Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στην υπηρεσία μας για την έκδοση αυτής της άδειας είναι:

  • Αίτηση
  • Άδεια κυκλοφορίας αναπηρικού οχήματος με ατέλεια ή μετασκευασμένο
  • Δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ (Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών – οδός Θεομήτορος, Αγ. Δημήτριος, 9856643, 9856611, 9856612)
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας (ενδεικτικά: λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., κτλ)
  • Άδεια οδήγησης οχήματος (δίπλωμα)
  • Ιατρικές γνωματεύσεις, απόφαση από Υγειονομικές Επιτροπές που να είναι σε ισχύ και να περιγράφουν το ποσοστό αναπηρίας που αφορά την κινητικότητα των άκρων ή σε περίπτωση αναγκαίας, περιοδικής μετακίνησης του ασθενή για λόγους αποκατάστασης του, ζητείται βεβαίωση του αρμόδιου Δημόσιου φορέα στον οποίο απευθύνεται ο ασθενής για τους λόγους που μετακινείται
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι, δεν έχει στην ιδιοκτησία του ή δικαίωμα χρήσης θέσης στάθμευσης σε υπόγειο parking, pilotis ή άλλο χώρο, εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Νέας Σμύρνης
  • Φωτοαντίγραφο εντύπου Ε9 Φορολογικής Δήλωσης

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα στο πρωτόκολλο του 4ου ορόφου στο Δημαρχείο.

Οι ως άνω άδειες θα δίδονται κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ο εκτιμώμενος χρόνος αποπεράτωσης, υπολογίζεται στον ένα μήνα.

Σχετικά έγγραφα:

αρχεία μέγεθος λήψεις
pdf Αίτηση 51 KB 3491