγηση νέων παροχών ύδρευσης.9ΞΘ8ΩΚ3-Λ3ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17/2021
05/02/2021 02:00:0005/02/2021 12:40:14Ανανέωση-Παράταση των συμβάσεων πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού/Διοικητικού-Οικονομικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.Ψ1ΜΞΩΚ3-Σ0ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2021
05/02/2021 02:00:0005/02/2021 12:50:29Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στη πράξη του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020», στον άξονα προτεραιότητας 1 «Α.Π.1:Αστική αναζωογόνηση».ΨΕ14ΩΚ3-Α9ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18/2021
29/01/2021 02:00:0029/01/2021 14:25:48Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικής Προσφοράς που αφορούν το διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», με αριθ. μελέτης 4/2020Ψ6ΔΖΩΚ3-ΨΚΒΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ10/2021
29/01/2021 02:00:0004/02/2021 12:02:00Έγκριση: 1. της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με απευθείας ανάθεση, 2. των τεχνικών προδιαγραφών που αφορά τη σύμβαση για προστασία από τον covid-19: «Προμήθεια διαδικτυακής εφαρμογής για την απομακρυσμένη υποβολή, διαχείριση και διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από την διάδοση του COVID-19», 3. τη σχετική Απόφαση Ανάθεσης του κ. Δημάρχου.6ΩΥΦΩΚ3-0ΥΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/2021
29/01/2021 02:00:0002/02/2021 10:05:02Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών και πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών που αφορούν τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης δομών υγείας», με αρ. μελ. 5/2020.ΨΜΛΘΩΚ3-ΞΩΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ14/2021
29/01/2021 02:00:0002/02/2021 10:02:56Έγκριση πρακτικού Νο1 περί έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων στις Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Ν. Σμύρνης βάσει του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», αρ. μελ. 24/2020.ΨΔ6ΠΩΚ3-ΔΜΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ13/2021
29/01/2021 02:00:0002/02/2021 10:06:39Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία στάσεων στο Δήμο Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 45/2020.ΩΚΕΤΩΚ3-ΔΙΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ15/2020
29/01/2021 02:00:0002/02/2021 11:14:21Έγκριση αποδοχής της συμμετοχής στο πρόγραμμα Double (y)our Lessons in English πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και της Σύμβασης υλοποίησης του έργουΨΓΣ1ΩΚ3-ΝΥ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2021
22/01/2021 02:00:0026/01/2021 17:24:09Αποδοχή υποβολής πρότασης με τίτλο «Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης ανακυκλώσιμων αποβλήτων στο Δήμο Ν. Σμύρνης», στον άξονα προτεραιότητας "Περιβάλλον», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 «Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης και σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων» και των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Ανάπτυξης & αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση -Αντώνης Τρίτσης».957ΧΩΚ3-ΦΔΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2021
22/01/2021 02:00:0026/01/2021 17:27:52Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου: «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδών Αιγαίου-Κράτητος», Αρ. μελ. 53/2018.ΨΤΤΔΩΚ3-1ΦΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/2021
22/01/2021 02:00:0026/01/2021 17:34:33Ορισμός υπολόγου για τη χορήγηση νέας πυροσβεστικής παροχής ύδατος.96Κ6ΩΚ3-Ω0ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6/2021
22/01/2021 02:00:0026/01/2021 17:36:31Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Αναστασίας Τσώνη.Ψ2ΗΤΩΚ3-ΩΦΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8/2021
22/01/2021 02:00:0026/01/2021 17:30:24Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών και πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών που αφορούν τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Ν. Σμύρνης», αρ. μελ. 23/2020.Ω3ΛΛΩΚ3-ΕΚΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ4/2021
22/01/2021 02:00:0026/01/2021 17:32:24Έγκριση σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ν. Σμύρνης και του ΕΣΔΝΑ.9ΖΧ1ΩΚ3-Ψ48ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5/2021
22/01/2021 02:00:0026/01/2021 17:38:35Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Νικολάου Σαραντέλη.Ω2ΒΒΩΚ3-Ζ7ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9/2021
22/01/2021 02:00:0004/02/2021 10:57:30Τροποποίηση όρων σύμβασης γενικής υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση και λειτουργία των πράσινων σημείων (Γωνιές Ανακύκλωσης) και του προγράμματος ΔσΠ βιοαποβλήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης».62Β8ΩΚ3-ΟΓ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1/2021
22/01/2021 02:00:0002/02/2021 11:21:03Λήψη απόφασης για της κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.Ψ6Λ0ΩΚ3-Λ35ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7/2021