Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2020.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
10/07/2020 03:00:0010/07/2020 15:30:34Λήψη απόφασης για την παράταση της υπ’αρ. 17935/23-07-2019 σύμβασης για την Υποστήριξη των Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας.ΨΜΘ5ΩΚ3-ΞΕΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ120/2020
10/07/2020 03:00:0010/07/2020 15:27:08Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου 2020.ΨΠΖΕΩΚ3-794ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ117/2020
10/07/2020 03:00:0010/07/2020 15:32:38Απόδοση λογ/σμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελευθερίας Μπαφαλούκα.9Ρ95ΩΚ3-Ε1ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ122/2020
10/07/2020 03:00:0010/07/2020 15:31:38Εξόφληση 3ης Πιστοποίησης Εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ»9ΖΘΗΩΚ3-4ΦΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ121/2020
10/07/2020 03:00:0010/07/2020 15:33:41Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμό που αφορά τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης», με αρ. μελ. 1/2018.6ΠΗΛΩΚ3-ΣΡΙΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ123/2020
10/07/2020 03:00:0010/07/2020 15:25:16Έγκριση τροποποίησης όρων Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης».ΨΩΛΜΩΚ3-ΒΩ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ116/2020
10/07/2020 03:00:0010/07/2020 15:28:19Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με αντικείμενο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» με αρ. μελ. 29/2018 για τις ομάδες Α1, Α5, Δ1.Ω781ΩΚ3-Ο4ΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ118/2020
10/07/2020 03:00:0010/07/2020 15:29:20Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος «Κουτί με είδη καθημερινών αναγκών για φοιτητές»ΨΦ8ΩΩΚ3-9ΞΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119/2020
26/06/2020 03:00:0026/06/2020 14:37:43Μείωση Μισθωμάτων ακινήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης λόγω της πανδημίας του COVID 19.9ΩΓΜΩΚ3-6ΜΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111/2020
26/06/2020 03:00:0026/06/2020 14:31:28Επανέλεγχος Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης για το Διεθνή Διαγωνισμό για την με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» της με αριθ. πρωτ.: 27181/05-11-2019 μελέτης.ΨΤ3ΡΩΚ3-5ΓΖΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ109/2020
26/06/2020 03:00:0026/06/2020 14:39:30Η΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ν. Σμύρνης.9ΟΙ5ΩΚ3-0Μ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ112/2020
26/06/2020 03:00:0026/06/2020 14:40:58Έγκριση Όρων Διακήρυξης – Τεχνικών Προδιαγραφών για το Συνοπτικό Διαγωνισμό που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ», με αρ. μελ. 1/2020.ΨΕΩΗΩΚ3-7ΞΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ114/2020
26/06/2020 03:00:0001/07/2020 09:46:47Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων- Εθνική Στέγη».69ΜΠΩΚ3-7ΦΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110/2020
26/06/2020 03:00:0001/07/2020 09:50:47Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #990,00# ευρώ, που αφορά την εκπαίδευση ψυχολόγου στη θεραπεία EDMR για επαγγελματίες ψυχικής υγείαςΩΑΖΚΩΚ3-ΑΛ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113/2020
26/06/2020 03:00:0001/07/2020 09:54:11Έγκριση για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & ΕνέργειαςΨ6ΨΚΩΚ3-ΦΚΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115/2020
17/06/2020 03:00:0019/06/2020 13:06:35Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανακαίνιση-υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης δημοτικού σταδίου Ν. Σμύρνης».ΨΚΧ5ΩΚ3-ΜΑΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ108/2020
17/06/2020 03:00:0019/06/2020 12:57:21Τροποποίηση της υπαρ. 31/2020 ΑΟΕ περί Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας Δήμου Ν. Σμύρνης, οικονομικού έτους 2020.6Σ8ΓΩΚ3-ΞΓΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ107/2020
17/06/2020 03:00:0019/06/2020 12:53:25Τροποποίηση της υπαρ. 90/2020 ΑΟΕ περί έγκρισης των όρων Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης».ΩΙΓΛΩΚ3-1ΔΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106/2020
12/06/2020 03:00:0016/06/2020 11:31:17Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», με αρ. πρ. μελ. 5947/2020.6ΣΡΙΩΚ3-ΣΨΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ101/2020
12/06/2020 03:00:0016/06/2020 11:36:57Ορισμός υπολόγου ως διαχειριστή πίστωσης, που αφορά «Πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Ν. Σμύρνης».6Χ76ΩΚ3-Η97ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ105/2020
12/06/2020 03:00:0015/06/2020 10:41:01Παράταση-ανανέωση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (18) δέκα οκτώ ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν.3584/2007, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού covid-19.Ω22ΘΩΚ3-ΒΣΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ99/2020
12/06/2020 03:00:0016/06/2020 11:29:37Έγκριση πρακτικού Νο2 και κατακύρωση της σύμβασης για το έργο: «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων-πεζοδρόμων», με αρ. μελ. 59/2019.Ω3ΦΝΩΚ3-7Χ4ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ100/2020
12/06/2020 03:00:0016/06/2020 11:32:42Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών και οικονομικών προσφορών, που αφορά τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», με αρ. πρ. μελ. 6613/14-4-2020.6ΘΕΦΩΚ3-Λ6ΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ102/2020
12/06/2020 03:00:0016/06/2020 11:35:47Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος και παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή-συντήρηση αύλειων χώρων Σ.Σ.», με αρ. μελ. 33/2018.Ψ3ΙΕΩΚ3-Ν48ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ104/2020
12/06/2020 03:00:0016/06/2020 11:34:22Γνωμοδότηση περί χρονικής παράτασης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων», με αρ. μελ. 81/2018.6ΨΘΧΩΚ3-27ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ103/2020
12/06/2020 03:00:0016/06/2020 11:27:08Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη».65Α7ΩΚ3-55ΡΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ98/2020
12/06/2020 03:00:0016/06/2020 11:24:17Δ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός».ΨΕΗ7ΩΚ3-Ι7ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97/2020
27/05/2020 03:00:0029/05/2020 12:54:28Λήψη απόφασης για το νέο ωράριο προσέλευσης του κοινού στην Υπηρεσία Εσόδων.6ΑΤΦΩΚ3-9ΞΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96/2020
27/05/2020 03:00:0029/05/2020 12:00:54Γνωμοδότηση περί χρονικής παράτασης σύμβασης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση υδρογεωρτήσεων», με αρ. μελ. 38/2019.6ΝΙΠΩΚ3-Α4ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95/2020
27/05/2020 03:00:0029/05/2020 11:57:03Τροποποίηση της υπαρ. 41/2020 ΑΟΕ περί εκκαθάρισης οφειλής του Δήμου Ν. Σμύρνης προς το Σ.Ε.Φ.Ω27ΖΩΚ3-Ι17ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93/2020
26/05/2020 03:00:0026/05/2020 14:25:14Μέτρα για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της Νέας Σμύρνης λόγω της πανδημίας του Covid 19.ΨΜΧ0ΩΚ3-ΤΧΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94/2020
22/05/2020 03:00:0027/05/2020 11:36:25Γ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός».6ΗΔΝΩΚ3-8ΕΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85/2020
22/05/2020 03:00:0027/05/2020 11:49:22Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης».Ψ4ΔΞΩΚ3-Μ9ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ88/2020
22/05/2020 03:00:0027/05/2020 11:33:13Έγκριση δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης συνολικού ποσού #58,11# ευρώ, που αφορά Φορολογικά Πρόστιμα και Προσαυξήσεις Οικονομικού Έτους 2020.Ψ0Ο3ΩΚ3-ΚΓΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ84/2020
22/05/2020 03:00:0027/05/2020 12:20:52Ορισμός Υπολόγου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ.)».ΨΒΦΛΩΚ3-Γ48ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ92/2020
22/05/2020 03:00:0027/05/2020 12:19:16Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελένης Παπαδοπούλου.ΨΞΙΕΩΚ3-Ζ6ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91/2020
22/05/2020 03:00:0027/05/2020 12:01:24Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», με αρ, μελ. 5947/2020.ΩΗΖΥΩΚ3-ΑΑΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ89/2020
22/05/2020 03:00:0027/05/2020 12:16:19Έγκριση όρων Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης».ΨΨΦΓΩΚ3-ΓΝΤΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ90/2020
22/05/2020 03:00:0022/05/2020 10:53:47Τροποποίηση της υπαρ. 197/2019 ΑΟΕ περί Ορισμού οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.Ψ0ΟΟΩΚ3-ΡΕ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ87/2020
22/05/2020 03:00:0022/05/2020 10:52:12Έγκριση: 1. της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με απευθείας ανάθεση 2. των τεχνικών προδιαγραφών που αφορά προμήθειες προστασίας από τον covid-19: Μέσων Ατομικής Προστασίας, Τεστ ενός βήματος για ανίχνευση αντισωμάτων IgΜ και ΙgG, Μηχανογραφικού υλικού, θερμομέτρων & καταγραφικού συστήματος της κεντρικής εισόδου του Δημαρχείου και εγκατάστασης αυτού. 3. των σχετικών Αποφάσεων Ανάθεσης του κ. Δημάρχου. 4. της Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.6ΚΒΛΩΚ3-3ΦΘΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ86/2020
15/05/2020 03:00:0020/05/2020 13:23:46Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους #17.986,09# ευρώ που αφορά πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.60ΧΦΩΚ3-ΞΦΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81/2020
15/05/2020 03:00:0015/05/2020 11:05:06Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους #981,53# ευρώ που αφορά πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.ΨΓΟΚΩΚ3-ΓΚΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82/2020
15/05/2020 03:00:0015/05/2020 11:06:14Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Γεωργίου Μαρίας.Ω9ΓΜΩΚ3-ΕΚΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83/2020
15/05/2020 03:00:0015/05/2020 10:57:30Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προτυποποίηση διαδικασιών εκκαθάρισης-Β΄ φάση».6ΛΝΠΩΚ3-6Τ9ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ80/2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 11:27:31Έγκριση Όρων Διακήρυξης-τεχνικών προδιαγραφών για το Συνοπτικό Διαγωνισμό με αντικείμενο «Ψηφιοποίηση αρχείου ανθρώπινου δυναμικού», με αρ.μελ 1/2020.6Ω77ΩΚ3-51ΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ75/2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 11:24:12Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη».ΩΨΗΚΩΚ3-ΝΨΚΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ74/2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 11:39:15Ορθή Επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 25/2020 ΑΟΕ, περί τροποποίησης της υπαρ. 27264/6-11-2019 σύμβασης «Συντήρηση και περιποίηση πρασίνου».ΨΦΠΝΩΚ3-Μ2ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79/2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 11:35:13Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», με αρ, μελ. 5947/2020.ΩΨΡ1ΩΚ3-7ΔΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ77/2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 11:37:36Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού ύψους #12.400# ευρώ που αφορά την παραγωγή ενημερωτικών μηνυμάτων για την αντιμετώπιση του Covid-19 στο Δήμο Ν. Σμύρνης.ΨΟΩΙΩΚ3-4ΥΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78/2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 11:30:58Έγκριση όρων διακήρυξης-τεχνικών προδιαγραφών, για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», με αρ. μελ. 6613/14.4.2020.ΩΝΑ6ΩΚ3-ΒΚΚΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ76/2020
04/05/2020 03:00:0007/05/2020 08:26:10Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης λειτουργίας και χρήσης διαδικτυακής πλατφόρμας.6855ΩΚ3-ΟΥΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71/2020
04/05/2020 03:00:0007/05/2020 08:27:00Διαβίβαση Πρακτικού Ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για τις ομάδες Α1, Α5 και Δ1 που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» με αριθ. Μελ. 29/2018.ΩΛΘΕΩΚ3-ΖΛΡΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ72/2020
04/05/2020 03:00:0007/05/2020 08:25:24Προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».ΩΧΦΑΩΚ3-ΞΣ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70/2020
04/05/2020 03:00:0007/05/2020 08:28:13Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό μειοδότη του έργου: «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων-πεζοδρόμων», με αρ. μελ. 59/2019.6ΩΤ2ΩΚ3-ΖΟΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ73/2020
24/04/2020 03:00:0024/04/2020 12:31:01Αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.ΩΣ2ΨΩΚ3-ΝΚΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68/2020
24/04/2020 03:00:0024/04/2020 12:32:07Επικαιροποίηση της υπαρ. 14/2020 Α.Ο.Ε. και έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ ΟΔΩΝ», με αρ.μελ. 59/2017.9ΠΡ7ΩΚ3-0Ψ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69/2020
24/04/2020 03:00:0024/04/2020 12:29:13Ε΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.67ΣΡΩΚ3-7Α8ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ67/2020
15/04/2020 03:00:0015/04/2020 11:43:03Έγκριση: 1. της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με αντικείμενο «Προμήθεια χημικού υγρού για κάδους και κοινόχρηστους χώρους». 2. των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2/2020 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών. 3. της υπαρ. πρ. 6263/07-04-2020 Απόφασης Δημάρχου. 4. της Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τον Κ.Α.Ε. 20.6633.0003 με ενίσχυση ποσού ύψους 15.000,00 €.646ΕΩΚ3-ΒΗΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65/2020
15/04/2020 03:00:0015/04/2020 11:47:43Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ενός οχήματος, κατόπιν εισηγήσεως της ΚΕΔΕ, από την εταιρεία LION RENTAL A.E., για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προς ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών (Βοήθεια στο σπίτι, κ.τ.λ.).ΨΧΒΒΩΚ3-086ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66/2020
07/04/2020 03:00:0007/04/2020 13:06:17Πρόσληψη (21) είκοσι ενός ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν.3584/2007, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού covid-19.Ω0ΘΓΩΚ3-74ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63/2020
06/04/2020 03:00:0008/04/2020 13:24:51Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 412,14 ευρώ που αφορά την κάλυψη δύο (2) υπαλλήλων του Δήμου μας για έξοδα τεστ εξέτασης του COVID-19.6ΓΟΟΩΚ3-ΝΘΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64/2020
03/04/2020 03:00:0008/04/2020 13:22:30Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων», με αρ. μελ. 27181/2019.6ΥΛΘΩΚ3-674ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ61/2020
03/04/2020 03:00:0007/04/2020 13:01:36Έγκριση και διάθεση πίστωσης των υπαρ. 5891, 5864 & 5881/24-3-2020 Αποφάσεων Δημάρχου.ΩΩΧ6ΩΚ3-Κ5ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62/2020
03/04/2020 03:00:0008/04/2020 13:17:14Έγκριση Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών για το Συνοπτικό Διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», με αρ. πρ. μελ. 5947/27-03-2020.6ΠΗΤΩΚ3-ΟΒΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ60/2020
27/03/2020 02:00:0027/03/2020 14:45:38Αναστολή καταβολής συνδρομών αθλητικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έχει διακοπεί η λειτουργία τους.ΩΖΙΧΩΚ3-87ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/2020
27/03/2020 02:00:0027/03/2020 14:46:57Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.ΨΠΜΨΩΚ3-Β0ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ57/2020
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 11:20:28Παράταση της υπ’ αρ. 14884/26-6-2019 σύμβασης του Δήμου Νέας Σμύρνης με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας- «ΔΗΜΑΡΕΤΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.».ΨΟΙ7ΩΚ3-9ΓΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54/2020
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 11:22:21Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός».65ΠΗΩΚ3-ΘΓΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58/2020
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 11:25:08Ορισμός Υπολόγου για την έκδοση ΧΕΠ, που αφορά «Αγορά κτηματογραφικών τοπογραφικών φύλλων κτλ., για ακίνητα του Δήμου Ν. Σμύρνης».Ω5ΕΦΩΚ3-ΦΛ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59/2020
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 13:54:34Απαλλαγή από τέλη κοινοχρήστων χώρων και ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.ΩΥΙΔΩΚ3-ΑΟ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55/2020
13/03/2020 02:00:0017/03/2020 12:37:46Έγκριση διάθεση πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.Ω325ΩΚ3-ΣΚΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53/2020
13/03/2020 02:00:0017/03/2020 12:32:35Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις Παιδείας», με αρ. πρ. μελ. 27823/12-11-2019.6ΖΓΣΩΚ3-ΘΘΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ51/2020
13/03/2020 02:00:0017/03/2020 12:29:51Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος παλιάς θέσης ρέματος στα όρια εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης από Ο.Τ.437 έως 432», του Δήμου Ν. Σμύρνης, με αρ. μελ.4/2017.Ω8ΝΤΩΚ3-Κ2ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50/2020
13/03/2020 02:00:0017/03/2020 12:35:02Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αριθ. μελέτης 29/2018, για τις ομάδες Α1, Α5, Δ1 και ΣΤ1.6ΕΧΧΩΚ3-ΕΑΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ52/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:33:08Έγκριση διάθεση πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.62Χ8ΩΚ3-9ΒΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:34:34Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βαρελά Αικατερίνης.ΩΑΡΖΩΚ3-8ΦΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:31:45Έγκριση αποδοχής ΠΟΕ οφειλής.6335ΩΚ3-ΣΩ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:29:26Έγκριση Πρακτικού Νο1 αποτελέσματος διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων-πεζοδρόμων», αρ. μελ. 59/2019.ΩΓ3ΤΩΚ3-104ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ46/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:24:46Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη».ΨΗΔΛΩΚ3-ΠΓ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:27:50Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση και λειτουργία των Γωνιών Ανακύκλωσης και του προγράμματος διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων», με αρ. πρ. μελ. 29655/2019.6ΒΔ2ΩΚ3-Ψ9ΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ45/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:26:17Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Εξυγίανση πεύκων & καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων», με αρ. μελ. 39/2019.ΨΞ72ΩΚ3-8Τ4ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ44/2020
28/02/2020 02:00:0004/03/2020 11:47:34Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης».ΨΧ48ΩΚ3-ΣΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39/2020
28/02/2020 02:00:0003/03/2020 14:48:48Εκκαθάριση οφειλής του Δήμου Ν. Σμύρνης προς το Σ.Ε.Φ.9ΡΩΛΩΚ3-2ΓΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41/2020
28/02/2020 02:00:0003/03/2020 11:42:15Έγκριση διάθεση πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.ΨΤΕΥΩΚ3-ΞΔΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42/2020
28/02/2020 02:00:0003/03/2020 11:40:25Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2020 και διάθεση πιστώσεων.ΩΡ47ΩΚ3-ΕΔ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40/2020
18/02/2020 02:00:0018/02/2020 14:39:58Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.ΨΟΦ7ΩΚ3-ΙΕΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ30/2020
18/02/2020 02:00:0018/02/2020 14:38:371. Έγκριση ποσού 200 € για την αγορά δώρων & αναμνηστικών για το ταξίδι στη Σμύρνη. 2. Ορισμός υπολόγου.6Ε7ΠΩΚ3-ΞΩΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29/2020
18/02/2020 02:00:0003/03/2020 11:36:57Έγκριση δαπανών & Έγκριση πιστώσεων συνολικού ποσού #30.284,23# €.687ΣΩΚ3-ΥΨ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38/2020
18/02/2020 02:00:0020/02/2020 12:43:52Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αριθ. μελέτης 29/2018, για τις ομάδες Α1, Α2.1, Α5, Β1, Γ1, Δ1 & ΣΤ1.6ΦΠΖΩΚ3-691ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ33/2020
18/02/2020 02:00:0020/02/2020 12:48:44Έγκριση διάθεση πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.Ω7ΡΞΩΚ3-Ε06ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37/2020
18/02/2020 02:00:0020/02/2020 12:42:15Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός».ΨΣ2ΩΩΚ3-220ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/2020
18/02/2020 02:00:0020/02/2020 12:47:49Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 1223/12-06-2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Περιουσιακών – Εργατικών Διαφορών).ΨΟ0ΠΩΚ3-2ΦΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/2020
18/02/2020 02:00:0020/02/2020 12:46:33Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων», με αρ. μελ. 27181/2019.6ΒΓΕΩΚ3-ΦΛΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ35/2020
18/02/2020 02:00:0020/02/2020 12:44:57Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις Παιδείας», με αρ. πρ. μελ. 27823/12-11-2019.638ΘΩΚ3-77ΙΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ34/2020
18/02/2020 02:00:0018/02/2020 14:41:15Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Δήμου Νέας Σμύρνης Οικονομικού έτους 2020.6Θ1ΥΩΚ3-Ε9ΒΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ31/2020
14/02/2020 02:00:0017/02/2020 11:14:13Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικών προσφορών, του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την οργάνωση και λειτουργία των γωνιών ανακύκλωσης και του προγράμματος διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων», με αρ. μελ. 29655/2019.6ΧΓΥΩΚ3-093ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ28/2020
14/02/2020 02:00:0017/02/2020 11:03:28Ορισμός Υπολόγου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ.)».Ω909ΩΚ3-ΛΒ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24/2020
14/02/2020 02:00:0003/03/2020 14:03:41Τροποποίηση της υπαρ. 27264/6-11-2019 σύμβασης «Φροντίδα και περιποίηση πρασίνου».Ω1Ω3ΩΚ3-ΨΟ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25/2020
14/02/2020 02:00:0017/02/2020 11:08:50Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Εξυγίανση πεύκων & Καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων», με αριθ. μελέτης 39/2019.Ψ4ΗΥΩΚ3-28ΒΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ27/2020
14/02/2020 02:00:0017/02/2020 11:06:21Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου εκπόνησης της υπηρεσίας «Έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου-Βιοκλιματικού Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου».6Ο7ΙΩΚ3-ΟΓΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26/2020
14/02/2020 02:00:0017/02/2020 11:00:45Ορισμός Δικαστικού/ών Επιμελητή/τών για επιδόσεις δικογράφων, εξωδίκων, κοινοποιήσεις, εκτελέσεις είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων κλπ., που αφορούν υποθέσεις του Δήμου.6Ψ0ΜΩΚ3-76ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23/2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:48:01Συμπλήρωση της υπαρ. 5/2020 ΑΟΕ, που αφορά τον ορισμό μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμού Δημοσίων Έργων, συνοπτικών διαγωνισμών (αρ.117 του Ν.4412/16) Δήμου Ν. Σμύρνης.6Ρ2ΜΩΚ3-1ΩΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21/2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:38:18Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης», με αρ. μελ. 8/2019.ΨΡΒ1ΩΚ3-ΩΡ2ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ18/2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:42:41Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή-συντήρηση αύλειων χώρων Σ.Σ.», με αρ. μελ. 33/2018.6ΗΣ1ΩΚ3-Ζ4ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/20230
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:53:18Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικών προσφορών, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων», με αρ. μελ. 27181/2019.ΩΕΨΛΩΚ3-7Ρ5ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ22/2020
07/02/2020 02:00:0012/02/2020 09:54:31Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 2449/17-12-2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (δ/σία εργατικών διαφορών).Ψ55ΙΩΚ3-7Τ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:36:51Έγκριση Πρακτικού, που αφορά το Διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 1/2018.ΩΜΗΥΩΚ3-Π0ΦΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ17/2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:34:41Έγκριση συμμετοχής του Δημάρχου και του Γ. Γραμματέα του Δήμου μας, σε συνέδριο στη Σμύρνη. Ορισμός υπολόγου.68Ν5ΩΚ3-ΟΕΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:44:00Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και εξουσιοδότηση αυτού για παράσταση υπέρ του Δήμου και καθορισμός της αμοιβής του.9ΠΞΗΩΚ3-ΦΝΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20/2020
31/01/2020 02:00:0005/02/2020 10:57:32Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους.609ΜΩΚ3-Χ78ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2020
31/01/2020 02:00:0005/02/2020 11:00:06Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων», με αρ. μελ. 82/2018.632ΡΩΚ3-8Ε4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13/2020
31/01/2020 02:00:0005/02/2020 10:55:44Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Τεχνικών προσφορών, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις Παιδείας», με αρ. πρ. μελ. 27823/2019.6793ΩΚ3-ΖΚΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ11/2020
31/01/2020 02:00:0005/02/2020 10:51:59Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Σμύρνης, από 01/07/2019 έως τις 31/12/2019.ΩΔΠΠΩΚ3-Λ92ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/2020
31/01/2020 02:00:0005/02/2020 11:01:43Έγκριση 2ου ΑΠΕ, σύναψης 1ης ΣΣ του έργου «Ασφαλτοτάτητες οδών», με αρ. μελ. 59/2017.ΨΗ00ΩΚ3-Α1ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2020
17/01/2020 02:00:0017/01/2020 12:43:11Έγκριση 3ου ΑΠΕ, σύναψης 2ης ΣΣΕ και παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κολυμβητηρίου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 44/2016.ΨΨΧΑΩΚ3-ΛΟΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9/2020
17/01/2020 02:00:0017/01/2020 12:40:39Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Εξυγίανση πεύκων & καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων», με αρ. μελ. 39/2019.ΨΚΣΟΩΚ3-ΛΟΨΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ7/2020
17/01/2020 02:00:0017/01/2020 12:26:30Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμού Δημοσίων Έργων, συνοπτικών διαγωνισμών (αρ.117 του Ν.4412/16) Δήμου Ν. Σμύρνης.Ω2Ψ0ΩΚ3-Ν7ΛΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ5/2020
17/01/2020 02:00:0017/01/2020 12:31:18Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης», με αρ. μελ. 8/2019.97Β4ΩΚ3-ΦΚΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ6/2020
17/01/2020 02:00:0020/01/2020 12:59:18Έγκριση Πρακτικού Νο2 της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, και κατακύρωση της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ», αρ. μελ. 67/2019.ΩΛ85ΩΚ3-ΡΙΡΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ8/2020
03/01/2020 02:00:0010/01/2020 11:00:24Έγκριση όρων διακήρυξης-τεχνικής περιγραφής του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση και λειτουργία των πράσινων σημείων (Γωνιές Ανακύκλωσης) και του προγράμματος ΔσΠ βιοαποβλήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης», με αρ. μελ. πρωτ.: 29655/03-12-2019.ΨΗ6ΥΩΚ3-ΒΨ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/2020
03/01/2020 02:00:0010/01/2020 11:02:26Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελένης Παπαδοπούλου.ΨΤΨΨΩΚ3-ΡΟΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4/2020
03/01/2020 02:00:0010/01/2020 10:55:01Έγκριση Πρακτικού Νο1 της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, και ανάθεση της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ», αρ. μελ. 67/2019.Ω20ΒΩΚ3-Φ5ΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ1/2020
03/01/2020 02:00:0010/01/2020 10:56:46Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων-πεζοδρόμων», με αρ. μελ. 59/19.6Φ9ΠΩΚ3-ΜΙΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2020