Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται όλες οι δημοσιευμένες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2024.

Ημ/νια Πράξης Ημ/νια Ανάρτησης Θέμα ΑΔΑ Τύπος Πράξης Αρ. Πρωτ. Έγγραφο
20/06/2024 03:00:0020/06/2024 11:01:42Πολιτιστικό Φεστιβάλ Ιωνικών Γιορτών - Πλαίσιο και όροι πραγματοποίησης του για το έτος 202467ΛΕΩΚ3-Ζ9ΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ89
20/06/2024 03:00:0020/06/2024 12:20:30Μεταφορά υπολοίπων λογαριασμού με IBAN (GR 1201000240000000026223789) “Κέντρο κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης ”91ΠΜΩΚ3-ΥΓΓΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ98
20/06/2024 03:00:0020/06/2024 12:48:12Εξουσιοδότηση Υπαλλήλων του Δήμου Νέας Σμύρνης για την μεταφορά υπολοίπου και το κλείσιμο λογαριασμού με IBAN (GR 1201000240000000026223789) “Κέντρο κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης”ΨΟ5ΑΩΚ3-ΧΛ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ100
20/06/2024 03:00:0020/06/2024 12:31:55«Κλείσιμο λογαριασμού με IBAN (GR 1201000240000000026223789) “Κέντρο κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης”»65ΣΥΩΚ3-ΤΛ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ99
20/06/2024 03:00:0020/06/2024 12:02:03Πρόγραμμα Καλοκαιρινών Κοινωνικών Δραστηριοτήτων 3ης ηλικίας6ΥΑ0ΩΚ3-261ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ91
19/06/2024 03:00:0019/06/2024 10:51:082η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 20246Ξ52ΩΚ3-ΑΗΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ79
19/06/2024 03:00:0019/06/2024 15:04:36Απόδοση ποσού 100.000€ για τρέχουσα αποζημίωση χρήσης για το 8ο Γυμνάσιο – 7ο Λύκειο Νέας Σμύρνης993ΣΩΚ3-Ι3ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ77
18/06/2024 03:00:0018/06/2024 12:05:27Έγκριση Προγράμματος Αποκατάστασης Οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Νέας Σμύρνης9380ΩΚ3-1ΜΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ81
18/06/2024 03:00:0018/06/2024 15:22:25Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Εσόδων και Δαπανών και του Γενικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εσόδων-εξόδων έτους 2023ΡΔΝΚΩΚ3-ΑΤ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ80
17/06/2024 03:00:0017/06/2024 10:31:22Κλείσιμο λογαριασμού με IBAN (GR8801000240000000026211751) «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»685ΞΩΚ3-ΡΑΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ96
17/06/2024 03:00:0017/06/2024 09:55:16Μεταφορά υπολοίπων λογαριασμού με IBAN (GR8801000240000000026211751) «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»ΨΝΥΦΩΚ3-ΕΝΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ95
17/06/2024 03:00:0017/06/2024 10:54:15Εξουσιοδότηση Υπαλλήλων του Δήμου Νέας Σμύρνης για την μεταφορά υπολοίπου και το κλείσιμο λογαριασμού με IBAN (GR8801000240000000026211751) «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης»919ΝΩΚ3-ΖΟ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ97
14/06/2024 03:00:0014/06/2024 13:23:31Εξουσιοδότηση Υπαλλήλων του Δήμου Νέας Σμύρνης για την μεταφορά υπολοίπου και το κλείσιμο λογαριασμού με IBAN (GR7901000240000000026234320) “Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων - Εθνική Στέγη”Ρ1Φ9ΩΚ3-ΘΟΦΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ94
14/06/2024 03:00:0014/06/2024 13:24:24Μεταφορά υπολοίπων λογαριασμού με IBAN (GR7901000240000000026234320) “Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων - Εθνική Στέγη”9ΦΞΖΩΚ3-ΚΥΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ92
14/06/2024 03:00:0014/06/2024 13:25:11Κλείσιμο λογαριασμού με IBAN (GR7901000240000000026234320) “Κέντρο Δραστηριότητας και Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων - Εθνική Στέγη”936ΞΩΚ3-Ζ0ΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ93
12/06/2024 03:00:0013/06/2024 10:26:37Αναγκαιότητά του προγράμματος καλοκαιρινής απασχόλησης για προνήπια και νήπια με την ονομασία «Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης Νηπίων 2024»ΨΣΙΑΩΚ3-Χ6ΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ90
12/06/2024 03:00:0019/06/2024 16:30:592η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024 του Δήμου Νέας Σμύρνης9ΑΡ8ΩΚ3-4Γ0ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ78
06/06/2024 03:00:0006/06/2024 10:50:05Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 20239ΩΑ6ΩΚ3-ΥΤ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ66
06/06/2024 03:00:0006/06/2024 10:47:21Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, έτους 20236ΝΠΛΩΚ3-ΑΞΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ65
31/05/2024 03:00:0031/05/2024 12:11:06Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Συγκρότησης και Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (ΔΕΠΙΣ)Ψ2ΒΔΩΚ3-ΤΨ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ71
29/05/2024 03:00:0029/05/2024 11:52:33Προσκύρωση πρασιάς επί της οδού Δαρδανέλιων 100 του Ο.Τ. 949ΙΨΤΩΚ3-ΤΑΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ67
29/05/2024 03:00:0029/05/2024 11:02:10Έγκριση όρων για την υλοποίηση του προγράμματος «Αθλοδιακοπές»6ΣΟΩΩΚ3-82ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ68
27/05/2024 03:00:0028/05/2024 11:43:05Παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης έμπροσθεν του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας ΣμύρνηςΡ0ΩΚΩΚ3-Σ0ΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ76
24/05/2024 03:00:0028/05/2024 12:02:46Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) Δήμου Νέας ΣμύρνηςΨ6ΝΦΩΚ3-Ω7ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ70
24/05/2024 03:00:0028/05/2024 11:59:09«Κατάργηση της υπ’ αριθμ. 126/2022 (ΑΔΑ:ΨΗΜΗΩΚ3-9Φ8) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Kανονισμού λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας» Δήμου Νέας Σμύρνης»ΨΖ6ΩΩΚ3-Ψ70ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ69
24/05/2024 03:00:0028/05/2024 15:14:44Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ ΑξίαςΨΘΞΗΩΚ3-5ΗΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ73
23/05/2024 03:00:0028/05/2024 11:34:21Λήψη απόφασης σχετικά με «Παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλών (δόσεων), αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα6ΙΚΒΩΚ3-1ΣΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ74
23/05/2024 03:00:0028/05/2024 15:06:26Έγκριση σχεδίου Ανακοίνωσης εγγραφών βρεφών – νηπίων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Νέας Σμύρνης σχολικού έτους 2024-202565Δ9ΩΚ3-ΝΡΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ64
23/05/2024 03:00:0028/05/2024 15:08:55Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Αντικειμένων Άνευ Αξίας (Κάδων)90ΛΖΩΚ3-5ΛΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ72
23/05/2024 03:00:0028/05/2024 15:16:28Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη ξερών δένδρων6Σ8ΞΩΚ3-Η19ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ75
22/05/2024 03:00:0022/05/2024 13:05:04Έκτακτη επιχορήγηση των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Νέας Σμύρνης9Λ92ΩΚ3-ΒΑΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ63
15/05/2024 03:00:0015/05/2024 12:08:57Έγκριση Πρακτικού Διακομματικής Επιτροπής για τις Ευρωεκλογές 20249Π69ΩΚ3-ΜΦ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ62
01/05/2024 03:00:0002/05/2024 11:43:43Έγκριση διοργάνωσης θεατρικής παράστασης στις 13 Μαΐου 2024 στον Πολυχώρο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»Ψ3ΟΕΩΚ3-ΨΩΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ61
22/04/2024 03:00:0022/04/2024 13:31:20Έγκριση της υπ’ αριθμ. 59/2024 (ΑΔΑ: ΨΥ9ΒΩΚ3-1Α3) ΑΔΕ περί «Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στο χώρο λειτουργίας του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας εφήβων και ενηλίκων με αυτισμό και νοητική αναπηρία (Κωνσταντινουπόλεως 38)ΨΩ9ΑΩΚ3-ΑΓΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ54
19/04/2024 03:00:0019/04/2024 10:05:14Έγκριση κοπής επικίνδυνων δένδρων και φύτευσης δένδρων6ΣΖΑΩΚ3-ΚΟΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ52
19/04/2024 03:00:0019/04/2024 10:00:35Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου» Κύριο ΥΕ-1 της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δ.Ν.Σ.Ψ68ΜΩΚ3-Φ2ΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ51
19/04/2024 03:00:0019/04/2024 10:07:14Έγκριση κοπής ξερών δένδρων και φύτευσης δένδρων6ΗΧ8ΩΚ3-ΕΔ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ53
19/04/2024 03:00:0019/04/2024 10:11:01Προσκύρωση πρασιάς επί της οδού Ευξείνου Πόντου 198 του Ο.Τ.253, του Δήμου Νέας Σμύρνης6Ζ0ΦΩΚ3-4ΧΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ59
19/04/2024 03:00:0019/04/2024 10:09:09Προσκύρωση πρασιάς επί των οδών Ναζλίου 41 και Βυζαντίου 87 στο Ο.Τ.178, του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΨ4ΜΝΩΚ3-ΧΘΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ58
18/04/2024 03:00:0018/04/2024 09:57:11Ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής καταλληλόλητας και επιλογής οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίων ή επιλογής οικοπέδου μετα κτιρίου ή/και μίσθωσης κτιρίων προς στέγαση σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΨΔΕΡΩΚ3-ΣΛΥΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ55
17/04/2024 03:00:0017/04/2024 14:54:00Επιχορήγηση Αθλητικών και Πολιτιστικών Συλλόγων και ΣωματείωνΨΖΨΣΩΚ3-Γ9ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ38
17/04/2024 03:00:0017/04/2024 14:10:32Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του Δήμου Νέας Σμύρνης, με σκοπό την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο SMARTBEAR6Τ4ΑΩΚ3-89ΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ49
17/04/2024 03:00:0017/04/2024 16:51:40Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών Δ’ τριμήνου 20236ΑΤΥΩΚ3-ΤΝΡΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ43
17/04/2024 03:00:0017/04/2024 16:43:22Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων - Δαπανών Γ’ τριμήνου 20239ΖΠ3ΩΚ3-ΡΗΜΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ42
17/04/2024 03:00:0017/04/2024 17:03:01Έγκριση Χρονικής Παράτασης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 8271/06.04.2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008413694_06.04.2021) Σύμβασης, με αντικείμενο Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών – ΟΜΑΔΑ Α: Πετρέλαιο κίνησης6Α2ΒΩΚ3-ΒΘ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ50
17/04/2024 03:00:0017/04/2024 17:20:22Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 29/2024 ΑΔΣ (ΑΔΑ: ΨΤΙΦΩΚ3-ΩΞ0) περί «Σύστασης Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων με συμβιβασμό για το έτος 2024», ως προς το σκέλος των αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής (Δημοτικών Υπαλλήλων)94ΔΔΩΚ3-65ΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ56
16/04/2024 03:00:0016/04/2024 16:00:07Αναχρηματοδότηση Δανείων Δήμου Ν. ΣμύρνηςΡΟΥΟΩΚ3-39ΝΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ41
15/04/2024 03:00:0015/04/2024 14:52:061η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Νέας Σμύρνης, έτους 20249ΚΨΗΩΚ3-ΕΞΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ37
15/04/2024 03:00:0015/04/2024 15:42:17Έγκριση Πρωτομαγιάτικων Εκδηλώσεων, έτους 202493ΥΩΩΚ3-ΞΕΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ45
12/04/2024 03:00:0012/04/2024 13:12:37Συνδιοργάνωση Εκδήλωσης με την ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ Ν. Σμύρνης, για την 83η Επέτειο της Μάχης της ΚρήτηςΨΗΘΧΩΚ3-Ψ59ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ39
12/04/2024 03:00:0012/04/2024 16:04:24Λήψη Απόφασης για την αναγκαιότητα μίσθωσης κτηρίου για τη στέγαση των Γ’ και Ε’ ΚΑΠΗ και των γραφείων της Κοινωνικής Υπηρεσίας9ΧΣΙΩΚ3-ΓΟΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ48
12/04/2024 03:00:0012/04/2024 16:40:11Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων άνευ αξίαςΨΒΒΘΩΚ3-ΚΩ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ60
12/04/2024 03:00:0012/04/2024 12:38:15Έγκριση Συνδιοργάνωσης 17ου γύρου Ν. Σμύρνης, με τον Σύλλογο Αθλουμένων Φίλων του Άλσους Ν. Σμύρνης (ΣΑΦΑΝΣ)9694ΩΚ3-ΛΩΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ46
11/04/2024 03:00:0011/04/2024 15:04:591η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Ν. Σμύρνης 20246ΔΝ2ΩΚ3-9Μ8ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ40
10/04/2024 03:00:0018/04/2024 11:34:06Παράταση μίσθωσης του ακινήτου που στεγάζεται το Α΄ ΚΑΠΗ, για πέντε (5) έτη6Ψ5ΙΩΚ3-ΛΨ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ47
10/04/2024 03:00:0010/04/2024 16:35:55Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 28/2024 ΑΔΣ (ΑΔΑ: 6ΑΑΨΩΚ3-Ι5Ω) περί «α) Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο ΔΣ του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων Νέας Σμύρνης & Αγίου Δημητρίου – ΗΛΙΟΣ». β) Ορισμός Φορέα με έδρα στη Νέα Σμύρνη, Εκπροσώπου και Αναπληρωτή του στο ΔΣ του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων Νέας Σμύρνης & Αγίου Δημητρίου – ΗΛΙΟΣ», ως προς το β’ σκέλος της απόφασηςΨΦΨΠΩΚ3-ΘΥΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ57
15/03/2024 02:00:0015/03/2024 12:38:49α) Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στο ΔΣ του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων Νέας Σμύρνης & Αγίου Δημητρίου – ΗΛΙΟΣ». β) Ορισμός Φορέα με έδρα στη Νέα Σμύρνη, Εκπροσώπου και Αναπληρωτή του στο ΔΣ του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων Νέας Σμύρνης & Αγίου Δημητρίου – ΗΛΙΟΣ».6ΑΑΨΩΚ3-Ι5ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ28
15/03/2024 02:00:0015/03/2024 12:47:28Σύσταση Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων με συμβιβασμό, για το έτος 2024ΨΤΙΦΩΚ3-ΩΞ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ29
14/03/2024 02:00:0014/03/2024 11:43:26Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 29/2024 (ΑΔΑ 9Ρ1ΙΩΚ3-232) Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής6Η2ΡΩΚ3-ΣΝΟΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31
14/03/2024 02:00:0014/03/2024 11:48:09Επιχορήγηση προς τον Σύνδεσμο Αποφοίτων Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης6ΑΚΡΩΚ3-Λ64ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34
13/03/2024 02:00:0013/03/2024 15:56:00Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 23/2024 (ΑΔΑ: 97ΘΜΩΚ3-Ω32) ΑΔΕ με θέμα “Απομάκρυνση και κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος κουβουκλίου περιπτέρου επί της οδού Ν. Πλαστήρα 34”ΡΚΥ9ΩΚ3-9Ξ5ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ30
13/03/2024 02:00:0013/03/2024 12:43:15Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού Νέας ΣμύρνηςΨΜ44ΩΚ3-8ΗΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ27
12/03/2024 02:00:0012/03/2024 16:12:55Ορισμός Εκπροσώπων – Διαχειριστών για τραπεζικές συναλλαγέςΨΒΥΠΩΚ3-Π51ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ36
12/03/2024 02:00:0012/03/2024 11:48:53Τροποποίηση – Επικαιροποίηση στη σύνθεση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νέας Σμύρνης (Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικών Δομών)946ΩΩΚ3-ΓΦ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ26
11/03/2024 02:00:0011/03/2024 16:50:40Παραίτηση από τέλη ταφής6ΥΨΝΩΚ3-ΡΛΚΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ35
11/03/2024 02:00:0011/03/2024 16:31:27Προσκύρωση πρασιάς επί της οδού Αμισσού και Αγχιάλου 22 του Ο.Τ.90913ΩΩΚ3-17ΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32
11/03/2024 02:00:0011/03/2024 15:17:28Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Νέας Σμύρνης στα Σχολικά ΣυμβούλιαΡ5ΩΙΩΚ3-ΞΡ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ25
06/03/2024 02:00:0006/03/2024 14:44:59Λήψη απόφασης για τη Διοργάνωση Αποκριάτικων Εκδηλώσεων9Ρ0ΧΩΚ3-ΠΨΙΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ33
19/02/2024 02:00:0019/02/2024 12:17:48Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 232/2019 (ΑΔΑ: 6ΙΗΧΩΚ3-Ο37) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Σμύρνης, με θέμα «Έξοδα παράστασης προέδρων και αντιπροέδρων των ΝΠΔΔ του Δήμου Ν. Σμύρνης», ως προς το σκέλος των Σχολικών Επιτροπών9ΑΘΝΩΚ3-ΠΞ0ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ18
14/02/2024 02:00:0014/02/2024 14:48:02Έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Β΄ Εξαμήνου έτους 2023ΨΦ62ΩΚ3-ΟΥΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ4
14/02/2024 02:00:0014/02/2024 14:15:20Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης - Καταλληλότητας Ακινήτων για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης, για το έτος 2024ΡΕ8ΝΩΚ3-Τ3ΛΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ11
14/02/2024 02:00:0014/02/2024 15:44:28Ανώτατο όριο δαπάνης εξόδων κηδείας αιρετώνΕΠ2ΠΩΚ3-ΧΒ7ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ24
13/02/2024 02:00:0013/02/2024 12:10:54Λήψη απόφασης για κατάθεση υποβολής συμμετοχής για την ανάληψη της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας νεολαίας 2027ΨΤΖΩΩΚ3-ΦΟ4ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ23
13/02/2024 02:00:0013/02/2024 15:32:12Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση, εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων του Δήμου Νέας Σμύρνης, για το έτος 20249ΠΞ2ΩΚ3-ΝΣΝΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ12
12/02/2024 02:00:0012/02/2024 15:01:47Παράταση Προθεσμίας κατάθεσης 1ου Παραδοτέου στο πλαίσιο του έργου «Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ψηφιακού αποθετηρίου και λειτουργικής διασύνδεσης με το νέο δικτυακό τόπο και τις ψηφιακές πολυμεσικές εφαρμογές του Δήμου Νέας Σμύρνης» - Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης – Πράξη «ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ: «Η Πόλη που Μαθαίνει» Γέφυρα Πολιτισμού ανάμεσα στη Σμύρνη του Χθες και του Σήμερα» και Χρονική Παράταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 21184/19.07.2023 Σύμβασης (ΑΔΑΜ 23SYMV013115186)ΨΥΓΨΩΚ3-ΕΜΞΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ17
12/02/2024 02:00:0012/02/2024 12:08:17Προσχώρηση του Δήμου Νέας Σμύρνης (ως δικαιούχου φορέα) στην σύμβαση δεσμευμένου (escrow account) λογαριασμού (επιμέρους δεσμευμένοι λογαριασμοί δικαιούχων) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο (sub.2-16631)6ΨΡΚΩΚ3-3ΨΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ16
12/02/2024 02:00:0012/02/2024 11:35:40Κατάρτιση νέας σύμβασης μίσθωσης αθλητικών χώρων του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ)9ΑΓΜΩΚ3-15ΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ14
09/02/2024 02:00:0009/02/2024 09:28:55Ορισμός εκπροσώπων των παρατάξεων που δεν συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή, ως παρατηρητών9ΛΚΣΩΚ3-ΑΗΨΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ19
08/02/2024 02:00:0008/02/2024 12:51:28Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής ΟχημάτωνΡΟ8ΨΩΚ3-Ζ3ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ20
08/02/2024 02:00:0008/02/2024 13:27:14Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής Κάδων απορριμάτων6ΞΖΧΩΚ3-5ΤΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ21
08/02/2024 02:00:0008/02/2024 13:16:09Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας - Ορισμός Προέδρου στην Δημοτική Επιτροπή Ισότητας69Ε8ΩΚ3-Θ9ΠΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ10
05/02/2024 02:00:0005/02/2024 13:32:08Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού ΣυμβουλίουΡΗΕΣΩΚ3-2ΩΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ15
05/02/2024 02:00:0026/02/2024 10:31:05Παράταση ισχύος των υφιστάμενων Συμβάσεων Εργασίας επτά (7) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως 30.06.2026 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 152/19.01.2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής (ΑΔΑ: ΨΤ6Η7Λ7-ΓΒ8), σχετικά με την ένταξη της πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002580 και ένταξη στο πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»Ψ3ΥΟΩΚ3-3ΤΖΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ22
02/02/2024 02:00:0006/02/2024 12:55:57Εκλογή μελών Δ.Σ. του «ΝΠΔΔ Δευτεροβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΡΔΔΒΩΚ3-ΘΨΗΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ9
02/02/2024 02:00:0002/02/2024 09:21:33Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π.)9ΠΑΙΩΚ3-Β43ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ7
02/02/2024 02:00:0002/02/2024 10:58:55Εκπροσώπηση σε Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ)ΨΦΤΚΩΚ3-ΗΔΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ13
02/02/2024 02:00:0002/02/2024 14:53:58Εκλογή μελών Δ.Σ. του «ΝΠΔΔ Πρωτοβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΨΠΚΓΩΚ3-ΙΛ6ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ8
01/02/2024 02:00:0001/02/2024 12:55:35Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά: α) Αποδοχή του ποσού #113.550,00# ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας Σμύρνης, β) Κατανομή και διάθεση του ποσού των #113.379,67#ευρώ (μετά τις νόμιμες κρατήσεις), στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Νέας Σμύρνης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Νέας ΣμύρνηςΡ9ΨΕΩΚ3-8Χ2ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ5
01/02/2024 02:00:0001/02/2024 12:40:23Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Νέας Σμύρνης στην Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ)9Ν50ΩΚ3-ΚΞΞΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ6
16/01/2024 02:00:0016/01/2024 10:10:41ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΣΟΨΗΦΗΣΑΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΨ1ΡΕΩΚ3-ΙΧΕΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ3/2024
12/01/2024 02:00:0012/01/2024 11:35:14Πρακτικό ματαίωσης της 32ης/24-12-2023 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης6ΗΣΦΩΚ3-ΓΘΛΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ32/2023
12/01/2024 02:00:0012/01/2024 11:40:48Πρακτικό ματαίωσης της 34ης/30-12-2023 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης.9ΨΟΔΩΚ3-9ΕΧΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ34/2023
12/01/2024 02:00:0012/01/2024 11:44:01Πρακτικό ματαίωσης της 31ης/20-12-2023 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης .ΨΡΡΠΩΚ3-Ν5ΘΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ31/2023
12/01/2024 02:00:0012/01/2024 14:55:18Έγκριση Oικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2022, του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης”.96Ο4ΩΚ3-ΘΙ1ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ221/2023
11/01/2024 02:00:0011/01/2024 14:28:35Επανεξέταση παραχώρησης κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, ακινήτου ιδιοκτησίας του Δήμου, σε ζευγάρι αναξιοπαθούντων.9772ΩΚ3-ΓΥ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ225/2023
11/01/2024 02:00:0011/01/2024 14:55:50Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου για την μεταστέγαση του 4ου ΚΑΠΗ» (ΑΡ. ΜΕΛ. Δ.Τ.Υ.-Δ.Ν.Σ.: #79#/2019) του Δήμου Νέας Σμύρνης.ΡΡΕΜΩΚ3-0Χ9ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ231/2023
11/01/2024 02:00:0011/01/2024 15:03:06Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού έργου, που χρηματοδοτείται από τον λογαριασμό Δημοσίων Επενδύσεων.63ΔΘΩΚ3-Ι4ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ232/2023
11/01/2024 02:00:0011/01/2024 10:31:13Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειων χώρων στις προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης των σχολείων 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου, 8ου, 9ου & 11ου νηπιαγωγείων του Δήμου Νέας Σμύρνης βάσει του αρ. 220 του ν. 4610/2019 (φεκ 70 α)» (αρ. μελ. 24/2020) του Δήμου Νέας Σμύρνης.Ψ1ΣΒΩΚ3-Δ0ΣΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ229/2023
09/01/2024 02:00:0009/01/2024 10:28:09Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατεδάφιση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστήριου Νέας Σμύρνης», (αρ. μελ. 112/2016).Ψ813ΩΚ3-ΙΔΠΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ230/2023
09/01/2024 02:00:0009/01/2024 10:45:31Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 48/2023 Απόφασης της ΕΠΖ περί «Κοπής Δένδρων επί της οδού Θράκης στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα οδού Αιγαίου-Κράτητος».ΨΞΚΩΩΚ3-Σ4ΩΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ234/2023
09/01/2024 02:00:0009/01/2024 10:53:47Έγκριση Πρωτοκόλλου καταστροφής αντικειμένων.ΨΓΑΑΩΚ3-ΜΤΒΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ235/2023
09/01/2024 02:00:0009/01/2024 11:37:02Έγκριση Στοχοθεσίας (Ο.Π.Δ.) του Δήμου οικονομικού έτους 2024».ΨΖΓΦΩΚ3-ΙΩΙΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ237/2023
09/01/2024 02:00:0009/01/2024 08:48:30«Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού κολυμβητήριου Νέας Σμύρνης στον αθλητικό όμιλο Νέας Σμύρνης «ο Μίλων» για τη διοργάνωση του 3ου κυπέλλου ταχυτήτων - Νίκος Γκρέκας.6ΧΑΝΩΚ3-264ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ233/2023
08/01/2024 02:00:0008/01/2024 14:03:51Παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Δράσεις για τις εργασίες ανακαίνισης Κ.Ε.Π. για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των Κ.Ε.Π.».Ψ0ΩΚΩΚ3-Υ0ΔΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ227/2023
08/01/2024 02:00:0008/01/2024 14:41:48Παράταση προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου» Κύριο ΥΕ-1 της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δ.Ν.Σ.6Λ0ΝΩΚ3-ΗΜΤΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ228/2023
08/01/2024 02:00:0008/01/2024 15:42:31Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024Ρ82ΣΩΚ3-ΗΜΝΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ236/2023
05/01/2024 02:00:0005/01/2024 15:45:56ΕΚΛΟΓΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 04-01-2024 έως 30-06-2026.9ΠΙΣΩΚ3-2Α6ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ2/2024
05/01/2024 02:00:0005/01/2024 14:42:14ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 04-01-2024 ΕΩΣ 30-06-20269ΔΚΔΩΚ3-Ι5ΖΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ1/2024