Η Τοπική Οµάδα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Τ.Ο.Π.Ψ.Υ.) λειτουργεί από το 2016 και απαρτίζεται από φορείς της πόλης μας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με θέματα ψυχικής υγείας παρέχοντας υπηρεσίες σε επίπεδο ενημέρωσης, πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης, θεραπείας και αποκατάστασης.

Συστάθηκε με σκοπό να συμπληρώσει τα «κενά» όλων των υπηρεσιών, με στόχο να λαμβάνουν οι πολίτες όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των ψυχοκοινωνικών τους αναγκών. Συστάθηκε με σκοπό να συμπληρώσει τα «κενά» όλων των υπηρεσιών, με στόχο να λαμβάνουν οι πολίτες όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των ψυχοκοινωνικών τους αναγκών.

Τα μέλη της ομάδας έως τώρα είναι:

 • Η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου
 • Η Σχολική Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου
 • Το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου
 • Το Γραφείο Πρόληψης και Κοινωνικής Φροντίδας του ∆ήµου
 • Το Κέντρο Πρόληψης «Ήλιος»
 • Το Κέντρο Ηµέρας Ενηλίκων για την παρακολούθηση των ψυχικά ασθενών που διαβιούν στην κοινότητα της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας
 • Το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων Νέας Σµύρνης (ΚΟΚΕΨΥΠΕ)
 • Το Κέντρο Ηµέρας για τη Φροντίδα της Ψυχικής Υγείας της Γυναίκας (περιγεννητικές ψυχικές διαταραχές) – ΑµΚΕ Φαιναρέτη
 • Το Συµβουλευτικό – Θεραπευτικό Κέντρο Ηµέρας για Ενήλικες µε Ψυχικές ∆ιαταραχές «Άνοδος», του Φορέα Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας «ΑΝΟ∆ΟΣ»
 •  Το Συµβουλευτικό – Θεραπευτικό Κέντρο Ηµέρας για Ενήλικες µε Ψυχικές ∆ιαταραχές «Ανέλιξη», του Φορέα Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας «Ξένιος Ζευς»
 • Το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παγκρατίου – Τµήµα Ενηλίκων

Η Τ.Ο.Π.Ψ.Υ. λειτουργεί ως οµάδα ενηµέρωσης, πρόληψης και έγκαιρης παρέµβασης σε επείγοντα και µη περιστατικά. Εστιάζει επίσης στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, µε ηµερίδες, οµιλίες και προβολές ταινιών. Αλληλεπικαλύπτει ουσιαστικά τα «κενά» όλων των υπηρεσιών, που λειτουργώντας ξεχωριστά είναι µεγάλα, ενώ σε ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας σχεδόν εξαλείφονται. Στόχος είναι η συνέχεια των υπηρεσιών που λαµβάνουν οι πολίτες και η όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των ψυχοκοινωνικών τους αναγκών.

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 18, ΤΚ171 23 Νέα Σµύρνη | χάρτης
Τηλ.: 213 2025882
e-mail: topsy@neasmyrni.gr