Με βάση τον υφιστάμενο ΟΕΥ ο Δήμος συγκροτείται σε 8 ομάδες υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν τους τομείς Υπηρεσιών Δημάρχου, Γενικού Γραμματέα, Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικής Υποστήριξης, Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
1. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
3. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
6. ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
7. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
8. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
9. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Γ1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ & ΑΡΧΕΙΟΥ
δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Γ2.ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

Γ3. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γ4. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
2. ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΡΩΝ-ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΛΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ
δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ Κ.Ο.Κ.
στ΄ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ζ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
η. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
θ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ι. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
3. ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΜΙΑ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΟΔΩΝ
4. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ –ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
5. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΩΝ-ΕΚΤΑΦΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΦΩΝ & ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΣΟΔΩΝ

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
2. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ
3. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
4. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
5. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΣΤ΄. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
2. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
3. ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ & ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ
γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΣΟΥΣ
δ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
4. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ζ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
1. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ & ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
2. ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
β. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Δείτε εδώ τα στοιχεία επικοινωνίας με τις Δημοτικές Υπηρεσίες.