Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2011.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
25/05/2011 00:00:0004/11/2011 09:47:00ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ4ΑΘ2ΩΚ3-ΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ22845