Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας για την έκδοση αυτής της άδειας είναι:

  • Αίτηση
  • Τοπογραφικό διάγραμμα
  • Παραχωρητήριο, αν υπάρχει (Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας)
  • Μη ανάκληση παραχωρητηρίου (Νομαρχία Αθηνών)
  • Συμβόλαια απ’ αρχής
  • Μεταγραφές συμβολαίων (Υποθηκοφυλακείο)
  • Πιστοποιητικά βαρών (Υποθηκοφυλακείο)
  • Μη εκποίησης (Υποθηκοφυλακείο)
  • Μη διεκδίκησης (Υποθηκοφυλακείο)

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα στο πρωτόκολλο του 4ου ορόφου στο Δημαρχείο.

Οι ως άνω άδειες θα δίδονται κατόπιν γνωμοδότησης του νομικού συμβουλίου, εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ο εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης, υπολογίζεται στους δύο μήνες.