Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2022.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
29/12/2022 02:00:0029/12/2022 09:55:31«Παράταση 45 ημερών της σύμβασης με ΑΔΑΜ 22SYMV01037717/2022, μεταξύ του Δήμου Ν. Σμύρνης και του Δ.Γ., με αντικείμενο: «Νομική εκτίμηση για την παρακολούθηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων του δήμου Νέας Σμύρνης».6ΝΝΛΩΚ3-ΗΛ7ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ342/2022
29/12/2022 02:00:0029/12/2022 10:32:05Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Π/Υ οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός».61Θ6ΩΚ3-ΑΜ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ334/2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 14:43:27«Έγκριση της υπ’ αρ. 39/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη» περί χρονικής παράτασης και αναπροσαρμογή τιμών της σύμβασης για την προμήθεια τροφίμων με την εταιρία «Salas Inter Group Εκδηλώσεις Ανώνυμη Εταιρία».6ΜΠΙΩΚ3-99ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ325/2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 10:36:27«Έγκριση συμμετοχής τριών (3) υπαλλήλων & ενός (1) αιρετού σε επιστημονική ημερίδα στη Θεσσαλονίκη».ΨΥ5ΩΩΚ3-5ΒΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ327/2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 12:40:19«Παράταση Εκμίσθωσης του Περιπτέρου-Ανθοπωλείου έμπροσθεν του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ν. Σμύρνης».970ΑΩΚ3-Χ7ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ313/2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 12:42:09«Παράταση εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων (στέγαστρα αστικών συγκοινωνιών)».9ΕΜ2ΩΚ3-ΜΟΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ314/2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 15:47:44«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 72/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης» περί χρονικής παράτασης και αναπροσαρμογή τιμών της σύμβασης με την εταιρία «Salas Inter Group Εκδηλώσεις Ανώνυμη Εταιρία».9ΗΡΖΩΚ3-1ΓΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ330/2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 14:46:50«Έγκριση της υπ’ αρ. 38/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη περί χρονικής παράτασης και αναπροσαρμογή τιμών της σύμβασης με την εταιρία «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.».Ψ239ΩΚ3-ΖΞ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ326/2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 15:07:59«Έγκριση Πρακτικού - Γνωμοδότησης για την χρονική παράταση της υπ’ αριθ. Πρωτ. 31131/11-11-2022 Τροποποιητικής Σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων», (ΑΔΑΜ: 22SYMV011587180 - αφορά το Τμήμα Παιδείας και ΑΔΑΜ: 22SYMV011605643 - αφορά όλα τα υπόλοιπα τμήματα)».9Η38ΩΚ3-97ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ324/2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 18:21:45Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.6987ΩΚ3-ΩΓΝΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ336/2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 18:24:17Κατάρτιση Στοχοθεσίας του Δήμου οικονομικού έτους 2023.ΩΔΚ1ΩΚ3-ΡΛΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ337/2022
28/12/2022 02:00:0028/12/2022 15:44:42«Έγκριση της υπ’ αριθμ. 73/2022 απόφασης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» περί χρονικής παράτασης της σύμβασης με την εταιρία «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.».ΨΩΙΟΩΚ3-3Υ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ329/2022
23/12/2022 02:00:0023/12/2022 12:04:16«10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης οικονομικού έτους 2022».6ΨΟ4ΩΚ3-9Ι4ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ323/2022
21/12/2022 02:00:0021/12/2022 11:40:25«Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Νικ. Πλαστήρα -Σπαθάρη (από Εφέσου έως Κράτητος) στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών ανάπλασης πεζοδρομίων».6ΛΩ4ΩΚ3-ΥΑ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ107/2022
21/12/2022 02:00:0022/12/2022 09:59:04«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΚΡΑΤΗΤΟΣ» Αρ. Μελ. 53/2018».ΨΣΠ7ΩΚ3-ΚΞΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ316/2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 10:56:24«Διαγραφή χρεώσεων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. παρελθόντων ετών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους».99ΥΤΩΚ3-ΓΣ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ310/2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 11:56:58Αποδοχή δωρεάς του υπ’ αριθμ. ΙΒΝ4288 ΙΧΕ.Ψ4ΧΒΩΚ3-9ΝΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ288/2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 12:18:38Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Ελένης Τζιούμη.ΨΧΡΔΩΚ3-ΟΛ4ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ275/2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 11:15:48«Απόδοση λογαριασμού Ασπασίας Μενεγάκη για το συνέδριο στο Μπουραζάνι».9Λ42ΩΚ3-Η8ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ287/2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 13:49:44«Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού 7.479,87€ εξωδικαστικού συμβιβασμού για την αποζημίωση της κας Δ.Λ.».ΨΖΤΕΩΚ3-71ΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ318/2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 10:24:02«Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Δημοσίων Συμβάσεων σχετικά με την υπ’ αριθμ. 248/2022 ΑΟΕ περί ματαίωσης ή μη του διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης κοινωνικών δομών» και με αριθμ. 6/2022 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης-τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων».6ΜΓ5ΩΚ3-ΔΘΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ299/2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 14:36:29«Κάλυψη εξόδων κηδείας του εκλιπόντος δημοτικού συμβούλου Άγγελου Σουρβίνου».9Ι6ΓΩΚ3-ΕΛΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ319/2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 13:21:35«Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κας Μαρίας Γεωργίου».9ΛΞΔΩΚ3-55ΡΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ320/2022
20/12/2022 02:00:0020/12/2022 10:39:02Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 383/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης Δημοσίων Συμβάσεων».6ΓΝΣΩΚ3-ΙΜΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ304/2022
19/12/2022 02:00:0019/12/2022 10:57:07«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Επισκευή-συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων με αρ. μελ: 01/2021».6Ξ5ΥΩΚ3-ΓΑΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ295/2022
19/12/2022 02:00:0020/12/2022 09:00:22: «1. Έγκριση διενέργειας στην προσφυγή της διαδικασίας σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016) για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση & αναβάθμιση προγραμμάτων Νόησις Unisystems» λόγω αποκλειστικών δικαιωμάτων (πνευματικά δικαιώματα). 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ.: 31350/14-11-2022 μελέτης – Τεχνικών Προδιαγραφών του Τμήματος Πληροφορικής και Δικτύων για την υπηρεσία με τίτλο «Συντήρηση & αναβάθμιση προγραμμάτων Νόησις Unisystems».Ω8Ο5ΩΚ3-ΞΒ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ301/2022
16/12/2022 02:00:0016/12/2022 12:24:38«Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Σμύρνης οικονομικού έτους 2023».ΨΕΞΘΩΚ3-9ΓΘΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ322/2022
14/12/2022 02:00:0014/12/2022 13:03:11Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Π/Υ οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός».ΨΑ6ΘΩΚ3-808ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ284/2022
13/12/2022 02:00:0015/12/2022 11:31:44Συμπληρωματική επιχορήγηση συλλόγων – εξειδίκευση ΚΑΕΩΤΖ9ΩΚ3-ΦΓΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ302/2022
13/12/2022 02:00:0015/12/2022 09:32:15«Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2017, 2018, 2019 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός».ΨΚΙΘΩΚ3-ΒΞΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ292/2022
13/12/2022 02:00:0014/12/2022 12:19:39«Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Π/Υ οικ. Έτους 2022 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων – Εθνική Στέγη», σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 37/2022 απόφαση του Δ.Σ. του νομικού προσώπου».91ΣΚΩΚ3-06ΥΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ315/2022
13/12/2022 02:00:0014/12/2022 12:11:15«Έγκριση Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) οικ. Έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός».ΩΔΗΨΩΚ3-ΠΟΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ312/2022
13/12/2022 02:00:0014/12/2022 12:03:22«Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός».6ΓΔΣΩΚ3-1ΓΦΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ311/2022
13/12/2022 02:00:0013/12/2022 09:01:29Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Νέας Σμύρνης».Ψ9ΧΥΩΚ3-8ΝΟΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ293/2022
13/12/2022 02:00:0013/12/2022 11:58:19Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Γ΄ Τριμήνου 2022Ω5Χ2ΩΚ3-Θ7ΠΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ291/2022
13/12/2022 02:00:0014/12/2022 12:25:41Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικον. Έτους 2021 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Νέας Σμύρνης».6ΓΧ5ΩΚ3-3ΑΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ294/2022
13/12/2022 02:00:0014/12/2022 12:57:53«Έγκριση πρακτικού Νο2 αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων» (αριθμ. μελ. 5/22)».ΨΔ1ΨΩΚ3-ΟΑΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ300/2022
13/12/2022 02:00:0014/12/2022 12:38:43«Έγκριση ολοκλήρωσης διαδικασίας για την αποπληρωμή παραστατικών παρελθόντων οικονομικών ετών, της εταιρείας ΝΕΙΛΟΣ Α.Ε. του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Εξοπλισμού».65ΗΨΩΚ3-Ζ7ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ296/2022
12/12/2022 02:00:0012/12/2022 12:23:13Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη, εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της κας Π.Α.Ψ27ΩΩΚ3-ΝΚΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ250/2022
12/12/2022 02:00:0013/12/2022 09:23:089η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Ν. Σμύρνης, οικ. έτους 20226Γ0ΝΩΚ3-4Ξ8ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ290/2022
12/12/2022 02:00:0012/12/2022 14:18:40Πληρωμή τιμολογίων ΔΗΚΕΚ68Σ1ΩΚ3-ΩΞΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ303/2022
12/12/2022 02:00:0012/12/2022 11:58:05«Αποδοχή του ποσού #111.460,00# ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης. Κατανομή και διάθεση του ποσού των # 111.292,8 # ευρώ στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Ν. Σμύρνης».94ΒΦΩΚ3-ΤΑΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ308/2022
12/12/2022 02:00:0012/12/2022 12:30:54Ρύθμιση – Διακανονισμός Οικονομικών εκκρεμοτήτων και λειτουργίας χώρου υπαίθριου αθλητικών εγκαταστάσεων.66ΤΑΩΚ3-Δ62ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ252/2022
12/12/2022 02:00:0012/12/2022 12:28:31Λήψη αποφάσεως δια την κατάρτιση ή μη, εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Νέας Σμύρνης και της κας Δ.Χ.9ΒΖΨΩΚ3-Δ1ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ251/2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 15:32:27«Εξειδίκευση ΚΑΕ: 00.6433.0002 «Επιδείξεις, δεξιώσεις, γιορτές & λοιπά θέματα», Π/Υ οικ. Έτους 2022».Ρ6ΦΔΩΚ3-37ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ307/2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 15:23:57«Εξειδίκευση ΚΑΕ: 00.6432.0001 «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», Π/Υ οικ. Έτους 2022».6Ξ5ΔΩΚ3-3ΛΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ306/2022
09/12/2022 02:00:0009/12/2022 15:17:45Εξειδίκευση ΚΑΕ: 00.6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών», προϋπολογισμού οικ. έτους 2022Ψ7Ο0ΩΚ3-Β5ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ305/2022
07/12/2022 02:00:0007/12/2022 16:34:03Έγκριση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης».Ω852ΩΚ3-ΨΨΥΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ282/2022
07/12/2022 02:00:0007/12/2022 16:29:10Έγκριση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας & Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων - Εθνική Στέγη».6ΤΗΒΩΚ3-0Ω7ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ278/2022
07/12/2022 02:00:0007/12/2022 15:14:18α) Ματαίωση της υπ’ αριθμ. 868/17.10.2022 συμπληρωματικής ΑΑΥ, που αφορά στην υπηρεσία «Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Δήμων» της εταιρείας «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» β) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 18659/07.07.2022 σύμβασης.Ψ6ΥΘΩΚ3-ΖΚΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ277/2022
07/12/2022 02:00:0007/12/2022 12:22:19Τροποποίηση (αναπροσαρμογή τιμών) της υπ’ αριθμ. 26948/22-10-2021 Σύμβασης με αντικείμενο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών ΟΜΑΔΑ Γ- Λιπαντικά».6ΦΕΘΩΚ3-ΛΗΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ272/2022
07/12/2022 02:00:0007/12/2022 12:03:00Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: “Κάλυψη μεμονωμένων λάκκων”, Αριθμ. Μελ. 46/2021.ΩΧΟ0ΩΚ3-8ΑΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ266/2022
06/12/2022 02:00:0006/12/2022 14:48:29Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «4ος Βρεφονηπιακός σταθμός του Δήμου Νέας Σμύρνης «στην οδό Σινώπης 13 - (αρ.μελ. 71/2014)».61ΟΩΩΚ3-ΜΜ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ258/2022
06/12/2022 02:00:0006/12/2022 12:21:49Έγκριση αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης στην πράξη του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022, στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στο Μέτρο 1 «Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» του έργου: «Βελτίωση της προσβασιμότητας και ανάπλαση δικτύου κοινόχρηστων χώρων περιοχής πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου».Ω2ΣΨΩΚ3-ΩΘ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ259/2022
06/12/2022 02:00:0006/12/2022 12:37:41Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο «Διαμορφώσεις πεζοδρομίων –πεζοδρόμων» Αριθμ. Μελ. 59/2019.ΨΤΥΛΩΚ3-8ΕΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ257/2022
05/12/2022 02:00:0005/12/2022 09:25:38Εξειδίκευση ΚΑΕ 00.6441.0001 για την συνδιοργάνωση συνεδρίου με το Πάντειο πανεπιστήμιο για τα 100 χρόνια από την μικρασιατική καταστροφή62Ψ2ΩΚ3-Κ5ΤΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ289/2022
24/11/2022 02:00:0024/11/2022 14:38:54Έγκριση Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ) οικον. έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ν. Σμύρνης».9ΗΛΑΩΚ3-Φ21ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ283/2022
24/11/2022 02:00:0024/11/2022 16:48:27Καθορισμός τιμής ανά τ.μ. για κατάληψη πεζοδρομίου την περίοδο των εορτών στα εποχιακά καταστήματα με εποχιακά είδη έτους 2022.ΩΑ4ΡΩΚ3-Φ1ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ281/2022
24/11/2022 02:00:0024/11/2022 17:16:27«8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2022».Ρ45ΔΩΚ3-ΠΟΤΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ280/2022
24/11/2022 02:00:0024/11/2022 16:02:19Έγκριση Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) οικον. έτους 2023 του ΝΠΔΔ «Κέντρο Δραστηριότητας & Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων - Εθνική Στέγη».9ΑΑΜΩΚ3-ΩΝΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ279/2022
22/11/2022 02:00:0015/12/2022 11:41:04Σύνταξη τεκμηριωμένου αιτήματος ποσού, ύψους 167.000€ για την επιχορήγηση αθλητικών, πολιτιστικών και εξωραϊστικών συλλόγων και Ιερών Ναών της πόλης για το οικ. έτος 2022.ΨΧΨΓΩΚ3-ΟΙΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ270/2022
22/11/2022 02:00:0022/11/2022 15:05:36Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και Δημοτικού Φόρου, για το έτος 2023.6Π13ΩΚ3-Σ0ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ265/2022
22/11/2022 02:00:0022/11/2022 09:25:40Ανανέωση - Παράταση των Συμβάσεων Εργασίας τεσσάρων (4) ατόμων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων-Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» (Πράξη «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002310 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Αττική 2014-2020») του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΩ3ΓΚΩΚ3-5ΚΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ276/2022
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 11:42:44Προέλεγχος οικονομικών καταστάσεων έτους 2021.ΨΤ9ΕΩΚ3-Τ7ΨΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ264/2022
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 15:05:56Έγκριση Πρακτικού - Γνωμοδότησης για Χρονική Παράταση της υπ’ αριθμ. 28272/18-11-2019 σύμβασης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 68600, σύμφωνα με το αιτιολογημένο αίτημα του Τμήματος Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.Ρ12ΕΩΚ3-ΓΗΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ273/2022
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 14:55:06Έγκριση Πρακτικού - Γνωμοδότησης για Χρονική Παράταση της υπ’ αριθμ. 28272/18-11-2019 σύμβασης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του», με αριθμ. ΕΣΗΔΗΣ 68600, σύμφωνα με το αιτιολογημένο αίτημα του Τμήματος Αποκομιδής της Διεύθυνσης Κυκλικής Οικονομίας & Ανακύκλωσης.ΨΞΑΥΩΚ3-Θ4ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ274/2022
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 13:09:59Αντικατάσταση μέλους και αναπλ. μέλους στην υπ΄ αριθμ. 170/2022 ΑΟΕ περί «Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών υλικών, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.»ΩΣΗΑΩΚ3-ΩΗΩΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ256/2022
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 13:18:17Τροποποίηση λίστας οχημάτων Δήμου Νέας Σμύρνης6ΩΙΞΩΚ3-ΔΗ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ262/2022
21/11/2022 02:00:0021/11/2022 13:33:43Έγκριση της υπ’ αριθμ. 6/2022 μελέτης του Τμήματος Παιδείας, Νεότητας & Δια Βίου Μάθησης, με αντικείμενο «Δαπάνες για Δράσεις Παιδείας».Ω8ΦΘΩΚ3-Δ1ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ261/2022
16/11/2022 02:00:0016/11/2022 15:25:19Έγκριση συμμετοχής δημοτικών συμβούλων (παρατηρητών) στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ και ορισμός υπολόγουΨ5Ρ5ΩΚ3-ΚΗ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ271
10/11/2022 02:00:0010/11/2022 14:46:28Επανέγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, 3ου ΠΚΤΜΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου - Κράτητος» Αρ. Μελ. 53/2018.Ω3ΓΗΩΚ3-Τ4ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ246/2022
08/11/2022 02:00:0008/11/2022 13:43:42Εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 40.000€ που αφορά σε έκτακτη επιχορήγηση των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΩΣΝΙΩΚ3-ΧΝΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ260/2022