Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2013.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
10/12/2013 00:00:0018/12/2013 14:05:07Αποδοχή του ποσού #104.648,54# € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης – Κατανομή και διάθεση του ποσού των #104.491,57# € στις Ε.Σ.Ε. του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΛΓΚΩΚ3-4ΙΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ252
10/12/2013 00:00:0018/12/2013 14:12:49Έγκριση διοργάνωσης και δαπάνης για τον αγώνα ανωμάλου δρόμου, στην μνήμη του Κ. ΚΟΤΖΙΑ.ΒΛΓΚΩΚ3-Ψ3ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ256
10/12/2013 00:00:0010/12/2013 16:09:45α) Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού #60.000# ευρώ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης, β) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #60.000# ευρώ στις ΕΣΕΒΛΓ7ΩΚ3-Ε21ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ245
10/12/2013 00:00:0023/12/2013 11:40:58Προσδιορισμός Δημοτικών Τελών κατάληψης πεζοδρομίων & κοιν. χώρων με έλατα και χριστουγεννιάτικα είδη.ΒΛΓΓΩΚ3-ΟΛΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ253
10/12/2013 00:00:0023/12/2013 11:34:33Μεταβολές Σχολικών Μονάδων του Δήμου μας για το 2014ΒΛΓΓΩΚ3-84ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ246
10/12/2013 00:00:0023/12/2013 11:44:40Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του Ημερήσιου Τέλους Καθαριότητας στις Λαϊκές Αγορές έτους 2013.ΒΛΓΓΩΚ3-Φ9ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ254
10/12/2013 00:00:0012/12/2013 13:58:21Θ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.ΒΛΓ6ΩΚ3-Ο23ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ251
10/12/2013 00:00:0015/01/2014 14:42:19Παραχώρηση Δημοτικού χώρου για “Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Αλληλεγγύης” (ΚΙΦΑ) Νέας Σμύρνης.ΒΙΨΟΩΚ3-ΖΓΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ244
10/12/2013 00:00:0018/12/2013 14:22:43Έγκριση μονοδρόμησης οδώνΒΛΓΚΩΚ3-13ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ263
10/12/2013 00:00:0018/12/2013 14:08:30Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά & ηλεκτρονικά μέσα 2014 (Ανανέωση ετήσιας συνδρομής υπηρεσιών διαδικτύου για το 2014).ΒΛΓΚΩΚ3-Ξ50ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ255
10/12/2013 00:00:0018/12/2013 14:51:51Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ αυτού.ΒΛΓΚΩΚ3-ΚΓΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ269
10/12/2013 00:00:0018/12/2013 14:36:56Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης επί της οδού Αγησιλάου». Αρ. Μελ.: 100/2012.ΒΛΓΚΩΚ3-ΒΛ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ266
10/12/2013 00:00:0019/03/2014 14:34:56Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ – ΔΦ & Τ.Α.Π., παραβάσεις ΚΟΚ, συνδρομή Γυμναστηρίου και τέλη χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ παρελθόντων ετών.ΒΙΞΟΩΚ3-5ΣΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ257
10/12/2013 00:00:0018/12/2013 14:40:56Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας Καρύλλου Νέας Σμύρνης». Αρ. Μελ.: 293/2009.ΒΛΓΚΩΚ3-3ΣΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ267
10/12/2013 00:00:0018/12/2013 12:08:38Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #8,56# € προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.ΒΛΓΚΩΚ3-ΧΓ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ248
10/12/2013 00:00:0018/12/2013 12:27:09Διαγραφές ληξιπρόθεσμων οφειλών – προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.ΒΛΓΚΩΚ3-ΖΙ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ259
10/12/2013 00:00:0018/12/2013 14:16:54Έγκριση κατασκευής θέσεων στάθμευσης και νησίδων Κυκλοφοριακής Μελέτης.ΒΛΓΚΩΚ3-ΙΧΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ262
10/12/2013 00:00:0018/12/2013 12:04:52Καταβολή η μη αποζημίωσης ΙΧΕ αυτοκινήτου, λόγω πτώσης δένδρου επί της οδού Κ. Παλαιολόγου 20ΒΛΓΚΩΚ3-ΤΕΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ247
10/12/2013 00:00:0018/12/2013 12:19:09Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ – ΔΦ & Τ.Α.Π., παραβάσεις ΚΟΚ, συνδρομή Γυμναστηρίου και τέλη χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ παρελθόντων ετών.ΒΛΓΚΩΚ3-71ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ257
10/12/2013 00:00:0018/12/2013 12:22:36Διαγραφές ληξιπρόθεσμων οφειλών – προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.ΒΛΓΚΩΚ3-ΗΣ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ258
10/12/2013 00:00:0018/12/2013 12:13:38Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2013ΒΛΓΚΩΚ3-ΛΣ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ250
10/12/2013 00:00:0018/12/2013 14:48:48Έγκριση διενέργειας προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ αυτούΒΛΓΚΩΚ3-761ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ268
10/12/2013 00:00:0018/12/2013 14:26:43Eγκριση Μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΙΝΩΠΗΣ (7ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ)ΒΛΓΚΩΚ3-Ν37ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ264
10/12/2013 00:00:0018/12/2013 14:31:10Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων». Αρ. Μελ.: 73/2012.ΒΛΓΚΩΚ3-387ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ265
21/11/2013 00:00:0012/12/2013 14:30:03Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεως (ΟΠΔ) οικ. έτους 2014.ΒΛΓ6ΩΚ3-ΛΜ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235
21/11/2013 00:00:0012/12/2013 14:19:24Έγκριση προϋπολογισμού 2014, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ) του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης».ΒΛΓ6ΩΚ3-ΓΟ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ242
21/11/2013 00:00:0011/12/2013 10:43:25Έγκριση προϋπολογισμού 2014,Ετήσιου Πρ/τος Δράσης και Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας παιδιών & νέων του Δήμου Ν. Σμύρνης - Εθνική Στέγη».ΒΛΓΩΩΚ3-ΧΤΤΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ241
21/11/2013 00:00:0005/12/2013 14:16:38Δέσμευση χώρων στάθμευσης στον υπό κατασκευή Βρεφονηπιακό Σταθμό, επί της Σινώπης 13 & Βασιλείου Βουλγαροκτόνου.ΒΛ0ΖΩΚ3-ΑΕΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ233
21/11/2013 00:00:0003/12/2013 12:58:08Μίσθωση χώρου, για τη στέγαση υπηρεσιών του ΔήμουΒΛ0ΧΩΚ3-Ζ7ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ239
21/11/2013 00:00:0003/12/2013 12:52:59Έγκριση εγκατάστασης δημοσίου δικτύου Wi – Fi στο Δήμο Νέας Σμύρνης από την εταιρεία Hol Hellas On line A.E.ΒΛ0ΧΩΚ3-ΠΟ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234
21/11/2013 00:00:0003/12/2013 12:49:21Παράταση μίσθωσηςΒΛ0ΧΩΚ3-ΔΗ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ232
21/11/2013 00:00:0022/11/2013 13:07:25Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2014.ΒΛ1ΦΩΚ3-ΨΧΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ230
21/11/2013 00:00:0022/11/2013 13:13:18Έγκριση στοχοθεσίας Δήμου Νέας Σμύρνης για το οικ. Έτους 2014.ΒΛ1ΦΩΚ3-8ΔΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231
21/11/2013 00:00:0002/12/2013 13:29:13Δέσμευση χώρων στάθμευσης στον υπό κατασκευή Βρεφονηπιακό Σταθμό, επί της Σινώπης 13 & Βασιλείου Βουλγαροκτόνου.ΒΛ0ΝΩΚ3-0ΣΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ233
21/11/2013 00:00:0022/11/2013 13:19:30Δέσμευση χώρων στάθμευσης στον υπό κατασκευή Βρεφονηπιακό Σταθμό, επί της Σινώπης 13 & Βασιλείου Βουλγαροκτόνου.ΒΛ1ΦΩΚ3-6Η3ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ233
21/11/2013 00:00:0012/12/2013 14:08:00Έγκριση προϋπολογισμού 2014, Ετήσιο Πρ/τος Δράσης και Στοχοθεσίας του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δήμου Νέας Σμύρνης».ΒΛΓ6ΩΚ3-ΕΞ9ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ240
21/11/2013 00:00:0007/01/2014 13:44:37Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΙ6ΑΩΚ3-Σ98ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ243
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 13:12:59Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά συνδρομή μέλουςΒΛ11ΩΚ3-9Σ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ218
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 14:23:24Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού β΄ τριμήνου (Απρ.- Ιουν.) 2013ΒΛ11ΩΚ3-Ο2ΨΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ228
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 13:18:09Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού λογαριασμού του έργου : «Έργα διαμόρφωσης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου». Αρ. Μελ. : 22/2012.ΒΛ11ΩΚ3-037ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ220
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 12:58:37Διαγραφή χρεώσεων παραβάσεων ΚΟΚ από Βεβ. Καταλόγους παρελθόντων ετώνΒΛ11ΩΚ3-0ΦΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ216
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 11:28:45Επανακαθορισμός συνδρομών χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτωνΒΛ11ΩΚ3-7ΛΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ205
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 11:23:52Επανακαθορισμός συνδρομών χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτωνΒΛ11ΩΚ3-8ΗΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ205
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 12:08:11Υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Δήμου Καλλιθέας και της ΔΗΚΕΚ του Δήμου Καλλιθέας.ΒΛ11ΩΚ3-ΙΜΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ207
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 14:34:32Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού β΄ τριμήνου (Απρ.- Ιουν.) 2013ΒΛ11ΩΚ3-ΙΣΟΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ229
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 13:26:21Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».ΒΛ11ΩΚ3-5ΓΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ222
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 13:43:49Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργου: Επεμβάσεις στις Αθλητικές εγκαταστάσεις Δημοτικών Σχολείων , με Αρ.Μελ.:86/2011ΒΛ11ΩΚ3-Ε90ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ223
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 13:47:59Έγκριση Μελέτης του έργου : «Διαμόρφωση (Κατασκευή) Πρασίνου Δώματος σε (Δημόσιο) Σχολικό Κτήριο 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Σμύρνης».ΒΛ11ΩΚ3-ΤΞΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ224
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 11:13:12Αναπροσαρμογή ή μη Δημοτικών Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού και Δημοτικού ΦόρουΒΛ11ΩΚ3-ΔΕΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ204
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 10:53:32Ορθή επανάληψης της υπ’ αρ. 187/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεως (ΟΠΔ) οικ. έτους 2013ΒΛ11ΩΚ3-6ΕΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ200
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 14:17:21Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού α΄ τριμήνου (Ιαν- Μαρ) 2013ΒΛ11ΩΚ3-ΚΞ4ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ227
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 12:38:18Απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και τμηματική καταβολή υπολοίπου ποσού.ΒΛ11ΩΚ3-53ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ212
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 13:51:43Έγκριση Μελέτης του έργου : «Διαμόρφωση (Κατασκευή) Πρασίνου Δώματος σε (Δημόσιο) Σχολικό Κτήριο 4ου Λυκείου Σχολείου Νέας Σμύρνης».ΒΛ11ΩΚ3-ΜΥ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ225
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 13:56:01Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης».ΒΛ11ΩΚ3-ΥΕΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ226
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 11:06:382η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».ΒΛ11ΩΚ3-22ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ201
06/11/2013 00:00:0014/11/2013 10:22:16Επανακαθορισμός συνδρομών χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτωνΒΛ1ΕΩΚ3-ΓΕΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ205
06/11/2013 00:00:0019/11/2013 14:13:05Η’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.ΒΛ1ΗΩΚ3-Π9ΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ202
06/11/2013 00:00:0019/11/2013 13:43:20Αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 της 47490/12 ΚΥΑΒΛ1ΗΩΚ3-ΚΘ3ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ203
06/11/2013 00:00:0019/11/2013 14:31:38Πρόσληψη (15) δεκαπέντε πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα.ΒΛ1ΗΩΚ3-ΩΚ7ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ208
06/11/2013 00:00:0027/11/2013 13:25:44Η’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.ΒΛ13ΩΚ3-ΒΕΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ202
06/11/2013 00:00:0002/12/2013 13:40:46Απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και τμηματική καταβολή υπολοίπου ποσού.ΒΛ0ΝΩΚ3-Β2ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ212
06/11/2013 00:00:0002/12/2013 13:22:09Έγκριση Μελέτης του έργου : «Διαμόρφωση (Κατασκευή) Πρασίνου Δώματος σε (Δημόσιο) Σχολικό Κτήριο 4ου Λυκείου Σχολείου Νέας Σμύρνης».ΒΛ0ΝΩΚ3-3ΟΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ225
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 13:21:30Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κάλυψη Μεμονωμένων Λάκκων». Αρ. Μελ : 81/12.ΒΛ11ΩΚ3-Σ07ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ221
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 12:19:302ης Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης"ΒΛ11ΩΚ3-4ΩΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ209
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 11:42:38Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2014ΒΛ11ΩΚ3-6ΚΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ206
06/11/2013 00:00:0023/12/2013 11:54:40Αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 της 47490/12 ΚΥΑΒΛΓΓΩΚ3-Ζ3ΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ203
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 12:42:17Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλώνΒΛ11ΩΚ3-ΤΧ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ213
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 12:52:03Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών.ΒΛ11ΩΚ3-4Ψ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ215
06/11/2013 00:00:0019/11/2013 12:06:13Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ- ΔΦ & ΤΑΠ και Τέλη Καθαριότητας τάφου παρελθόντων ετώνΒΛ1ΗΩΚ3-ΨΨΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ217
06/11/2013 00:00:0015/11/2013 12:30:21Υποβολή πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για χρηματοδότηση της πράξης «Διαλογή στην Πηγή Βιοαποβλήτων».ΒΛ1ΛΩΚ3-Ω5ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ210
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 12:47:35Διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών.ΒΛ11ΩΚ3-ΥΤ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ214
06/11/2013 00:00:0018/11/2013 12:27:08Υπόγειο δίκτυο συλλογής βιοαποβλήτωνΒΛ11ΩΚ3-ΚΚΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ211
04/10/2013 00:00:0009/10/2013 12:23:55Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά συνδρομή μέλους.ΒΛΛΨΩΚ3-ΓΘΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ192
04/10/2013 00:00:0009/10/2013 12:19:16Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού.ΒΛΛΨΩΚ3-ΘΙΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ191
04/10/2013 00:00:0018/10/2013 13:11:43Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών διατροφής με την διαδικασία του διεθνή διαγωνισμού για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ αυτού.ΒΛΛ0ΩΚ3-6ΚΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ182
04/10/2013 00:00:0009/10/2013 11:52:13Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #23.636,96# €ΒΛΛΨΩΚ3-9ΜΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ184
04/10/2013 00:00:0009/10/2013 11:48:18Αλλαγή χρήσης του μισθωμένου ακινήτου επί της οδού Αδριανουπόλεως 18, Ν. ΣμύρνηΒΛΛΨΩΚ3-Ψ3ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ183
04/10/2013 00:00:0009/10/2013 12:15:14Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού.ΒΛΛΨΩΚ3-ΦΨ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ190
04/10/2013 00:00:0009/10/2013 11:57:09Αντικατάσταση Λαϊκού μέλους του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ "Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης""ΒΛΛΨΩΚ3-ΦΕΡΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ185
04/10/2013 00:00:0009/10/2013 12:30:05α) Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού #60.000# ευρώ για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης, β) Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #60.000# ευρώ στις ΕΣΕ.ΒΛΛΨΩΚ3-ΤΡ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ193
04/10/2013 00:00:0009/10/2013 12:55:43Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Αρ. Μελ.: 135/2010.ΒΛΛΨΩΚ3-9ΛΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ196
04/10/2013 00:00:0009/10/2013 12:06:08Ορισμός νέου Οργάνου Εκτέλεσης Διοικητικών Πράξεων (Σφραγίσεων Κατ/των υγ.ενδ/ντος).ΒΛΛΨΩΚ3-ΑΣΙΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ188
04/10/2013 00:00:0009/10/2013 12:37:19Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΗΣ ΠΡΟΣΚΟΠEΙΟΥ (ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)». Αρ. Μελ.: 135/2004.ΒΛΛΨΩΚ3-52ΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ194
04/10/2013 00:00:0009/10/2013 12:52:09Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ» Αρ. Μελ.: 61/2004.ΒΛΛΨΩΚ3-ΗΧ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ195
04/10/2013 00:00:0009/10/2013 12:01:50Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσεως (ΟΠΔ) οικ. έτους 2013ΒΛΛΨΩΚ3-4ΕΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ187
04/10/2013 00:00:0009/10/2013 11:43:40Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών διατροφής με την διαδικασία του διεθνή διαγωνισμού για το Δήμο και τα ΝΠΔΔ αυτού.ΒΛΛΨΩΚ3-ΔΜ9ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ182
04/10/2013 00:00:0008/10/2013 09:35:21Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2012.ΒΛΛ6ΩΚ3-0ΥΗΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ181
04/10/2013 00:00:0009/10/2013 13:04:43Παράταση μίσθωσης.ΒΛΛΨΩΚ3-19ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ198
04/10/2013 00:00:0009/10/2013 13:01:02α) Έγκριση 1ου ΑΠΕ, β)Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράτασης εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Αρ. Μελ. 72/2012.ΒΛΛΨΩΚ3-00ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ197
04/10/2013 00:00:0009/10/2013 12:10:37Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Εθελοντισμού του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής.ΒΛΛΨΩΚ3-8ΒΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ189
04/10/2013 00:00:0015/10/2013 10:10:51Ζ’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013ΒΛΛΞΩΚ3-5ΣΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ186
02/10/2013 00:00:0030/10/2012 11:40:41Ίδρυση Ζ΄ Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στην υφισταμένη δομή του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».Β43ΔΩΚ3-ΨΝΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ181
20/09/2013 00:00:0001/10/2013 11:55:56Ανακήρυξη του Μίκη Θεοδωράκη ως Επίτιμου Δημότη της Πόλης μαςΒΛΕΖΩΚ3-5ΩΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ180
12/09/2013 00:00:0026/09/2013 09:13:35Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού.ΒΛ9ΣΩΚ3-ΑΝΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ175
12/09/2013 00:00:0010/10/2013 13:11:01Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.ΒΛΛ9ΩΚ3-ΙΧΠΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ170
12/09/2013 00:00:0024/09/2013 09:45:13Στ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2013.ΒΛ9ΔΩΚ3-71ΟΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ173
12/09/2013 00:00:0026/09/2013 09:03:30Γ’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.ΒΛ9ΣΩΚ3-4ΦΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ172
12/09/2013 00:00:0026/09/2013 09:31:49Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ». Αρ. Μελ.: 100/2012.ΒΛ9ΣΩΚ3-ΩΣΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ178
12/09/2013 00:00:0026/09/2013 08:40:50Αποδοχή του ποσού #109.679,41#ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης - κατανομή και διάθεση του ποσού των #109.514,89# ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒΛ9ΣΩΚ3-ΧΥΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ167
12/09/2013 00:00:0026/09/2013 09:08:42Κατανομή θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας οκτώ (8) μηνών.ΒΛ9ΣΩΚ3-Θ3ΞΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ174
12/09/2013 00:00:0026/09/2013 09:18:56Έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικ. έτους 2013 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Δήμου Ν. Σμύρνης».ΒΛ9ΣΩΚ3-8ΤΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ176
12/09/2013 00:00:0026/09/2013 09:25:15Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της εργασίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Η/Μ». Αρ. Μελ.: 142/12.ΒΛ9ΣΩΚ3-Ο4ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ177
12/09/2013 00:00:0026/09/2013 09:37:12Υποβολή πρότασης στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανωτάτου αριθμού αδειών τύπου Α και Β άσκησης υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Νέας Σμύρνης για το έτος 2014.ΒΛ9ΣΩΚ3-Ζ6ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ179
12/09/2013 00:00:0026/09/2013 08:54:26Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.ΒΛ9ΣΩΚ3-ΚΗΥΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ170
12/09/2013 00:00:0026/09/2013 08:59:36Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.430,93 # €, που αφορά την Αιμοδοσία που θα διεξαχθεί στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2013 από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης, υποστηριζόμενη από το Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».ΒΛ9ΣΩΚ3-79ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ171
12/09/2013 00:00:0026/09/2013 08:49:48Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου.ΒΛ9ΣΩΚ3-Χ5ΞΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ169
12/09/2013 00:00:0026/09/2013 08:44:34Αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νέας ΣμύρνηςΒΛ9ΣΩΚ3-Φ38ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ168
27/08/2013 00:00:0028/08/2013 10:56:28Αποδοχή ή μη παραίτηση Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου – Εκλογής νέου Προέδρου.ΒΛΩΝΩΚ3-Ε0ΠΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ166
20/08/2013 00:00:0020/08/2013 14:41:10Πρακτικό Ορκωμοσίας του Δημοτικού Συμβούλου κ.Τσακίρη ΠαναγιώτηΒΛΩΤΩΚ3-1Ρ3ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ42092
25/07/2013 00:00:0030/07/2013 15:27:16Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπούΒΛΒΠΩΚ3-ΟΩ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ161
25/07/2013 00:00:0030/07/2013 14:51:55Ορισμός υπολόγου διαχειριστή για το έργο : «Ανάπλαση Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης».ΒΛΒΠΩΚ3-63ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ151
25/07/2013 00:00:0030/07/2013 15:14:57Ταμειακός Απολογισμός οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Δήμου Νέας Σμύρνης».ΒΛΒΠΩΚ3-ΒΧ0ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ158
25/07/2013 00:00:0030/07/2013 15:07:55Συμπλήρωση της υπ. αρ. 62/2013 Α.Δ.Σ.ΒΛΒΠΩΚ3-ΝΧ1ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ156
25/07/2013 00:00:0030/07/2013 15:11:22Αντικατάσταση προέδρου του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπής Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΒΛΒΠΩΚ3-ΠΡΓΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ157
25/07/2013 00:00:0030/07/2013 15:19:50Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου.ΒΛΒΠΩΚ3-9ΙΖΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ159
25/07/2013 00:00:0030/07/2013 15:24:09Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπούΒΛΒΠΩΚ3-7Κ3ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ160
25/07/2013 00:00:0030/07/2013 15:34:39Απαλλαγή οφειλέτη από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.ΒΛΒΠΩΚ3-98ΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ162
25/07/2013 00:00:0030/07/2013 15:30:50Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά συνδρομή μέλους.ΒΛΒΠΩΚ3-ΚΕΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ163
25/07/2013 00:00:0030/07/2013 15:00:25Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.239,62# €, που αφορά αναδρομικά, αποζημίωση και καταβολή επιδόματος υπαλλήλων του Δήμου.ΒΛΒΠΩΚ3-Χ0ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ153
25/07/2013 00:00:0002/08/2013 10:45:14Λήψη απόφασης σχετικά με την ανάπλαση της Πλατείας Χρυσοστόμου Σμύρνης.ΒΛΩ7ΩΚ3-Χ1ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ154
25/07/2013 00:00:0030/07/2013 14:56:19α) Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, β) Έγκριση παράτασης του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ 2012».ΒΛΒΠΩΚ3-ΣΨ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ152
25/07/2013 00:00:0030/07/2013 15:39:23Καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας.ΒΛΒΠΩΚ3-ΙΦΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ164
25/07/2013 00:00:0030/07/2013 14:47:36Oρθή επανάληψη της υπ. αρ. 147/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας.ΒΛΒΠΩΚ3-ΠΤΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ150
25/07/2013 00:00:0030/07/2013 15:44:40Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΛΛΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ». Αρ. Μελ. : 293/2009.ΒΛΒΠΩΚ3-ΤΕΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ165
25/07/2013 00:00:0030/07/2013 15:04:09Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους από την επιτροπή του άρθρου 67 του Π.Δ.28/80.ΒΛΒΠΩΚ3-Ψ6ΓΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ155
11/07/2013 00:00:0011/07/2013 14:22:25ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΥΤΕΣΒΛ4ΗΩΚ3-ΚΤΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ149
27/06/2013 00:00:0004/07/2013 11:41:26Διαγραφή από Βεβαιωτικούς Καταλόγους Παρελθόντων ετώνΒΛ49ΩΚ3-4ΚΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ128
27/06/2013 00:00:0023/07/2013 14:08:08Λήψη απόφασης περί μη κατάργησης των ΝΠΔΔ.ΒΛ4ΑΩΚ3-ΠΑΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ126
27/06/2013 00:00:0004/07/2013 10:41:53Παραχώρηση προς χρήση του οικοπέδου του Σ.Σ. Νικομηδείας στην ΟΣΚ Α.Ε.ΒΛ49ΩΚ3-8Δ1ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ142
27/06/2013 00:00:0004/07/2013 11:30:54Β’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2013.ΒΛ49ΩΚ3-Κ9ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140
27/06/2013 00:00:0004/07/2013 11:54:34Παράταση μίσθωσηςΒΛ49ΩΚ3-ΕΑΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ139
27/06/2013 00:00:0004/07/2013 11:36:15Αντικατάσταση Αντιπροέδρου του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».ΒΛ49ΩΚ3-9ΙΖΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ130
27/06/2013 00:00:0004/07/2013 11:48:17Καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας.ΒΛ49ΩΚ3-1ΔΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ138
27/06/2013 00:00:0004/07/2013 12:33:39Δωρεάν παραχώρησης ακινήτου του Δήμου, επί της οδού Αιδινίου 22, στο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης».ΒΛ49ΩΚ3-ΛΗΧΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ148
27/06/2013 00:00:0005/07/2013 13:28:59Συμπλήρωση της υπ.αρ.107/13 Α.Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό των Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ».ΒΛ4ΡΩΚ3-4ΟΡΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ129
27/06/2013 00:00:0030/07/2013 14:41:37Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου μας.ΒΛΒΠΩΚ3-Σ65ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ147
27/06/2013 00:00:0018/07/2013 11:26:33Ε’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2013ΒΛ4ΤΩΚ3-Ω13ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ141
27/06/2013 00:00:0005/07/2013 14:21:02Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.048,76# € που αφορά οφειλές προς ΤΕΑΔΥ – Τομέας ΤΑΔΚΥ.ΒΛ4ΡΩΚ3-ΧΓΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ133
27/06/2013 00:00:0005/07/2013 14:25:46Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ – ΔΦ & ΤΑΠ παρελθόντων ετών.ΒΛ4ΡΩΚ3-ΓΜ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ134
27/06/2013 00:00:0004/07/2013 12:46:30Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Γ’ Τριμήνου (Ιούλιος – Σεπτέμβριος) οικ. έτους 2012, του Δήμου μαςΒΛ49ΩΚ3-ΝΕ6ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ143
27/06/2013 00:00:0005/07/2013 14:15:37Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #4.037,86# €, που αφορά εξόφληση κοινοχρήστων περιόδου Ιουνίου – Δεκεμβρίου 2011, για Δημοτικό κτίριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 78.ΒΛ4ΡΩΚ3-7ΘΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ132
27/06/2013 00:00:0005/07/2013 13:56:13Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #369,89# €, που αφορά εξόφληση κοινοχρήστων περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013, για Δημοτικό κτίριο επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 65.ΒΛ4ΡΩΚ3-ΓΑ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ131
27/06/2013 00:00:0002/07/2013 14:43:49Αποδοχή της υπ. αρ.πρωτ.23427/13 αίτησης δήλωσης του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ- έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #90.000,00#ΕΥΡΩ – Παραίτηση από δικόγραφοΒΛ46ΩΚ3-Β1ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ127
27/06/2013 00:00:0004/07/2013 12:40:50Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης».ΒΛ49ΩΚ3-ΛΟΝΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ146
27/06/2013 00:00:0004/07/2013 13:28:39Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δ’ Τριμήνου (Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου) οικ. έτους 2012, του Δήμου μαςΒΛ49ΩΚ3-71ΣΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ144
27/06/2013 00:00:0004/07/2013 13:32:36Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού οικ. έτους 2012 του Δήμου μαςΒΛ49ΩΚ3-ΡΙΝΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ145
26/06/2013 00:00:0026/07/2013 13:09:29ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΣ ΠΟΣΟΥΑΠΟ ΔΤ-ΔΦ ΤΑΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΥΨΗ)ΒΛ4ΝΩΚ3-7ΘΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ134
26/06/2013 00:00:0029/07/2013 13:00:49ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΤ - ΔΦ & ΤΑΠ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝΒΛ4ΖΩΚ3-ΦΗ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ134
28/05/2013 00:00:0005/06/2013 14:10:35Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού.ΒΕΖΛΩΚ3-7ΤΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ114
28/05/2013 00:00:0003/06/2013 09:22:15Έγκριση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το οικ. έτος 2013.ΒΕΖΡΩΚ3-9ΛΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ112
28/05/2013 00:00:0006/06/2013 09:44:07Διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο του προστίμου λόγω εμπρόθεσμης υποβολής ΤΑΠ.ΒΕΖΚΩΚ3-ΕΤΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115
28/05/2013 00:00:0005/06/2013 13:34:33Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.040,00# € που αφορά εξόφληση ΧΕΠΒΕΖΛΩΚ3-4Ψ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113
28/05/2013 00:00:0005/06/2013 13:12:44Συνεργασία για παροχή κατ’ οίκον παρέμβασης σε άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος ηλικίας 3 ετών και άνω.ΒΕΖΛΩΚ3-ΥΤΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106
28/05/2013 00:00:0006/06/2013 09:54:18Έγκριση διάθεση πίστωσης – Καταβολής αποζημίωσης.ΒΕΖΚΩΚ3-ΧΧΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ117
28/05/2013 00:00:0005/06/2013 13:24:00Παρακράτηση ετήσιας εισφοράς του Δήμου Νέας Σμύρνης προς τον ΕΣΔΝΑ από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού.ΒΕΖΛΩΚ3-ΛΣΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110
28/05/2013 00:00:0005/06/2013 13:28:12Διαγραφή παραστατικών από απογραφή της 31/12/2012.ΒΕΖΛΩΚ3-ΤΝΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ111
28/05/2013 00:00:0005/06/2013 13:07:08Δέσμευση δημόσιου χώρου για στάθμευση ΑΜΕΑ.ΒΕΖΛΩΚ3-5ΡΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ103
28/05/2013 00:00:0005/06/2013 12:56:07Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριστών – ριών των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Νέας Σμύρνης για το σχολικό έτος 2013-2014ΒΕΖΛΩΚ3-ΔΩ7ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ101
28/05/2013 00:00:0005/06/2013 13:03:06Δέσμευση δημόσιου χώρου για στάθμευση ΑΜΕΑ.ΒΕΖΛΩΚ3-ΤΧΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ102
28/05/2013 00:00:0006/06/2013 09:48:06Αποδοχή ή μη πρότασης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό.ΒΕΖΚΩΚ3-4ΚΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ116
28/05/2013 00:00:0006/06/2013 11:19:35Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης της εργασίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Η/Μ». Αρ. Μελ.: 142/12.ΒΕΖΚΩΚ3-ΦΙ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ122
28/05/2013 00:00:0006/06/2013 11:43:21Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης, του Δήμου Καλλιθέας και της ΔΗΚΕΚ του Δήμου Καλλιθέας.ΒΕΖΚΩΚ3-ΙΒΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ105
28/05/2013 00:00:0006/06/2013 11:14:22Α’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».ΒΕΖΚΩΚ3-2ΑΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ121
28/05/2013 00:00:0006/06/2013 11:23:18Διάθεση αθλητικών χώρων Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΕΖΚΩΚ3-8Τ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ123
28/05/2013 00:00:0006/06/2013 11:06:17Έγκριση κατασκευής νησίδων.ΒΕΖΚΩΚ3-6ΓΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119
28/05/2013 00:00:0006/06/2013 11:09:44Έγκριση τροποποίησης σχεδίου κατασκευής νησίδων.ΒΕΖΚΩΚ3-ΗΒΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ120
28/05/2013 00:00:0006/06/2013 11:27:09Έγκριση διοργάνωσης και δαπάνης για το Φεστιβάλ Αθλητισμού του Δήμου Ν. ΣμύρνηςΒΕΖΚΩΚ3-7ΘΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ124
28/05/2013 00:00:0006/06/2013 10:57:41Έγκριση διάθεση πίστωσης – Καταβολή αποζημίωσης.ΒΕΖΚΩΚ3-ΞΧΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ118
28/05/2013 00:00:0010/06/2013 14:29:55Δ’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.ΒΕΖ0ΩΚ3-Ψ54ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ108
28/05/2013 00:00:0010/06/2013 14:35:03α) Συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, β) Έγκριση και διάθεση πίστωσης εξόδων κίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης.ΒΕΖ0ΩΚ3-473ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ100
28/05/2013 00:00:0006/06/2013 11:30:26Έγκριση διενέργειας δαπάνης για το Φεστιβάλ Αθλητισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΕΖΚΩΚ3-03ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ125
28/05/2013 00:00:0030/05/2013 14:11:12Υποβολής πρότασης με τίτλο : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ»ΒΕΧ7ΩΚ3-Θ9ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ109
21/05/2013 00:00:0021/05/2013 12:05:27Αποδοχή ή μη παραίτησης Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου – Εκλογής νέου ΠροέδρουΒΕΝΜΩΚ3-Α60ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ99
18/04/2013 00:00:0019/04/2013 12:59:14Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 78/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015» για την χρηματοδότηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».ΒΕΑΜΩΚ3-ΕΔΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93
18/04/2013 00:00:0026/04/2013 10:51:08Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΦΕΣΟΥ – ΑΛΣΟΥΣ». Αρ. Μελ.: 161/2007.ΒΕ54ΩΚ3-Ρ28ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ88
18/04/2013 00:00:0026/04/2013 10:25:45Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΕΣ ΟΔΩΝ 2009». Αρ. Μελ.: 144/2009.ΒΕ54ΩΚ3-ΧΒΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90
18/04/2013 00:00:0026/04/2013 10:45:25Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ». Αρ. Μελ.: 132/2010.ΒΕ54ΩΚ3-60ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89
18/04/2013 00:00:0026/04/2013 09:52:30α) Κλήρωση ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον Αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80, β) Επικύρωση της κλήρωσης των υπαλλήλων για τη συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής, γ) Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80ΒΕ54ΩΚ3-Ψ5ΦΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ96
18/04/2013 00:00:0019/04/2013 13:33:09Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 78/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012 -2015» του Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».ΒΕΑΜΩΚ3-ΓΩΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94
18/04/2013 00:00:0022/04/2013 09:02:46Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 78/2013 Α.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012 -2015» του Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».ΒΕΑΜΩΚ3-ΟΩΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94
18/04/2013 00:00:0026/04/2013 10:17:03Καθορισμός προϋποθέσεων για δικαιούχους δράσεων Κοινωνικής Πολίτικής.ΒΕ54ΩΚ3-ΔΕΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95
18/04/2013 00:00:0026/04/2013 10:13:46Καθορισμός προϋποθέσεων για δικαιούχους δράσεων Κοινωνικής Πολίτικής.ΒΕ54ΩΚ3-ΠΘΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95
18/04/2013 00:00:0026/04/2013 11:10:39Α’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ-ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Δήμου Νέας Σμύρνης».ΒΕ54ΩΚ3-Ω0ΚΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ81
18/04/2013 00:00:0026/04/2013 09:35:22Ορθή Επανάληψη της υπ’ αρ. 242/2011 απόφασης Δημ. Συμβουλίου περί Τροποποιήσεως της συστατικής Πράξης του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ν. ΣμύρνηςΒΕ54ΩΚ3-3Λ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98
18/04/2013 00:00:0026/04/2013 11:30:05Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #6.125,55# € που αφορά Κοινόχρηστα Δημοτικού Κτιρίου περιόδου Απριλίου – Δεκεμβρίου 2013.ΒΕ54ΩΚ3-ΩΥΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83
18/04/2013 00:00:0026/04/2013 11:17:36Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του «Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Νέας Σμύρνης».ΒΕ54ΩΚ3-ΓΥ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86
18/04/2013 00:00:0026/04/2013 11:03:54Γ’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.ΒΕ54ΩΚ3-292ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ82
18/04/2013 00:00:0026/04/2013 11:22:55Παράταση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.ΒΕ54ΩΚ3-ΝΓΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85
18/04/2013 00:00:0026/04/2013 11:26:23Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού.ΒΕ54ΩΚ3-3ΤΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84
17/04/2013 00:00:0029/04/2013 11:37:07Περί: Παραχώρησης Λειτουργίας και Συντήρησης του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΕ5ΩΩΚ3-ΙΟ1ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ87
28/03/2013 00:00:0004/04/2013 14:03:35Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ ΑξίαςΒΕΑ1ΩΚ3-ΗΛΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ80
28/03/2013 00:00:0004/04/2013 13:33:07Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά ανανέωση άδειας διαμονής αλλοδαπού.ΒΕΑ1ΩΚ3-ΚΘ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ73
28/03/2013 00:00:0004/04/2013 13:38:23α) Παράταση μίσθωσης διαμερίσματος επί της οδού Προφ. Ηλία 15, β) Ανανέωση της υπ. αριθμ. 59/2012 απόφασή σας.ΒΕΑ1ΩΚ3-ΣΜ1ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ75
28/03/2013 00:00:0029/03/2013 10:49:27Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με Συμβάσεις Μίσθωσης ΈργουΒΕ2ΨΩΚ3-00ΗΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ60
28/03/2013 00:00:0029/03/2013 10:41:01Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήραΒΕ2ΨΩΚ3-5ΩΔΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ58
28/03/2013 00:00:0029/03/2013 10:45:27Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου που η μισθοδοσία τους θα καλύπτεται με ποσοστό 100% από την καταβολή αντιτίμου ωφελουμένων πολιτών - κατοίκωνΒΕ2ΨΩΚ3-ΛΛΧΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ59
28/03/2013 00:00:0008/04/2013 13:03:35Έγκριση διοργάνωσης και δαπάνης Προγράμματος «Αθλοδιακοπές 2013».ΒΕΑΦΩΚ3-ΙΕΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66
28/03/2013 00:00:0004/04/2013 13:53:06Έγκριση υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση πράξης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για την πράξη «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».ΒΕΑ1ΩΚ3-ΨΕΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78
28/03/2013 00:00:0004/04/2013 13:46:34Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ». Αρ. Μελ.: 251/09.ΒΕΑ1ΩΚ3-ΝΦΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77
28/03/2013 00:00:0004/04/2013 11:32:44Αποδοχή του ποσού #100.941,19# € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης – Κατανομή και διάθεση του ποσού των #100.789,78# € στις Ε.Σ.Ε.ΒΕΑ1ΩΚ3-13ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64
28/03/2013 00:00:0004/04/2013 11:12:54Έγκριση Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».ΒΕΑ1ΩΚ3-ΚΡΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ57
28/03/2013 00:00:0004/04/2013 11:05:231η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης».ΒΕΑ1ΩΚ3-Κ7ΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ56
28/03/2013 00:00:0004/04/2013 11:19:10Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Για τον άνθρωπο και το περιβάλλον».ΒΕΑ1ΩΚ3-ΠΔΕΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ62
28/03/2013 00:00:0004/04/2013 11:39:43Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #635# € για συμμετοχή Δημοτικού Συμβούλου σε Συνέδριο.ΒΕΑ1ΩΚ3-ΕΒΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70
28/03/2013 00:00:0004/04/2013 11:44:46Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #218,12# € που αφορά ληξιπρόθεσμη οφειλή του Δήμου μας προς τον ΕΔΣΝΑ.ΒΕΑ1ΩΚ3-Ο47ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71
28/03/2013 00:00:0004/04/2013 11:24:46Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού #1.695,90# €, που αφορά την Αιμοδοσία που θα διεξαχθεί στις 18 και 19 Μαΐου 2013 από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Νέας Σμύρνης, υποστηριζόμενη από το Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».ΒΕΑ1ΩΚ3-ΞΩΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ63
28/03/2013 00:00:0008/04/2013 13:28:12Έγκριση διοργάνωσης και δαπάνης του προγράμματος «Παιχνιδίσματα στην Πόλη 2013».ΒΕΑΦΩΚ3-ΑΧΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69
28/03/2013 00:00:0004/04/2013 13:28:12Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #624,57# € που αφορά αποδοχές υπαλλήλου του Δήμου μας.ΒΕΑ1ΩΚ3-ΤΒ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ72
28/03/2013 00:00:0008/04/2013 12:54:13Έγκριση διοργάνωσης και δαπάνης για τον 8ο Γύρο του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΕΑΦΩΚ3-ΣΒΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65
28/03/2013 00:00:0008/04/2013 13:16:45Έγκριση διοργάνωσης και δαπάνης για την υλοποίηση σχολικών πρωταθλημάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΕΑΦΩΚ3-ΦΚΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67
28/03/2013 00:00:0004/04/2013 10:26:07Β΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013.ΒΕΑ1ΩΚ3-ΧΟΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ55
28/03/2013 00:00:0004/04/2013 10:18:34Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν ΔΤ-ΔΦ &ΤΑΠ παρελθόντων ετών.ΒΕΑ1ΩΚ3-3Ε2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54
28/03/2013 00:00:0004/04/2013 10:57:47Παράταση μίσθωσηςΒΕΑ1ΩΚ3-ΔΣ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76
28/03/2013 00:00:0008/04/2013 13:23:19Έγκριση διοργάνωσης και δαπάνης του 1ου Ποδηλατικού Γύρου στη μνήμη της Αρμένικης ΓενοκτονίαςΒΕΑΦΩΚ3-1ΤΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68
28/03/2013 00:00:0009/04/2013 12:57:14Έγκριση πρόσληψης εργατοτεχνικού προσωπικού με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 12 του Ν. 4071/12ΒΕΑΙΩΚ3-1ΑΦΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ61
28/03/2013 00:00:0004/04/2013 13:57:05Έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015 του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. για την πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».ΒΕΑ1ΩΚ3-ΤΑ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79
27/03/2013 00:00:0029/03/2013 12:12:34Επαναληπτικός Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την αξιοποίηση (εκμίσθωση) των Δημοτικών Κινηματογράφων «ΦΙΛΙΠ & ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ».ΒΕ2ΨΩΚ3-ΣΟΩΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ51
21/03/2013 00:00:0004/04/2013 10:31:57Παράταση μίσθωσηςΒΕΑ1ΩΚ3-Υ23ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 12:23:02Έγκριση και διάθεση πιστώσεων για συμμετοχή βλάβης στο δίκτυο Αποχέτευσης 2ου ΚΕΠ και εξόφληση κοινοχρήστων 2012 στο κτίριο της Βενιζέλου 18.ΒΕΔ3ΩΚ3-ΘΡΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42
28/02/2013 00:00:0014/03/2013 13:35:14Έγκριση Κανονισμού Περιπτέρων.ΒΕΔΣΩΚ3-3ΤΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 11:03:11Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου : «Έργα διαμόρφωσης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου». Αρ. Μελ.: 22/2012.ΒΕΔ3ΩΚ3-7ΔΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 11:18:55Έγκριση οικονομικού Απολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε. Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΕΔ3ΩΚ3-ΖΛΕΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ27
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 11:31:24Εκλογή μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».ΒΕΔ3ΩΚ3-ΟΞ0ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ29
28/02/2013 00:00:0014/03/2013 13:01:04Διενέργεια διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών». Aρ. Μελ.: 109/12 για τις ομάδες Α και Γ.ΒΕΔΣΩΚ3-ΞΡΓΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ35
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 11:51:17Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.ΒΕΔ3ΩΚ3-ΑΝΙΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ32
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 11:24:08Εκλογή μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».ΒΕΔ3ΩΚ3-4Μ7ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ28
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 11:37:26Έγκριση Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» οικ. έτους 2013.ΒΕΔ3ΩΚ3-ΗΧΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ30
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 11:08:12Έγκρισης οικονομικού Απολογισμού οικ. έτους 2012 του ΝΠΔΔ Ε.Σ.Ε. Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νέας Σμύρνης.ΒΕΔ3ΩΚ3-ΝΣ7ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ26
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 12:08:24Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #809,86# €, που αφορά προμήθεια του Δήμου μας με τα Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. σχετικά με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών.ΒΕΔ3ΩΚ3-47ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39
28/02/2013 00:00:0001/03/2013 12:26:31Α’ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2013ΒΕΔΞΩΚ3-2ΥΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33
28/02/2013 00:00:0014/03/2013 12:14:16Έγκριση υποβολής πρότασης έργου για χρηματοδότηση από το ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».ΒΕΔΣΩΚ3-ΝΚΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25
28/02/2013 00:00:0014/03/2013 12:07:08Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ. έτους 2013.ΒΕΔΣΩΚ3-ΨΓΨΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ34
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 12:13:01Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #35.586,98# €, που αφορά καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 σε υπάλληλο του Δήμου μας.ΒΕΔ3ΩΚ3-ΞΓΔΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ40
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 12:27:45Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά άδεια διαμονής αλλοδαπού.ΒΕΔ3ΩΚ3-2Ν1ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ44
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 12:33:40Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #293.000,00# € για την επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και φορέων της πόλης για το οικ. έτος 2013.ΒΕΔ3ΩΚ3-Ν7ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 12:39:14Έγκριση Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Διευθέτηση – Μετατόπιση Αγωγού Όμβριων λόγω Εκτάκτων Αναγκών. Αρ. Μελ. : 125/12.ΒΕΔ3ΩΚ3-069ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 12:53:14Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ Αξίας.ΒΕΔ3ΩΚ3-0Ν8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ52
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 12:43:56Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ». Αρ. Μελ.: 66/2012.ΒΕΔ3ΩΚ3-ΚΕ9ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ51
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 12:16:51Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #31.923,68# €, που αφορά καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 σε υπάλληλο του Δήμου μας.ΒΕΔ3ΩΚ3-6ΟΗΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ41
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 12:04:41Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.000,00# €, που αφορά εξόφληση υπαλλήλων με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, μηνός Δεκεμβρίου 2012.ΒΕΔ3ΩΚ3-9ΞΞΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ38
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 13:38:38Ανατροπή Αποφάσεων Αναλήψεων υποχρεώσεων.ΒΕΔ3ΩΚ3-ΗΞ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 11:42:28Εκλογή δύο (2) Μελών με τους Αναπληρωματικούς τους στην Εκτελεστική Επιτροπή από τη μειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρ. 11 του Ν. 4018/11.ΒΕΔ3ΩΚ3-ΑΗ9ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ31
28/02/2013 00:00:0013/03/2013 13:38:32Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού που αφορά συνδρομή μέλους.ΒΕΔ2ΩΚ3-ΑΓ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43
28/02/2013 00:00:0029/04/2013 11:21:00ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ περί Διενέργειας διαδικασίας με διαπραγμάτευση για την απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών». Aρ. Μελ.: 109/12 για τις ομάδες Α και Γ.ΒΕ5ΩΩΚ3-Ω07ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ35
28/02/2013 00:00:0013/03/2013 13:56:20Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #29.745,00# € που αφορά κατανάλωση φυσικού αερίου.ΒΕΔ2ΩΚ3-0ΞΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37
28/02/2013 00:00:0011/03/2013 11:58:52Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με την ειδικότητα του γιατρού εργασίας.ΒΕΔ3ΩΚ3-090ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ36
05/02/2013 00:00:0012/02/2013 13:11:17Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #96.236,89# € που αφορούν Αναδρομικά, Αποζημίωση Σύνταξης, Υπερωριακή Απασχόληση κ. λ. π. υπαλλήλων του Δήμου μας.ΒΕΥΣΩΚ3-ΖΕΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12
05/02/2013 00:00:0012/02/2013 13:03:35α) Έγκρισης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2013, β) Έγκρισης Εισηγητικής Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων 2013, γ) Έγκρισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης».ΒΕΥΣΩΚ3-ΚΗ1ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ7
05/02/2013 00:00:0019/02/2013 12:15:28Eκλογή Μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης».ΒΕΥΣΩΚ3-ΠΨΒΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ3
05/02/2013 00:00:0015/02/2013 11:11:39α) Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2013, β) Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Εσόδων – Εξόδων 2013, γ) Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης».ΒΕΥΜΩΚ3-ΝΝΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ6
05/02/2013 00:00:0015/02/2013 10:48:37Eκλογή Μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης».ΒΕΥΜΩΚ3-Β2ΝΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ4
05/02/2013 00:00:0011/03/2013 14:57:50Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.724,45# € που αφορά καταβολή αποζημίωσης στον κ. Ηλιάδη Στέφανο, για ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του από πτώση πεύκουΒΕΔ3ΩΚ3-ΓΩΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13
05/02/2013 00:00:0018/02/2013 14:25:03Eκλογής Μελών Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»ΒΕΥ8ΩΚ3-4ΕΦΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ3
05/02/2013 00:00:0015/02/2013 11:50:19Έγκριση της μελέτης : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ». Αρ. Μελ.: 305/2012ΒΕΥΜΩΚ3-4ΩΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15
05/02/2013 00:00:0015/02/2013 11:39:33Έγκριση της μελέτης : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ». Αρ. Μελ.: 157/2012ΒΕΥΜΩΚ3-ΡΛΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14
05/02/2013 00:00:0015/02/2013 11:59:31Έγκριση Τακτοποιητικού ΑΠΕ «ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Σ.Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ». Αρ. Μελ.: 121/06.ΒΕΥΜΩΚ3-ΙΗΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17
05/02/2013 00:00:0015/02/2013 12:12:34Καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας.ΒΕΥΜΩΚ3-Α0ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23
05/02/2013 00:00:0015/02/2013 13:14:32Κατανομή συμβάσεων μίσθωσης έργου του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης».ΒΕΥΜΩΚ3-ΩΜ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ8
05/02/2013 00:00:0015/02/2013 12:03:16Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ». Αρ. Μελ.: 145/09.ΒΕΥΜΩΚ3-6ΥΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18
05/02/2013 00:00:0015/02/2013 11:54:30Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου περαίωσης του έργου : «Έργα διαμόρφωσης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου». Αρ. Μελ.: 22/2012.ΒΕΥΜΩΚ3-ΖΤΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16
05/02/2013 00:00:0015/02/2013 11:32:43Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #2.724,45# € που αφορά καταβολή αποζημίωσης στον κ. Ηλιάδη Στέφανο, για ζημιές που προκλήθηκαν στο αυτοκίνητό του από πτώση πεύκουΒΕΥΜΩΚ3-8ΡΥΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ13
05/02/2013 00:00:0015/02/2013 11:01:06Έγκριση του Ταμειακού Απολογισμού 2012 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης».ΒΕΥΜΩΚ3-ΤΒ6ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ5
05/02/2013 00:00:0015/02/2013 11:23:23Ανανέωση ετήσιας συνδρομής υπηρεσιών διαδικτύου για το 2013.ΒΕΥΜΩΚ3-3ΞΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10
05/02/2013 00:00:0015/02/2013 11:19:02Ορισμός Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ΔιαφορώνΒΕΥΜΩΚ3-ΝΟΑΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ9
05/02/2013 00:00:0015/02/2013 11:27:56Αποδοχή του ποσού #100.941,19# € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης – Κατανομή και διάθεση του ποσού των #100.789,78# € στις Ε.Σ.Ε.ΒΕΥΜΩΚ3-3ΚΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11
24/01/2013 00:00:0025/01/2013 10:51:03Εκλογή Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού ΣυμβουλίουΒΕΙΨΩΚ3-Γ7ΤΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ2
14/01/2013 00:00:0016/01/2013 09:48:47Εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και (8) Τακτικών και (5) πέντε Αναπληρωματικών Μελών της Οικονομικής Επιτροπής και ισάριθμων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.ΒΕΦ8ΩΚ3-Ι91ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1