Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2021.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
26/11/2021 02:00:0026/11/2021 11:38:56Έγκριση υποβολής παραδοτέων στα πλαίσια της σύμβασης υπηρεσίας συμβούλου για τεχνική βοήθεια υποστήριξης της «Επικαιροποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων»Ψ6ΙΣΩΚ3-ΝΦ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/2021
10/11/2021 02:00:0010/11/2021 14:38:13Λήψη απόφασης για τοποθέτηση ή μη υαλοπετασμάτων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της κεντρικής πλατείας.ΡΠΤΥΩΚ3-3ΥΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34/2021
10/11/2021 02:00:0011/11/2021 14:53:12Ανανέωση θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ.ΨΛΡΘΩΚ3-ΦΙΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37/2021
10/11/2021 02:00:0011/11/2021 14:48:42Ακύρωση θέσης στάθμευσης ΑμεΑ.9ΛΖΕΩΚ3-Ι33ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36/2021
10/11/2021 02:00:0011/11/2021 14:46:04Χορήγηση νέων θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ.ΩΖ85ΩΚ3-ΟΒΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35/2021
10/11/2021 02:00:0011/11/2021 14:00:17Έγκριση προσαρμογών ιδιοκτησιών και κοινόχρηστων χώρων στο πλαίσιο της εκτέλεσης του έργου «βελτίωση & αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδού Αιγαίου - Κράτητος»Ω335ΩΚ3-Ι9ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33/2021
29/10/2021 03:00:0011/11/2021 12:56:35Λήψη Απόφασης περί κοπής ή μη δέντρων.65ΖΚΩΚ3-ΖΟΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27/2021
29/10/2021 03:00:0011/11/2021 12:59:37Λήψη Απόφασης περί κοπής ή μη δέντρων.ΨΩΕΦΩΚ3-Λ52ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26/2021
29/10/2021 03:00:0005/11/2021 10:10:27Συμπλήρωση των υπ΄αριθμ.4/2020 και 26/2019 Αποφάσεων της ΕΠΖ περί «Χωροθέτησης εμποροπανηγύρεων, Κυριακάτικων, Χριστουγεννιάτικων και Πασχαλινών αγορών».6ΩΚΖΩΚ3-Φ5ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25/2021
29/10/2021 03:00:0005/11/2021 12:36:33Κατάληψη κοινοχρήστων χώρων επί της κεντρικής πλατείας για χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις έτους 2021.68Β6ΩΚ3-ΙΑΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24/2021
05/08/2021 03:00:0005/08/2021 13:40:50Εγκατάσταση υπαίθριων οργάνων γυμναστικής.6ΧΑΡΩΚ3-4Φ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23/2021
21/07/2021 03:00:0022/07/2021 13:33:09Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής Γνωμοδότησης αδειών θέσης στάθμευσης ΑμεΑ.ΨΨΘΟΩΚ3-ΨΩ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22/2021
05/07/2021 03:00:0006/07/2021 14:14:14Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου 3.500 θέσεων, βιοκλιματικό πολυδύναμο αθλητικό κέντρο Δήμου Ν. Σμύρνης».ΨΩ6ΨΩΚ3-ΚΟΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19/2021
05/07/2021 03:00:0022/07/2021 12:48:40Κατάργηση ή μη θέσης περιπτέρου.9ΡΡ5ΩΚ3-Ζ54ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18/2021
23/06/2021 03:00:0009/07/2021 13:33:09Έγκριση κυκλοφοριακών προσαρμογών, που περιλαμβάνονται στη μελέτη του κύριου υποέργου 1: «Αναβάθμιση δημόσιου χώρου», για το έργο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ν. Σμύρνης».9ΟΚΔΩΚ3-Χ3ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13/2021
23/06/2021 03:00:0002/07/2021 09:46:14Αλλαγή χώρου της δράσης «Χωρίς μεσάζοντες».ΩΜΟΓΩΚ3-0Ξ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15/2021
23/06/2021 03:00:0024/06/2021 14:31:24Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων.Ψ2ΕΩΩΚ3-ΜΧΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14/2021
22/06/2021 03:00:0022/07/2021 10:31:18Έγκριση τεχνικών παρεμβάσεων και κυκλοφοριακών προσαρμογών, που αφορούν το έργο «Βελτίωση και ανακατασκευή υπερτοπικού άξονα Αιγαίου, Ελ. Βενιζέλου έως Αίνου».ΨΣ3ΤΩΚ3-ΠΒΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2021
22/06/2021 03:00:0022/07/2021 10:36:57Αλλαγή θέσεων διαφημιστικών πινακίδων.ΨΠ16ΩΚ3-Δ3ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16/2021
23/04/2021 03:00:0010/06/2021 13:55:50Έγκριση κυκλοφοριακών προσαρμογών στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση και αποκατάσταση υπερτοπικού άξονα οδών Αιγαίου-Κράτητος.ΩΔ6ΜΩΚ3-ΚΞΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ10/2021
23/04/2021 03:00:0023/04/2021 12:11:41Α. Προσδιορισμός, επαναπροσδιορισμός, επικαιροποίηση προϋποθέσεων ένταξης και δικαιολογητικών δικαιούχων στις δομές και τα προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής. Β. Εξουσιοδότηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κοινωνικού Παντοπωλείου για επέκταση των αρμοδιοτήτων της, στα εν λόγω προγράμματα και δομές Κοινωνικής Πολιτικής.9ΡΚ7ΩΚ3-ΗΦ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ12/2021
23/04/2021 03:00:0008/06/2021 13:06:14Έγκριση συμπληρωματικής σήμανσης.Ψ86ΘΩΚ3-2ΩΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ11/2021
07/04/2021 03:00:0019/04/2021 11:16:37Λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση ταϊστρών, ποτιστρών & σπιτιών για τις αδέσποτες γάτες, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ν. Σμύρνης.942ΝΩΚ3-ΟΓΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7/2021
23/02/2021 02:00:0022/03/2021 11:43:58Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.ΨΖΤΞΩΚ3-0ΝΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/2021
23/02/2021 02:00:0022/03/2021 11:47:57Λήψη απόφασης μετατόπισης περιπτέρων.ΩΘΑ5ΩΚ3-4ΔΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4/2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 16:04:17Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη δένδρων.9Ρ69ΩΚ3-ΠΗ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5/2021
23/02/2021 02:00:0023/02/2021 16:01:37Ακύρωση της υπαρ. 36/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση εννέα θέσεων γωνιών ανακύκλωσης.ΡΕΙΩΩΚ3-5ΥΥΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ2/2021
26/01/2021 02:00:0026/01/2021 17:40:43Έγκριση παραχώρησης χώρων για τις αγορές παραγωγών βιολογικών προϊόντων στο Δήμο Ν. Σμύρνης.Ψ2Γ9ΩΚ3-Π71ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ1/2021