Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 και στην παράγραφο 5.2.2 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 σχετικής απόφασης.