Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

1. Να έχει υποβληθεί δήλωση Τ.Α.Π.
2. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ (τελευταίου & πληρωμένου)
3. Φωτοτυπία συμβολαίου ( Σε περίπτωση που στο συμβόλαιο δεν αναφέρονται τα τ.μ. του ακινήτου χρειάζεται ο πίνακας χιλιοστών, βεβαίωση μηχανικού, σύσταση).
4. Ταυτότητα
5. Α.Φ.Μ.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

1. Να έχει υποβληθεί δήλωση Τ.Α.Π.
2. Βεβαίωση από την ΔΕΗ που να αναφέρει τα τ.μ. των Δ.Τ, Δ.Φ, Τ.Α.Π, που εμφανίζονται στον λογαριασμό και την ακριβή ημερομηνία διακοπής του ρεύματος.
3. Φωτοτυπία συμβολαίου ( Σε περίπτωση που στο συμβόλαιο δεν αναφέρονται τα τ.μ. του ακινήτου χρειάζεται ο πίνακας χιλιοστών, βεβαίωση μηχανικού, σύσταση).
4. Ταυτότητα
5. Α.Φ.Μ

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ

1. Να έχει υποβληθεί δήλωση Τ.Α.Π.
2. Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ (τελευταίου & πληρωμένου σε περίπτωση που υπάρχουν και αλλά ρολόγια να προσκομισθούν όλοι οι λογαριασμοί)
3. Φωτοτυπία συμβολαίου ( Σε περίπτωση που στο συμβόλαιο δεν αναφέρονται τα τ.μ. του ακινήτου ή του οικοπέδου χρειάζεται ο πίνακας χιλιοστών, βεβαίωση μηχανικού, σύσταση).
4. Ταυτότητα
5. Α.Φ.Μ.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

1. Να έχει υποβληθεί δήλωση Τ.Α.Π.
2. Φωτοτυπία συμβολαίου ( Σε περίπτωση που στο συμβόλαιο δεν αναφέρονται τα τ.μ. του οικοπέδου χρειάζεται κάτοψη από την πολεοδομία ή από μηχανικό).
3. Ταυτότητα
4. Α.Φ.Μ.

Ακολουθούν συνημμένες οι αιτήσεις: