Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2017.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
14/12/2017 02:00:0015/12/2017 13:39:06Έγκριση: α) της υπαρ. 68/2017 μελέτης με γενικό τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» β) Διενέργειας για την προμήθεια των ομάδων Α,Β,Γ & Δ της «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» έτους 2017-2018 με τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού γ) Διενέργειας για την προμήθεια της ομάδας Ε της «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών» έτους 2017-2018 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσηςΨ32ΧΩΚ3-0Χ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ316
14/12/2017 02:00:0015/12/2017 13:36:12Ακύρωση της υπαρ. 289/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με γενικό τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών»ΨΔ9ΜΩΚ3-ΡΩΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ315
14/12/2017 02:00:0018/12/2017 11:52:24Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Απολυμάνσεις Υπάρχοντος Δικτύου Ομβρίων» αρ. μελ. 16/2017ΩΑΦΦΩΚ3-ΡΨΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ335
14/12/2017 02:00:0018/12/2017 11:51:25ΙΒ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 20176ΞΔΥΩΚ3-ΡΤΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ312
14/12/2017 02:00:0019/12/2017 13:33:59Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης 500.000 προς το ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»ΩΙΗΩΩΚ3-8ΝΕΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ324
14/12/2017 02:00:0022/12/2017 12:41:40Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων66Σ1ΩΚ3-5ΘΔΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ311
14/12/2017 02:00:0003/01/2018 10:18:34Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για κάλυψη παροδικών αναγκών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους7Ζ7ΖΩΚ3-ΩΡΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ320
14/12/2017 02:00:0003/01/2018 10:21:36Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, η δαπάνη μισθοδοσίας των οποίων θα καλυφθεί σε ποσοστό 100% από την καταβολή ωφελουμένων πολιτών-δημοτών6ΧΘ4ΩΚ3-ΜΘΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ321
14/12/2017 02:00:0003/01/2018 10:08:32Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου7ΙΩΖΩΚ3-ΨΛΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ318
14/12/2017 02:00:0003/01/2018 10:14:21Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήραΩΞΠΑΩΚ3-9ΝΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ319
14/12/2017 02:00:0005/01/2018 11:57:17Κόψιμο Επικίνδυνων ΔένδρωνΩΦΑΩΩΚ3-6ΘΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ327
14/12/2017 02:00:0005/01/2018 11:51:26Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης – Καταλληλότητας Ακινήτων67ΜΣΩΚ3-2ΞΦΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ310
14/12/2017 02:00:0005/01/2018 11:54:15Οικονομικός προϋπολογισμός προγράμματος «Erasmus plus Βασική Δράση 3-Vetit»6ΖΑ5ΩΚ3-Κ9ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ325
14/12/2017 02:00:0003/01/2018 11:25:39Ονοματοδοσία της ανώνυμης πλατείας του ΟΤ 121 σε Ίμβρου και Τενέδου6ΠΧΧΩΚ3-ΝΨΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ326
14/12/2017 02:00:0003/01/2018 11:38:26Παράταση Σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΜΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»ΩΩΚΩΩΚ3-ΞΚΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ333
14/12/2017 02:00:0003/01/2018 11:34:58Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Σύνταξη πράξεων αναλογισμού»6ΕΩ4ΩΚ3-ΧΦΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ329
14/12/2017 02:00:0003/01/2018 11:21:00Λήψη απόφασης για χορήγηση άδειας στάθμευσης του υπαρ. ΥΤΙ 4650 αναπηρικού αυτοκινήτουΩΣΨΘΩΚ3-ΞΡΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ323
14/12/2017 02:00:0003/01/2018 11:29:53α) Καθορισμός Κοινοχρήστων Χώρων για την τοποθέτηση πληροφοριακών-διαφημιστικών πινακίδων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Σμύρνης β) Έγκριση της υπαρ. πρ. 39673/2017 πρότασης της εταιρείας MONTANA CONSTRUCTIONS SERVICES γ) Εξουσιοδότηση ΔημάρχουΩ7ΘΡΩΚ3-ΕΞΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328
14/12/2017 02:00:0004/01/2018 10:33:17Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο «Διαμόρφωση Κυκλοφοριακών Κόμβων» αρ. μελ. 49/2016ΩΜΜΛΩΚ3-1ΥΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ334
14/12/2017 02:00:0004/01/2018 10:24:51Χρονική παράταση Σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των ΝΠΔΔ του, ομάδα (Α2)6Γ1ΗΩΚ3-5ΡΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ330
14/12/2017 02:00:0004/01/2018 10:28:40Χρονική παράταση Σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΣ»6622ΩΚ3-ΩΚ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ332
14/12/2017 02:00:0028/12/2017 14:42:24Έγκριση ΟΠΔ 2018 του Δήμου μας9Π7ΦΩΚ3-ΔΨΚΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ313
14/12/2017 02:00:0028/12/2017 14:47:16Λήψη απόφασης για ανανέωση της σύμβασης του Δ. Ν. Σμύρνης με τον ΕΔΣΝΑΨΥΩ9ΩΚ3-ΤΓΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ314
14/12/2017 02:00:0028/12/2017 14:54:36α) Έγκριση υπογραφής Τριμερούς Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας και της ΔΗ.Κ.ΕΚ β) Ορισμός Προέδρου για την επιτροπή Παρακολούθησης της παραπάνω Προγραμματικής ΣύμβασηςΩΥ4ΑΩΚ3-ΜΛ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ317
14/12/2017 02:00:0020/12/2017 10:06:20Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος Ισολογισμού»66Ψ8ΩΚ3-038ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ338
14/12/2017 02:00:0020/12/2017 10:03:03Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων ΣΣ» αρ. μελ. 38/2017ΩΗΤΦΩΚ3-Τ64ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ336
14/12/2017 02:00:0020/12/2017 10:04:38Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Καταγραφή και Διευθέτηση χώρων στάθμευσης στο εμπορικό κέντρο της πόλης» αρ. μελ. 49/201760ΜΕΩΚ3-ΚΘΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ337
14/12/2017 02:00:0020/12/2017 10:10:49Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου»ΩΘ2ΟΩΚ3-ΣΙΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ339
14/12/2017 02:00:0020/12/2017 09:53:01Έγκριση α) Διενέργειας για την Προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια Οργάνων παιδικής χαράς ΑΜΕΑ» έτους 2017-2018 με τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού β) Της υπαρ. 67/2017 μελέτης για την Προμήθεια Οργάνων παιδικής χαράς ΑΜΕΑΩΘΡΘΩΚ3-ΑΝΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ322
14/12/2017 02:00:0021/12/2017 15:00:56Λήψη Απόφασης για την παράταση μισθώσεων που λήγουν 31-12-20176ΑΩΝΩΚ3-ΕΟΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ309
14/12/2017 02:00:0021/12/2017 13:01:23Χρονική παράταση Σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων και fax»6ΕΩΩΩΚ3-6ΜΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ331
14/12/2017 02:00:0021/12/2017 13:04:01α) Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Ελαστικών» β) Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολήςΩΛΞ9ΩΚ3-Κ0ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ340
16/11/2017 02:00:0030/11/2017 11:07:36Αναδρομικές οφειλές στους δικαιούχους Μέσων Ατομικής Προστασίας και ΓάλακτοςΩ9Τ3ΩΚ3-Κ20ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ279
16/11/2017 02:00:0030/11/2017 11:10:351.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Καθαρισμός επιφανειών graffitis» 2. Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολήςΩ4ΝΑΩΚ3-ΞΡΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ300
16/11/2017 02:00:0004/12/2017 12:36:45α) Λήψη απόφασης για έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 70.000 € για την κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του δήμου Νέας Σμύρνης β) Σύνταξη τεκμηριωμένου ισόποσου αιτήματος782ΧΩΚ3-Ε6ΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ284
16/11/2017 02:00:0004/12/2017 12:40:14Ορισμός οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων Ν.4412/2016, έτους 2018ΨΗΥΟΩΚ3-ΡΝ5ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ286
16/11/2017 02:00:0004/12/2017 12:44:40Παράταση σύμβασης της ομάδας Α (βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων) της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια βενζίνης, πετρελαίου κίνησης & λιπαντικών» αρ. μελ. 108/2015ΩΗ7ΒΩΚ3-Ζ6ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ288
16/11/2017 02:00:0004/12/2017 12:42:55Παράταση σύμβασης της ομάδας Β (πετρέλαιο κίνησης) της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια βενζίνης, πετρελαίου κίνησης & λιπαντικών» με αρ. μελ/. 108/20157ΙΦΝΩΚ3-1Χ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ287
16/11/2017 02:00:0004/12/2017 12:49:311. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων πλατείας Καρύλλου» 2. Αποδέσμευση εγγυητικής επιστολήςΩΒΟ9ΩΚ3-ΑΙΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ301
16/11/2017 02:00:0023/11/2017 10:57:01Έγκριση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης οικον. έτους 201864ΓΙΩΚ3-Λ04ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ275
16/11/2017 02:00:0023/11/2017 13:01:56Εξέταση ένστασης παρέκκλισης όρων δόμησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 3500 ΘΕΣΕΩΝ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ-ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» επί των οδών Αρτάκης και Εθνικής Στέγης7Φ28ΩΚ3-Ι7ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ277
16/11/2017 02:00:0024/11/2017 09:49:13Ορθή επανάληψη της 224/2017 ΑΔΣ που αφορά «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους»6Δ1ΥΩΚ3-6ΗΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ281
16/11/2017 02:00:0024/11/2017 12:40:13Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «καθαρισμός και φύλαξη μοκετών»Ω8Μ1ΩΚ3-7Υ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ295
16/11/2017 02:00:0024/11/2017 12:17:51Τροποποίηση συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»6ΩΕ9ΩΚ3-8ΩΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ291
16/11/2017 02:00:0024/11/2017 12:41:46Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγωνΩΙΧΡΩΚ3-Τ03ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ302
16/11/2017 02:00:0024/11/2017 12:43:26Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ύψους 611 ευρώ που αφορά Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο ακινήτου επί της οδού Ταντάλου 226Ζ1ΑΩΚ3-8Ι4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ304
16/11/2017 02:00:0024/11/2017 14:53:53Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»ΩΖΔ0ΩΚ3-90ΓΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ292
16/11/2017 02:00:0029/11/2017 13:35:53Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ύψους 80 ευρώ σε πολίτη που αφορά κλήση παράβασης ΚΟΚ6ΟΩΜΩΚ3-1ΨΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ305
16/11/2017 02:00:0029/11/2017 13:01:33Προσδιορισμός δημοτικών τελών κατάληψης πεζοδρομίων & κοινοχρήστων χώρων με χριστουγεννιάτικα είδη έτους 2017ΨΚΞ6ΩΚ3-ΓΟΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ285
16/11/2017 02:00:0029/11/2017 13:05:26Έγκριση της μελέτης «Ασφαλτοτάπητες οδών»ΩΨ64ΩΚ3-ΨΑΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ290
16/11/2017 02:00:0029/11/2017 09:55:41Συμμετοχή αιρετών στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 30-11-2017 στα Ιωάννινα7ΗΑΟΩΚ3-1ΦΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ282
16/11/2017 02:00:0029/11/2017 10:27:02Λήψη απόφασης αγοράς οικοπέδου για τη στάθμευση οχημάτων του Δήμου70ΔΝΩΚ3-ΕΙΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ283
16/11/2017 02:00:0029/11/2017 13:09:56Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας, Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων Εθνική Στέγη»Ψ72ΟΩΚ3-ΩΦΣΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ293
16/11/2017 02:00:0029/11/2017 13:14:43Έγκριση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»6ΥΡΣΩΚ3-ΛΥΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ294
16/11/2017 02:00:0029/11/2017 13:31:45Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «δημιουργικό δημιουργίας εντύπων»Ψ417ΩΚ3-ΤΕΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ298
16/11/2017 02:00:0015/12/2017 13:37:26Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 315/2017 ΑΠ.ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ ΨΔ9ΜΩΚ3-ΡΩΔΩ909ΩΚ3-1ΕΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ289
16/11/2017 02:00:0004/12/2017 14:31:35Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 226,12 ευρώ σε πολίτη που αφορά Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο για ακίνητο σε οδό του Δήμου μαςΩΖ3ΚΩΚ3-ΞΣ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ306
16/11/2017 02:00:0030/11/2017 09:25:46Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Ελεγχος-Καταπολέμηση Ασιατικού Κουνουπιού Τίγρης»69ΝΤΩΚ3-ΟΝΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ299
16/11/2017 02:00:0005/12/2017 12:35:43Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Αγωγών Ομβρίων Αγ. Φωτεινής» αρ. μελ. 9/2017Ω3ΥΔΩΚ3-ΨΛΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ296
16/11/2017 02:00:0005/12/2017 12:39:35Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «καθαρισμός Φρεατίων Υδροσυλλογής» αρ. μελ. 8/201764ΕΑΩΚ3-Ζ97ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ297
16/11/2017 02:00:0007/12/2017 10:50:44Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγωνΩΧΓΥΩΚ3-8ΜΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ303
16/11/2017 02:00:0007/12/2017 10:52:40Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 639,72 ευρώ στην FORTHNET AE Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών ΑΕΩΥΚΟΩΚ3-3ΦΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ307
16/11/2017 02:00:0001/12/2017 16:08:32Λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών αιθουσών για πραγματοποίηση δραστηριοτήτων φορέων και συλλόγων της πόλης μαςΨΝ9ΑΩΚ3-ΞΩΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ308
16/11/2017 02:00:0021/11/2017 14:53:09ΙΑ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017Ω5ΥΦΩΚ3-Θ32ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ280
16/11/2017 02:00:0001/12/2017 13:15:18Ενημέρωση του Σώματος επί των οικονομικών καταστάσεων της 31-12-2016ΨΟΖΩΩΚ3-82ΧΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ278
16/11/2017 02:00:0011/01/2018 11:33:36Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ Αξίας6Α5ΑΩΚ3-82ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ276
26/10/2017 03:00:0002/11/2017 09:33:39Απολογιστικά Στοιχεία Γ’ Τριμήνου 2017ΩΘΘΩΩΚ3-ΒΧΞΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ260
26/10/2017 03:00:0002/11/2017 09:51:08Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση της Περιοχής των Λουτρών» του Δήμου Νέας Σμύρνης στον άξονα 2 «Αστική Αναζωογόνηση 2017» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» της με αρ. πρ. 5182/9-10-17 πρόσκλησης του πράσινου ΤαμείουΩ0ΣΟΩΚ3-1Ι7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ264
26/10/2017 03:00:0002/11/2017 09:46:14Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήραΩΤΤΞΩΚ3-Γ57ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ262
26/10/2017 03:00:0002/11/2017 09:41:00α) Λήψη απόφασης για έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 100.000 € στις ΕΣΕ β) Πρόταση για σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού 100.000 €ΩΧΑ2ΩΚ3-ΩΙΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ261
26/10/2017 03:00:0002/11/2017 09:54:11Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Διαμόρφωση Χώρων Δημοτικών Κτιρίων με αρ. μελ. 25/20177ΑΥΘΩΚ3-4Λ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ267
26/10/2017 03:00:0002/11/2017 09:58:41Ορθή Επανάληψη – Διευκρίνιση της υπαρ. 299/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης που αφορά την παράταση εκμίσθωσης των κυλικείων του κολυμβητηρίου του Δήμου μας.Ω10ΨΩΚ3-ΜΛΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ273
26/10/2017 03:00:0002/11/2017 15:03:48Λήψη απόφασης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Περιποίηση & Συντήρηση Πρασίνου»Ψ3Ψ0ΩΚ3-ΒΓ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ265
26/10/2017 03:00:0031/10/2017 12:47:13Ορισμός υπολόγου στην υπαρ. 172/2017 ΑΔΣ που αφορά τη Δράση «Επιβράβευση Μαθητών»61ΑΧΩΚ3-ΙΡΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ266
26/10/2017 03:00:0031/10/2017 12:19:10Αναπροσαρμογή ή μη ΔΤ-ΔΦ για το έτος 20187ΦΠΒΩΚ3-ΒΑΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ255
26/10/2017 03:00:0031/10/2017 12:12:19Παραχώρηση αίθουσας διδακτηρίου7ΛΖΡΩΚ3-ΕΙ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ254
26/10/2017 03:00:0031/10/2017 11:12:56α) Έγκριση τιμήματος αγοράς του ακινήτου επί της οδού Φιλαδελφείας 1 και Ν. Πλαστήρα 43 β) Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 500.000 € προκειμένου να γίνει δυνατή η ανωτέρω αγοράΩΔΖ0ΩΚ3-Κ1ΒΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ263
26/10/2017 03:00:0031/10/2017 11:07:03Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 20186ΔΨΗΩΚ3-ΛΚ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ258
26/10/2017 03:00:0031/10/2017 11:53:12Ι’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017Ω1Κ9ΩΚ3-85ΛΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ257
26/10/2017 03:00:0001/11/2017 14:17:35Λήψη απόφασης για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου μας στο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων60Χ7ΩΚ3-Ι4ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ259
26/10/2017 03:00:0031/10/2017 10:55:05Ε’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 20176ΣΛΘΩΚ3-ΦΩ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ256
26/10/2017 03:00:0002/11/2017 15:28:10Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΖΖΝ 7674 Αναπηρικό ΑυτοκίνητοΩΩΟΒΩΚ3-1ΥΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ271
26/10/2017 03:00:0002/11/2017 15:37:00Έγκριση Διενέργειας για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων και συντήρηση κάδων απορριμμάτων» ετών 2017-2018 με τη διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίωνΩ1ΦΛΩΚ3-ΠΞΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ274
26/10/2017 03:00:0002/11/2017 15:33:11Ανανέωση χώρου στάθμευσης για το υπαρ. ΙΚΝ 7590 Αναπηρικό ΑυτοκίνητοΩΦΣΝΩΚ3-Μ5ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ272
26/10/2017 03:00:0002/11/2017 15:19:22Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίαςΩ9Τ3ΩΚ3-9ΝΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ269
26/10/2017 03:00:0002/11/2017 15:11:53Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση Κυκλοφοριακών Κόμβων» αρ. μελ. 49/201669ΓΘΩΚ3-55ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ268
26/10/2017 03:00:0002/11/2017 15:22:23Χρονική Παράταση Προμήθειας Φωτοτυπικού ΧαρτιούΩΓΩΜΩΚ3-3ΗΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ270
26/10/2017 03:00:0002/11/2017 16:51:35Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για την υποστήριξη της λειτουργίας των ΚΔΑΠ Ν. Σμύρνης9ΕΔΛΩΚ3-88ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ253
06/10/2017 03:00:0006/10/2017 09:59:58Θ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 20177112ΩΚ3-Υ5ΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ245
28/09/2017 03:00:0011/10/2017 11:36:20Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Σχαρών – Μετώπων Φρεατίων Υδροσυλλογής» με αρ. μελ. 27/2017Ψ4ΖΒΩΚ3-ΤΑΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ251
28/09/2017 03:00:0011/10/2017 11:57:25Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη»6Σ3ΦΩΚ3-ΔΧ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ246
28/09/2017 03:00:0011/10/2017 11:38:49Διαγραφή Βεβαιωτικών Καταλόγων6ΧΔΛΩΚ3-0ΥΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ252
28/09/2017 03:00:0011/10/2017 11:34:05Έγκριση Διενέργειας για την προμήθεια με γενικό τίτλο «Προμήθεια Οδοδεικτών» έτους 2017 με τη διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού7ΘΜΩΩΚ3-ΦΨ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ250
28/09/2017 03:00:0028/09/2017 13:00:29α) Έγκριση αγοράς δύο (2) Βιολιών ως ενθύμιο στη Συμφωνική Ορχήστρα Σμύρνης β) Πρόταση για σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού 3.571,20 για την προμήθεια (2) δύο Βιολιών με τα εξαρτήματά τους.7Τ3ΙΩΚ3-4Σ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ247
28/09/2017 03:00:0028/09/2017 15:15:15Σύσταση μιας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κλάδου ΔΕ Εποπτών Πισίνας65Μ4ΩΚ3-ΥΙΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ249
28/09/2017 03:00:0028/09/2017 15:16:59Διόρθωση της υπαρ. 190/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου7Χ4ΙΩΚ3-Α7ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ248
28/09/2017 03:00:0004/10/2017 10:04:07Εγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης Οικον. έτους 2016ΩΗ8ΠΩΚ3-62ΡΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ244
25/09/2017 03:00:0004/10/2017 12:25:07Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη»67ΖΒΩΚ3-ΥΤΨΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ228
14/09/2017 03:00:0028/09/2017 11:29:28Αντικατάσταση των μελών της Επιτροπής Ισότητας που είχαν οριστεί με την 310/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από την παρέλευση του πρώτου μισού της θητείας της Δημοτικής ΑρχήςΨΩΙΟΩΚ3-ΡΜ7ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ235
14/09/2017 03:00:0028/09/2017 11:30:39Πρόγραμμα παροχής τροφείων σε παιδιά της Α/βαθμιας Εκπ/σης σχολ. Έτους 2017-20186Λ96ΩΚ3-1Α0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234
14/09/2017 03:00:0028/09/2017 12:30:27Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων Ακινήτων του Δήμου»7Φ66ΩΚ3-ΘΧ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ237
14/09/2017 03:00:0014/09/2017 15:20:23Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση Αντιπλημμυρικής Προστασίας Δήμου Νέας Σμύρνης»6ΨΩΩΩΚ3-ΦΧΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ216
14/09/2017 03:00:0014/09/2017 15:24:58Έγκριση Δ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»67ΛΜΩΚ3-ΗΗ2ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ229
14/09/2017 03:00:0015/09/2017 12:51:15Παραχώρηση χώρου στάθμευσης στο υπ’ αρ. «ΥΡΤ 1592» Αυτοκίνητο για εξυπηρέτηση ΑμεΑ7Ζ77ΩΚ3-1ΟΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ215
14/09/2017 03:00:0015/09/2017 09:28:30Η’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017ΩΖΗ7ΩΚ3-Δ90ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ220
14/09/2017 03:00:0004/10/2017 10:33:57Έγκριση νέου δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩΥ1ΚΩΚ3-ΘΓΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ230
14/09/2017 03:00:0004/10/2017 10:35:30Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, με τίτλο POPULART: «Popular University in Community Psychology: well-being throught art»6ΩΨ8ΩΚ3-ΩΨ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231
14/09/2017 03:00:0004/10/2017 10:38:18Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικού – τακτοποιητικού) για το έργο: «7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου Νέας Σμύρνης (οδός Σινώπης)Ω22ΚΩΚ3-ΚΤ1ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ236
14/09/2017 03:00:0004/10/2017 10:08:10Χαρακτηρισμός Κ.Α. ως δεκτικών εκδόσεως χρηματικού εντάλματος προπληρωμής»6ΡΘ5ΩΚ3-0ΧΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ217
14/09/2017 03:00:0004/10/2017 10:14:57Αίτημα επιστροφής του αγάλματος της Αφροδίτης της Μήλου6Ν0ΤΩΚ3-ΨΒΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ219
14/09/2017 03:00:0004/10/2017 10:21:58Έγκριση της υπαρ. 340/2017 ΑΟΕ περί Ανάθεσης σε Δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας65ΔΓΩΚ3-1ΞΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ227
14/09/2017 03:00:0020/09/2017 16:28:371. Θέμα: Έγκριση κατασκευής και ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Υπογειοποίηση Εναέριου Δικτύων διανομής Χ.Τ. της οδού Ομήρου και Παλαιολόγου» Εξουσιοδότηση ΔημάρχουΨΔΑΔΩΚ3-81ΝΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ239
14/09/2017 03:00:0020/09/2017 16:30:39Διαγραφή Βεβαιωτικών ΚαταλόγωνΨΨΘΞΩΚ3-Υ2ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ240
14/09/2017 03:00:0022/09/2017 10:46:41Έγκριση 3ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη»ΩΟΖ4ΩΚ3-ΟΞΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ228
14/09/2017 03:00:0025/09/2017 11:14:22Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Α & Β τριμήνου έτους 2017Ω5ΝΥΩΚ3-210ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ218
14/09/2017 03:00:0025/09/2017 11:17:01α. Αποδοχή του ποσού 107.560 € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης β. Κατανομή και διάθεση του ποσού των 107.398,66 € στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης γ. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος - έκδοση ΑΑΥ ποσού 107.398,66 € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης6167ΩΚ3-ΜΦΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ233
14/09/2017 03:00:0025/09/2017 11:21:09Έγκριση ΑΟΕ περί αποδοχής των όρων τοκοχρεωλυτικού δανείου από το ΤΠ&Δ συνολικού ποσού 1.857.011,60 €ΨΟΦΒΩΚ3-3ΥΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ221
14/09/2017 03:00:0020/09/2017 15:40:47Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για την υποστήριξη της λειτουργίας των ΚΔΑΠ Ν. Σμύρνης7ΚΗΨΩΚ3-ΗΒ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ222
14/09/2017 03:00:0020/09/2017 16:24:47Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Υπαίθριων και Κλειστών Αθλητικών Χώρων» αρ. μελ. 31/2017ΨΝ3ΥΩΚ3-0ΘΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ238
14/09/2017 03:00:0020/09/2017 16:06:06Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης ΈργουΨΨΓΖΩΚ3-Θ14ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ225
14/09/2017 03:00:0020/09/2017 16:17:371. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου – Εφετείου μέλους ΔΣΑ με πάγια αντιμισθία & σχέση Μίσθωσης 2. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης & την έκδοση Α.Α.Υ. ποσού 4.000 για το οικ. έτος 20179ΩΠΡΩΚ3-0Φ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ226
14/09/2017 03:00:0020/09/2017 15:59:14Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας θα καλυφθεί σε ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίμου ωφελουμένων πολιτών – δημοτώνΩ7ΣΤΩΚ3-ΡΙΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ223
14/09/2017 03:00:0020/09/2017 16:02:46Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους6Υ49ΩΚ3-ΣΩΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ224
14/09/2017 03:00:0020/09/2017 16:31:46Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.566,81 €6ΑΖΩΩΚ3-3ΓΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242
14/09/2017 03:00:0015/09/2017 14:03:39Λήψη απόφασης για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ν. Σμύρνης στο Μητροπολιτικό Δήμο Σμύρνης6Π35ΩΚ3-ΘΗΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ232
01/08/2017 03:00:0001/08/2017 10:28:53Συζήτηση για τη βελτίωση της αισθητικής στους πεζόδρομους της κεντρικής Πλατείας6317ΩΚ3-ΠΧΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ214
20/07/2017 03:00:0020/07/2017 14:21:25Z΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.ΨΨΛΔΩΚ3-9Δ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ186/2017
19/07/2017 03:00:0019/07/2017 12:39:53Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας του Δήμου με το Δημόσιο ΙΕΚ Ν. Σμύρνης.ΩΚΘΖΩΚ3-377ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ199/2017
19/07/2017 03:00:0019/07/2017 12:36:58Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση οδών Ομήρου-Παλαιολόγου»6Ρ6ΑΩΚ3-ΑΟΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ185/2017
19/07/2017 03:00:0026/07/2017 11:08:31Ανανέωση-παράταση προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής».ΩΦΑΕΩΚ3-5ΝΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ189/2017
19/07/2017 03:00:0026/07/2017 10:47:582η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης»6ΧΙΙΩΚ3-ΕΜΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ184/2017
19/07/2017 03:00:0026/07/2017 11:18:01Ωράριο απασχόλησης προσωπικού στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «ΚΔΑΠ» του Δήμου Ν. Σμύρνης.67ΠΓΩΚ3-ΠΔ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ192/2017
19/07/2017 03:00:0026/07/2017 10:58:08Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.7ΦΗΑΩΚ3-6ΦΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ187/2017
19/07/2017 03:00:0001/08/2017 10:26:24Ορθή επανάληψη της υπαρ. 118/2017 ΑΔΣ που αφορά «α) Λήψη απόφασης για εκδηλώσεις & ημερίδες β) Πρόταση για σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού 7.400 € για την κάλυψη εκδηλώσεων & ημερίδων»ΩΗΣΝΩΚ3-ΒΦΗΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ198
19/07/2017 03:00:0001/08/2017 10:20:05Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας με γενικό τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» ετών 2017 - 2018 με τη διαδικασία του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.75ΘΣΩΚ3-ΓΝ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ197
19/07/2017 03:00:0028/07/2017 12:37:15Έγκριση της μελέτης «Ανάπλαση και συντήρηση πλατειών», αρ. μελ. 32/2017.681ΗΩΚ3-Ρ3ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ194/2017
19/07/2017 03:00:0028/07/2017 12:42:31Παράταση σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λαμπτήρων», με αρ. μελ. 32/2016.Ω872ΩΚ3-ΝΙΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ195/2017
19/07/2017 03:00:0026/07/2017 11:02:07Συμπληρωματικός Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2017.ΩΟΘ5ΩΚ3-ΖΘΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ188/2017
19/07/2017 03:00:0026/07/2017 11:15:32Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δύο (2) ασκούμενων Δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία του ΔήμουΩΛΚΤΩΚ3-9Μ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ191/2017
19/07/2017 03:00:0026/07/2017 10:43:20Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης»75ΓΣΩΚ3-ΛΛΟΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ183/2017
19/07/2017 03:00:0001/08/2017 14:09:32Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ & ΔΦ παρελθόντων ετών6ΚΥ7ΩΚ3-Χ3ΘΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ213
19/07/2017 03:00:0028/07/2017 12:32:54Ορθή επανάληψη της υπαρ. 133/2017 ΑΔΣ σχετικά με την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη».ΨΠΤΙΩΚ3-ΖΧ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ193/2017
19/07/2017 03:00:0004/08/2017 09:14:44Καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίαςΩΘ4ΘΩΚ3-ΣΛ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ200
19/07/2017 03:00:0023/08/2017 13:35:30Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για: 1. Έγκριση μελέτης & εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης» 2. Έγκριση δαπάνης #200.000# ευρώ οικονομικών ετών 2017-2018 Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #50.000# ευρώ οικ. έτους 2017.Ω6ΨΠΩΚ3-ΩΣΠΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ196
19/07/2017 03:00:0028/09/2017 15:15:59Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δύο (2) ΔΕ Εποπτών ΠισίναςΩΧ19ΩΚ3-Ψ5ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ190/2017
19/07/2017 03:00:0004/09/2017 09:38:54Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 94,76 ευρώ.7ΔΚ0ΩΚ3-ΝΥΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ211
19/07/2017 03:00:0004/09/2017 09:43:37Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 165,68 ευρώ.ΩΣΠΚΩΚ3-Ψ3ΤΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ212
10/07/2017 03:00:0011/07/2017 13:45:21Ορισμός Επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων78ΛΔΩΚ3-4ΛΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ173/2017
27/06/2017 03:00:0006/07/2017 12:49:44ΣΤ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017ΨΟΞΑΩΚ3-8ΤΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ154
27/06/2017 03:00:0006/07/2017 14:18:55Λήψη απόφασης για τη διόρθωση της 111/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου του ΟΤ 172 Νέας Σμύρνης ως χώρου Κοινωφελούς – Νηπιαγωγείου6ΛΙ0ΩΚ3-ΟΥΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ166/2017
27/06/2017 03:00:0010/07/2017 12:19:18Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης λόγω αποκλειστικού δικαιώματος σύμφωνα με το αρ. 32 «προσφυγή στην διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη διαπραγμάτευση» Ν. 4412/2016 στην εταιρεία QUALITY @ RELIABILITY ΑΕ & σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος7ΣΤ3ΩΚ3-Ω1ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ176/2017
27/06/2017 03:00:0010/07/2017 12:24:17Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης από πτώση δένδρουΨΠΠΠΩΚ3-ΧΘ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ177/2017
27/06/2017 03:00:0010/07/2017 12:26:55Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης λόγω αποκλειστικού δικαιώματος σύμφωνα με το αρ. 32 «προσφυγή στην διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη διαπραγμάτευση» Ν. 4412/2016 για τη συντήρηση προγραμμάτων του Δήμου μας & σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος7Ν1ΥΩΚ3-6ΨΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ179/2017
27/06/2017 03:00:0010/07/2017 11:14:37Έγκριση για την Ανέγερση Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου & Πολυχώρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων6ΧΡ8ΩΚ3-8ΛΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ159/2017
27/06/2017 03:00:0010/07/2017 11:26:17Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης για την εφαρμοφή της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Διαμόρφωση – Ανακαίνιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αύλειων Χώρων Σχολείων» αρ. μελ. 80/16ΩΗΧΧΩΚ3-Τ76ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ165/2017
27/06/2017 03:00:0010/07/2017 11:29:35Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση – Ανακαίνιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αύλειων Χώρων Σχολείων»6ΡΑΤΩΚ3-210ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ167/2017
27/06/2017 03:00:0010/07/2017 11:33:11Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Χώρων Ψηφιακού Μουσείου Νέας Σμύρνης»7ΜΛΟΩΚ3-9ΘΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ168/2017
27/06/2017 03:00:0010/07/2017 11:40:17Έγκριση παραίτησης δύο τακτικών λαϊκών μελών και ενός αναπληρωματικού λαϊκού μέλους από το ΔΣ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ν. Σμύρνης και αντικατάσταση αυτών.ΩΒΘΧΩΚ3-Π8ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ171/2017
27/06/2017 03:00:0010/07/2017 11:37:41Παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του γραφείου παιδείας & Δια βίου Μάθησης το9υ Δήμου Ν. Σμύρνης6ΦΤΡΩΚ3-Τ40ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ170/2017
27/06/2017 03:00:0011/07/2017 10:41:28Ορισμός Επιτροπής συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων68ΩΦΩΚ3-0ΙΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ173/2017
27/06/2017 03:00:0010/07/2017 10:55:45Σύνταξη Τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 18.000 € για την επιχορήγηση αθλητικών, πολιτιστικών & εξωραϊστικών συλλόγων & Ιερών Ναών της πόλης για το οικ. έτος 201765ΑΔΩΚ3-ΡΑΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ157/2017
27/06/2017 03:00:0010/07/2017 11:23:23Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Καταμέτρηση Υφιστάμενης Βλάστησης και Καταγραφή Ελλείψεων Πρασίνου στον Αστικό Ιστό της Πόλης» αρ. μελ. 114/20166ΖΦΔΩΚ3-Κ3ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ163/2017
27/06/2017 03:00:0010/07/2017 11:07:09Λήψη απόφασης για απαλλαγή από δημοτικά τέλη καταστημάτων Ομήρου – Παλαιολόγου6ΗΗΔΩΚ3-1Ι9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ158/2017
27/06/2017 03:00:0010/07/2017 11:19:46Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε Θέματα Γενικής Διαχείρισης»ΩΙ9ΒΩΚ3-ΠΛ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ161/2017
27/06/2017 03:00:0010/07/2017 11:21:36Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών Πρόσθετων μέσων Ατομικής προστασίας»6ΣΙ4ΩΚ3-ΜΙΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ162/2017
27/06/2017 03:00:0010/07/2017 11:35:56Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Οδοδεικτών» αρ. μελ. 87/166735ΩΚ3-ΙΩΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ169/2017
27/06/2017 03:00:0010/07/2017 12:46:31Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης λόγω αποκλειστικού δικαιώματος σύμφωνα με το αρ. 32 «προσφυγή στην διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη διαπραγμάτευση» Ν. 4412/2016 στην εταιρεία «ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ»& σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος (πρόγραμμα διαχείρισης ακινήτων)62Ι3ΩΚ3-ΟΣ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ180/2017
27/06/2017 03:00:0010/07/2017 12:49:11Λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης λόγω αποκλειστικού δικαιώματος σύμφωνα με το αρ. 32 «προσφυγή στην διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη διαπραγμάτευση» Ν. 4412/2016 στην εταιρεία «ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ»& σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος (προσθήκης στο υπάρχον πρόγραμμα για το εφάπαξ των υπαλλήλων)6Φ2ΖΩΚ3-6Η8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ181/2017
27/06/2017 03:00:0029/06/2017 14:37:53Λήψη απόφασης για εκποίηση κινητών αξιών Δήμου Νέας Σμύρνης785ΑΩΚ3-4ΕΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ174
27/06/2017 03:00:0003/07/2017 14:12:23Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση περιοχής Λουτρών» αρ. μελ. 95/16ΨΞΞΗΩΚ3-ΙΡΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ160/2017
27/06/2017 03:00:0030/06/2017 12:12:28Δ’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017Ω16ΧΩΚ3-ΘΘ7ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ153
27/06/2017 03:00:0030/06/2017 12:20:10Έγκριση νέου δηλωτικού (λογοτύπου) Δήμου Νέας Σμύρνης72ΕΨΩΚ3-73ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ182
27/06/2017 03:00:0030/06/2017 12:19:02Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων7ΧΣΜΩΚ3-Ψ7ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ178
27/06/2017 03:00:0030/06/2017 12:02:12Ορθή Επανάληψη της υπαρ. 342/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Συγκρότησης Επιτροπής Εκτίμησης – Καταλληλότητας Ακινήτων7ΝΘΝΩΚ3-ΓΩΤΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ151
27/06/2017 03:00:0001/08/2017 10:06:58Ανανέωση - παράταση προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ »65ΖΤΩΚ3-14ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ152/2017
27/06/2017 03:00:0031/10/2017 11:26:171. Λήψη απόφασης για τη δράση «Επιβράβευση Μαθητών» 2. Σύνταξη Τεκμηριωμένου αιτήματος ώστε να εκδοθεί ΑΑΥ για την έγκριση της δαπάνης ποσού 10.000 €7ΗΙ4ΩΚ3-5ΧΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ172/2017
27/06/2017 03:00:0009/02/2018 11:33:50Λήψη απόφασης για: 1.Την αποδοχή των όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Σμύρνης με κωδικό MIS 5002310 2. Την παραχώρηση χώρου στέγασης της Δομής 3. τη σύσταση, λειτουργία και ορισμού μελών Μηχανισμού Πιστοποίησης Εκτέλεσης αυτής 4. την έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ)ΨΨΡ2ΩΚ3-ΣΙ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ175/2017
26/06/2017 03:00:0029/06/2017 14:30:07Έγκριση ταμειακών απολογιστικών στοιχείων εσόδων και δαπανών οικ. έτους 2016Ω29ΜΩΚ3-ΖΜ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ155
26/06/2017 03:00:0029/06/2017 14:34:21Έγκριση οικονομικών όρων Δανείου Τ.Π.&Δ για το έργο «Αναβάθμιση Οδοφωτισμού Δήμου Νέας Σμύρνης»Ω7ΓΩΩΚ3-ΦΙΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ156
26/06/2017 03:00:0029/06/2017 14:36:30Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση οδών Ομήρου – ΠαλαιολόγουΩΦΜΒΩΚ3-7ΛΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ164
13/06/2017 03:00:0013/06/2017 13:53:05Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΔΑΠ» αρ. μελ. 96/166Ν5ΠΩΚ3-Ι3ΡΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ147
01/06/2017 03:00:0001/06/2017 14:21:28Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»6Ε5ΔΩΚ3-Ρ6ΓΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ134
26/05/2017 03:00:0026/05/2017 13:10:46Ορθή Επανάληψη της υπαρ. 28/2017 ΑΔΣ που αφορά τον Προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού για την υποστήριξη των ΚΔΑΠ Νέας Σμύρνης, ως προς τη χρονική διάρκεια του προγράμματοςΨΕΗ0ΩΚ3-Η71ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130
26/05/2017 03:00:0001/06/2017 14:16:08Γ’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2017ΨΟΒΡΩΚ3-ΠΡΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ129
26/05/2017 03:00:0006/06/2017 08:13:25Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 282/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά τον 5Α πίνακα στοχοθεσίας 2017 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης»71Π0ΩΚ3-ΦΟ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ126
26/05/2017 03:00:0007/06/2017 12:07:17Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού 255.000 € για την επιχορήγηση αθλητικών πολιτιστικών, εξωραϊστικών συλλόγων & Ιερών Ναών της πόλης για του οικ. έτος 2017ΩΖΥΟΩΚ3-ΩΜΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ139
26/05/2017 03:00:0008/06/2017 14:49:03Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και 1ου ΠΚΤΝΜΕ για το έργο «Διαμόρφωση Κυκλοφοριακών Κόμβων» αρ. μελ. 49/20166ΤΛ1ΩΚ3-ΨΞ7ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ146
26/05/2017 03:00:0001/06/2017 14:22:40Επαναπροσδιορισμός – επικαιροποίηση προϋποθέσεων ένταξης δικαιούχων στις δομές και τα προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής68ΖΝΩΚ3-ΦΗΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135
26/05/2017 03:00:0001/06/2017 14:28:45α. Αποδοχή του ποσού 114.290 € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης β. Κατανομή και διάθεση του ποσού των 114.118,56 € στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης γ. Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ώστε να εκδοθεί ΑΑΥ ποσού 114.118,56 € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης6Χ5ΤΩΚ3-ΣΥΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ137
26/05/2017 03:00:0001/06/2017 14:40:00Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 80.000 € για την κάλυψη τρέχουσων αναγκών των Σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης και σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματοςΨ6ΓΒΩΚ3-9ΔΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ138
26/05/2017 03:00:0001/06/2017 14:44:56Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγωνΩ44ΩΩΚ3-ΨΧΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ150
26/05/2017 03:00:0001/06/2017 14:19:12Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη6ΘΤΑΩΚ3-ΗΞΑΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ132
26/05/2017 03:00:0001/06/2017 14:26:33α) Αποδοχή παραίτησης Προέδρου του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α’βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης» β) Αποδοχή (2) δύο λαϊκών μελών του ΝΠΔΔ γ) Εκλογή νέου Προέδρου του ΝΠΔΔ6Κ5ΑΩΚ3-ΥΧΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ136
26/05/2017 03:00:0009/06/2017 09:35:37Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νέας Σμύρνης (αρ.76 του Ν. 3852/2010)ΩΧ16ΩΚ3-41ΟΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ131
26/05/2017 03:00:0009/06/2017 10:09:59Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά συνδρομή μέλους6Ξ5ΖΩΚ3-6Τ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ149
26/05/2017 03:00:0009/06/2017 10:36:10Πρόταση σύνταξης τεκμηριωμένου αιτήματος έγκρισης δαπάνης ποσού 4.392 € για προμήθεια αναμνηστικών μεταλλίωνΩΨΝ4ΩΚ3-ΟΕ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ140
26/05/2017 03:00:0009/06/2017 10:37:35α. Λήψη απόφασης για εκδήλωση του Δήμου στις 5-6-2017 – Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος β. Πρόταση σύνταξης τεκμηριωμένου αιτήματος έγκρισης δαπάνης ποσού 2.500 € για την κάλυψη της ανωτέρω εκδήλωσηςΩΗ33ΩΚ3-ΙΛΞΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ141
26/05/2017 03:00:0030/05/2017 11:18:37Ε’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 20176ΩΘΤΩΚ3-ΝΓΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ127
26/05/2017 03:00:0030/05/2017 11:25:46α) Ανάκληση της υπαρ. 161/2016 ΑΔΣ «περί ένταξης του έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 β) Έγκριση αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου «Αναβάθμιση Οδοφωτισμού Δήμου Ν. Σμύρνης» γ) Υποβολή αίτησης στο ΤΠ&Δ δ) Επιλογή επιτοκίου ε) Εξουσιοδότηση ΔημάρχουΩ0Η6ΩΚ3-ΩΞΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ128
26/05/2017 03:00:0030/05/2017 11:30:16Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων Εθνική Στέγη»ΩΟΗ2ΩΚ3-2Η8ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ133
26/05/2017 03:00:0012/06/2017 14:42:56Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά κτήρια Δήμου Ν. Σμύρνης» αρ. μελ.8/14ΩΛ6ΙΩΚ3-Α5ΣΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ144
26/05/2017 03:00:0010/07/2017 10:44:18Συνέχιση της υπαρ. 57227/2014 σύμβασης του Δήμου με την εταιρεία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε.» - Εξουσιοδότηση Δημάρχου6ΣΦΤΩΚ3-ΗΒΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ142
26/05/2017 03:00:0027/06/2017 14:17:28Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Σύνταξη πράξεων αναλογισμού»ΩΙΙΑΩΚ3-6ΜΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143
26/05/2017 03:00:0019/06/2017 15:47:11Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 69/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά Εκλογή Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»7ΜΧ0ΩΚ3-Ρ0ΔΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ123
26/05/2017 03:00:0019/06/2017 15:38:50Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 68/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά Εκλογή Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»Ψ4ΨΒΩΚ3-1ΕΘΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ122
26/05/2017 03:00:0019/06/2017 15:42:02Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 67/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά Εκλογή Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων - Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης»6ΤΑΝΩΚ3-Π11ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ121
26/05/2017 03:00:0019/06/2017 15:51:14Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 70/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά Εκλογή Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης»6Ζ4ΜΩΚ3-ΜΜ0ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ124
26/05/2017 03:00:0019/06/2017 16:05:36Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 71/2017 Α.Δ.Σ. που αφορά Εκλογή Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης»7ΗΨΘΩΚ3-ΖΝΑΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ125
26/05/2017 03:00:0013/06/2017 13:46:03Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ» αρ. μελ. 33/146ΧΨΕΩΚ3-Χ55ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ145
26/05/2017 03:00:0013/06/2017 13:55:09Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Γενικής Υπηρεσίας «Αντικατάσταση Φθαρμένων Ρείθρων»661ΡΩΚ3-Ρ3ΣΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ148
05/05/2017 03:00:0005/05/2017 15:05:01Έγκριση της υπαρ. 139/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί αποστολής Απολογιστικών Στοιχείων Δ’ τριμήνου 2016ΨΔΚΜΩΚ3-127ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ114
02/05/2017 03:00:0002/05/2017 09:25:24Καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίαςΩΛΩ4ΩΚ3-Ξ2ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97
28/04/2017 03:00:0028/04/2017 12:51:04Συμπλήρωση της υπαρ. 61/2017 ΑΔΣ που αφορά «Μηνιαία παράταση της υπαρ. 42066/07-12-2016 σύμβασης με την εταιρεία DRASIS CAMP – ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. & ΣΙΑ ΕΠΕ»6Σ9ΙΩΚ3-3ΨΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ104
27/04/2017 03:00:0011/05/2017 13:10:56Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης καταλληλότητας οχημάτων Δήμου Νέας Σμύρνης7ΤΠ2ΩΚ3-ΞΘΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113
27/04/2017 03:00:0009/05/2017 15:28:59Έγκριση της υπαρ. 21/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση άρσης σε εκτέλεση της υπαρ. Α2744/2014 δικαστικής απόφασης & επανεπιβολής του Κ.Χ. στο Ρ.Σ. του Δήμου Νέας Σμύρνης65ΟΙΩΚ3-Ο3ΙΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ112
27/04/2017 03:00:0010/05/2017 15:11:32Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2016 του ΝΠΔΔ Α/βάθμιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέας Σμύρνης7ΣΩΑΩΚ3-ΗΗΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ116
27/04/2017 03:00:0010/05/2017 15:14:18Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2016 του ΝΠΔΔ Β/βάθμιας Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Νέας ΣμύρνηςΨΡ8ΘΩΚ3-5ΚΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117
27/04/2017 03:00:0005/05/2017 12:58:12Παράταση Σύμβασης για την Προμήθεια «Γάλα Εργαζομένων»6Π1ΔΩΚ3-ΖΞΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ105
27/04/2017 03:00:0005/05/2017 13:01:14α) Λήψη απόφασης για επετειακή εκδήλωση του Δήμου στο Άλσος β) Πρόταση για σύνταξη Τεκμηριωμένου Αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού 2.000 € για την κάλυψη της εκδήλωσης6Ψ5ΜΩΚ3-Λ89ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ106
27/04/2017 03:00:0005/05/2017 13:03:47Έγκριση της υπαρ. 20/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου του Ο.Τ. 172 του Δήμου Νέας Σμύρνης ως χώρου ΚΦ - Νηπιαγωγείου6ΠΨΠΩΚ3-Τ27ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ111
27/04/2017 03:00:0005/05/2017 13:08:55Μετονομασία του 5ου Γυμνασίου Νέας Σμύρνης με το προσωνύμιο «ΗΡΟΔΟΤΟΣ»ΩΟΛΤΩΚ3-14ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115
27/04/2017 03:00:0010/05/2017 15:17:04Παράταση Σύμβασης για την υπηρεσία ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ6ΕΤΗΩΚ3-ΤΧΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110/2017
27/04/2017 03:00:0002/05/2017 12:51:184η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον. έτους 20177Γ81ΩΚ3-Λ8ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ108
27/04/2017 03:00:0002/05/2017 12:49:47Β’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 20177ΝΕΟΩΚ3-ΩΒΗΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ107
27/04/2017 03:00:0027/04/2017 10:20:51Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην υπαρ. 715/24-2-2017 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής περί χρηματοδότησης προτάσεων για «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΧΩΡΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ΟΧΕ) ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ)» στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020»ΩΖ05ΩΚ3-Χ9ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ109
27/04/2017 03:00:0001/08/2017 10:25:51α) Λήψη απόφασης για εκδηλώσεις & ημερίδες β) Πρόταση για σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την έγκριση δαπάνης ποσού 7.400 € για την κάλυψη εκδηλώσεων & ημερίδων6ΟΔΑΩΚ3-ΚΙΚΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ118
25/04/2017 03:00:0025/04/2017 15:15:46Καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίαςΩ8ΦΕΩΚ3-ΔΣ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96
03/04/2017 03:00:0003/04/2017 12:21:58Γ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 20177ΞΖ9ΩΚ3-ΣΜ7ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ72
29/03/2017 03:00:0006/04/2017 10:32:51Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»6Δ13ΩΚ3-2ΦΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ73
29/03/2017 03:00:0031/03/2017 12:12:32Λήψη απόφασης σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης για την υποστήριξη των προγραμμάτων Κοιν. φροντίδας των δομών της Κοιν. Υπηρεσάις του Δήμου μας. Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης ποσού 36.539,38 ευρώΨ9ΟΝΩΚ3-ΙΣΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81
29/03/2017 03:00:0002/05/2017 09:23:35Έγκριση υπάρχουσας κλίμακας-ράμπας εκτός Ο.Γ.-Ρ.Γ. έμπροσθεν του ακινήτου ΟΤΕ επί των οδών Ελ. Βενιζέλου & Αγ. Φωτεινής7ΘΡΘΩΚ3-23ΞΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ88
29/03/2017 03:00:0002/05/2017 09:26:52Πρωτόκολλο καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας7ΓΞΧΩΚ3-ΕΒΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98
29/03/2017 03:00:0002/05/2017 09:16:39Σύσταση επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων με συμβιβασμό για το έτος 20177ΣΑΑΩΚ3-0Χ9ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ75
29/03/2017 03:00:0002/05/2017 09:35:54Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων72ΤΨΩΚ3-ΟΑΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ100
29/03/2017 03:00:0002/05/2017 09:37:20Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων6ΩΟ8ΩΚ3-6ΤΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ101
29/03/2017 03:00:0002/05/2017 09:29:14Ορθή επανάληψη της υπαρ. 334/2016 ΑΔΣ περί αποδοχής ή μη πρότασης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό7ΞΙ3ΩΚ3-Ζ92ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ99
29/03/2017 03:00:0019/04/2017 14:23:571. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ν. Σμύρνης για το έργο «Διαμόρφωση-Ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειων χώρων σχολείων» 2. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Αττικής ποσού #241.800,00# ευρώ για την εκτέλεσή του Εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου6Ν2ΒΩΚ3-ΜΡΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89
29/03/2017 03:00:0025/04/2017 15:14:08Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Διαμόρφωση χώρων Δημοτικών κτιρίων», αρ.μελ.85/201671ΡΑΩΚ3-ΘΧΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95
29/03/2017 03:00:0025/04/2017 15:05:03Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση-ανακατασκευή υπαίθριων στεγάστρων (κιόσκια) σε κοινόχρηστους χώρους», αρ.μελ.70/2016Ω3ΒΝΩΚ3-Ε8ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94
29/03/2017 03:00:0025/04/2017 14:30:09Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της γενικής υπηρεσίας «Υπηρεσίες παροχής Συμβούλων σε θέματα Γενικής Διαχείρισης», αρ.μελ.115/2016ΩΥΖΤΩΚ3-ΖΛΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ92
29/03/2017 03:00:0025/04/2017 14:28:15Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Επισκευή – Συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων», αρ. μελ. 60/20157ΚΝΝΩΚ3-Ξ3ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91
29/03/2017 03:00:0025/04/2017 15:03:20Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και παράταση προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοτάπητες οδών», αρ. μελ. 50/2016ΩΧΝΡΩΚ3-4ΞΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93
29/03/2017 03:00:0019/06/2017 15:36:44Εκλογή Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων - Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης»ΨΔΟΓΩΚ3-ΠΞΖΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ67
29/03/2017 03:00:0019/06/2017 15:40:11Εκλογή Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»Ψ94ΠΩΚ3-ΟΙΡΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ68
29/03/2017 03:00:0019/06/2017 16:03:47Εκλογή Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης»6ΦΝ9ΩΚ3-0ΑΡΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ70
29/03/2017 03:00:0019/06/2017 16:07:06Εκλογή Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης»ΨΩΩ8ΩΚ3-Σ6ΝΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ71
29/03/2017 03:00:0019/06/2017 15:48:36Εκλογή Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»6ΓΧΦΩΚ3-Η6ΦΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ69
29/03/2017 03:00:0001/02/2018 12:13:44α) Λήψη απόφασης για αγορά ακινήτου β) Ανάθεση σε πιστοποιημένο Εκτιμητή, εκτίμησης της αγοραίας αξίας του ακινήτου7ΙΜΘΩΚ3-ΑΗ7ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ74
28/03/2017 03:00:0013/04/2017 11:36:24Έγκριση μελέτης & σκοπιμότητας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή-Συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων», αρ.μελ.07/20176Δ9ΟΩΚ3-8Φ1ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ90
28/03/2017 03:00:0013/04/2017 11:38:05Λήψη απόφασης Α) Για πολιτιστική εκδήλωση τοπικών συλλόγων στην Κεντρική Πλατεία. Β) Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος για την δαπάνη ποσού 3.712 ευρώ που αφορά την κάλυψη της ανωτέρω εκδήλωσης6Π9ΠΩΚ3-0ΛΛΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ102
28/03/2017 03:00:0013/04/2017 11:34:49Ενημέρωση ΔΣ-Απολογισμός Ευρωπαϊκού προγράμματος SPUR7ΘΡ4ΩΚ3-Υ1ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76
28/03/2017 03:00:0011/04/2017 13:44:51Έγκριση του κανονισμού του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΩΗΑ5ΩΚ3-ΟΦΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78
28/03/2017 03:00:0011/04/2017 13:46:28Έγκριση τρίμηνης παράτασης υφιστάμενων προμηθειών τροφίμων του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων Δήμου Νέας Σμύρνης – Εθνική Στέγη»73ΒΔΩΚ3-Η10ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79
28/03/2017 03:00:0011/04/2017 13:48:08Έγκριση τρίμηνης παράτασης υφιστάμενων συμβάσεων τροφίμων και καυσίμων του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»ΨΔΣΛΩΚ3-ΗΚ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ80
28/03/2017 03:00:0011/04/2017 13:49:35Συμμετοχή του Δήμου Ν. Σμύρνης στο πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού «Το χαρτί του μέλλοντός μας»ΨΛΨΥΩΚ3-Β7ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77
28/03/2017 03:00:0011/04/2017 13:51:07Παράταση σύμβασης με την εταιρεία «Νέος Κόσμος Τροφοδοσίες Νικόλαος Ποντίκας & ΣΙΑ Ε.Ε.»ΩΟΝΣΩΚ3-ΧΤ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82
28/03/2017 03:00:0011/04/2017 13:52:37Παράταση σύμβασης με την εταιρεία «Αμάντα Α.Ε.»6ΔΒ6ΩΚ3-ΚΔΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83
28/03/2017 03:00:0011/04/2017 13:55:53Παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση & λειτουργία του «Κοινωνικού Ιατρείου Φαρμακείου Αλληλεγγύης του Δήμου Ν. Σμύρνης»6ΒΠ3ΩΚ3-ΣΥΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85
28/03/2017 03:00:0011/04/2017 13:54:21Παράταση σύμβασης με την εταιρεία «Σιτηρόεσσα Α.Ε.»Ω6ΡΡΩΚ3-5ΘΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84
20/03/2017 02:00:0020/03/2017 13:23:22Ορθή Επανάληψη της υπαρ. 322/22-12-2016 Απόφασης τους Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης που αφορά προγραμματισμό καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης Φοιτητών ΤΕΙ7Υ44ΩΚ3-ΣΨ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32
15/03/2017 02:00:0015/03/2017 12:50:20Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης ένταξης στο «Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων Μάθησης της UNESCO»7ΙΣΒΩΚ3-84ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64
15/03/2017 02:00:0015/03/2017 12:45:43Λήψη απόφασης για υποβολή αίτησης ένταξης στο «Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων UNESCO»6Ρ6ΙΩΚ3-ΕΥΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ63
15/03/2017 02:00:0015/03/2017 12:52:49Έγκριση εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων και ορισμός μελών Επιτροπής του άρθρου 9 του ΠΔ/τος 270/1981ΨΒΜΛΩΚ3-ΖΨΓΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ44
15/03/2017 02:00:0015/03/2017 12:38:16Έγκριση της υπαρ. 4/17 μελέτης με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος παλιάς θέσης ρέματος στα όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης από Ο.Τ. 437 σε Ο.Τ. 432 του Δήμου Ν. Σμύρνης»ΩΨ3ΣΩΚ3-Σ1ΙΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ60
14/03/2017 02:00:0014/03/2017 15:27:17Λήψη απόφασης μηνιαίας παράτασης της υπαρ. 42066/07-12-2016 σύμβασης με την εταιρεία DRASIS CAMP – ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. & ΣΙΑ ΕΠΕ7Α05ΩΚ3-0ΗΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61
14/03/2017 02:00:0014/03/2017 09:47:01Έγκριση διενέργειας προμήθειας οχημάτωνΩΧΛ2ΩΚ3-ΛΔ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45
14/03/2017 02:00:0014/03/2017 13:49:47Εκχώρηση αρμοδιοτήτων προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που αφορούν τα περίπτερα6Ω3ΕΩΚ3-45ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38
14/03/2017 02:00:0014/03/2017 14:07:50Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Χώρων Ψηφιακού Μουσείου Νέας Σμύρνης»7ΓΤΗΩΚ3-ΤΓΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59
13/03/2017 02:00:0013/03/2017 11:02:58Συμπλήρωση της υπαρ. 65/2017 ΑΔΣ περί Εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου, (8) Τακτικών και (5) πέντε Αναπληρωματικών Μελών της Οικονομικής Επιτροπής και ισάριθμων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αντίστοιχα.Ω32ΑΩΚ3-ΡΟ5ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ66
10/03/2017 02:00:0010/03/2017 13:08:56Επικύρωση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου ετών 2014-2015ΨΨ3ΩΩΚ3-ΑΟΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30
10/03/2017 02:00:0010/03/2017 13:16:47Πρόταση σύνταξης Τεκμηριωμένου Αιτήματος έγκρισης δαπάνης ποσού 500 € για την προμήθεια αναμνηστικών δίσκου7ΧΓΦΩΚ3-32ΙΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ43
10/03/2017 02:00:0010/03/2017 12:50:24Πρόταση σύνταξης Τεκμηριωμένου Αιτήματος έγκρισης δαπάνης ποσού 500 € για την υπηρεσία τροφοδοσίας σε τιμητική εκδήλωση του Δήμου7Χ6ΨΩΚ3-ΦΥΡΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ42
10/03/2017 02:00:0010/03/2017 12:06:41Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη»6ΠΒ5ΩΚ3-Υ0ΥΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ41
10/03/2017 02:00:0010/03/2017 11:56:30Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»ΩΝΦΖΩΚ3-ΦΣ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ40
07/03/2017 02:00:0007/03/2017 11:47:01Β’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 20177Η7ΥΩΚ3-ΤΞ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ39
06/03/2017 02:00:0007/03/2017 10:06:24Περί : Εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου, (8) Τακτικών και (5) πέντε Αναπληρωματικών Μελών της Οικονομικής Επιτροπής και ισάριθμων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αντίστοιχα.7Η3ΤΩΚ3-ΜΩΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65
03/03/2017 02:00:0003/03/2017 14:14:02Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.ΩΩΩΨΩΚ3-ΓΔΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35
03/03/2017 02:00:0003/03/2017 14:12:30Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, η δαπάνη μισθοδοσίας των οποίων θα καλυφθεί σε ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίμου ωφελουμένων πολιτών – δημοτών78ΑΜΩΚ3-ΨΒΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34
03/03/2017 02:00:0003/03/2017 14:15:24Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους6ΘΝΘΩΚ3-20ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36
03/03/2017 02:00:0003/03/2017 13:56:35Ορθή Επανάληψη της υπαρ. 1/26-1-2017 ΑΔΣ (ΑΔΑ 632ΒΩΚ3-7ΩΩ) που αφορά «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας»ΩΓ31ΩΚ3-ΣΟΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31
03/03/2017 02:00:0003/03/2017 14:02:15Ορθή Επανάληψη της υπαρ. 336/2016 ΑΔΣ που αφορά «Προγραμματισμό προσλήψεων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ)»ΨΗΗΡΩΚ3-4ΩΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33
03/03/2017 02:00:0003/03/2017 14:17:53Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης ΈργουΩΞΛΧΩΚ3-8ΗΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37
01/03/2017 02:00:0008/03/2017 11:52:471η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης»ΩΗΘ1ΩΚ3-ΒΛ1ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ29
20/02/2017 02:00:0020/02/2017 11:30:40Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως για τον Χαρακτηρισμό σε πεζόδρομο της οδού Ειρήνης, και των οδών 25ης Μαρτίου & 2ας Μαϊου από την οδό Ειρήνης έως την οδό Κων. ΠαλαιολόγουΩΜΒ7ΩΚ3-1ΡΛΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ27
20/02/2017 02:00:0020/02/2017 11:41:59Έγκριση διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» για το έτος 2017ΨΒ7ΩΩΚ3-ΟΛ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11
17/02/2017 02:00:0017/02/2017 10:01:43Α. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου σε πλειοδοτικό διαγωνισμό οικοπέδου των ΕΛΤΑ Β. Εξουσιοδότηση Δημάρχου6188ΩΚ3-9Ρ2ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ8
17/02/2017 02:00:0017/02/2017 11:27:11Σύμβαση Δεσμευμένου Λογαριασμού (ESCROW ACCOUNT) Στο Πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του πράσινου ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» Α.Π.4 Αστική Βιώσιμη ΚινητικότηταΩΦΓ8ΩΚ3-ΤΔΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12
17/02/2017 02:00:0017/02/2017 12:26:23Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας «Εργασίες Ανακατασκευής – Συντήρησης Χώρων Άλσους»ΩΖΜΖΩΚ3-4ΞΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13
17/02/2017 02:00:0017/02/2017 11:28:37Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ αρ. μελ. 10/146ΚΜ2ΩΚ3-671ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ14
14/02/2017 02:00:0028/02/2017 08:37:23Ονοματοθεσίες οδών και πλατειώνΨΗΚΣΩΚ3-ΓΒ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26
14/02/2017 02:00:0014/02/2017 14:41:43Αποδοχή του ποσού #114.290,00#ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης - κατανομή και διάθεση του ποσού των #114.118,56# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης6ΨΨΗΩΚ3-ΠΣΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2
14/02/2017 02:00:0014/02/2017 14:43:18Έκτακτη επιχορήγηση του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»ΨΣΚΕΩΚ3-Β3ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4
07/02/2017 02:00:0007/02/2017 14:43:08Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού για την υποστήριξη της λειτουργίας των ΚΔΑΠ Ν. Σμύρνης6ΗΙΣΩΚ3-ΥΘΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28
02/02/2017 02:00:0002/02/2017 13:32:00Α’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2017ΨΕΟΓΩΚ3-6ΔΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3
02/02/2017 02:00:0002/02/2017 13:33:51Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 20176ΦΤΧΩΚ3-ΨΛ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ5
30/01/2017 02:00:0003/03/2017 14:21:54Συμμετοχή του Δήμου Νέας Σμύρνης στο πρόγραμμα «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» ΕΞΕΔΟΘΕΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΛ. ΑΔΑ ΩΓ31ΩΚ3-ΣΟΨ632ΒΩΚ3-7ΩΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1
30/01/2017 02:00:0030/01/2017 13:07:52Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού Ανταποδοτικού Χαρακτήρα για το έτος 2017ΨΞΠΘΩΚ3-3ΩΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7
27/01/2017 02:00:0013/02/2017 10:44:35Ανατροπή Αποφάσεων Αναλήψεων Υποχρεώσεων6Γ7ΨΩΚ3-ΩΙΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ6
27/01/2017 02:00:0013/02/2017 10:47:08Υπογραφή Σύμβασης του Δήμου μας με την «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»ΩΓ47ΩΚ3-1ΩΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9
27/01/2017 02:00:0013/02/2017 11:13:12Παράταση συμφωνητικού συνεργασίας με την εταιρεία SALAS INTER GROUP ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ A.E. «Κουζίνα για όλους»7ΙΒΑΩΚ3-950ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10
20/01/2017 02:00:0020/01/2017 11:51:32Επικύρωση πρακτικού κληρώσεων για την εκλογή μελών για συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού: α. Για Δημόσια έργα των οποίων η αξία της σύμβασης δεν υπερβαίνει το 1.000.000 €, χωρίς ΦΠΑ. β. Για δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής Τ.Υ. & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών6ΞΓΘΩΚ3-3ΨΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ332
18/01/2017 02:00:0018/01/2017 12:00:05Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων6ΜΖΗΩΚ3-8Κ9ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ324
18/01/2017 02:00:0018/01/2017 11:55:23Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Ν. Σμύρνης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 3.500 ΘΕΣΕΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΝΣΩΡΜΘΩΚ3-ΨΑ6ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ318
18/01/2017 02:00:0018/01/2017 12:18:11Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Σταυρούλας Ζιώρη.7ΑΕΓΩΚ3-ΕΝΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ338
18/01/2017 02:00:0018/01/2017 11:57:12Έγκριση της μελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ» αρ. μελ 95/20166ΞΕΧΩΚ3-7ΛΝΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ321
18/01/2017 02:00:0018/01/2017 12:19:33Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Σώχου Μαρίας6ΖΓΓΩΚ3-ΠΔΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ339
18/01/2017 02:00:0030/06/2017 12:03:20Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης – Καταλληλότητας ΑκινήτωνΩΝΧΤΩΚ3-Μ92ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ342
16/01/2017 02:00:0016/01/2017 13:31:19Εγκριση παράτασης περαίωσης της γενικής υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» αρ. μελ. 14/201673ΓΑΩΚ3-Φ0ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ328
16/01/2017 02:00:0016/01/2017 13:36:032η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης»ΩΕ8ΟΩΚ3-ΤΥΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ330
16/01/2017 02:00:0016/01/2017 13:37:20Ορισμός οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων Ν. 4412/20167ΑΔΗΩΚ3-ΛΦΟΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ331
12/01/2017 02:00:0020/01/2017 11:39:02Α. Έγκριση υπογραφής τριμερούς Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ν. Σμύρνης, Δημου Καλλιθέας και της ΔΗΚΕΚ Β. Ορισμός Προέδρου για την Επιτροπή Παρακολούθησης της παραπάνω προγραμματικής σύμβασης6Α40ΩΚ3-ΟΑΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ329
11/01/2017 02:00:0003/03/2017 14:27:51Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) ΕΞΕΔΟΘΕΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΛ. ΑΔΑ Ψ413ΩΚ3-Β8ΨΨ413ΩΚ3-Β8ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ336
11/01/2017 02:00:0011/01/2017 12:18:04Εγκριση της υπαρ. 473/2016 Απ. Οικ. Επιτροπής που αφορά ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 201675Φ4ΩΚ3-Ψ9ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ333
11/01/2017 02:00:0011/01/2017 13:22:19Α. Αποδοχή παραίτησης Αντιπροέδρου ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ» Β. Εκλογή νέου Αντιπροέδρου του ΝΠΩ1Χ9ΩΚ3-Β2ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ337
09/01/2017 02:00:0003/03/2017 14:25:32Προγραμματισμός καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης Φοιτητών ΤΕΙ ΕΞΕΔΟΘΕΙ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΒΛ. ΑΔΑ 7Υ44ΩΚ3-ΣΨ46Γ5ΝΩΚ3-2ΨΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ322
09/01/2017 02:00:0019/01/2017 13:34:29Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτωνΩ3ΕΠΩΚ3-ΧΝ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ324
09/01/2017 02:00:0009/01/2017 12:14:24Έγκριση Τροποποίησης μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 3.500 ΘΕΣΕΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΝΣ»ΩΝΗ6ΩΚ3-Γ9ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ317
09/01/2017 02:00:0009/01/2017 12:36:56Έγκριση της υπαρ. 119/2016 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά: Έγκριση Διατήρησης Κοινοχρήστου Χώρου και Σύνταξης Πράξης Αναλογισμού σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο στη συμβολή των οδών Παμφυλίας – Φωκαέως-Ανωνύμου και μεταξύ των ΟΤ 223 και 237 Α6ΠΒΓΩΚ3-ΖΡ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ326
09/01/2017 02:00:0009/01/2017 12:20:44Έγκριση της υπαρ. 115/2016 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά: Έγκριση Κυκλοφοριακών Μεταβολών στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ»6ΦΨΚΩΚ3-65ΕΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ320
09/01/2017 02:00:0009/01/2017 12:39:38Εγκριση παράτασης περαίωσης της γενικής υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ (ΚΙΟΣΚΙΑ) ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» αρ. μελ. 70/20166ΔΧΩΩΚ3-Η3ΑΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ327
09/01/2017 02:00:0009/01/2017 12:33:36Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Σχολικής Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΣΚΥ), του Κέντρου Ημέρας Ενηλίκων και τη μεταστέγαση των γραφείων Προνοιακών Επιδομάτων και ΒιβλιαρίωνΨ6Ω8ΩΚ3-Θ9ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ325
09/01/2017 02:00:0009/01/2017 12:11:34Ζ’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος6ΔΠΘΩΚ3-5ΒΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ316
09/01/2017 02:00:0009/01/2017 12:17:33Έγκριση της μελέτης «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 450.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) αρ. μελ. 112/2016Ω4ΔΧΩΚ3-ΠΒ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ319
09/01/2017 02:00:0009/01/2017 12:28:03Μίσθωση ακινήτων για τη μεταστέγαση Κοινωνικών Δομών του Δήμου μας7Κ6ΗΩΚ3-ΠΝΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ323