Τα πέντε (5) Κέντρα Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) απαριθμούν περισσότερα από 5.500 μέλη.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Τα μέλη άνδρες και γυναίκες θα πρέπει να είναι κάτοικοι ή Δημότες Νέας Σμύρνης και να έχουνε συμπληρώσει το 60ο έτος ηλικίας τους.

Δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν τα μέλη για να τους εκδοθεί κάρτα από το ΚΑΠΗ:

  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
  • Φωτοαντίγραφο ή τιμολόγιο (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ή ΕΥΔΑΠ) που να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του νέου μέλους.
  • Σε περίπτωση ενοικίου, χρειάζεται φωτοαντίγραφο μισθωτηρίου του σπιτιού
  • Σε περίπτωση φιλοξενίας, χρειάζεται Υπεύθυνη Δήλωση από το άτομο που φιλοξενεί το μέλος.
  • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας.
  • Οι δημότες προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Κατόπιν πρότασης της Κοινωνικής Λειτουργού, της Επισκέπτριας Υγείας και της Φυσιοθεραπεύτριας, είναι δυνατή η εγγραφή κάποιου μέλους, για ιατροκοινωνικούς και οικονομικούς λόγους, ακόμη και εάν δεν πληρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις. Η πρόταση αυτή θα επικυρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το κόστος εγγραφής και η ανανέωση-συνδρομή του έτους ανέρχεται στο συμβολικό ποσό των 2 ευρώ.

Οι εγγραφές γίνονται από την Κοινωνική Λειτουργό μόνο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 9:00-12:00.

Πρόγραμμα των ΚΑΠΗ Νέας Σμύρνης – Νοέμβριος 2019