Εξυπηρετούμενοι:

Κάτοικοι ή/και δημότες Νέας Σμύρνης άτομα με αναπηρίες, ηλικιωμένα, και μοναχικά με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης στην επιμέλεια του σπιτιού τους και με χρόνια προβλήματα υγείας.

Δικαιολογητικά:

Για την ένταξη στο πρόγραμμα το μόνο που απαιτείται είναι η λήψη κοινωνικού και νοσηλευτικού ιστορικού μετά από επίσκεψη που πραγματοποιείται στο σπίτι του αιτούμενου. Η συχνότητα των επισκέψεων των στελεχών στους εξυπηρετούμενους καθορίζεται ανάλογα με το αίτημα και τις ανάγκες του καθενός από μια φορά την εβδομάδα έως και κάθε μέρα και αφορά όλες τις ειδικότητες του προγράμματος.

Εξυπηρετούμενοι:

Κάτοικοι ή δημότες Νέας Σμύρνης 60 ετών και άνω.

Δικαιολογητικά:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2. Φωτοτυπία τιμολογίου ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου), COSMOTE (ή άλλου παρόχου) ή ΕΥΔΑΠ που να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του νέου μέλους.
3. Σε περίπτωση ενοικίου, χρειάζεται φωτοτυπία μισθωτηρίου του σπιτιού.
4. Ετήσια συνδρομή 2 ευρώ.
5. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας.
6. Οι δημότες προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση από την υπηρεσία.
2. Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3. Επίδειξη πρόσφατου τιμολογίου ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου). Σε περίπτωση που το τιμολόγιο είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη, αποδεικτικό ενοικίασης του σπιτιού.

Η Κοινωνική Υπηρεσία εξυπηρετεί ατομικές περιπτώσεις χρησιμοποιώντας όλες τις μεθόδους κοινωνικής εργασίας, και ειδικότερα τη διαμεθοδική. Τα αιτήματα που καταφθάνουν στην Υπηρεσία είναι κυρίως οικονομικής φύσεως, αλλά με την παρέμβαση των κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων εντοπίζεται το πραγματικό πρόβλημα και είτε επιλύεται από το επιστημονικό προσωπικό της Υπηρεσίας είτε παραπέμπεται σε κάποιο αρμόδιο φορέα, με τον οποίο υπάρχει στενή συνεργασία.

Δικαιολογητικά:

  • Κάτοικοι: Πρόσφατο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση που το τιμολόγιο είναι στο όνομα του ιδιοκτήτη, αποδεικτικό ενοικίασης του σπιτιού.
  • Δημότες: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δημοτολόγιο ή το ΚΕΠ ή από την Υπηρεσία (αυτεπάγγελτα).

Για αιτήσεις – δικαιολογητικά  απευθυνθείτε στα γραφεία του νεκροταφείου. Για σχετικά στοιχεία επικοινωνίας πατήστε εδώ.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας για την έκδοση αυτής της άδειας είναι:

  • Αίτηση (.pdf)
  • Άδεια κυκλοφορίας αναπηρικού οχήματος με ατέλεια ή μετασκευασμένο
  • Δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών – οδός Θεομήτορος, Αγ. Δημήτριος, 9856643, 9856611, 9856612)
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας (ενδεικτικά: λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κτλ)
  • Άδεια οδήγησης οχήματος (δίπλωμα)
  • Ιατρικές γνωματεύσεις, απόφαση από Υγειονομικές Επιτροπές που να είναι σε ισχύ και να περιγράφουν το ποσοστό αναπηρίας που αφορά την κινητικότητα των άκρων ή σε περίπτωση αναγκαίας, περιοδικής μετακίνησης του ασθενή για λόγους αποκατάστασης του, ζητείται βεβαίωση του αρμόδιου Δημόσιου φορέα στον οποίο απευθύνεται ο ασθενής για τους λόγους που μετακινείται
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι, δεν έχει στην ιδιοκτησία του ή δικαίωμα χρήσης θέσης στάθμευσης σε υπόγειο parking, pilotis ή άλλο χώρο, εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Σμύρνης και
  • Φωτοαντίγραφο εντύπου Ε9 Φορολογικής Δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι:

– Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα στο πρωτόκολλο του  Δημαρχείου.

– Οι ως άνω άδειες θα δίδονται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ο εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης, υπολογίζεται στον ένα μήνα.