Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2020.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 11:22:21Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός».65ΠΗΩΚ3-ΘΓΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58/2020
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 11:20:28Παράταση της υπ’ αρ. 14884/26-6-2019 σύμβασης του Δήμου Νέας Σμύρνης με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας- «ΔΗΜΑΡΕΤΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.».ΨΟΙ7ΩΚ3-9ΓΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54/2020
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 11:25:08Ορισμός Υπολόγου για την έκδοση ΧΕΠ, που αφορά «Αγορά κτηματογραφικών τοπογραφικών φύλλων κτλ., για ακίνητα του Δήμου Ν. Σμύρνης».Ω5ΕΦΩΚ3-ΦΛ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59/2020
27/03/2020 02:00:0027/03/2020 14:46:57Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.ΨΠΜΨΩΚ3-Β0ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ57/2020
27/03/2020 02:00:0027/03/2020 14:45:38Αναστολή καταβολής συνδρομών αθλητικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έχει διακοπεί η λειτουργία τους.ΩΖΙΧΩΚ3-87ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/2020
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 13:54:34Απαλλαγή από τέλη κοινοχρήστων χώρων και ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.ΩΥΙΔΩΚ3-ΑΟ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55/2020
13/03/2020 02:00:0017/03/2020 12:32:35Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις Παιδείας», με αρ. πρ. μελ. 27823/12-11-2019.6ΖΓΣΩΚ3-ΘΘΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ51/2020
13/03/2020 02:00:0017/03/2020 12:29:51Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος παλιάς θέσης ρέματος στα όρια εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης από Ο.Τ.437 έως 432», του Δήμου Ν. Σμύρνης, με αρ. μελ.4/2017.Ω8ΝΤΩΚ3-Κ2ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50/2020
13/03/2020 02:00:0017/03/2020 12:37:46Έγκριση διάθεση πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.Ω325ΩΚ3-ΣΚΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53/2020
13/03/2020 02:00:0017/03/2020 12:35:02Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αριθ. μελέτης 29/2018, για τις ομάδες Α1, Α5, Δ1 και ΣΤ1.6ΕΧΧΩΚ3-ΕΑΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ52/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:26:17Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Εξυγίανση πεύκων & καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων», με αρ. μελ. 39/2019.ΨΞ72ΩΚ3-8Τ4ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ44/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:27:50Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση και λειτουργία των Γωνιών Ανακύκλωσης και του προγράμματος διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων», με αρ. πρ. μελ. 29655/2019.6ΒΔ2ΩΚ3-Ψ9ΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ45/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:24:46Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη».ΨΗΔΛΩΚ3-ΠΓ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:34:34Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βαρελά Αικατερίνης.ΩΑΡΖΩΚ3-8ΦΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:29:26Έγκριση Πρακτικού Νο1 αποτελέσματος διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων-πεζοδρόμων», αρ. μελ. 59/2019.ΩΓ3ΤΩΚ3-104ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ46/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:33:08Έγκριση διάθεση πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.62Χ8ΩΚ3-9ΒΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:31:45Έγκριση αποδοχής ΠΟΕ οφειλής.6335ΩΚ3-ΣΩ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/2020
28/02/2020 02:00:0003/03/2020 14:48:48Εκκαθάριση οφειλής του Δήμου Ν. Σμύρνης προς το Σ.Ε.Φ.9ΡΩΛΩΚ3-2ΓΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41/2020
28/02/2020 02:00:0004/03/2020 11:47:34Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης».ΨΧ48ΩΚ3-ΣΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39/2020
28/02/2020 02:00:0003/03/2020 11:42:15Έγκριση διάθεση πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.ΨΤΕΥΩΚ3-ΞΔΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42/2020
28/02/2020 02:00:0003/03/2020 11:40:25Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2020 και διάθεση πιστώσεων.ΩΡ47ΩΚ3-ΕΔ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40/2020
18/02/2020 02:00:0020/02/2020 12:46:33Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων», με αρ. μελ. 27181/2019.6ΒΓΕΩΚ3-ΦΛΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ35/2020
18/02/2020 02:00:0020/02/2020 12:47:49Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 1223/12-06-2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Περιουσιακών – Εργατικών Διαφορών).ΨΟ0ΠΩΚ3-2ΦΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/2020
18/02/2020 02:00:0020/02/2020 12:42:15Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός».ΨΣ2ΩΩΚ3-220ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/2020
18/02/2020 02:00:0020/02/2020 12:48:44Έγκριση διάθεση πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.Ω7ΡΞΩΚ3-Ε06ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37/2020
18/02/2020 02:00:0020/02/2020 12:43:52Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αριθ. μελέτης 29/2018, για τις ομάδες Α1, Α2.1, Α5, Β1, Γ1, Δ1 & ΣΤ1.6ΦΠΖΩΚ3-691ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ33/2020
18/02/2020 02:00:0003/03/2020 11:36:57Έγκριση δαπανών & Έγκριση πιστώσεων συνολικού ποσού #30.284,23# €.687ΣΩΚ3-ΥΨ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38/2020
18/02/2020 02:00:0018/02/2020 14:38:371. Έγκριση ποσού 200 € για την αγορά δώρων & αναμνηστικών για το ταξίδι στη Σμύρνη. 2. Ορισμός υπολόγου.6Ε7ΠΩΚ3-ΞΩΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29/2020
18/02/2020 02:00:0018/02/2020 14:39:58Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.ΨΟΦ7ΩΚ3-ΙΕΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ30/2020
18/02/2020 02:00:0018/02/2020 14:41:15Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Δήμου Νέας Σμύρνης Οικονομικού έτους 2020.6Θ1ΥΩΚ3-Ε9ΒΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ31/2020
18/02/2020 02:00:0020/02/2020 12:44:57Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις Παιδείας», με αρ. πρ. μελ. 27823/12-11-2019.638ΘΩΚ3-77ΙΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ34/2020
14/02/2020 02:00:0003/03/2020 14:03:41Τροποποίηση της υπαρ. 27264/6-11-2019 σύμβασης «Φροντίδα και περιποίηση πρασίνου».Ω1Ω3ΩΚ3-ΨΟ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25/2020
14/02/2020 02:00:0017/02/2020 11:03:28Ορισμός Υπολόγου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ.)».Ω909ΩΚ3-ΛΒ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24/2020
14/02/2020 02:00:0017/02/2020 11:08:50Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Εξυγίανση πεύκων & Καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων», με αριθ. μελέτης 39/2019.Ψ4ΗΥΩΚ3-28ΒΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ27/2020
14/02/2020 02:00:0017/02/2020 11:06:21Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου εκπόνησης της υπηρεσίας «Έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου-Βιοκλιματικού Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου».6Ο7ΙΩΚ3-ΟΓΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26/2020
14/02/2020 02:00:0017/02/2020 11:00:45Ορισμός Δικαστικού/ών Επιμελητή/τών για επιδόσεις δικογράφων, εξωδίκων, κοινοποιήσεις, εκτελέσεις είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων κλπ., που αφορούν υποθέσεις του Δήμου.6Ψ0ΜΩΚ3-76ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23/2020
14/02/2020 02:00:0017/02/2020 11:14:13Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικών προσφορών, του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την οργάνωση και λειτουργία των γωνιών ανακύκλωσης και του προγράμματος διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων», με αρ. μελ. 29655/2019.6ΧΓΥΩΚ3-093ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ28/2020
07/02/2020 02:00:0012/02/2020 09:54:31Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 2449/17-12-2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (δ/σία εργατικών διαφορών).Ψ55ΙΩΚ3-7Τ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:36:51Έγκριση Πρακτικού, που αφορά το Διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 1/2018.ΩΜΗΥΩΚ3-Π0ΦΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ17/2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:34:41Έγκριση συμμετοχής του Δημάρχου και του Γ. Γραμματέα του Δήμου μας, σε συνέδριο στη Σμύρνη. Ορισμός υπολόγου.68Ν5ΩΚ3-ΟΕΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:38:18Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης», με αρ. μελ. 8/2019.ΨΡΒ1ΩΚ3-ΩΡ2ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ18/2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:42:41Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή-συντήρηση αύλειων χώρων Σ.Σ.», με αρ. μελ. 33/2018.6ΗΣ1ΩΚ3-Ζ4ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/20230
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:44:00Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και εξουσιοδότηση αυτού για παράσταση υπέρ του Δήμου και καθορισμός της αμοιβής του.9ΠΞΗΩΚ3-ΦΝΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20/2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:48:01Συμπλήρωση της υπαρ. 5/2020 ΑΟΕ, που αφορά τον ορισμό μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμού Δημοσίων Έργων, συνοπτικών διαγωνισμών (αρ.117 του Ν.4412/16) Δήμου Ν. Σμύρνης.6Ρ2ΜΩΚ3-1ΩΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21/2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:53:18Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικών προσφορών, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων», με αρ. μελ. 27181/2019.ΩΕΨΛΩΚ3-7Ρ5ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ22/2020
31/01/2020 02:00:0005/02/2020 10:55:44Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Τεχνικών προσφορών, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις Παιδείας», με αρ. πρ. μελ. 27823/2019.6793ΩΚ3-ΖΚΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ11/2020
31/01/2020 02:00:0005/02/2020 11:00:06Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων», με αρ. μελ. 82/2018.632ΡΩΚ3-8Ε4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13/2020
31/01/2020 02:00:0005/02/2020 10:51:59Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Σμύρνης, από 01/07/2019 έως τις 31/12/2019.ΩΔΠΠΩΚ3-Λ92ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/2020
31/01/2020 02:00:0005/02/2020 11:01:43Έγκριση 2ου ΑΠΕ, σύναψης 1ης ΣΣ του έργου «Ασφαλτοτάτητες οδών», με αρ. μελ. 59/2017.ΨΗ00ΩΚ3-Α1ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2020
31/01/2020 02:00:0005/02/2020 10:57:32Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους.609ΜΩΚ3-Χ78ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2020
17/01/2020 02:00:0017/01/2020 12:26:30Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμού Δημοσίων Έργων, συνοπτικών διαγωνισμών (αρ.117 του Ν.4412/16) Δήμου Ν. Σμύρνης.Ω2Ψ0ΩΚ3-Ν7ΛΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ5/2020
17/01/2020 02:00:0017/01/2020 12:31:18Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης», με αρ. μελ. 8/2019.97Β4ΩΚ3-ΦΚΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ6/2020
17/01/2020 02:00:0017/01/2020 12:43:11Έγκριση 3ου ΑΠΕ, σύναψης 2ης ΣΣΕ και παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κολυμβητηρίου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 44/2016.ΨΨΧΑΩΚ3-ΛΟΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9/2020
17/01/2020 02:00:0017/01/2020 12:40:39Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Εξυγίανση πεύκων & καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων», με αρ. μελ. 39/2019.ΨΚΣΟΩΚ3-ΛΟΨΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ7/2020
17/01/2020 02:00:0020/01/2020 12:59:18Έγκριση Πρακτικού Νο2 της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, και κατακύρωση της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ», αρ. μελ. 67/2019.ΩΛ85ΩΚ3-ΡΙΡΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ8/2020
03/01/2020 02:00:0010/01/2020 11:00:24Έγκριση όρων διακήρυξης-τεχνικής περιγραφής του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση και λειτουργία των πράσινων σημείων (Γωνιές Ανακύκλωσης) και του προγράμματος ΔσΠ βιοαποβλήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης», με αρ. μελ. πρωτ.: 29655/03-12-2019.ΨΗ6ΥΩΚ3-ΒΨ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/2020
03/01/2020 02:00:0010/01/2020 11:02:26Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελένης Παπαδοπούλου.ΨΤΨΨΩΚ3-ΡΟΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4/2020
03/01/2020 02:00:0010/01/2020 10:55:01Έγκριση Πρακτικού Νο1 της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, και ανάθεση της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ», αρ. μελ. 67/2019.Ω20ΒΩΚ3-Φ5ΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ1/2020
03/01/2020 02:00:0010/01/2020 10:56:46Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων-πεζοδρόμων», με αρ. μελ. 59/19.6Φ9ΠΩΚ3-ΜΙΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2020