Εδώ θα βρείτε πληροφορίες και δικαιολογητικά για ένα σύνολο υπηρεσιών που παρέχει το Ληξιαρχείο – Δημοτολόγιο του δήμου μας.

Οι Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου, Γάμου, Γέννησης, Βάφτισης, Λύσεως Γάμου χορηγούνται άμεσα, έπειτα από απλή αίτηση του ενδιαφερομένου πολίτη, τηρουμένων πάντα των σχετικών διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

Οι δηλώσεις των ληξιαρχικών γεγονότων (Θάνατος, Γάμος, Γέννηση, Βάφτιση, Διαζύγιο, Υιοθεσία κ.λπ.) καταχωρίζονται αυθημερόν με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος  (Ν. 344/1976). Ειδικότερα, για την κάθε περίπτωση απαιτείται:

 • Δήλωση Θανάτου: Πιστοποιητικό θανάτου συμπληρωμένο από ιατρό ή ιατροδικαστή, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατήριο του θανόντος/θανούσης ή, σε περίπτωση απώλειας, υπεύθυνη δήλωση από οικείο του. Σε περίπτωση αποτέφρωσης, χρειάζεται επιπλέον πιστοποιητικό από ιατροδικαστή καθώς και υπεύθυνη δήλωση από την οικογένεια, πως ο θανών/θανούσα επιθυμούσε την καύση. Σε περίπτωση που ο θανών/θανούσα επιθυμούσε δωρεά σώματος, απαιτείται ακόμα από τη γραμματεία του Νοσοκομείου σχετική βεβαίωση.
 • Δήλωση Γάμου: Δηλώνεται με δήλωση τέλεσης γάμου, από τον Δήμο σε περίπτωση πολιτικού γάμου, ή από ιερέα σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου. Η δήλωση γίνεται από έναν εκ των δύο συζύγων, με τις ταυτότητες και των δύο. Σε περίπτωση Ιερολόγησης, δηλώνεται στο Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί ο προηγηθείς πολιτικός γάμος. Η δήλωση μπορεί να γίνει κι από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδικό προς τούτο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Η δήλωση πρέπει να γίνει μέσα σε 40 ημέρες από την τέλεση του Γάμου, ειδάλλως απαιτείται παράβολο 30 ευρώ ως τις 90 ημέρες και 60 ευρώ από 90 ημέρες και άνω.
 • Δήλωση Συμφώνου Συμβίωσης: Δηλώνεται με συμβολαιογραφική πράξη, στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας του δηλούντα, φέροντας τις ταυτότητες και των δύο συμβαλλομένων. Η δήλωση δεν μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο.
 • Δήλωση Γέννησης: Δικαιολογητικά για να δηλωθεί γέννηση είναι τα εξής: Βεβαίωση μαίας ή γιατρού, ταυτότητα μαίας από τον οικείο σύλλογο, ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων, ταυτότητες των γονέων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Η δήλωση πρέπει να γίνει εντός 10 ημερών.
 • Δήλωση Υιοθεσίας: Απαιτείται αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των γονέων, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, λογαριασμός ΔΕΚΟ που να αποδεικνύει την κατοικία, ταυτότητες γονέων. Η δήλωση υιοθεσίας γίνεται στον τόπο κατοικίας των ανάδοχων γονέων.
 • Δήλωση Ονοματοδοσίας: Γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.gov.gr. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής δήλωσης λόγω αλλοδαπής υπηκοότητας κάποιου από τους γονείς, γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των γονέων έκθεση ονοματοδοσίας, με την προσκόμιση ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού, λογαριασμού ΔΕΚΟ, ταυτοτήτων/διαβατηρίου των γονέων, παρουσία και των δύο. Σε περίπτωση παρουσίας του ενός, χρειάζεται εξουσιοδότηση του άλλου γονέα, που θα αναφέρεται και το όνομα που θα δοθεί στο παιδί.
 • Δήλωση Βάπτισης: Γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του www.gov.gr.
 • Δήλωση Αφάνειας: Χρειάζεται αμετάκλητη Δικαστική απόφαση.
 • Δήλωση Ιθαγένειας: Για τη μεταβολή ιθαγένειας σε ληξιαρχική πράξη, χρειάζεται το πρακτικό ορκωμοσίας, σε ό,τι αφορά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δεν θα πρέπει να έχουν περάσει 30 ημέρες από την ημερομηνία του εγγράφου διαφορετικά απαιτείται η καταβολή παραβόλου 30 ευρώ ως τις 90 ημέρες και 60 ευρώ από 90 μέρες και πάνω.
 • Δήλωση λύσης Συμφώνου Συμβίωσης: Σε περίπτωση λύσης από κοινού, χρειάζεται το συμβολαιογραφικό έγγραφο της Λύσης, δηλώνεται δε από κάποιον από τους συμβαλλόμενους ή από πληρεξούσιο Δικηγόρο. Σε περίπτωση μονομερούς λύσης, χρειάζεται πέρα το συμβολαιογραφικό έγγραφο και έκθεση επίδοσης προς το άλλο μέρος και χρονικό διάστημα από την ημερομηνία επίδοσης τριών μηνών. Το Σύμφωνο Συμβίωσης λύνεται και αυτοδίκαια σε περίπτωση γάμου μεταξύ των συμβαλλομένων, με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης γάμου.
 • Δήλωση λύσης Γάμου: Ο Γάμος λύνεται: Α) Με δικαστική απόφαση, διαζευκτήριο από τη Μητρόπολη της εκκλησίας όπου τελέστηκε το μυστήριο (δεν απαιτείται σε περίπτωση πολιτικού γάμου), έκθεση επίδοσης της απόφασης ή παραίτησης από ένδικα μέσα και πιστοποιητικό γραμματείας του Δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των 30 ημερών από το οριστικό κι αμετάκλητο της απόφασης, απαιτείται καταβολή παραβόλου 30 ευρώ ως τις 90 μέρες και 60 ευρώ από 90 μέρες και πάνω. Στην περίπτωση γάμου που λύθηκε με δικαστική απόφαση, μπορεί να γίνει  έκθεση λύσης γάμου στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας. . Β) Με συμβολαιογραφική πράξη λύσης γάμου και διαζευκτήριο από τη Μητρόπολη (δεν απαιτείται σε περίπτωση πολιτικού γάμου). Σε περίπτωση λύσης από Συμβολαιογράφο, δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου εφόσον υπερβεί το χρονικό όριο των 30 ημερών. Η λύση του γάμου γίνεται μόνο στο Ληξιαρχείο όπου έχει δηλωθεί ο γάμος. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει έκθεση στον τόπο κατοικίας.

ΔΗΜΟΣ  ΝΕΑΣ  ΣΜΥΡΝΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΓΑΜΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΤΗΛ. 2132025767-768-769   email: dimotologio@neasmyrni.gr
ΩΡΕΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:  ΔΕ – ΠΕ.  08:00 – 14:00, ΠΑΡ.  08:00 – 13:30

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ  ΓΑΜΟΥ

 

ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ

 

 1. ΑΙΤΗΣΗ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ (δίνεται στο δημοτολόγιο)
 2. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ  ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 3. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ (μέσω gov.gr)
 4. Σε περίπτωση διάζευξης ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ  ΛΥΜΕΝΟΥ  ΓΑΜΟΥ, σε περίπτωση χηρείας ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ  ΠΡΑΞΗ  ΘΑΝΑΤΟΥ (από το ληξιαρχείο που δηλώθηκε ο γάμος ή ο θάνατος)
 5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 18€  – ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ (μέσω Gov.gr  eparavolo κωδ. 2386)
 6. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΑΘΗΝΑΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, Ο ΚΑΘΕΝΑΣ  ΑΠΟ  ΕΝΑ  ΑΝΤΙΤΥΠΟ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  (να αναφέρεται ότι είναι κάτοικος Νέας Σμύρνης).
 7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο σε ισχύ

*Η αγγελία στην εφημερίδα να είναι με μικρά γράμματα και τόνους.

 

ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

 

 1. ΑΙΤΗΣΗ   (δίνεται στο δημοτολόγιο)
 2. ΑΔΕΙΑ  ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
 1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
 2. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΩΛΥΜΑ ΓΑΜΟΥ 
 4. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΗ  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ
 5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ  ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 18€ -ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ  (μέσω Gov.gr  eparavolo κωδ. 2386)
 6. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο σε  ισχύ
 7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΣΕ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙΚΗ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ  ΑΠΟ  ΕΝΑ  ΑΝΤΙΤΥΠΟ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ  (να αναφέρεται ότι είναι κάτοικος Νέας Σμύρνης)

*Η αγγελία στην εφημερίδα να είναι με μικρά γράμματα και τόνους.

*Τα ξένα ονόματα και επίθετα πρέπει να είναι και στα ελληνικά και στα λατινικά για να δημοσιευτούν σωστά.

 

 

ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΩΡΑ 10:00 π.μ. ΕΩΣ 13:30 μ.μ. (με δυνατότητα συνεννόησης για άλλη μέρα της εβδομάδας.)

 

Για την τέλεση απαιτούνται:

 

 1. ΑΦΜ
 2. ΑΜΚΑ
 3. ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 4. ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ-ΔΟΓΜΑ
 5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
 7. ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ (όχι γένος)
 8. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΡΟ  ΓΑΜΟΥ
 9. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΆ ΤΟ ΓΑΜΟ
 10. ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΩΝ
 11. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Από την ημέρα κατάθεσης των δικαιολογητικών η άδεια εκδίδεται σε επτά (7) ημέρες και έχει ισχύ για 6 μήνες.

 

*  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ GOV.GR,
ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ,ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ.

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω της του συστήματος αιτήσεων

  https://neasmyrni.otaplus.gr/sadns/home
  Διαφορετικά με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Δήμο ή απευθύνεστε σε κάποιο ΚΕΠ

  • Ταυτότητα
  • Τα τελευταία  (2) δύο αντίγραφα (Ε1) της φορολογικής σας δήλωσης & (1) ένα πρόσφατο λογαριασμό (τηλεφωνίας, ρεύματος κλπ).
  • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνετε ότι «κατοικώ από διετίας και πλέον μέχρι σήμερα στη Νέα Σμύρνη.».

  Δεν απαιτούνται τα δικαιολογητικά των περ. 4 και 5:

  α) του ενός των συζύγων για να αποκτήσει τη δημοτικότητα του άλλου,

  β) των πρώην συζύγων, λόγω λύσεως του γάμου, για να αποκτήσουν τη δημοτικότητα που είχαν πριν το γάμο,

  γ) του ενηλίκου, προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του (το δικαίωμα αυτό παρέχεται για μία και μόνο φορά).

  Μπορείτε να μάθετε που ψηφίζετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

  https://mpp.ypes.gov.gr/#/

• Αίτηση του ενδιαφερομένου μέσω της του συστήματος αιτήσεων

https://neasmyrni.otaplus.gr/sadns/home

Διαφορετικά με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Δήμο ή απευθύνεστε σε κάποιο ΚΕΠ

•  Ταυτότητα

•  Το τελευταίο Ε1 της φορολογικής σας δήλωσης (όχι εκκαθαριστικό) και (1) πρόσφατο λογαριασμό (τηλεφωνίας, ρεύματος κλπ)

  • Αίτηση σε μια απλή κόλα αναφοράς ή δακτυλογραφημένη στην οποία θα πρέπει να προβάλλονται αναλυτικά οι σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν τη ζητούμενη μεταβολή του επωνύμου. Η υπογραφή της αίτησης γίνεται μπροστά στον αρμόδιο υπάλληλο ή αλλιώς με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από το ΚΕΠ.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποβάλλει αίτημα στο παρελθόν σε οποιοδήποτε δήμο που απορρίφθηκε.
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας – τη φωτοτυπία την κάνει ο αρμόδιος υπάλληλος. (Όχι άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο).
  • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο που κατοικείτε.
  • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
  • Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας περί μη δίωξης ως φυγόποινου / φυγόδικου.
  • Γραμμάτιο καταθέσεως, από εφορία, του νόμιμου τέλους αλλαγής επωνύμου, ύψους 15 € (άρθρο 18 παρ. 2 δ Ν. 12/1975)
  • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  • Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (για άνδρες)
  • Δημοσίευση περίληψης της αίτησης (το κείμενο δίνεται μόνο από την υπηρεσία μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών), σε μία ημερήσια εφημερίδα και ένα φύλλο της θα προσκομιστεί στην υπηρεσία μας

  Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά.

  Μετά την κατάθεση όλων των ανωτέρω, η υπηρεσία μας θα αποφανθεί επί του αιτήματος.

Εκλογείς που επιθυμούν να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους ως ετεροδημότες, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών: https://aitiseis.eterodimotes.gov.gr Η υποβολή της αίτησης γίνεται με χρήση των κωδικών του «ΤaxisNet».

Στην ίδια εφαρμογή μπορούν να γίνουν και τα εξής:

Οι εκλογείς, μπορούν να μεταβάλλουν τα στοιχεία της διεύθυνσης διαμονής τους (περιφερειακή ενότητα, δήμο, δημοτική ενότητα, περιοχή-πόλη, οδό, αριθμό και ταχυδρομικό κώδικα), τα στοιχεία επικοινωνίας τους (αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), καθώς και να ακυρώνουν την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών.

Οι εκλογείς, οι οποίοι εγγράφονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, εφόσον σε όλη την εφετειακή περιφέρεια του τόπου διαμονής τους συμπληρωθεί ο αριθμός των σαράντα (40) εκλογέων από την εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι εγγεγραμμένοι, μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δημοψηφίσματα.

Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά από την έγκριση – οριστικοποίηση* της αίτησής σας από το Δήμο.

*Η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκτός των άνω ορίων, οριστικοποιούνται – εγκρίνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η τοποθέτηση σε εκλογικό διαμέρισμα, γίνεται από τον Δήμο.

Τα εκλογικά τμήματα (σχολεία – εκλογικά κέντρα) στα οποία θα ψηφίζουν οι ετεροδημότες καθορίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους των εκλογέων με οριστικοποιημένες – εγκεκριμένες αιτήσεις εγγραφής τους (ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής – έγκρισης – οριστικοποίησης) καθορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Όλοι οι εκλογείς μπορούν να ενημερώνονται για το που ψηφίζουν στην ιστοσελίδα: https://mpp.ypes.gov.gr

 • Αίτηση με την οποία να ζητείται ο εξελληνισμός του επωνύμου ή ονόματος. Η υπογραφή της αίτησης γίνεται μπροστά στον αρμόδιο υπάλληλο ή αλλιώς με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από το ΚΕΠ.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υποβάλλει αίτημα στο παρελθόν σε οποιοδήποτε δήμο που απορρίφθηκε.
 • Απόφαση κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας ως πολιτογραφημένος ομογενής.
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας – τη φωτοτυπία την κάνει ο αρμόδιος υπάλληλος. (Όχι άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο).
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο που κατοικείτε.
 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.
 • Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας περί μη δίωξης ως φυγόποινου / φυγόδικου.
 • Γραμμάτιο καταθέσεως, από εφορία, του νόμιμου τέλους αλλαγής επωνύμου, ύψους 15 € (άρθρο 18 παρ. 2 δ Ν. 12/1975)
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (για άνδρες)
 • Δημοσίευση περίληψης της αίτησης (το κείμενο δίνεται μόνο από την υπηρεσία μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών), σε μία ημερήσια εφημερίδα και ένα φύλλο της θα προσκομιστεί στην υπηρεσία μας

Η Υπηρεσία μας επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά.

Μετά την κατάθεση όλων των ανωτέρω, η υπηρεσία μας θα αποφανθεί επί του αιτήματος.

Για αλλαγή εκλογικού διαμερίσματος απαιτούνται τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ελληνικού διαβατηρίου
 • Το τελευταίο Ε1 της φορολογικής σας δήλωσης (όχι εκκαθαριστικό) και (1) πρόσφατο λογαριασμό (τηλεφωνίας, ρεύματος κλπ)
 • Υπεύθυνη Δήλωση από το gov.gr στην οποία θα δηλώνουν την ακριβή διεύθυνση κατοικίας (οδό και αριθμό)

και τα υποβάλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εδώ madns@neasmyrni.gr

Κάτοικοι εξωτερικού

 • Βεβαίωση κατοικίας από το/την ελληνικό προξενείο/πρεσβεία

και την υποβάλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μαζί με αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας τους ή ελληνικού διαβατηρίου εδώ madns@neasmyrni.gr

Όσοι κατοικούν στη Νέα Σμύρνη τοποθετούνται στο εκλογικό διαμέρισμα που ανήκει η διεύθυνση τους.

Όσοι κατοικούν εκτός Νέας Σμύρνης ή στο εξωτερικό ή η διεύθυνσή τους στο αντίστοιχο πεδίο του δημοτολογίου είναι λανθασμένη ή κενή, τοποθετούνται στο εκλογικό διαμέρισμα «ΧΡΥΣΑΚΗ – ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ» μαζί με τους κατοίκους της Νέας Σμύρνης που η διεύθυνσή τους ανήκει στο συγκεκριμένο εκλογικό διαμέρισμα.

Προσοχή!! Η αλλαγή δ/νσης στα δημοτολόγια δεν συνεπάγεται και ενημέρωση της σε άλλες υπηρεσίες εντός και εκτός Δήμου.

Η καταχώρηση – αλλαγή της δ/νης κατοικίας στα δημοτολόγια θα εμφανίζεται στους εκλογικούς καταλόγους  μετά από 2 με 4 μήνες.

Η αλλαγή του εκλογικού διαμερίσματος, γίνεται από τον Δήμο.

Για να δείτε το εκλογικό σας διαμέρισμα, θα επισκεφθείτε σύμφωνα με τις ανωτέρω ημερομηνίες την ιστοσελίδα Μάθε που Ψηφίζεις https://mpp.ypes.gov.gr

Τα εκλογικά τμήματα (σχολεία – εκλογικά κέντρα) καθορίζονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.