Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στο πλαίσιο της αποκέντρωσης του κράτους.

Ο ρόλος των δήμων ως προς την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών με «τοπικό» χαρακτήρα αναδείχθηκε ως κεντρικός, προκειμένου να καλύπτονται αποτελεσματικότερα οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Στον Δήμο Νέας Σμύρνης η Κοινωνική Πολιτική ασκείται από:

• Τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
• Το ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
• Το ΝΠΔΔ Εθνική Στέγη

Η κοινωνική πολιτική δεν χαρίζεται, χτίζεται σε σταθερές πολιτικές και κοινωνικές δομές.