Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2014.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
23/12/2014 02:00:0023/12/2014 14:32:31Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού «2.077,00» προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για έκδοση Εγγυητικής Επιστολής προς την εταιρεία ΔΕΠΑ Α.Ε.7237ΩΚ3-ΗΧΩΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ307
17/12/2014 02:00:0007/01/2015 11:47:18Περί : Έγκρισης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και των Συλλόγων, Ελλήνων Ολυμπιονικών, του Πανελληνίου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» και της Ελληνικής Παραολυμπιακής ΕπιτροπήςΩΜΖΣΩΚ3-ΚΝ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ309
17/12/2014 02:00:0009/06/2015 13:09:28Περί : Παράτασης Μισθώσεων και Μισθωμάτων ακινήτων για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου7Δ6ΗΩΚ3-ΕΣΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ312
17/12/2014 02:00:0030/12/2014 15:12:01Περί : Έγκρισης 2ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε & Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ»Ψ9ΣΝΩΚ3-Θ2ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ302
17/12/2014 02:00:0030/12/2014 15:10:25Περί : Πρόσληψης Επτά (7) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Ενός (1) Ναυαγοσώστη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών που η μισθοδοσία τους θα καλύπτεται με ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίμου των ωφελουμένων πολιτών, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Πρωτ. οικ. 39697/15/10/2014 ΚΥΑ.7ΙΥΚΩΚ3-9ΥΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ299
17/12/2014 02:00:0030/12/2014 15:14:49Περί : Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΩΡΙΣΜΑΤΩΝ ΕΞ’ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟ Β’ ΚΑΠΗ» αρ. μελ. 45/20037ΚΑΜΩΚ3-1ΜΓΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ304
17/12/2014 02:00:0030/12/2014 15:13:49Περί : ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ) ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ (ΔΗΜΟΣΙΟ) ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ6Α4ΡΩΚ3-ΤΘΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ303
17/12/2014 02:00:0023/12/2014 14:04:08Περί : Αποδοχής του ποσού των #33.335,18# ευρώ για την κάλυψη των δαπανών θέρμανσης των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης - κατανομής και διάθεσης του ποσού των #33.285,18# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης7ΑΗΚΩΚ3-ΚΩΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ298
17/12/2014 02:00:0024/12/2014 11:23:08Περί : Η’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 20146Ξ82ΩΚ3-Ρ89ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ306
17/12/2014 02:00:0023/12/2014 14:43:13Περί : Αναμόρφωσης Τεχνικού Προγράμματος 20147ΡΥ9ΩΚ3-Χ9ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ301
17/12/2014 02:00:0017/12/2014 11:45:15Λήψης απόφασης για τροποποίηση μνημονίου συνεργασίας με την Μ.Κ.Ο «ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ» στα πλαίσια της πρόσκλησης 49675ΚΩΚ3-ΨΞΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ308
17/12/2014 02:00:0007/01/2015 11:50:11Περί : Σύναψης σύμβασης συνεργασίας για ανακύκλωση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού6Π1ΕΩΚ3-Α19ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ311
17/12/2014 02:00:0030/12/2014 15:16:32Περί : Έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση Εσωτερικών Χώρων για Στέγαση Γραφείων Κοινωνικών Υπηρεσιών» Αρ. Μελ 212/2014ΨΛ85ΩΚ3-6ΘΑΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ305
17/12/2014 02:00:0007/01/2015 11:44:27Περί : Καθορισμού εξόδων παράστασης προέδρων & αντιπροέδρων Δ.Σ. ΝΠΔΔ Δήμου Ν. Σμύρνης79ΥΩΩΚ3-Φ33ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ300
17/12/2014 02:00:0030/01/2015 13:08:08Περί : Πρόσληψης είκοσι (20) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα στα πλαίσια του Προγράμματος “Άθληση για Όλους ”, περιόδου 2014-2015.ΒΧΕ0ΩΚ3-ΦΥ1ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ313
17/12/2014 02:00:0007/01/2015 11:50:51Περί : Συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής για την Ισότητα των δύο φύλων (ΔΕΠΙΣ)6ΛΙΥΩΚ3-968ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ310
10/12/2014 02:00:0010/12/2014 11:25:20Περί : Έγκρισης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» οικ. έτους 2015»6ΡΖΣΩΚ3-ΞΗΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ257
04/12/2014 02:00:0007/01/2015 11:23:36Περί : Ενημέρωσης του Σώματος επί των οικονομικών καταστάσεων 31ης Δεκεμβρίου 20137ΥΝΗΩΚ3-ΧΞ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ276
04/12/2014 02:00:0007/01/2015 11:26:42Περί : Καταβολή ή μη αποζημίωσης ποσού 307,5 €ΒΖΕΠΩΚ3-ΣΘΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ282
04/12/2014 02:00:0007/01/2015 11:39:41Περί : Συγκρότησης Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας78Η6ΩΚ3-Δ5ΗΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ292
04/12/2014 02:00:0018/12/2014 14:57:00Περί : Έγκρισης 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2014 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική ΣτέγηΩΛΖΖΩΚ3-Κ8ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ273
04/12/2014 02:00:0018/12/2014 15:00:55Περί : Έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών με αντίτιμο 100% από τους ωφελούμενους πολίτες-δημότες65Β6ΩΚ3-Ξ2ΓΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ277
04/12/2014 02:00:0007/01/2015 11:41:03Περί : Συγκρότησης Επιτροπής Εκτίμησης-Καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81ΩΞΞ4ΩΚ3-ΒΘΥΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ293
04/12/2014 02:00:0007/01/2015 11:32:47Περί : Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας6Η6ΟΩΚ3-023ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ285
04/12/2014 02:00:0012/12/2014 13:50:03Περί : Παράτασης σύμβασης για την προμήθεια υαλοπινάκων7ΣΓΨΩΚ3-ΧΧΛΣΥΜΒΑΣΗ-ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ289
04/12/2014 02:00:0023/12/2014 14:37:29Περί : Υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ, του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Δήμου Καλλιθέας και της ΔΗΚΕΚ του Δήμου Καλλιθέας64ΞΛΩΚ3-4Ξ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ288
04/12/2014 02:00:0007/01/2015 11:36:00Περί : Ανανέωσης σύμβασης συνεργασίας για ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμούΒΖΕΔΩΚ3-ΝΜ0ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ286
04/12/2014 02:00:0007/01/2015 14:31:33Περί : Έγκρισης απολογισμού γ’ τριμήνου οικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης»ΩΕΚΛΩΚ3-ΞΡ2ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ280
04/12/2014 02:00:0018/12/2014 15:04:24Περί : Δ’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»7ΠΚΘΩΚ3-Γ6ΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ278
04/12/2014 02:00:0007/01/2015 14:30:09Περί : Έγκρισης απολογισμού γ’ τριμήνου οικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»6Γ80ΩΚ3-ΣΣΩΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ279
04/12/2014 02:00:0031/12/2014 12:02:41Περί : α) Μετάβασης Αντιδημάρχου στη Ρώμη για συμμετοχή σε συνέδριο β) Έγκρισης & διάθεσης πίστωσης 950 € εξόδων κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσηςΩΧΤ7ΩΚ3-ΣΗΘΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ283
04/12/2014 02:00:0007/01/2015 11:29:59Περί : Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας7ΣΩΨΩΚ3-ΜΟΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ284
04/12/2014 02:00:0007/01/2015 11:21:56Περί : Συζήτησης για τα περίπτερα της πόλης μας.7Τ8ΟΩΚ3-Ε9ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ275
04/12/2014 02:00:0008/01/2015 12:58:12Ανανέωση σύμβασης συνεργασίας για την απόσυρση εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων με την εταιρεία «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ Α.Ε.»ΩΤΓΗΩΚ3-ΧΦΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ287
04/12/2014 02:00:0016/01/2015 11:28:32Περί : Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων του Δήμου μας που θα συναπαρτίσουν τη Δημοτική Επιτροπή Παιδεία (ΔΕΠ)7ΣΚ1ΩΚ3-ΠΩΥΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ291
04/12/2014 02:00:0007/01/2015 10:35:03Περί : Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Χορήγησης Βεβαιώσεων σε παραγωγούς-πωλητές Λαϊκών Αγορών7ΥΛ7ΩΚ3-ΔΧΧΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ274
20/11/2014 02:00:0002/12/2014 14:46:41Περί : Αποδοχής του ποσού #110.209,56# ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Σχολικό Τροχονόμο Β’ εξαμήνου 2014-κατανομής και διάθεσης του ποσού των #110.044,25# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης7ΘΝ2ΩΚ3-Σ5ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ251
20/11/2014 02:00:0009/12/2014 11:04:25Περί : Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Νέας Σμύρνης72Ε8ΩΚ3-8ΑΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ270
20/11/2014 02:00:0018/12/2014 14:49:22Περί : Έγκρισης Προϋπολογισμού Δήμου Ν. Σμύρνης Οικ. έτους 20157ΕΧΒΩΚ3-ΨΡΩΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ271
20/11/2014 02:00:0002/12/2014 16:49:11Περί : Άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. 1261/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών)Ω9ΘΤΩΚ3-4ΒΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ261
20/11/2014 02:00:0002/12/2014 16:51:31Περί : Άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. 2037/2014 απόφασης του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών)6ΕΜΖΩΚ3-ΩΩ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ259
20/11/2014 02:00:0002/12/2014 14:37:42Περί : Ζ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2014Β5ΔΛΩΚ3-ΩΞΤΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ254
20/11/2014 02:00:0002/12/2014 16:55:56Περί : Μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης στην Κεντρική Πλατεία Ν. ΣμύρνηςΨ2ΝΙΩΚ3-ΞΒΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ264
20/11/2014 02:00:0026/11/2014 09:56:34Περί : α) Μετάβασης Δημάρχου και ενός Δημοτικού Συμβούλου στα Χανιά β) Έγκρισης & διάθεσης πίστωσης 700€ εξόδων κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης γ) Ορισμός υπολόγου7Ι66ΩΚ3-35ΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ247
20/11/2014 02:00:0025/11/2014 11:36:36Περί : Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ποσού #353,04# € για την ηλεκτρονική πύλη εξυπηρέτησης πολιτών του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩΝΜΨΩΚ3-ΥΛ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ269
20/11/2014 02:00:0002/12/2014 16:53:33Περί : Άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ.1739/2013 απόφ. Του Μον. Πρωτ. Αθηνών7ΙΤΥΩΚ3-9ΞΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ262
20/11/2014 02:00:0003/12/2014 15:32:35Περί : Μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση οκτώ (8) Υπηρεσιών του Δήμου7ΕΥΑΩΚ3-83ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ266
20/11/2014 02:00:0003/12/2014 15:35:43Περί : Εκ νέου Ορισμού/Επικαιροποίησης Ορισμού Υπολόγου Διαχειριστή για το έργο «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια Δήμου Νέας Σμύρνης»604ΣΩΚ3-ΑΑ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ267
20/11/2014 02:00:0003/12/2014 15:26:43Περί : Μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου & του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης στην Κεντρική Πλατεία Ν. Σμύρνης6ΩΤΥΩΚ3-ΕΘ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ265
20/11/2014 02:00:0003/12/2014 15:37:41Περί : Προσδιορισμού δημοτικών τελών κατάληψης πεζοδρομίων & κοιν. Χώρων με Χριστουγεννιάτικα είδη έτους 20147ΦΚΠΩΚ3-Μ6ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ268
20/11/2014 02:00:0003/12/2014 15:40:23Περί : Έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης»Ω51ΔΩΚ3-ΠΤΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ255
20/11/2014 02:00:0002/12/2014 16:57:07Περί : Άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπαρ. 1974/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών)Ω36ΟΩΚ3-ΝΑΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ260
20/11/2014 02:00:0002/12/2014 16:54:49Περί : Μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση Δημαρχείου6ΞΡΝΩΚ3-ΑΥΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ263
20/11/2014 02:00:0026/11/2014 14:12:18Περί : «Σύστασης επτά (7) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων»ΩΕΩΜΩΚ3-ΖΟ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ246
20/11/2014 02:00:0023/12/2014 11:58:42Περί : Έγκρισης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Ν. Σμύρνης και των ΝΠΔΔ αυτού Οικ. έτους 20156Η5ΚΩΚ3-1Χ3ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ272
20/11/2014 02:00:0024/11/2014 14:33:50Περί : 1) ΄Εγκρισης συμμετοχής υπαλλήλων σε Σεμινάριο 2) ΄Εγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.00017ΟΚΓΩΚ3-Λ6ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ248
20/11/2014 02:00:0023/12/2014 14:24:08Περί : Κήρυξης Αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο6ΘΚ2ΩΚ3-843ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ250
20/11/2014 02:00:0009/12/2014 16:09:38Περί : Καθορισμού εξόδων παράστασης Προέδρων & Αντιπροέδρων των Δ.Σ. των ΝΠΔΔ των ΕΣΕ Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης7Η2ΚΩΚ3-ΣΣΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ253
20/11/2014 02:00:0009/12/2014 16:12:10Περί : Έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης»63ΟΔΩΚ3-1ΗΡΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ256
20/11/2014 02:00:0009/12/2014 16:09:54Περί : Καθορισμού εξόδων παράστασης Προέδρων & Αντιπροέδρων των Δ.Σ. των ΝΠΔΔ Δήμου Νέας Σμύρνης6ΙΧ6ΩΚ3-7ΒΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ252
20/11/2014 02:00:0009/12/2014 16:04:53Περί : Έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩΟΧ9ΩΚ3-4ΜΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ258
20/11/2014 02:00:0010/12/2014 14:12:35Περί : Έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος 20156ΒΨΣΩΚ3-ΝΗΥΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ249
07/11/2014 02:00:0012/11/2014 14:04:39Περί : Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (OEY) του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩΡΓΛΩΚ3-Χ70ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ228
29/10/2014 02:00:0029/10/2014 14:21:40Περί : Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίαςΨΒ77ΩΚ3-ΨΔΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242
20/10/2014 03:00:0029/10/2014 14:19:54Περί : Τροποποίησης στη σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νέας Σμύρνης.7ΧΚΙΩΚ3-Ζ8ΟΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ244
20/10/2014 03:00:0024/10/2014 12:01:32Περί : Στ' Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης οικονομικού έτους 2014ΒΣΥΟΩΚ3-ΞΝΩΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ185
20/10/2014 03:00:0029/10/2014 12:57:13Περί : Έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού οικ. Έτους 2013 του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ»75ΨΖΩΚ3-ΘΤ0ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ241
20/10/2014 03:00:0027/10/2014 09:47:23Περί : Συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νέας Σμύρνης (άρθ. 76 του Ν.3852/2010)Ψ1Λ2ΩΚ3-0ΗΡΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ238
20/10/2014 03:00:0027/10/2014 11:38:11Περί : Αναπροσαρμογής ή μη Δημοτικών τελών, καθαριότητας-φωτισμού και Δημοτικού φόρου για το έτος 2015Ω7Ψ0ΩΚ3-ΒΒΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ239
20/10/2014 03:00:0003/11/2014 12:16:23Περί : Περί τροποποίησης της υπαρ. 206/2014 Α.Δ.Σ. που αφορά ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο ΔΣ του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων Νέας Σμύρνης & Αγίου Δημητρίου - ΗΛΙΟΣ»7Ψ4ΖΩΚ3-4ΣΧΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ245
20/10/2014 03:00:0029/10/2014 12:51:16Περί : Εγκρισης παραχώρησης χώρου στάθμευσης (P-40) ΕΙΧ ΟχημάτωνΩΨ0ΖΩΚ3-Ξ00ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ243
20/10/2014 03:00:0020/10/2014 10:16:12Περί : Εγκρισης Ταμειακού απολογισμού β' τριμήνου (Απρ-Μαϊ-Ιουν) οικ. ετους 20147ΗΦΦΩΚ3-33ΣΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ188
20/10/2014 03:00:0009/12/2014 16:02:25Περί : Ενημέρωσης επί των εξελίξεων που αφορούν το 6ο Νηπιαγωγείο Ν. Σμύρνης και συγκρότησης Επιτροπής.7ΠΚ6ΩΚ3-ΡΝ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ236
20/10/2014 03:00:0023/10/2014 15:26:21Περί : Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα6Υ41ΩΚ3-2Λ8ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ237
16/10/2014 03:00:0016/10/2014 12:01:50Περί : Αποδοχής του ποσού #100.941,19# ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν.Σμύρνης. Κατανομή και διάθεση του ποσού των #100.789,78# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ν. Σμύρνης6ΩΦΦΩΚ3-4Ω3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ199
07/10/2014 03:00:0007/10/2014 12:48:07Περί : 1.Ανάκλησης της υπαρ. 154/5-8-2010 Απόφασης Δημ. Συμβουλίου 2. Λύσης της από 16-12-2010 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς και Δήμου Ν. ΣμύρνηςΒ8Α4ΩΚ3-1Ρ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ202
07/10/2014 03:00:0014/10/2014 12:12:08Περί : Συμπλήρωσης της υπαρ. 192/2014 απόφασης που αφορά την εκλογή μελών του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας, Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης»Ω73ΣΩΚ3-0ΚΤΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ223
07/10/2014 03:00:0024/10/2014 12:15:34Περί : Εγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή – αναπλάσεις νησίδων»Ω9ΚΘΩΚ3-ΙΥ7ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ231
07/10/2014 03:00:0003/11/2014 12:03:43Περί : α) Έγκρισης οριστικής ένταξης της Πράξης «Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων Δήμου Νέας Σμύρνης» β) Έγκρισης Συμφώνου Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης Πράξης (ΣΑΟ)64Γ8ΩΚ3-ΑΦ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235
07/10/2014 03:00:0010/10/2014 11:08:58Περί : Συμπλήρωσης της υπαρ. 194/2014 Απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την Εκλογή Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»ΒΝΥΖΩΚ3-ΟΑΒΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ225
07/10/2014 03:00:0024/10/2014 12:14:17Περί : Εγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση τριγωνικής νησίδας Ραιδεστού-Κουντουριώτη»7ΘΚΟΩΚ3-Ν65ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ230
07/10/2014 03:00:0013/10/2014 13:41:09Περί : Συμπλήρωσης της υπαρ. 226/2014 Απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την Εκλογή Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης»ΩΗΔΧΩΚ3-ΝΛ1ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ226
07/10/2014 03:00:0007/10/2014 14:51:10Περί : Συμπλήρωσης της υπαρ. 193/2014 Απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την Εκλογή Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»6ΥΔ8ΩΚ3-ΓΓΡΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ224
07/10/2014 03:00:0024/10/2014 12:12:39Περί : Λειτουργίας Παιδικών Χαρών Δήμου Νέας Σμύρνης6ΞΗ3ΩΚ3-ΦΓΡΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ229
07/10/2014 03:00:0010/10/2014 10:32:40Περί : Συμπλήρωσης της υπαρ. 195/2014 Απόφασης του Δ.Σ. που αφορά την Εκλογή Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης»7ΝΣΒΩΚ3-26ΦΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ227
07/10/2014 03:00:0020/10/2014 11:53:17Περί : Εγκρισης Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 20137ΨΝ8ΩΚ3-ΜΝ8ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ222
02/10/2014 03:00:0008/10/2014 11:47:10Περί : Κλήρωσης ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον Αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής του αρ. 67 του Π.Δ. 28/80ΩΛΣΠΩΚ3-ΒΓΚΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ208
02/10/2014 03:00:0017/10/2014 13:44:30Περί : Εγκρισης & διάθεσης πίστωσης ποσού 248,6 € για καταβολή αποζημίωσης από πτώση δένδρου σε σωλήνα ύδρευσηςΩ19ΦΩΚ3-ΩΣΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ220
02/10/2014 03:00:0015/10/2014 15:46:06Περί : Εγκρισης απολογισμού Β' τριμήνου οικ. έτους 2014 ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης»60ΚΞΩΚ3-393ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ189
02/10/2014 03:00:0015/10/2014 15:50:27Περί : Εγκρισης απολογισμού οικ. έτους 2013 ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης»6ΙΓΓΩΚ3-ΘΘ3ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ190
02/10/2014 03:00:0015/10/2014 15:53:43Περί : Εγκρισης απολογισμού Β' τριμήνου οικ. έτους 2014 ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης»ΩΥΨΦΩΚ3-ΟΧΟΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ191
02/10/2014 03:00:0010/10/2014 10:34:57Περί : Εκλογής Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης»ΩΠΑΛΩΚ3-ΚΥ1ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ196
02/10/2014 03:00:0010/10/2014 10:30:35Εκλογή Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης»ΩΡΘΑΩΚ3-55ΣΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ195
02/10/2014 03:00:0013/10/2014 13:44:24Περί : Εκλογής αντιπροσώπων Δήμου Ν. Σμύρνης στον ΠΕΣΥΔΑΠΩΠΔ0ΩΚ3-ΔΡΒΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ197
02/10/2014 03:00:0017/10/2014 13:45:51Περί : Εγκρισης & διάθεσης πίστωσης ποσού 2.049.60 € για καταβολή αποζημίωσης από πτώση δένδρουΒΖΦΕΩΚ3-143ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ221
02/10/2014 03:00:0017/10/2014 13:42:01Περί : Εγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης»ΩΤΙΑΩΚ3-Ο4ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ203
02/10/2014 03:00:0020/10/2014 10:12:34Περί : Εγκρισης Ταμειακού απολογισμού οικ. ετους 20137ΙΧΕΩΚ3-Δ9ΣΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ186
02/10/2014 03:00:0020/10/2014 10:14:44Περί : Εγκρισης Ταμειακού απολογισμού α' τριμήνου (Ιαν.-Φεβ.-Μαρ.) οικ. ετους 2014ΩΝΟΠΩΚ3-Γ4ΩΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ187
02/10/2014 03:00:0013/10/2014 14:34:17Περί : Λήψης Απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο ΔΣ του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων Νέας Σμύρνης & Αγίου Δημητρίου - ΗΛΙΟΣ»Ω6Ρ5ΩΚ3-ΖΚΣΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ206
02/10/2014 03:00:0013/10/2014 14:30:59Περί : Ορισμού Υπολόγου Διαχειριστή Για το έργο «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης»ΩΔΔ5ΩΚ3-ΑΧΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ204
02/10/2014 03:00:0013/10/2014 13:58:33Περί : Αποδοχής της υπαρ. 207/2014 Α.Ε.Ε. Ε.Δ.Σ.Ν.Α7Ξ40ΩΚ3-Δ8ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ198
02/10/2014 03:00:0007/10/2014 13:27:09Περί : Εκλογής Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης»7ΞΗΙΩΚ3-Ξ9ΩΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ193
02/10/2014 03:00:0014/10/2014 12:08:39Περί : Εκλογής Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων - Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης»76ΤΩΩΚ3-Χ8ΡΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ192
02/10/2014 03:00:0013/10/2014 14:04:06Περί : Παράτασης Εκμίσθωσης των υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου επί των οδών Ραιδεστού & ΒυζαντίουΩΞ15ΩΚ3-142ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ201
02/10/2014 03:00:0013/10/2014 14:02:17Περί : Μίσθωσης Ακινήτων759ΗΩΚ3-ΖΙΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ200
02/10/2014 03:00:0013/10/2014 14:56:13Περί : Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Δημοτικών Συμβούλων για Αναπηρικές άδειες στάθμευσηςΩΘΒ3ΩΚ3-ΣΔΤΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ207
02/10/2014 03:00:0013/10/2014 15:05:28Περί : Ορισμού Υπολόγου Διαχειριστή73ΡΖΩΚ3-ΔΩΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ205
02/10/2014 03:00:0009/10/2014 13:09:13Περί : Εκλογής Μελών ΔΣ του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»ΩΛ9ΘΩΚ3-ΗΧΥΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ194
08/09/2014 03:00:0010/09/2014 13:16:02Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου, (8) Τακτικών και (5) πέντε Αναπληρωματικών Μελών της Οικονομικής Επιτροπής και ισάριθμων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αντίστοιχα, καθώς και (4) Εκπροσώπων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων ΠΕΔ.ΒΣΚ9ΩΚ3-ΘΟΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ184
22/07/2014 03:00:0024/07/2014 12:20:45Περί: Έγκρισης Διενέργειας Προμήθειας Ειδών Διατροφής έτους 2015 με τη διαδικασία του Διεθνή Διαγωνισμού για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ αυτού.7Λ50ΩΚ3-96ΕΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ183
17/07/2014 03:00:0023/07/2014 09:57:24α) Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έργο : «Κατασκευή Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου 3.500 θέσεων Βιοκλιματικό – Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νέας Σμύρνης», β) Εξουσιοδότηση του κ. Δήμαρχου για την υπογραφή της ως άνω Προγραμματικής ΣύμβασηςΩΔΚ8ΩΚ3-ΝΟΗΣΥΜΒΑΣΗ182
17/07/2014 03:00:0023/07/2014 09:45:49Έγκριση της μελέτης : «Κατασκευή νέου Κλειστού Γυμναστηρίου 3.500 θέσεων Βιοκλιματικό – Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Δήμου Νέας Σμύρνης»Ω7ΙΗΩΚ3-ΞΤΙΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ181
08/07/2014 03:00:0009/07/2014 16:26:33Σύσταση εκατόν έξι (106) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων.ΨΟΕΛΩΚ3-51ΜΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ156
08/07/2014 03:00:0010/07/2014 15:24:26Έγκριση ταμειακού απολογισμού 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης».78Φ6ΩΚ3-Β91ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ160
08/07/2014 03:00:0015/07/2014 11:50:28Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την άσκηση αγωγής διανομής.ΒΤΨΝΩΚ3-ΖΙΜΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ159
08/07/2014 03:00:0015/07/2014 12:00:51Έγκριση διάθεσης πίστωσης - Καταβολή αποζημίωσης από πτώση δέντρου.6ΥΗ0ΩΚ3-ΝΡ9ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ180
08/07/2014 03:00:0010/07/2014 14:57:27Ε’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.6ΧΦΕΩΚ3-Χ39ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ157
08/07/2014 03:00:0009/07/2014 14:44:10Άσκηση ή μη ένδικων μέσων.ΒΖΘΝΩΚ3-ΞΥΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ155
08/07/2014 03:00:0015/07/2014 11:56:51Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου : «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ». Αρ. Μελ.: 22/12.Ω8ΩΥΩΚ3-ΒΚΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ171
08/07/2014 03:00:0015/07/2014 14:31:15Πρόταση τροποποίησης οικοπέδου επί των οδών Μίμαντος και Παρασκευοπούλου στο Ο.Τ. 172 του Ρ.Σ. Ν. Σμύρνης.68Π0ΩΚ3-4ΚΗΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ158
08/07/2014 03:00:0009/07/2014 14:36:36Eγκριση κληρωθέντων Επιτροπών : α) Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης Προμηθειών, β) Επιτροπή Παραλαβής Προμηθειών.78Θ6ΩΚ3-7ΔΟΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ154
04/06/2014 03:00:0016/06/2014 11:26:473ης Αναμόρφωση και στοχοθεσίας προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης».ΩΧΙΥΩΚ3-ΧΞΗΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ141
04/06/2014 03:00:0016/06/2014 11:18:02Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 20146ΕΛΞΩΚ3-9ΛΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ144
04/06/2014 03:00:0016/06/2014 12:07:15Έγκριση διάθεσης πίστωσης – Καταβολή αποζημίωσης από πτώση δένδρου.7ΤΠΥΩΚ3-0ΙΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ153
04/06/2014 03:00:0016/06/2014 12:02:04Έγκριση διάθεση πίστωσης – Καταβολή αποζημίωσης από πτώση δένδρου.Ω73ΔΩΚ3-50ΚΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ152
04/06/2014 03:00:0016/06/2014 11:55:31Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την απ’ ευθείας ανάθεση της «Προμήθεια βενζίνης & πετρελαίου κίνησης» για την ομάδα Α.Ω8ΞΛΩΚ3-Τ2ΑΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ145
04/06/2014 03:00:0017/06/2014 10:01:01Άσκηση ενδίκων μέσων.ΒΧΔ0ΩΚ3-6Ψ1ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ143
04/06/2014 03:00:0017/06/2014 09:55:35Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων.7ΚΗΖΩΚ3-Ι9ΖΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ142
04/06/2014 03:00:0026/06/2014 10:54:27Λήψη Απόφασης σχετικά με την κατάργηση – μη εφαρμογή του Ν. 4250/2014 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων βάσει της υποχρεωτικής ποσόστωσης.7Σ85ΩΚ3-ΧΑ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139
04/06/2014 00:00:0005/06/2014 16:59:08Λήψη απόφασης επί της υπ’ αρ. 6300/2010 αμετακλήτου αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών.ΒΙΥΗΩΚ3-7Χ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140
22/04/2014 00:00:0013/05/2014 11:17:33Δ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.ΒΙΦ2ΩΚ3-ΛΣ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ122
22/04/2014 00:00:0002/05/2014 11:10:02Δ’ Τροποποίηση Στοχοθεσίας του Δήμου για το οικ. έτος 2014.ΒΙΦ1ΩΚ3-0ΚΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ123
22/04/2014 00:00:0002/05/2014 11:18:06Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Νέας Σμύρνης του Δ’ τριμήνου 2013.ΒΙΦ1ΩΚ3-Α15ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ125
22/04/2014 00:00:0002/05/2014 11:14:05Δ’ Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικ. έτος 2014.ΒΙΦ1ΩΚ3-ΞΞΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ124
22/04/2014 00:00:0002/05/2014 11:22:49Λήψη απόφασης για τον ορισμό τέλους χρήσης κοινοχρ. χώρου για το κουβούκλιο του περιπτέρου που καταλαμβάνει η κατασκευή του σύμφωνα με την υποπαρ. Στ2 του Ν. 4093/2012 περί θεσμικού πλαισίου των περιπτέρων.ΒΙΦ1ΩΚ3-Ο2ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ128
22/04/2014 00:00:0002/05/2014 11:43:01Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ».ΒΙΦ1ΩΚ3-3ΔΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ137
22/04/2014 00:00:0005/05/2014 10:44:15Έγκριση Β’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ».ΒΙΦΓΩΚ3-Σ39ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ126
22/04/2014 00:00:0023/04/2014 14:50:49Aποδοχή του ποσού #110.209,56# € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Σχολικό Τροχονόμο Α’ εξαμήνου 2014 – Κατανομή και διάθεση του ποσού των #110.044,25# € στις Ε.Σ.Ε. του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΙ0ΒΩΚ3-Μ59ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ129
22/04/2014 00:00:0023/04/2014 14:41:26Έγκριση και διάθεση πίστωσης που αφορά αναδρομικά επιδόματος θέσης υπαλλήλου του Δήμου μας.ΒΙ0ΒΩΚ3-ΞΜΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ138
22/04/2014 00:00:0023/04/2014 14:16:40Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση και την απευθείας ανάθεση της «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του». Αρ. Μελ.: 81/2013.ΒΙ0ΒΩΚ3-ΧΛΒΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ136
22/04/2014 00:00:0024/04/2014 14:58:31Διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση και απευθείας ανάθεσης της «Προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του». Αρ. Μελ.: 81/2013.ΒΙ07ΩΚ3-533ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ136
22/04/2014 00:00:0013/05/2014 14:25:262η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 και Στοχοθεσίας 2014 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».ΒΙΦ2ΩΚ3-Δ63ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ120
22/04/2014 00:00:0023/04/2014 14:37:17Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #3.528,99# € που αφορά αναδρομικά αναστολής καθηκόντων υπαλλήλου του Δήμου μας.ΒΙ0ΒΩΚ3-Θ6ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ127
28/03/2014 00:00:0028/03/2014 12:46:42Πρακτικό Ορκωμοσίας της Δημοτικής Συμβούλου κας Αργυράκη ΜαγδαληνήςΒΙΞΕΩΚ3-228ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ15775
27/03/2014 00:00:0016/04/2014 14:48:19Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #15.000,00# € που αφορά καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75.ΒΙΗΝΩΚ3-ΛΚΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84
27/03/2014 00:00:0016/04/2014 12:50:03Έγκριση υλοποίησης προγράμματος «Αθλοδιακοπές».ΒΙΗΝΩΚ3-ΞΩΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91
27/03/2014 00:00:0016/04/2014 14:54:34Επικύρωση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου ετών 2012-2013.ΒΙΗΝΩΚ3-5Χ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78
27/03/2014 00:00:0016/04/2014 14:03:04Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Κατασκευή Εξωτερικών Εκδηλώσεων». Αρ. Μελ.: 101/2012.ΒΙΗΝΩΚ3-ΛΞΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96
27/03/2014 00:00:0007/05/2014 15:09:582η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης».ΒΙΦΙΩΚ3-Δ28ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ77
27/03/2014 00:00:0009/04/2014 12:36:22α) Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού #60.000# ευρώ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης, β) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #60.000# ευρώ στις ΕΣΕ».ΒΙΗ3ΩΚ3-ΙΞΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ75
27/03/2014 00:00:0003/04/2014 10:46:11α) Έγκριση ειδικότερων όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ», β) Εξουσιοδότησης του κου Δημάρχου για την υπογραφή της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.ΒΙΗΓΩΚ3-ΜΕΚΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ74
27/03/2014 00:00:0003/04/2014 12:01:35Έγκριση Μελέτης του έργου : «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων|. Αρ. Μελ.: 10/2014.ΒΙΗΓΩΚ3-Θ61ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ101
27/03/2014 00:00:0003/04/2014 11:06:35Έγκριση οικ. Απολογισμού 2013 ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε. A/θμιας εκπ/σης Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒΙΗΓΩΚ3-Τ2ΩΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ82
27/03/2014 00:00:0003/04/2014 11:11:11Έγκριση οικ. Απολογισμού 2013 ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε. Β/θμιας εκπ/σης Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΙΗΓΩΚ3-ΠΔ1ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ83
27/03/2014 00:00:0003/04/2014 11:16:17Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της εργασίας «Εργασίες διαμόρφωσης νέων χώρων ΚΕΠ και Ληξιαρχείου» Αρ. Μελ.: 125/2013.ΒΙΗΓΩΚ3-8ΥΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90
27/03/2014 00:00:0003/04/2014 12:31:55Γ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014.ΒΙΗΓΩΚ3-Θ1ΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ79
27/03/2014 00:00:0009/04/2014 12:39:53Γ’ Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικ. έτος 2014.ΒΙΗ3ΩΚ3-5Κ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81
27/03/2014 00:00:0003/04/2014 11:27:22Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ύψους #15.000# € που αφορά την οργάνωση αθλητικών προγραμμάτων του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΙΗΓΩΚ3-ΜΦΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93
27/03/2014 00:00:0003/04/2014 11:47:17Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Κατασκευή Φρεατίων Υδροσυλλογής». Αρ.Μελ.: 57/2011.ΒΙΗΓΩΚ3-60ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97
27/03/2014 00:00:0003/04/2014 12:08:21Δέσμευση Δημόσιου Χώρου για κατασκευή θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ.ΒΙΗΓΩΚ3-ΔΘΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ102
27/03/2014 00:00:0003/04/2014 11:37:25Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού ύψους #5.000# € που αφορά την προμήθεια αναλωσίμων και αναμνηστικών για τις Αθλητικές Εκδηλώσεις του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΙΗΓΩΚ3-ΘΥΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95
27/03/2014 00:00:0003/04/2014 11:57:21Έγκριση Μελέτης του έργου : «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά Κτίρια Δήμου Νέας Σμύρνης». Αρ. Μελ.: 8/2014.ΒΙΗΓΩΚ3-8Ρ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ100
27/03/2014 00:00:0003/04/2014 11:31:10Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ύψους #7.500# €, που αφορά φυλλάδια κάρτες και προσκλήσεις για τις Αθλητικές Εκδηλώσεις του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΙΗΓΩΚ3-217ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94
27/03/2014 00:00:0003/04/2014 12:26:46Γ’ Τροποποίηση Στοχοθεσίας του Δήμου για το οικ. έτος 2014.ΒΙΗΓΩΚ3-ΚΤΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ80
27/03/2014 00:00:0003/04/2014 11:19:52Έγκριση διοργάνωσης και δαπάνης για την Ημέρα Αθλητισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΙΗΓΩΚ3-ΠΞΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ92
27/03/2014 00:00:0009/04/2014 13:04:00Ανανέωση σύμβασης του Δήμου Νέας Σμύρνης με την εταιρεία «CYCLOPOLIS ΕΠΕ».ΒΙΗ3ΩΚ3-446ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ99
27/03/2014 00:00:0003/04/2014 11:52:43α) Έγκριση όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έργο «Κατασκευή 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Νέας Σμύρνης(οδός Σινώπης), β) Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους #2.300.084# € από την Περιφέρεια Αττικής (Φορέας 04072, ΚΑΕ 9733.04.014), γ) Εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο για την υπογραφή της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.ΒΙΗΓΩΚ3-Ε3ΘΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ98
20/03/2014 00:00:0003/04/2014 11:42:44Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Κατασκευή Εξωτερικών Εκδηλώσεων». Αρ. Μελ.: 101/2012.ΒΙΗΓΩΚ3-ΕΤΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96
07/03/2014 00:00:0010/03/2014 13:26:56Αποδοχής του ποσού #100.941,19# ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης – κατανομής και διάθεσης του ποσού των #100.789,78# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΙΚΣΩΚ3-ΜΟΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ73
27/02/2014 00:00:0019/03/2014 14:08:36Επαναλειτουργία του Πολυιατρείου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στη Νέα Σμύρνη.ΒΙΞΟΩΚ3-ΓΤΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56
27/02/2014 00:00:0013/03/2014 10:40:01Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου : «Αποκατάσταση Διατηρητέου Αιδινίου 28».ΒΙΚΜΩΚ3-60ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72
27/02/2014 00:00:0019/03/2014 14:24:461η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός»ΒΙΞΟΩΚ3-ΛΤΘΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ55
27/02/2014 00:00:0019/03/2014 14:13:261η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικ. έτους 2014, του ΝΠΔΔ: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».ΒΙΞΟΩΚ3-Σ43ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ60
27/02/2014 00:00:0017/03/2014 14:42:04Β’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.ΒΙΚΖΩΚ3-0ΤΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ57
27/02/2014 00:00:0012/03/2014 14:04:48Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #711,81# €, που αφορά την εξόφληση ηλεκτρικού ρεύματος, του κατ/τος Πλατείας Καρύλλου, όπου ο Δήμος στέγαζε την Δημοτική Αστυνομία.ΒΙΚ5ΩΚ3-Π63ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64
27/02/2014 00:00:0017/03/2014 14:48:26Υπογραφή Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού στο πλαίσιο της υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» για το έτος 2013.ΒΙΚΖΩΚ3-ΜΘΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71
27/02/2014 00:00:0012/03/2014 13:44:001η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού και της Στοχοθεσίας οικ. έτους 2014 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη».ΒΙΚ5ΩΚ3-ΦΤΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ54
27/02/2014 00:00:0013/03/2014 09:40:50Ανατροπή Αποφάσεων Αναλήψεων Υποχρεώσεων.ΒΙΚΜΩΚ3-ΨΜ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67
27/02/2014 00:00:0013/03/2014 10:45:56Παρατάσεις ΜισθώσεωνΒΙΚΜΩΚ3-0ΕΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61
27/02/2014 00:00:0017/03/2014 14:56:09Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #27.128,63# €, που αφορά την πληρωμή τιμολογίων παροχής υπηρεσιών οικ. έτους 2013.ΒΙΚΖΩΚ3-Ο3ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62
27/02/2014 00:00:0018/03/2014 10:58:53Έγκριση αποστολής αιτήματος πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής ΑγωγήςΒΙΞΠΩΚ3-6ΣΦΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ53
27/02/2014 00:00:0012/03/2014 13:52:35Β’ Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικ. έτος 2014ΒΙΚ5ΩΚ3-ΤΛΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59
27/02/2014 00:00:0012/03/2014 13:56:27Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.125,83# €, που αφορά την πληρωμή κοινοχρήστων του Δημοτικού μας κτιρίου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 78.ΒΙΚ5ΩΚ3-ΟΚ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ63
27/02/2014 00:00:0012/03/2014 13:39:27Χαρακτηρισμός της ανωνύμου οδού μεταξύ της Πλατείας της Εστίας Νέας Σμύρνης και της Πλατείας Χρυσοστόμου ΣμύρνηςΒΙΚ5ΩΚ3-ΛΟΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ52
27/02/2014 00:00:0012/03/2014 13:49:02Β’ Τροποποίηση στοχοθεσίας του Δήμου για το οικ. έτος 2014.ΒΙΚ5ΩΚ3-Τ57ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58
11/02/2014 00:00:0018/02/2014 10:56:36A’ Aναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.ΒΙΕ4ΩΚ3-ΨΕΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ26
11/02/2014 00:00:0018/02/2014 10:02:46Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 264/13 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.ΒΙΕ4ΩΚ3-1ΗΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24
11/02/2014 00:00:0018/02/2014 10:16:50Ορισμός υπολόγου για το έργο : «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια Δήμου Νέας Σμύρνης».ΒΙΕ4ΩΚ3-ΛΦ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39
11/02/2014 00:00:0018/02/2014 10:23:36Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #678,64# € για προμήθεια διατραπεζικών συστημάτων.ΒΙΕ4ΩΚ3-ΑΦ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41
11/02/2014 00:00:0019/03/2014 12:59:08Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.697,05 # €, που αφορά την Αιμοδοσία που θα διεξαχθεί στις 22 και 23 Mαρτίου 2014 από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης, υποστηριζόμενη από το Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».ΒΙΞΟΩΚ3-3Σ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25
11/02/2014 00:00:0014/02/2014 12:19:49Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με Συμβάσεις Μίσθωσης ΈργουΒΙΡ8ΩΚ3-319ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ31
11/02/2014 00:00:0014/02/2014 12:24:04Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου και Συμβάσεις Ορισμένου χρόνου, που η μισθοδοσία τους θα καλύπτεται με ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίμου ωφελουμένων πολιτών- κατοίκωνΒΙΡ8ΩΚ3-7ΞΝΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ33
11/02/2014 00:00:0018/02/2014 10:10:00Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.697,05 # €, που αφορά την Αιμοδοσία που θα διεξαχθεί στις 22 και 23 Mαρτίου 2014 από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης, υποστηριζόμενη από το Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».ΒΙΕ4ΩΚ3-6ΥΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25
11/02/2014 00:00:0018/02/2014 10:13:21Α’ Τροποποίηση στοχοθεσίας του Δήμου για το οικ. έτος 2014.ΒΙΕ4ΩΚ3-1Ε3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27
11/02/2014 00:00:0018/02/2014 10:20:05Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #96,68# € για κοινόχρηστα Δημ. Κτιρίου (Γ’ΚΑΠΗ).ΒΙΕ4ΩΚ3-ΑΩ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40
11/02/2014 00:00:0025/02/2014 16:29:59Λήψη απόφασης για αποστολή βοήθειας στους σεισμοπαθείς της Κεφαλονιάς.ΒΙΕΡΩΚ3-ΟΞΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29
11/02/2014 00:00:0002/05/2014 11:47:21Αναστολή των υπ. αρ. 262 και 263/13 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μονοδρόμηση της οδού ΣοφούληΒΙΦ1ΩΚ3-ΚΤ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23
11/02/2014 00:00:0026/02/2014 10:30:27Α΄ Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το Οικ. Έτος 2014ΒΙΕΕΩΚ3-0ΘΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28
11/02/2014 00:00:0011/02/2014 13:54:20Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.ΒΙΡΜΩΚ3-ΤΔΗΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ30
11/02/2014 00:00:0011/02/2014 13:58:08Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας (2) μηνών για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2014.ΒΙΡΜΩΚ3-ΥΝΕΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ32
11/02/2014 00:00:0013/02/2014 13:46:43Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #276.000,00# € για την επιχορήγηση Πολιτιστικών – Αθλητικών & Εξωραϊστικών Συλλόγων – Ιερών Ναών της Πόλης για το οικ. έτος 2014.ΒΙΡΧΩΚ3-6ΓΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42
29/01/2014 00:00:0004/02/2014 11:56:03Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου : «Εξυγίανση και αποκατάσταση εκτεταμένων καθιζήσεων αγωγών όμβριων». Αρ. Μελ.: 99/2012.ΒΙΡΤΩΚ3-ΨΞ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19
29/01/2014 00:00:0004/02/2014 11:21:52Oρισμός Μελών Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών διαφορώνΒΙΡΤΩΚ3-ΩΨΜΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ1
29/01/2014 00:00:0004/02/2014 11:27:18Μίσθωση ακινήτουΒΙΡΤΩΚ3-ΘΓ7ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ2
29/01/2014 00:00:0004/02/2014 12:04:58Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Κατασκευή – αναπλάσεις νησίδων» με αρ. μελ. : 145/12.ΒΙΡΤΩΚ3-ΧΝ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21
29/01/2014 00:00:0004/02/2014 12:00:32Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Νέας Σμύρνης».ΒΙΡΤΩΚ3-ΤΡ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20
29/01/2014 00:00:0004/02/2014 12:08:50α) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης», β) Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του ως άνω έργου.ΒΙΡΤΩΚ3-ΜΦΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22
29/01/2014 00:00:0004/02/2014 11:52:07Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Η/Φ ΟΔΩΝ» με αρ. μελ. : 238/2008.ΒΙΡΤΩΚ3-3ΟΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18
29/01/2014 00:00:0004/02/2014 11:32:16Αποδοχή ή μη πρότασης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό.ΒΙΡΤΩΚ3-ΑΛΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4
29/01/2014 00:00:0004/02/2014 11:46:47Παραχώρηση χώρου στάθμευσης ενός ασθενοφόρου.ΒΙΡΤΩΚ3-Α44ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17
29/01/2014 00:00:0004/02/2014 11:39:32Ανανέωση της ασφαλιστικής σύμβασης των δημοτικών οχημάτωνΒΙΡΤΩΚ3-Ξ0ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16
29/01/2014 00:00:0006/02/2014 14:14:42Καταστροφή επικίνδυνου χημικού υλικού.ΒΙΡΔΩΚ3-ΧΜΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3
29/01/2014 00:00:0003/02/2014 13:44:35Υποβολή πρότασης πράξης για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης 59/24.12.2013 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της Ε.Ε.Τ.Α.Α.ΒΙΡΥΩΚ3-ΥΟΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15