Ο ∆ήµος Νέας Σµύρνης ενισχύοντας την ενεργό συµµετοχή των πολιτών µε σκοπό την ενδυνάµωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και την κοινωνική συνοχή ανέπτυξε µία ακόµη δράση. Η οµάδα των Εθελοντών ∆ικηγόρων παρέχει δωρεάν και υπεύθυνα Νοµικές Συµβουλές σε ανέργους, ανασφάλιστους, ενταγµένους στις κοινωνικές δοµές του ∆ήµου.

Η όξυνση και επέκταση του φαινοµένου της απορρύθµισης των κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών στη χώρα µας δηµιουργούν την ανάγκη για δηµιουργία ενός δικτύου προστασίας, τόσο για τα νοικοκυριά που πλήττονται από την φτώχεια, όσο και για εκείνα που απειλούνται από τον κοινωνικό αποκλεισµό, µε την λήψη Νοµικών Συµβουλών. Παρέχονται εξατοµικευµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες για την επίλυση ειδικών νοµικών θεµάτων για σοβαρά οικονοµικά ζητήµατα και όχι µόνο, που απασχολούν τα νοικοκυριά.

Η συµβουλευτική αφορά θέµατα όπως:

  • Ρύθµιση χρεών
  • ∆ικαιώµατα ΑΜΕΑ
  • Οικογενειακές διενέξεις
  • Θέµατα ακινήτων κ.α.

Διεύθυνση: Αδριανουπόλεως 18, ΤΚ171 24 Νέα Σµύρνη | χάρτης
Τηλ.: 213 2025882

Κατόπιν ραντεβού