Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2024.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
19/02/2024 02:00:0019/02/2024 12:17:48Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 232/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΗΧΩΚ3-Ο37) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης, με θέμα «Έξοδα παράστασης προέδρων και αντιπροέδρων των ΝΠΔΔ του Δήμου Ν. Σμύρνης», ως προς το σκέλος των Σχολικών Επιτροπών9ΑΘΝΩΚ3-ΠΞ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18
14/02/2024 02:00:0014/02/2024 15:44:28Ανώτατο όριο δαπάνης εξόδων κηδείας αιρετώνΕΠ2ΠΩΚ3-ΧΒ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24
14/02/2024 02:00:0014/02/2024 14:15:20Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης - Καταλληλότητας Ακινήτων για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης, για το έτος 2024ΡΕ8ΝΩΚ3-Τ3ΛΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ11
14/02/2024 02:00:0014/02/2024 14:48:02Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου έτους 2023ΨΦ62ΩΚ3-ΟΥΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4
13/02/2024 02:00:0013/02/2024 12:10:54Λήψη απόφασης για κατάθεση υποβολής συμμετοχής για την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας νεολαίας 2027ΨΤΖΩΩΚ3-ΦΟ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23
13/02/2024 02:00:0013/02/2024 15:32:12Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης, για το έτος 20249ΠΞ2ΩΚ3-ΝΣΝΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ12
12/02/2024 02:00:0012/02/2024 12:08:17Προσχώρηση του Δήμου Νέας Σμύρνης (ως δικαιούχου φορέα) στην σύμβαση δεσμευμένου (escrow account) λογαριασμού (επιμέρους δεσμευμένοι λογαριασμοί δικαιούχων) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο (sub.2-16631)6ΨΡΚΩΚ3-3ΨΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16
12/02/2024 02:00:0012/02/2024 15:01:47Παράταση Προθεσμίας κατάθεσης 1ου Παραδοτέου στο πλαίσιο του έργου «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ψηφιακού αποθετηρίου και λειτουργικής διασύνδεσης με το νέο δικτυακό τόπο και τις ψηφιακές πολυμεσικές εφαρμογές του Δήμου Νέας Σμύρνης» - Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης – Πράξη «ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ: «Η Πόλη που Μαθαίνει» Γέφυρα Πολιτισμού ανάμεσα στη Σμύρνη του Χθες και του Σήμερα» και Χρονική Παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 21184/19.07.2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013115186)ΨΥΓΨΩΚ3-ΕΜΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17
12/02/2024 02:00:0012/02/2024 11:35:40Κατάρτιση νέας σύμβασης μίσθωσης αθλητικών χώρων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)9ΑΓΜΩΚ3-15ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14
09/02/2024 02:00:0009/02/2024 09:28:55Ορισμός εκπροσώπων των παρατάξεων που δεν συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή, ως παρατηρητών9ΛΚΣΩΚ3-ΑΗΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19
08/02/2024 02:00:0008/02/2024 13:27:14Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Κάδων απορριμάτων6ΞΖΧΩΚ3-5ΤΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21
08/02/2024 02:00:0008/02/2024 13:16:09Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας - Ορισμός Προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή Ισότητας69Ε8ΩΚ3-Θ9ΠΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ10
08/02/2024 02:00:0008/02/2024 12:51:28Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής ΟχημάτωνΡΟ8ΨΩΚ3-Ζ3ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20
05/02/2024 02:00:0005/02/2024 13:32:08Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού ΣυμβουλίουΡΗΕΣΩΚ3-2ΩΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15
05/02/2024 02:00:0026/02/2024 10:31:05Παράταση ισχύος των υφιστάμενων Συμβάσεων Εργασίας επτά (7) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως 30.06.2026 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 152/19.01.2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: ΨΤ6Η7Λ7-ΓΒ8), σχετικά με την ένταξη της πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002580 και ένταξη στο πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»Ψ3ΥΟΩΚ3-3ΤΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22
02/02/2024 02:00:0002/02/2024 09:21:33Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.)9ΠΑΙΩΚ3-Β43ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7
02/02/2024 02:00:0006/02/2024 12:55:57Εκλογή μελών Δ.Σ. του «ΝΠΔΔ Δευτεροβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΡΔΔΒΩΚ3-ΘΨΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9
02/02/2024 02:00:0002/02/2024 10:58:55Εκπροσώπηση σε Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ)ΨΦΤΚΩΚ3-ΗΔΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13
02/02/2024 02:00:0002/02/2024 14:53:58Εκλογή μελών Δ.Σ. του «ΝΠΔΔ Πρωτοβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΨΠΚΓΩΚ3-ΙΛ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8
01/02/2024 02:00:0001/02/2024 12:40:23Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Νέας Σμύρνης στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ)9Ν50ΩΚ3-ΚΞΞΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ6
01/02/2024 02:00:0001/02/2024 12:55:35Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά: α) Αποδοχή του ποσού #113.550,00# ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης, β) Κατανομή και διάθεση του ποσού των #113.379,67#ευρώ (μετά τις νόμιμες κρατήσεις), στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΡ9ΨΕΩΚ3-8Χ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5
16/01/2024 02:00:0016/01/2024 10:10:41ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΣΟΨΗΦΗΣΑΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΨ1ΡΕΩΚ3-ΙΧΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/2024
12/01/2024 02:00:0012/01/2024 11:40:48Πρακτικό ματαίωσης της 34ης/30-12-2023 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.9ΨΟΔΩΚ3-9ΕΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34/2023
12/01/2024 02:00:0012/01/2024 14:55:18Έγκριση Oικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2022, του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης”.96Ο4ΩΚ3-ΘΙ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ221/2023
12/01/2024 02:00:0012/01/2024 11:44:01Πρακτικό ματαίωσης της 31ης/20-12-2023 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης .ΨΡΡΠΩΚ3-Ν5ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31/2023
12/01/2024 02:00:0012/01/2024 11:35:14Πρακτικό ματαίωσης της 32ης/24-12-2023 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης6ΗΣΦΩΚ3-ΓΘΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/2023
11/01/2024 02:00:0011/01/2024 10:31:13Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειων χώρων στις προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου νηπιαγωγείων του Δήμου Νέας Σμύρνης βάσει του αρ. 220 του ν. 4610/2019 (φεκ 70 α)» (αρ. μελ. 24/2020) του Δήμου Νέας Σμύρνης.Ψ1ΣΒΩΚ3-Δ0ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ229/2023
11/01/2024 02:00:0011/01/2024 15:03:06Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού έργου, που χρηματοδοτείται από τον λογαριασμό Δημοσίων Επενδύσεων.63ΔΘΩΚ3-Ι4ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ232/2023
11/01/2024 02:00:0011/01/2024 14:55:50Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου για την μεταστέγαση του 4ου ΚΑΠΗ» (ΑΡ. ΜΕΛ. Δ.Τ.Υ.-Δ.Ν.Σ.: #79#/2019) του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΡΡΕΜΩΚ3-0Χ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231/2023
11/01/2024 02:00:0011/01/2024 14:28:35Επανεξέταση παραχώρησης κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου, σε ζευγάρι αναξιοπαθούντων.9772ΩΚ3-ΓΥ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ225/2023
09/01/2024 02:00:0009/01/2024 11:37:02Έγκριση Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) του Δήμου οικονομικού έτους 2024».ΨΖΓΦΩΚ3-ΙΩΙΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ237/2023
09/01/2024 02:00:0009/01/2024 10:45:31Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 48/2023 Απόφασης της ΕΠΖ περί «Κοπής Δένδρων επί της οδού Θράκης στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα οδού Αιγαίου-Κράτητος».ΨΞΚΩΩΚ3-Σ4ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234/2023
09/01/2024 02:00:0009/01/2024 10:53:47Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων.ΨΓΑΑΩΚ3-ΜΤΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235/2023
09/01/2024 02:00:0009/01/2024 10:28:09Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατεδάφιση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστήριου Νέας Σμύρνης», (αρ. μελ. 112/2016).Ψ813ΩΚ3-ΙΔΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ230/2023
09/01/2024 02:00:0009/01/2024 08:48:30«Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού κολυμβητήριου Νέας Σμύρνης στον αθλητικό όμιλο Νέας Σμύρνης «ο Μίλων» για τη διοργάνωση του 3ου κυπέλλου ταχυτήτων - Νίκος Γκρέκας.6ΧΑΝΩΚ3-264ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ233/2023
08/01/2024 02:00:0008/01/2024 14:41:48Παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου» Κύριο ΥΕ-1 της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δ.Ν.Σ.6Λ0ΝΩΚ3-ΗΜΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ228/2023
08/01/2024 02:00:0008/01/2024 15:42:31Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024Ρ82ΣΩΚ3-ΗΜΝΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ236/2023
08/01/2024 02:00:0008/01/2024 14:03:51Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Δράσεις για τις εργασίες ανακαίνισης Κ.Ε.Π. για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Κ.Ε.Π.».Ψ0ΩΚΩΚ3-Υ0ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ227/2023
05/01/2024 02:00:0005/01/2024 15:45:56ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 04-01-2024 έως 30-06-2026.9ΠΙΣΩΚ3-2Α6ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ2/2024
05/01/2024 02:00:0005/01/2024 14:42:14ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 04-01-2024 ΕΩΣ 30-06-20269ΔΚΔΩΚ3-Ι5ΖΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ1/2024