Χορήγηση άδειας εκσκαφής
Για τη χορήγηση της άδειας εκσκαφής, τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στην Υπηρεσία μας είναι:
1. Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία), στην οποία θα αναφέρονται:
– οι οδοί όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες,
– η ημερομηνία έναρξης των εργασιών,
– ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσής τους και
– τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο του έργου.
Σημειώνεται ότι ο χρόνος εκτέλεσης θα είναι ανάλογος (κατά την κρίση της υπηρεσίας) με τα μήκη των αιτούμενων εκσκαφών. Ενδεικτικά δε θα εγκρίνεται άδεια που να περιλαμβάνει, στο ίδιο χρονικό διάστημα, πολλές οδούς με συνολικό μήκος εκσκαφών, άνω των 650m.

2. Σχέδιο σε κλίμακα από 1:100 έως 1:500 (ανάλογα με το μήκος της εκσκαφής), όπου θα φαίνονται:
– το σημείο και η διαδρομή της εκσκαφής,
– οι ονομασίες των οδών και
– το ή τα εκατέρωθεν οικοδομικά τετράγωνα των οδών που πρόκειται να πραγματοποιηθεί η εκσκαφή.

* Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δημαρχείου.
* Οι άδειες εκσκαφής, θα δίδονται κατόπιν αυτοψίας της αρμόδιας υπηρεσίας και ο εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης υπολογίζεται στις δέκα ημερολογιακές ημέρες.
* Οι εργασίες (τρόπος κατασκευής, μέτρα ασφαλείας, αποκαταστάσεις κλπ) εκτελούνται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο τυπικό κείμενο αδείας της υπηρεσίας.

Παράταση άδειας εκσκαφής

 • Δεν μπορεί η χρονική διάρκεια της παράτασης να υπερβαίνει το ήμισυ της διάρκειας που δόθηκε στην αρχική άδεια.
 • Δεν μπορούν οι παρατάσεις στο σύνολό τους να είναι περισσότερες από δύο.
 • Πρέπει να πρωτοκολλείται, να ελέγχεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο αδειών εκσκαφών και κατόπιν να εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας.

* Οι παραπάνω διαδικασίες πραγματοποιούνται στον 4ο και 5ο όροφο του Δημαρχείου, όπου στεγάζονται το Πρωτόκολλο και η Τεχνική Υπηρεσία και απαιτείται η πρωτότυπη άδεια που εκδόθηκε από την Υπηρεσία.
* Οι παρατάσεις αδειών εκσκαφής, εφόσον δεν υπάρχει κάποιο κώλυμα, θα δίδονται άμεσα.

Τέλος, μετά το πέρας των εργασιών, θα πραγματοποιείται αυτοψία από το προσωπικό του Δήμου μας, για να διαπιστώνεται η ορθή και πλήρης αποκατάσταση των ασφαλτοστρώσεων, πλακοστρώσεων, ραμπών ΑΜΕΑ, η απομάκρυνση μπαζών και άχρηστων υλικών, ο καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής κτλ.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας για την έκδοση αυτής της βεβαίωσης είναι:

Αίτηση (.pdf)

 • Η αίτηση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του Δημαρχείου.
 • Η ως άνω βεβαίωση, θα δίδεται κατόπιν αυτοψίας της αρμόδιας υπηρεσίας και ο εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης, υπολογίζεται στη μία εβδομάδα.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας για την έκδοση αυτής της βεβαίωσης είναι:

 • Αίτηση Πατήστε ΕΔΩ
 • Οικοδομική άδεια 
 • Συμβόλαιο
 • Λογαριασμό ρεύματος

Επισημαίνεται ότι:

 • Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε  φωτοαντίγραφα στο πρωτόκολλο του Δημαρχείου.
 • Οι ως άνω βεβαιώσεις, θα δίδονται κατόπιν αυτοψίας της αρμόδιας υπηρεσίας και ο εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης, υπολογίζεται στις δύο εβδομάδες.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας για την έκδοση αυτής της βεβαίωσης είναι:

Αίτηση (.pdf)

Επισημαίνεται ότι:

 • Η αίτηση υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του στο Δημαρχείου.
 • Η ως άνω βεβαίωση, θα δίδεται κατόπιν αυτοψίας της αρμόδιας υπηρεσίας και ο εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης, υπολογίζεται στη μία εβδομάδα.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας για την έκδοση αυτής της βεβαίωσης είναι:

Αίτηση (.pdf) (.doc) , όπου θα αναγράφεται η οδός που επιθυμείτε να διακοπεί, η αιτία της διακοπής, η ημερομηνία και η ώρα της διακοπής.

Επισημαίνεται ότι:

 • Σημειώνεται ότι στην περίπτωση διέλευσης αστικών συγκοινωνιών, απαιτείται έγκριση από τον Ο.Α.Σ.Α., ενώ στην περίπτωση διέλευσης δημοτικής συγκοινωνίας η έγκριση δίδεται υπηρεσιακά από το Δήμο μας. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, πρέπει η αίτηση σας, να πραγματοποιηθεί, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την επιθυμητή ημερομηνία διακοπής..
 • Υποβάλλεται στο πρωτόκολλο του  Δημαρχείου.
 • Η ως άνω βεβαίωση, θα δίδεται κατόπιν έγκρισης του προϊσταμένου της τεχνικής υπηρεσίας και ο εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης, υπολογίζεται στη μία ημέρα.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας για την έκδοση αυτής της άδειας είναι:

 • Αίτηση (.pdf) (.doc)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα
 • Παραχωρητήριο, αν υπάρχει (Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας)
 • Μη ανάκληση παραχωρητηρίου (Νομαρχία Αθηνών)
 • Συμβόλαια απ’ αρχής
 • Μεταγραφές συμβολαίων (Υποθηκοφυλακείο)
 • Πιστοποιητικά βαρών (Υποθηκοφυλακείο)
 • Μη εκποίησης (Υποθηκοφυλακείο) και
 • Μη διεκδίκησης (Υποθηκοφυλακείο).

Επισημαίνεται ότι:

– Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα στο πρωτόκολλο του  Δημαρχείου.

– Οι ως άνω άδειες θα δίδονται κατόπιν γνωμοδότησης του νομικού συμβουλίου, εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ο εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης, υπολογίζεται στους δύο μήνες.

Διαδικασία:
Ο ενδιαφερόμενος (ιδιοκτήτης / κατασκευαστής / οικοπεδούχος / διαχειριστής κ.ά), πρέπει να καταθέσει στο Δήμο αίτηση αποχέτευσης του ακινήτου και να καταβάλει:
α) τα δικαιώματα αγωγού: καταβάλλονται στον Δήμο ή στην ΕΥΔΑΠ (εξαρτάται, κατά περίπτωση, από το ποιος είναι ο φορέας που έχει κατασκευάσει τον αγωγό).
β) τα τέλη σύνδεσης του ακινήτου: καταβάλλονται στο Δήμο (η σύνδεση αποχέτευσης κατασκευάζεται από το Δήμο).

Ο ενδιαφερόμενος, είτε τηλεφωνικά είτε με απλή επίσκεψη στο Δημαρχείο, ενημερώνεται από την Υπηρεσία μας για τον φορέα / κατασκευαστή του αγωγού της αποχέτευσης που διέρχεται από τις όψεις του ακινήτου και στον οποίον πρέπει να καταβληθούν τα δικαιώματα του αγωγού (ΕΥΔΑΠ ή Δήμος).

όταν τα δικαιώματα αγωγού πρέπει να καταβληθούν στην ΕΥΔΑΠ:
ο ενδιαφερόμενος πρέπει πρώτα να μεταβεί στην ΕΥΔΑΠ και να καταβάλει την οφειλή που θα του βεβαιώσουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες και στη συνέχεια να προσέλθει στο τμήμα αποχετεύσεων του Δήμου για να καταθέσει αίτηση σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης και να καταβάλει μόνο τα τέλη σύνδεσης.

όταν τα δικαιώματα αγωγού πρέπει να καταβληθούν στο Δήμο:
ο ενδιαφερόμενος, χωρίς να απαιτείται να μεταβεί στην ΕΥΔΑΠ, προσέρχεται κατευθείαν στο Δήμο και καταθέτει την αίτηση σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης και καταβάλει τα δικαιώματα αγωγού και τα τέλη σύνδεσης.

Και στις δύο περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης και την παραδίδει στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος αποχέτευσης μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Ο υπάλληλος ελέγχει τα στοιχεία και την πληρότητα της αίτησης, καθώς επίσης, από το αρχείο της Υπηρεσίας, βεβαιώνει τυχόν πληρωμένα δικαιώματα αγωγού από παλαιότερη αίτηση για το ίδιο ακίνητο, και ετοιμάζει το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα με το οποίο ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την αίτηση στο πρωτόκολλο.
Στην συνέχεια ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στο τμήμα εσόδων του Δήμου, όπου οι αρμόδιοι υπάλληλοι υπολογίζουν το ποσό πληρωμής και ετοιμάζουν βεβαιωτικό σημείωμα οφειλής (εντολή πληρωμής προς την ταμειακή υπηρεσία), με το οποίο ο ενδιαφερόμενος καταβάλει τη σχετική δαπάνη στο ταμείο του Δήμου και εν συνεχεία προσκομίζει στο τμήμα αποχετεύσεων του Δήμου φωτοτυπία της απόδειξης πληρωμής για ενημέρωση του αρχείου της Υπηρεσίας.
Ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος από υπάλληλο του τμήματος για την εξακρίβωση των τεχνικών στοιχείων που δηλώθηκαν στην αίτηση και σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πληρωμής και τον επιτόπιο τεχνικό έλεγχο κατασκευάζεται η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.

Δικαιολογητικά:
1) Αίτηση σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης (έντυπο της Υπηρεσίας).
Για τη συμπλήρωση απαιτούνται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, τα στοιχεία του ακινήτου και τεχνικά στοιχεία του ακινήτου και της εξόδου της εσωτερικής αποχέτευσης.
2) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1988 (έντυπο της Υπηρεσίας)
Βεβαιώνεται η σύνδεση του συγκεκριμένου ακινήτου και μόνο αυτού, με το δίκτυο αποχέτευσης ή, κατά περίπτωση, η διατήρηση, με ευθύνη του/της αιτούντα/σας, της υπάρχουσας (νόμιμης και οικονομικά τακτοποιημένης) παλαιάς σύνδεσης του ακινήτου, αν βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
3) Τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου (απλή φωτοτυπία)
4) Δίφυλλο έντυπο βεβαίωσης-χρέωσης του ακινήτου από ΕΥΔΑΠ (απλή φωτοτυπία), αν απαιτείται (απαιτείται μόνο στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί τα δικαιώματα αγωγού στην ΕΥΔΑΠ.)

«Έντυπο αίτησης σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης»