Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2020.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
29/12/2020 02:00:0029/12/2020 14:27:22Έγκριση: 1. της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με απευθείας ανάθεση 2. των τεχνικών προδιαγραφών που αφορά τις συμβάσεις για προστασία από τον covid-19: «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής», «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΗΣ COVID-19», «Υπηρεσίες οργάνωσης και διαχείρισης συλλογικών οργάνων Δήμου – εκδηλώσεων μέσω τηλεδιασκέψεων », «Ημερήσια φιλοξενία και φροντίδα αδέσποτων ζώων στα πλαίσια των μέτρων περιορισμού της διασποράς του covid-19». 3. των σχετικών Αποφάσεων Ανάθεσης του κ. Δημάρχου.ΩΕΖΑΩΚ3-Η6ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ296/2020
28/12/2020 02:00:0029/12/2020 10:13:38Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής.ΩΥ8ΧΩΚ3-5Β8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ298/2020
24/12/2020 02:00:0030/12/2020 14:48:42Ορισμός υπολόγου εξόδων μεταγραφής συμβολαίου αγοράς ακινήτου «ΑΤΤΑΛΟΣ».9ΨΛ7ΩΚ3-ΦΙΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ285/2020
24/12/2020 02:00:0030/12/2020 14:41:03Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη».Ω5Ο9ΩΚ3-8ΧΡΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ291/2020
24/12/2020 02:00:0024/12/2020 12:39:0315η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.ΨΜ33ΩΚ3-Ο41ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ287/2020
24/12/2020 02:00:0024/12/2020 12:43:57Ορισμός οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.Ψ9ΙΒΩΚ3-Ν4ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ292/2020
24/12/2020 02:00:0030/12/2020 14:25:37Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης».ΩΛΤΦΩΚ3-Ε7ΠΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ289/2020
24/12/2020 02:00:0030/12/2020 14:39:42Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης».ΨΚ2ΨΩΚ3-ΘΒΞΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ290/2020
24/12/2020 02:00:0030/12/2020 14:46:26Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ευαγγελίας Παλαιολόγου.ΨΣΦ7ΩΚ3-ΤΧΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ286/2020
24/12/2020 02:00:0030/12/2020 14:44:13Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός».ΨΨΚΗΩΚ3-7ΒΦΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ288/2020
23/12/2020 02:00:0031/12/2020 10:12:10Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία στάσεων στο Δήμο Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 45/2020.6ΡΩΜΩΚ3-ΝΚΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ293/2020
23/12/2020 02:00:0031/12/2020 10:25:42Έγκριση της μελέτης που αφορά την προμήθεια θερμοκηπιακής μονάδας και χρηματοδότησης της από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.6ΕΚ6ΩΚ3-3Ο3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ294/2020
23/12/2020 02:00:0015/01/2021 12:31:13Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων στις προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου νηπιαγωγείων του δήμου νέας Σμύρνης βάσει του αρ. 220 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)» (Αρ. Μελ.: 24/2020).ΩΦΝΝΩΚ3-Θ2ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ297/2020
23/12/2020 02:00:0031/12/2020 10:14:57Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Μαρίας Φωτιάδου.Ψ4ΗΚΩΚ3-ΤΩΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ295/2020
18/12/2020 02:00:0030/12/2020 14:53:23Έγκριση της υπάρ. 4/2020 μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων».9ΕΒ9ΩΚ3-0ΛΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ278/2020
18/12/2020 02:00:0028/12/2020 12:58:18Α) Έγκριση της υπ’ αρ. 24/2020 μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση αύλειων χώρων στις προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου νηπιαγωγείων του δήμου νέας Σμύρνης βάσει του αρ. 220 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)». β) Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου «κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/16» καθώς και της διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του ανωτέρω έργου.6ΑΜ5ΩΚ3-ΖΧΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ280/2020
18/12/2020 02:00:0031/12/2020 11:13:31Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελευθερίας Μπαφαλούκα.ΨΕΝ7ΩΚ3-Ρ5ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ284/2020
18/12/2020 02:00:0031/12/2020 11:05:12Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή- συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων», με αρ. μελ. 07/2017.6160ΩΚ3-6ΦΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ276/2020
18/12/2020 02:00:0030/12/2020 14:18:11Έγκριση παράτασης της σύμβασης που αφορά «Υπηρεσίες συμβούλου για την επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας & κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και την υποβολή φακέλου στο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο Eu City Facility».ΨΒΝ4ΩΚ3-ΕΤΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ273/2020
18/12/2020 02:00:0031/12/2020 11:03:50Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 55/2018.6ΙΓΙΩΚ3-ΙΓΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ275/2020
18/12/2020 02:00:0031/12/2020 11:02:22Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός».ΨΜΣΟΩΚ3-ΤΗ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ272/2020
18/12/2020 02:00:0031/12/2020 11:06:38Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση- ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειων χώρων σχολείων», με αρ. μελ. 80/2016.ΩΩ7ΨΩΚ3-ΠΩΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ277/2020
18/12/2020 02:00:0031/12/2020 11:12:14Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελένης Παπαδοπούλου.6Α4ΧΩΚ3-ΘΔΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ283/2020
18/12/2020 02:00:0011/01/2021 14:07:54Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 1703/20-11-2020 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία εργατικών διαφορών).Ω8ΑΑΩΚ3-ΛΚΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ282/2020
18/12/2020 02:00:0011/01/2021 14:05:22Α. Παράσταση στον Άρειο Πάγο για την υποστήριξη της με ΓΑΚ 9117/2018 και ΕΑΚ 760/2018 αίτησης αναίρεσης του Δήμου Ν. Σμύρνης κατά του κοινωφελούς σωματείου «Εστία Ν. Σμύρνης» και κατά της υπαρ. 3120/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Β. Εκπροσώπηση του Δήμου Ν. Σμύρνης στην ανωτέρω αίτηση αναίρεσης.Ω78ΧΩΚ3-ΖΞ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ281/2020
18/12/2020 02:00:0020/01/2021 12:42:23Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για το αναπτυξιακό πρόγραμμα έργων «Αντώνης Τρίτσης».Ω6Τ5ΩΚ3-Μ2ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ274/2020
18/12/2020 02:00:0011/01/2021 14:25:21Έγκριση Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό της υπ’ αριθ. 8/2020 μελέτης Δ/νσης Οικονομικών - Τμήμα Προμηθειών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων», για τις Ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου Νέας Σμύρνης.6Β6ΠΩΚ3-9ΣΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ279/2020
11/12/2020 02:00:0029/12/2020 10:56:40Αποδοχή δωρεάς δύο συστημάτων τηλεδιάσκεψης και δύο τηλεοράσεων.Ω32ΙΩΚ3-4Α8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ271/2020
11/12/2020 02:00:0022/12/2020 13:27:11Έγκριση όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων & προώθηση οικιακής κομποστοποίησης», με αρ. μελ. 18/2020.6ΜΧΩΩΚ3-Ν13ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ268/2020
11/12/2020 02:00:0022/12/2020 13:21:12Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία στάσεων στο Δήμο Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 45/2020.ΩΞΝΘΩΚ3-26ΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ266/2020
11/12/2020 02:00:0028/12/2020 11:47:15Έγκριση της υπάρ. 61/2020 μελέτης που αφορά «Εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου».Ψ4ΓΠΩΚ3-ΕΑΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ270/2020
11/12/2020 02:00:0028/12/2020 11:19:16Γνωμοδότηση περί χρονικής παράτασης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων», με αρ. μελ. 81/2018.6ΒΞΟΩΚ3-Τ6ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ264/2020
11/12/2020 02:00:0022/12/2020 13:19:53Έγκριση παράτασης σύμβασης που αφορά εκπαίδευση στους Η/Υ υπαλλήλων του Δήμου Ν. Σμύρνης.9ΨΦ0ΩΚ3-ΑΑΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ265/2020
11/12/2020 02:00:0022/12/2020 13:15:41Χρονική παράταση σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φωτοτυπικών μηχανημάτων & FAX».6ΜΝΒΩΚ3-ΣΤ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ261/2020
11/12/2020 02:00:0022/12/2020 13:28:59Έγκριση της υπάρ. 60/2020 μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και των όρων διακήρυξης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων Φιλόδημος II-Πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος».9ΒΓΝΩΚ3-ΜΚΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ269/2020
11/12/2020 02:00:0017/12/2020 14:54:59Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση γωνιών ανακύκλωσης.ΨΜΒΤΩΚ3-ΩΞΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/2020
11/12/2020 02:00:0015/01/2021 14:22:55Έγκριση παράτασης της σύμβασης που αφορά προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα της Καθαριότητας του Δήμου Ν. Σμύρνης.99Θ9ΩΚ3-6Μ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ263/2020
11/12/2020 02:00:0022/12/2020 13:23:06Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 55/2018.ΨΔΒ7ΩΚ3-7ΚΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ267/2020
11/12/2020 02:00:0022/12/2020 13:17:14Έγκριση συνδρομητικής συμμετοχής του Δήμου στην ΟΤΑ VOICE.gr.6ΔΙ6ΩΚ3-6ΔΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ262/2020
04/12/2020 02:00:0004/12/2020 14:13:51Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού/Διοικητικού-Οικονομικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας έως 31/01/2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 Ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεύχος Α').6ΠΜΛΩΚ3-Κ1ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ254/2020
04/12/2020 02:00:0009/12/2020 11:14:55Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Ελλάδος με το ποσό των 15.000 €.6Ρ95ΩΚ3-3Θ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ252/2020
04/12/2020 02:00:0009/12/2020 14:18:19Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού-τακτοποιητικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης βλαβών σε σχολικά κτίρια», με αρ. μελ.: 67/2019.9Ψ55ΩΚ3-2Κ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ256/2020
04/12/2020 02:00:0017/12/2020 09:38:02Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης δημοπρασίας που αφορά τη συλλογή και διάθεση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.ΨΕ5ΞΩΚ3-Ω1ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ258/2020
04/12/2020 02:00:0017/12/2020 09:19:14Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής.ΨΕΩΣΩΚ3-ΥΗΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ259/2020
04/12/2020 02:00:0017/12/2020 09:20:48Απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Πολυχρόπουλου Αναστάσιου.Ψ9Φ4ΩΚ3-ΞΚ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ260/2020
04/12/2020 02:00:0017/12/2020 09:13:49Έγκριση συνδρομής του Δήμου στην εφαρμογή e-Compliance GDPR.6ΩΚΗΩΚ3-ΖΦΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ255/2020
04/12/2020 02:00:0017/12/2020 09:17:58Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη».69Ο5ΩΚ3-Ξ61ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ253/2020
03/12/2020 02:00:0013/01/2021 10:43:07Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στη πράξη του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020», στον άξονα προτεραιότητας 1 «Α.Π.1:Αστική αναζωογόνηση» και έγκριση της μελέτης για την «Αστική ανάπλαση του Άλσους Ν. Σμύρνης».ΩΣΖΣΩΚ3-8ΜΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ257/2020
27/11/2020 02:00:0007/12/2020 10:45:58Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία με τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχείου ανθρώπινου δυναμικού», με αρ. μελ. 1/2020.ΨΨΗ8ΩΚ3-ΩΩ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ245/2020
27/11/2020 02:00:0007/12/2020 11:07:09Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων» (Α.Μ. 18/17).6ΧΤΝΩΚ3-ΚΟΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ249/2020
27/11/2020 02:00:0007/12/2020 11:03:00Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: Επισκευή-συντήρηση αυλείων χώρων Σ.Σ., με αρ. μελ.: 33/2018.6ΨΠΛΩΚ3-Ε3ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ248/2020
27/11/2020 02:00:0007/12/2020 11:08:40Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. Α4590/11-09-2020 οριστικής αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (10ο Μονομελές Τμήμα).Ω2ΕΗΩΚ3-ΞΥ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ250/2020
27/11/2020 02:00:0007/12/2020 11:11:15Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. Α4737/15-09-2020 οριστικής αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (12ο Μονομελές Τμήμα).ΨΓΟ2ΩΚ3-Λ2ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ251/2020
27/11/2020 02:00:0007/12/2020 10:39:42Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός».ΩΩΝΤΩΚ3-ΕΜΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ242/2020
27/11/2020 02:00:0007/12/2020 10:47:50Έγκριση όρων διακήρυξης – τεχνικών προδιαγραφών Συνοπτικού Διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 5/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Δομών Υγείας».ΩΕ84ΩΚ3-ΩΓΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ246/2020
27/11/2020 02:00:0007/12/2020 10:43:34Διαβίβαση Αποφάσεων του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Δήμου Νέας Σμύρνης.Ω7Μ7ΩΚ3-Φ6ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ243/2020
26/11/2020 02:00:0002/12/2020 13:18:04Έγκριση πιστώσεων για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σύνταξης και προετοιμασίας φακέλων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο των δημοσιευμένων Προσκλήσεων, από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, του Δήμου Νέας Σμύρνης.Ω0ΩΜΩΚ3-ΑΟΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ247/2020
26/11/2020 02:00:0027/11/2020 08:48:33Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών καθαριότητας & φωτισμού και ΔΦ έτους 2021.ΩΔ3ΗΩΚ3-ΘΑ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ239/2020
26/11/2020 02:00:0026/11/2020 14:39:20Κατάρτιση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2021.6192ΩΚ3-3ΩΨΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ241/2020
26/11/2020 02:00:0027/11/2020 08:52:50Κάλυψη εξόδων κηδείας του εκλιπόντος πρώην δημοτικού συμβούλου Φώτη Μαζαράκη.ΩΑΤΙΩΚ3-92ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244/2020
26/11/2020 02:00:0002/12/2020 12:55:33Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Νέας Σμύρνης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».ΨΔΝΜΩΚ3-7Κ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ238/2020
26/11/2020 02:00:0026/11/2020 14:33:4914η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.6ΠΗΝΩΚ3-7ΤΒΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ240/2020
24/11/2020 02:00:0024/11/2020 14:11:31Κατακύρωση δημοπρασίας για εκποίηση δύο οχημάτων και πενήντα μεταλλικών κάδων του Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΔΞ0ΩΚ3-ΦΨΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ233/2020
20/11/2020 02:00:0020/11/2020 13:47:15Αποδοχή δωρεάς οικίσκου από την εταιρία «STARGUARD».622ΖΩΚ3-ΗΚ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234/2020
20/11/2020 02:00:0024/11/2020 14:15:24Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους.6ΛΟΠΩΚ3-Ν5ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ236/2020
20/11/2020 02:00:0024/11/2020 12:44:301. Αποδοχή δωρεάς τροφίμων από την εταιρία SALAS GROUP για τους σεισμοπλήκτους της Σάμου. 2. Αποδοχή δωρεάς τροφίμων δημοτικών παρατάξεων, πολιτών και συλλογικοτήτων. 3. Έγκριση διάθεσης τροφίμων του Κοινωνικού Παντοπωλείου για τους σεισμοπλήκτους της Σάμου. 4. Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 1.000 € για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης 2 (δύο) αιρετών στη Σάμο.60ΙΒΩΚ3-ΙΧΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ232/2020
20/11/2020 02:00:0024/11/2020 14:13:56Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας, του Δήμου Νέας Σμύρνης.66Τ2ΩΚ3-Γ2ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235/2020
13/11/2020 02:00:0020/11/2020 08:59:26Τροποποίηση της σύμβασης με αντικείμενο «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού».6ΡΓΥΩΚ3-Κ4ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ230/2020
13/11/2020 02:00:0023/11/2020 09:21:17Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ν. Σμύρνης, του Δήμου Καλλιθέας και της Δ.Η.Κ.Ε.Κ. του Δήμου Καλλιθέας.ΩΤΔΒΩΚ3-ΛΤΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ229/2020
13/11/2020 02:00:0018/11/2020 13:51:24Ορισμός υπολόγου της δράσης «Επιβράβευση αριστούχων μαθητών».ΨΦΗΥΩΚ3-6ΣΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231/2020
13/11/2020 02:00:0020/11/2020 08:44:29Έγκριση του πρακτικού Νο2 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανακαίνιση –υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Ν. Σμύρνης».6ΜΠΕΩΚ3-466ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ225/2020
13/11/2020 02:00:0020/11/2020 08:40:00Ορισμός υπολόγου για τη χορήγηση νέας πυροσβεστικής παροχής ύδατος.6ΕΡ9ΩΚ3-ΠΘΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ224/2020
13/11/2020 02:00:0020/11/2020 08:53:27Επικύρωση πρακτικού κληρώσεως και ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» του Δήμου Νέας Σμύρνης, με αρ. μελ. 07/2017.6ΒΛΩΩΚ3-ΕΕΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ228/2020
13/11/2020 02:00:0018/11/2020 11:24:09α) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών & της υπαρ. 23/2020 μελέτης για την προμήθεια «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Ν. Σμύρνης». β) Έγκριση των όρων διακήρυξης για τη διεξαγωγή ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας, «άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν. 4412/16», καθώς και της διενέργειας του διαγωνισμού αυτού. γ) Έγκριση εφαρμογής της επισπευσμένης διαδικασίας παραλαβής προσφορών λόγω επείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 4412/2016.Ψ0ΚΦΩΚ3-1Δ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ227/2020
13/11/2020 02:00:0020/11/2020 08:48:31Έγκριση: 1. της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με απευθείας ανάθεση 2. των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν την «Προμήθεια Rabid test αντιγόνου για τον Covid-19». 3. της σχετικής Απόφασης Ανάθεσης του κ. Δημάρχου. 4. Της αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του ΚΑ 15.6631.0005.6ΧΛΘΩΚ3-6Σ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ226/2020
06/11/2020 02:00:0010/11/2020 17:03:52Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά «Ψηφιοποίηση αρχείου ανθρώπινου δυναμικού», με αρ. μελ. 1/2020.63ΜΡΩΚ3-7ΩΒΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ220/2020
06/11/2020 02:00:0010/11/2020 17:11:20Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Σμύρνης, από 01/01/2020 έως τις 30/06/2020.Ω1ΙΦΩΚ3-ΖΞΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ223/2020
06/11/2020 02:00:0010/11/2020 17:08:51Έγκριση: 1. της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με απευθείας ανάθεση 2. των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν την «Προμήθεια Rabid test αντιγόνου για τον Covid-19». 3. της σχετικής Απόφασης Ανάθεσης του κ. Δημάρχου.6Χ39ΩΚ3-8ΟΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ222/2020
06/11/2020 02:00:0010/11/2020 16:58:43Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας: 04 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές», με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια», έγκριση της σχετικής Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης και δέσμευση για την κάλυψη του υπερβάλλοντος ποσού.6ΥΓ2ΩΚ3-ΠΩ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ219/2020
06/11/2020 02:00:0010/11/2020 17:06:21Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών & οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά «Προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 55/2018.6ΤΔ2ΩΚ3-ΞΩΤΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ221/2020
06/11/2020 02:00:0009/11/2020 08:11:44Παραίτηση ή μη από την ασκηθείσα από 30/7/2019 και με αρ. καταθέσεως, εις το Εφετείο Αθηνών ΓΑΚ 7418/2019 και ΕΑΚ 712/2019 και εις τον Άρειο Πάγο 2321/2019, αίτηση του Δήμου, ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά του Κ. Κ. περί αναιρέσεως της υπ’ αρ. 1648/23-03-2019 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (5ο τμήμα Εργατικών Διαφορών).ΩΧ0ΩΩΚ3-ΗΙΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ217/2020
06/11/2020 02:00:0009/11/2020 08:13:23Λήψη απόφασης: 1) για παράσταση ή μη του Δήμου Νέας Σμύρνης, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Δήμαρχό του κ. Σταύρο Τζουλάκη, ενώπιον του Αρείου Πάγου (ποινικό τμήμα) κατά των κατηγορουμένων Σ. Σ. του Κ., Σ. Χ. του Ν. και Φ. Α. του Α., προς υποστήριξη της κατηγορίας. 2) Διορισμός της Δικηγόρου-Νομικής Συμβούλου του Δήμου Νέας Σμύρνης, ως συνηγόρου του, δια να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο Νέας Σμύρνης στην παραπάνω δίκη προς υποστήριξη της κατηγορίας.ΩΕΩΦΩΚ3-Α4ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ218/2020
27/10/2020 02:00:0003/11/2020 12:31:25Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο Δικηγόρο και εξουσιοδότηση αυτού για παράσταση υπέρ του Δήμου.ΩΨΨΔΩΚ3-9Ω7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ207/2020
27/10/2020 02:00:0003/11/2020 12:37:26Χρονική παράταση σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Έξοδα σίτισης απόρων μαθητών».6ΙΤΛΩΚ3-5Ν2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ213/2020
27/10/2020 02:00:0003/11/2020 12:34:33Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ν. Σμύρνης και της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.ΨΝ3ΞΩΚ3-Γ4ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ209/2020
27/10/2020 02:00:0003/11/2020 12:36:03Έγκριση ένταξης της πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού», στο πρόγραμμα «Επιχορήγηση Δήμων –Πρόγραμμα Φιλόδημος II», με άξονα προτεραιότητας «Τοπική Ανάπτυξη & Προστασία Περιβάλλοντος».64ΠΧΩΚ3-Ψ2ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ211/2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 14:35:02Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Ν. Σμύρνης.Ψ0ΖΤΩΚ3-ΒΓΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ212/2020
27/10/2020 02:00:0027/10/2020 14:06:2412η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.Ψ4ΑΡΩΚ3-1ΤΩΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ208/2020
27/10/2020 02:00:0004/11/2020 09:44:15Υπογραφή του Συμφωνητικού Συνεργασίας του έργου «Ανακύκλωση PE και PET αποβλήτων για τη δημιουργία βιοαποικοδομήσιμων βιοπλαστικών για συσκευασίες τροφίμων και ποτών (upPE-T)» του Προγράμματος Horizon 2020.Ψ78ΘΩΚ3-ΓΔΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ210/2020
27/10/2020 02:00:0002/11/2020 14:32:54Ορισμός υπολόγου για την προμήθεια δωροεπιταγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιβράβευση επιτυχόντων μαθητών σε ΑΕΙ & ΤΕΙ με κοινωνικά κριτήρια».ΨΥ76ΩΚ3-6ΒΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ215/2020
27/10/2020 02:00:0002/11/2020 14:09:44Άσκηση και έγκριση της από 4/6/2019 και με αρ. καταθέσεως ΓΑΚ 5793/2019 και ΕΑΚ 482/2019 αιτήσεως του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων), περί καθορισμού προσωρινής τιμή μονάδος αποζημιώσεως.9Γ6ΕΩΚ3-722ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ216/2020
27/10/2020 02:00:0003/11/2020 12:38:36Παράταση συνδρομής στα Δημοτικά Γυμναστήρια λόγω Covid-19.ΨΩ5ΚΩΚ3-29ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ214/2020
22/10/2020 03:00:0005/11/2020 11:33:14Ορισμός υπολόγου και έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού #198,40# ευρώ, που αφορά την ανανέωση εκχωρηθέντων ονομάτων χώρου.9ΠΔΔΩΚ3-Ζ00ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ205/2020
22/10/2020 03:00:0002/11/2020 13:47:20Ορισμός υπολόγου για τη χορήγηση νέων παροχών ύδρευσης.6ΩΙ2ΩΚ3-Σ1ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ204/2020
22/10/2020 03:00:0002/11/2020 13:44:55Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016», «Α.Π.4:Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».6ΙΘ4ΩΚ3-ΗΟΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ202/2020
22/10/2020 03:00:0022/10/2020 14:26:36Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων έτους 2019.6Μ69ΩΚ3-ΜΚ7ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ200/2020
22/10/2020 03:00:0002/11/2020 13:46:00Έγκριση των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά, και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία στάσεων του Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΡΨΝΩΚ3-23ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ203/2020
22/10/2020 03:00:0022/10/2020 14:25:14Πρόσληψη οχτώ (8) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 64 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/τ.Α’/12.10.2020) για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.ΨΥΥΨΩΚ3-Κ22ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ199/2020
22/10/2020 03:00:0024/12/2020 09:42:02Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής.Ω97ΓΩΚ3-1Ψ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ206/2020
22/10/2020 03:00:0002/11/2020 13:42:47Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή-συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων», με αρ. μελ. 44/2018.ΩΗΓΛΩΚ3-7ΑΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ201/2020
16/10/2020 03:00:0021/10/2020 14:02:35Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού, που αφορά «Ψηφιοποίηση αρχείου ανθρώπινου δυναμικού», με αρ. μελ. 1/2020.6ΟΒΥΩΚ3-Θ7ΦΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ190/2020
16/10/2020 03:00:0005/11/2020 11:22:32Έγκριση των όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά τη συλλογή και διάθεση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.ΩΑΕΗΩΚ3-ΨΛ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ197/2020
16/10/2020 03:00:0021/10/2020 14:14:00Αποδοχή δωρεάς από τον γιατρό κ. Ευθύμιο Θανασιά, που αφορά τη συνταγογράφηση αντιγριπικών εμβολίων για το προσωπικό του Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΦΔ7ΩΚ3-ΙΥΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ198/2020
16/10/2020 03:00:0021/10/2020 14:06:39Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή-συντήρηση αύλειων χώρων Σ.Σ.», με αρ. μελ. 33/2018.ΨΞΑΞΩΚ3-ΙΝΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ192/2020
16/10/2020 03:00:0021/10/2020 14:32:01Έγκριση της διενέργειας προμήθειας και της υπαρ. 45/2020 μελέτης-τεχνικών προδιαγραφών, που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά, και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία στάσεων του Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΤΑΚΩΚ3-3Ρ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ195/2020
16/10/2020 03:00:0021/10/2020 14:12:38Έγκριση των όρων δημοπρασίας που αφορά την εκποίηση οχημάτων του Δήμου Ν. Σμύρνης.6ΠΣ6ΩΚ3-25ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ196/2020
16/10/2020 03:00:0021/10/2020 14:08:54Έγκριση: 1. της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με απευθείας ανάθεση 2. Των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν την «Προμήθεια χειρουργικών μασκών μιας χρήσης για τις σχολικές μονάδες του Δήμου (Π.Ε.–Δ.Ε.–ΚΔΑΠ– Κοινωνικό Φροντιστήριο)». 3. τη σχετική Απόφαση Ανάθεσης του κ. Δημάρχου.ΨΤ33ΩΚ3-ΥΩ8ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ193/2020
16/10/2020 03:00:0021/10/2020 14:10:25Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ν. Σμύρνης και του ΕΣΔΝΑ, για την διαχείριση των βιοαποβλήτων του Δήμου.ΨΣ14ΩΚ3-70ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ194/2020
16/10/2020 03:00:0021/10/2020 14:04:39Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της προμήθειας με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου πάρκου σκύλων», με αρ. μελ. 79/2019.Ω7ΨΗΩΚ3-9ΟΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ191/2020
09/10/2020 03:00:0013/10/2020 14:34:00Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης».ΩΜΣΓΩΚ3-ΒΕΘΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ184/2020
09/10/2020 03:00:0013/10/2020 14:38:15Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος παλιάς θέσης ρέματος στα όρια εγκεκριμένου σχεδίου πόλης από Ο.Τ.437 έως 432 του Δ.Ν.Σ», με αρ. μελ. 4/2017.Ω1ΝΩΩΚ3-ΓΒΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ187/2020
09/10/2020 03:00:0013/10/2020 14:35:39Επικύρωση πρακτικού κληρώσεως και ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση-ανακαίνιση αθλητικών εγκαταστάσεων αύλειων χώρων σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 80/2016.ΩΣΖΔΩΚ3-ΣΓΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ185/2020
09/10/2020 03:00:0013/10/2020 14:40:52Λήψη απόφασης περί νομιμότητας παραλαβής υλικών.ΩΡΡΥΩΚ3-ΧΝ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ189/2020
09/10/2020 03:00:0013/10/2020 14:39:47Τροποποίηση της σύμβασης με αντικείμενο «Έξοδα σίτισης απόρων μαθητών».6Λ5ΑΩΚ3-0Ε1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ188/2020
09/10/2020 03:00:0013/10/2020 14:37:06Επικύρωση πρακτικού κληρώσεως και ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων», με αρ. μελ. 18/2017.ΨΒ96ΩΚ3-ΡΞΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ186/2020
02/10/2020 03:00:0013/10/2020 09:14:39Έγκριση της ανάληψης των εξόδων κηδείας, ταφής και κατασκευής μνήματος της θανούσης Αυρηλίας-Αικατερίνης Αργυριάδου.Ψ9ΒΠΩΚ3-ΞΛΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ182/2020
02/10/2020 03:00:0013/10/2020 09:12:15Τροποποίηση της υπαρ. 129/2020 ΑΟΕ περί Ορισμού οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.ΨΠΖΞΩΚ3-Ο1ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ180/2020
02/10/2020 03:00:0013/10/2020 09:13:24Χρονική παράταση της Σύμβασης με αντικείμενο «Υπηρεσίες άμεσης ηλεκτρονικής και διαδικτυακής ενημέρωσης».ΨΩΙΘΩΚ3-ΗΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ181/2020
02/10/2020 03:00:0005/10/2020 11:57:37Λήψη απόφασης : 1) Για τη νομική στήριξη ή μη του Προϊσταμένου της Δ/νσεως Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης σε ποινική του υπόθεση, 2) Διορισμός της Δικηγόρου-Νομικής Συμβούλου του Δήμου, ως Πληρεξουσίας Δικηγόρου δια τη νομική κάλυψη του ως άνω υπαλλήλου του Δήμου εις την ανωτέρω ποινική του υπόθεση.6ΕΦΒΩΚ3-Κ6ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ183/2020
25/09/2020 03:00:0013/10/2020 09:05:22Αποδοχή ή μη κληρονομιάς Δέσποινας συζύγου εν ζωή Ιωάννη Γαλατερού, το γένος Χαραλάμπους Χαϊτόγλου.ΨΚΔΤΩΚ3-ΛΤ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ176/2020
25/09/2020 03:00:0005/10/2020 08:35:29Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός».6ΤΝΩΩΚ3-65ΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ165/2020
25/09/2020 03:00:0005/10/2020 14:05:37Οικονομικός προϋπολογισμός προγράμματος «APProach/ Connceting EU mobile citizens with their welcoming cities».Ω9ΣΠΩΚ3-ΨΡ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ178/2020
25/09/2020 03:00:0005/10/2020 08:56:15Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα 2ου ΠΚΤΜΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΤΡΩΝ» Αρ. Μελ.95/2016.ΩΦΡ6ΩΚ3-5ΘΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ170/2020
25/09/2020 03:00:0030/09/2020 09:11:30Εξειδίκευση του Κ.Α.Ε. 00.6433.0002.ΩΤΘΘΩΚ3-ΡΓ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ167/2020
25/09/2020 03:00:0006/10/2020 12:00:16Ι΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ν. Σμύρνης.Ψ65ΚΩΚ3-Μ4ΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ163/2020
25/09/2020 03:00:0030/09/2020 09:13:14Έκδοση Π.Ο.E. για τον Κ.Α.Ε. 00.8115.0001.6ΥΒΜΩΚ3-7Φ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ168/2020
25/09/2020 03:00:0005/10/2020 09:05:31Τροποποίηση της Σύμβασης με αντικείμενο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του».6ΣΛΦΩΚ3-26ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ174/2020
25/09/2020 03:00:0005/10/2020 08:36:55Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη».60ΚΛΩΚ3-ΒΡ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ166/2020
25/09/2020 03:00:0030/09/2020 09:15:03Ορισμός υπολόγου για τα ταχυδρομικά τέλη οικονομικού έτους 2020.6Ε9ΑΩΚ3-ΘΩΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ169/2020
25/09/2020 03:00:0005/10/2020 09:04:06Έγκριση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για τη «Προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Νέας Σμύρνης» αρ. μελ. 55/2018.6ΨΓΝΩΚ3-ΧΥΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ173/2020
25/09/2020 03:00:0005/10/2020 09:07:05Αποδοχή δωρεάς από το Πάντειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος για τη μελέτη της πολιτικής εμπιστοσύνης.ΩΞΑΕΩΚ3-1Θ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ175/2020
25/09/2020 03:00:0005/10/2020 09:11:25Σύνταξη αιτήματος εισαγωγής κωδικών Εσόδων και Εξόδων του προγράμματος «Food Wave –Empowering Urban Youth for Climate Action- DEAR», συνολικού ποσού 191.466,00 €.6ΗΤ4ΩΚ3-ΡΥΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ177/2020
25/09/2020 03:00:0005/10/2020 08:33:21Έγκριση απολογισμών των ΝΠΔΔ ΕΣΕ Α΄βάθμιας Εκπ/σης & ΕΣΕ Β΄βάθμιας Εκπ/σης, οικονομικού έτους 2019.ΩΛΠΜΩΚ3-8Ο0ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ164/2020
25/09/2020 03:00:0005/10/2020 09:00:43Έγκριση επικαιροποίησης της υπ. αρ. 55/2018 μελέτης για τη προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Νέας Σμύρνης».6ΟΓ8ΩΚ3-Κ3ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ172/2020
25/09/2020 03:00:0005/10/2020 08:58:20Έγκριση: 1. της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με απευθείας ανάθεση 2. των τεχνικών προδιαγραφών που αφορά τις προμήθειες για προστασία από τον covid-19: «Προμήθεια χειρουργικών μασκών μιας χρήσης για υγειονομικές δομές του Δήμου covid-19», «Προμήθεια και τοποθέτηση αυτόματων συσκευών αντισηπτικού υγρού ανέπαφης λειτουργίας για τα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια του Δήμου για την προστασία από τον Covid-19» και «Υπηρεσίες απολύμανσης εν όψει των μέτρων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του covid-19». 3. των σχετικών Αποφάσεων Ανάθεσης του κ. Δημάρχου.6ΦΑ3ΩΚ3-2ΓΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ171/2020
21/09/2020 03:00:0021/09/2020 10:43:12Λήψη απόφασης επί της αγωγής εργαζομένων με συμβάσεις ΙΔΟΧ του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΨΒ5ΔΩΚ3-ΥΦΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ161/2020
21/09/2020 03:00:0021/09/2020 10:57:14Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμου Νέας Σμύρνης», με αρ. μελ. 1/2018.6ΗΕΤΩΚ3-ΩΞ5ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ162/2020
14/09/2020 03:00:0015/09/2020 08:03:43Λήψη απόφασης για της κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.6Μ29ΩΚ3-ΒΨΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ158/2020
14/09/2020 03:00:0016/09/2020 09:31:10Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Ν. Σμύρνης, οικονομικού έτους 2021.ΨΠ2ΑΩΚ3-3Ξ5ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ151/2020
14/09/2020 03:00:0015/09/2020 07:56:49Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπαρ. 10/22-4-2020 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας (ειδική δ/σια περουσιακών διαφορών).ΩΥΥΧΩΚ3-1ΦΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ154/2020
14/09/2020 03:00:0015/09/2020 08:06:25Έγκριση της υπαρ. 43/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, που αφορά την ανανέωση συμβάσεων εργασίας 43 υπαλλήλων ΙΔΟΧ συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ..68Η3ΩΚ3-ΗΜΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ160/2020
14/09/2020 03:00:0015/09/2020 08:00:22Ορισμός υπολόγου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Αγορά κτηματογραφικών τοπογραφικών φύλλων κλπ.», για τα ακίνητα του Δήμου Ν. Σμύρνης.ΩΧΕΕΩΚ3-ΘΓ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ157/2020
14/09/2020 03:00:0015/09/2020 07:58:07Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελένης Παπαδοπούλου.6ΒΦ5ΩΚ3-0ΣΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ155/2020
14/09/2020 03:00:0015/09/2020 08:05:03Λήψη απόφασης για της κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΩΣΒΟΩΚ3-ΔΗΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ159/2020
14/09/2020 03:00:0015/09/2020 07:51:33Έγκριση του Πρακτικού Νο1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης».ΩΥ4ΧΩΚ3-ΥΨΧΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ150/2020
14/09/2020 03:00:0015/09/2020 07:59:15Ορισμός υπολόγου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις κτλ)».6Κ9ΗΩΚ3-ΚΞΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ156/2020
14/09/2020 03:00:0015/09/2020 07:53:49Αποδοχή δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου προς την ΚΕΔΕ, με δικαιούχους του Δήμους και τα κοινωνικά παντοπωλεία αυτών, για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων, που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του COVID-19 και καθορισμός κριτηρίων κατανομής των προϊόντων.ΩΚΔΕΩΚ3-2Ν6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ152/2020
14/09/2020 03:00:0015/09/2020 07:55:23Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Ν. Σμύρνης σε αγωγές κατά του Δήμου Ν. Σμύρνης λόγω κωλύματος της Δικηγόρου-Νομικής Συμβούλου.Ω7Θ1ΩΚ3-ΞΤΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ153/2020
14/08/2020 03:00:0014/08/2020 10:44:08Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Ν. Σμύρνης έτους 2021.ΩΚ4ΚΩΚ3-Π3ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ149/2020
04/08/2020 03:00:0005/08/2020 11:57:15Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού, που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αρ. μελ. 29/2018, για τις ομάδες Α1, Α5, και Δ1.ΨΠΡΚΩΚ3-ΟΥΧΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ147/2020
04/08/2020 03:00:0005/08/2020 12:00:04Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς που αφορά τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση οδοφωτισμού Δήμου Νέας Σμύρνης», με αρ. μελ. 1/2018.6ΖΥΠΩΚ3-ΖΥΣΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ148/2020
28/07/2020 03:00:0030/07/2020 11:33:16Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2018 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη».6ΛΔ3ΩΚ3-Γ6ΒΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ140/2020
28/07/2020 03:00:0030/07/2020 11:29:58Άσκηση ή μη αιτήσεως του Δήμου ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (Διαδικασία Απαλλοτριώσεων), περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως, του επί των οδών Στρ. Παρασκευοπούλου 54 και Μίμαντος απαλλοτριωθέντος οικοπέδου, Ο.Τ. 172, (6ο Νηπιαγωγείο) κατά των Βασιλείου Λίντη κλπ. (συν. 4).65ΘΘΩΚ3-Μ2ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139/2020
28/07/2020 03:00:0030/07/2020 11:43:57Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. Α2840/11-05-2020 οριστικής αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (6ο Μονομελές Τμήμα)Ψ41ΔΩΚ3-Α34ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ144/2020
28/07/2020 03:00:0030/07/2020 11:41:29Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. Α2839/11-05-2020 οριστικής αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (6ο Μονομελές Τμήμα).ΩΞΩΨΩΚ3-ΡΞΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143/2020
28/07/2020 03:00:0030/07/2020 11:46:14Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. Α1924/1-04-2020 οριστικής αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (3ο Μονομελές Τμήμα).Ω10ΑΩΚ3-ΩΔΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ145/2020
28/07/2020 03:00:0030/07/2020 11:39:18Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο «Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Ακαθάρτων» Αρ. Μελ. 82/2018ΨΔΙΗΩΚ3-Ρ4ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ142/2020
28/07/2020 03:00:0030/07/2020 11:36:08Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων – Εθνική Στέγη».ΩΒΔΘΩΚ3-ΤΣ9ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ141/2020
22/07/2020 03:00:0023/07/2020 13:55:48Τροποποίηση της υπαρ. 197/2019 & της 87/2020 ΑΟΕ περί Ορισμού οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.649ΥΩΚ3-36ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ129/2020
22/07/2020 03:00:0023/07/2020 14:01:47Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΨΚΧΧΩΚ3-ΝΥΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ133/2020
22/07/2020 03:00:0023/07/2020 13:51:55Θ΄ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.9ΡΓΟΩΚ3-ΡΒΡΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ127/2020
22/07/2020 03:00:0023/07/2020 13:58:43Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση περιοχής Λουτρών», με αρ. μελ. 95/2016.6Ψ2ΩΩΚ3-ΒΗ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ131/2020
22/07/2020 03:00:0023/07/2020 14:07:27Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.637ΕΩΚ3-Λ91ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ137/2020
22/07/2020 03:00:0023/07/2020 14:00:12Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.ΩΘΖΔΩΚ3-ΟΓΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ132/2020
22/07/2020 03:00:0023/07/2020 14:06:24Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.9ΥΒΨΩΚ3-Ω6ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ136/2020
22/07/2020 03:00:0023/07/2020 14:02:44Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.69ΘΠΩΚ3-ΦΞΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ134/2020
22/07/2020 03:00:0023/07/2020 13:57:13Αίτημα μετάθεσης χρονοδιαγράμματος της υπαρ. 5793/2020 σύμβασης που αφορά «Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση και λειτουργία των Γωνιών Ανακύκλωσης και του προγράμματος διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων».9ΕΗΚΩΚ3-Ω3ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ130/2020
22/07/2020 03:00:0023/07/2020 14:08:32Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» με αρ. μελ. 1/2020.ΩΞΓΜΩΚ3-ΩΘΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ138/2020
22/07/2020 03:00:0023/07/2020 13:53:50Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Β΄ Τριμήνου 2020.Ω25ΧΩΚ3-ΞΓΖΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ128/2020
22/07/2020 03:00:0023/07/2020 14:04:57Λήψη απόφασης για την κατάρτιση ή μη εξώδικου συμβιβασμού.Ω75ΩΩΚ3-ΧΨΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135/2020
17/07/2020 03:00:0017/07/2020 09:57:50Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικού Συμμετοχής – Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών, που αφορά το συνοπτικό Διαγωνισμό με τίτλο «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ» με αρ. μελ. 1/2020.6ΙΑΚΩΚ3-7ΔΟΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ125/2020
17/07/2020 03:00:0001/09/2020 09:59:34Α) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος (ΠΚΝΤΜΕ) του έργου: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧ. ΚΤΙΡΙΑ με αρ. μελ. 67/2019. Β) Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών.Ω82ΓΩΚ3-ΟΗ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ126/2020
17/07/2020 03:00:0017/07/2020 09:56:21Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», με αρ. πρ. μελ. 6613/14-4-2020.ΨΕΞ2ΩΚ3-ΨΚΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ124/2020
10/07/2020 03:00:0010/07/2020 15:27:08Αποστολή απολογιστικών στοιχείων Α΄ Τριμήνου 2020.ΨΠΖΕΩΚ3-794ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ117/2020
10/07/2020 03:00:0010/07/2020 15:28:19Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με αντικείμενο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» με αρ. μελ. 29/2018 για τις ομάδες Α1, Α5, Δ1.Ω781ΩΚ3-Ο4ΚΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ118/2020
10/07/2020 03:00:0013/07/2020 09:19:22Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμό που αφορά τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης», με αρ. μελ. 1/2018.6ΠΗΛΩΚ3-ΣΡΙΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ123/2020
10/07/2020 03:00:0013/07/2020 09:17:07Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος «Κουτί με είδη καθημερινών αναγκών για φοιτητές»ΨΦ8ΩΩΚ3-9ΞΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119/2020
10/07/2020 03:00:0010/07/2020 15:32:38Απόδοση λογ/σμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελευθερίας Μπαφαλούκα.9Ρ95ΩΚ3-Ε1ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ122/2020
10/07/2020 03:00:0010/07/2020 15:31:38Εξόφληση 3ης Πιστοποίησης Εργασιών για το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ»9ΖΘΗΩΚ3-4ΦΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ121/2020
10/07/2020 03:00:0010/07/2020 15:30:34Λήψη απόφασης για την παράταση της υπ’αρ. 17935/23-07-2019 σύμβασης για την Υποστήριξη των Προγραμμάτων Κοινωνικής Φροντίδας.ΨΜΘ5ΩΚ3-ΞΕΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ120/2020
10/07/2020 03:00:0010/07/2020 15:25:16Έγκριση τροποποίησης όρων Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης».ΨΩΛΜΩΚ3-ΒΩ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ116/2020
26/06/2020 03:00:0001/07/2020 09:54:11Έγκριση για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & ΕνέργειαςΨ6ΨΚΩΚ3-ΦΚΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115/2020
26/06/2020 03:00:0001/07/2020 09:46:47Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων- Εθνική Στέγη».69ΜΠΩΚ3-7ΦΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110/2020
26/06/2020 03:00:0026/06/2020 14:40:58Έγκριση Όρων Διακήρυξης – Τεχνικών Προδιαγραφών για το Συνοπτικό Διαγωνισμό που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΘΕΡΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ», με αρ. μελ. 1/2020.ΨΕΩΗΩΚ3-7ΞΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ114/2020
26/06/2020 03:00:0026/06/2020 14:37:43Μείωση Μισθωμάτων ακινήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης λόγω της πανδημίας του COVID 19.9ΩΓΜΩΚ3-6ΜΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111/2020
26/06/2020 03:00:0026/06/2020 14:39:30Η΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ν. Σμύρνης.9ΟΙ5ΩΚ3-0Μ6ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ112/2020
26/06/2020 03:00:0026/06/2020 14:31:28Επανέλεγχος Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης για το Διεθνή Διαγωνισμό για την με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» της με αριθ. πρωτ.: 27181/05-11-2019 μελέτης.ΨΤ3ΡΩΚ3-5ΓΖΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ109/2020
26/06/2020 03:00:0001/07/2020 09:50:47Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού #990,00# ευρώ, που αφορά την εκπαίδευση ψυχολόγου στη θεραπεία EDMR για επαγγελματίες ψυχικής υγείαςΩΑΖΚΩΚ3-ΑΛ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113/2020
17/06/2020 03:00:0019/06/2020 12:53:25Τροποποίηση της υπαρ. 90/2020 ΑΟΕ περί έγκρισης των όρων Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης».ΩΙΓΛΩΚ3-1ΔΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106/2020
17/06/2020 03:00:0019/06/2020 12:57:21Τροποποίηση της υπαρ. 31/2020 ΑΟΕ περί Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας Δήμου Ν. Σμύρνης, οικονομικού έτους 2020.6Σ8ΓΩΚ3-ΞΓΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ107/2020
17/06/2020 03:00:0019/06/2020 13:06:35Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ανακαίνιση-υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης δημοτικού σταδίου Ν. Σμύρνης».ΨΚΧ5ΩΚ3-ΜΑΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ108/2020
12/06/2020 03:00:0016/06/2020 11:36:57Ορισμός υπολόγου ως διαχειριστή πίστωσης, που αφορά «Πληρωμή ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Ν. Σμύρνης».6Χ76ΩΚ3-Η97ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ105/2020
12/06/2020 03:00:0015/06/2020 10:41:01Παράταση-ανανέωση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (18) δέκα οκτώ ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν.3584/2007, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού covid-19.Ω22ΘΩΚ3-ΒΣΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ99/2020
12/06/2020 03:00:0016/06/2020 11:24:17Δ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός».ΨΕΗ7ΩΚ3-Ι7ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97/2020
12/06/2020 03:00:0016/06/2020 11:29:37Έγκριση πρακτικού Νο2 και κατακύρωση της σύμβασης για το έργο: «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων-πεζοδρόμων», με αρ. μελ. 59/2019.Ω3ΦΝΩΚ3-7Χ4ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ100/2020
12/06/2020 03:00:0016/06/2020 11:31:17Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά το συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», με αρ. πρ. μελ. 5947/2020.6ΣΡΙΩΚ3-ΣΨΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ101/2020
12/06/2020 03:00:0016/06/2020 11:32:42Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών και οικονομικών προσφορών, που αφορά τον ανοιχτό διαγωνισμό με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», με αρ. πρ. μελ. 6613/14-4-2020.6ΘΕΦΩΚ3-Λ6ΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ102/2020
12/06/2020 03:00:0016/06/2020 11:35:47Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος και παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή-συντήρηση αύλειων χώρων Σ.Σ.», με αρ. μελ. 33/2018.Ψ3ΙΕΩΚ3-Ν48ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ104/2020
12/06/2020 03:00:0016/06/2020 11:34:22Γνωμοδότηση περί χρονικής παράτασης σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων», με αρ. μελ. 81/2018.6ΨΘΧΩΚ3-27ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ103/2020
12/06/2020 03:00:0016/06/2020 11:27:08Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2019 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη».65Α7ΩΚ3-55ΡΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ98/2020
27/05/2020 03:00:0029/05/2020 12:54:28Λήψη απόφασης για το νέο ωράριο προσέλευσης του κοινού στην Υπηρεσία Εσόδων.6ΑΤΦΩΚ3-9ΞΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96/2020
27/05/2020 03:00:0029/05/2020 12:00:54Γνωμοδότηση περί χρονικής παράτασης σύμβασης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση υδρογεωρτήσεων», με αρ. μελ. 38/2019.6ΝΙΠΩΚ3-Α4ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95/2020
27/05/2020 03:00:0029/05/2020 11:57:03Τροποποίηση της υπαρ. 41/2020 ΑΟΕ περί εκκαθάρισης οφειλής του Δήμου Ν. Σμύρνης προς το Σ.Ε.Φ.Ω27ΖΩΚ3-Ι17ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93/2020
26/05/2020 03:00:0026/05/2020 14:25:14Μέτρα για τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της Νέας Σμύρνης λόγω της πανδημίας του Covid 19.ΨΜΧ0ΩΚ3-ΤΧΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94/2020
22/05/2020 03:00:0027/05/2020 11:33:13Έγκριση δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης συνολικού ποσού #58,11# ευρώ, που αφορά Φορολογικά Πρόστιμα και Προσαυξήσεις Οικονομικού Έτους 2020.Ψ0Ο3ΩΚ3-ΚΓΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ84/2020
22/05/2020 03:00:0027/05/2020 12:19:16Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελένης Παπαδοπούλου.ΨΞΙΕΩΚ3-Ζ6ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91/2020
22/05/2020 03:00:0027/05/2020 12:01:24Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», με αρ, μελ. 5947/2020.ΩΗΖΥΩΚ3-ΑΑΑΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ89/2020
22/05/2020 03:00:0027/05/2020 12:16:19Έγκριση όρων Διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης».ΨΨΦΓΩΚ3-ΓΝΤΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ90/2020
22/05/2020 03:00:0027/05/2020 12:20:52Ορισμός Υπολόγου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ.)».ΨΒΦΛΩΚ3-Γ48ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ92/2020
22/05/2020 03:00:0022/05/2020 10:52:12Έγκριση: 1. της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με απευθείας ανάθεση 2. των τεχνικών προδιαγραφών που αφορά προμήθειες προστασίας από τον covid-19: Μέσων Ατομικής Προστασίας, Τεστ ενός βήματος για ανίχνευση αντισωμάτων IgΜ και ΙgG, Μηχανογραφικού υλικού, θερμομέτρων & καταγραφικού συστήματος της κεντρικής εισόδου του Δημαρχείου και εγκατάστασης αυτού. 3. των σχετικών Αποφάσεων Ανάθεσης του κ. Δημάρχου. 4. της Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.6ΚΒΛΩΚ3-3ΦΘΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ86/2020
22/05/2020 03:00:0027/05/2020 11:49:22Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης».Ψ4ΔΞΩΚ3-Μ9ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ88/2020
22/05/2020 03:00:0027/05/2020 11:36:25Γ΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός».6ΗΔΝΩΚ3-8ΕΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85/2020
22/05/2020 03:00:0022/05/2020 10:53:47Τροποποίηση της υπαρ. 197/2019 ΑΟΕ περί Ορισμού οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων.Ψ0ΟΟΩΚ3-ΡΕ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ87/2020
15/05/2020 03:00:0015/05/2020 10:57:30Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης, που αφορά την προμήθεια με τίτλο «Προτυποποίηση διαδικασιών εκκαθάρισης-Β΄ φάση».6ΛΝΠΩΚ3-6Τ9ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ80/2020
15/05/2020 03:00:0015/05/2020 11:06:14Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Γεωργίου Μαρίας.Ω9ΓΜΩΚ3-ΕΚΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83/2020
15/05/2020 03:00:0015/05/2020 11:05:06Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους #981,53# ευρώ που αφορά πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.ΨΓΟΚΩΚ3-ΓΚΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82/2020
15/05/2020 03:00:0020/05/2020 13:23:46Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους #17.986,09# ευρώ που αφορά πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.60ΧΦΩΚ3-ΞΦΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81/2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 11:37:36Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού ύψους #12.400# ευρώ που αφορά την παραγωγή ενημερωτικών μηνυμάτων για την αντιμετώπιση του Covid-19 στο Δήμο Ν. Σμύρνης.ΨΟΩΙΩΚ3-4ΥΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78/2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 11:30:58Έγκριση όρων διακήρυξης-τεχνικών προδιαγραφών, για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», με αρ. μελ. 6613/14.4.2020.ΩΝΑ6ΩΚ3-ΒΚΚΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ76/2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 11:39:15Ορθή Επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 25/2020 ΑΟΕ, περί τροποποίησης της υπαρ. 27264/6-11-2019 σύμβασης «Συντήρηση και περιποίηση πρασίνου».ΨΦΠΝΩΚ3-Μ2ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79/2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 11:35:13Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικών προσφορών για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», με αρ, μελ. 5947/2020.ΩΨΡ1ΩΚ3-7ΔΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ77/2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 11:24:12Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη».ΩΨΗΚΩΚ3-ΝΨΚΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ74/2020
08/05/2020 03:00:0008/05/2020 11:27:31Έγκριση Όρων Διακήρυξης-τεχνικών προδιαγραφών για το Συνοπτικό Διαγωνισμό με αντικείμενο «Ψηφιοποίηση αρχείου ανθρώπινου δυναμικού», με αρ.μελ 1/2020.6Ω77ΩΚ3-51ΔΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ75/2020
04/05/2020 03:00:0007/05/2020 08:26:10Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης λειτουργίας και χρήσης διαδικτυακής πλατφόρμας.6855ΩΚ3-ΟΥΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71/2020
04/05/2020 03:00:0007/05/2020 08:27:00Διαβίβαση Πρακτικού Ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για τις ομάδες Α1, Α5 και Δ1 που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του» με αριθ. Μελ. 29/2018.ΩΛΘΕΩΚ3-ΖΛΡΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ72/2020
04/05/2020 03:00:0007/05/2020 08:25:24Προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι».ΩΧΦΑΩΚ3-ΞΣ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70/2020
04/05/2020 03:00:0007/05/2020 08:28:13Έγκριση παράτασης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης από τον προσωρινό μειοδότη του έργου: «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων-πεζοδρόμων», με αρ. μελ. 59/2019.6ΩΤ2ΩΚ3-ΖΟΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ73/2020
24/04/2020 03:00:0024/04/2020 12:32:07Επικαιροποίηση της υπαρ. 14/2020 Α.Ο.Ε. και έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ ΟΔΩΝ», με αρ.μελ. 59/2017.9ΠΡ7ΩΚ3-0Ψ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69/2020
24/04/2020 03:00:0024/04/2020 12:29:13Ε΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.67ΣΡΩΚ3-7Α8ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ67/2020
24/04/2020 03:00:0024/04/2020 12:31:01Αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.ΩΣ2ΨΩΚ3-ΝΚΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68/2020
15/04/2020 03:00:0015/04/2020 11:47:43Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης ενός οχήματος, κατόπιν εισηγήσεως της ΚΕΔΕ, από την εταιρεία LION RENTAL A.E., για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, προς ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών (Βοήθεια στο σπίτι, κ.τ.λ.).ΨΧΒΒΩΚ3-086ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66/2020
15/04/2020 03:00:0015/04/2020 11:43:03Έγκριση: 1. της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την προμήθεια με αντικείμενο «Προμήθεια χημικού υγρού για κάδους και κοινόχρηστους χώρους». 2. των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 2/2020 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών. 3. της υπαρ. πρ. 6263/07-04-2020 Απόφασης Δημάρχου. 4. της Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 για τον Κ.Α.Ε. 20.6633.0003 με ενίσχυση ποσού ύψους 15.000,00 €.646ΕΩΚ3-ΒΗΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65/2020
07/04/2020 03:00:0007/04/2020 13:06:17Πρόσληψη (21) είκοσι ενός ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 206 του Ν.3584/2007, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού covid-19.Ω0ΘΓΩΚ3-74ΗΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63/2020
06/04/2020 03:00:0008/04/2020 13:24:51Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 412,14 ευρώ που αφορά την κάλυψη δύο (2) υπαλλήλων του Δήμου μας για έξοδα τεστ εξέτασης του COVID-19.6ΓΟΟΩΚ3-ΝΘΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64/2020
03/04/2020 03:00:0008/04/2020 13:22:30Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων», με αρ. μελ. 27181/2019.6ΥΛΘΩΚ3-674ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ61/2020
03/04/2020 03:00:0008/04/2020 13:17:14Έγκριση Όρων Διακήρυξης - Τεχνικών Προδιαγραφών για το Συνοπτικό Διαγωνισμό που αφορά την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», με αρ. πρ. μελ. 5947/27-03-2020.6ΠΗΤΩΚ3-ΟΒΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ60/2020
03/04/2020 03:00:0007/04/2020 13:01:36Έγκριση και διάθεση πίστωσης των υπαρ. 5891, 5864 & 5881/24-3-2020 Αποφάσεων Δημάρχου.ΩΩΧ6ΩΚ3-Κ5ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62/2020
27/03/2020 02:00:0027/03/2020 14:45:38Αναστολή καταβολής συνδρομών αθλητικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έχει διακοπεί η λειτουργία τους.ΩΖΙΧΩΚ3-87ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56/2020
27/03/2020 02:00:0027/03/2020 14:46:57Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.ΨΠΜΨΩΚ3-Β0ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ57/2020
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 11:20:28Παράταση της υπ’ αρ. 14884/26-6-2019 σύμβασης του Δήμου Νέας Σμύρνης με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας- «ΔΗΜΑΡΕΤΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.».ΨΟΙ7ΩΚ3-9ΓΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54/2020
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 11:22:21Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός».65ΠΗΩΚ3-ΘΓΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58/2020
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 11:25:08Ορισμός Υπολόγου για την έκδοση ΧΕΠ, που αφορά «Αγορά κτηματογραφικών τοπογραφικών φύλλων κτλ., για ακίνητα του Δήμου Ν. Σμύρνης».Ω5ΕΦΩΚ3-ΦΛ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59/2020
27/03/2020 02:00:0030/03/2020 13:54:34Απαλλαγή από τέλη κοινοχρήστων χώρων και ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.ΩΥΙΔΩΚ3-ΑΟ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ55/2020
13/03/2020 02:00:0017/03/2020 12:29:51Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης με έργα διευθέτησης τμήματος παλιάς θέσης ρέματος στα όρια εγκεκριμένου σχεδίου Πόλης από Ο.Τ.437 έως 432», του Δήμου Ν. Σμύρνης, με αρ. μελ.4/2017.Ω8ΝΤΩΚ3-Κ2ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50/2020
13/03/2020 02:00:0017/03/2020 12:35:02Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αριθ. μελέτης 29/2018, για τις ομάδες Α1, Α5, Δ1 και ΣΤ1.6ΕΧΧΩΚ3-ΕΑΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ52/2020
13/03/2020 02:00:0017/03/2020 12:37:46Έγκριση διάθεση πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.Ω325ΩΚ3-ΣΚΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53/2020
13/03/2020 02:00:0017/03/2020 12:32:35Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις Παιδείας», με αρ. πρ. μελ. 27823/12-11-2019.6ΖΓΣΩΚ3-ΘΘΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ51/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:31:45Έγκριση αποδοχής ΠΟΕ οφειλής.6335ΩΚ3-ΣΩ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:26:17Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Εξυγίανση πεύκων & καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων», με αρ. μελ. 39/2019.ΨΞ72ΩΚ3-8Τ4ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ44/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:29:26Έγκριση Πρακτικού Νο1 αποτελέσματος διαγωνισμού και ανακήρυξης προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων-πεζοδρόμων», αρ. μελ. 59/2019.ΩΓ3ΤΩΚ3-104ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ46/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:33:08Έγκριση διάθεση πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.62Χ8ΩΚ3-9ΒΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:24:46Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη».ΨΗΔΛΩΚ3-ΠΓ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:34:34Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βαρελά Αικατερίνης.ΩΑΡΖΩΚ3-8ΦΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49/2020
06/03/2020 02:00:0006/03/2020 12:27:50Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση και λειτουργία των Γωνιών Ανακύκλωσης και του προγράμματος διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων», με αρ. πρ. μελ. 29655/2019.6ΒΔ2ΩΚ3-Ψ9ΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ45/2020
28/02/2020 02:00:0003/03/2020 14:48:48Εκκαθάριση οφειλής του Δήμου Ν. Σμύρνης προς το Σ.Ε.Φ.9ΡΩΛΩΚ3-2ΓΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41/2020
28/02/2020 02:00:0003/03/2020 11:40:25Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2020 και διάθεση πιστώσεων.ΩΡ47ΩΚ3-ΕΔ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40/2020
28/02/2020 02:00:0003/03/2020 11:42:15Έγκριση διάθεση πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.ΨΤΕΥΩΚ3-ΞΔΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42/2020
28/02/2020 02:00:0004/03/2020 11:47:34Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης».ΨΧ48ΩΚ3-ΣΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39/2020
18/02/2020 02:00:0018/02/2020 14:41:15Αναμόρφωση Στοχοθεσίας Δήμου Νέας Σμύρνης Οικονομικού έτους 2020.6Θ1ΥΩΚ3-Ε9ΒΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ31/2020
18/02/2020 02:00:0018/02/2020 14:39:58Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020.ΨΟΦ7ΩΚ3-ΙΕΔΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ30/2020
18/02/2020 02:00:0003/03/2020 11:36:57Έγκριση δαπανών & Έγκριση πιστώσεων συνολικού ποσού #30.284,23# €.687ΣΩΚ3-ΥΨ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38/2020
18/02/2020 02:00:0020/02/2020 12:48:44Έγκριση διάθεση πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.Ω7ΡΞΩΚ3-Ε06ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37/2020
18/02/2020 02:00:0018/02/2020 14:38:371. Έγκριση ποσού 200 € για την αγορά δώρων & αναμνηστικών για το ταξίδι στη Σμύρνη. 2. Ορισμός υπολόγου.6Ε7ΠΩΚ3-ΞΩΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29/2020
18/02/2020 02:00:0020/02/2020 12:43:52Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αριθ. μελέτης 29/2018, για τις ομάδες Α1, Α2.1, Α5, Β1, Γ1, Δ1 & ΣΤ1.6ΦΠΖΩΚ3-691ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ33/2020
18/02/2020 02:00:0020/02/2020 12:42:15Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός».ΨΣ2ΩΩΚ3-220ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/2020
18/02/2020 02:00:0020/02/2020 12:47:49Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 1223/12-06-2019 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Περιουσιακών – Εργατικών Διαφορών).ΨΟ0ΠΩΚ3-2ΦΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/2020
18/02/2020 02:00:0020/02/2020 12:46:33Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων», με αρ. μελ. 27181/2019.6ΒΓΕΩΚ3-ΦΛΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ35/2020
18/02/2020 02:00:0020/02/2020 12:44:57Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις Παιδείας», με αρ. πρ. μελ. 27823/12-11-2019.638ΘΩΚ3-77ΙΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ34/2020
14/02/2020 02:00:0017/02/2020 11:06:21Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου εκπόνησης της υπηρεσίας «Έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας του νέου Κλειστού Γυμναστηρίου-Βιοκλιματικού Πολυδύναμου Αθλητικού Κέντρου».6Ο7ΙΩΚ3-ΟΓΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26/2020
14/02/2020 02:00:0017/02/2020 11:08:50Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο «Εξυγίανση πεύκων & Καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων», με αριθ. μελέτης 39/2019.Ψ4ΗΥΩΚ3-28ΒΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ27/2020
14/02/2020 02:00:0017/02/2020 11:03:28Ορισμός Υπολόγου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Έξοδα δικαστικών υποθέσεων του Δήμου (ένσημα, προεισπράξεις, επιδόσεις, κλπ.)».Ω909ΩΚ3-ΛΒ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24/2020
14/02/2020 02:00:0017/02/2020 11:14:13Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικών προσφορών, του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες συμβούλου για την οργάνωση και λειτουργία των γωνιών ανακύκλωσης και του προγράμματος διαλογής στην πηγή των βιοαποβλήτων», με αρ. μελ. 29655/2019.6ΧΓΥΩΚ3-093ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ28/2020
14/02/2020 02:00:0003/03/2020 14:03:41Τροποποίηση της υπαρ. 27264/6-11-2019 σύμβασης «Φροντίδα και περιποίηση πρασίνου».Ω1Ω3ΩΚ3-ΨΟ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25/2020
14/02/2020 02:00:0017/02/2020 11:00:45Ορισμός Δικαστικού/ών Επιμελητή/τών για επιδόσεις δικογράφων, εξωδίκων, κοινοποιήσεις, εκτελέσεις είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων κλπ., που αφορούν υποθέσεις του Δήμου.6Ψ0ΜΩΚ3-76ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23/2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:42:41Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Επισκευή-συντήρηση αύλειων χώρων Σ.Σ.», με αρ. μελ. 33/2018.6ΗΣ1ΩΚ3-Ζ4ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/20230
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:38:18Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών κατακύρωσης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης», με αρ. μελ. 8/2019.ΨΡΒ1ΩΚ3-ΩΡ2ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ18/2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:53:18Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών συμμετοχής –τεχνικών προσφορών, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών και προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων», με αρ. μελ. 27181/2019.ΩΕΨΛΩΚ3-7Ρ5ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ22/2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:44:00Ανάθεση υπόθεσης σε πληρεξούσιο δικηγόρο και εξουσιοδότηση αυτού για παράσταση υπέρ του Δήμου και καθορισμός της αμοιβής του.9ΠΞΗΩΚ3-ΦΝΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20/2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:48:01Συμπλήρωση της υπαρ. 5/2020 ΑΟΕ, που αφορά τον ορισμό μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμού Δημοσίων Έργων, συνοπτικών διαγωνισμών (αρ.117 του Ν.4412/16) Δήμου Ν. Σμύρνης.6Ρ2ΜΩΚ3-1ΩΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21/2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:34:41Έγκριση συμμετοχής του Δημάρχου και του Γ. Γραμματέα του Δήμου μας, σε συνέδριο στη Σμύρνη. Ορισμός υπολόγου.68Ν5ΩΚ3-ΟΕΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2020
07/02/2020 02:00:0007/02/2020 12:36:51Έγκριση Πρακτικού, που αφορά το Διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση οδοφωτισμού του Δήμου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 1/2018.ΩΜΗΥΩΚ3-Π0ΦΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ17/2020
07/02/2020 02:00:0012/02/2020 09:54:31Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 2449/17-12-2019 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (δ/σία εργατικών διαφορών).Ψ55ΙΩΚ3-7Τ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/2020
31/01/2020 02:00:0005/02/2020 10:51:59Έγκριση διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Ν. Σμύρνης, από 01/07/2019 έως τις 31/12/2019.ΩΔΠΠΩΚ3-Λ92ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/2020
31/01/2020 02:00:0005/02/2020 11:01:43Έγκριση 2ου ΑΠΕ, σύναψης 1ης ΣΣ του έργου «Ασφαλτοτάτητες οδών», με αρ. μελ. 59/2017.ΨΗ00ΩΚ3-Α1ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2020
31/01/2020 02:00:0005/02/2020 10:57:32Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους.609ΜΩΚ3-Χ78ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2020
31/01/2020 02:00:0005/02/2020 11:00:06Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων ακαθάρτων», με αρ. μελ. 82/2018.632ΡΩΚ3-8Ε4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13/2020
31/01/2020 02:00:0005/02/2020 10:55:44Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Τεχνικών προσφορών, που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις Παιδείας», με αρ. πρ. μελ. 27823/2019.6793ΩΚ3-ΖΚΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ11/2020
17/01/2020 02:00:0017/01/2020 12:31:18Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες φύλαξης», με αρ. μελ. 8/2019.97Β4ΩΚ3-ΦΚΜΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ6/2020
17/01/2020 02:00:0017/01/2020 12:26:30Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό μελών στην Επιτροπή Διαγωνισμού Δημοσίων Έργων, συνοπτικών διαγωνισμών (αρ.117 του Ν.4412/16) Δήμου Ν. Σμύρνης.Ω2Ψ0ΩΚ3-Ν7ΛΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ5/2020
17/01/2020 02:00:0017/01/2020 12:40:39Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Εξυγίανση πεύκων & καταπολέμηση ασθενειών φοινίκων», με αρ. μελ. 39/2019.ΨΚΣΟΩΚ3-ΛΟΨΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ7/2020
17/01/2020 02:00:0017/01/2020 12:43:11Έγκριση 3ου ΑΠΕ, σύναψης 2ης ΣΣΕ και παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κολυμβητηρίου Ν. Σμύρνης», με αρ. μελ. 44/2016.ΨΨΧΑΩΚ3-ΛΟΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9/2020
17/01/2020 02:00:0020/01/2020 12:59:18Έγκριση Πρακτικού Νο2 της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, και κατακύρωση της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ», αρ. μελ. 67/2019.ΩΛ85ΩΚ3-ΡΙΡΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ8/2020
03/01/2020 02:00:0010/01/2020 11:00:24Έγκριση όρων διακήρυξης-τεχνικής περιγραφής του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση και λειτουργία των πράσινων σημείων (Γωνιές Ανακύκλωσης) και του προγράμματος ΔσΠ βιοαποβλήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης», με αρ. μελ. πρωτ.: 29655/03-12-2019.ΨΗ6ΥΩΚ3-ΒΨ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/2020
03/01/2020 02:00:0010/01/2020 11:02:26Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Ελένης Παπαδοπούλου.ΨΤΨΨΩΚ3-ΡΟΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4/2020
03/01/2020 02:00:0010/01/2020 10:55:01Έγκριση Πρακτικού Νο1 της Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, και ανάθεση της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ», αρ. μελ. 67/2019.Ω20ΒΩΚ3-Φ5ΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ1/2020
03/01/2020 02:00:0010/01/2020 10:56:46Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων-πεζοδρόμων», με αρ. μελ. 59/19.6Φ9ΠΩΚ3-ΜΙΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2020