ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

1. Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου με τον ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ (ρολόι)

2. Πίνακας ποσοστών – χιλιοστών

3. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 2690/1999) μηχανικού όπου αναφέρονται αναλυτικά:

α) οι χώροι που θα ηλεκτροδοτηθούν από το κοινόχρηστο ρολόι.

β) οι ημιυπαίθριοι χώροι.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα στοιχεία προέρχονται από τα θεωρημένα σχέδια πολεοδομίας και είναι αληθή.

4. Κατόψεις Υπογείου, Ισογείου, όλων των ορόφων και Δώματος θεωρημένα από την Πολεοδομία (δεν θα κρατηθούν από την υπηρεσία μας, θα ελεγχθούν και θα επιστραφούν).

5. Να μην υπάρχουν οφειλές προς τον Δήμο (από Τ.Α.Π, Αποχέτευση και Κατάληψη πεζοδρομίου)

6. Να υπάρχει υποχρεωτικά εσοχή για κάδο απορριμμάτων

7. Ο πλήρης φάκελος θα κατατίθεται στο γενικό πρωτόκολλο με σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

Συνημμένα τα έντυπα:

α) οι χώροι που θα ηλεκτροδοτηθούν από κοινόχρηστο ρολόι
β) οι ημιυπαίθριοι χώροι
γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι όλα τα στοιχειά προέρχονται από θεωρημένα σχέδια της πολεοδομίας και είναι αληθή.