Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις της Οικονομικής Επιτροπής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2011.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
30/12/2011 00:00:0030/12/2011 09:40:49Α.Ο.Ε. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ45Ψ0ΩΚ3-990ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ180
30/12/2011 00:00:0030/12/2011 09:54:32Α.Ο.Ε. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΕΛΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ45Ψ0ΩΚ3-7ΦΜΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ181
30/12/2011 00:00:0030/12/2011 10:01:48Α.Ο.Ε. - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ45Ψ0ΩΚ3-ΟΘΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ186
30/12/2011 00:00:0030/12/2011 09:34:37Α.Ο.Ε. - ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΥΛΛΟΥ45Ψ0ΩΚ3-6Ξ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ197
21/12/2011 00:00:0021/12/2011 09:28:22Α.Ο.Ε. - ΕΓΚΡΙΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ45ΨΨΩΚ3-ΓΒ0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ173
19/12/2011 00:00:0019/12/2011 13:13:57Έγκριση διενέργειας της εργασίας και όρων διακήρυξης του διαγωνισμού « Καθαρισμός Δημοτικών Χώρων από GRAFITIS» αρ. μελ. 133/1145ΨΩΩΚ3-ΠΞΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ179
19/12/2011 00:00:0023/12/2011 13:54:05Έγκριση διάθεση πίστωσης σε βάρος των Κ.Α. 30.6262.0004, Κ.Α. 30.7336.000345ΨΡΩΚ3-Τ7ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ182
19/12/2011 00:00:0029/12/2011 12:05:31ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΩΝ"45ΨΗΩΚ3-5ΙΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ174
19/12/2011 00:00:0030/12/2011 09:42:27Εγκριση εκθέσεως απογραφής45Ψ0ΩΚ3-9ΑΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ176/2011
19/12/2011 00:00:0029/12/2011 12:11:24ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ45ΨΗΩΚ3-37ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ177
19/12/2011 00:00:0029/12/2011 12:15:55ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓ."45ΨΗΩΚ3-ΣΟΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ178
16/12/2011 00:00:0030/12/2011 09:36:08Εγκριση και διάθεση πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση τουαλετών45Ψ0ΩΚ3-Β11ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ175/2011
16/12/2011 00:00:0016/12/2011 10:03:36A.O.E. - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 201245Ψ4ΩΚ3-51ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ172/2011
07/12/2011 00:00:0007/12/2011 11:25:00Διαγραφή διαφοράς Γενικής Λογιστικής από την Οικονομική Διαχείριση.456ΑΩΚ3-Φ9ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ166
07/12/2011 00:00:0007/12/2011 10:30:25Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου μας κας Ευθαλίας Αδάπα.456ΑΩΚ3-9ΓΝΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ167
07/12/2011 00:00:0007/12/2011 10:34:36Τρίμηνες αποδοχές του τέως υπαλλήλου του Δήμου μας κου Λιανού Γεώργιου456ΑΩΚ3-7ΓΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ168
07/12/2011 00:00:0007/12/2011 10:39:12Τρίμηνες αποδοχές της τέως υπαλλήλου του Δήμου μας κας Πολυχροπούλου Μαρίας456ΑΩΚ3-2ΨΣΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ169
07/12/2011 00:00:0007/12/2011 10:51:15α) Έγκριση διενέργειας εργασίας, β) Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού, της εργασίας : «Συντήρηση – Βελτίωση εγκαταστάσεων σε σχολεία». Αρ. Μελ.: 127/11.456ΑΩΚ3-0ΩΚΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ170
07/12/2011 00:00:0007/12/2011 11:08:54α) Έγκριση διενέργειας εργασίας, β) Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού, γ) Έγκριση Διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7311.0032 της εργασίας : «Εργασίες αναβάθμισης ηχοθερμομονωτικών συστημάτων σχολικών κτιρίων». Αρ. Μελ.: 128/11.456ΑΩΚ3-ΘΚΥΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ171
07/12/2011 00:00:0007/12/2011 11:19:52Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την «Ασφάλιση οχημάτων Δήμου Νέας Σμύρνης».456ΑΩΚ3-ΓΕΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ164
30/11/2011 00:00:0030/11/2011 10:47:13Κατακύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «Επεμβάσεις στις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Δημοτικών Σχολείων». Αρ. Μελ.: 86/11.457ΦΩΚ3-8ΟΩΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ158
30/11/2011 00:00:0030/11/2011 10:59:55Έγκριση όρων διακήρυξης, τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης ποσού #25.000# € για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΔΩΝ» με αριθμ. Μελέτης : 105/2011.457ΦΩΚ3-Σ65ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ160
30/11/2011 00:00:0030/11/2011 11:36:58α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ» με αριθμ. Μελέτης : 113/2011, β) Έγκριση διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 20.6641.0005 προυπ. οικ. έτους 2012.457ΦΩΚ3-ΝΟΑΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ161
30/11/2011 00:00:0030/11/2011 12:17:34Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Νέας Σμύρνης457ΦΩΚ3-6Φ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ163
28/11/2011 00:00:0028/11/2011 15:38:00Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικου στολισμού». Αρ. Μελ.:116/20114570ΩΚ3-Π4ΓΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ159
25/11/2011 00:00:0025/11/2011 10:43:50Κατάρτιση όρων Διακήρυξης για την μίσθωση 2 (δύο) χώρων για τη στέγαση και λειτουργία Υπηρεσιών του Δήμου Νέας Σμύρνης457ΞΩΚ3-6ΟΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ153
25/11/2011 00:00:0025/11/2011 10:37:53Eγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7331.0028 που αφορά την «Αναβάθμιση – Συντήρηση ΑΠΧ 3ου – 13ου Δημοτικού Σχολείου». Αρ. Μελ.: 111/2011.457ΞΩΚ3-ΙΜ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ152
25/11/2011 00:00:0025/11/2011 10:51:06α) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια Ι.Χ. αυτ/των και κλειστού van», β) Έγκριση διάθεση πίστωσης σε βάρος των Κ.Α. 10.7132.0001 και 20.7132.0013457ΞΩΚ3-ΧΕΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ154
11/11/2011 00:00:0011/11/2011 11:48:55α)Έγκριση & διάθεση πίστωσης ποσού # 1.500,00 #ευρώ για την προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης στο Δ.Σ.Α των παραστάσεων της Νομικής Συμβούλου β) Ορισμός υπολόγου.45ΒΖΩΚ3-Α7ΥΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ147
11/11/2011 00:00:0011/11/2011 11:33:51Eπανακαθορισμός κριτηρίων ένταξης πολιτών στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και το δημοτικό φόρο.45ΒΖΩΚ3-ΡΣ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ148
11/11/2011 00:00:0011/11/2011 11:43:05Επανακαθορισμός συνδρομών χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.45ΒΖΩΚ3-ΑΙ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ149
10/11/2011 00:00:0010/11/2011 13:27:26Διαβίβαση Πρακτικού για την κατακύρωση προμήθειας «Γάλακτος».45Β8ΩΚ3-0Ω6ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ144
07/11/2011 00:00:0007/11/2011 09:47:38Έγκριση και διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00# € που αφορά την εργασία «Συντήρηση Αγωγού Όμβριων Αγίας Φωτεινής». Αρ. Μελ.: 94/1145ΒΜΩΚ3-1Η4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ132
03/11/2011 00:00:0003/11/2011 12:22:46Έγκριση και διάθεση πίστωσης45Β2ΩΚ3-ΩΒ3ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ140
03/11/2011 00:00:0003/11/2011 11:02:01Διαβίβαση Πρακτικού για την κατακύρωση προμήθειας «Γάλακτος».45Β2ΩΚ3-0ΤΓΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ144
03/11/2011 00:00:0003/11/2011 10:44:50Έγκριση νέας ημερομηνίας για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ». Αρ. Μελ.: 86/11.45Β2ΩΚ3-4ΘΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ143
03/11/2011 00:00:0003/11/2011 10:37:29Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου Ελένης Καραγιάννη45Β2ΩΚ3-Α43ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ139
03/11/2011 00:00:0003/11/2011 10:52:20Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #290,92# € προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.45Β2ΩΚ3-ΣΦΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ141
01/11/2011 00:00:0001/11/2011 10:00:09Τρίμηνες αποδοχές του τέως υπαλλήλου του Δήμου μας κου Ασμάνη Γεωργίου του Ιωάννη.45Β3ΩΚ3-Ι8ΠΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ124
01/11/2011 00:00:0001/11/2011 10:28:00Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #150.000,00# € που αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου στο Δημ. Γυμναστήριο.45Β3ΩΚ3-ΓΓΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ127
01/11/2011 00:00:0001/11/2011 10:05:25Τρίμηνες αποδοχές της τέως υπαλλήλου του Δήμου μας κας Κωνσταντού Μαρίας.45Β3ΩΚ3-Χ5ΛΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ125
01/11/2011 00:00:0001/11/2011 10:20:20Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #660,00# € για τοποθέτηση υδρομετρητή στη νησίδα Βυζαντίου και Μεγ. Αλεξάνδρου.45Β3ΩΚ3-ΓΕ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ126
01/11/2011 00:00:0001/11/2011 11:39:08α) Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια Μεταλλικών Στοιχείων και Οριοδεικτών». Αρ. Μελ.: 101/11, β) Έγκριση διάθεση πίστωσης.45Β3ΩΚ3-ΑΒΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ136
01/11/2011 00:00:0001/11/2011 11:44:56Aνατροπή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και διαγραφή της δέσμευσης.45Β3ΩΚ3-ΞΛΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ137
01/11/2011 00:00:0001/11/2011 11:52:04Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια Πυροσβεστικών Μέσων και Πυροσβεστήρων» με αρ. μελ: 76/2011.45Β3ΩΚ3-7ΜΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ135
01/11/2011 00:00:0001/11/2011 10:54:43Έγκριση και διάθεσης πίστωσης ποσού #15.000,00# € που αφορά την εργασία «Συντήρηση Αγωγού Όμβριων Αγίας Φωτεινής». Αρ. Μελ.: 94/1145Β3ΩΚ3-2ΜΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ132
01/11/2011 00:00:0001/11/2011 10:33:56Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.000,00# € που αφορά την μικροβιολογική ανάλυση νερού Κολυμβητικής Δεξαμενής για τις ανάγκες του Δημ. Γυμναστηρίου.45Β3ΩΚ3-ΩΣΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ128
01/11/2011 00:00:0001/11/2011 11:17:32Έγκριση και διάθεσης πίστωσης ποσού #24.600,00# € που αφορά την εργασία «Συντήρηση Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Σχολικών Συγκροτημάτων». Αρ. Μελ.: 95/11.45Β3ΩΚ3-62ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ133
01/11/2011 00:00:0001/11/2011 11:31:04Κατακύρωση Πρακτικού – Γνωμοδότησης του έργου : «Κάλυψη Μεμονωμένων Λάκκων». Αρ. Μελ.: 59/11.45Β3ΩΚ3-ΙΡΔΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ134
01/11/2011 00:00:0001/11/2011 10:49:09α) Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #24.600,00# € που αφορά το έργο : «Συντήρηση και Επέκταση Δικτύου Γεωτρήσεων», β) Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #24.600,00# € που αφορά την «Συντήρηση Εγκαταστάσεων Δημοτικού Φωτισμού».45Β3ΩΚ3-ΤΜΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ131
01/11/2011 00:00:0001/11/2011 10:44:12α) Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #24.600,00# € που αφορά το έργο : «Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων», β) Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #12.000,00# € που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών στην εφαρμογή μέτρων προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων».45Β3ΩΚ3-Θ0ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ129
27/09/2011 00:00:0027/09/2011 14:21:26α) Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου : «Επεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δημοτικών Σχολείων». Αρ. Μελ.: 86/11, β) Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.73310018.4Α8ΙΩΚ3-ΙΝΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ112
26/09/2011 00:00:0026/09/2011 12:21:41Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 105/2011 Απόφασης της Ο.Ε. (Όροι Διακήρυξης Προμήθειας Γάλακτος – Προσθήκη άρθρου)4Α8ΦΩΚ3-ΜΛΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ119
26/09/2011 00:00:0026/09/2011 12:32:38Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια βενζίνης με αρ. μελ: 93/2011.4Α8ΦΩΚ3-Ρ1ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ120
26/09/2011 00:00:0026/09/2011 12:38:55Ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και διαγραφή των δεσμεύσεων.4Α8ΦΩΚ3-2Ρ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ121
26/09/2011 00:00:0026/09/2011 12:44:29α) Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια αναλωσίμων και αναμνηστικών για αθλητικές εκδηλώσεις». Αρ. Μελ.: 55/11.4Α8ΦΩΚ3-Υ6ΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ122
26/09/2011 00:00:0026/09/2011 10:55:56Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #500,00# € που αφορά την εξόφληση των υπηρεσιών του συστήματος πληρωμών ΔΙΑΣ4Α8ΦΩΚ3-ΒΤΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ110
26/09/2011 00:00:0026/09/2011 11:31:41Ορθή επανάληψη της υπ. αρ. 47/11 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά τον έλεγχο Απολογισμού του τριμήνου Ιανουαρίου – Μαρτίου 2011.4Α8ΦΩΚ3-ΦΤΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ113
26/09/2011 00:00:0026/09/2011 11:36:52Έλεγχος Απολογισμού του τριμήνου Απριλίου – Ιουνίου 2011.4Α8ΦΩΚ3-Ρ0ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ114
26/09/2011 00:00:0026/09/2011 11:48:12Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου του Δήμου Ευθαλίας Αδάπα.4Α8ΦΩΚ3-Ν35ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ115
26/09/2011 00:00:0026/09/2011 11:55:17Εκδίκαση ενστάσεων και έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού της 23ης – 08-2011 για την κατακύρωση σε μειοδότη του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». Αρ. Μελ.: 65/11.4Α8ΦΩΚ3-0Ψ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ116
26/09/2011 00:00:0026/09/2011 12:06:15Ανάθεση στη Δικηγορική Εταιρεία «Φώτης Κρεμμύδας- Φίλιππος Δωρής & Συνεργάτες» της υποστήριξης του Δήμου Νέας Σμύρνης σε υπόθεση αντιδικίας με την Εστία Νέας Σμύρνης.4Α8ΦΩΚ3-ΗΤ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ123
26/09/2011 00:00:0028/09/2011 09:00:35α) Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου : «Επεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δημοτικών Σχολείων». Αρ. Μελ.: 86/11, β) Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.73310018.4Α8ΦΩΚ3-ΔΩΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ112
14/09/2011 00:00:0014/09/2011 12:40:49Ορθή Επανάληψη της έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την «Προμήθεια Γάλατος 2011». Αρ. Μελ.: 85/2011.4Α86ΩΚ3-Χ40ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ105
07/09/2011 00:00:0007/09/2011 09:29:14Δημόσιος Πρόχειρος Διαγωνισμός για την υπηρεσία «Συντήρηση και Αναβάθμιση Ηλεκτρονικών Αυτοματισμών και Ασφάλειας Συστημάτων». Αρ. Μελ.: 8/114ΑΧΖΩΚ3-ΜΞ7ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ107
31/08/2011 00:00:0031/08/2011 13:33:04Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την «Προμήθεια σπαστήρα». Αρ. Μελ.: 78/20114ΑΜ2ΩΚ3-ΒΤΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ106
01/08/2011 00:00:0005/08/2011 10:36:32ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 20104Α5ΖΩΚ3-ΒΨ8ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ108
01/08/2011 00:00:0004/08/2011 12:34:371) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡ.ΜΕΛ. 87/2011 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ", 2) ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ", 3) ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Α. 50.6063.00084Α58ΩΚ3-Φ74ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ97
01/08/2011 00:00:0004/08/2011 13:13:01ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ" ΑΡ. ΜΕΛ. 57/114Α58ΩΚ3-ΛΓΙΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ101
01/08/2011 00:00:0004/08/2011 13:07:37ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ4Α58ΩΚ3-Υ00ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96
01/08/2011 00:00:0004/08/2011 12:40:25ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 20.000 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ4Α58ΩΚ3-ΓΑΗΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ99
01/08/2011 00:00:0004/08/2011 13:24:03Α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΛΑΚΚΩΝ" ΑΡ. ΜΕΛ. 59/2011, Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ Κ.Α. 30.7333.00084Α58ΩΚ3-090ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ104
01/08/2011 00:00:0004/08/2011 13:16:44ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ SCANNER ΣΧΕΔΙΩΝ" ΑΡ. ΜΕΛ. 83/20114Α58ΩΚ3-5ΒΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ103
01/08/2011 00:00:0004/08/2011 13:36:50ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ 2011" ΑΡ. ΜΕΛ. 85/20114Α58ΩΚ3-ΜΣΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ105
01/08/2011 00:00:0004/08/2011 13:00:05Α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ" ΑΡ. ΜΕΛ. 77/2011, Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α. 30.6699.00194Α58ΩΚ3-ΔΛΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ102
01/08/2011 00:00:0004/08/2011 13:03:58ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 20104Α58ΩΚ3-ΑΤΛΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ98
22/07/2011 00:00:0022/07/2011 10:18:08Eγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #50# € για εκπαιδευτικές δαπάνες.4ΑΣΦΩΚ3-ΗΔ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ78
21/07/2011 00:00:0021/07/2011 14:51:25α) Έγκριση της Μελέτης 13/2011 για την «Προμήθεια χημικού υλικού για καθαρισμό νερού πισινών και σιντριβανιών», β) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια χημικού υλικού για καθαρισμό νερού πισινών και σιντριβανιών».4ΑΣΓΩΚ3-Σ1ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85
21/07/2011 00:00:0021/07/2011 14:54:36α) Έγκριση της Μελέτης 13/2011 για την «Προμήθεια χημικού υλικού για καθαρισμό νερού πισινών και σιντριβανιών», β) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια χημικού υλικού για καθαρισμό νερού πισινών και σιντριβανιών».4ΑΣΓΩΚ3-ΟΓΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85
15/07/2011 00:00:0015/07/2011 13:43:17Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά ασφάλιστρα των οχημάτων του Δήμου Νέας Σμύρνης , οικ. έτους 20114ΑΣΛΩΚ3-ΙΛΖΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ88/2011
15/07/2011 00:00:0015/07/2011 12:46:34Κατακύρωση Πρακτικού – Γνωμοδότησης του έργου : «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ». Αρ. Μελ.: 18/11.4ΑΣΛΩΚ3-4ΟΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ84
15/07/2011 00:00:0015/07/2011 13:48:21Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά τα ασφάλιστρα των οχημάτων του Δήμου Νέας Σμύρνης , οικ. έτους 2011.4ΑΣΛΩΚ3-Ρ2ΦΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ90/2011
15/07/2011 00:00:0015/07/2011 13:54:46Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά έξοδα εκτελωνισμού και μεταβίβασης των επιβατικών οχημάτων του Δήμου μας4ΑΣΛΩΚ3-Ω4ΧΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ89/2011
15/07/2011 00:00:0015/07/2011 14:00:41Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά την πληρωμή του τέλους κυκλοφορίας του επιβατικού αυτοκινήτου ΚΗΥ 5549, του Δήμου μας, έτους 20114ΑΣΛΩΚ3-ΑΛΔΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ87/2011
15/07/2011 00:00:0015/07/2011 12:59:53α) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». Αρ. Μελ.: 65/11, β) Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7331.0011.4ΑΣΛΩΚ3-ΠΥΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ86
15/07/2011 00:00:0019/07/2011 12:52:08α) Έγκριση της Μελέτης 13/2011 για την «Προμήθεια χημικού υλικού για καθαρισμό νερού πισινών και σιντριβανιών», β) Έγκριση Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια χημικού υλικού για καθαρισμό νερού πισινών και σιντριβανιών».4ΑΣΛΩΚ3-9ΔΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ85
07/07/2011 00:00:0001/08/2011 11:20:05Mίσθωση ενός χώρου τουλάχιστον 100m2 για τη στέγαση και λειτουργία το Γραφείου Παιδείας & Δια βίου Μάθησης του Δήμου4ΑΣΒΩΚ3-ΦΞΤΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ79/2011
06/07/2011 00:00:0006/07/2011 09:11:47α) Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου : «Κατασκευή Φρεατίων Υδροσυλλογής». Αρ. Μελ.: 57/2011, β) Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7312.0007.4ΑΣ4ΩΚ3-ΕΨΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ83
05/07/2011 00:00:0005/07/2011 10:43:18Δημόσιος διαγωνισμός για την υπηρεσία οργάνωσης του Προγράμματος Αθλοδιακοπές αρ. μελ. 58/20114ΑΣΟΩΚ3-Ζ2ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81
30/06/2011 00:00:0030/06/2011 11:47:50Γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου μας σχετικά με την αποζημίωση του Αθανάσιου Παπαγεωργίου κατά Πολ/κού Μηχ/κού του Δήμου μας κου Κωστούρου Αλέξανδρου και κατά του Δήμου Νέας Σμύρνης.4Α35ΩΚ3-ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77
30/06/2011 00:00:0030/06/2011 12:14:52Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #171,85# € που αφορά εξόφληση προστίμου στη Δ.Ο.Υ. Ν. Σμύρνης.4Α35ΩΚ3-1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ82
20/06/2011 00:00:0020/06/2011 10:18:27α)Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την οργάνωση του προγράμματος «Αθλοδιακοπές» αρ. μελ 58/2011 και β) Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού υπηρεσίας οργάνωσης του προγράμματος «Αθλοδιακοπές»4Α3ΦΩΚ3-ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ80
17/06/2011 00:00:0017/06/2011 09:41:19α) Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού ύψους #1.500# € εις βάρος του Κ.Α. 20.6323.0002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, που αφορά τα έξοδα επιθεώρησης Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (KTEO) του Δήμου Νέας Σμύρνης, β) Ορισμός υπολόγου.4Α3ΗΩΚ3-1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76
17/06/2011 00:00:0017/06/2011 09:35:30Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #300,00# € που αφορά την αγορά δύο ψηφιακών ταχογράφων για το Δήμο Νέας Σμύρνης4Α3ΗΩΚ3-ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72
16/06/2011 00:00:0001/08/2011 11:54:41ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100Τ.Μ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ4Α5ΜΩΚ3-ΥΓΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79
16/06/2011 00:00:0016/06/2011 11:29:26α) Έγκριση όρων διακήρυξης Δημοπρασίας για την «Προμήθεια λαμπτήρων». Αρ. Μελ.: 14/2011, β) Έγκριση και διάθεση πίστωσης #45.000# € σε βάρος του Κ.Α. 20.6699.0001.4Α31ΩΚ3-ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74
16/06/2011 00:00:0016/06/2011 14:19:22Δημόσιος Διαγωνισμός για τη μίσθωση λεωφορείων Αρ. Μελ.: 43/2011, που αφορά την πραγματοποίηση καθημερινών εκδρομών κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Αθλοδιακοπές».4Α31ΩΚ3-ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71
14/06/2011 00:00:0014/06/2011 11:22:31α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της Προμήθειας Λιπαντικών. Αρ. Μελ.: 26/11, β) Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 20.6641.0003.4Α3ΚΩΚ3-2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66
10/06/2011 00:00:0010/06/2011 11:58:35α) Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου : «Ανακατασκευή πεζοδρομίων». Αρ. Μελ.: 18/2011, β) Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7334.0003.4Α39ΩΚ3-ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61
08/06/2011 00:00:0008/06/2011 14:26:17Διόρθωση της υπ. αρ. 55/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά ανάθεση σε δικηγόρο : α) εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία ακινήτων του Δήμου, β) Νομικής συνδρομής για την ολοκλήρωση της διαδικασίας β’ Ανάρτησης πράξης εφαρμογής Δέγλερη, γ) Νομικής συνδρομής για την εκκαθάριση της κληρονομιάς της Κεσσίσογλου Σοφίας.4Α36ΩΚ3-ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70
08/06/2011 00:00:0010/06/2011 11:52:36α) Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού του έργου : «Ανακατασκευή πεζοδρομίων». Αρ. Μελ.: 18/2011, β) Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 30.7334.0003.4Α36ΩΚ3-ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61
07/06/2011 00:00:0007/06/2011 10:18:06α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της Προμήθειας Απολυμαντικού Χημικού Υγρού για Κάδους. Αρ. Μελ.: 25/11, β) Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 20.6633.0003.4Α3ΩΩΚ3-ΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68
07/06/2011 00:00:0007/06/2011 10:27:43ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 15.000,00 ΕΥΡΩ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ , ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ4Α3ΩΩΚ3-ΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ56/2011
07/06/2011 00:00:0007/06/2011 10:37:39ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 3.000,00 ΕΥΡΩ - ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ4Α3ΩΩΚ3-ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ57/2011
07/06/2011 00:00:0007/06/2011 10:32:59ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 5.000,00 ΕΥΡΩ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ4Α3ΩΩΚ3-ΔΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ58/2011
07/06/2011 00:00:0007/06/2011 10:23:51α) Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τη μίσθωση λεωφορείων Αρ. Μελ.: 43/2011, β) Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού ύψους #30.000# € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%,σε βάρος του Κ.Α. 15.6234.0001, γ) Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας μίσθωσης λεωφορείων.4Α3ΩΩΚ3-5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69
07/06/2011 00:00:0007/06/2011 10:21:17ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.300,00 ΕΥΡΩ - ΤΕΛΗ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ4Α3ΩΩΚ3-ΒΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ59/2011
07/06/2011 00:00:0007/06/2011 09:51:36α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της προμήθειας «Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων». Αρ. Μελ.: 27/11, β) Έγκριση διάθεσης πίστωσης #45.000# € από τον Κ.Α. 20.6634.0003.4Α3ΩΩΚ3-ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65
07/06/2011 00:00:0007/06/2011 10:08:43α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της Προμήθειας Ελαστικών. Αρ. Μελ.: 28/11, β) Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 20.6671.0006.4Α3ΩΩΚ3-ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67
07/06/2011 00:00:0014/06/2011 13:23:53α) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης της Προμήθειας Λιπαντικών. Αρ. Μελ.: 26/11, β) Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 20.6641.0003.4Α3ΩΩΚ3-ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66
02/06/2011 00:00:0018/07/2011 10:19:11α) Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για τη μίσθωση λεωφορείων Αρ. Μελ.: 43/2011, β) Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού ύψους #30.000# € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%,σε βάρος του Κ.Α. 15.6234.0001, γ) Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας μίσθωσης λεωφορείων.4Α3ΠΩΚ3-2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69
25/05/2011 00:00:0025/05/2011 11:35:24Ανάθεση σε δικηγόρο : α) εγγραφή στα κτηματολογικά βιβλία ακινήτων του Δήμου, β) Νομική συνδρομή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας β’ Ανάρτησης πράξης εφαρμογής Δέγλερη, γ) Νομική συνδρομή για την εκκαθάριση της κληρονομιάς της Κεσσίσογλου Σοφίας.4ΑΘ2ΩΚ3-ΙΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ55
19/05/2011 00:00:0019/05/2011 10:37:48Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση και λειτουργία του Γραφείου Παιδείας & δια βίου Μάθησης.4ΑΘΙΩΚ3-2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53
18/05/2011 00:00:0018/05/2011 10:53:54α)Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.500,00# € που αφορά την προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης στο Δ.Σ.Α. των παραστάσεων της Νομικής Συμβούλου, β) Ορισμός υπολόγου.4ΑΘΦΩΚ3-ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49
18/05/2011 00:00:0018/05/2011 09:03:17Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη μίσθωση χώρου για τη στέγαση και λειτουργία του Γραφείου Παιδείας & δια βίου Μάθησης.4ΑΘΦΩΚ3-ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53
18/05/2011 00:00:0018/05/2011 08:54:20α) Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ & ΕΚTΥΠΩΤΩΝ» Αρ. Μελ.: 19/11.4ΑΘΦΩΚ3-5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54
16/05/2011 00:00:0016/05/2011 09:58:28α)Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #1.500,00# € που αφορά την προπληρωμή γραμματίων προείσπραξης στο Δ.Σ.Α. των παραστάσεων της Νομικής Συμβούλου, β) Ορισμός υπολόγου.4ΑΘ0ΩΚ3-ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49
16/05/2011 00:00:0016/05/2011 09:53:26Εγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #8.093,40# € που αφορά αγορά φυλλαδίων για αθλητικές εκδηλώσεις.4ΑΘ0ΩΚ3-ΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48
16/05/2011 00:00:0016/05/2011 11:48:03Τρίμηνες αποδοχές του τέως υπαλλήλου του Δήμου μας Γαλάνη Κων/νου του Αναστασίου.4ΑΘ0ΩΚ3-ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50
16/05/2011 00:00:0016/05/2011 11:39:23α) Έγκριση όρων διακήρυξης Διεθνή Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» Αρ. Μελ.: 21/11, β) Έγκριση διάθεσης όλης της πίστωσης του Κ.Α. 20.6263.0003 προυπ. οικ. έτους 20114ΑΘ0ΩΚ3-ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ52
16/05/2011 00:00:0016/05/2011 11:25:36Διάθεση πιστώσεων προυπολογισμού οικ. έτους 20114ΑΘ0ΩΚ3-ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ51
16/05/2011 00:00:0016/05/2011 11:59:38Έλεγχος Απολογισμού του τριμήνου Ιανουαρίου – Μαρτίου έτους 2011.4ΑΘ0ΩΚ3-ΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47
13/05/2011 00:00:0020/12/2011 14:58:45ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ & ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ45Ψ6ΩΚ3-ΡΒΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54
04/05/2011 00:00:0004/05/2011 13:09:49Α) ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΡΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ \"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΠΡΙΑΣ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ, ΧΩΜΑΤΟΣ, ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ\" ΑΡ.ΜΕΛ. 12/2011 Β) ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ Κ.Α. 35.6693.00044ΑΘ7ΩΚ3-ΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46
04/05/2011 00:00:0004/05/2011 12:41:43ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΥΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 20104ΑΘ7ΩΚ3-ΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45
04/05/2011 00:00:0004/05/2011 12:50:35ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 56,85 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΕΛΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ4ΑΘ7ΩΚ3-ΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43
03/05/2011 00:00:0003/05/2011 13:16:59Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #10.000,00# € που αφορά την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων του Δήμου έτους 2011.4ΑΘΒΩΚ3-ΑΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ44/2011
12/04/2011 00:00:0012/04/2011 13:59:47Έγκριση όρων διακήρυξης , τεχνικών προδιαγραφών του έργου: «Συντήρηση και αναβάθμιση ηλεκτρονικών αυτοματισμών και ασφαλείας συστημάτων» και Έγκριση - διάθεση πίστωσης #45.000,00# €4ΑΓ1ΩΚ3-ΦΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ42
12/04/2011 00:00:0012/04/2011 13:47:01Έγκριση Όρων Διακήρυξης , τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤΩΝ ΕΝΔΕΩΝ» και Έγκριση και διάθεση πίστωσης 45.000,00 €4ΑΓ1ΩΚ3-ΩΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ32
12/04/2011 00:00:0012/04/2011 13:30:59Έγκριση και διάθεση των πιστώσεων που αφορούν επιχορηγήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου μας4ΑΓ1ΩΚ3-0ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ29
12/04/2011 00:00:0012/04/2011 13:54:58Έγκριση Δεκτικών Κ.Α. για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής4ΑΓ1ΩΚ3-8ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ33
12/04/2011 00:00:0012/04/2011 13:39:47Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού #99.373,75# €4ΑΓ1ΩΚ3-ΝΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ31
12/04/2011 00:00:0012/04/2011 12:30:06ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΝΟ1 ΚΑΙ ΝΟ2 ΤΗΣ \\\"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ\\\" ΑΡ.ΜΕΛ. : 2/2011 ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ4ΑΓ1ΩΚ3-7ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ39
11/04/2011 00:00:0011/04/2011 13:48:53ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 927.258,81 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2010 ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΜΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 20104ΑΓΞΩΚ3-ΙΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ41
11/04/2011 00:00:0011/04/2011 13:32:23ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 136,16 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ4ΑΓΞΩΚ3-ΚΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ37
11/04/2011 00:00:0011/04/2011 13:23:52ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ4ΑΓΞΩΚ3-ΑΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ34
11/04/2011 00:00:0011/04/2011 13:58:15ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΚΩΝ4ΑΓΞΩΚ3-ΡΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ38
11/04/2011 00:00:0011/04/2011 14:04:35ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΚΤΙΚΩΝ Κ.Α. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ4ΑΓΞΩΚ3-ΧΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ36
11/04/2011 00:00:0011/04/2011 13:42:39ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΝΤΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΙ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 20104ΑΓΞΩΚ3-ΞΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ40
11/04/2011 00:00:0011/04/2011 13:53:59ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 23.467,54 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ 4ου ΛΟΓ/ΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΝΗΣΙΔΑΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΦΕΣΟΥ - ΑΛΣΟΥΣ4ΑΓΞΩΚ3-ΖΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ35
06/04/2011 00:00:0006/04/2011 14:46:07ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 99.373,754ΑΓ9ΩΚ3-2ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ13356