ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Ο ενδιαφερόμενος (ιδιοκτήτης / κατασκευαστής / οικοπεδούχος / διαχειριστής κ.ά), πρέπει να καταθέσει στο Δήμο αίτηση αποχέτευσης του ακινήτου και να καταβάλει:

Α) τα δικαιώματα αγωγού: καταβάλλονται στον Δήμο ή στην ΕΥΔΑΠ (εξαρτάται, κατά περίπτωση, από το ποιος είναι ο φορέας που έχει κατασκευάσει τον αγωγό).
Β) τα τέλη σύνδεσης του ακινήτου: καταβάλλονται στο Δήμο (η σύνδεση αποχέτευσης κατασκευάζεται από το Δήμο).

Ο ενδιαφερόμενος, είτε τηλεφωνικά είτε με απλή επίσκεψη στο Δημαρχείο, ενημερώνεται από την Υπηρεσία μας για τον φορέα / κατασκευαστή του αγωγού της αποχέτευσης που διέρχεται από τις όψεις του ακινήτου και στον οποίον πρέπει να καταβληθούν τα δικαιώματα του αγωγού (ΕΥΔΑΠ ή Δήμος).

  • όταν τα δικαιώματα αγωγού πρέπει να καταβληθούν στην ΕΥΔΑΠ

ο ενδιαφερόμενος πρέπει πρώτα να μεταβεί στην ΕΥΔΑΠ και να καταβάλει την οφειλή που θα του βεβαιώσουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες και στη συνέχεια να προσέλθει στο τμήμα αποχετεύσεων του Δήμου για να καταθέσει αίτηση σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης και να καταβάλει μόνο τα τέλη σύνδεσης.

  • όταν τα δικαιώματα αγωγού πρέπει να καταβληθούν στο Δήμο

ο ενδιαφερόμενος, χωρίς να απαιτείται να μεταβεί στην ΕΥΔΑΠ, προσέρχεται κατευθείαν στο Δήμο και καταθέτει την αίτηση σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης και καταβάλει τα δικαιώματα αγωγού και τα τέλη σύνδεσης.

Και στις δύο περιπτώσεις ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης και την παραδίδει στον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος αποχέτευσης μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Ο υπάλληλος ελέγχει τα στοιχεία και την πληρότητα της αίτησης, καθώς επίσης, από το αρχείο της Υπηρεσίας, βεβαιώνει τυχόν πληρωμένα δικαιώματα αγωγού από παλαιότερη αίτηση για το ίδιο ακίνητο, και ετοιμάζει το σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα με το οποίο ο ενδιαφερόμενος καταθέτει την αίτηση στο πρωτόκολλο.

Στην συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στο τμήμα εσόδων του Δήμου, όπου οι αρμόδιοι υπάλληλοι υπολογίζουν το ποσό πληρωμής και ετοιμάζουν βεβαιωτικό σημείωμα οφειλής (εντολή πληρωμής προς την ταμειακή υπηρεσία), με το οποίο ο ενδιαφερόμενος καταβάλει τη σχετική δαπάνη στο ταμείο του Δήμου και εν συνεχεία προσκομίζει στο τμήμα αποχετεύσεων του Δήμου φωτοτυπία της απόδειξης πληρωμής για ενημέρωση του αρχείου της Υπηρεσίας.

Ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος από υπάλληλο του τμήματος για την εξακρίβωση των τεχνικών στοιχείων που δηλώθηκαν στην αίτηση και σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πληρωμής και τον επιτόπιο τεχνικό έλεγχο κατασκευάζεται η σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1) αίτηση σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης (έντυπο της Υπηρεσίας)
Για τη συμπλήρωση απαιτούνται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου, τα στοιχεία του ακινήτου και τεχνικά στοιχεία του ακινήτου και της εξόδου της εσωτερικής αποχέτευσης.

2) υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1988 (έντυπο της Υπηρεσίας)
Βεβαιώνεται η σύνδεση του συγκεκριμένου ακινήτου και μόνο αυτού, με το δίκτυο αποχέτευσης ή, κατά περίπτωση, η διατήρηση, με ευθύνη του/της αιτούντα/σας, της υπάρχουσας (νόμιμης και οικονομικά τακτοποιημένης) παλαιάς σύνδεσης του ακινήτου, αν βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

3) τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου (απλή φωτοτυπία)

4) δίφυλλο έντυπο βεβαίωσης-χρέωσης του ακινήτου από ΕΥΔΑΠ, αν απαιτείται (απλή φωτοτυπία)
(Απαιτείται μόνο στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί τα δικαιώματα αγωγού στην ΕΥΔΑΠ)

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση.