Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2022.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
20/05/2022 03:00:0020/05/2022 13:44:48«Λήψη απόφασης για τη χορήγηση εντολής παράστασης & εκπροσώπησης του Δήμου Νέας Σμύρνης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».ΨΖΡΛΩΚ3-80ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115/2022
19/05/2022 03:00:0019/05/2022 14:16:04«Αποδοχή ή μη της αίτησης απομείωσης ποσού εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της εταιρίας «SALAS INTER GROUP AE».9ΩΑΑΩΚ3-2Ι7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110/2022
18/05/2022 03:00:0018/05/2022 19:33:20«΄Εγκριση μελέτης Νο 3 της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης με θέμα «Παροχή υπηρεσιών δομών υγείας και Πρόληψης»».ΨΥ66ΩΚ3-ΓΧ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106/2022
18/05/2022 03:00:0018/05/2022 19:35:09«Έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021, στον Α.Π. 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και ειδικότερα της δράσης με τίτλο: «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».9Γ0ΤΩΚ3-4ΑΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ107/2022
17/05/2022 03:00:0017/05/2022 13:40:05Απόψεις Αναθέτουσας Αρχής επί της με αριθμό ΓΑΚ 614-3.5.2022 κατατεθείσας προσφυγής της εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ που αφορά τον διαγωνισμό για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».94ΕΦΩΚ3-8ΧΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ105/2022
16/05/2022 03:00:0016/05/2022 11:53:14«Λήψη απόφασης για την αποδοχή της Απόφασης Α. Π.: ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4063/15-04-2022 με θέμα «Ένταξη της Πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5161697 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».69ΡΩΩΚ3-32ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ100/2022
16/05/2022 03:00:0016/05/2022 11:51:27Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη, εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και του αναφερόμενου στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 3200/04.02.2022 αίτηση.ΨΣΖΒΩΚ3-6ΤΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90/2022
16/05/2022 03:00:0016/05/2022 11:56:33Έγκριση παράτασης περαίωσης για το έργο «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων-Πεζοδρόμων», Αρ. Μελ. 59/2019.6ΩΖΩΩΚ3-726ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ102/2022
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 13:34:25«Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση ισόγειου χώρου, για την δημιουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου».63ΗΥΩΚ3-8Α0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94/2022
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 13:52:21Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Νέας Σμύρνης, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».9ΧΙ6ΩΚ3-93ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ104/2022
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 13:49:50«Γνωμοδότηση για την ανάληψη του κόστους λειτουργίας των παραρτημάτων των Νηπιαγωγείων του Δήμου Νέας Σμύρνης».ΩΔΖΥΩΚ3-ΜΓΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ103/2022
13/05/2022 03:00:0016/05/2022 12:57:47Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση ΚΑΕ συνδιοργάνωσης Λαμπαδηδρομίας με την ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ.6Ξ03ΩΚ3-ΒΝ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ99/2022
13/05/2022 03:00:0016/05/2022 12:56:31Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση ΚΑΕ συνδιοργάνωσης τελετής έναρξης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.9ΦΝ7ΩΚ3-ΥΩ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98/2022
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 13:41:20«Αποδοχή ή μη της αίτησης απομείωσης ποσού εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της εταιρίας «SALAS INTER GROUP AE».6Π2ΛΩΚ3-ΛΡ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95/2022
13/05/2022 03:00:0013/05/2022 13:44:01«Έγκριση ταμειακού απολογισμού ΕΣΕΔΕ Ν. Σμύρνης για το έτος 2021».9ΣΘΩΩΚ3-ΘΙΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97/2022
10/05/2022 03:00:0013/05/2022 13:56:24Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 91/2022 ΑΟΕ.6ΙΦ9ΩΚ3-1Γ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96/2022
03/05/2022 03:00:0003/05/2022 10:36:42Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη» του Δήμου Νέας Σμύρνης.97ΠΔΩΚ3-Η71ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69/2022
03/05/2022 03:00:0003/05/2022 10:46:40Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 368/20211 ΑΟΕ «Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 για διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, με αντικείμενο υπηρεσίες παροχής προγραμμάτων της Δ/νσης Οικονομικών».6ΦΥ9ΩΚ3-ΔΣΗΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ82/2022
03/05/2022 03:00:0003/05/2022 15:18:24α) Έγκριση συμμετοχής εννέα (9) αιρετών και δεκατεσσάρων 14 υπαλλήλων & συνεργατών του δήμου σε συνέδριο στην Ξάνθη. β) εξειδίκευση ΚΑΕ.ΨΔΥΥΩΚ3-8ΜΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91/2022
03/05/2022 03:00:0003/05/2022 15:20:25Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης ποσού 4.000€ στην Ένωση Κρητών Νέας Σμύρνης.6ΠΨΒΩΚ3-ΨΑΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93/2022
28/04/2022 03:00:0028/04/2022 12:55:46« Ανανέωση - Παράταση των Συμβάσεων Εργασίας τριών (3) ατόμων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων-Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» (Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002310 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Αττική 2014-2020») του Δήμου Νέας Σμύρνης».99ΧΠΩΚ3-Ζ5ΒΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ92/2022
27/04/2022 03:00:0027/04/2022 13:38:16« Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός» του Δήμου Νέας Σμύρνης.63Χ2ΩΚ3-ΤΚ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89/2022
27/04/2022 03:00:0027/04/2022 13:56:17«Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης #68.656,26€# που αφορά εξόφληση λογαριασμών Εταιρείας Παροχής Αέριο Αττικής».91ΧΣΩΚ3-9Κ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83/2022
27/04/2022 03:00:0027/04/2022 12:54:06Διαγραφή ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους.63ΟΞΩΚ3-1ΜΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ73/2022
27/04/2022 03:00:0027/04/2022 12:57:39ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ99Υ2ΩΚ3-ΑΦ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74/2022
27/04/2022 03:00:0027/04/2022 13:01:49Έγκριση πρακτικού – γνωμοδότησης κατακύρωσης οριστικού αναδόχου του διεθνή ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Αστική ανάπλαση του ΄Άλσους Νέας Σμύρνης», με αρ. μελέτης 40/2021 του Τμήματος Έργων και υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με α/α ΕΣΗΔΗΣ 145246.ΨΝΝ7ΩΚ3-ΥΜ5ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ79/2022
27/04/2022 03:00:0027/04/2022 12:59:12Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ΚΟΚ από χρηματικό κατάλογο»ΨΓ3ΒΩΚ3-Θ2ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78/2022
26/04/2022 03:00:0026/04/2022 12:40:08Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 51/2022 Α.Ο.Ε.69ΜΜΩΚ3-93ΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ80/2022
26/04/2022 03:00:0026/04/2022 12:30:15Διαβίβαση Πρακτικού – Γνωμοδότησης Κατακύρωσης Οριστικού Αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Αναλωσίμων Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και Εκτυπωτών» με αρ. μελέτης 27780/1-1-2021 του Τμήματος Πληροφορικής και Δικτύων.ΨΒΔΝΩΚ3-3ΘΗΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ70/2022
26/04/2022 03:00:0026/04/2022 12:26:00Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη, εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και του αναφερόμενου στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 12975/03.06.2021 αίτηση.Ω3Κ9ΩΚ3-ΤΤ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57/2022
26/04/2022 03:00:0026/04/2022 12:32:45Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων επίσκεψης και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής» Αρ. μελ. 57/20216ΦΨΞΩΚ3-ΞΛ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71/2022
26/04/2022 03:00:0026/04/2022 12:34:42Έγκριση πρόσκλησης για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου UPPET HORIZON 2020.62ΨΧΩΚ3-ΛΞ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76/2022
26/04/2022 03:00:0026/04/2022 12:36:52Αίτημα παράτασης σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Δήμου Νέας Σμύρνης.6ΨΣΡΩΚ3-Χ2ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77/2022
26/04/2022 03:00:0026/04/2022 12:44:14Διαβίβαση της υπ’ αριθμ. 9346/2022 γνωμοδότησης της Νομικής Συμβούλου του Δήμου, σχετικά με την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμό Α64/2022 οριστικής αποφάσεως του 7ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς και λήψη σχετικής Απόφασης.94Ο3ΩΚ3-9ΓΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85/2022
26/04/2022 03:00:0026/04/2022 12:46:14Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων των οικ. ετών 2017, 2018, 2019, 2020 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης».ΨΙ5ΦΩΚ3-Τ4ΖΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ86/2022
20/04/2022 03:00:0020/04/2022 11:54:31Ορισμός υπολόγου για την εγγύηση για το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους»96ΝΓΩΚ3-80ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ75/2022
19/04/2022 03:00:0019/04/2022 15:14:56«Λήψη Απόφασης υλοποίησης διαδικασιών προς την Τράπεζα Eurobank Α.Ε., στα πλαίσια της ένταξης του Δήμου στην “Πλατφόρμα Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων” της ΚΕΔΕ ».ΨΝΠ0ΩΚ3-ΓΦ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72/2022
15/04/2022 03:00:0015/04/2022 12:04:57Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Ανακαίνιση-Υγρομόνωση οροφής αιθουσών εκγύμνασης Δημοτικού Σταδίου Νέας Σμύρνης”, Αρ. Μελ #25#/2020».ΩΖ9ΔΩΚ3-Χ6ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61/2022
15/04/2022 03:00:0015/04/2022 15:22:46« Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στον Α.Ο.Ν.Σ. ΜΙΛΩΝ».9Μ7ΨΩΚ3-ΖΕΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ87/2022
14/04/2022 03:00:0014/04/2022 13:30:00Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός» του Δήμου Νέας Σμύρνης.6ΙΕΜΩΚ3-ΚΒ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ66/2022
14/04/2022 03:00:0015/04/2022 10:56:52« Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη» του Δήμου Νέας Σμύρνης.6ΦΡΡΩΚ3-ΔΜΧΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ67/2022
14/04/2022 03:00:0018/04/2022 11:16:51«Συμπλήρωση και διόρθωση της 47/2022 ΑΟΕ περί« Έγκρισης Διάθεσης Πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Υλικού».ΩΘΖΗΩΚ3-ΣΣΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65/2022
14/04/2022 03:00:0014/04/2022 13:33:36Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας οικ. έτους 2022 ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων-Εθνική Στέγη» του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΨΨΡ3ΩΚ3-ΞΦΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68/2022
14/04/2022 03:00:0014/04/2022 10:38:13«Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 37/2021 μελέτης «Συντήρηση – επισκευή - ανακαίνιση εξωτερικών όψεων & λοιπών επιφανειών σχολικών κτιρίων & ενίσχυση προσβασιμότητας αμεα».ΨΦΧ0ΩΚ3-8Ψ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ88/2022
13/04/2022 03:00:0013/04/2022 11:56:44«Ανάθεση σε Δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Νέας Σμύρνης σε αγωγή κατά του Δήμου Νέας Σμύρνης, λόγω κωλύματος της Δικηγόρου – Νομικής Συμβούλου».Ψ4ΨΜΩΚ3-ΛΘΦΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ84/2022
12/04/2022 03:00:0012/04/2022 15:13:09Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικ. έτους 2021 ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης»68Μ2ΩΚ3-ΝΩΦΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ55/2022
12/04/2022 03:00:0012/04/2022 15:18:25Έγκριση πρακτικού Νο1 περί έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την ανάθεση της σύμβασης του έργου : «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτηρίων Δήμου Νέας Σμύρνης».6Μ9ΚΩΚ3-3Ν2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60/2022
12/04/2022 03:00:0012/04/2022 15:17:02Έγκριση πρακτικού Νο1 περί έγκρισης αποτελέσματος διαγωνισμού και λήψη απόφασης για την ανάθεση της συμβάσης του έργου: «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου» κύριο υποέργο 1 της πράξης ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Νέας Σμύρνης (αρ. μελ.: 38/2021)Ψ3ΖΑΩΚ3-Κ7ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59/2022
06/04/2022 03:00:0006/04/2022 11:47:27Έγκριση συμμετοχής ενός αιρετού και δύο στελεχών του δήμου σε συνάντηση στη Murcia Ισπανίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος UPPET και ορισμός υπολόγου.9ΗΔ6ΩΚ3-6Μ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62/2022
05/04/2022 03:00:0005/04/2022 10:55:59«Περί αποδοχής της διαμορφωμένης κατάστασης και της μη πραγματοποίησης διορθωτικών ενεργειών αποκατάστασης των ασφαλτικών στρώσεων του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΚΡΑΤΗΤΟΣ». λόγω μη ουσιωδών ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν από δειγματοληπτικό επιτόπιο και εργαστηριακό έλεγχο του ΕΣΠΕΛ».ΨΨΝ7ΩΚ3-Θ5ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49/2022
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 12:39:28«Τροποποίηση της υπ’ αρ. 13/2022 Α.Ο.Ε».97Ω1ΩΚ3-ΔΡΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ51/2022
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 12:57:04Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Και Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας Σμύρνης.Ω5ΞΥΩΚ3-Φ48ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54/2022
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 13:01:59«Ανάθεση σε πιστοποιημένο εκτιμητή της εκτίμησης της μισθωτικής αξίας του ακινήτου, που στεγάζονται τα: 7ο Γυμνάσιο – 8ο Λύκειο Ν. Σμύρνης (1ο ΤΕΛ, 2ο ΤΕΛ, 1η ΤΕΣ & 3ο ΣΕΚ).ΩΤ3ΖΩΚ3-ΡΔ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58/2022
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 12:27:24«Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην 4η Διεθνή Έκθεση «Verde Tec 2022».ΨΘΞ8ΩΚ3-ΔΔ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50/2022
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 12:24:24Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη, εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της κας Ψ.Γ.91Ρ8ΩΚ3-404ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43/2022
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 12:59:53Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός» του Δήμου Νέας Σμύρνης.6Π7ΦΩΚ3-Τ2ΗΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ56/2022
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 12:51:30Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Και Αλληλεγγύης του Δήμου Νέας Σμύρνης.6Ω8ΜΩΚ3-ΖΘΕΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ53/2022
01/04/2022 03:00:0001/04/2022 12:43:26Χρονική παράταση της Σύμβασης με αντικείμενο «Μεταφορά παγίων και στοιχείων του Δήμου Νέας Σμύρνης».ΨΨΣΝΩΚ3-826ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ52/2022
31/03/2022 03:00:0031/03/2022 11:28:55Έγκριση συμφωνητικού πρόσληψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου πέντε (5) ατόμων.Ψ0Β4ΩΚ3-ΛΡ5ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ64/2022
29/03/2022 03:00:0029/03/2022 20:13:36«Παράταση των συμβάσεων τριών (3) ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ Φαρμακοποιός (1), ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (2), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας από 01.04.2022 έως και 31.05.2022».9ΛΩΒΩΚ3-134ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ63/2022
21/03/2022 02:00:0021/03/2022 12:05:00«Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Υλικού».9Γ8ΔΩΚ3-ΨΞΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47/2022
21/03/2022 02:00:0021/03/2022 12:07:37Πρακτικό – γνωμοδότηση κατακύρωσης οριστικού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», αριθ. Μελ. 5/2021 του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.ΨΚΔΧΩΚ3-4ΦΥΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ48/2022
18/03/2022 02:00:0018/03/2022 12:59:241η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022ΩΝΛΗΩΚ3-Δ17ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ46/2022
11/03/2022 02:00:0011/03/2022 12:53:37Τροποποίηση της Σύμβασης με αντικείμενο «Πρόγραμμα διαχείρισης και κομποστοποίησης φυτικών υπολειμμάτων».6ΨΔΞΩΚ3-42ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45/2022
11/03/2022 02:00:0011/03/2022 12:52:11Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων.Ψ2ΞΧΩΚ3-ΤΒΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ44/2022
11/03/2022 02:00:0011/03/2022 12:50:00Αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του διεθνή ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Αστική ανάπλαση του Άλσους Νέας Σμύρνης», με αρ. μελέτης 40/2021 του Τμήματος Έργων και Υποδομών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.ΩΝ07ΩΚ3-ΚΑΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42/2022
09/03/2022 02:00:0009/03/2022 13:13:25«Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 101/2021 Α.Δ.Σ. που αφορά τον καθορισμό τιμής για κατάληψη πεζοδρομίου την περίοδο των εορτών στα καταστήματα με εποχιακά είδη».95ΞΒΩΚ3-484ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39/2022
09/03/2022 02:00:0009/03/2022 13:33:14Έγκριση χορήγησης παράτασης της διάρκειας της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Διαγράμμιση οδοστρωμάτων στις διαβάσεις πεζών» (αρ. μελ.: 60/2021).Ω2ΟΛΩΚ3-Λ2ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41/2022
09/03/2022 02:00:0009/03/2022 13:11:20«Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών».Ψ7Κ6ΩΚ3-81ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38/2022
09/03/2022 02:00:0009/03/2022 13:09:52«Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών».9Υ52ΩΚ3-44ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37/2022
09/03/2022 02:00:0009/03/2022 13:31:23Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων”, Αρ. Μελ. 46/2021.ΨΔΤΨΩΚ3-ΓΣΠΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ40/2022
03/03/2022 02:00:0003/03/2022 14:37:19«Συνδρομή στο διαδικτυακό λογισμικό στο ΚΕΠ Υγείας–υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας».9Χ5ΑΩΚ3-Γ5ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25/2022
03/03/2022 02:00:0008/03/2022 13:07:13« Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικό κατάλογο».ΨΑ91ΩΚ3-Η16ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34/2022
02/03/2022 02:00:0002/03/2022 14:52:56Έγκριση δαπάνης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.ΨΙ8ΣΩΚ3-3ΒΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29/2022
02/03/2022 02:00:0002/03/2022 14:58:55« Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικό κατάλογο».6ΝΧΧΩΚ3-ΛΧΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/2022
02/03/2022 02:00:0002/03/2022 14:57:29«Απαλλαγή υπόλογων παγίας προκαταβολής έτους 2021».ΨΜΔΗΩΚ3-ΞΒ8ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ32/2022
02/03/2022 02:00:0002/03/2022 14:56:11«Ορισμός εκπροσώπων – διαχειριστών για τραπεζικές συναλλαγές».9ΛΗΖΩΚ3-87ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ31/2022
02/03/2022 02:00:0002/03/2022 14:54:53«Ορισμός Υπόλογου για την έκδοση Χ.Ε.Π. για την αγορά κτηματογραφικών- τοπογραφικών φύλλων κ.λ.π για τα ακίνητα του Δήμου Ν. Σμύρνης».6ΑΑΚΩΚ3-Ω1ΧΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ30/2022
02/03/2022 02:00:0002/03/2022 14:39:10« Διαγραφή ποσού # 40 # €».ΨΣΞΒΩΚ3-5ΜΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17/2022
02/03/2022 02:00:0002/03/2022 14:42:51Διαγραφή χρεώσεων από βεβαιωτικό κατάλογοΡΠΑΞΩΚ3-ΣΒΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26/2022
02/03/2022 02:00:0002/03/2022 14:41:14Αίτημα παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τεσσάρων (4) απορριμματοφόρων οχημάτων» (Αριθ. Μελ. 60/2020)6ΠΣΧΩΚ3-ΖΔΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24/2022
02/03/2022 02:00:0002/03/2022 14:36:41« Διαγραφή ποσού # 40 # €».ΨΙΗΒΩΚ3-Β49ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2022
02/03/2022 02:00:0002/03/2022 14:51:10Έγκριση δαπάνης για πληρωμές παρελθόντων οικονομικών ετών.6ΕΚΧΩΚ3-Μ0ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28/2022
02/03/2022 02:00:0002/03/2022 14:44:07Έγκριση χορήγησης παράτασης της διάρκειας της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Συντήρηση Αθλητικού εξοπλισμού, εγκαταστάσεων και γηπέδων Σ.Σ.», (αρ. Μελ.: 64/2021).66ΔΧΩΚ3-Ω9ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27/2022
02/03/2022 02:00:0002/03/2022 15:01:01«1) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 133/2020 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής και 2) Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη, εξωδίκου συμβιβασμού».ΨΒΩ8ΩΚ3-ΤΨΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35/2022
25/02/2022 02:00:0025/02/2022 14:03:54«Χρονική Παράταση Πρόσκλησης υπογραφής συμφωνητικού, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ».6ΜΒΛΩΚ3-ΛΙΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/2022
22/02/2022 02:00:0022/02/2022 11:11:48«Ορισμός Επιτροπής Χαρακτηρισμού & Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου «Αποκάλυψη και Ανύψωση Φρεατίων επίσκεψης και Κατασκευή Φρεατίων Υδροσυλλογής Αρ. Μελ. 57/2021».6Ξ6ΩΩΚ3-Η89ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ14/2022
21/02/2022 02:00:0021/02/2022 14:25:13Ορισμός Δικαστικού/ών Επιμελητή/τών για επιδόσεις δικογράφων, εξωδίκων, κοινοποιήσεις, εκτελέσεις είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων κλπ. που αφορούν υποθέσεις του Δήμου.911ΥΩΚ3-1ΝΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2022
21/02/2022 02:00:0021/02/2022 14:35:41Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση ισόγειου χώρου, για τη στέγαση και λειτουργία των συνεργείων του Δήμου Νέας Σμύρνης».Ψ8ΥΣΩΚ3-ΗΘΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22/2022
21/02/2022 02:00:0021/02/2022 14:33:53«Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «προμήθεια αναλώσιμων φωτοτυπικών μηχανημάτων και εκτυπωτών» με αρ. μελέτης 27780/1-11-2021 του Τμήματος Πληροφορικής και Δικτύων».9ΚΣ3ΩΚ3-ΑΝ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20/2022
18/02/2022 02:00:0018/02/2022 14:16:25Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2022 και διάθεση πιστώσεων.9ΡΤ7ΩΚ3-401ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23/2022
18/02/2022 02:00:0018/02/2022 14:18:25Διαβίβαση πρακτικού απόρριψης οικονομικού φορέα συμμετέχοντα στον Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με Α.Σ.: 145246, για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης προμήθειας άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 με τίτλο: «Αστική Ανάπλαση του Άλσους Νέας Σμύρνης» βάση της υπ’ αριθ. Πρωτ.μελέτης: 40/2021 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.9ΞΞΨΩΚ3-Ν6ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21/2022
16/02/2022 02:00:0016/02/2022 11:42:44Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κας Αναστασίας Τσώνη.686ΦΩΚ3-ΛΛΔΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ15/2022
16/02/2022 02:00:0016/02/2022 11:39:19«Λήψη απόφασης συµµετοχής του Δήμου Νέας Σμύρνης σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στην υπ’ αριθμ. 12143/29-11-2021 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΥΔ Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ), στον Άξονα προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», με τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ».67ΦΠΩΚ3-ΑΑΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7/2022
16/02/2022 02:00:0016/02/2022 11:41:20Ορισμός Υπολόγου για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΝΣΗΜΑ, ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, ΚΛΠ.)».ΩΔ56ΩΚ3-ΦΞΨΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ13/2022
16/02/2022 02:00:0016/02/2022 11:49:49«Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για τη μίσθωση ισόγειου χώρου, για τη στέγαση και λειτουργία του 3ου Δημοτικού Γυμναστηρίου του Δήμου Νέας Σμύρνης».6Μ2ΒΩΚ3-ΤΓΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/2022
16/02/2022 02:00:0016/02/2022 11:44:08Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Βαγγέλη Παρασκευόπουλου.ΨΙΣΕΩΚ3-9ΣΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ18/2022
11/02/2022 02:00:0014/02/2022 14:12:10Έγκριση παράτασης περαίωσης για το έργο «Διαμορφώσεις Πεζοδρομίων – Πεζοδρόμων», Αρ. Μελ. 59/2019.90Ι3ΩΚ3-ΤΝΠΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ9/2022
11/02/2022 02:00:0014/02/2022 13:43:34Παράταση των συμβάσεων τριών (3) ατόμων ειδικοτήτων ΠΕ Φαρμακοποιός (1), ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (2), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας από 01.01.2022 έως και 31.03.2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 176 Ν.4876/2021 (ΦΕΚ 251/τ.Α’/23.12.2021).6ΞΚΚΩΚ3-7ΓΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ4/2022
11/02/2022 02:00:0014/02/2022 13:55:08Διαβίβαση Πρακτικού Νο2 Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών, του ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο: «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών προσώπων του», αριθ. Μελ. 5/2021 του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.6Ο71ΩΚ3-ΗΑΕΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ6/2022
11/02/2022 02:00:0014/02/2022 14:07:59«Έγκριση των όρων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Παρακαταθηκών και Δανείων του έργου του Δήμου Νέας Σμύρνης με τίτλο ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ : Η πόλη που μαθαίνει Γέφυρα Πολιτισμού ανάμεσα στη Σμύρνη του Χθες και του Σήμερα στο πρόγραμμα "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».ΩΑ69ΩΚ3-73ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8/2022
11/02/2022 02:00:0014/02/2022 13:52:28Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Διαμόρφωση αύλειων χώρων στις προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου νηπιαγωγείων του Δήμου Νέας Σμύρνης βάσει του αρ. 220 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 α)»,με αρ. μελ.: 24/2020.ΨΤ52ΩΚ3-ΓΥΤΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ5/2022
11/02/2022 02:00:0014/02/2022 14:10:12Διαβίβαση Πρακτικού–Γνωμοδότησης κατακύρωσης οριστικού αναδόχου του επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με αντικείμενο: «προμήθεια θερμοκηπιακής μονάδας Δήμου Νέας Σμύρνης» αριθ. Μελέτης: 65/2020 του Τμήματος Συντήρησης και Ανάπτυξης Πρασίνου.9Χ4ΛΩΚ3-ΩΝ8ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ11/2022
10/02/2022 02:00:0010/02/2022 12:20:09Διαβίβαση Πρακτικού – Γνωμοδότησης κατακύρωσης οριστικού αναδόχου του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με αντικείμενο: «Μέσα Ατομικής Προστασίας», αριθ. Μελέτης 6/2021 της Υπηρεσίας Καθαριότητας.ΨΞ3ΝΩΚ3-Μ3ΘΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ10/2022
31/01/2022 02:00:0031/01/2022 14:22:20«Συγκρότηση Οικονομικής Επιτροπής-Εκλογή Αντιπροέδρου».ΨΕΤΩΩΚ3-ΗΨ2ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ1/2022
31/01/2022 02:00:0031/01/2022 14:25:53«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου».6ΡΦ0ΩΚ3-Σ0ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2022
31/01/2022 02:00:0031/01/2022 14:27:15«Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου έτους 2022».ΨΨΖΡΩΚ3-ΞΣΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/2022
18/01/2022 02:00:0018/01/2022 12:50:27Διαγραφή Βεβαιωτικών Καταλόγων68ΓΧΩΚ3-2Ε7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ404/2021