Κατάθεση οικονομικών προσφορών για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Δράσεις για τις εργασίες ανακαίνισης Κ.Ε.Π. για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Κ.Ε.Π.»

    Σχετικά έγγραφα: αρχεία μέγεθος λήψεις προσκληση καταθεσης οικονομικων προσφορων - ΚΕΠ--ΑΠ-36377--2022---sign______ΑΔΑΜ---22PROC011917210 2 MB 17

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΧΟΘΕΡΜΟΫΔΡΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

  Συνημμένα έγγραφα της απευθείας ανάθεσης του έργου “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΧΟΘΕΡΜΟΫΔΡΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ” αρ. μελ. 45/2022   Σχετικά έγγραφα: αρχεία μέγεθος λήψεις 00. Τευχος μελέτης (045-22)-sign 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ επαναληπτική δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου, ισογείου χώρου, για την δημιουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου, σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 23/2022 αποφάσεως

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά μόνο βάση τιμής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση σταθερών σχολικών υποδομών στα γεωγραφικά όρια της πόλης μας, που θα στεγάσουν τα νήπια και τα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, προκηρύσσει πλειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του σχολικού κυλικείου του 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ Νέας Σμύρνης επί της

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης, προκηρύσσει πλειοδοτικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του σχολικού κυλικείου του 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ Νέας Σμύρνης επί

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης Κοινωνικών Δομών

Ο Δήμαρχος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει του κόστους με

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου, ισογείου χώρου,για την δημιουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου, σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 23/2022 αποφάσεως του Δημοτικού